Etusivu » Arkistot 20.4.2015

Cleantech Invest Oyj:n yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Cleantech Invest Oyj

Cleantech Invest Oyj:n yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Cleantech Invest Oyj
Yhtiötiedote                        20.4.2015 klo 20 (EET)

CLEANTECH INVEST OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Cleantech Invest Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.4.2015 Helsingissä. Kokouksessa oli edustettuina yhteensä 34 osakkeenomistajaa, 3.210.300 A-osaketta, 4.734.891 K-osaketta ja 97.908.120 ääntä.

Yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen, vastuuvapauden myöntäminen
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2014 ja päätti, että tilikauden tappio 868.261,99 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2014.

Hallituksen jäsenten palkkio ja hallituksen jäsenten valinta
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 400 euroa kuukaudessa. Hallituksen palkkiota ei makseta niille henkilöille, jotka ovat yhtiön palveluksessa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvata pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen nykyiset jäsenet Lassi Noponen, Jan Forsbom ja Tarja Teppo sekä uusiksi jäseniksi Thomas Bengtsson ja Timo Linnainmaa.  Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan palkkio ja tilintarkastajan valinta
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella. Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Aleksi Martamon. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 3 § Osakkeet muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiössä voi olla K-osakkeita ja A-osakkeita. Jokainen K-osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja jokainen A-osake yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. Muilta osin osakelajien oikeudet ovat yhtäläiset. Osake, joka kuuluu K-sarjaan, voidaan sen omistajan hallitukselle osoittamalla pyynnöllä muuttaa A-sarjan osakkeeksi muuntosuhteella 1:1.
 
Omien osakkeiden hankkiminen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.  Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 908.685 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Määrä vastaa noin 5,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on vähintään yhtiön A-osakkeesta hankintahetkellä monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu alin hinta ja enintään hankintahetkellä monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa markkinaehtoisesti määräytyvään hintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 3.634.740 A-osaketta, mikä vastaa noin 20,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittaminen. Valtuutusta ei voi käyttää yhtiön kannustinjärjestelmää varten. 

Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 19.3.2014 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka.

Yhtiön avainhenkilöiden palkitsemisjärjestelmä
Yhtiökokous päätti yhtiön avainhenkilöiden kannustepalkkiojärjestelmästä seuraavasti:

Palkitsemisjärjestelmän perusteella maksettavat kannustepalkkiot määräytyvät yhtiön salkkuyhtiöistä saamien tuottojen perusteella. Oikeus kannustepalkkioon syntyy salkkuyhtiökohtaisesti sen jälkeen, kun yhtiö on saanut salkkuyhtiöön sijoittamansa varat takaisin lisättynä 50 %:lla joko salkkuyhtiön osakkeiden myynnin, salkkuyhtiön varojenjaon ja/tai muun salkkuyhtiöstä saatavan tuoton (esim. korkotuotto) kautta. Edellä mainitun summan ylittävistä yhtiön salkkuyhtiöstä saamista tuotoista voidaan maksaa kannustepalkkiona palkitsemisjärjestelmän piiriin kuuluville henkilöille yhteensä enintään 5 %.

Palkitsemisjärjestelmä koskee vuosia 2015-2025. Palkkiot voidaan maksaa rahana ja/tai yhtiön palkitsemisjärjestelmän piiriin kuuluville henkilöille mahdollisesti otettavien vapaaehtoisten ryhmähenkivakuutusten vakuutusmaksuina tai muuna hallituksen määrittelemänä kompensaatiomuotona.

Palkitsemisjärjestelmän piiriin kuuluvat hallituksen valitsemat yhtiön operatiiviseen johtoon kuuluvat henkilöt sekä mahdolliset muut yhtiön avainhenkilöt. Hallitus päättää palkitsemisjärjestelmän piiriin otettavista henkilöistä, kannustepalkkioiden maksamisesta ja allokoinnista sekä järjestelmän kaikista muista ehdoista.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiö kotisivuilla viimeistään 4.5.2015.

Hallituksen järjestäytymiskokous
Yhtiökokouksessa valittu hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lassi Noponen ja varapuheenjohtajaksi Thomas Bengtsson.

CLEANTECH INVEST OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Alexander Lidgren, toimitusjohtaja
puh. +46 73 660 1007
alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Hyväksytty neuvonantaja Access Partners Oy, puh. +358 9 6829 500.

Cleantech Invest lyhyesti
Cleantech Invest keskittyy puhtaaseen energiaan ja luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön. Yhtiöllä on hajautettu kokonaisuus osakkuusyhtiöiden vähemmistöomistuksia ja se etsii aktiivisesti uusia pääomakeveitä, skaalautuvia kohdeyrityksiä cleantech-toimialalta. Cleantech Invest sijoittaa alan lupaavimpiin aikaisen vaiheen kasvuyhtiöihin Suomessa, Ruotsissa ja muissa Itämeren maissa. Yhtiön johto on cleantech-sijoittamisen kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Invest on myös työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä perustetun Vigo-ohjelman yrityskiihdyttämö. Lisätietoja: www.cleantechinvest.com.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-20 19:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/20/Cleantech+Invest+Oyj+n+yhti%C3%B6kokouksen+ja+hallituksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksi%C3%A4+HUG1912640.html

Biohit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Biohit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Julkaistu: 2015-04-20 16:45:00 CEST
Biohit Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Biohit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Biohit Oyj pörssitiedote 20.4.2015 klo 17:45 paikallista aikaa (EEST)

Biohit Oyj:n maanantaina 20.4.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Hallituksen jäsenet

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6) ja valitsi hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka seuraavat henkilöt: nykyiset jäsenet professori Osmo Suovaniemi, professori Mikko Salaspuro, kauppaneuvos Eero Lehti ja DI Seppo Luode, toimitusjohtaja Franco Aiolfi ja uusi jäsen VTM Janina Andersson.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1 600 euron ja muille hallituksen jäsenille 1 500 euron suuruinen kokouspalkkio.

Tilintarkastajan valinta

Biohit Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tämän esittämän laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että sen 13 § poistetaan kokonaisuudessaan.

Kaikki yhtiökokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 27.4.2015 yhtiön internet-sivuilla www.biohit.fi/sijoittajat sekä Biohitin pääkonttorissa Laippatie 1, 00880 Helsinki.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj
puh. +358 9 773 861
investor.relations@biohit.fi
www.biohit.fi

Biohit lyhyesti

Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on “Innovating for Health” – tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan Nasdaq Helsingin Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Valmet toimittaa avainteknologiaa paperikoneen lajinvaihtouudistukseen Kotkamills Oy:lle

Valmet Corporation

Valmet toimittaa avainteknologiaa paperikoneen lajinvaihtouudistukseen Kotkamills Oy:lle

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 20.4.2015 klo 14:30

Valmet toimittaa kartonginvalmistuksen avainteknologiaa Kotkamills Oy:n tehtaalle Kotkaan. Uusintaprojektin tavoitteena on paperikoneen tuotannon muuttaminen aikakauslehtipaperista (MFC) korkealaatuiseen taivekartonkiin. Uusitun koneen on suunniteltu käynnistyvän vuoden 2016 toisen vuosineljänneksen aikana. Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2015 toisen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin. Valmetin toimitus on osa asiakkaan kokonaisuudessaan 70 miljoonan euron laitehankintoja. 

“Kotkamills on erittäin tyytyväinen voidessaan hyödyntää Valmetin korkeatasoista päällystysteknologiaa ja osaamista hyvin vaativassa uusintaprojektissa, jossa tavoitteena on valmistaa innovatiivisia pakkausmateriaaleja”, sanoo Kotkamills Oy:n toimitusjohtaja Markku Hämäläinen.

Lajinvaihdon avainteknologiat

“Valmet toimittaa avainteknologiaa lajinvaihtouudistukseen mahdollistamaan kustannustehokkaan ja joustavan uusiutuvan pakkausmateriaalin tuotannon. Edistykselliset päällystysratkaisumme sopivat erinomaisesti tähän haasteelliseen projektiin”, sanoo Valmetin paperikoneiden myynnin ja markkinoinnin johtaja Petri Paukkunen.

Valmetin toimitus sisältää erityyppisiä päällystysyksiköitä, uuden OptiReel rullaimen sekä uuden OptiWin Drum pituusleikkurin. Toimitukseen sisältyy lisäksi kuivatusosan ja kalanterin modernisointi sekä prosessiin kuuluvat automaatio-, ilma- ja kemikaalijärjestelmät. Automaatiotoimitus sisältää Valmet DNA kone- ja prosessiohjausjärjestelmän, kunnonvalvonnan ja kamerajärjestelmän.

Uusittava kone on viiraleveydeltään 5970 mm ja se tulee tuottamaan neliöpainoltaan 150-500 g/m2 taivekartonkia (FBB). Koneen tuotantokapasiteetti on noin 400 000 tonnia vuodessa suunnittelunopeudella 750 m/min.

Tietoa asiakkasta Kotkamills

Kotkamills on erikoistunut laminaattipaperin, mattapäällysteisten papereiden ja sahatuotteiden valmistukseen. Kotkamills Oy on 100% Eagle Industries Oy:n omistama yritys. Eagle Industries omistajia ovat MB Funds, Nordic Mezzanine, työeläkeyhtiö Elo, Suomen Teollisuussijoitus Oy sekä yhtiön johto. MB Funds on suurin omistaja.

VALMET OYJ
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Petri Paukkunen, myynti- ja markkinointijohtaja, paperikoneet, Valmet, puh. +358 40 744 8182
Kari Sorsa, myyntipäällikkö, paperikoneet, Valmet, puh. +358 40 580 3011

Lisätietoa Valmetin edistyksellisistä päällystysratkaisuista (englanniksi)

Valmet on maailman johtava teknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmetin visiona on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistyksellisiin automaatioratkaisuihin sisältyvät niin yksittäiset mittaukset kuin koko tehtaan kattavat avaimet käteen automaatioprojektit.

Valmetin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 2,5 miljardia euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OM Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-20 13:30 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/20/Valmet+toimittaa+avainteknologiaa+paperikoneen+lajinvaihtouudistukseen+Kotkamills+Oy+lle+HUG1912446.html

Metsolle merkittävä säätöventtiilitilaus petrokemian laitosprojektiin Turkmenistanista

Metso Corporation

Metsolle merkittävä säätöventtiilitilaus petrokemian laitosprojektiin Turkmenistanista

Metsolle merkittävä säätöventtiilitilaus petrokemian laitosprojektiin Turkmenistanista

Metso Oyj:n lehdistötiedote 20.04.2015 klo 11:00 paikallista aikaa

Metso on saanut ison säätöventtiilitilauksen Turkmenistanin kansallisen öljy- ja kaasuyhtiö Turkmengasin petrokemian laitosprojektiin. Toimitus sisältää 1/2″ – 20″ -tuumaisia Neles®- ja Jamesbury® -merkkisiä istukka- ja läppäventtiilejä niin tavanomaisiin kuin haastaviin sovelluksiin. Metso toimittaa myös älykkäitä Neles® ND9000 -venttiiliohjaimia, jotka pystyvät seuraamaan venttiilien suorituskykyä.

Tilauksen teki Hyundai Engineering Co. Ltd., joka on Etelä-Korean johtava suunnittelu-, hankinta- ja rakennuspalveluita tarjoava insinööritoimisto. Turkmengasin petrokemian laitos käynnistyy vuonna 2018 ja tuottaa pääasiassa polyeteeniä ja polypropeenia maakaasusta.

Metso on lisäarvoa tuottava kumppani projektien kaikille tärkeimmille sidosryhmille, kuten laitosten operaattoreille, insinööritoimistoille ja laitteiden alkuperäisvalmistajille.

“Olemme iloisia, että Hyundai Engineering luottaa asiantuntemukseemme. Olemme toimittaneet venttiiliratkaisuja yli sataan eteläkorealaisten insinööritoimistojen johtamaan projektiin. Metson venttiileitä käytetään laajasti petrokemian prosesseissa; nykyään noin 40 prosenttia maailman polyolefiinista virtaa venttiiliemme kautta”, kertoo Metson istukkaventtiileistä vastaava johtaja Markus Hauhia.

Tilaus sisältyy Metson vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta. Metson venttiilit toimitetaan elokuussa 2015.

Luotettavat venttiiliratkaisut ovat kriittisiä komponentteja petrokemian prosesseissa

Metson tunnetuilla Neles-merkkisillä säätöventtiileillä, istukkaventtiileillä ja älykkäillä venttiiliohjaimilla on vahva asema petrokemian ja kemianteollisuuden, öljy- ja kaasualan sekä voimantuotannon asiakkaiden keskuudessa. Tyypillisessä petrokemian laitos- tai jalostamoprojektissa Metson tuotevalikoima kattaa jopa 90 prosenttia tarvittavista venttiileistä.

Metson korkealaatuiset säätöventtiilit, pitkä kokemus ja venttiilien valmistusosaaminen tuovat asiakkaille selkeitä etuja. Istukkaventtiilien innovatiivinen ja yksinkertainen rakenne sekä erinomaiset käyttö- ja kunnossapito-ominaisuudet optimoivat ja turvaavat prosessien suorituskyvyn alhaisilla kustannuksilla. Petrokemian laitosten tai jalostamoiden prosesseissa venttiilien on kestettävä erittäin haasteellisissa olosuhteissa kovaa painetta ja kuumuutta, myrkyllisiä ja syövyttäviä nesteitä, tärinää ja paineiskuja. Niiden pitää myös täyttää kaikki turvallisuusvaatimukset.

Venttiilitoimintoja laajalla maantieteellisellä alueella

Metso avasi uuden istukkaventtiiliteknologiakeskuksen Etelä-Koreaan vuoden 2014 lopulla. Se sijaitsee keskellä kasvavia Korean markkinoita ja korealaisia insinööritoimistoja, jotka ovat mukana monissa projekteissa eri puolilla maailmaa.

Metsolla on kahdeksan venttiiliteknologiakeskusta ympäri maailmaa. Yhtiön venttiilitehtaat sijaitsevat Suomessa, Yhdysvalloissa (kaksi tehdasta), Saksassa, Kiinassa, Etelä-Koreassa, Intiassa ja Brasiliassa. Metso on viime vuosina määrätietoisesti laajentanut ja kehittänyt venttiilitehtaitaan.

Metson laaja virtauksensäätöpalveluiden tarjonta sisältää liiketoimintaratkaisuja ja palveluita, jotka optimoivat laitteiden käyttöä ja elinkaarikustannuksia. Metsolla on yli 40 venttiili- ja kenttälaitepalvelukeskusta ympäri maailmaa.

Turkmenistanin kansallinen öljy- ja kaasuyhtiö Turkmengas rakennuttaa kolme miljardia dollaria maksavaa petrokemian laitosta, joka käynnistyy vuonna 2018. Laitoksen peruskivi muurattiin huhtikuussa 2014. Projektin suunnittelusta, hankinnoista ja rakentamisesta vastaa konsortio, johon kuuluvat Hyundai Engineering, Hyundai Engineering & Construction, LG International ja Toyo Engineering Corporation. Konsortio vastasi myös projektin esisuunnittelusta.

Metso on maailman johtava kaivos- ja kivenmurskausalan sekä virtauksensäätö-liiketoiminnan teollisuusyritys. Tietotaitomme, asiantuntijamme ja edistykselliset ratkaisumme tuovat kestävää tehokkuuden ja kannattavuuden parannusta asiakkaidemme liiketoimintoihin.

Turvallisuus on meille ykkösasia. Tuotevalikoimamme koostuu kaivos- ja maarakennusalan laitteista ja järjestelmistä sekä teollisuusventtiileistä ja venttiiliohjaimista. Ratkaisumme perustuvat vuosikymmenien kuluessa kertyneeseen prosessiosaamiseen ja mittavaan palveluvalikoimaan. Niitä tukevat maailmanlaajuinen, yli 90 huoltokeskuksen verkostomme, tuhannet palveluammattilaisemme ja laaja logistiikkaverkostomme.

Metson osakkeet on listattu NASDAQ OM Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2014 Metson liikevaihto oli 3,7 miljardia euroa.  Metso palvelee asiakkaitaan noin 14 000 ammattilaisen voimin yli 50 maassa. Expect results.

www.metso.com/fi, www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja:
Markus Hauhia, johtaja, istukkaventtiilit, Flow Control, Metso, puh. + 82 438 527 708, sähköposti: markus.hauhia(at)metso.com

Jussi Ollila, viestintäjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3212, sähköposti: jussi.ollila(at)metso.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-20 10:01 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/20/Metsolle+merkitt%C3%A4v%C3%A4+s%C3%A4%C3%A4t%C3%B6venttiilitilaus+petrokemian+laitosprojektiin+Turkmenistanista+HUG1912395.html

Erkki Pehu-Lehtonen korvaa Pekka Lundmarkin Valmetin palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnassa

Valmet Corporation

Erkki Pehu-Lehtonen korvaa Pekka Lundmarkin Valmetin palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnassa

Valmet Oyj:n pörssitiedote 20.4.2015 klo 10.00

Valmet Oyj:n hallitus on valinnut Erkki Pehu-Lehtosen Valmetin palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan Pekka Lundmarkin tilalle.

Pekka Lundmark ilmoitti 7. huhtikuuta 2015 eroavansa Valmetin hallituksesta, kuten Valmet tiedotti pörssitiedotteella 8. huhtikuuta 2015. Syynä eroon oli hänen nimityksensä Fortum Oyj:n toimitusjohtajaksi syyskuusta 2015 alkaen.

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Bo Risberg (puheenjohtaja), Mikael von Frenckell ja Erkki Pehu-Lehtonen.

Lisätietoja antaa:
Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0026
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0007

VALMET OYJ

Markku Honkasalo
talousjohtaja

Hanna-Maria Heikkinen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava teknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmetin visiona on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistyksellisiin automaatioratkaisuihin sisältyvät niin yksittäiset mittaukset kuin koko tehtaan kattavat avaimet käteen automaatioprojektit.

Valmetin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 2,5 miljardia euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OM Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmet IR:ää Twitterissä www.twitter.com/valmetir

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-20 09:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/20/Erkki+Pehu+Lehtonen+korvaa+Pekka+Lundmarkin+Valmetin+palkitsemis+ja+henkil%C3%B6st%C3%B6valiokunnassa+HUG1912352.html

Lemminkäinen Oyj:n osavuosikatsauksen 1-3/2015 julkistaminen 29.4.2015

Lemminkäinen Oyj:n osavuosikatsauksen 1-3/2015 julkistaminen 29.4.2015

Julkaistu: 2015-04-20 08:45:00 CEST
Lemminkäinen
Pörssitiedote
Lemminkäinen Oyj:n osavuosikatsauksen 1-3/2015 julkistaminen 29.4.2015

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.4.2015 KLO 9.45

LEMMINKÄINEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1-3/2015 JULKISTAMINEN 29.4.2015

Lemminkäinen Oyj julkistaa osavuosikatsauksensa tammi-maaliskuulta 2015 keskiviikkona 29.4.2015 klo 8.00.

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle järjestetään samana päivänä kello 10.00 Lemminkäisen pääkonttorilla, osoitteessa Salmisaarenaukio 2, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee Lemminkäisen toimitusjohtaja Casimir Lindholm.

Osavuosikatsausta käsittelevä esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi on saatavilla julkistamisen jälkeen osoitteessa www.lemminkainen.fi/sijoittajat.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Sijoittajasuhdejohtaja Katri Sundström
Puh. 02071 54813
katri.sundstrom@lemminkainen.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, turvallisia ja terveellisiä olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Markkina-alueemme on Pohjois-Eurooppa, ja palveluksessamme on noin 5 600 ammattilaista. Vuonna 2014 liikevaihtomme oli noin 2,0 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Kutsu mediavierailulle: Tervetuloa tutustumaan harjakorkeuden tavoittaneeseen Stockmannin jakelukeskukseen Tuusulan Jusslaan

Kutsu mediavierailulle: Tervetuloa tutustumaan harjakorkeuden tavoittaneeseen Stockmannin jakelukeskukseen Tuusulan Jusslaan

Julkaistu: 2015-04-20 08:34:44 CEST
SRV Yhtiöt Oyj
Lehdistötiedote
Kutsu mediavierailulle: Tervetuloa tutustumaan harjakorkeuden tavoittaneeseen Stockmannin jakelukeskukseen Tuusulan Jusslaan

Espoo, Suomi, 2015-04-20 08:34 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — SRV YHTIÖT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 20.4.2015

Kutsu mediavierailulle: Tervetuloa tutustumaan harjakorkeuden tavoittaneeseen Stockmannin jakelukeskukseen Tuusulan Jusslaan

Tervetuloa tutustumaan Stockmannin vuonna 2016 valmistuvaan koko Suomea ja Baltiaa palvelevaan jakelukeskukseen, jossa vietetään harjannostajaisia torstaina 23.4. Jakelukeskuksen sijoittajana ja vuokranantajana toimii Ilmarinen ja sen rakentaa SRV. Kiinteistöön tulee myös muita logistiikkatiloja.

Aika: torstai 23.4. klo 13
Paikka: Högberginhaara 14, 04360 Tuusula

Tilaisuuden kulku

Alustukset klo 13
Toimitusketjun johtaja Björn Höglund, Stockmann
Kiinteistöjohtaja Tomi Aimonen, Ilmarinen
Suomen liiketoimintojen johtaja Juha Toimela, SRV

Tutustuminen työmaahan

Harjannostajaiset klo 14

Tilaisuuden juontaa viestintäjohtaja Taneli Hassinen, SRV

Ilmoittautumiset
viestintä@srv.fi

Lisätiedot
Viestintäjohtaja Taneli Hassinen, SRV, 040 504 3321

www.srv.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Nesteen Naantalin jalostamolla paloi

Neste Oil Corporation

Nesteen Naantalin jalostamolla paloi

Neste Oil Oyj
Lehdistötiedote
20.4.2015 klo 9.15

Nesteen Naantalin jalostamolla paloi

Nesteen Naantalin jalostamolla oli maanantaina 20.4.2015 noin klo 04.00 tulipalo, joka sai alkunsa liuotintuotantoon liittyvässä uunissa. Palo saatiin sammutettua nopeasti, eikä siitä aiheutunut henkilövahinkoja.

Tulipalon seurauksena jalostamon liuotintuotantoon liittyviä prosessiyksikköjä ajettiin alas. Palon syitä ja korjaustöiden kestoa selvitetään. Tämänhetkisen arvion mukaan tuotannon menetykset rajoittuvat liuotintuotantoon.

Neste Oil Oyj

Kaisa Lipponen
viestintäjohtaja

Lisätietoja: Tuotantojohtaja Jukka Kanerva, puh. 050 4587489

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö tuottaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto oli 15 miljardia euroa, ja sen palveluksessa on noin 5 000 työntekijää. Neste Oilin osakkeilla käydään kauppaa NASDAQ Helsinki Oy:ssä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin. Yhtiö on myös ollut monta vuotta peräkkäin vastuullisten yritysten Global 100 -listalla. CDP Forest on valinnut Neste Oilin yhdeksi parhaista yhtiöistä metsäjalanjäljestä huolehtimisessa öljy- ja kaasuteollisuudessa. www.nesteoil.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-20 08:15 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/20/Nesteen+Naantalin+jalostamolla+paloi+HUG1912353.html

Kutsu Suomisen tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen tiedotustilaisuuteen ja puhelinkokoukseen 27.4.2015

Kutsu Suomisen tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen tiedotustilaisuuteen ja puhelinkokoukseen 27.4.2015

Julkaistu: 2015-04-20 08:00:02 CEST
Suominen Oyj
Pörssitiedote
Kutsu Suomisen tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen tiedotustilaisuuteen ja puhelinkokoukseen 27.4.2015

Helsinki, 2015-04-20 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Suominen Oyj Pörssitiedote 20.4.2015 klo 9.00

KUTSU SUOMISEN TAMMI-MAALISKUUN OSAVUOSIKATSAUKSEN TIEDOTUSTILAISUUTEEN JA PUHELINKOKOUKSEEN 27.4.2015

Suominen Oyj julkaisee tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsauksensa maanantaina 27.4.2015 noin klo 8.30.

Suomisen toimitusjohtaja Nina Kopola ja talousjohtaja Tapio Engström esittelevät osavuosikatsauksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä maanantaina 27.4.2015 klo 10.00. Tilaisuus pidetään Tapahtumatalo Bankissa osoitteessa Unioninkatu 20, Helsinki.

Esitysaineistot ovat saatavilla tiedotustilaisuuden jälkeen osoitteessa www.suominen.fi.

Pyydämme ilmoittautumaan Eeva Oinoselle, eeva.oinonen@suominencorp.com tai puh. 010 214 3551.

Puhelinkokous ja webcast-lähetys tuloksesta järjestetään 27.4.2015 klo 13.30. Kokoukseen voi osallistua soittamalla numeroon +44 20 3059 8125. Soitettaessa tulee antaa tunnus “Suominen”. Kokouksen kieli on englanti. Kokousta voi seurata webcast-lähetyksenä osoitteessa www.suominen.fi/webcast. Nauhoite kokouksesta on kuunneltavissa jälkikäteen osoitteessa www.suominen.fi/webcast ja numerossa +44 121 260 4861 tunnuksella 0718359#.

Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja

Lisätietoja: Anu Heinonen, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 723 6279

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on noin 600 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2014 oli 401,8 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 26,9 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company