Etusivu » Arkistot 15.4.2015

eQ OYJ HAKEE OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 LISTAAMISTA NASDAQ OMX HELSINKIIN

eQ OYJ HAKEE OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 LISTAAMISTA NASDAQ OMX HELSINKIIN

Julkaistu: 2015-04-15 17:00:00 CEST
eQ Oyj
Pörssitiedote
eQ OYJ HAKEE OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 LISTAAMISTA NASDAQ OMX HELSINKIIN

eQ OYJ PÖRSSITIEDOTE

15.4.2015, klo 18:00

eQ OYJ HAKEE OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 LISTAAMISTA NASDAQ OMX HELSINKIIN

eQ Oyj on yhtiön hallituksen 15.4.2015 tekemän päätöksen mukaisesti jättänyt hakemuksen optio-oikeuksien 2010 listaamiseksi NASDAQ OMX Helsingin pörssilistalle 8.5.2015 alkaen.

eQ Oyj:n avainhenkilöillä on tällä hetkellä hallussaan yhteensä 50.000 kappaletta 2010A-sarjan optiota, 250.000 2010B-sarjan optiota, 250.000 2010C-sarjan optiota, 390.000 2010D-sarjan optiota ja 390.000 2010E-sarjan optiota, eli yhteensä 1.330.000 optiota.

Julkisen kaupankäynnin kohteeksi haetaan optiosarjoja 2010A-D, jotka yhdistetään yhdeksi samanlajiseksi optiosarjaksi (”eQ Optio-oikeudet 2010”). eQ Optio-oikeuksia 2010 on avainhenkilöiden hallussa yhteensä 940.000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika eQ Optio-oikeuksilla 2010 on alkanut ja merkintäaika päättyy 31.5.2020. Kukin eQ Optio-oikeus 2010 oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen. Merkintähinta on tällä hetkellä 1,61 euroa per osake. Merkintähintaa on alennettu ennen osakemerkintää päätettyjen osinkojen ja vapaan oman pääoman rahastoista jaettujen varojen määrällä asianomaisena täsmäytyspäivänä.

Optioilla merkittävät uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin neljä kertaa vuodessa seuraavan aikataulun mukaan, mikäli merkittyjen uusien osakkeiden yhteismäärä ylittää 20.000 kappaletta.

Merkintä- / maksupäivä viimeistäänArvioitu rekisteröintipäiväArvioitu listauspäivä
4.8.201510.9.201511.9.2015
23.10.20153.12.20154.12.2015

Merkintä kaupparekisteriin tehdään kuitenkin vähintään kerran vuodessa kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet tulevat voimaan kaupparekisteröintipäivästä lähtien. Yhtiöllä on oikeus muuttaa kaupparekisteröintipäiviä eikä yhtiö vastaa siitä, jos rekisteröinti ei tapahdu kyseisinä päivinä.

Lisäksi hallitus on samalla päättänyt, että myös 2010E-sarjan optiot tullaan hakemaan kaupankäynnin kohteeksi samanlajisina nyt kaupankäynnin kohteeksi haettujen optio-oikeuksien 2010 kanssa sen jälkeen kun 2010E-optioiden merkintäaika on alkanut 1.4.2016. Yhtiö tiedottaa 2010E-optioiden listaamisesta myöhemmin erikseen.

Optio-oikeuksilla 2010 merkittävien osakkeiden merkintäpaikka on eQ Oyj.

Optio-ohjelman 2010 ehdot ja ohjeet osakkeiden merkitsemisestä optio-oikeuksilla ovat nähtävillä eQ Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.eQ.fi. Optio-oikeuksien 2010 antamisesta tiedotettiin pörssitiedotteella 18.8.2010.

Helsinki 15.4.2015

eQ OYJ

HALLITUS

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Janne Larma, puh. +358 9 6817 8920

Jakelu: NASDAQ Helsinki, www.eQ.fi

eQ-konserni on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 7,5 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja.

Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Incap Oyj:n kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Incap Corporation

Incap Oyj:n kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Incap Oyj       Pörssitiedote             15.4.2015 klo 18 (EET)

INCAP OYJ:N KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Incap Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7.5.2015 klo 15 alkaen BANKin kokoustiloissa osoitteessa Unioninkatu 20, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.45.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista osakkeenomistajille

Incap Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita (merkintäetuoikeusanti) siten, että valtuutuksen nojalla osakeannissa annettavien yhtiön uusien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 109 114 035  yhtiön uutta osaketta. Hallitus olisi oikeutettu päättämään kaikista osakeannin muista ehdoista. Valtuutus olisi voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus ei kumoaisi aiempia osakeantivaltuutuksia.

7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Incap Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.incapcorp.com/investors-f/. Incap Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen tehty varojen jakoa koskeva päätös ja hallituksen selostus tilinpäätöksen 31.12.2014 laatimisen jälkeisistä Incap Oyj:n asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla 15.4.2015 alkaen.

Edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 21.5.2015 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 24.4.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 4.5.2015 klo 16:een
mennessä, jolloin ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) sähköpostitse kirsti.parvi@incapcorp.com
b) puhelimitse numeroon 050 517 4569/Kirsti Parvi
c) telefaxitse numeroon 09 224 4095; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Incap Oyj/Yhtiökokous, Keilaranta 4, 02150 ESPOO.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Incap Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 24.4.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 4.5.2015 klo 10:een mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu
edustamaan osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Incap
Oyj/Kirsti Parvi, Keilaranta 4, 02150 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Incap Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 109 114 035 kappaletta osaketta
ja 109 114 035 ääntä.

Helsingissä, 15.4.2015

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Ville Vuori, toimitusjohtaja, puh. 0400 369 438
Kirsti Parvi, talousjohtaja, puh. 050 517 4569

Jakelu:
NASDAQ OM Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja materiaalihankinnasta varsinaiseen valmistukseen ja edelleen huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 380 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OM Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-15 17:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/15/Incap+Oyj+n+kutsu+ylim%C3%A4%C3%A4r%C3%A4iseen+yhti%C3%B6kokoukseen+HUG1911483.html

Muutos Martelan omien osakkeiden omistuksessa

Muutos Martelan omien osakkeiden omistuksessa

Julkaistu: 2015-04-15 16:00:00 CEST
Martela Oyj
Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
Muutos Martelan omien osakkeiden omistuksessa

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.4.2015 klo 17.00

Muutos Martelan omien osakkeiden omistuksessa

Martela on tänään luovuttanut yhtiön johtoryhmän jäsenille yhteensä 4.553 yhtiön hallussa olevaa omaa A-sarjan osaketta osana yhtiön pitkän aikavälin kannustinohjelmaa 2014-2016. Osakkeiden luovuttamisen jälkeen Martelan hallussa on 63.147 omaa A-sarjan osaketta.

Martela Oyj
Heikki Martela
Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Martela Oyj
Toimitusjohtaja Heikki Martela, puh 050 502 4711
Talousjohtaja Markku Pirskanen, puh 040 517 4606

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.martela.fi

Liitteet:
2015_0415_pörssitiedote.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Elektrobit Oyj:n (EB) varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Elektrobit Corporation

Elektrobit Oyj:n (EB) varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pörssitiedote

Julkaisuvapaa 15. huhtikuuta 2015 kello 16:00

Elektrobit Oyj:n (EB) varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Elektrobit Oyj:n (EB) varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.4.2015 klo 13.00 alkaen osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90590 Oulu. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle.

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSU

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä perjantaina 17.4.2015 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on perjantai 24.4.2015.

HALLITUKSEN VALINTA JA PALKKIOT

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5). Jorma Halonen, Juha Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 15.4.2015 valinnut Seppo Laineen hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella on talous- ja tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Staffan Simberg (valiokunnan puheenjohtaja), Seppo Laine ja Erkki Veikkolainen.

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 2 000 euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenet, jotka toimivat myös muun Elektrobit-konserniin kuuluvan yhtiön hallituksen jäseninä, ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon, joka on 1 200 euroa kokoukselta, osallistumisestaan tällaisen konserniyhtiön hallituksen kokouksiin. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIOT

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Juhani Rönkkö tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,50 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 10.4.2014 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 25 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 19,10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 10.4.2014 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti.

Oulussa, 15.4.2015

Elektrobit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Kari Jokela
Lakiasianjohtaja
Puh. 040 344 5258

Jakelu:
NASDAQ OM Helsinki
Tärkeimmät tiedotusvälineet

Elektrobit Oyj (EB)
EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden 2014 liikevaihto oli 224,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 16,8 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OM Helsingissä. www.elektrobit.com.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-15 15:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/15/Elektrobit+Oyj+n+EB+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+HUG1911403.html

Stockmann-konsernin myynti maaliskuussa 2015

Stockmann-konsernin myynti maaliskuussa 2015

Julkaistu: 2015-04-15 15:00:00 CEST
Stockmann Oyj Abp
Pörssitiedote
Stockmann-konsernin myynti maaliskuussa 2015

Helsinki, Suomi, 2015-04-15 15:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — STOCKMANN Oyj Abp, Pörssitiedote 15.4.2015 klo 16.00 EET

Stockmann-konsernin myynti oli 150,0 miljoonaa euroa maaliskuussa 2015. Myynti nousi vertailukelpoisin valuuttakurssein 17,0 prosenttia edellisvuodesta. Euromääräinen myynti nousi 10,1 prosenttia. Kasvu johtui Hullut Päivät -myyntikampanjan ajankohdasta Suomessa.

Stockmann Retail
Stockmann Retailin myynti kasvoi 30,0 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein. Euromääräinen myynti kasvoi 22,3 prosenttia.

Suomessa myynnin kasvu oli merkittävä, 41,6 prosenttia, koska Hullut Päivät -kampanja järjestettiin tänä vuonna maaliskuussa. Myynti kasvoi etenkin Stockmann-verkkokaupassa.

Ulkomailla myynti laski vertailukelpoisin valuuttakurssein 5,1 prosenttia. Euromääräinen myynti laski 22,9 prosenttia. Myynti laski Baltian maissa ja Venäjällä sekä ruplina että euroina.

Hullut Päivät -kampanja järjestettiin Suomessa maaliskuussa, mutta Baltian maissa ja Venäjällä huhtikuussa. Vuonna 2014 kampanja järjestettiin kaikissa maissa huhtikuussa. Kampanjan kokonaismyynti laski 1,4 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein. Euromääräinen myynti laski 7,6 prosenttia. Kampanja onnistui hyvin Venäjällä, missä myynti ruplina kasvoi 9,9 prosenttia. Heikosta ruplasta johtuen euromääräinen myynti kuitenkin laski 12,9 prosenttia. Suomessa myynti laski 5,5 prosenttia. Lasku johtui elektroniikan tuotevalikoiman pienentymisestä. Myynti keskeisillä tuotealueilla (muoti, kosmetiikka, ruoka ja koti) kasvoi viime vuodesta. Baltian maissa kampanjan myynti laski 3,9 prosenttia.

Fashion Chains
Fashion Chains -liiketoimintayksikön myynti laski vertailukelpoisin valuuttakurssein 1,5 prosenttia. Euromääräinen myynti laski 7,3 prosenttia.

Lindexin myynti nousi 0,3 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein. Myynti nousi Norjassa ja itäisessä Keski-Euroopassa. Euromääräinen myynti laski 4,3 prosenttia heikoista valuuttakursseista johtuen.

Seppälän euromääräinen myynti laski 28,8 prosenttia. Seppälä ei ole enää osa Stockmann-konsernia, sillä yritys myytiin 1.4.2015. Tammi­–maaliskuun 2015 osavuosikatsauksessa Seppälä esitetään tuloslaskelmassa osana Fashion Chains -liiketoimintayksikköä. Taseessa Seppälän varat ja velat luokitellaan myytävinä oleviin varoihin.

Konsernin myyntiluvut sisältävät Stockmann Retail- ja Fashion Chains -liiketoimintayksiköiden myymälöiden ja tavaratalojen tuotemyynnin ilman arvonlisäveroa. Luvut eivät sisällä muita liiketoiminnan tuottoja kuten vuokratuottoja tai palvelumaksuja.

Myynti (ilman arvolisäveroa) maaliskussa

3/2015
Me
Muutos-%1-3/2015
Me
Muutos-%
Stockmann Retail, Suomi79,341,6172,211,3
Stockmann Retail, ulkomaat18,4-22,955,1-25,7
Stockmann Retail, yhteensä97,722,3227,4-0,7
Fashion Chains, Suomi8,8-8,726,2-7,3
Fashion Chains, ulkomaat43,5-7,0115,3-7,5
Fashion Chains, yhteensä52,3-7,3141,5-7,4
Suomi yhteensä88,134,2198,48,4
Ulkomaat yhteensä61,9-12,4170,5-14,3
Stockmann yhteensä150,010,1368,9-3,4

Muutos-%: muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kauteen.

Lisätietoja:
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. 09 121 3351
Nora Malin, viestintäjohtaja, puh. 09 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
viestintäjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Munksjö Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Munksjö Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Julkaistu: 2015-04-15 14:20:00 CEST

Munksjö Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Helsinki, Suomi, 2015-04-15 14:20 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 15.4.2015 klo. 14.20 CEST

Munksjö Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Munksjö Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2014.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilivuodelta 2014 ei makseta osinkoa.

Varojen jakaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,25 euroa osaketta kohden.

Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 17.4.2015 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Palautus maksetaan 24.4.2015.

Hallituksen ja nimitystoimikunnan palkkiot

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen palkkioita nostetaan. Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 80 000 euroa ja jäsenille 40 000 euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen pysyvien valiokuntien jäsenille maksettavat palkkiot säilyvät ennallaan, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkiota lukuun ottamatta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 12 000 euroa ja jäsenille 6 000 euroa. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 6 000 euroa ja jäsenille 3 000 euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että nimitystoimikunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 6 000 euroa ja toimikunnan muiden jäsenten vuosipalkkio on 3 000 euroa.

Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi. Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallitukseen uudelleen Sebastian Bondestamin, Fredrik Cappelenin, Alexander Ehrnroothin, Hannele Jakosuo-Janssonin, Elisabet Salander Björklundin ja Peter Seligsonin. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Tilintarkastajan valitseminen ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous valitsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajaksi uudelleen KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Sixten Nymanin. Yhtiökokous päätti edelleen, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintapäivän pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 000 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena muun muassa mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus sisältää myös hallituksen oikeuden päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista.

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja pantiksi ottamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä osoitteessa www.munksjo.com viimeistään 29.4.2015 alkaen.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallituksen puheenjohtajan ja pysyvien valiokuntien jäsenten valitseminen

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan, joka pidettiin heti yhtiökokouksen jälkeen, puheenjohtajaksi Peter Seligsonin ja varapuheenjohtajaksi Fredrik Cappelenin. Hallitus päätti perustaa kaksi pysyvää hallitusvaliokuntaa, tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan Elisabet Salander Björklundin (puheenjohtaja), Alexander Ehrnroothin ja Sebastian Bondestamin tarkastusvaliokunnan jäseniksi ja Peter Seligsonin (puheenjohtaja), Fredrik Cappelenin ja Hannele Jakosuo-Janssonin palkitsemisvaliokunnan jäseniksi.

Munksjö jatkaa omien osakkeiden hankintaa

Munksjö Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää varsinaisen yhtiökokouksen tänään antamaa omien osakkeiden hankkimiseen myöntämää valtuutusta. Kuten aiemmin on tiedotettu, osakkeita hankitaan ensisijaisesti käytettäväksi yhtiön osakeperusteisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muuhun varsinaisen yhtiökokouksen valtuuttamaan tarkoitukseen.

Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 30.4.2015 ja lopetetaan viimeistään 3.10.2015. Omia osakkeita hankitaan korkeintaan 300 000 kappaletta, joka vastaa noin 0,6 % osakkeista ja äänistä. Ennen omien osakkeiden hankintaa Munksjö pitää hallussaan 225 000 omaa osaketta, joka vastaa noin 0,4 % osakkeista ja äänistä.

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakevälittäjänä omien osakkeiden hankinnassa toimii Nordea Pankki Suomi Oyj.

Munksjö Oyj

Lisätietoja:

Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026

Munksjö – Älykästä paperiteknologiaa

Munksjö on maailman johtavia kehittyneiden paperituotteiden valmistajia. Tuotteiden kehittämisessä hyödynnetään älykästä paperiteknologiaa. Munksjö tarjoaa ja kehittää asiakaskohtaista innovatiivista muotoilua ja toiminnallisuutta niin lattiapintoihin, keittiökalusteisiin ja huonekaluihin kuin irrokepapereihin, kuluttajaystävällisiin pakkauksiin ja energiansiirtoonkin. Muutos kohti kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa on Munksjölle luonnollinen kasvutekijä, koska yrityksen tuotteilla voidaan korvata uusiutumattomia materiaaleja. Tästä syntyy ”Made by Munksjö”. Munksjön läsnäolo kaikkialla maailmassa ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa muodostavat kansainvälisen palveluorganisaation, jossa on noin 2 900 työntekijää ja 15 toimipaikkaa Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Munksjön osake on listattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Posti Group Oyj myy Skandinavian maantierahtiliiketoiminnan

Posti Group Oyj myy Skandinavian maantierahtiliiketoiminnan

Julkaistu: 2015-04-15 13:00:00 CEST
Posti Group Corporation
Pörssitiedote
Posti Group Oyj myy Skandinavian maantierahtiliiketoiminnan
PÖRSSITIEDOTE, POSTI GROUP OYJ, 15.4.2015 klo 14:00

Posti Group Oyj on 15.4.2015 allekirjoittanut sopimuksen Ruotsin, Norjan ja Tanskan maantierahtiliiketoiminnan ja Suomessa kansainvälisen rahtiliiketoiminnan myymisestä tanskalaiselle Nordic Transport Groupille (NTG).

Kauppa ei koske Postin muuta Suomen, Baltian maiden tai Venäjän liiketoimintaa.

Kauppa on tarkoitus toteuttaa vuoden 2015 toisen vuosineljänneksen aikana.

Osapuolet eivät julkista kauppahintaa. Kaupalla on kertaluonteinen negatiivinen vaikutus Posti Group -konsernin toisen vuosineljänneksen tulokseen ja kassavirtaan. Jatkossa kaupan uskotaan parantavan konsernin kannattavuutta.

– Kauppa on jatkoa toimenpiteille parantaa logistiikan kannattavuutta. Järjestelimme toimintaamme uudelleen Skandinaviassa jo viime vuonna. Postin markkinaosuus kansainvälisessä rahtiliiketoiminnassa Skandinaviassa on ollut pieni, sanoo Postin talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander.

Kaupan osana 190 henkilöä siirtyy ostajan palvelukseen.

Posti Group Oyj
Sari Helander
Talous- ja rahoitusjohtaja

Lisätiedot:

Sari Helander, talous- ja rahoitusjohtaja
Posti MediaDesk puh. 020 452 3366 (ma-pe klo 9.00 – 16.30)

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

90-vuotias Elovena tuplaa Voimapäivät juhlavuoden kunniaksi

90-vuotias Elovena tuplaa Voimapäivät juhlavuoden kunniaksi

Julkaistu: 2015-04-15 12:04:08 CEST
Raisio
Tiedote
90-vuotias Elovena tuplaa Voimapäivät juhlavuoden kunniaksi

Raisio Oyj Lehdistötiedote 15.4.2015

Lapsille lisää liikuntamahdollisuuksia
90-VUOTIAS ELOVENA TUPLAA VOIMAPÄIVÄT JUHLAVUODEN KUNNIAKSI

Suomen Urheiluliiton ja Elovenan yhteistyö jatkuu entistä voimallisemmin. Kouluille maksuttomia, liikunnallisia superiltapäiviä järjestetään keväällä ja syksyllä 90-vuotisjuhlavuoden kunniaksi peräti 50 paikkakunnalla.

Hyppäämisellä, heittämisellä ja juoksemisella kyllästettyjen iltapäivien lisäksi Elovena lahjoittaa kymmenen yleisurheiluvälisettiä ja on yhdessä SUL:n kanssa mukana hankkeessa, jossa rakennetaan Maskuun kaikkien aikojen ensimmäinen Elovena Areena. Elovena Voimapäivien aikana lapsille jaetaan myös ravitsemustietoutta.

Lasten liikunnan ja päivittäisen aktiivisuuden lisääminen ovat tärkeitä sekä Suomen Urheiluliitolle että Elovenalle. Viimeisimpien tutkimusten mukaan suomalaiset lapset ja nuoret liikkuvat aivan liian vähän. Se aiheuttaa jo nyt vakavan uhkan kansanterveydelle ja sitä myötä kansantaloudelle.

– Elovena Voimapäivien avulla voimme tuoda liikunnan sinne missä lapset ovat. Samalla voimme opettaa heitä löytämään uusia virikkeitä ja tapoja liikkua lähiympäristöä hyödyntäen sekä tarjota heille innostavia, houkuttelevia ja uudenlaisia lähiliikuntapaikkoja, Suomen Urheiluliiton seurapalvelujohtaja Harri Aalto toteaa.

Hän sanoo Elovenan juhlavuoden satsauksen lasten liikuntaan olevan kokonaisuudessaan huikea. 50 eri puolilla Suomea järjestettävää Elovena Voimapäivää, 10 hakemusten perusteella lahjoitettavaa yleisurheiluvälinesettiä sekä Maskuun rakennettava lähiliikuntapaikka, Elovena Areena, ovat pitkäaikaiselta yhteistyökumppanilta merkittävä investointi lasten liikuntaan.

– Liikuntaan innostamiseen tarvitaan myös laadukkaita lähiliikuntapaikkoja ja välineitä. Koulun piha on keskeinen paikka lapsen elämässä ja sieltä tulee riittävästi monipuolisia ja liikuntaan innostavia virikkeitä. Maskuun rakennettava Elovena Areena tulee olemaan malliesimerkki paikasta, jossa lapset voivat liikkua sekä koulussa että vapaa-ajallaan. Samaa mallia voidaan jatkossa viedä myös muille kouluille ympäri Suomea, Aalto kaavailee.

Elovena-tuotteet ovat tuoneet hyvää oloa suomalaisille vuodesta 1925. Elovena on yksi Suomen arvostetuimmista elintarvikebrändeistä. Tuotenimen omistaa Raisio-konserni. Elovena-tuoteperheeseen kuuluu mm. hiutaleet, leseet, välipalakeksit, välipalajuomat ja annospikapuurot. www.elovena.fi

Lisätietoja:
Harri Aalto, Suomen Urheiluliitto, seurapalvelujohtaja, p. 040 8234200
Jaana Henriksson, Raisio Oyj, markkinointipäällikkö, p. 050 389 011

Kuvat:

Elovena 90 v logo
Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Metson laaja venttiilitarjonta ja kokemus massa- ja paperiprosesseista toivat ison venttiilitilauksen Stora Enson tehdasprojektiin Kiinan Guangxissa

Metso Corporation

Metson laaja venttiilitarjonta ja kokemus massa- ja paperiprosesseista toivat ison venttiilitilauksen Stora Enson tehdasprojektiin Kiinan Guangxissa

Metson laaja venttiilitarjonta ja kokemus massa- ja paperiprosesseista toivat ison venttiilitilauksen Stora Enson tehdasprojektiin Kiinan Guangxissa

Metso Oyj:n lehdistötiedote 15.04.2015 klo 13:00 paikallista aikaa

Metso toimittaa yhteensä noin tuhat venttiiliä Stora Enson kuluttajakartonkikoneprojektiin Kiinan Guangxissa. Varmistaakseen tehokkaat palvelut uudelle tehtaalle Metso myös vahvistaa ylläpitopalvelujensa saatavuutta Guanxin alueella. Kuluttajakartonkikone on osa Stora Enson integroitua tehdasprojektia, joka käynnistyy kahdessa vaiheessa.

Tilauksen arvoa ei julkisteta. Osa tilauksesta kirjataan Metson vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen tilauksiin ja loput vaiheittain seuraaville kolmelle neljännekselle. Metson toimitukset ajoittuvat kuluvalle vuodelle ja kuluttajakartonkikone käynnistyy vuoden 2016 alussa.

Tilaus sisältää Metson Neles® -palloventtiilejä sekä segmentti- ja läppäventtiilejä sulku- ja säätösovelluksiin. Säätöventtiilit on varustettu Metson älykkäillä Neles® ND9000 -sarjan venttiiliohjaimilla, jotka pystyvät seuraamaan venttiilin suorituskykyä ja mahdollistavat ennakoivan kunnossapidon suunnittelun.

“Olemme iloisia, että Stora Enso jälleen kerran luottaa asiantuntemukseemme ja että venttiilitarjontamme vastasi yhtiön uuden tehtaan tarpeisiin. Vahvuuksiamme ovat tehdasprosessien ymmärtäminen ja kyky tarjota parhaita venttiiliratkaisuja. Luotettavat venttiilit ovat erittäin tärkeitä, kun maksimoidaan massa- ja paperiprosessien käytettävyyttä ja lisätään tehokkuutta. Vahva palveluosaamisemme tarjoaa ennakoivaa venttiilien kunnossapitoa asiakkaamme tarpeisiin”, toteaa Hangpheng Tan, myyntijohtaja, virtauksensäätöratkaisut, Kiina.

Metso ja Stora Enso ovat tehneet yhteistyötä pitkään. Metson venttiiliratkaisut tehostavat Stora Enson prosesseja monilla sen tehtailla ympäri maailmaa. Metsolla on Kiinan massa- ja paperiteollisuudessa merkittävä venttiiliteknologian asennuskanta  ja se palvelee maan kaikkia suurimpia sellu- ja paperialan toimijoita.

Johtavia virtauksensäätö- ja palveluratkaisuja massa- ja paperiteollisuuteen

Metso on jo pitkään lisännyt massa- ja paperiteollisuuden suorituskykyä ja luotettavuutta. Yhtiö on säätö- ja sulkuventtiilien maailmanlaajuinen markkinajohtaja massa- ja paperiteollisuudessa, ja noin 75 prosenttia maailman sellusta virtaa sen venttiilien läpi. Monet massa- ja paperiteollisuuden venttiili-innovaatiot tulevat Metsolta, kuten kansiventtiili eräkeittoon, korkeasakeusventtiili valkaisuun, nelesACE(TM)-venttiili neliöpainon säätöön ja eroosiota kestävä keraaminen palloventtiili. Lisäksi Metso on yksi älykkäiden venttiiliohjaimien johtavista toimittajista.

Metsolla on vahvaa venttiiliosaamista massa- ja paperiteollisuudessa, ja sen kattavat lisäarvoa tuottavat palvelut parantavat asiakkaiden prosessien tehokkuutta. Metson virtauksensäätötarjonta ja -palvelut massa- ja paperiteollisuudelle painottuvat kolmelle alueelle: asiakkaiden teknisiin tai prosesseihin liittyviin haasteisiin, liiketoiminnan tehostamiseen ja kokonaisvastuuseen sovitusta liiketoiminnan alueesta. Metsolla on yli 40 venttiili- ja kenttälaitepalvelukeskusta ympäri maailmaa.

Yhtiön venttiiliteknologiakeskukset ja -tehtaat sijaitsevat Suomessa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Kiinassa, Etelä-Koreassa, Intiassa ja Brasiliassa.

Stora Enso lyhyesti

Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiratkaisujen tuottaja. Yhtiön tavoitteena on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja, jotka perustuvat puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin. Yhtiö työllistää noin 27 000 henkilöä yli 35 maassa. Sen liikevaihto vuonna 2014 oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OM Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQ :ssa.

Metso on maailman johtava kaivos- ja kivenmurskausalan sekä virtauksensäätö-liiketoiminnan teollisuusyritys. Tietotaitomme, asiantuntijamme ja edistykselliset ratkaisumme tuovat kestävää tehokkuuden ja kannattavuuden parannusta asiakkaidemme liiketoimintoihin.

Turvallisuus on meille ykkösasia. Tuotevalikoimamme koostuu kaivos- ja maarakennusalan laitteista ja järjestelmistä sekä teollisuusventtiileistä ja venttiiliohjaimista. Ratkaisumme perustuvat vuosikymmenien kuluessa kertyneeseen prosessiosaamiseen ja mittavaan palveluvalikoimaan. Niitä tukevat maailmanlaajuinen, yli 90 huoltokeskuksen verkostomme, tuhannet palveluammattilaisemme ja laaja logistiikkaverkostomme.

Metson osakkeet on listattu NASDAQ OM Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2014 Metson liikevaihto oli 3,7 miljardia euroa.  Metso palvelee asiakkaitaan noin 14 000 ammattilaisen voimin yli 50 maassa. Expect results.

www.metso.com/fi, www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja:

Pirjo Nyberg, avainasiakaspäällikkö, massa- ja paperiteollisuusliiketoiminta, Virtauksensäätöratkaisut, Metso, puh. 020 483 5216, sähköposti: pirjo.nyberg(at)metso.com

Jussi Ollila, viestintäjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3212, sähköposti: jussi.ollila(at)metso.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-15 12:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/15/Metson+laaja+venttiilitarjonta+ja+kokemus+massa+ja+paperiprosesseista+toivat+ison+venttiilitilauksen+Stora+Enson+tehdasprojektiin+Kiinan+Guangxissa+HUG1911328.html

Kalasataman REDIn rakentaminen on käynnistynyt – Suomen suurimman kaupunkirakentamishankkeen avainluvut hätkähdyttävät

Kalasataman REDIn rakentaminen on käynnistynyt – Suomen suurimman kaupunkirakentamishankkeen avainluvut hätkähdyttävät

Julkaistu: 2015-04-15 11:56:30 CEST
SRV Yhtiöt Oyj
Lehdistötiedote
Kalasataman REDIn rakentaminen on käynnistynyt – Suomen suurimman kaupunkirakentamishankkeen avainluvut hätkähdyttävät

Espoo, Suomi, 2015-04-15 11:56 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — SRV YHTIÖT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 15.4.2015

Kalasataman REDIn rakentaminen on käynnistynyt – Suomen suurimman kaupunkirakentamishankkeen avainluvut hätkähdyttävät

SRV on käynnistänyt Kalasataman REDIn rakentamisen huhtikuussa. SRV rakentaa Helsingin itäiseen kantakaupunkiin tornitaloalue REDIn, joka muodostuu kuudesta asuintornista, hotelli- ja toimistotornista, kauppakeskuksesta sekä 2 000 auton pysäköintilaitoksesta. Kyseessä on Suomen suurin kaupunkirakentamisen hanke Suomessa. Seuraavassa ainutlaatuisen rakennustyömaan avainluvut:

Rakennustyömaa on käynnistynyt 3 hehtaarin montun louhimisella. Tämä maanrakennusvaihe kestää reilun vuoden. Kaikkiaan montusta poistetaan noin 900 000 kiintokuutiota massaa. Työmaalta lähtee päivittäin melkein 200 louheenkuljetusautoa. Alueen läpi kulkeva metroliikenne joudutaan pysäyttämään rakentamisen aikana 0 kertaa, koska räjäytykset ajastetaan tiuhaan kulkevan metron liikennöinnin mukaan.

”REDIn työmaa lähtee nyt vauhdilla etenemään. Joka päivä työmaan vahvuus kasvaa”, projektijohtaja Markku Muhonen kertoo. ”Työmaa ja louhittavan montun laajuus tiuhaan liikennöivän Itäväylän ja metrolinjan ympärillä tuovat omat haasteensa, mutta kyllä tässä on lähdetty innoissaan hommiin.”

Tornitalojen rakentaminen alkaa yhtä aikaa kauppakeskuksen rakentamisen kanssa, vaikka tämä ei heti näy ulospäin. Tornitalojen rungot ankkuroidaan kallioon jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Käytännössä kallioon porataan noin 20 metriä syvät reiät, joihin tornitalojen kulmissa sijaitsevat ankkurit pujotetaan. Lopuksi ankkurit vielä valetaan kiinni kallioon betonilla ja jännitetään.

REDIn työmaa tuo mukanaan myös Suomessa ennennäkemättömiä uutuuksia maailmalta. Esimerkiksi työmaan torninosturit ovat huomattavan kokoisia: korkeimmillaan torninosturit kohoavat 145 metrin korkeudelle, kun 132-metrinen torni on harjakorkeudessaanvuonna 2017. Lisäksi tornien ulkolaidoille kiinnitetään rakennusvaiheessa sky deckiksi kutsutut massiiviset suojakankaat, jotka suojaavat työntekijöitä tuulelta, tavaroiden tippumiselta ja korkeanpaikankammolta.

REDIn rakennustyömaalla tulee työskentelemään yhtä aikaa enimmillään 1 000 ihmistä. Koko rakennusaikana työmaalla ehtii työskennellä yhteensä 10 000 työntekijää. Suomalaiset rakennusmiehet tulevat pääkaupunkiseudulle tyypillisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolelta, esimerkiksi Oulusta, Lapista ja Pohjois-Karjalasta. Noin 30 prosenttia REDIn työntekijöistä tulee ulkomailta – pääosin Virosta ja muista Baltian maista.

”Kaiken tämän rakentamisen ja suunnittelun hallitsemiseksi käytämme 3D-tietomallia”, projekti-insinööri Matias Korpela kertoo. REDI onkin Suomen suurintietomallikohde. ”Tietomalli mahdollistaa aiempaa tarkemman tarvike- ja määräluettelon, aikataulun sekä laadukkaammat työmaasuunnitelmat, kun tietomalliin on syötetty kootusti kaikki REDIn ja lähiympäristöön liittyvät suunnitelmat.”

Kun koko tornitaloalue on valmis vuonna 2023, on siinä 1200 asuntoa. Kauppakeskus REDIssä on kaupallista liiketilaa64 000 m². Kauppakeskuksen odotetaan tavoittavan jopa yli 12 miljoonaa kävijää ensimmäisenä kokonaisena toimintavuotenaan. Koko Kalasataman REDI-hankkeen arvo on yli miljardi euroa.

Lisätiedot
Markku Muhonen, projektijohtaja, SRV, 040 070 8988
Matias Korpela, projekti-insinööri, SRV, 040 161 4333

www.redi.fi
www.srv.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company