Etusivu » Arkistot 14.4.2015

Tecnotree Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Tecnotree Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Julkaistu: 2015-04-14 15:45:00 CEST
Tecnotree Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Tecnotree Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
14.4.2015 klo 16.45

Tecnotree Oyj:n 14.4.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2014. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2014 ei jaeta osinkoa ja että yhtiön kertynyt tappio 5 505 421,98 euroa (josta tilikauden tappio on 5 519 009,82 euroa) katetaan vapaan oman pääoman rahastoilla 2 131 259,02 euroa ja loput 3 374 162,96 euroa katetaan alentamalla osakepääomaa.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pentti Heikkinen, Harri Koponen ja Christer Sumelius. Matti Jaakola valittiin uudeksi jäseneksi. Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 50 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 30 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenten palkkioksi 23 000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin maksaa hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta hallituksen puheenjohtajalle 800 euron ja muille hallituksen jäsenille 500 euron kokouspalkkio.

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Aaltosen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 100 000 000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen.

Hallitus voi antaa valtuutuksen puitteissa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyn hallituksen järjestäytymiskokouksen tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Koponen ja varapuheenjohtajaksi Pentti Heikkinen. Hallitus ei perustanut valiokuntia.

Hallitus on arvioinut kokouksessaan jäsentensä riippumattomuuden Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Arvioinnin perusteella kaikki nyt valitut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävimmistä osakkeenomistajista.

TECNOTREE OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA
Ilkka Raiskinen, toimitusjohtaja, p.045 3113113

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on yli 1000 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria yli 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Finnlines Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Finnlines Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Julkaistu: 2015-04-14 15:40:10 CEST
Finnlines
Pörssitiedote
Finnlines Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Helsinki, Suomi, 2015-04-14 15:40 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Finnlines Oyj Pörssitiedote II 14.4.2015 klo 16.40

FINNLINES OYJ:N HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Finnlines Oyj:n hallitus on tänään pitämässään kokouksessa valinnut hallituksen puheenjohtajaksi Jon-Aksel Torgersenin ja varapuheenjohtajaksi Diego Pacellan.

Finnlines Oyj

Tom Pippingsköld Tapani Voionmaa
Talous- ja rahoitusjohtaja Lakiasiainjohtaja

JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Finnlines on yksi Itämeren ja Pohjanmeren johtavista roro- ja matkustajaliikennevarustamoista. Yhtiö on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ja on osa italialaista Grimaldi-konsernia. Grimaldi-konserni on yksi maailman suurimmista ro-ro varustamoista ja suurin matkustajia ja rahtia kuljettava ”Motorways of the Sea” -operaattori Euroopassa. Tämä yhteistyö mahdollistaa Finnlinesin tarjoamaan linjaliikennepalveluita Välimeren, Länsi-Afrikan ja Pohjois- ja Etelä-Amerikan välillä.

www.finnlines.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Ponsse Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Ponsse Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Julkaistu: 2015-04-14 15:32:42 CEST
Ponsse Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Ponsse Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Vieremä, Finland, 2015-04-14 15:32 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
PONSSE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 14.4.2015 Vieremällä.

Tilinpäätös
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2014.

Osinko
Yhtiökokous päätti maksaa vuodelta 2014 osinkoa 0,45 euroa osaketta kohti (osinko yhteensä
12 585 109 euroa). Yhtiön omassa omistuksessa oleville osakkeille (33 092 kpl) ei makseta osinkoa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 16.4.2015 ja osinko maksetaan 23.4.2015.

Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Heikki Hortling, Mammu Kaario, Ilkka Kylävainio, Ossi Saksman, Janne Vidgrén, Juha Vidgrén ja Jukka Vidgrén. Hallituksen jäsenten tarkempi esittely löytyy yhtiön internet-sivuilta http://www.ponsse.com/suomi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus.php. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 46 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 41 000 euroa ja muiden jäsenten vuosipalkkioksi 35 000 euroa.

Yhtiökokoukseen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Juha Vidgrénin ja varapuheenjohtajakseen Heikki Hortlingin.

Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sami Posti.

Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta niin, että osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 250 000 kappaletta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi käytettäväksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yritysjärjestelyissä tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää yhtiön omistajien omistusarvon kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita hankinnan jälkeen tai käytettäväksi henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, enintään kuitenkin 30.6.2016 saakka. Aikaisemmat valtuutukset peruutetaan.

Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä on enintään 250.000 osaketta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, enintään kuitenkin 30.6.2016 saakka. Aikaisemmat valtuutukset peruutetaan.

Henkilöstön voittopalkkio
Yhtiökokous päätti, että konsernin palveluksessa olevalle henkilöstölle maksetaan voittopalkkiota enintään 70 euroa per henkilö per työssäolokuukausi vuodelta 2014.

Kokouksen pöytäkirja
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Ponsse Oyj:n asiakaspalvelukeskuksessa osoitteessa Ponssentie 22, Vieremä sekä yhtiön internet-sivuilla www.ponsse.com/yhtiokokous 20.4.2015 alkaen.

Vieremällä 14. huhtikuuta 2015

PONSSE OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA: Talousjohtaja Petri Härkönen, puh. 020 768 8608 tai 050 409 8362

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla. Tänä vuonna yhtiö viettää 45-vuotisjuhlavuottaan.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Finnlines Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2015

Finnlines Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2015

Julkaistu: 2015-04-14 15:00:19 CEST
Finnlines
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Finnlines Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2015

Helsinki, Suomi, 2015-04-14 15:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Finnlines Oyj Pörssitiedote 14.4.2015 klo 16.00

FINNLINES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 2015

Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous hyväksyi vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus, ettei vuodelta 2014 makseta osinkoa.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän.

Kaikki hallituksen nykyiset jäsenet Christer Backman, Tiina Bäckman, Emanuele Grimaldi, Gianluca Grimaldi, Diego Pacella, Olav K. Rakkenes ja Jon-Aksel Torgersen valittiin uudelleen. Hallituksen vuosittaiset palkkiot päätettiin pitää muuttumattomina seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 40 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 30 000 euroa vuodessa.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Päätettiin myös, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen yhdessä tai useammassa erässä päättämään osakeannista. Hallitus voi valtuutuksen nojalla yhdessä tai useammassa erässä päättää uusien osakkeiden antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 10 000 000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantivaltuutuksen ehdoista. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti). Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 8.4.2014 antaman osakeantivaltuutuksen.

Finnlines Oyj

Tom Pippingsköld Tapani Voionmaa
Talous- ja rahoitusjohtaja Lakiasiainjohtaja

JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Finnlines on yksi Itämeren ja Pohjanmeren johtavista roro- ja matkustajaliikennevarustamoista. Yhtiö on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ja on osa italialaista Grimaldi-konsernia. Grimaldi-konserni on yksi maailman suurimmista ro-ro varustamoista ja suurin matkustajia ja rahtia kuljettava ”Motorways of the Sea” -operaattori Euroopassa. Tämä yhteistyö mahdollistaa Finnlinesin tarjoamaan linjaliikennepalveluita Välimeren, Länsi-Afrikan ja Pohjois- ja Etelä-Amerikan välillä.

www.finnlines.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

VAAHTO GROUP PLC OYJ:N YHTIÖKOKOUS 14.4.2015

VAAHTO GROUP PLC OYJ:N YHTIÖKOKOUS 14.4.2015

Julkaistu: 2015-04-14 15:00:00 CEST
Vaahto Group Plc Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
VAAHTO GROUP PLC OYJ:N YHTIÖKOKOUS 14.4.2015

Helsinki, Suomi, 2015-04-14 15:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2015 klo 16:00

VAAHTO GROUP PLC OYJ:N YHTIÖKOKOUS 14.4.2015

Vaahto Group Plc Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 14.4.2015, päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2014 ei jaeta osinkoa.

Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2014.

Yhtiön hallitukseen valittiin Sami Alatalo, Topi (Toivo) Karppanen ja Mikko Kilpinen. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tarkastajana KHT Erkka Talvinko.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 10.000.000 uuden osakkeen annista.

Yhtiön hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 14.4.2015 valinnut puheenjohtajaksi Sami Alatalon ja varapuheenjohtajaksi Topi (Toivo) Karppasen.

Lahdessa 14.4.2015

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Sami Alatalo

Hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja:
Sami Alatalo Hallituksen puheenjohtaja Vaahto Group Plc Oyj
Puh: +358 40 826 2066

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Muutoksia Baswaren johtoryhmässä

Basware

Muutoksia Baswaren johtoryhmässä

Basware Oyj, pörssitiedote, 14.4.2015 klo 15:00

Muutoksia Baswaren johtoryhmässä

Basware-konsernin johtoryhmän jäsen ja Senior Vice President, Human Resources & Development Mari Heusala siirtyy muihin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle 16.4.2015 alkaen.

“Haluan kiittää Mari Heusalaa hänen panoksestaan Baswaren henkilöstöasioiden hoitamisessa kuluneina, yhtiön voimakkaan kansainvälistymisen vuosina ja toivotan onnea uusiin haasteisiin”, Basware Oyj:n toimitusjohtaja Esa Tihilä sanoo.

Yhtiön väliaikaisena, konsernin henkilöstöasioista vastaavana toimii Jane Broberg, Vice President, Human Resources. Yhtiö on käynnistänyt uuden henkilöstöjohtajan etsinnän.

Lisätietoja:

Esa Tihilä, toimitusjohtaja, Basware Oyj
Puh. 040 480 7098

Jakelu:

NASDAQ OM Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-14 14:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/14/Muutoksia+Baswaren+johtoryhm%C3%A4ss%C3%A4+HUG1910975.html

Outotec toimittaa teknologiaa ja palveluja Met-Mex Peñolesin sinkkitehtaan laajennukseen Meksikoon

Outotec Oyj

Outotec toimittaa teknologiaa ja palveluja Met-Mex Peñolesin sinkkitehtaan laajennukseen Meksikoon

OUTOTEC OYJ  LEHDISTÖTIEDOTE  14.4.2015  KLO 15.00

Outotec toimittaa teknologiaa ja palveluja Met-Mex Peñolesin sinkkitehtaan laajennukseen Meksikoon

Outotec on saanut tilauksen Peñoles-yhtymältä teknologian ja palvelujen toimittamisesta Meksikon Torreonissa sijaitsevan Met-Mex Peñolesin sinkkitehtaan laajennukseen. Tilaus on noin 60 miljoonan euron arvoinen ja se kirjataan Outotecin vuoden 2015 toisen vuosineljänneksen tilauskertymään.

Peñolesilla on kaivosten lisäksi perusmetallien sulatus- ja jalostuslaitoksia sekä kemikaalien tuotantoa. Yhtiö on maailman johtavia hopean tuottajia ja merkittävä sinkin ja natriumsulfaatin tuottaja. Peñoles on lisäämässä sinkin tuotantoaan 100 000 tonnilla vuosittain ja valitsi laajennukseen Outotecin sinkin suoraliuotusmenetelmän.

Outotecin toimitus käsittää sinkkirikasteiden suoraliuotusteknologian, lisenssin sekä prosessin ja jälkikäsittelyalueiden suunnittelun. Lisäksi Outotec toimittaa kehittämänsä OKTOP® -reaktorilaitoksen laitteistot lisälaitteineen sekä asennus- ja käynnistyspalvelut. Prosessi on joustava, vähäpäästöinen ja turvallinen käyttää sekä mahdollistaa korkean metallien talteenoton pienellä energiankulutuksella. Toimitukset ajoittuvat vuosille 2015-2017.

“Peñoles on ollut asiakkaamme vuosikymmenten ajan. Torreonin kaupungissa sijaitsevan sinkkitehtaansa laajennukseen he tarvitsivat ympäristön kannalta kestävän prosessin, joka sopii useille eri syötteille.  Outotecin suoraliuotusmenetelmä täyttää Peñolesin vaatimukset ja on kaupungin tiukkojen ympäristömääräysten mukainen. Outotecin prossessitakuut ja kattavat tukipalvelut osoittavat myös molempien osapuolten sitoutumisen kestävään toimintaan”, kommentoi Outotecin Americas-alueen johtaja Kimmo Kontola.

Lisätietoja:

OUTOTEC

Kimmo Kontola, Americas-alueen johtaja
puhelin +1 905 3196 111 (Kanada)
 
Robin Lindahl, Metals, Energy & Water -liiketoiminta-alueen johtaja
puhelin +49 6171 9693 100 (Saksa)
 
Eila Paatela, viestintäjohtaja
puhelin 020 529 2004, 0400 817198

sähköpostit: etunimi.sukunimi@outotec.com

JAKELU:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-14 14:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/14/Outotec+toimittaa+teknologiaa+ja+palveluja+Met+Mex+Pe%C3%B1olesin+sinkkitehtaan+laajennukseen+Meksikoon+HUG1910969.html

HKScan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

HKScan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Julkaistu: 2015-04-14 14:00:00 CEST

HKScan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

HKScan Oyj Pörssitiedote 14.4.2015 klo 15.00

HKScan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 14.4.2015 Turussa, vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2014.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotusten mukaisesti seuraavasti:

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2014 osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja ylimäärästä osinkoa 0,39 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2015 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 23.4.2015.

Hallituksen jäsenten valinta ja palkkiot

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä on kuusi (6) ja että hallitukseen valitaan kaksi (2) varajäsentä.

Hallituksen nykyiset jäsenet Niels Borup, Tero Hemmilä, Teija Andersen ja Henrik Treschow valittiin uudelleen seuraavalle toimikaudelle ja hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Mikko Nikula ja Pirjo Väliaho. Hallituksen nykyinen varajäsen Per Nilsson valittiin uudelleen seuraavalle toimikaudelle ja uudeksi varajäseneksi valittiin Marko Onnela. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Mikko Nikulan ja varapuheenjohtajana valittiin jatkamaan Niels Borup.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat: hallituksen jäsenelle 22 100 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 27 100 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 54 250 euroa. Hallituksen varajäsenen vuosipalkkio on 7 450 euroa. Hallituksen valiokuntien (tarkastus-, nimitys-, palkitsemis- ja työvaliokunta) puheenjohtajana toimiville maksetaan vuosipalkkiona 5 000 euroa. Lisäksi maksetaan 550 euron suuruinen kokouspalkkio kaikille hallituksen jäsenille kustakin hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta, johon he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajat

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jouko Malisen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous antoi hallitukselle seuraavat kaksi valtuutusta:

(1) Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia A-sarjan osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 500 000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 4,50 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 5,00 prosenttia yhtiön A-sarjan osakkeista. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi myös päättää uusien A-sarjan osakkeiden antamisesta yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Suunnattu osakeanti edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutusta voida käyttää osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti.

Osakeantia sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevaa valtuutus myönnettiin, jotta yhtiön hallitus voisi joustavasti päättää yhtiön kannalta tarpeellisista pääomamarkkinatransaktioista esimerkiksi yrityksen rahoitustarpeen turvaamiseksi tai yrityskauppojen toteuttamiseksi. Lisäksi valtuutusta voidaan käyttää yhtiön ja konsernin johdolle suunnattavien osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamista varten.

Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti ja se kumoaa yhtiökokouksen 10.4.2014 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

(2) Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 2 500 000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 4,50 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 5,00 prosenttia yhtiön A-sarjan osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Omia A-sarjan osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Omia A-sarjan osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia ehdotetun valtuutuksen perusteella käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana kannustinjärjestelmiä tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää mm. johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Suunnattu omien osakkeiden hankinta edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutusta voida käyttää osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti.

Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti. Se kumoaa yhtiökokouksen 10.4.2014 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä osoitteessa www.hkscan.com viimeistään 28.4.2015 alkaen.

HKScan Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen. Hänelle voi jättää soittopyynnön konsernin viestintäjohtaja Marja-Leena Dahlskogin (etunimi.sukunimi@hkscan.com) kautta, p. 010 570 2142.

HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja. Konsernimme myy, markkinoi ja valmistaa korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service -, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2014 HKScanin liikevaihto oli noin 2,0 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 7 700.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkscan.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Atine Group Oy on tiedottanut Turvatiimi Oyj:n osakkeista tekemänsä ostotarjouksen lopullisen tuloksen jatketulta tarjousajalta

Atine Group Oy on tiedottanut Turvatiimi Oyj:n osakkeista tekemänsä ostotarjouksen lopullisen tuloksen jatketulta tarjousajalta

Julkaistu: 2015-04-14 13:58:11 CEST
Turvatiimi
Yritysosto ja ostotarjous
Atine Group Oy on tiedottanut Turvatiimi Oyj:n osakkeista tekemänsä ostotarjouksen lopullisen tuloksen jatketulta tarjousajalta

Turvatiimi Oyj Pörssitiedote 14.4.2015 klo 14.55

Tätä tiedotetta ei ole tarkoitettu levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Uuteen Seelantiin, Etelä-Afrikkaan, Kiinaan, Hongkongiin, Singaporeen, Japaniin tai muihin maihin, joissa sen jakelu olisi rajoitettua.

Turvatiimi Oyj:n (Turvatiimi) suurimman osakkeenomistajan Atine Group Oy:n (Tarjouksentekijä) Turvatiimin osakkeista (Osakkeet) tekemän vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen (Ostotarjous) tarjousaika alkoi 4.3.2015 ja alkuperäinen tarjousaika päättyi 25.3.2015 klo 16.00 (Suomen aikaa), jolloin tarjousaikaa jatkettiin. Jatkettu tarjousaika päättyi 10.4.2015 klo 16.00 (Suomen aikaa) (Jatkettu Tarjousaika).

Tarjouksentekijän tiedottaman Ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan Ostotarjouksen ovat sen ehtojen mukaisesti hyväksyneet Jatketun Tarjousajan aikana osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 2,5 prosenttia kaikista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä. Ostotarjouksen hyväksynnät mukaan lukien Tarjouksentekijän omistusosuus on Tarjouksentekijän mukaan noin 92,2 prosenttia kaikista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä.

Tarjouksentekijän julkaisema tiedote on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Turvatiimi Oyj

Lisätietoja:

Martin Forss, hallituksen jäsen, puh. +358 (0)40 779 6266

Turvatiimi-konserni on suomalainen valtakunnallinen turvallisuuspalveluiden ja turvatekniikan yritys. Toimintamme periaatteita ovat asiakaspalvelu, joustavuus, tuloksellisuus ja innovatiivisuus. Vuonna 2014 Turvatiimin liikevaihto oli 36,4 miljoonaa euroa ja työllistimme noin 900 henkilöä. Turvatiimi Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.turvatiimi.fi

LIITE: ATINE GROUP OY:N TIEDOTE

Atine Group Oy Tiedote 14.4.2015

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARKOITETTU LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, AUSTRALIAAN, UUTEEN SEELANTIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN, KIINAAN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN JAPANIIN TAI MUIHIN MAIHIN, JOISSA SEN JAKELU OLISI RAJOITETTU.

ATINE GROUP OY:N TURVATIIMI OYJ:N OSAKKEISTA TEKEMÄN OSTOTARJOUKSEN JATKETUN TARJOUSAJAN LOPULLINEN TULOS

Turvatiimi Oyj:n (”Turvatiimi”) suurimman osakkeenomistajan Atine Group Oy:n (”Atine”) Turvatiimin osakkeista (”Osakkeet”) tekemän vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen (”Ostotarjous”) tarjousaika alkoi 4.3.2015 ja alkuperäinen tarjousaika päättyi 25.3.2015 klo 16.00 (Suomen aikaa), jolloin tarjousaikaa jatkettiin. Jatkettu tarjousaika päättyi 10.4.2015 klo 16.00 (Suomen aikaa) (”Jatkettu Tarjousaika”).

Ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan Ostotarjouksen ovat sen ehtojen mukaisesti hyväksyneet Jatketun Tarjousajan aikana osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 2,5 prosenttia kaikista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä. Ostotarjouksen hyväksynnät mukaan lukien Atinen omistusosuus on noin 92,2 prosenttia kaikista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä.

ATINE GROUP OY

Ben Wrede

Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:

Atine Group Oy:

Toimitusjohtaja Ben Wrede

+358 405105940

ben.wrede@atine.fi

Rajoitukset

Ostotarjousta ei tehdä eikä Osakkeita osteta henkilöiltä tai henkilöiden puolesta suoraan tai välillisesti missään maassa tai lainkäyttöalueella, jossa sen tekeminen tai hyväksyminen on arvopaperimarkkinalakien tai muun lainsäädännön tai määräysten nojalla kiellettyä tai jossa sen tekeminen tai hyväksyminen vaatisi sellaiselle sääntelyviranomaiselle rekisteröintiä tai sellaisen viranomaisen hyväksyntää. Tarjouksentekijän tarjousasiakirjaa tai siihen liittyviä hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen tai välittämään mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, jossa arvopaperimarkkinalaki tai muu lainsäädäntö tai sovellettavat määräykset sen kieltävät millään tavalla mukaan lukien, rajoituksetta, postitse, faksilähetyksellä, sähköpostitse, puhelimitse tai Internetin välityksellä. Ostotarjousta ei nimenomaisesti tehdä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Kiinassa, Hongkongissa, Singaporessa tai Japanissa.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Metsolle kolmen vuoden elinkaarisopimus Kevitsan kaivoksen kanssa

Metso Corporation

Metsolle kolmen vuoden elinkaarisopimus Kevitsan kaivoksen kanssa

Metsolle kolmen vuoden elinkaarisopimus Kevitsan kaivoksen kanssa

Metso sitoutuu optimoimaan prosesseja kaivoksen käytettävyyden ja tuotantotehokkuuden lisäämiseksi

Metso Oyj:n lehdistötiedote 14.4.2015 klo 14:30 paikallista aikaa

Metso on solminut kolmen vuoden elinkaaripalvelusopimuksen Sodankylässä sijaitsevan Kevitsan kupari- ja nikkelikaivoksen kanssa. Kevitsan omistaa kanadalainen First Quantum Minerals -yhtiö. Metso sitoutuu lyhentämään jauhinmyllyjen vuorausten vaihdosta aiheutuvaa seisokkiaikaa ja maksimoimaan jauhatustehoa koko sopimuskauden ajan. Tilauksen arvoa ei julkisteta.

Metso vastaa jatkossa Kevitsan jauhinmyllyjen vuorausten toimittamisesta, asennuksesta ja optimoinnista. Metson ja kaivoksen yhteinen tavoite on nostaa jauhinmyllyjen käytettävyyttä ja tuotantotehokkuutta sekä parantaa kaivoksen kannattavuutta alentamalla elinkaarikustannuksia.  

“Ratkaisu nostaa käyttöasteemme uudelle tasolle ja parantaa merkittävästi kilpailukykyämme haastavassa markkinatilanteessa kestävällä tavalla”, sanoo suunnittelupäällikkö Timo Ikäheimonen Kevitsan kaivokselta.

Osana elinkaaripalvelusopimusta Metson tavoitteena on pidentää käyntiaikaa seisokkien välillä optimoimalla kulutusosat ja lyhentämällä seisokkien kestoa. Metso lyhentää seisokkiaikoja kehittämällä edelleen suunnittelua ja toimittamalla Kevitsaan patentoimiaan MegalinerTM-vuorauksia. Megalinerin nopea asennusprosessi lyhentää seisokkiaikaa. Megaliner-osien asennus jauhinmyllyihin lisää myös työturvallisuutta, sillä ne asennetaan myllyyn ulkopuolelta. Asennustapa mahdollistaa sen, ettei asentajien tarvitse oleskella vaara-alueella pultteja asentaessaan.

“Yhteistyösopimuksen tavoitteena on alentaa Kevitsan kaivoksen rikastamon seisokkiaikaa ja varmistaa sen korkea käyttöaste. Sitoudumme myös koko ajan kehittämään ja parantamaan rikastamon toimintoja”, toteaa Olli Kellokumpu, myyntijohtaja, Suomi, Minerals, Metso.

Asennukset alkavat vuoden 2015 loppupuolella. Sopimus kirjataan vaiheittain Metson saatuihin tilauksiin sopimuskauden aikana.

First Quantum Minerals Ltd. on voimakkaasti kasvava kaivos- ja metalliyritys, jolla on seitsemän kaivosta ja viisi kehitysprojektia eri puolilla maailmaa. Yritys tuottaa kuparia, nikkeliä, kultaa, sinkkiä ja platinaryhmän metalleja. Projektit Sambiassa, Panamassa ja Perussa nostavat valmistuessaan yhtiön vuotuisen kuparintuotantokapasiteetin yli 1,3 miljoonaan tonniin.

Metso on maailman johtava kaivos- ja kivenmurskausalan sekä virtauksensäätö-liiketoiminnan teollisuusyritys. Tietotaitomme, asiantuntijamme ja edistykselliset ratkaisumme tuovat kestävää tehokkuuden ja kannattavuuden parannusta asiakkaidemme liiketoimintoihin.

Turvallisuus on meille ykkösasia. Tuotevalikoimamme koostuu kaivos- ja maarakennusalan laitteista ja järjestelmistä sekä teollisuusventtiileistä ja venttiiliohjaimista. Ratkaisumme perustuvat vuosikymmenien kuluessa kertyneeseen prosessiosaamiseen ja mittavaan palveluvalikoimaan. Niitä tukevat maailmanlaajuinen, yli 90 huoltokeskuksen verkostomme, tuhannet palveluammattilaisemme ja laaja logistiikkaverkostomme.

Metson osakkeet on listattu NASDAQ OM Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2014 Metson liikevaihto oli 3,7 miljardia euroa.  Metso palvelee asiakkaitaan noin 14 000 ammattilaisen voimin yli 50 maassa. Expect results.

www.metso.com/fi, www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja:

Olli Kellokumpu, myyntijohtaja, Suomi, Minerals, Metso, puh. 050 354 1189, sähköposti: olli.kellokumpu@metso.com

Jussi Ollila, viestintäjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3212, sähköposti: jussi.ollila@metso.com

Kuvassa: Metso MegalinerTM

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-14 13:30 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/14/Metsolle+kolmen+vuoden+elinkaarisopimus+Kevitsan+kaivoksen+kanssa+HUG1910996.html