Etusivu » Arkistot 7.4.2015

Cencorp Oyj:n yhtiökokouskutsu

Cencorp Oyj:n yhtiökokouskutsu

Julkaistu: 2015-04-07 18:05:00 CEST
Cencorp
Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
Cencorp Oyj:n yhtiökokouskutsu

Cencorp Oyj Yhtiökokouskutsu 7.4.2015 klo 19.05

Cencorp Oyj:n yhtiökokouskutsu

Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.4.2015 klo 13.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Insinöörinkatu 8, 50100 Mikkeli. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle

6.1. Yhtiöjärjestyksen kohdan 1 muuttaminen, koskien yhtiön toiminimeä

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen kohta 1 muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka: Yhtiön toiminimi on Valoe Oyj, ruotsiksi Valoe Abp ja englanniksi Valoe Corporation. Yhtiön kotipaikka on Mikkeli.”

Perusteluna toiminimen muutokselle on se, että Cencorp Oyj on sitoutunut vaihtamaan toiminimensä FTTK Company Limitedin kanssa allekirjoitetussa elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintaa koskevassa yritysjärjestelysopimuksessa. Lisäksi toiminimi Valoe kuvaa hallituksen näkemyksen mukaan hyvin yhtiön puhtaan energian toimialaa.

Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat Savcor Group Oy ja Gaselli Capital Oy, jotka edustavat noin 49 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta.

6.2. Yhtiöjärjestyksen kohdan 2 muuttaminen, koskien yhtiön toimialaa

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen kohta 2 muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”2 § Yhtiön toimiala: Yhtiön toimialana on kehittää, myydä ja valmistaa puhtaan energian tuottamista palvelevia teollisia ratkaisuja. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja arvopapereita.”

Perusteluna toimialamuutokselle on se, että yhtiö on muuttunut elektroniikkateollisuuden automaatioratkaisuja ja erikoiskomponentteja valmistavasta yhtiöstä pelkästään puhtaan energian ratkaisuja tarjoavaksi yhtiöksi.

Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat Savcor Group Oy ja Gaselli Capital Oy, jotka edustavat noin 49 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta.

6.3. Yhtiöjärjestyksen kohdan 4 muuttaminen, koskien yhtiön hallitusta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen kohta 4 muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”4 § Hallitus: Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään 3 ja enintään 7 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolet sen jäsenistä on kokouksessa läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.”

Perusteluna hallituksen jäsenten enimmäismäärän muuttamiselle on se, että yhtiö voi tulevaisuudessa tarvita laajempaa hallituspohjaa.

Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat Savcor Group Oy ja Gaselli Capital Oy, jotka edustavat noin 49 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta.

6.4. Tekninen muutos, koskien yhtiöjärjestyksen numeroinnin muuttamista kohdan 12 ja kohdan 13 osalta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen nykyinen 13 §, koskien tilikautta siirretään yhtiöjärjestyksen kohdaksi 12 ja nykyinen 12 §, jonka kohdalla lukee poistettu jätetään yhtiöjärjestyksestä pois kokonaan. Yhtiöjärjestyksessä olisi siten jatkossa 12 kohtaa.

Perusteluna tekniselle muutokselle on yhtiöjärjestyksen ja sen numeroinnin selkeyttäminen.

Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat Savcor Group Oy ja Gaselli Capital Oy, jotka edustavat noin 49 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta.

6.5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous aiemmat valtuudet peruuttaen valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä olisi yhteensä enintään 900.000.000 osaketta, joka vastaa enintään noin 51,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden jälkeen. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeisiin järjestelyihin, kuten pääomarakenteen vahvistamiseen, investointien rahoittamiseen, yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai omistusrakenteen laajentamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus olisi voimassa 30.6.2017 asti.

Perusteluna hallituksen valtuuttamiselle on edellä mainitun lisäksi erityisesti yhtiön rahoitusjärjestelyiden nopean toteuttamisen mahdollistaminen sen jälkeen kun rahoitusneuvottelut on saatu päätökseen.

Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat Savcor Group Oy ja Gaselli Capital Oy, jotka edustavat noin 49 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta.

7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Cencorp Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.cencorp.com. Cencorp Oyj:n viimeisin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, viimeisimmän tilikauden päättymisen jälkeen laaditut osavuosikatsaukset ja varojenjakoa koskeva päätös ja hallituksen selostus viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneista asioista ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 13.5.2015 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.4.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 24.4.2015 klo 16.00 mennessä, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostitse osoitteeseen minna.wilkman@savcor.com

b) puhelimitse numeroon 020 7747 788/ Minna Wilkman maanantaista perjantaihin klo 09.00 -16.00;

c) telefaksilla numeroon 020 7747 770; tai

d) kirjeitse osoitteeseen Cencorp Oyj, Minna Wilkman, Insinöörinkatu 8, 50100 Mikkeli.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Cencorp Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 17.4.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.4.2015 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan osoitteeseen Cencorp Oyj, Minna Wilkman, Insinöörinkatu 8, 50100 Mikkeli tai sähköpostitse minna.wilkman@savcor.com ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Cencorp Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 7.4.2015 yhteensä 862.472.136 osaketta ja ääntä.

Mikkelissä, 7. päivänä huhtikuuta 2015

CENCORP OYJ

HALLITUS

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

CENCORP SIIRTÄÄ VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PIDETTÄVÄKSI MYÖHEMMIN ILMOITETTAVANA AJANKOHTANA JA KUTSUU 29.4.2015 KOOLLE YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN KÄSITTELEMÄÄN HALLITUKSEN EHDOTUKSIA KOSKIEN MM. YHTIÖN TOIMINIMEN MUUTTAMISTA VALOE OYJ:KSI

CENCORP SIIRTÄÄ VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PIDETTÄVÄKSI MYÖHEMMIN ILMOITETTAVANA AJANKOHTANA JA KUTSUU 29.4.2015 KOOLLE YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN KÄSITTELEMÄÄN HALLITUKSEN EHDOTUKSIA KOSKIEN MM. YHTIÖN TOIMINIMEN MUUTTAMISTA VALOE OYJ:KSI

Julkaistu: 2015-04-07 17:50:00 CEST
Cencorp
Pörssitiedote
CENCORP SIIRTÄÄ VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PIDETTÄVÄKSI MYÖHEMMIN ILMOITETTAVANA AJANKOHTANA JA KUTSUU 29.4.2015 KOOLLE YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN KÄSITTELEMÄÄN HALLITUKSEN EHDOTUKSIA KOSKIEN MM. YHTIÖN TOIMINIMEN MUUTTAMISTA VALOE OYJ:KSI

Cencorp Oyj Pörssitiedote 7.4.2015 klo 18.50

CENCORP SIIRTÄÄ VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PIDETTÄVÄKSI MYÖHEMMIN ILMOITETTAVANA AJANKOHTANA JA KUTSUU 29.4.2015 KOOLLE YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN KÄSITTELEMÄÄN HALLITUKSEN EHDOTUKSIA KOSKIEN MM. YHTIÖN TOIMINIMEN MUUTTAMISTA VALOE OYJ:KSI, TOIMIALAMUUTOSTA PUHTAAN ENERGIAN YHTIÖKSI JA ANTIVALTUUTUSTA

Cencorpin hallitus on tänään päättänyt siirtää aiemmin ilmoitetusta poiketen varsinaisen yhtiökokouksen pidettäväksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Aiemmin ilmoitetun mukaisesti varsinainen yhtiökokous olisi ollut tarkoitus pitää 29.4.2015. Syynä siirtoon on se, että yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 2014 ei ole vielä valmistunut. Cencorp on saanut Finanssivalvonnalta poikkeusluvan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistamiseen arvopaperimarkkinalain mukaisesta määräajasta poiketen. Poikkeusluvan mukaan Cencorpin pitää julkaista tilinpäätös ja toimintakertomus viimeistään 30.4.2015.

Cencorpin hallitus on tänään päättänyt kutsua 29.4.2015 koolle ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään seuraavia hallituksen ehdotuksia:

1. Yhtiöjärjestyksen kohdan 1 muuttaminen, koskien yhtiön toiminimeä

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen kohta 1 muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka: Yhtiön toiminimi on Valoe Oyj, ruotsiksi Valoe Abp ja englanniksi Valoe Corporation. Yhtiön kotipaikka on Mikkeli.”

Perusteluna toiminimen muutokselle on se, että Cencorp Oyj on sitoutunut vaihtamaan toiminimensä FTTK Company Limitedin kanssa allekirjoitetussa elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintaa koskevassa yritysjärjestelysopimuksessa. Lisäksi toiminimi Valoe kuvaa hallituksen näkemyksen mukaan hyvin yhtiön puhtaan energian toimialaa.

Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat Savcor Group Oy ja Gaselli Capital Oy, jotka edustavat noin 49 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta.

2. Yhtiöjärjestyksen kohdan 2 muuttaminen, koskien yhtiön toimialaa

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen kohta 2 muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”2 § Toimiala: Yhtiön toimialana on kehittää, myydä ja valmistaa puhtaan energian tuottamista palvelevia teollisia ratkaisuja. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja arvopapereita.”

Perusteluna toimialamuutokselle on se, että yhtiö on muuttunut elektroniikkateollisuuden automaatioratkaisuja ja erikoiskomponentteja valmistavasta yhtiöstä pelkästään puhtaan energian ratkaisuja tarjoavaksi yhtiöksi.

Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat Savcor Group Oy ja Gaselli Capital Oy, jotka edustavat noin 49 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta.

3. Yhtiöjärjestyksen kohdan 4 muuttaminen, koskien yhtiön hallitusta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen kohta 4 muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”4 § Hallitus: Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään 3 ja enintään 7 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolet sen jäsenistä on kokouksessa läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.”

Perusteluna hallituksen jäsenten enimmäismäärän muuttamiselle on se, että yhtiö voi tulevaisuudessa tarvita laajempaa hallituspohjaa.

Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat Savcor Group Oy ja Gaselli Capital Oy, jotka edustavat noin 49 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta.

4. Tekninen muutos, koskien yhtiöjärjestyksen numeroinnin muuttamista kohdan 12 ja kohdan 13 osalta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, yhtiöjärjestyksen nykyinen 13 §, koskien tilikautta siirretään yhtiöjärjestyksen kohdaksi 12 ja nykyinen 12 §, jonka kohdalla lukee poistettu jätetään yhtiöjärjestyksestä pois kokonaan. Yhtiöjärjestyksessä olisi siten jatkossa 12 kohtaa.

Perusteluna tekniselle muutokselle on yhtiöjärjestyksen ja sen numeroinnin selkeyttäminen.

Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat Savcor Group Oy ja Gaselli Capital Oy, jotka edustavat noin 49 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta.

5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous aiemmat valtuudet peruuttaen valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä olisi yhteensä enintään 900.000.000 osaketta, joka vastaa enintään noin 51,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden jälkeen. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeisiin järjestelyihin, kuten pääomarakenteen vahvistamiseen, investointien rahoittamiseen, yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai omistusrakenteen laajentamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus olisi voimassa 30.6.2017 asti.

Perusteluna hallituksen valtuuttamiselle on edellä mainitun lisäksi erityisesti yhtiön rahoitusjärjestelyiden nopean toteuttamisen mahdollistaminen sen jälkeen kun rahoitusneuvottelut on saatu päätökseen.

Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat Savcor Group Oy ja Gaselli Capital Oy, jotka edustavat noin 49 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta.

Cencorp julkistaa tämän tiedotteen jälkeen erillisellä tiedotteella kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Mikkelissä 7. päivänä huhtikuuta 2015

Cencorp Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Cencorp Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@cencorp.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cencorp.com

Cencorpin toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Cencorp myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Cencorpin pääkonttori on Mikkelissä. Yhtiö on osa suomalaista Savcor-konsernia.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Muutos Exel Composites Oyj:n tammi – maaliskuun ja tammi – syyskuun 2015 osavuosikatsausten julkaisuajankohtiin

Muutos Exel Composites Oyj:n tammi – maaliskuun ja tammi – syyskuun 2015 osavuosikatsausten julkaisuajankohtiin

Julkaistu: 2015-04-07 16:30:00 CEST
Exel Composites Oyj
Tulosjulkistamisajankohdat
Muutos Exel Composites Oyj:n tammi – maaliskuun ja tammi – syyskuun 2015 osavuosikatsausten julkaisuajankohtiin

EXEL COMPOSITES OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.4.2015 klo 17.30

Muutos Exel Composites Oyj:n tammi – maaliskuun ja tammi – syyskuun 2015 osavuosikatsausten julkaisuajankohtiin

Exel Composites Oyj julkaisee osavuosikatsauksensa tammi – maaliskuulta 2015 tiistaina 5.5.2015 klo 18.00 aiemmin ilmoitetusta julkistusajankohdasta, 6.5.2015 klo 9.00, poiketen. Tiedotustilaisuus järjestetään keskiviikkona 6.5.2015 klo 10.00 alkaen Scandic Hotel Simonkentän Tapiola-kabinetissa.

Osavuosikatsaus tammi – syyskuulta 2015 julkaistaan perjantaina 23.10.2015 klo 9.00 aiemmin ilmoitetusta julkistusajankohdasta, klo 16.00, poiketen. Tiedotustilaisuus järjestetään samana päivänä klo 12.30 alkaen Scandic Hotel Simonkentän Tapiola-kabinetissa.

Tiedotustilaisuuksia isännöi toimitusjohtaja Riku Kytömäki.

Vantaalla 7.4.2015

EXEL COMPOSITES OYJ

Riku Kytömäki
toimitusjohtaja

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Riku Kytömäki, Exel Composites Oyj, puh. 050 511 8288 tai email riku.kytomaki@exelcomposites.com
Talous- ja hallintojohtaja Mikko Kettunen, Exel Composites Oyj, puh. 050 3477 462 tai email mikko.kettunen@exelcomposites.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

Exel Composites lyhyesti
Exel Composites (www.exelcomposites.com) on johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin sovelluksiin. Exel Composites tarjoaa ylivertaisen asiakaskokemuksen jatkuvan innovaation, maailmanluokan operaatioiden sekä pitkäaikaisten kumppanuuksien avulla.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa.

Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

KUTSU IXONOS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU IXONOS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Julkaistu: 2015-04-07 16:00:00 CEST
Ixonos
Yhtiökokouskutsu
KUTSU IXONOS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Helsinki, Suomi, 2015-04-07 16:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Ixonos Oyj Pörssitiedote 07.04.2015 klo 17:00

KUTSU IXONOS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ixonos Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 29.4.2015 klo 11.00 alkaen Opus Business Park 3:n auditorio Aidassa osoitteessa Hitsaajankatu 20, 00810, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 10.00.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksen avaaminenKokouksen järjestäytyminenPöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminenKokouksen laillisuuden toteaminenLäsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminenVuoden 2014 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsauksen esittäminen. Tilinpäätöksen vahvistaminenTaseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen.

Hallitus ehdottaa, että jakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan eikä osakkeenomistajille jaeta osinkoa tilikaudelta 2014.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen:

Yhtiön suurin osakkeenomistaja Tremoko Oy Ab, jonka yhteenlaskettu osuus yhtiön äänistä on noin 81,8%, ehdottaa että hallituksen jäsenten palkkiot pidettäisiin ennallaan:

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 40 000 euroa/vuosi ja 500 euroa/kokous, varapuheenjohtajalle 30 000 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous ja muille jäsenille 20 000 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous.

Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi hallituksen valiokuntien kokouksista palkkiona puheenjohtajille 500 euroa/kokous ja jäsenille 250 euroa/kokous sekä korvata hallituksen jäsenten matkakulut yhtiön matkasäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen:

Yhtiön suurin osakkeenomistaja Tremoko Oy Ab, jonka yhteenlaskettu osuus yhtiön äänistä on noin 81,8%, ehdottaa että hallitukseen valittaisiin kuusi varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten valitseminen:

Yhtiön suurin osakkeenomistaja Tremoko Oy Ab, jonka yhteenlaskettu osuus yhtiön äänistä on noin 81,8%, ehdottaa että hallituksen jäseniksi valittaisiin nykyiset hallituksen jäsenet Paul Ehrnrooth, Pertti Ervi, Samu Konttinen, Ilari Koskelo ja May Wiiala, sekä uutena jäsenenä Pekka Pylkäs.

Hallituksen jäsen Matti Heikkonen on ilmoittanut, että hän ei ole jatkossa käytettävissä hallituksen jäseneksi.

Pekka Pylkäs on sveitsiläisen Ermatt AG:n omistaja, ja toiminut useissa liikkeenjohdon tehtävissä uransa aikana.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Tarkastusvaliokunnan ehdotuksesta hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkiota kohtuullisen laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

Tarkastusvaliokunnan ehdotuksesta hallitus ehdottaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n valintaa yhtiön tilintarkastajaksi. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Esa Kailiala.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 40.596.706 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä.

Hallitukselle annetaan oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista.

Hallitus oikeutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi sekä konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuonna 2016 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutusta koskeva päätös on tehtävä määräenemmistöpäätöksellä, jota on kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 20.298.353 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuonna 2016 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016 saakka.

Valtuutusta koskeva päätös on tehtävä määräenemmistöpäätöksellä, jota on kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset, Ixonos Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Ixonos Oyj:n kotisivuilla http://www.ixonos.com sijoittajat-osiossa viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta. Ko. asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen.

C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.4.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina 24.4.2015 klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) yhtiön kotisivuilla http://www.ixonos.com sijoittajat-osiossa olevalla lomakkeella;

b) sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@ixonos.com;

c) postitse osoitteeseen Ixonos Oyj/Yhtiökokous, Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki; tai

d) puhelimitse klo 9-16.00 välisenä aikana Aila Mettälälle, puh. 040 531 0678 tai 0424 2231.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle yllä mainittuun ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin liitteenä (esim. pdf) tai postitse ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään perjantaina 24.4.2015 klo 10.00.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Ixonos Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä kaupparekisteriin merkittynä yhteensä 202.983.536 osaketta ja ääntä.

IXONOS OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Ixonos Oyj, Esa Harju, CEO, tel. +358 40 844 3367, esa.harju@ixonos.com

Ixonos Oyj, Mikael Nyberg, CFO, tel. +358 501 4401, mikael.nyberg@ixonos.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.ixonos.com

Liitteet:
20150407 KUTSU IXONOS OYJN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN FIN.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Kutsu SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 28.4.2015 klo 14.00

Kutsu SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 28.4.2015 klo 14.00

Julkaistu: 2015-04-07 15:14:01 CEST
Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj
Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
Kutsu SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 28.4.2015 klo 14.00

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 28. päivänä huhtikuuta 2015 klo 14 osoitteessa Pörssitalo, Helsinki, Fabianinkatu 14, A-porras, 2. kerros. Sisäänkäynti kokoustilaan tapahtuu Nasdaq Helsinki kautta.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan.

Muutosehdotuksen pääasiallinen sisältö on seuraava:

Yhtiön toiminimi muutetaan kuulumaan muotoon Investors House Oyj (yhtiöjärjestyksen 1 §).

7. Katsaus yhtiön toimintaan

Toimitusjohtaja Petri Roinisen katsaus

8. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla 7.4.2015 yhtiön internetsivuilla www.sskoyj.fi

Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä postitse jäljennökset asiakirjoista ja ne ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 7.5.2015 alkaen

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 16.huhtikuuta 2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 23.4.2015 ennen klo 16.00 sähköpostitse sari.valitalo@investorshouse.fi tai puhelimitse numeroon 050 – 518 99 99 (Sari Välitalo).

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj, c/o Core Capital Oy, Mannerheimintie 168 B, 00300 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhaltijaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 23.huhtikuuta 2015 kello 10.

Muut tiedot

Yhtiössä on kokouskutsun päivänä 1 519 457 osaketta ja 1 519 457 ääntä.

Helsingissä 7.4.2015

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj

Hallitus

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

NEO INDUSTRIAL OYJ: EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JÄSENTEN MÄÄRÄSTÄ JA VALINNASTA

NEO INDUSTRIAL OYJ: EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JÄSENTEN MÄÄRÄSTÄ JA VALINNASTA

Julkaistu: 2015-04-07 15:00:00 CEST
Neo Industrial Oyj
Pörssitiedote
NEO INDUSTRIAL OYJ: EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JÄSENTEN MÄÄRÄSTÄ JA VALINNASTA

NEO INDUSTRIAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.4.2015 klo 16.00

NEO INDUSTRIAL OYJ: EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JÄSENTEN MÄÄRÄSTÄ JA VALINNASTA

Neo Industrial Oyj on tänään saanut tietoonsa osakkeenomistajien, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdotukset yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen kokoonpanosta:

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) ja että varajäseniä ei valita.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seuraavat henkilöt: Markku E. Rentto, Jukka Koskinen, Marjo Matikainen-Kallström, Jorma Sirén ja Raimo Valo. Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Markku E. Rentto ja varapuheenjohtajaksi Jukka Koskinen.

Hyvinkäällä, 7. huhtikuuta 2015

Neo Industrial Oyj
Hallitus

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Jari Salo, puh. 020 7209 196

www.neoindustrial.fi

Neo Industrial Oyj:n strategiana on investoida pääasiassa teollista liiketoimintaa harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin. Yhtiön tavoitteena on kehittää ostettuja yrityksiä aktiivisella omistajuudella ja luoda niihin lisää arvoa. Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja arvonnousuna. Neo Industrialin B-osake noteerataan NASDAQ Helsingin päämarkkinalla. Neo Industrialin teollisena toimialana on kaapeliteollisuus.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Metson uusi verkkosivusto tarjoaa ainutlaatuisen alustan tiedon jakamiseen

Metso Corporation

Metson uusi verkkosivusto tarjoaa ainutlaatuisen alustan tiedon jakamiseen

Metson uusi verkkosivusto tarjoaa ainutlaatuisen alustan tiedon jakamiseen

Metso Oyj:n lehdistötiedote 7.4.2015 klo 15:00 paikallista aikaa

Uusi metso.com -verkkosivusto tarjoaa Metson asiakkaille uuden tavan löytää ratkaisuja liiketoimintansa tarpeisiin.

Metso on uudistanut globaalin verkkosivustonsa. Sivuston kokonaan uudistettu sisältö on kohdennettu yhtiön asiakasteollisuuksille eli kaivos-, kivenmurskaus-, öljy- ja kaasuteollisuuksille sekä muutamille muille prosessiteollisuuden aloille. Uudistetun sivuston myötä myös sijoittajille suunnattu tieto yhtiöstä on helpommin saavutettavissa kuin koskaan aikaisemmin sekä englanniksi että suomeksi. Suomalaisia asiakkaita varten löytyy keskeinen liiketoimintaan liittyvä tieto myös suomeksi.

“Olemme hyvin innostuneita uudesta verkkosivustostamme. Olemme laittaneet sisältökonseptin kokonaan uusiksi, ja lopputuloksena on syntynyt dynaaminen maailmanluokan sivusto, joka keskittyy asiakkaillemme ja muille avainsidosryhmillemme tärkeisiin asioihin. Sivustoa on helppo käyttää ja se tarjoaa runsaasti mielenkiintoista sisältöä. Sivusto myös ilmentää toimintatapaamme, eli miten jakamalla kokemuksia asiakkaidemme kanssa ja oppimalla toisiltamme pääsemme tavoiteltuihin tuloksiin. Muutumme hyvää vauhtia fokusoituneemmaksi ja markkinalähtöisemmäksi yritykseksi”, selvittää Metson Marketing and Customer Operations -toiminnon johtaja Urs Pennanen.

“Asiakkailtamme saadulla palauteella oli merkittävä rooli uuden sivuston rakentamisessa. Kiitos kuuluu myös muutamille innostuneille asiakkaille, jotka testasivat sivuston designia ja toiminnallisuuksia. Olemme osoittaneet, millaisia tuloksia metsolaiset voivat saavuttaa yhdistämällä luovuutensa, päättäväisyytensä ja kuuntelemalla asiakkaitamme. Uudella globaalilla sivustolla tarjoamme 24/7 tavoitettavuuden kaivosalan, mineraalienkäsittelyn, öljy- ja kaasuteollisuuden asiakastarinoihin, videoihin ja tuotekuviin sekä kehittyneempään hakuun sekä kaikenkaikkiaan raikkaampaan ilmeeseen sivustolla, kertoo Metson Marketing Channels Development -toiminnon johtaja Richard Farkas.

Metson verkkosivusto

1 000 uudistettua sivua
Palveluja, ratkaisuja, tuotepaketteja kaikille keskeisille teollisuudenaloillemme
Paikallisten verkkosivustojen uudistustyö portugaliksi, espanjaksi, kiinaksi, ranskaksi ja japaniksi jatkuu

Tutustu

Sivuston Hae-toimintoonTutustu Metsoon sijoituskohteenaVieraile englanninkielisillä teollisuudenalasivuillaTietoa Metsosta yrityksenäKatso Ura Metsolla -videoita (englanniksi)Jaa sivuja ja seuraa Metsoa sosiaalisessa mediassa

Lue lisää Metson tarjonnasta mineraalienkäsittelyn kaikkiin vaiheisiin ja virtauksensäätöön, www.metso.com

Metso on maailman johtava kaivos- ja kivenmurskausalan sekä virtauksensäätö-liiketoiminnan teollisuusyritys. Tietotaitomme, asiantuntijamme ja edistykselliset ratkaisumme tuovat kestävää tehokkuuden ja kannattavuuden parannusta asiakkaidemme liiketoimintoihin.

Turvallisuus on meille ykkösasia. Tuotevalikoimamme koostuu kaivos- ja maarakennusalan laitteista ja järjestelmistä sekä teollisuusventtiileistä ja venttiiliohjaimista. Ratkaisumme perustuvat vuosikymmenien kuluessa kertyneeseen prosessiosaamiseen ja mittavaan palveluvalikoimaan. Niitä tukevat maailmanlaajuinen, yli 90 huoltokeskuksen verkostomme, tuhannet palveluammattilaisemme ja laaja logistiikkaverkostomme.

Metson osakkeet on listattu NASDAQ OM Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2014 Metson liikevaihto oli 3,7 miljardia euroa.  Metso palvelee asiakkaitaan noin 14 000 ammattilaisen voimin yli 50 maassa. Expect results

www.metso.com/fi, www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja:
Richard Farkas, johtaja, Marketing Channels Development, Metso Oyj, puh. 020 484 2285, sähköposti: richard.farkas@metso.com

Jussi Ollila, viestintäjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3212,  sähköposti: jussi.ollila@metso.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-07 14:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/07/Metson+uusi+verkkosivusto+tarjoaa+ainutlaatuisen+alustan+tiedon+jakamiseen+HUG1909089.html

Sari Aitokallio nimitetty Oriola-KD Oyj:n vt talous- ja rahoitusjohtajaksi

Oriola-KD Corporation

Sari Aitokallio nimitetty Oriola-KD Oyj:n vt talous- ja rahoitusjohtajaksi

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 7.4.2015 klo 12.00

Sari Aitokallio nimitetty Oriola-KD Oyj:n vt talous- ja rahoitusjohtajaksi

Sari Aitokallio, OTK, VT (s. 1960), on nimitetty Oriola-KD Oyj:n vt talous- ja rahoitusjohtajaksi (CFO) sekä Oriola-KD-konsernin johtoryhmän jäseneksi 9.4.2015 alkaen. Sari Aitokalliolla on vahva kokemus suomalaisten pörssiyhtiöiden talouden johtotehtävistä.

Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muodostavat 9.4.2015 alkaen:

Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja
Sari Aitokallio, vt. talous- ja rahoitusjohtaja
Lars Birkeland, johtaja, Ruotsin lääkkeiden vähittäiskauppa
Thomas Gawell, johtaja, Ruotsin lääkkeiden tukkukauppa
Jukka Mäkelä, kehitysjohtaja
Teija Silver, henkilöstöjohtaja
Kimmo Virtanen, johtaja, Suomen, Ruotsin ja Baltian lääkkeiden tukkukauppa

Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Petter Sandström
lakiasiainjohtaja

Jakelu:

NASDAQ OM Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:

Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-07 11:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/07/Sari+Aitokallio+nimitetty+Oriola+KD+Oyj+n+vt+talous+ja+rahoitusjohtajaksi+HUG1909006.html

Muutos Kesko Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Kesko Corporation

Muutos Kesko Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

KESKO OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 07.04.2015 KLO 11.15 1(1)

Muutos Kesko Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Kesko on tänään luovuttanut yhteensä 1 730 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta (KESBV) Keskon kolmivuotisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2014 kohderyhmän n. 145 Keskon johtoon kuuluvalle ja nimetylle muulle avainhenkilölle.

Osakkeiden luovutus perustuu Keskon hallituksen 10.2.2015 pörssitiedotteella julkistettuun päätökseen antaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita ansaintajakson 2014 ansaintakriteerien toteutumisen perusteella.

Osakkeiden luovutuksen jälkeen Keskolla on hallussaan 876 054 omaa B-osaketta.

Lisätietoja antaa konsernijuristi Saara Helminen, puh. 010 53 22602.

Kesko Oyj

Merja Haverinen
viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OM Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-07 10:15 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/07/Muutos+Kesko+Oyj+n+omien+osakkeiden+omistuksessa+HUG1909004.html

MUUTOS KESLA OYJ:N JOHDOSSA

MUUTOS KESLA OYJ:N JOHDOSSA

Julkaistu: 2015-04-07 09:15:00 CEST
Kesla Oyj
Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus
MUUTOS KESLA OYJ:N JOHDOSSA
Toimitusjohtaja Jari Nevalainen jää pois Keslan palveluksesta 7.4.2015 alkaen.

KESLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.4.2015 klo 10.15

MUUTOS KESLA OYJ:N JOHDOSSA

Kesla Oyj ja yhtiön toimitusjohtaja Jari Nevalainen ovat sopineet Jari Nevalaisen jäämisestä pois Keslan palveluksesta 7.4.2015 alkaen.

”14 vuotta Keslan johdossa on ollut erittäin mielenkiintoinen ja kasvattava matka onnistumisineen ja myös toki epäonnistumisineen. Keslan henkilöstö ja lukuisat yhteistyökumppanuudet ovat olleet se matkan kantava voima. Nyt on osaltani aika päättää tuo matka ja kääntää uusi lehti kirjassa” kiittää Jari Nevalainen.

”Kesla on Jari Nevalaisen kaudella kasvanut kansainväliseksi metsäteknologian moniosaajaksi. Olen kiitollinen näistä yhteistyön vuosista ja toivotan Jarille menestystä uusissa tulevaisuuden haasteissa.” toteaa hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Kärkkäinen.

Keslan vt toimitusjohtajana toimii Kesla Oyj:n talousjohtaja Simo Saastamoinen.

Joensuu 7.4.2015

KESLA OYJ

Veli-Matti Kärkkäinen

hallituksen puheenjohtaja

LISÄTIETOJA:

Hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Kärkkäinen, 040 – 558 1278

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesla.com

Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee aines- ja energiapuukorjuun tuotantoketjun kannolta tehtaalle. Keslan tuotteita ovat mm. kuormaimet ja metsäperävaunut, puutavara-, metsäkone- ja kierrätysnosturit, harvesteri- ja energiakourat sekä hakkurit. Kesla on tytäryhtiönsä kautta myös merkittävä konepajatuotteiden järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2014 45,1 miljoonaa euroa. Metsäkoneryhmän liikevaihdosta viennin osuus oli 70,2 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella, Ilomantsissa ja Tohmajärvellä sekä myyntiyhtiö Sinzheimissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 300 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company