Etusivu » Incap Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Incap Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Incap Corporation

Incap Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Incap Oyj       Pörssitiedote             31.3.2015 klo 20.15

INCAP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2015 Helsingissä. Kokoukseen osallistui yhteensä 15 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 69,4:ää prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että emoyhtiön tilikauden tappio (2 677 306,56 euroa) jätetään omaan pääomaan. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja tilikauden toimitusjohtajille.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 15 000 euroa ja jäsenen 10 000 euroa. Vuosipalkkio maksetaan kuukausittain. Kokouksista ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi viisi (5). Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Fredrik Berghelin, Olle Hultebergin ja Susanna Miekk-ojan sekä uusina jäseninä Rainer Toimisen ja Carl-Gustaf von Troilin.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jari Karppisen.

Osakepääoman alentaminen tappioiden kattamiseksi ja varojen siirtämiseksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon
Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön 20.486.769,50 euron osakepääomaa 19.486.769,50 eurolla tappioiden kattamiseksi ja varojen siirtämiseksi sijoitetun vapaan pääoman rahastoon seuraavasti:

31.12.2014 ja sitä ennen päättyneiden tilikausien aikana kertyneet tappiot katetaan alentamalla yhtiön vapaan oman pääoman rahastoa 14.621.937,92 eurolla, ylikurssirahastoa 44.316,59 eurolla ja osakepääomaa 12.528.512,06 eurolla.

Tappioiden kattamisen jälkeen osakepääomaa alennetaan edelleen 6.958.257,44 eurolla siten, että varat siirretään sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

Toimenpiteiden jälkeen yhtiön uusi osakepääoma on 1.000.000 euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 6.958.257,44 euroa. Emoyhtiön oma pääoma ylittää näin ollen osakeyhtiölain 20 luvun 23 §:ssä määritellyn rajan.

Tappioiden kattaminen selkiyttää emoyhtiön taserakennetta sekä vahvistaa yhtiön oman pääoman ja osakepääoman välistä suhdelukua. Järjestely edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ssä säädettyä velkojiensuojamenettelyä. Lisäksi pääoman jakaminen osakkeenomistajille on rajoitettua osakepääoman alentamisen rekisteröimistä seuraavan kolmen vuoden aikana.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 10.911.403 uuden osakkeen antamisesta joko maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen yhdellä tai useammalla suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen, investointien ja liiketoiminnan rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

Hallitus voi edellä kuvatun valtuutuksen puitteissa antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita.

Uusien osakkeiden merkintähinta voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää. Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen järjestäytymiskokous
Yhtiökokouksessa nimitetty hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Olle Hulteberg. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Incap-konsernin internetsivuilla 14.4.2015 alkaen.

INCAP OYJ

Ville Vuori
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Ville Vuori, toimitusjohtaja, puh. 0400 369 438
Kirsti Parvi, talousjohtaja, puh. 050 517 4569

Jakelu:
NASDAQ OM Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja materiaalihankinnasta varsinaiseen valmistukseen ja edelleen huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 380 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OM Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-31 19:15 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/31/Incap+Oyj+n+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+ja+hallituksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksi%C3%A4+HUG1908083.html

facebook twitter