Etusivu » Arkistot 30.3.2015

Oriola-KD Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Oriola-KD Corporation

Oriola-KD Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 30.3.2015 klo 19.50

Oriola-KD Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

A. Oriola-KD Oyj:n 30.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti seuraavat
asiat:

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaus

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

2. Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei makseta osinkoa.

3. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jukka Alho, Per Båtelson, Anja Korhonen, Kuisma Niemelä ja Matti Rihko sekä uusina jäseninä Eva Nilsson Bågenholm, Staffan Simberg ja Anssi Vanjoki. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Anssi Vanjoki.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkioksi 48.400 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkioksi 30.250 euroa ja muiden jäsenten palkkioksi 24.200 euroa. Toimikausipalkkiot suoritetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että hallituksen jäsenille hankitaan Oriola-KD Oyj:n B-osakkeita pörssistä kahden viikon kuluessa siitä kun Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 on julkistettu. Hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkiona 1000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 500 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot suoritetaan vastaavasti myös hallituksen ja yhtiön valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille. Matkakulut korvataan yhtiön matkasäännön mukaisesti.

4. Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy:n ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kaj Waseniuksen. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

5. Hallitus valtuutettiin päättämään maksullisesta osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 5.650.000 A-osaketta ja 12.500.000 B-osaketta, mikä yhdessä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitukselle annettu valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseen. Valtuutuksen nojalla voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita NASDAQ OM Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeannin ehdoista osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan.

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallituksen aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset kumottiin lukuun ottamatta 20.3.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamia valtuutuksia, joiden nojalla hallitus voi päättää enintään 1.715.000 B-osaketta koskevien suunnattujen maksullisten ja maksuttomien osakeantien järjestämisestä Oriola-KD-konsernin johdon osakepohjaisen kannustinjärjestelmän sekä Oriola-KD-konsernin avainhenkilöiden osakesäästöohjelman toteuttamiseksi.

6. Hallitus valtuutettiin päättämään B-osakkeiden maksullisesta osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 18.000.000 yhtiön B-osaketta, mikä määrä vastaa noin 9,92 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitukselle annettu valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin käyttää vastikkeen maksamiseksi yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen ja investointien rahoittamisessa ja toteuttamisessa. Valtuutuksen nojalla voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita NASDAQ OM Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeannin ehdoista osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan.

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallituksen aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset kumottiin lukuun ottamatta aikaisemmin yhtiökokouksen aikana hallitukselle annettuja osakeantivaltuutuksia sekä 20.3.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamia valtuutuksia, joiden nojalla hallitus voi päättää enintään 1.715.000 B-osaketta koskevien suunnattujen maksullisten ja maksuttomien osakeantien järjestämisestä Oriola-KD-konsernin johdon osakepohjaisen kannustinjärjestelmän sekä Oriola-KD-konsernin avainhenkilöiden osakesäästöohjelman toteuttamiseksi.

7. Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään hallituksen ehdotuksen mukaisesti
yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta. Hallitus on valtuutuksen nojalla
oikeutettu päättämään enintään 18.000.000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta, mikä määrä vastaa kokouskutsun päivänä noin 9,92 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää vain siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet voidaan hankkia hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla B-osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OM Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä taikka muutoin luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutuksen mukaan hallitus päättää kaikista muista B-osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa enintään kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 24.3.2014 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta.

B. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Oriola-KD Oyj:n
hallitus valitsi varapuheenjohtajakseen Jukka Alhon.

Hallitus valitsi keskuudestaan seuraavat hallituksen tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien jäsenet:

Tarkastusvaliokunta:
Anja Korhonen, puheenjohtaja
Kuisma Niemelä
Staffan Simberg

Palkitsemisvaliokunta:
Jukka Alho, puheenjohtaja
Per Båtelson
Eva Nilsson Bågenholm
Matti Rihko

Yhtiön nimeämisvaliokunnan jäsenet valitaan myöhemmin nimeämisvaliokunnan sääntöjen mukaisesti.

Hallitus on arvioinut hallituksen jäsenten riippumattomuutta ja todennut, että hallituksen kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Petter Sandström
lakiasiainjohtaja

Lisätietoja:
Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Jakelu:
NASDAQ OM Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-30 18:50 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/30/Oriola+KD+Oyj+n+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+ja+hallituksen+j%C3%A4rjest%C3%A4ytymiskokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+HUG1907651.html

VAAHTO GROUPIN UUSIEN OSAKKEIDEN LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY NASDAQ OMX HELSINKI OY:LLE

Vaahto Group Plc Oyj

Pörssitiedote

VAAHTO GROUPIN UUSIEN OSAKKEIDEN LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY NASDAQ OMX HELSINKI OY:LLE

Helsinki, Suomi, 2015-03-30 17:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.3.2015 klo 18:00

VAAHTO GROUPIN UUSIEN OSAKKEIDEN LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY NASDAQ OMX HELSINKI OY:LLE

Vaahto Group Plc Oyj:n (“Vaahto Group“) hallitus on 10.3.2014 ja 15.2.2015 päättänyt suunnatuista osakeanneista, joissa on annettu yhteensä 12.000.000 uutta osaketta (“Uudet Osakkeet“).

Vaahto Groupin hallituksen 10.3.2014 tekemällä päätöksellä annetut Uudet Osakkeet annettiin yhtiökokouksen 10.4.2013 antaman valtuutuksen nojalla ja ne merkittiin kaupparekisteriin 31.3.2014. Kyseisten Uusien Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000090295. Vastaavasti hallituksen 15.2.2015 tekemällä päätöksellä annetut Uudet Osakkeet annettiin yhtiökokouksen 15.4.2014 antaman valtuutuksen nojalla ja ne merkitään kaupparekisteriin arviolta huomenna 31.3.2015. Kyseisten Uusien Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000148341. Kaikki Uudet Osakkeet ovat tuottavat Vaahto Groupin aiemmin annettujen osakkeiden (“Vanhat Osakkeet“) kanssa yhtäläiset oikeudet kaupparekisteriin merkitsemisistä alkaen.

Vaahto Groupin Vanhat Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (“Nasdaq Helsinki“) pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella WAT1V. Vanhojen Osakkeiden ISIN-tunnus on FI0009900708.

Vaahto Group on tänään 30.3.2015 jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille Uusien Osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle kaupankäyntitunnuksella WAT1V. Uusien Osakkeiden ottaminen Nasdaq Helsingin pörssilistalle edellyttää arvopaperimarkkinalain 4 luvun mukaisen Finanssivalvonnan hyväksymän esitteen laatimista. Vaahto Group pyrkii julkaisemaan Uusia Osakkeita koskevan esitteen mahdollisimman pian. Vaahto Group tulee tiedottamaan kaupankäynnin tarkan alkamispäivän erikseen Finanssivalvonnan hyväksyttyä esitteen ja Nasdaq Helsingin hyväksyttyä listalleottohakemuksen.

Vaahto Groupin tarkoituksena on, että Uudet Osakkeet yhdistellään arvo-osuusjärjestelmässä Vanhojen Osakkeiden osakelajiin samana päivänä kuin ne otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Lahdessa 30.3.2015

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Reijo Järvinen, hallituksen puheenjohtaja Vaahto Group Plc Oyj

puh. +358 400 715968

Stockmannin yhteiskuntavastuun raportti 2014 on julkaistu

Stockmann Oyj Abp

Lehdistötiedote

Stockmannin yhteiskuntavastuun raportti 2014 on julkaistu

Aktiivista työtä hankintaketjun vastuullisuuden ja sidosryhmäyhteistyön kehittämiseksi

Helsinki, Suomi, 2015-03-30 15:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — STOCKMANN Oyj Abp, Lehdistötiedote 30.3.2015 klo 16.30 EET

Stockmann-konsernin vuoden 2014 yhteiskuntavastuun raportti kertoo yhtiön vastuullisuustyön painopistealueista ja tuloksista.

Kohti entistä vastuullisempaa hankintaketjua

Viime vuoden aikana Stockmannin pitkäjänteinen toiminta hankintaketjun vastuullisuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi jatkui. Huhtikuussa 2014 Stockmann julkaisi muodin omien merkkien toimittaja- ja tehdaslistan ensimmäisenä suomalaisena muotiyrityksenä, ja tänään on julkaistu päivitetty ja laajennettu lista. Sen kattavuus on noussut 73 prosentista 83 prosenttiin, ja tavoitteena on jatkaa toimintatapojen yhtenäistämistä sisäisesti ja laajentaa listan kattavuutta entisestään tulevina vuosina. Muodin omien merkkien hankintaketjussa toteutettiin vuoden aikana 223 BSCI-auditointia ja 214 omaa auditointia sekä 125 tarkastusta Bangladeshin palo- ja rakennusturvallisuussopimuksen mukaisesti. Valmistusmaatieto lisättiin Stockmannin omien merkkien muotituotteisiin suunnitellusti syksystä 2014 alkaen.

Aktiivista sidosryhmäyhteistyötä

Vuoden 2014 aikana järjestettiin kansalaisjärjestöille suunnattu sidosryhmätilaisuus koskien muodin hankintaketjua, Lindex juhli 60-vuotissyntymäpäiviään yhdessä sidosryhmiensä kanssa ja konsernin liiketoimintayksiköt teettivät useita asiakaskyselyitä ja -paneeleita sekä henkilöstökyselyitä. Työntekijöiden osallistamiseen panostettiin ottamalla henkilöstö mukaan Stockmannin strategiaprosessiin sekä arvojen uudelleen määrittelyyn muotiketjuissa.

Vähemmän ympäristökuormitusta

Muotituotteissa käytettiin aiempaa enemmän vastuullisia materiaaleja: vuonna 2014 myynnissä oli yli 17 miljoonaa luomupuuvillasta, Better cotton -puuvillasta, kierrätys- tai tencel-kuidusta valmistettua vaatetta. Lindexin osalta vastuullisista materiaaleista valmistetut tuotteet kattavat jo 22 prosenttia koko mallistosta. Myös Stockmannin omien merkkien mallistoissa esiteltiin ensimmäiset luomupuuvillaiset vaatteet. Suomen tavarataloissa jätteen hyötykäyttöaste nousi jälleen, kun jätteestä hyödynnettiin materiaalina ja energian lähteenä 99,2 prosenttia.

Yhteiskuntavastuun raportti 2014 on julkaistu yhtiön kotisivuilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Raportin lukuisat case-esimerkit on suunnattu erityisesti asiakkaille ja suurelle yleisölle. Kyseessä on Stockmannin ensimmäinen GRI G4- raportointiohjeiston mukaan laadittu raportti, jossa edellytetään mm. laajempaa kuvausta vastuullisuustyön johtamistavoista.

Yhteiskuntavastuun raportti 2014 & GRI-sisältövertailu:

http://www.stockmanngroup.com/fi/yhteiskuntavastuuraportit1

Stockmannin muodin omien merkkien tehdaslista:

http://www.stockmanngroup.com/fi/toimittaja-ja-tehdaslista

Lisätietoja:

Nora Malin, viestintäjohtaja, puh. 09 121 3558

Johanna Stenbäck, yhteiskuntavastuuasiantuntija, puh. 046 876 1529

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin

viestintäjohtaja


Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet

Aspon vuosikertomus ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 julkaistu

Aspo Plc

Aspon vuosikertomus ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 julkaistu

ASPO Oyj       PÖRSSITIEDOTE         30.3.2015 klo 15.30

ASPON VUOSIKERTOMUS JA SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 JULKAISTU

Aspo-konsernin vuoden 2014 vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Vuosikertomus 2014 postitetaan yhtiön rekisteröidyille osakkeenomistajille.

Vuosikertomuksen pdf-versiot löytyvät yhtiön kotisivuilta osoitteesta www.aspo.fi > Media > Vuosikertomukset. Painetun vuosikertomuksen voi tilata yhtiön kotisivuilta, puhelimitse (09) 521 4050 tai sähköpostitse jamima.lofstrom(a)aspo.com.

Aspo Oyj:n antama erillinen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuonna 2014 ja yhtiön palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2014 on julkaistu pdf-muodossa yhtiön kotisivuilla www.aspo.fi > Aspo yrityksenä > Hallinnointiperiaatteet.

ASPO Oyj

Aki Ojanen
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Aki Ojanen, 09 5211, 0400 106 592
aki.ojanen(a)aspo.com

JAKELU:
NASDAQ OM Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi

LIITTEET:
Vuosikertomus 2014
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014  

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-30 14:30 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/30/Aspon+vuosikertomus+ja+selvitys+hallinto+ja+ohjausj%C3%A4rjestelm%C3%A4st%C3%A4+2014+julkaistu+HUG1907444.html

Uponor myy laitevalmistaja Extron Engineering Oy:n

Uponor Oyj

Pörssitiedote

Uponor myy laitevalmistaja Extron Engineering Oy:n

Uponor Oyj Pörssitiedote 30.3.2015 15.30

Uponor myy laitevalmistaja Extron Engineering Oy:n

Uponor Oyj:n tytäryhtiö Uponor Infra Oy on tänään myynyt kokonaan omistamansa tytäryhtiön Extron Engineering Oy:n Mecanor Oy:lle. Molempien yhtiöiden päätoimiala on muoviteollisuuden koneiden ja laitteiden valmistus.

Osapuolet allekirjoittivat samassa yhteydessä teknologiakehitystä koskevan yhteistyösopimuksen.

Tytäryhtiön myynti ei vaikuta Uponor-konsernin vuoden 2015 ohjeistukseen, eikä kaupasta aiheudu mainittavaa myyntivoittoa tai –tappiota. Myydyn liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2014 oli 5,6 miljoonaa euroa, ja se työllistää Toijalassa 19 henkilöä.

Uponor Infra myi Extronin osana strategista tavoitettaan keskittyä pääliiketoimintaansa ja markkinoihin, joissa sillä on vahva asema ja mahdollisuus saavuttaa yhteistoimintaetuja. Uponor Infra aikoo kuitenkin myös tulevaisuudessa harjoittaa yhdyskuntatekniikan valmistusteknologian lisensiointia ja myyntiä.

Lisätiedot:

Sebastian Bondestam, toimitusjohtaja, Uponor Infra Oy, puh. 020 129 2846

Riitta Palomäki, talousjohtaja, Uponor Oyj, puh. 020 129 2822

Uponor Oyj

Tarmo Anttila

viestintäjohtaja

Puh. 020 129 2852

JAKELU:

NASDAQ Helsinki

Tiedotusvälineet

www.uponor.fi

Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjois-Euroopassa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 4 000 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 ylitti miljardi euroa. Uponorin osake on listattu NASDAQ Helsingissä. www.uponor.fi.

Technopolis Oyj:n omien osakkeiden palautuminen 2010-2012 osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti

Technopolis

Pörssitiedote

Technopolis Oyj:n omien osakkeiden palautuminen 2010-2012 osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.3.2015 klo 15:15

Technopolis Oyj:n omien osakkeiden palautuminen 2010-2012 osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti

Technopolis Oyj:lle on palautunut Technopolis Oyj:n omia osakkeita yhtiön 2010-2012 osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti avainhenkilön työsuhteen päättymisen johdosta.

Päivämäärä: 30.3.2015

Osakelaji: TPS1V

Osakemäärä: 880 kpl

Hinta/osake: vastikkeetta

Kokonaishinta: vastikkeetta

Osakkeiden palautuksen jälkeen Technopolis Oyj omistaa yhteensä 723 164 kappaletta Technopolis Oyj:n osaketta.

Lisätietoja:

Outi Raekivi

Lakiasianjohtaja

puh. 050 303 9393


Technopolis tarjoaa parhaan osoitteen yritysten toimintaan ja menestykseen viidessä maassa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yritys kehittää, omistaa ja hallinnoi 20 älykästä yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia tiloja sekä palveluita. Technopoliksen ydinarvona on jatkuvasti ylittää asiakkaiden odotukset tarjoamalla erinomaiset puitteet ja ratkaisut 1 700 yritykselle ja 47 000 työntekijälle Suomessa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja Liettuassa. Technopolis Oyj osake (TPS1V) on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssiin.

OPn keskusyhteisökonsernin yt-neuvottelut päättyneet

Pohjola Bank plc

OPn keskusyhteisökonsernin yt-neuvottelut päättyneet

OP
LEHDISTÖTIEDOTE
30.3.2015

OPn keskusyhteisökonsernin yt-neuvottelut päättyneet

OPn 16. helmikuuta 2015 aloittamat, keskusyhteisökonsernin henkilöstön uudelleenorganisointia koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen tuloksena vähennetään enimmillään 278 työpaikkaa. Neuvottelujen piirissä oli noin 4300 työntekijää.

Neuvottelut eivät koskeneet OP Ryhmän osuuspankkeja.

Organisaatiomuutokset ovat jatkoa uuden asiakkaiden omistaman OPn rakentamisessa. Niillä varaudutaan myös finanssialan toimintaympäristön rajuun muutokseen, etenkin digitalisaatioon. Suunniteltujen toimenpiteiden perusteet ovat tuotannollisia.

Koko OP Ryhmän palveluksessa oli vuoden 2014 lopussa noin 12 350 henkilöä, joista ryhmän keskusyhteisönä toimivan OP Osuuskunta -konsernin palveluksessa noin 5 470 työntekijää.

Neuvottelut eivät koskeneet Omasairaalan, Baltian toimintojen, OP-Eläkekassan, OP Osuuskunnan HR-toiminnon eikä Checkout Finland Oy:n henkilöstöä, Helsingin OP Pankin henkilöasiakaskonttoreiden henkilöstöä pl. esimiehet ja myyntiryhmä eikä Helsingin OP-Kiinteistökeskuksen henkilöstöä pl. esimiehet.

Lisätietoja: OPn viestintä, mediapuhelin p. 050 523 9904

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-30 14:01 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/30/OPn+keskusyhteis%C3%B6konsernin+yt+neuvottelut+p%C3%A4%C3%A4ttyneet+HUG1907446.html

Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Outotec Oyj

Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiäOUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.3.2015 KLO 15.00

Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Outotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 30.3.2015 Helsingissä. Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Alahuhta ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Jukka Laitasalo.

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2014.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille maksetaan osinkoa 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta 0,10 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 1.4.2015 ja osingon maksupäivä 17.4.2015.

Hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan (8) puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen Matti Alahuhta, Eija Ailasmaa, Anja Korhonen, Timo Ritakallio, Björn Rosengren ja Poju Zabludowicz. Uusiksi jäseniksi valittiin Ian W. Pearce ja Klaus Cawén.

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Matti Alahuhdan ja varapuheenjohtajaksi Timo Ritakallion.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 72 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille kullekin 36 000 euroa sekä hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 12 000 euroa, ja että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 600 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että viikon kuluessa yhtiökokouspäivästä hankitaan Outotec Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 28 800 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle kullekin 19 200 eurolla ja kullekin hallituksen jäsenelle 14 400 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen vuosipalkkion ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 30.4.2015. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden. Kokouskohtainen palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 18.312.149 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi millään hetkellä yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa enempää kuin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myös osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 18.312.149 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.

Yhtiökokous valtuutti edelleen hallituksen päättämään yhteensä enintään 70 000 euron määräisten lahjoitusten antamisesta yliopistoille, korkeakouluille tai muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen. Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 §:ää sekä 11§:n alakohtia 6 ja 11 siten, että yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muutos

Yhtiökokous päätti muuttaa nimitystoimikunnan työjärjestystä siten, että nimitystoimikunta toimittaa ehdotuksensa hallitukselle viimeistään 15.2. ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi tarkastus- ja riskivaliokunnan jäseniksi Klaus Cawenin, Anja Korhosen, Ian W. Pearcen ja Timo Ritakallion. Anja Korhonen toimii tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajana.

Henkilöstöasiain valiokunnan jäseninä toimivat Eija Ailasmaa, Matti Alahuhta ja Poju Zabludowicz. Matti Alahuhta toimii valiokunnan puheenjohtajana.

Kokouksen pöytäkirja

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Outotec Oyj:n pääkonttorissa sekä yhtiön kotisivuilla 14.4.2015 alkaen.

OUTOTEC OYJ

Nina Kiviranta

lakiasiainjohtaja

puhelin: +358 20 529 2017, matkapuhelin: +358 50 598 8805

sähköposti: nina.kiviranta@outotec.com

JAKELU

NASDAQ OM Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.outotec.com

 

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-30 14:00 CEST

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/30/Outotec+Oyj+n+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksi%C3%A4+HUG1907469.html

Kalmar investoi kolme miljoonaa euroa asiakasprojektien testauksen tehostamiseen Tampereen teknologia- ja osaamiskeskuksessa

Cargotec Corporation

Kalmar investoi kolme miljoonaa euroa asiakasprojektien testauksen tehostamiseen Tampereen teknologia- ja osaamiskeskuksessaCARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 30.3.2015 KLO 15

Cargoteciin kuuluva Kalmar on päättänyt investoida noin kolme miljoonaa euroa uuteen satama-automaation testaus- ja kehitysalustaan Tampereen teknologia- ja osaamiskeskuksessaan. Alustaa käytetään ensisijaisesti asiakasprojektien ja uusien tuoteversioiden testaukseen. Investointiin sisältyy kaikki automatisoituun konttikenttätoimintoon tarvittavat moduulit, kuten täydellinen automaatiojärjestelmä ja uusi automaattinen konttinosturi (ASC), sekä tutkimus ja tuotekehitys. 

Vuosina 2011-2013 Cargotec investoi noin 35 miljoonaa euroa Tampereen teknologia- ja osaamiskeskuksen rakentamiseen. Keskuksessa Kalmarilla on alan suurin automaatiojärjestelmien testikenttä ja maailmanluokan tilat ja laboratoriot prototyyppien valmistusta, simulointia, testausta, seurantaa ja optimointia varten. Automaattikalustoa voidaan testata käytössä olevilla laitteilla Tampereella sekä etäyhteyden kautta ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä myös silloin, kun asiakas on maapallon toisella puolella. Kokonaisuutta käytetään tehokkaasti tuotteiden kehitys-, toimitus-, optimointi- ja ylläpitovaiheissa.

Kalmarin johtaja Olli Isotalo: “Aiemmin testaukseen ja optimointiin käytettiin asiakaskohteessa paljon aikaa kaluston toimituksen jälkeen. Automaatioprojektissa tällä voi olla merkittävä vaikutus käyttöönottoaikaan ja kustannuksiin.”     

Uusimman investoinnin ansiosta Kalmarilla on Tampereella kattava automaatiojärjestelmä, johon sisältyy automatisoidut ja manuaaliset kontti- ja kuljetuslukit horisontaalikuljetukseen, automaattinosturijärjestelmä konttikenttätoimintoihin ja automatisoitu kuorma-autojen lastaus- ja purkutoiminto terminaalin maaliikennetoimintoihin. Kaikki järjestelmän osat on integroitu Kalmarin terminaalin logistiikkajärjestelmään (TLS) ja Navis N4 -toiminnanohjausjärjestelmään (TOS). Lisäksi teknologia- ja osaamiskeskuksen virtuaaliympäristöä käytetään uusien ohjelmistojulkistusten regressiotestaukseen.

“Tämän ainutlaatuisen kokonaisuuden ansiosta voimme aloittaa testauksen hyvissä ajoin ennen kaluston toimitusta ja vähentää paikalla tapahtuvaa testausta. Tämä nopeuttaa käyttöönottoaikoja, ja asiakkaamme voivat odottaa hyötyjä automaatiohankkeistaan aiempaa nopeammin. Lisäksi pystymme testaamaan uusien tuotteiden ominaisuuksia ennen niiden lanseerausta. Tämä lyhentää uusien tuotteiden markkinoille tuontiin tarvittavaa aikaa ja parantaa niiden luotettavuutta ja laatua entisestään”, Isotalo kertoo.

Kalmarin uuden automaatiotestausalustan odotetaan olevan täysin toiminnassa Tampereen teknologia- ja osaamiskeskuksessa vuoden 2016 alkupuolella.

Kalmar on satama-automaation maailmanlaajuinen markkinajohtaja, joka on tuonut markkinoille useita alan innovaatioita. Kalmarilla on useita viimeaikaisia referenssejä automatisoiduista terminaaleista eri puolelta maailmaa.

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Olli Isotalo, johtaja, Kalmar, puh. 020 777 4111

Maija Eklöf, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kalmar, puh. 020 777 4096, maija.eklof@kalmarglobal.com

Kalmar tarjoaa markkinoiden kattavimman valikoiman lastinkäsittelyratkaisuja ja -palveluja satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja raskaan teollisuuden käyttöön. Kalmar on edelläkävijä terminaalien automatisoinnissa ja energiatehokkaassa konttien käsittelyssä. Joka neljäs kontti ympäri maailman siirretään Kalmar-ratkaisun avulla. Kalmarin laaja tuotevalikoima, maailmanlaajuinen palveluverkosto ja kyky integroida terminaalien eri prosessit saumattomasti toisiinsa tehostavat asiakkaan liiketoiminnan tuottavuutta kaikilla osa-alueilla. www.kalmarglobal.com 

Kalmar on osa Cargotecia. Cargotecin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 3,4 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 11 000 henkilöä. Cargotecin B-sarjan osake on listattu NASDAQ OM Helsinki Oy:ssä kaupankäyntitunnuksella CGCBV. www.cargotec.fi 

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-30 14:00 CEST

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/30/Kalmar+investoi+kolme+miljoonaa+euroa+asiakasprojektien+testauksen+tehostamiseen+Tampereen+teknologia+ja+osaamiskeskuksessa+HUG1907441.html

Metsä Boardin osakeannin lopullinen tulos

Metsä Board Oyj

Pörssitiedote (Vastuuvapauslauseke)

Metsä Boardin osakeannin lopullinen tulos

EI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MILLÄÄN MUULLA SELLAISELLA LAINKÄYTTÖALUEELLA, JOSSA LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Metsä Board Oyj Pörssitiedote 30.3.2015 klo 15

Metsä Board Oyj:n (“Yhtiö”) hallitus on tänään päättänyt 23.3.2015 päättyneessä osakeannissaan tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä.

Osakeannin lopullisen tuloksen mukaan Yhtiön osakeannissa merkittiin yhteensä 38 227 779 kappaletta Yhtiön B-sarjan osaketta, mikä vastaa 139,8 prosenttia tarjotuista 27 347 134 B-sarjan osakkeesta (”Tarjotut osakkeet”). Ensisijaisten merkintäoikeuksien perusteella merkittiin yhteensä 26 973 782 B-sarjan osaketta, mikä vastaa 98,6 prosenttia kaikista Tarjotuista osakkeista ja toissijaisten merkintäoikeuksien perusteella merkittiin yhteensä 11 253 997 B-sarjan osaketta, mikä vastaa 41,2 prosenttia kaikista Tarjotuista osakkeista. Toissijaisten merkintäoikeuksien perusteella merkityistä Tarjotuista osakkeista 373 352 B-sarjan osaketta on allokoitu merkitsijöille heidän ensisijaisten merkintäoikeuksien nojalla käyttämien merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa.

Merkintähinta oli 3,66 euroa Tarjotulta osakkeelta ja Yhtiö keräsi osakeannilla noin 98 miljoonan euron nettovarat. Osakeannin seurauksena Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousee 355 512 746 osakkeeseen. Tarjotut osakkeet oikeuttavat mahdolliseen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä alkaen, kun Tarjotut osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta 31.3.2015. Tilikaudelta 2014 jaettavien osinkojen täsmäytyspäivä oli 27.3.2015, ja osinko maksetaan odotettavasti arviolta 8.4.2015. Näin ollen Tarjotut osakkeet eivät oikeuta osinkoon tilikaudelta 2014.

Kaupankäynti ensisijaisten merkintäoikeuksien perusteella merkittyjä Tarjottuja osakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla (ISIN-koodi: FI4000148457) alkoi 24.3.2015. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön varsinaisiin B-sarjan osakkeisiin (ISIN-koodi: FI0009000665), kun Tarjotut osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta 31.3.2015. Kaupankäynti Tarjotuilla osakkeilla alkaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 1.4.2015. Toissijaisten merkintäoikeuksien perusteella merkityt allokoidut Tarjotut osakkeet merkitään merkitsijöiden arvo-osuustileille suoraan varsinaisina osakkeina, arviolta 1.4.2015.

Toissijaisten merkintäoikeuksien perusteella merkittyjen Tarjottujen osakkeiden allokaatio vahvistetaan postitse jokaiselle merkitsijälle henkilökohtaisesti. Allokoimattomista Tarjotuista osakkeista maksetut merkintähinnat palautetaan merkitsijöille viimeistään arviolta 7.4.2015.

METSÄ BOARD OYJ

Lisätietoja:

Markus Holm, talousjohtaja, puh. 010 465 4913

Juha Laine, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 465 4335

Huomautus

Metsä Board Oyj:n tarjoamia Merkintäoikeuksia ja Uusia Osakkeita ei tulla rekisteröimään eikä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933) (”arvopaperimarkkinalaki”) mukaisesti eikä minkään Yhdysvaltain osavaltioiden tai muun lainkäyttöalueen arvopaperimarkkinalakien mukaisesti, eikä niitä siis saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, lukuun ottamatta tilanteita ja transaktioita, joissa Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalaki sisältää soveltuvan poikkeuksen rekisteröintivaatimuksista, ja edellyttäen että kaikkia soveltuvia arvopaperimarkkinalakeja missä tahansa osavaltiossa tai muulla lainkäyttöalueella Yhdysvalloissa noudatetaan. Metsä Board Oyj:n tarjoamia Merkintäoikeuksia ja Uusia Osakkeita ei tulla tarjoamaan Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai millään muulla sellaisella lainkäyttöalueella, jossa olevalle henkilölle Merkintäoikeuksien toimittaminen tai tarjouksen tekeminen Merkintäoikeuksista tai Uusista Osakkeista ei olisi sallittua. Tämä tiedote ei ole tarjous tai kehotus arvopapereiden merkitsemiseksi tai ostamiseksi.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Nordea Pankki Suomi Oyj eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. Nordea Pankki Suomi Oyj toimii yksinomaan Yhtiön eikä kenenkään muun tahon puolesta osakeannin yhteydessä eikä pidä ketään muuta henkilöä (riippumatta siitä onko hän tämän tiedotteen vastaanottaja vai ei) asiakkaanaan siihen liittyen, eikä se ole vastuussa asiakassuojan järjestämisestä tai osakeantiin tai muuhun tässä tiedotteessa mainittuun järjestelyyn liittyvästä neuvonnasta kenellekään muulle kuin Yhtiölle.

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen hankkimista tai muiden kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisten ehtojen täyttämistä. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai lähettämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa ja Ruotsissa. Lukuun ottamatta Suomea ja Ruotsia, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on implementoitu Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

facebook twitter