Etusivu » Arkistot 12.3.2015

Pöyry Oyj : Pöyry Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pöyry PLC

Pöyry Oyj : Pöyry Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖYRY OYJ          Pörssitiedote 12.3.2015 klo 18.00

Pöyry Oyj: Pöyry Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pöyry Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.3.2015. Yhtiökokous vahvisti Pöyry Oyj:n tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2014.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2014 ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Pekka Ala-Pietilä, Georg Ehrnrooth, Henrik Ehrnrooth, Alexis Fries, Heikki Lehtonen, Michael Obermayer, Teuvo Salminen ja Karen de Segundo.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi hallituksen jäsenelle 45 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 65 000 euroa, sekä hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkioksi 15 000 euroa. Lisäksi yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää enintään 15 000 euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta kullekin hallituksen ulkomailla asuvalle jäsenelle ja enintään 5 000 euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta kullekin valiokuntien ulkomailla asuvalle jäsenelle. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Henrik Ehrnroothin ja varapuheenjohtajakseen Heikki Lehtosen. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Heikki Lehtonen (puheenjohtaja), Georg Ehrnrooth, Teuvo Salminen ja Karen de Segundo. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Pekka Ala-Pietilä (puheenjohtaja), Henrik Ehrnrooth, Heikki Lehtonen ja Michael Obermayer. Hallitus päätti yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti maksaa 15 000 euron vuotuisen lisäpalkkion hallituksen ulkomailla asuville jäsenille ja 5 000 euron vuotuisen lisäpalkkion valiokuntien ulkomailla asuville jäsenille.

Pöyry Oyj:n tilintarkastajana jatkaa varsinaisen yhtiökokouksen 8.3.2012 päätöksen perusteella PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on nimennyt KHT Merja Lindhin päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 5 900 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeet voidaan hankkia julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeita hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa, tai julkisella ostotarjouksella niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä. Edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukselle myönnetty omien osakkeiden hankintaa koskeva valtuutus päättyi samalla.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 11 800 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 5 900 000 kappaletta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäoikeudesta sekä päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 1/10 yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä. Edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukselle myönnetty osakeantia koskeva valtuutus päättyi samalla.

PÖYRY OYJ

Lisätietoja:

Anne Viitala, johtaja, lakiasiat ja viestintä

puh. 010 33 22811

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Palvelemme energia-alan ja teollisuuden asiakkaita maailmanlaajuisesti. Paikallispalveluissa keskitymme avainmarkkinoillemme. Tarjoamme strategista neuvonantoa ja suunnitteluasiantuntemusta sekä vahvaa projektien toteutuskykyä. Keskeisiä toimialojamme ovat energiantuotanto, sähkön siirto ja jakelu, metsäteollisuus, kemianteollisuus ja biojalostus, metalli- ja kaivosteollisuus, liikenne ja vesi. Pöyryllä on laaja paikallistoimistoverkosto ja yhtiön palveluksessa on noin 6 000 asiantuntijaa. Pöyryn liikevaihto vuonna 2013 oli 650 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä (Pöyry OYJ: POY1V).

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.poyry.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-12 17:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/12/P%C3%B6yry+Oyj+P%C3%B6yry+Oyj+n+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+HUG1902908.html

QPR SOFTWARE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

QPR Software

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

QPR SOFTWARE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.3.2015 KLO 17.15

QPR SOFTWARE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

QPR Software Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.3.2015 tehtiin seuraavat päätökset:

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUS

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.–31.12.2014 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

OSINKO

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2014 jaetaan osinkona 0,05 euroa osaketta kohti eli yhteensä 599 tuhatta euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2015 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 8.4.2015.

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT

Yhtiökokous päätti pitää hallitustyöskentelystä maksettavat palkkiot ennallaan. Hallitustyöskentelystä maksetaan hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiona 25.230 euroa ja hallituksen muille jäsenille 16.820 euroa.

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALINTA

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseninä jatkavat seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Uutena jäsenenä valittiin Juho Malmberg. Malmberg on aiemmin toiminut johtotehtävissä ZenRoboticsissa, Koneessa sekä Accenture Finlandissa.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.

TILINTARKASTAJAN PALKKIO

Yhtiökokous päätti että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Kirsi Jantunen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin.

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan Yhtiön uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

– Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien nojalla enintään 4.000.000 kappaletta ja Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 700.000 kappaletta;

– Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta;

– Valtuutusta voidaan käyttää maksullisessa osakeannissa muun muassa Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja henkilöstön kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi tai muusta Yhtiön kannalta painavasta taloudellisesta syystä;

– Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeiden hinnasta ja sen määrittelyperusteista sekä siitä, että osakkeita voidaan luovuttaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta;

– Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen siten, että Yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) Yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan Yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhtiöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla;

– Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka; ja

– Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen kaikista ehdoista.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

– Valtuutuksen perusteella omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 250.000 kappaletta;

– Osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, sekä osana Yhtiön henkilöstön kannustusjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi;

– Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n 1 momentissa säädetyin edellytyksin;

– Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti arvoon, joka Yhtiön osakkeille muodostuu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä;

– Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla;

– Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka; ja

– Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään omien osakkeiden hankinnan muista ehdoista.

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen muuttaa yhtiöjärjestyksen yhtiökokouksen kokouskutsua koskevaa kohtaa siten, että kutsu julkaistaan ainoastaan yhtiön internetsivuilla. Hyväksytty uusi muoto on seuraava:

8 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen mainittua täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

QPR Software Oyj

Jari Jaakkola

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Vesa-Pekka Leskinen

Hallituksen puheenjohtaja

QPR Software Oyj

puh. 040 500 9830


www.qpr.fi

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.qpr.fi

Amer Sports Oyj:n omien osakkeiden luovutus

Amer Sports Corporation

Amer Sports Oyj:n omien osakkeiden luovutus

Amer Sports Oyj

PÖRSSITIEDOTE

12.3.2015 klo 17.15

Amer Sports Oyj:n omien osakkeiden luovutus

Amer Sports Oyj:n hallituksen päätöksen perusteella yhteensä 290 596 Amer Sports Oyj:n osaketta on siirretty yhtiön Tulosperusteinen osakeohjelma 2010, Tulosperusteinen osakeohjelma 2013 ja Rajoitettu osakeohjelma 2013 -kannustinjärjestelmien piiriin kuuluville henkilöille.

Osakelaji: AMEAS

Osakemäärä: 290 596

Hinta/osake: vastikkeeton

Siirron jälkeen Amer Sports Oyj:n omistuksessa olevien omien osakkeiden määrä on 1 131 756 kpl (0,95 % kaikista osakkeista).

Lisätietoja:

Päivi Antola

Johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet

Puh. 020 712 2537

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.amersports.com

AMER SPORTS

Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Atomic, Arc’teryx, Mavic, Suunto ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (AMEAS).

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-12 16:15 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/12/Amer+Sports+Oyj+n+omien+osakkeiden+luovutus+HUG1902964.html

Amer Sports Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Amer Sports Corporation

Amer Sports Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Amer Sports Oyj

PÖRSSITIEDOTE

12.3.2015 klo 16.50

Amer Sports Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Amer Sports Oyj:n hallitus valitsi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Anssi Vanjoen ja varapuheenjohtajaksi Ilkka Brotheruksen. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta

– Indra Åsander, puheenjohtaja

– Ilkka Brotherus

– Bruno Sälzer

– Anssi Vanjoki

Nimitysvaliokunta

– Ilkka Brotherus, puheenjohtaja

– Martin Burkhalter

– Anssi Vanjoki

Tarkastusvaliokunta

– Hannu Ryöppönen, puheenjohtaja

– Martin Burkhalter

– Christian Fischer

– Lisbeth Valther Pallesen

Lisätietoja:

Päivi Antola

Johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet

Puh. 020 712 2537

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.amersports.com

AMER SPORTS

Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Atomic, Arc’teryx, Mavic, Suunto ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (AMEAS).

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-12 15:50 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/12/Amer+Sports+Oyj+n+hallituksen+j%C3%A4rjest%C3%A4ytyminen+HUG1902954.html

Fiskars Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päätökset

Fiskars Oyj Abp

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Fiskars Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päätökset

Fiskars Oyj Abp Pörssitiedote 12.3.2015 klo 16.30

Fiskars Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.3.2015 Helsingin Messukeskuksen Kokoustamossa. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSU

Varsinainen yhtiökokous päätti hallitus ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,68 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 23.3.2015.

YHTIÖJÄRJESTYKSEN 5 §:N MUUTOS SEKÄ HALLITUKSEN VALINTA JA PALKKIOT

Varsinainen yhtiökokous päätti, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 5 § muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä.” Yhtiöjärjestyksen muutos tullaan rekisteröimään kaupparekisteriin arviolta 13.3.2015.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kymmenen. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Ingrid Jonasson Blank ja Karsten Slotte. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Inka Mero, Fabian Månsson, Peter Sjölander ja Ritva Sotamaa. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 12.3.2015 valinnut Paul Ehrnroothin hallituksen puheenjohtajaksi ja Alexander Ehrnroothin hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan sekä nimitys- ja strategiavaliokunnan. Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan jäseniksi Gustaf Gripenbergin (puheenjohtaja), Ingrid Jonasson Blankin, Alexander Ehrnroothin, Louise Fromondin, Karsten Slotten ja Ritva Sotamaan. Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi hallitus valitsi Paul Ehrnroothin (puheenjohtaja), Inka Meron, Peter Sjölanderin ja Karsten Slotten. Nimitys- ja strategiavaliokunnan jäseniksi hallitus valitsi Paul Ehrnroothin (puheenjohtaja), Alexander Ehrnroothin ja Fabian Månssonin.

Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 45 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 90 000 euroa. Tämän lisäksi hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista maksetaan kokouspalkkio, joka on 750 euroa/kokous Suomessa asuville ja 2 000 euroa/kokous ulkomailla asuville hallituksen jäsenille ja 1 500 euroa/kokous hallituksen ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajille. Hallituksen jäsenille korvataan lisäksi matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIOT

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että KHT Virpi Halonen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 12.3.2014 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA (OSAKEANTI)

Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta, yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua myös poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti). Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 12.3.2014 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.


FISKARS OYJ ABP

Hallitus


Lisätietoja:

– Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, puh. 0204 39 5500

– Lakiasiainjohtaja Päivi Timonen, puh. 0204 39 8264

Fiskars – Vuosisatojen ylpeys ja innostus muotoilusta. Joka päivä.

Fiskarsin Ruukissa vuonna 1649 alkunsa saanut Fiskars on kasvanut kansainväliseksi yhtiöksi, joka tarjoaa johtavia kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Fiskarsin tuotteita myydään yli 60 maassa, ja erinomaisen suorituskykynsä ja muotoilunsa ansiosta ne tekevät kotitöistä ja ulkoilusta hauskempaa ja ratkovat arjen ongelmia ympäri maailman. Fiskars on listattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön liikevaihto oli 768 miljoonaa euroa vuonna 2014. Konsernin kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala ja Gerber. www.fiskarsgroup.com

Stockmann-konsernin myynti helmikuussa 2015

Stockmann Oyj Abp

Pörssitiedote

Stockmann-konsernin myynti helmikuussa 2015

Helsinki, Suomi, 2015-03-12 15:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) — STOCKMANN Oyj Abp, Pörssitiedote 12.3.2015 klo 16.15 EET

Stockmann-konsernin myynti oli 99,5 miljoonaa euroa helmikuussa 2015. Myynti nousi vertailukelpoisin valuuttakurssein 0,8 prosenttia edellisvuodesta. Euromääräinen myynti laski 6,4 prosenttia.

Stockmann Retail

Stockmann Retailin myynti oli edellisvuoden tasolla vertailukelpoisin valuuttakurssein. Euromääräinen myynti laski 7,6 prosenttia.

Suomessa myynnin kehitys oli parempaa kuin monien edelliskuukausien aikana, erityisesti muodin ja kodin tavara-alueilla. Kokonaisuudessaan myynti laski 1,1 prosenttia Suomessa. Stockmann.com-verkkokaupan myynti kasvoi 25,3 prosenttia.

Ulkomailla myynti nousi vertailukelpoisin valuuttakurssein 1,5 prosenttia. Euromääräinen myynti laski 22,6 prosenttia. Venäjällä myynti ruplina oli edellisvuoden tasolla, mutta euromääräinen myynti laski 34,1 prosenttia. Baltian maissa myynti nousi.

Fashion Chains

Fashion Chains -liiketoimintayksikön myynti nousi vertailukelpoisin valuuttakurssein 2,7 prosenttia. Euromääräinen myynti laski 4,6 prosenttia.

Lindexin myynti vertailukelpoisin valuuttakurssein nousi 5,2 prosenttia. Nousua oli kaikilla muilla markkina-alueilla paitsi Baltian maissa ja Puolassa. Euromääräinen myynti oli edellisvuoden tasolla. Seppälän vertailukelpoinen* myynti laski 14,5 prosenttia ja euromääräinen myynti laski 19,7 prosenttia. Seppälä jatkaa osana Stockmann-konsernia 1.4.2015 saakka.

Konsernin myyntiluvut sisältävät Stockmann Retail- ja Fashion Chains -liiketoimintayksiköiden myymälöiden ja tavaratalojen tuotemyynnin ilman arvonlisäveroa. Luvut eivät sisällä muita liiketoiminnan tuottoja kuten vuokratuottoja tai palvelumaksuja.

* Vertailukelpoinen myynti = Myynti vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kun viimeisen 12 kuukauden aikana suljettuja tai avattuja myymälöitä ei huomioida.

Myynti (ilman arvolisäveroa) helmikussa

2/2015

Me
Muutos-%1-2/2015

Me
Muutos-%
Stockmann Retail, Suomi43,5-1,192,9-5,9
Stockmann Retail, ulkomaat14,8-22,636,8-27,0
Stockmann Retail, yhteensä58,3-7,6129,6-13,1
Fashion Chains, Suomi7,6-1,317,4-6,6
Fashion Chains, ulkomaat33,6-5,371,8-7,7
Fashion Chains, yhteensä41,2-4,689,2-7,5
Suomi yhteensä51,1-1,2110,3-6,0
Ulkomaat yhteensä48,4-11,4108,6-15,3
Stockmann yhteensä99,5-6,4218,9-10,9


Muutos-%: muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kauteen.

Lisätietoja:

Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. 09 121 3351

Nora Malin, viestintäjohtaja, puh. 09 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin

viestintäjohtaja

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Amer Sports Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Amer Sports Corporation

Amer Sports Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Amer Sports Oyj

PÖRSSITIEDOTE

12.3.2015 klo 15.45

Amer Sports Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Amer Sports Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.3.2015 tehtiin seuraavat päätökset:

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti Amer Sportsin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 2014.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella osinkoa jaetaan 0,45 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2015 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 1.4.2015.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2014.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaville hallituksen jäsenille maksetaan samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2014 seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa, varapuheenjohtajalle 60 000 euroa ja jäsenille 50 000 euroa vuodessa kullekin. Kokouksista ja valiokuntatyöskentelystä ei makseta lisäpalkkioita. 40 % hallituksen palkkioista maksetaan yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Hallituksen jäsen ei saa myydä eikä luovuttaa osakkeita hallitusjäsenyytensä aikana. Myynti- ja luovutusrajoitus on kuitenkin voimassa enintään viisi (5) vuotta osakkeiden hankinnasta.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8).

Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Ilkka Brotheruksen, Martin Burkhalterin, Christian Fischerin, Hannu Ryöppösen, Bruno Sälzerin, Anssi Vanjoen ja Indra Åsanderin sekä uudeksi jäseneksi Lisbeth Valther Pallesenin. Valitun hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 10 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta (“Hankkimisvaltuutus”). Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 10 000 000 kappaletta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Osakkeita voidaan antaa tai luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus sisältää mahdollisuuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien sillä rajoituksella, että valtuutus uusien osakkeiden antamiseen ja/tai omien osakkeiden luovuttamiseen muihin tarkoituksiin kuin yhtiön bonusohjelmiin on voimassa neljätoista (14) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Lisätietoja:

Päivi Antola

Johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet

Puh. 020 712 2537

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.amersports.com

AMER SPORTS

Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Atomic, Arc’teryx, Mavic, Suunto ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (AMEAS).

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-12 14:45 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/12/Amer+Sports+Oyj+n+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+HUG1902919.html

Toimitusjohtaja Alexander Lidgren liitetty Cleantech Investin vuoden 2013 optio-ohjelman piiriin

Cleantech Invest Oyj

Toimitusjohtaja Alexander Lidgren liitetty Cleantech Investin vuoden 2013 optio-ohjelman piiriin

Cleantech Invest Oyj

Yhtiötiedote                           12.3.2015 klo 15:30 (EET)

Cleantech Invest Oyj:n hallitus on päättänyt sitouttaa ja kannustaa toimitusjohtaja Alexander Lidgreniä liittämällä hänet yhtiön vuoden 2013 optio-ohjelman piiriin.

Alexander Lidgrenin merkittäväksi on tarjottu yhteensä 244.393 vuoden 2013 optio-ohjelman optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään enintään 244.393 uutta yhtiön K-sarjan osaketta. Yhtiö on hankkinut kyseiset optio-oikeudet vastikkeetta yhtiön johtoon kuuluvilta optio-oikeuksien haltijoilta käytettäväksi yhtiön uusien avainhenkilöiden sitouttamiseen. Näin ollen optio-oikeuksien määrä yhtiössä ei muutu Alexander Lidgrenille tarjottujen optio-oikeuksien johdosta.

Osakekohtainen merkintähinta vuoden 2013 optio-ohjelman optio-oikeuksilla on 0,0001 euroa osakkeelta. Hallitus on päättänyt, että vuoden 2013 optio-ohjelman ehtojen lisäksi oikeus merkitä osakkeita Alexander Lidgrenille tarjotuilla optio-oikeuksilla alkaa seuraavasti: Osakkeiden merkintäaika alkaa 50 % optio-oikeuksista, kun yhtiön 90 päivän kaupankäyntivolyymillä painotettu osakekurssi on yli 0,65 euroa, 25 % optio-oikeuksista, kun yhtiön 90 päivän kaupankäyntivolyymillä painotettu osakekurssi on yli 0,80 euroa ja 25 % optio-oikeuksista, kun yhtiön 90 päivän kaupankäyntivolyymillä painotettu osakekurssi on yli 1,00 euroa. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla päättyy vuoden 2013 optio-ohjelman ehtojen mukaisesti 31.12.2020.

CLEANTECH INVEST OYJ

Lisätietoja:

Cleantech Invest Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Lassi Noponen, puh. +358 40 5015127, lassi.noponen@cleantechinvest.com.

Hyväksytty neuvonantaja Access Partners Oy, puh. +358 9 6829 500.

Cleantech Invest lyhyesti

Cleantech Invest on vuonna 2005 perustettu suomalainen sijoitus- ja kehitysyhtiö, joka keskittyy puhtaaseen energiaan ja luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön. Yhtiöllä on hajautettu kokonaisuus osakkuusyhtiöiden vähemmistöomistuksia ja se etsii aktiivisesti uusia pääomakeveitä, skaalautuvia kohdeyrityksiä cleantech-toimialalta. Cleantech Invest sijoittaa alan lupaavimpiin aikaisen vaiheen kasvuyhtiöihin Suomessa, Ruotsissa ja muissa Itämeren maissa. Yhtiön johto on cleantech-sijoittamisen kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Invest on myös työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä perustetun Vigo-ohjelman yrityskiihdyttämö.

Lisätietoja: www.cleantechinvest.com.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-12 14:30 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/12/Toimitusjohtaja+Alexander+Lidgren+liitetty+Cleantech+Investin+vuoden+2013+optio+ohjelman+piiriin+HUG1902902.html

Sanoman uuden raportointirakenteen mukaiset vertailuluvut vuosille 2013-2014 – ei muutosta konsernitason lukuihin

Sanoman uuden raportointirakenteen mukaiset vertailuluvut vuosille 2013-2014 – ei muutosta konsernitason lukuihin

Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 12.3.2015 klo 14.30

Sanoma ilmoitti 18.12.2014 yhdistävänsä Belgian kuluttajamedialiiketoiminnot Hollannin toimintoihinsa. Uuden strategisen liiketoimintayksikön nimeksi tulee Sanoma Media BeNe. Hollantilainen jakeluyhtiö Aldipress jatkaa itsenäisenä liiketoimintayksikkönä, mutta raportoidaan jatkossa osana Media BeNeä.

1.1.2015 alkaen Sanoma tulee raportoimaan liikevaihdon ja kannattavuuden kolmelle strategiselle liiketoimintayksikölle: Media BeNe, Media Finland ja Learning. Näiden ulkopuolelle jäävät liiketoiminnot Venäjällä sekä Bookwell ja AAC tullaan jatkossakin raportoimaan kategoriassa ’Muut’. Uudella raportointirakenteella ei ole vaikutusta Sanoman konsernitason lukuihin. Myöskään Media Finlandin ja Learningin luvut eivät muutu. Sanoman 29.4.2015 julkistettava tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsaus laaditaan uuden rakenteen mukaisesti.

Sanoman liikevaihto ja liikevoitto vuosille 2013 ja 2014 on muutettu vastaamaan uutta raportointirakennetta. Kaikki tiedot on julkaistu oheisissa taulukoissa:

  • Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin
  • Liikevoitto liiketoimintayksiköittäin
  • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä liiketoimintayksiköittäin

Tiedot ovat saatavilla myös Sanoman sijoittajasivuilla osoitteessa http://www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Lisätietoja

Sanoman sijoittajasuhteet, Olli Turunen, puh. 040 552 8907

Sanoma.com

Get the world. Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä.

Uskomme maailmaan, joka on täynnä mahdollisuuksia, tunteita, vuorovaikutusta ja inspiraatiota. Maailman voi tavoittaa ja kokea, siihen voi vaikuttaa ja sen haluaa jakaa. Sellaisen maailman me haluamme tarjota.

Sanoma on kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä. Suomessa ja Hollannissa Sanoma on markkinoiden johtava, monikanavainen mediayhtiö. Sanomalla on oppimisliiketoimintaa Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa, Belgiassa ja Puolassa. Vuonna 2014 konsernin liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

Taaleritehtaan osakeanti ylimerkittiin 2,3-kertaisestiTaaleritehtaan osakeanti ylimerkittiin 2,3-kertaisesti

Julkaistu: 2015-03-12 13:14:13 CET
Taaleritehdas Oyj

Yhtiötiedote

Taaleritehtaan osakeanti ylimerkittiin 2,3-kertaisesti

Helsinki, 2015-03-12 13:14 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

  • Taaleritehtaalle yli 500 uutta osakkeenomistajaa
  • Uusia B-osakkeita lasketaan liikkeeseen 3 200 000 kappaletta
  • Taaleritehdas keräsi osakeannilla 23,2 miljoonaa euroa uutta pääomaa


Taaleritehdas Oyj:n osakeannin merkintäaika päättyi 9.3.2015. Osakeanti keskeytettiin ylimerkinnän takia. Osakeannissa tarjottiin merkittäväksi enintään 3 200 000 kappaletta yhtiön B-sarjan osaketta. Osakeanti ylimerkittiin noin 2,3-kertaisesti.

Yhtiön hallitus on päättänyt 12.3.2015 laskea liikkeeseen 3 200 000 uutta B-osaketta ja ylimerkinnän johdosta allokoida näitä antiosakkeita siten, että kaikille alle 2000 osaketta merkinneille allokoidaan 800 kpl antiosakkeita ja kaikille 2000 osaketta tai enemmän merkinneille allokoidaan antiosakkeita noin 41,7 % annetun merkintäsitoumuksen määrästä. Annissa liikkeeseen laskettavat 3 200 000 kappaletta B-sarjan osaketta vastaavat noin 11,28 % yhtiön osakekannasta osakeannin jälkeen. Yhtiö keräsi annissa 23,2 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Annin seurauksena yhtiö saa yli 500 uutta osakkeenomistajaa, merkitsijöiden kokonaismäärän ollessa 768.

Ylimerkinnän johdosta kaikille merkitsijöille palautetaan osa heidän maksamastaan merkintäsummasta. Merkintämaksujen palautukset maksetaan Nordea Pankin kautta arviolta alkaen perjantaina 13.3.2015.

Antiosakkeet tuottavat samat taloudelliset oikeudet kuin yhtiön kaikki muut osakkeet ja ne oikeuttavat kaikkiin tulevaisuudessa jaettaviin osinkoihin lukuun ottamatta tilikaudelta 2014 jaettavaa osinkoa. Jokainen antiosake oikeuttaa muiden B-osakkeiden tavoin yhteen (1) ääneen yhtiökokouksessa ja yhtiön A-sarjan osakkeet oikeuttavat jokainen kahteenkymmeneen (20) ääneen yhtiökokouksessa.

Antiosakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 13.3.2015 ja antiosakkeiden kaupankäynnin OMX Helsinki First North kaupankäyntipaikalla odotetaan alkavan arviolta 16.3.2015 erilajisina osakkeina kaupankäyntitunnuksella TAALBN0115. Antiosakkeet yhdistetään jo yhtiön liikkeeseen laskemien ja kaupankäynnin kohteena olevien yhtiön B-sarjan osakkeiden kanssa arviolta 24.3.2015, kun antiosakkeiden osinko-oikeudet ovat tulleet yhteneviksi yhtiön muiden B-sarjan osakkeiden kanssa.

Taaleritehdas Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Juhani Elomaa

toimitusjohtaja

Taaleritehdas Oyj

puh. 040-7789020

www.taaleritehdas.fi

Hyväksytty Neuvonantaja: Merasco Oy, puh. 09 6129 670


Taaleritehdas lyhyesti

Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas keskittyy yksityishenkilöiden kokonaisvaltaiseen yksityispankkiiripalveluun ja instituutioasiakkaiden omaisuudenhoitoon. Taaleritehtaalla on lisäksi pääomarahastotoimintaa, rahoitusyhtiötoimintaa sekä omaa sijoitustoimintaa. Taaleritehdas-konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä, Taaleritehtaan rahoitusyhtiö Lainaamo Oy:stä sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:stä. Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy, yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy sekä vero- ja lainopillista neuvontaa tarjoava Taaleritehtaan Holvi Oy. Taaleritehdas on myös aloittanut varainhoitopalveluiden tarjonnan Turkissa. Ryhmässä on yli 150 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja 3,4 miljardia euroa ja asiakkaita 3000 joulukuun 2014 lopussa. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.taaleritehdas.fi

Taaleritehdas myös Twitterissä


Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

facebook twitter