Etusivu » Arkistot 6.3.2015

Muutos Lassila & Tikanojan omien osakkeiden omistuksessa

Lassila & Tikanoja Oyj

Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

Muutos Lassila & Tikanojan omien osakkeiden omistuksessa

Helsinki, Suomi, 2015-03-06 14:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Lassila & Tikanoja Oyj Pörssitiedote 6.3.2015 klo 15.00

Muutos Lassila & Tikanojan omien osakkeiden omistuksessa

Lassila & Tikanoja on luovuttanut yhteensä 17 850 hallussaan olevaa omaa osaketta konsernin osakepalkkiojärjestelmän piirissä olevalle 9 avainhenkilölle. Luovutetut osakkeet muodostavat vuoden 2014 osakepalkkiojärjestelmästä maksettavan palkkion osakeosuuden.

Luovutuksen jälkeen yhtiöllä on hallussaan 183 559 omaa osaketta.

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Timo Leinonen

talousjohtaja

Lisätietoja:

talousjohtaja Timo Leinonen, puh. 0400 793 073

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka on muuttamassa kulutusyhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pienennämme jätemääriä ja pidennämme kiinteistöjen käyttöikää, ohjaamme materiaalit hyötykäyttöön sekä vähennämme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa ja säästämään ympäristöä. Yhdessä luomme hyvinvointia ja työpaikkoja. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2014 oli 639,7 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 000 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.lassila-tikanoja.fi

KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Zeeland Oyj

Kutsu yhtiökokoukseen

KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Helsinki, 2015-03-06 13:31 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Zeeland Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 1.4.2015 kello 13:00 alkaen yhtiön toimitiloissa, osoitteessa Ruoholahdenkatu 23, 00180 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kokouspäivänä klo 12:30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen ja hallituksen puheenjohtajan puheenvuoro

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Toimenpiteistä päättäminen, joihin Zeeland Oyj:n taseen osoittama voitto tai tappio antaa aihetta ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Zeeland Oyj:n tilikauden 2014 tappio siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille ja että tilikaudelta 2014 vahvistetun taseen perusteella ei makseta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Zeeland Oyj:n osakkeenomistajat, TT Hallinta Oy, Jari Tuovinen, Tanu-Matti Tuominen, Pekka Siivonen-Uotila, Tuomas Airisto, Erkka Jaakkola, Ville Karkkolainen, Outi Kiviluoto, Mediadrive Oy, Minodel Oy, Timo Muhonen, Seppo Sinkkonen, Ville Skogberg ja Takametsä Holding Oy, jotka edustavat yhteensä noin 41 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että alkavalle toimikaudelle yhtiön hallitukseen valitaan yhteensä viisi (5) varsinaista jäsentä.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Zeeland Oyj:n osakkeenomistajat, TT Hallinta Oy, Jari Tuovinen, Tanu-Matti Tuominen, Pekka Siivonen-Uotila, Tuomas Airisto, Erkka Jaakkola, Ville Karkkolainen, Outi Kiviluoto, Mediadrive Oy, Minodel Oy, Timo Muhonen, Seppo Sinkkonen, Ville Skogberg ja Takametsä Holding Oy, jotka edustavat yhteensä noin 41 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 20.000 euroa toimikaudelta ja hallituksen kunkin muun jäsenen palkkio on 7.000 euroa toimikaudelta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan. Muita kokouspalkkioita ei makseta.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Zeeland Oyj:n osakkeenomistajat, TT Hallinta Oy, Jari Tuovinen, Tanu-Matti Tuominen, Pekka Siivonen-Uotila, Tuomas Airisto, Erkka Jaakkola, Ville Karkkolainen, Outi Kiviluoto, Mediadrive Oy, Minodel Oy, Timo Muhonen, Seppo Sinkkonen, Ville Skogberg ja Takametsä Holding Oy, jotka edustavat yhteensä noin 41 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan varsinaisiksi jäseniksi uudelleen Jari Tuovinen, Marko Häkkinen, Ville Skogberg, Pekka Siivonen-Uotila ja Tanu-Matti Tuominen toimikaudeksi, joka päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kustannusten korvaus Zeeland Oyj:n hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Zeeland Oyj:n tilintarkastajaksi valitaan edelleen KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi ja varatilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Veikko Terho.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous aiemmat valtuudet peruuttaen valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 95 672 kappaletta, mikä vastaa enintään 10,00 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tämän kokouskutsun päivänä. Omia osakkeita voitaisiin hankkia vain vapaalla omalla pääomalla Helsingin Pörssin ylläpitämän Nasdaq First North -markkinapaikan kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken arvoon.

Hallitus olisi valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa omien osakkeiden hankkimiseen on painava taloudellinen syy.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2016 asti.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous aiemmat valtuudet peruuttaen valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä olisi yhteensä enintään 550 458 osaketta, joka vastaa enintään noin 36,52 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen ja/tai luovutettujen osakkeiden ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden jälkeen.

Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2016 asti.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, Zeeland Oyj:n tilikauden 2014 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä Zeeland Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.zeeland.fi/sijoittajille 6.3.2015 alkaen. Edellä mainituista asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille, minkä lisäksi asiakirjat ovat saatavilla yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 15.4.2015 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.3.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 27.3.2015 kello 16.00 mennessä, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

– internet-sivujen kautta www.zeeland.fi;

– kirjeitse osoitteeseen Zeeland Oyj, Keskus, Ruoholahdenkatu 23, 00180 Helsinki;

– sähköpostitse agm@zeeland.fi; tai

– puhelimitse numeroon +358(0)10 231 9000 / Zeeland Oyj:n keskus, arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 9:00-16:00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Zeeland Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 20.3.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 27.3.2015 klo 10.00 mennessä. Ilmoittautumista tilapäiseen osakasluetteloon pidetään samalla myös ilmoittautumisena yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka halua osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Zeeland Oyj, Keskus, Ruoholahdenkatu 23, 00180 Helsinki, ennen edellä mainitun ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet / tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Zeeland Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 6.3.2015 yhteensä 956 724 osaketta, jotka jokainen tuottavat yhden (1) äänen yhtiökokouksessa.


Helsingissä, 6. päivänä maaliskuuta 2015

ZEELAND OYJ

Hallitus


Lisätietoja: Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

www.zeeland.fi

ZEELANDIN VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS ON JULKAISTU

Zeeland Oyj

Vuosikertomuksen julkaisu

ZEELANDIN VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS ON JULKAISTU

Helsinki, 2015-03-06 13:24 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Zeelandin vuoden 2014 vuosikertomus on julkaistu PDF-muodossa suomeksi yhtiön Internet-sivuilla www.zeeland.fi/sijoittajille/julkaisut. Vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen.

ZEELAND OYJ

Tuomas Airisto, toimitusjohtaja

Lisätietoja: Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Kutsu Oriola-KD Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2015

Oriola-KD Corporation

Kutsu Oriola-KD Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2015

Oriola-KD Oyj pörssitiedote 6.3.2015 klo 13.00

Oriola-KD Oyj:n hallitus on tänään päättänyt kutsua koolle Oriola-KD Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2015. Jäljempänä oleva kutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa lauantaina 7.3.2015.

KUTSU ORIOLA-KD OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 2015

Oriola-KD Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 30.3.2015 kello 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa (osoite: Messukeskus, Kongressisiiven sisäänkäynti, Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa kokouspaikalla kello 15.30. Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu.

A Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

– Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiön nimeämisvaliokunta on ilmoittanut suosituksenaan, että hallituksen jäsenten palkkiot maksettaisiin seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkioksi päätettäisiin 48.400 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan toimikausipalkkioksi 30.250 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan toimikausipalkkioksi 30.250 euroa ja muiden hallituksen jäsenten toimikausipalkkioksi 24.200 euroa. Toimikausipalkkiot suoritettaisiin 60 prosenttisesti rahana ja 40 prosenttisesti yhtiön B-osakkeina siten, että B-osakkeet hankitaan pörssistä kahden viikon kuluessa siitä, kun Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 on julkistettu. Hallituksen puheenjohtajalle suoritettaisiin kokouspalkkiona 1000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 500 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot suoritettaisiin vastaavasti myös hallituksen ja yhtiön valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille. Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön mukaisesti.

Nimeämisvaliokunnan suositus koskien hallituksen palkkioita tulee yhtiökokouksessa esille osakkeenomistajan ehdotuksena.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön nimeämisvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin kahdeksan.

12. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Yhtiön nimeämisvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin uudelleen Jukka Alho, Per Båtelson, Anja Korhonen, Kuisma Niemelä ja Matti Rihko ja että hallitukseen valittaisiin uusina jäseninä Eva Nilsson Bågenholm, Staffan Simberg ja Anssi Vanjoki. Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Anssi Vanjoki.

Hallitukseen ehdolla olevien jäsenten henkilö- ja luottamustehtävätiedot on esitetty yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.oriola-kd.com.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin PricewaterhouseCoopers Oy, joka on esittänyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kaj Waseniuksen.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään maksullisesta osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Annettavien tai luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallituksen ehdotuksen mukaan valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 5.650.000 A-osaketta ja 12.500.000 B-osaketta, mikä yhdessä vastaa noin 12,00 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivänä ja noin 10,00 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, kun maaliskuussa 2015 päättyneessä merkintäoikeusannissa annetut osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.

Osakkeenomistajien etuoikeus ja suunnattu anti

Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseen. Valtuutuksen nojalla voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Muut ehdot ja voimassaolo

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden määrätä osakeannin ehdoista osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset esitetään kumottaviksi siltä osin kuin niitä ei ole käytetty, lukuun ottamatta 20.3.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamia valtuutuksia, joiden nojalla hallitus voi päättää enintään 1.715.000 B-osaketta koskevien suunnattujen maksullisten ja maksuttomien osakeantien järjestämisestä Oriola-KD-konsernin johdon osakepohjaisen kannustinjärjestelmän sekä Oriola-KD-konsernin avainhenkilöiden osakesäästöohjelman toteuttamiseksi.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään B-osakkeiden maksullisesta osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita.

Annettavien tai luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä

Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän yhteensä enintään 18.000.000 B-osaketta, mikä määrä vastaa noin 11,90 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivänä ja noin 9,92 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, kun maaliskuussa 2015 päättyneessä merkintäoikeusannissa annetut osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.

Osakkeenomistajien etuoikeus ja suunnattu anti

Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin käyttää vastikkeen maksamiseksi yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen ja investointien rahoittamisessa ja toteuttamisessa. Valtuutuksen nojalla voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Muut ehdot ja voimassaolo

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden määrätä osakeannin ehdoista osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset esitetään kumottaviksi, lukuun ottamatta aikaisemmin yhtiökokouksen aikana hallitukselle annettuja osakeantivaltuutuksia sekä 20.3.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamia valtuutuksia, joiden nojalla hallitus voi päättää enintään 1.715.000 B-osaketta koskevien suunnattujen maksullisten ja maksuttomien osakeantien järjestämisestä Oriola-KD-konsernin johdon osakepohjaisen kannustinjärjestelmän sekä Oriola-KD-konsernin avainhenkilöiden osakesäästöohjelman toteuttamiseksi.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 18.000.000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta, mikä määrä vastaa kokouskutsun päivänä noin 11,90 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 9,92 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, kun maaliskuussa 2015 päättyneessä merkintäoikeusannissa annetut osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Valtuutusta voidaan käyttää vain siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeesta maksettava vastike ja suunnattu hankkiminen

Osakkeet voidaan hankkia hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla B-osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä taikka muutoin luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää kaikista muista B-osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa enintään kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 24.3.2014 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta.

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle, nimeämisvaliokunnan suositus sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Oriola-KD Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.oriola-kd.com. Oriola-KD Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 9.3.2015. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävissä yhtiökokouksessa. Yhtiön vuosikertomus on niin ikään nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 12.2.2015 alkaen. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 13.4.2015.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä keskiviikkona 18.3.2015 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään keskiviikkona 25.3.2015 klo 10.00 Suomen aikaa. Ilmoitus osallistumisesta pyydetään tekemään 6.3.2015 alkaen:

a) internetissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.oriola-kd.com noudattaen siellä annettuja ohjeita;

b) puhelimitse numeroon 020 770 6868 (arkisin klo 13-16); tai

c) kirjeitse osoitteella Oriola-KD Oyj, Lakiasiat, PL 8, 02101 Espoo.

Internetin kautta tai kirjallisesti tapahtuvan ilmoittautumisen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus ja osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus.  Osakkeenomistajien Oriola-KD Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.3.2015. Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään keskiviikkona 25.3.2015 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisenä edellä kohdassa C.1 mainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä yhteensä 47.148.710 kaupparekisteriin merkittyä A-osaketta, joiden äänimäärä on yhteensä 942.974.200, yhteensä 104.109.118 B-osaketta, joiden äänimäärä on yhteensä 104.109.118, eli yhteensä 151.257.828 osaketta ja 1.047.083.318 ääntä. Maaliskuussa 2015 päättyneessä merkintäoikeusannissa annettavien osakkeiden tultua merkityiksi kaupparekisteriin yhtiöllä on yhteensä 56.578.452 kaupparekisteriin merkittyä A-osaketta, joiden äänimäärä on yhteensä 1.131.569.040, yhteensä 124.907.761 B-osaketta, joiden äänimäärä on yhteensä 124.907.761, eli yhteensä 181.486.213 osaketta ja 1.256.476.801 ääntä.

Espoossa, 6. päivänä maaliskuuta 2015

Oriola-KD Oyj

Hallitus

Eero Hautaniemi

toimitusjohtaja

Petter Sandström

lakiasiainjohtaja

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:

Oriola-KD Oyj

Konserniviestintä

Orionintie 5

02200 Espoo

www.oriola-kd.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-06 12:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/06/Kutsu+Oriola+KD+Oyj+n+varsinaiseen+yhti%C3%B6kokoukseen+2015+HUG1900085.html

Oriola-KD:n osakeannin lopullinen tulos: osakeanti ylimerkittiin

Oriola-KD Corporation

Oriola-KD:n osakeannin lopullinen tulos: osakeanti ylimerkittiin

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.3.2015 klo 12.30

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan Kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan, Singaporeen tai Yhdysvaltoihin tai missään muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

Oriola-KD:n osakeannin lopullinen tulos: osakeanti ylimerkittiin

  • Osakeanti ylimerkittiin A-osakkeiden osalta noin 30,8 prosentilla ja B-osakkeiden osalta noin 52,6 prosentilla
  • Osakeannilla kerättiin noin 75,6 miljoonan euron bruttovarat
  • Ylimerkinnästä johtuen merkintätakausta ei käytetty

Oriola-KD Oyj:n (“Oriola-KD” tai “Yhtiö”) hallitus on tänään hyväksynyt kaikki 3.3.2015 päättyneessä merkintäetuoikeusannissa merkintäoikeuksien perusteella tehdyt merkinnät täysimääräisinä. Osakeannissa merkittiin 12.334.694 uutta A-osaketta (“Uudet A-Osakkeet”), mikä vastaa noin 130,8 prosenttia tarjotuista 9.429.742 Uusista A-Osakkeista sekä 31.732.984 uutta B-osaketta (“Uudet B-Osakkeet” ja yhdessä Uusien A-Osakkeiden kanssa “Tarjotut osakkeet”), mikä vastaa noin 152,6 prosenttia tarjotuista 20.798.643 Uusista B-Osakkeista. Merkityt osakkeet vastaavat yhteensä noin 145,8 prosenttia kaikista Tarjotuista osakkeista.

Merkintäoikeuksien perusteella merkittiin 9.031.132 Uutta A-Osaketta ja 20.224.876 Uutta B-Osaketta, mikä vastaa noin 96,8 prosenttia kaikista Tarjotuista osakkeista. Ilman merkintäoikeuksia tehdyssä toissijaisessa merkinnässä merkittiin 3.303.562 Uutta A-Osaketta ja 11.508.108 Uutta B-Osaketta, mikä vastaa noin 49,0 prosenttia kaikista Tarjotuista osakkeista. Toissijaisen merkinnän perusteella Tarjotuista osakkeista 398.610 Uutta A-osaketta ja 573.767 Uutta B-osaketta allokoitiin merkitsijöille käytettyjen merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa. Triton IV Luxco No. 16 S.à r.l.:n antamaa merkintätakausta ei siten käytetty.

Uusien A-Osakkeiden ja Uusien B-Osakkeiden merkintähinta oli 2,50 euroa osakkeelta. Oriola-KD keräsi osakeannilla noin 75,6 miljoonan euron bruttovarat. Osakeannin seurauksena Oriola-KD:n osakkeiden kokonaismäärä nousee 181.486.213 osakkeeseen, joista 56.578.452 on A-osakkeita ja 124.907.761 B-osakkeita. Tarjotut osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan osinkoon täysimääräisesti ja tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä alkaen, kun Tarjotut osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, mikä tapahtuu arviolta 9.3.2015.

Kaupankäynti merkintäoikeuksien perusteella merkittyjä Tarjottuja osakkeita vastaavilla väliaikaisilla A-osakkeilla (kaupankäyntitunnus OKDAVN0115) ja B-osakkeilla (kaupankäyntitunnus OKDBVN0115) alkoi 4.3.2015. Tarjottuja osakkeita vastaavat väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyisiin osakelajeihin (A-osakkeiden kaupankäyntitunnus OKDAV ja B-osakkeiden kaupankäyntitunnus OKDBV), kun Tarjotut osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Toissijaisessa merkinnässä merkityt ja hyväksytyt Tarjotut osakkeet kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille arviolta 9.3.2015. Kaupankäynti Tarjotuilla osakkeilla alkaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 10.3.2015.

Toissijaiseen merkintään osallistuneille osakkeenomistajille ja muille sijoittajille lähetetään vahvistus toissijaisen merkinnän perusteella jaettavien Tarjottujen osakkeiden lukumäärästä arviolta 9.3.2015. Siltä osin kuin Yhtiö ei allokoinut kaikkia sijoittajan merkintätoimeksiannossa mainittuja Toissijaisessa merkinnässä merkittyjä Tarjottuja osakkeita, Yhtiö palauttaa saamatta jääneitä Tarjottuja osakkeita vastaavan merkintähinnan sijoittajalle arviolta 9.3.2015.

Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Pohjola Pankki Oyj. Oriola-KD:n oikeudellisena neuvonantajana toimii Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy.

ORIOLA-KD OYJ

Tuomas Itkonen

talous- ja rahoitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

Tuomas Itkonen

talous- ja rahoitusjohtaja

puh. +358 40 596 4004

sähköposti: tuomas.itkonen@oriola-kd.com

Eero Hautaniemi

toimitusjohtaja

puh. +358 10 429 2109

sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:

Oriola-KD Oyj

Konserniviestintä

Orionintie 5

02200 Espoo

www.oriola-kd.com

VASTUUNRAJOITUS

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan, Singaporeen tai Yhdysvaltoihin. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä asiakirjaa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-06 11:30 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/06/Oriola+KD+n+osakeannin+lopullinen+tulos+osakeanti+ylimerkittiin+HUG1900065.html

Kemira ja Altia sopimukseen Koskenkorvan tehtaan vedenkäsittelyn operoinnista

Kemira Oyj

Kemira ja Altia sopimukseen Koskenkorvan tehtaan vedenkäsittelyn operoinnista

Kemira Oyj

Lehdistötiedote

6.3.2015 klo 12.00 (CET+1)

Kemira Operon ja Altia ovat sopineet Altian Koskenkorvan tehtaan vesilaitoksen ja jätevedenpuhdistamon operoinnista ja käynnissäpidosta. Kokonaisuuteen kuuluu kaksi laitosta, joiden toimintavarmuuden ja prosessien tehokkuuden kehittämiseen panostetaan lähivuosina.

“Valitsimme Kemira Operonin kumppaniksemme vastaamaan vesilaitoksiemme operoinnista, koska voimme heidän osaamisensa avulla varmistaa ympäristölupaehtojen täyttymisen ja laitosten prosessien tehokkaan kehittämisen”, toteaa Antti Snellman, Altian Koskenkorvan tehtaanjohtaja.

“On tärkeää, että vesilaitoksia ja jätevedenpuhdistamoja käytetään asiantuntevasti, tehokkaasti ja turvallisesti”, sanoo Tapio Korttilalli, Kemira Operonin toimitusjohtaja.

Altian Koskenkorvan tehdas on ainutlaatuinen biotuotetehdas, joka tuottaa suomalaisesta ohrasta tärkkelystä, rehuja sekä viljaviinaa Altian omien kansainvälisten juomabrändien valmistukseen. Altia huolehtii toimintansa ympäristövaikutuksista osana kestävää liiketoimintaa.

Kemira Operon tuottaa teollisuudelle ja kunnille vedenkäsittelylaitosten operointipalvelua. Kemira Operonin asiakkaita ovat mm. Atria, Fortum, Haapavesi, Kangasala, Lapinlahden Vesi, Lindström, Metsä Group, Mänttä-Vilppula, Nordic Aluminium, Saarioinen, Turun Seudun Puhdistamo ja Valio. www.kemiraoperon.fi

Lisätietoja:

Altia Plc.

Antti Snellman, Operations Director, Distillation

Puh. 040 516 1190

Sähköposti: antti.snellman@altiacorporation.com

Kemira Operon Oy

Tapio Korttilalli, Toimitusjohtaja

Puh. 040 521 4498

Sähköposti tapio.korttilalli@kemira.com

_________________________________________________________________

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme vesi-, energia- ja raaka-ainetehokkuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaivosteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2014 Kemiran liikevaihto oli 2,1 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 4 250. Kemiran osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.kemira.fi

Altia on Pohjoismaiden ja Baltian alueen johtava alkoholijuomatalo, jonka tuotevalikoima koostuu perinteikkäistä ja vahvoista omista brändeistä sekä kansainvälisistä laadukkaista päämiestuotteista. Altian omia brändejä ovat muun muassa Blossa, Chill Out, Explorer, Grönstedts, Jaloviina, Koskenkorva, O.P. Anderson, Renault, Larsen, Xanté ja Skåne Akvavit. Altian liikevaihto on noin 480 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 1 000.

www.altiacorporation.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-06 11:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/06/Kemira+ja+Altia+sopimukseen+Koskenkorvan+tehtaan+vedenk%C3%A4sittelyn+operoinnista+HUG1900024.html

SIILI SOLUTIONS OYJ:N VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS ON JULKAISTU

Siili Solutions Oyj

Vuosikertomuksen julkaisu

SIILI SOLUTIONS OYJ:N VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS ON JULKAISTU

Siili Solutions Oyj Vuosikertomuksen julkaisu 6.3.2015 kello 12.00

Siili jatkoi kannattavaa kasvuaan jo neljännen perättäisen vuoden. Vuoden 2014 liikevaihtomme kasvoi yli 50 % edellisvuodesta, käyttökatteen parantuessa 70 %. Siilien lukumäärä kasvoi vuoden 2014 aikana 153 uudella osaajalla, joista noin kaksi kolmasosaa tuli yrityskauppojen myötä ja yksi kolmasosa orgaanisesti rekrytoiden. Tämän myötä Siilistä tuli osaajamäärältään Suomen johtava teknologiariippumaton digitaalisten palveluiden kehittäjä. Vuoteen 2015 olemme lähteneet hyvistä asemista, vuotta vanhempana, aikaisempaa vahvempana ja edellisvuotta suurempana.

Tänään julkaistu vuosikertomuksemme sisältää tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Vuosikertomuksemme kiteyttää vuoden 2014 keskeiset tapahtumat ja kertoo numeroiden valossa aikaansaannoksistamme.

Vuosikertomuksemme on luettavissa tämän tiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta ja se on saatavilla myös osoitteessa www.siili.fi/sijoittajat.

Siili Solutions Oyj

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Seppo Kuula

puhelin: 040 370 0032

Talousjohtaja Samuli Siljamäki

puhelin: 040 709 2848

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy

puhelin: 09 6129 670

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.siili.fi

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on suomalainen moderni ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kehittäjä, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia IT-asiantuntijapalveluita julkishallinnolle, pankeille, mediatoimialalle ja teollisuudelle. Yhtiön ensisijaisina kohdeasiakkaina ovat Suomen 500 suurinta yritystä sekä valtion- ja kunnallishallinto. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingin ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.fi

Caverion ja Schlumberger sopivat tuotantolaitosten teknisestä huollosta ja kunnossapidosta Venäjällä

Caverion Oyj

Sijoittajauutiset

Caverion ja Schlumberger sopivat tuotantolaitosten teknisestä huollosta ja kunnossapidosta Venäjällä

Helsinki, 2015-03-06 10:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

CAVERION OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 6.3.2015 KLO 11.00 EET

Caverion ja Schlumberger sopivat tuotantolaitosten teknisestä huollosta ja kunnossapidosta Venäjällä

Caverion on allekirjoittanut sopimuksen öljykenttäpalveluja tarjoavan Schlumbergerin tuotantolaitosten ja toimitilojen teknisestä huollosta ja kunnossapidosta Surgutin seudulla ja Astrahanissa Venäjällä. Huolto- ja kunnossapitosopimus kattaa kohteiden kaiken kiinteistötekniikan: lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto- ja ilmastointi-, sähkö-, informaatio- ja viestintäteknologia- sekä turvallisuusjärjestelmät. Sopimus astui voimaan helmikuun 2015 alusta ja on voimassa kolme vuotta. Osapuolet ovat sopineet, että sopimuksen arvoa ei julkisteta.

Sopimus työllistää 39 caverionilaista Surgutin seudulla ja kahdeksan henkeä Astrahanissa. Kunnossapidettävät kohteet ovat tuotantolaitosten lisäksi toimisto- ja varastorakennuksia, pysäköintihalleja, autopesuloita ja korjaamoita. Tuotantolaitosten kokonaispinta-ala on 300 000 m2 ja toimistojen 70 000 m2. Caverion vastaa myös nosturipalkkien, silta- ja puominosturien, nosturiratojen sekä hissimekanismien kunnossapidosta.

”Sopimus on meille tärkeä, sillä Caverion on laajentamassa läsnäoloaan Venäjällä. Tuotantolaitokset ovat erityisen kiinnostavia kohteita, sillä niiden kunnossapidettävät järjestelmät ovat laajoja ja monimutkaisia”, kertoo Caverionin Moskovan liiketoiminnasta vastaava johtaja Vjatšeslav Karpovitš.

Schlumberger, joka kuuluu Caverion teollisuuden asiakassegmenttiin, on maailman johtava öljy- ja kaasuteollisuuden teknologia-, projektinhallinta- ja tietotekniikkaratkaisujen toimittaja.

Lisätietoja:

Vjatšeslav Karpovitš, General Director, ООО Caverion Elmek, puh: +7 915 490 46 21, Slava.Karpovich@caverion.ru

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle. Palveluitamme käytetään muun muassa toimistoissa ja liikekiinteistöissä, asunnoissa, julkisissa rakennuksissa, infrastruktuurissa sekä teollisuuslaitoksissa. Tavoitteenamme on olla edistyksellisten ja kestävien elinkaariratkaisujen johtavia tarjoajia Euroopassa. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistön ja teollisuuslaitoksen koko elinkaaren ajan. Vuoden 2014 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa yhteensä noin 17 000 työntekijää. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi

Talentumin vuosikertomus 2014 on julkaistu

Talentum Oyj

Vuosikertomus

Talentumin vuosikertomus 2014 on julkaistu

Helsinki, Suomi, 2015-03-06 09:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Talentum Oyj Pörssitiedote 6.3.2015 klo 10.30

Talentumin vuosikertomus 2014 on julkaistu

Talentumin vuosikertomus 2014 on julkaistu. Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys ovat osa yhtiön vuosikertomusta.

Vuosikertomus, selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys ovat saatavina pdf-tiedostoina suomeksi ja englanniksi yhtiön internetsivuilla www.talentum.com – Hallinnointi ja Johto –osiossa.

Vuosikertomusta ei ole saatavana painetussa muodossa.

Talentum Oyj

Viestintä

LISÄTIEDOT

Viestintä, puh. 040 342 4506

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.talentum.com

OKMETICIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS KOOLLE 14.4.2015 KELLO 10.00

Okmetic Oyj

OKMETICIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS KOOLLE 14.4.2015 KELLO 10.00

OKMETIC OYJ         PÖRSSITIEDOTE            6.3.2015              KLO 9.45

OKMETICIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS KOOLLE 14.4.2015 KELLO 10.00

Okmetic Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua yhtiön osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 14.4.2015 kello 10.00. Kokous pidetään Ilmailumuseon auditoriossa Helsinki-Vantaan lentokentän alueella osoitteessa Tietotie 3, Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 9.30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään lisäosingon jakamisesta

Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 18 455 636,07 euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Okmetic Oyj jakaa vuodelta 2014 osinkoa 0,15 euroa osakkeelta (yhteensä 2,5 miljoonaa euroa) jo tammikuussa 2015 maksetun 0,30 euron lisäksi. Hallitus katsoo, että yhtiön vahva taserakenne antaa mahdollisuuden yhteensä 0,45 euron osingon maksuun osaketta kohden (yhteensä 7,6 miljoonaa euroa) alkuvuoden 2015 aikana.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä torstaina 16.4.2015 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan torstaina 23.4.2015.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta yhtiön taloudellisen tilanteen sen salliessa. Valtuutuksen perusteella jaettava lisäosinko voi olla, mahdolliset useat erilliset jakopäätökset yhteen laskien, kaikkiaan yhteensä enintään 0,60 euroa osakkeelta ja kokonaisuudessaan enintään 10 200 000 euroa. Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan sille osakkeenomistajalle, joka hallituksen päättämänä täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää osingon jakamisen täsmäytyspäivän sekä osingon maksupäivän, joka voi olla aikaisintaan viides pankkipäivä täsmäytyspäivästä lukien. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun lisäosingonjakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä toimitusjohtajan sijaiselle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 16 prosenttia yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ehdottavat, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan siten, että palkkioita maksetaan seuraavasti: 1) hallituksen puheenjohtajalle 40 000 euroa toimikautena, 2) hallituksen varapuheenjohtajalle 30 000 euroa toimikautena ja 3) hallituksen jäsenelle kullekin 20 000 euroa toimikautena. Vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja verojen osalta rahana. Vuosipalkkion maksu toteutetaan kertamaksuna 20.5.2015, ja palkkiona maksettavien osakkeiden määrä määräytyy yhtiön osakkeen 19.5.2015 päätöskurssin mukaan.  Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka on hallituksen puheenjohtajan osalta 750 euroa/kokous ja kunkin hallituksen jäsenen osalta 500 euroa/kokous.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 16 prosenttia yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ehdottavat, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 16 prosenttia yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ehdottavat, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valitaan uudelleen Jan Lång, Hannu Martola, Mikko Puolakka ja Henri Österlund sekä uutena jäsenenä Riitta Mynttinen. Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Mervi Paulasto-Kröckel on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä hallitusta muodostettaessa.

Riitta Mynttinen (s. 1960) on koulutukseltaan insinööri ja MBA. Hän on viimeksi toiminut tittelillä Vice President Minerals Technologies Europe NV -nimisessä yhtiössä. Hänellä on korkeatasoista liiketoimintaosaamista Euroopasta, Yhdysvalloista ja Aasiasta pinnoite-, kemikaali- ja paperiteollisuudesta. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän vastasi Speciality Mineralsin Euroopan paperiliiketoiminnasta. Riitta Mynttinen on ollut vuodesta 2011 Tikkurila Oyj:n hallituksen jäsen ja vuodesta 2010 Suomen Rahapaja Oy:n hallituksen jäsen.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut KHT Mikko Niemisen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana. Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

15. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 864 375 kappaletta, mikä vastaa noin viittä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankinnan ja/tai pantiksi ottamisen tavasta ja muista ehdoista. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2014 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 14.10.2016 saakka.

16. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista, omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista, omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 2 593 125 osaketta. 

Hallitus päättää kaikista osakeannin, omien osakkeiden luovuttamisen ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti, omien osakkeiden luovuttaminen ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2014 antaman valtuutuksen päättää osakeannista, omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 14.10.2016 saakka.

17. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Okmetic Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.okmetic.fi/www/page/sijoittajat. Okmetic Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 24.3.2015 alkaen. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 28.4.2015 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä tiistaina 31.3.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään torstaina 9.4.2015 klo 12.00 mennessä. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) internetissä osoitteessa http://okmetic.com/www/page/yhtiokokous;

b) sähköpostin kautta: osakkaat@okmetic.com;

c) puhelimitse numeroon: (09) 5028 0509 toimistoaikana maanantai – perjantai klo 9.00-16.00; tai

d) kirjeitse osoitteeseen: Okmetic Oyj, Osakerekisteri, PL 44, 01301 Vantaa

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Okmetic Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon tiistaina 31.3.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään torstaina 9.4.2015 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Okmetic Oyj, Osakerekisteri, PL 44, 01301 Vantaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Okmetic Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 6.3.2015 yhteensä 17 287 500 osaketta ja ääntä ja yhtiön hallussa 416 763 osaketta ja ääntä.

OKMETIC OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Johtaja, talous, IT ja viestintä Juha Jaatinen, Okmetic Oyj,

puh. (09) 5028 0286, sähköposti: juha.jaatinen@okmetic.com

Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle. Okmetic tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, jotka lisäävät heidän kilpailukykyään ja kannattavuuttaan.

Okmeticin kiekot ovat osa jalostusketjua, jonka lopputuotteet parantavat ihmisten välistä vuorovaikutusta ja elämän laatua. Yhtiön tuotteet perustuvat asiakkaille lisäarvoa tuottavaan korkean teknologian osaamiseen, innovatiiviseen tuotekehitykseen ja tehokkaaseen tuotantoprosessiin.

Okmeticilla on maailmanlaajuinen asiakaskunta ja myyntiverkosto, tehtaat Suomessa ja Yhdysvalloissa sekä sopimusvalmistusta Japanissa ja Kiinassa. Okmetic on noteerattu Nasdaq Helsingissä tunnuksella OKM1V. Lisätietoja yhtiöstä saa kotisivuilta: www.okmetic.com.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-06 08:45 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/06/OKMETICIN+VARSINAINEN+YHTI%C3%96KOKOUS+KOOLLE+14+4+2015+KELLO+10+00+HUG1900002.html

facebook twitter