Etusivu » Arkistot 5.3.2015

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESSA ILMOITETUT LUVUT TARKENTUIVAT TILINPÄÄTÖKSEEN

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

Pörssitiedote

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESSA ILMOITETUT LUVUT TARKENTUIVAT TILINPÄÄTÖKSEEN

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

PÖRSSITIEDOTE 5.3.2015 kello 22.30

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESSA ILMOITETUT LUVUT TARKENTUIVAT TILINPÄÄTÖKSEEN

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:n (Orava Asuntorahasto) tilinpäätöstiedotteessaan 11.2.2015 julkistamat luvut tarkentuivat 26.2.2015 julkistettuun tilinpäätökseen. Tämä johtui pääasiassa yhtiölle raportoitujen yhtiön omistamien asunto-osakkeiden yhtiölainaosuuksien täsmentymisestä. Muutosten kokonaisvaikutus oli noin 200 tuhatta euroa ja ne heijastuivat tuloslaskelmaan, taseeseen ja joihinkin tunnuslukuihin.

Ohessa ovat konsernin tilinpäätöksen mukainen laaja tuloslaskelma, tase sekä keskeiset tunnusluvut.

Konsernin laaja tuloslaskelma 1.1. – 31.12.2014 (suluissa tilinpäätöstiedotteessa 11.2.2015 julkistetut luvut)

1 000 euroa 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013

Liikevaihto

Tuotot varsinaisesta toiminnasta 6 532 (6 532) 3 153

Voitot luovutuksista ja huoneistojen

käyvän arvon muutoksista 8 794 (9 050) 6 529

Liikevaihto yhteensä 15 327 (15 583) 9 682

Hoitokulut -2 831 (-2 836) -1 452

Vuokraustoiminnan kulut -350 (-349) -97

Hallinnon kulut -1 379 (-1 379) -696

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -862 (-862) 2

Kulut yhteensä -5 422 (-5 426) -2 243

Liikevoitto 9 905 (10 157) 7 439

Rahoituskulut (netto) -1 361 (-1 401) -639

Voitto ennen veroja 8 545 (8 757) 6 801

Välittömät verot -94 (-94) -48

Tilikauden voitto/tappio 8 451 (8 663) 6 753

Tilikauden voiton/tappion jakautuminen

Emoyhtiön omistajille 8 451 (8 663) 6 753

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta

laskettu osakekohtainen tulos

Tulos/osake, euroa 1,83 (1,87) 3,19

Muut laajan tuloksen erät

Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa

siirtää tulosvaikutteisiksi

Johdannaiset –

koronvaihtosopimukset -270 (-270) 183

Erät, joita ei siirretä

tulosvaikutteisiksi 0 (0) 0

Katsauskauden laaja voitto/tappio 8 181 (8 393) 6 936

Katsauskauden laajan voiton/tappion

jakautuminen

Emoyhtiön omistajille 8 181 (8 393) 6 936

Määräysvallattomille omistajille 0 (0) 0

Konsernitase 31.12.2014 (suluissa tilinpäätöstiedotteessa 11.2.2015 julkistetut luvut)

1 000 euroa 31.12.2014 31.12.2013

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Sijoituskiinteistöjen käypä arvo 130 668 (130 556) 79 190

Lyhytaikaiset varat

Myynti- ja muut saamiset 4 070 (4 214) 203

Rahavarat 1 990 (1 990) 9 134

6 059 (6 203) 9 336

VARAT YHTEENSÄ 136 728 (136 760) 88 526

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma 50 337 (50 337) 43 144

Osakeanti 7 526 (7 526) 0

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 2 260 (2 260) 0

Suojausrahasto -493 (-493) -224

Kertyneet voittovarat 1 780 (1 819) 106

Tilikauden voitto 8 451 (8 663) 6 753

Oma pääoma yhteensä 69 860 (70 113) 49 780

Velat

Pitkäaikaiset velat

Korolliset velat 58 059 (57 697) 35 592

Muut pitkäaikaiset velat 478 (478) 205

Pitkäaikaiset velat yhteensä 58 538 (58 176) 35 797

Lyhytaikaiset velat

Korolliset velat, lainat 1 931 (1 664) 1 730

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 5 906 (6 314) 995

Johdannaiset 493 (493) 224

Lyhytaikaiset velat yhteensä 8 330 (8 471) 2 949

Velat yhteensä 66 868 (66 647) 38 746

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 136 728 (136 760) 88 526

Konsernin tunnusluvut (suluissa tilinpäätöstiedotteessa 11.2.2015 julkistetut luvut)

1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013

Liikevaihto, 1 000 € 15 327 (15 583) 9 682

Liikevoitto, 1 000 € 9 905 (10 157) 7 439

Tilikauden tulos, 1 000 € 8 451 (8 663) 6 753

Katsauskauden laaja voitto, 1 000 € 8 181 (8 393) 6 936

Tulos / osake, € 1,83 (1,87) 3,19

Osinko koko vuodelta enintään/ osake, € 1,20 (1,20) 1,12

Osinko katsauskauden laajasta voitosta,% 87,8% (85,6%) 69,6%

Oman pääoman tuotto, %, p.a. (ROE) 14,7% (15,1%) 33,4%

Osakkeen kokonaistuotto, % p.a. 13,9% (14,3%) 14,9%

Osakkeiden lukumäärän 4 622 183 (4 913 570) 2 117 600

painotettu keskiarvo

31.12.2014 31.12.2013

Taseen loppusumma, 1 000 € 136 728 (136 760) 88 526

Omavaraisuusaste, % 51,1% (51,3%) 56,3%

Velkaantumisaste, %, Loan to Value 43,9% (43,5%) 42,2%

Nettovarallisuus/osake, €, NAV 13,52 (13,57) 11,54

Oikaistu nettovarallisuus/osake, €, NAV 12,02 (12,07) –

Nettovelkaantumisaste, % 83,0% (81,8%) 56,6%

Osakkeiden lukumäärä 31.12. 5 206 123 (5 206 123) 4 314 394

Oikaistu osakkeiden lukumäärä 31.12. 5 810 611 (5 810 611) –

Listattujen osakkeiden

markkina-arvo 31.12., 1000 € 53 362 (53 362) 44 345

1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013

Taloudellinen käyttöaste, %, (€) 89,4% (89,4%) 93,8%

Toiminnall. käyttöaste, %, (m2) 88,7% (-) 92,5%

Vuokralaisvaihtuvuus/kk 2,1% (2,1%) 2,3%

Bruttovuokratuotto-% käyvälle arvolle 6,7% (6,7%) 8,0%

Nettovuokratuotto-% käyvälle arvolle 4,0% (4,0%) 4,5%

EPRA Earnings, 1000 € 1 972 (1 968) 908

(Operatiivinen tulos)

EPRA Earnings per share, € 0,43 (0,40) 0,43

(Osakekohtainen operatiivinen tulos)

EPRA NAV, 1000 € 70 353 (70 606) 50 004

(Nettovarallisuus)

EPRA NAV per share, €, oikaistu 12,11 (12,15) 11,59

(Osakekohtainen nettovarallisuus)

EPRA Net Initial Yield (NIY), % 4,0% (4,0%) 3,9%

(Alkutuotto)

EPRA Vacancy Rate 10,6% (10,6%) 6,2%

Konsernitilinpäätös on kokonaisuudessaan luettavissa liitteenä olevasta vuoden 2014 vuosikertomuksesta.

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

Pekka Peiponen

Toimitusjohtaja

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puhelin 010 420 3104

Talous- ja hallintojohtaja Veli Matti Salmenkylä, puhelin 010 420 3102

Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen järjestäytyminen

Wärtsilä Corporation

Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen järjestäytyminen

Wärtsilä Oyj Abp Pörssitiedote 5.3.2015 klo 17.30

Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen järjestäytyminen

Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 5.3.2015 puheenjohtajaksi Mikael Liliuksen ja varapuheenjohtajaksi Sune Carlssonin. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta:

Markus Rauramo, puheenjohtaja

Maarit Aarni-Sirviö

Risto Murto

Nimitysvaliokunta:

Mikael Lilius, puheenjohtaja

Kaj-Gustaf Bergh

Sune Carlsson

Risto Murto

Palkitsemisvaliokunta:

Mikael Lilius, puheenjohtaja

Maarit Aarni-Sirviö

Tom Johnstone


Wärtsilä Oyj Abp

Marco Wirén

Talous- ja rahoitusjohtaja

Kari Hietanen

Johtaja, yhteiskuntasuhteet

ja lakiasiat

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-05 16:30 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/05/W%C3%A4rtsil%C3%A4+Oyj+Abp+n+hallituksen+j%C3%A4rjest%C3%A4ytyminen+HUG1899733.html

Arvovieraita UPM Lappeenrannan biojalostamolla

UPM-Kymmene Oyj

Lehdistötiedote

Arvovieraita UPM Lappeenrannan biojalostamolla

(UPM, Lappeenranta, 5.3.2015, klo 17.30) – Ruotsin kuningasKaarle XVI Kustaa ja kuningatar Silvia tutustuivat tänään iltapäivällä UPM:n uuteen biojalostamoon Lappeenrannassa yhdessä tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja puolisonsa Jenni Haukion kanssa. UPM:n hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos ja toimitusjohtaja Jussi Pesonen isännöivät vierailua. Vierailu UPM:llä oli osa Ruotsin kuningasparin Suomeen suuntautuvan valtiovierailun ohjelmaa.

Kuninkaallisen valtiovierailun kohteeksi biojalostamo valikoitui ainutlaatuisuutensa ansiosta. Tammikuussa käynnistynyt laitos on maailman ensimmäinen puupohjaista uusiutuvaa dieseliä valmistava biojalostamo.

”Lappeenrannan biojalostamo on metsäteollisuuden murroskauden ensimmäinen investointi uuteen, innovatiiviseen tuotantolaitokseen Suomessa. Se on myös tärkeä osa UPM:n Biofore-muutosstrategian toteutusta”, Jussi Pesonen sanoo. ”Lappeenrannassa on tehty teollisuushistoriaa. Kahden valtionpäämiehen vierailu laitoksella on hieno julkinen tunnustus täällä tehdylle työlle – ja rohkeudelle uudistua”, Pesonen jatkaa.

”UPM:n biojalostamo on yhdistänyt eri asiantuntijoita ja osaamista rakennus- ja käynnistysvaiheessa, ja haluan kiittää kaikkia tahoja hyvästä yhteistyöstä ja sitoutumisesta tähän ainutlaatuiseen hankkeeseen”, Pesonen summaa.

Lyhyen vierailun aikana delegaatio tutustui biojalostamoon ja UPM:n laajaa tuotevalikoimaa esittelevään tuotenäyttelyyn. Delegaatioon kuului Ruotsin ulkoministeri Margot Wallströmin ja opetusministeri Gustav Fridolin lisäksi joukko yritysjohtajia sekä UPM:n hallituksen ja johtajiston jäseniä.

Lisätietoja:

Brändi- ja viestintäjohtaja Elisa Nilsson, UPM, puh. tel. 040 5003 150


UPM, Media Desk

puh. 040 588 3284

ma-pe klo 9-16

media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News

www.linkedin/company/upm-kymmene

www.facebook.com/UPMGlobal

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

UPM Biopolttoaineet

UPM aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden.

Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM:n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasupäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. www.upmbiopolttoaineet.fi

Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 5.3.2015

Wärtsilä Corporation

Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 5.3.2015

Wärtsilä Oyj Abp, Yhtiökokouksen päätökset, 5.3.2015 klo 17.15 

Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 5.3.2015

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2014. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,15 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 9.3.2015 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 16.3.2015.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot päätettiin seuraavasti:

– jäsen 66.000 euroa/vuosi

– varapuheenjohtaja 99.000 euroa/vuosi

– puheenjohtaja 132.000 euroa/vuosi

Jokaiselle jäsenelle maksetaan lisäksi 600 euroa hallituksen kokoukselta, jossa on ollut läsnä. Kokouksen puheenjohtajalle kokouspalkkio 100%:lla korotettuna. Jokaiselle nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksessa läsnä olleelle jäsenelle maksetaan 700 euroa komitean kokoukselta, ja jokaiselle tarkastusvaliokunnan kokouksessa läsnä olleelle jäsenelle 1.200 euroa komitean kokoukselta, ja kokouksien puheenjohtajalle kokouspalkkio 100%:lla korotettuna. Vuosipalkkiosta noin 40% maksetaan Wärtsilän osakkeina.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Hallituksen jäseniksi valittiin Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Sune Carlsson, Tom Johnstone, Mikael Lilius, Risto Murto, Gunilla Nordström ja Markus Rauramo.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan. Tilintarkastajaksi vuodelle 2015 valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. 

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. 

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen luovuttamisesta. Luovuttamisvaltuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 6.3.2014 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.  

Päätökset tehtiin ilman äänestystä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Wärtsilän internet-sivuilla www.wartsila.com/sijoittajat viimeistään 19.3.2015 alkaen.

Wärtsilä Oyj Abp

Marco Wirén

Talous- ja rahoitusjohtaja
Kari Hietanen

Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-05 16:15 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/05/W%C3%A4rtsil%C3%A4n+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+5+3+2015+HUG1899728.html

PANOSTAJA OYJ:N HALLITUKSEN JÄSENIEN PALKKIOIDEN MAKSAMINEN YHTIÖN HALLUSSA OLEVILLA OSAKKEILLA

Panostaja Oyj

Pörssitiedote

PANOSTAJA OYJ:N HALLITUKSEN JÄSENIEN PALKKIOIDEN MAKSAMINEN YHTIÖN HALLUSSA OLEVILLA OSAKKEILLA

Panostaja Oyj Pörssitiedote 5.3.2015 klo 16.45

PANOSTAJA OYJ:N HALLITUKSEN JÄSENIEN PALKKIOIDEN MAKSAMINEN YHTIÖN HALLUSSA OLEVILLA OSAKKEILLA

Panostaja Oyj:n yhtiökokous päätti 5.2.2015 hallituksen kokouspalkkioiden maksamisesta, että noin 40 %:a hallituksen jäsenelle maksettavista palkkiosta maksetaan hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenelle yhtiön osakkeita, mikäli hallituksen jäsen ei yhtiökokouspäivänä omista yli yhtä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Mikäli hallituksen jäsenen omistusosuus yhtiökokouspäivänä on yli yksi prosentti yhtiön kaikista osakkeista, maksetaan palkkio kokonaisuudessaan rahana. Lisäksi Panostaja Oyj:n hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa toteuttaa yhtiökokouksen päätös hallituksen jäsenten palkkioista osakkeiden osalta siten, että palkkio toimitetaan neljä kertaa vuodessa aina osavuosikatsauksen/tilinpäätöksen julkistamista seuraavana päivänä.

Yhtiökokouksen ja hallituksen päätösten mukaisesti Panostaja Oyj on luovuttanut hallituksen jäsenille kokouspalkkioiden maksuna yhteensä 14 118 kappaletta yhtiön osakkeita seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Ala-Mellolle on luovutettu yhteensä 4 706 osaketta. Luovutuksen jälkeinen osake-omistus Panostaja Oyj:ssä sekä muissa Panostaja Oyj:n liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 152 566 osaketta.

Hallituksen jäsen Eero Erikssonille on luovutettu yhteensä 2 353 osaketta. Luovutuksen jälkeinen osake-omistus Panostaja Oyj:ssä sekä muissa Panostaja Oyj:n liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 39 883 osaketta.

Hallituksen jäsen Hannu Tarkkoselle on luovutettu yhteensä 2 353 osaketta. Luovutuksen jälkeinen osake-omistus Panostaja Oyj:ssä sekä muissa Panostaja Oyj:n liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 65 740 osaketta.

Hallituksen jäsen Antero Virtaselle on luovutettu yhteensä 2 353 osaketta. Luovutuksen jälkeinen osake-omistus Panostaja Oyj:ssä sekä muissa Panostaja Oyj:n liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 23 268 osaketta.

Hallituksen jäsen Jukka Terhoselle on luovutettu yhteensä 2 353 osaketta. Luovutuksen jälkeinen osake-omistus Panostaja Oyj:ssä sekä muissa Panostaja Oyj:n liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 63 268 osaketta.

Hallituksen jäsen Mikko Koskenkorvan kokouspalkkiot on kokonaisuudessaan maksettu rahana, koska Mikko Koskenkorvan omistusosuus yhtiökokouspäivänä ylitti yhtiökokouksen asettaman yhden prosentin rajan. Mikko Koskenkorvan osake-omistus Panostaja Oyj:ssä sekä muissa Panostaja Oyj:n liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 1 245 139 osaketta.

Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 370 306 osaketta.

PANOSTAJA OYJ:N HALLITUKSEN PUOLESTA

Juha Sarsama

toimitusjohtaja

Lisätietoja: Juha Sarsama 040 774 2099

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena enemmistöomistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostaja toimii Megaklinikka-yrityskaupan jälkeen yhdeksässä liiketoimintasegmentissä ja Panostaja-konsernissa työskentelee noin 1200 henkilöä. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2014 konsernin liikevaihto oli 154,8 miljoonaa euroa.

www.panostaja.fi

Affecton tilinpäätös 2014 on julkaistu

Affecto Oyj

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Affecton tilinpäätös 2014 on julkaistu

Helsinki, 2015-03-05 15:10 CET (GLOBE NEWSWIRE) — AFFECTO OYJ — PÖRSSITIEDOTE — 5.3.2015 klo 16.10

Affecton tilinpäätös 2014 on julkaistu

Affecton tilinpäätös 2014 on julkaistu tänään suomeksi ja englanniksi pdf-muodossa. Julkaisu sisältää myös selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement).

Tilinpäätösjulkaisun voi ladata verkkosivulta www.affecto.fi

Affecto Oyj

Hannu Nyman

Johtaja, M&A, IR

www.affecto.com

Lisätietoja:

Hannu Nyman, puh. 0205 777 761

Cramo Oyj:n vuoden 2014 vuosikertomus julkaistu

Cramo Oyj

Vuosikertomus

Cramo Oyj:n vuoden 2014 vuosikertomus julkaistu

Vantaa, Suomi, 2015-03-05 15:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Cramo Oyj Pörssitiedote 5.3.2015, klo 16.00

Cramo Oyj:n vuoden 2014 vuosikertomus julkaistu

Cramo Oyj:n vuoden 2014 vuosikertomus, joka sisältää täydellisen emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, on julkaistu suomeksi ja englanniksi.

Vuosikertomuksen pdf-tiedosto on liitteenä tässä tiedotteessa ja löytyy yhtiön internet-sivuilta osoitteesta www.cramo.com – Sijoittajat. Vuosikertomuksen painettu versio on saatavilla 20.3.2015 alkaen ja on tilattavissa samasta internet-osoitteesta.

CRAMO OYJ

Vesa Koivula

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Vesa Koivula, toimitusjohtaja, puh. 010 661 10 tai 040 510 5710

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.cramo.com

Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja vuokraukseen liittyvistä palveluista. Cramo on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Cramolla on toimintaa 15 maassa 330 toimipisteessä ja henkilöstöä noin 2 500. Vuoden 2014 liikevaihto oli 652 miljoonaa euroa. Cramon osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

RAPALA VMC OYJ – TILINPÄÄTÖS SEKÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 ON JULKAISTU

Rapala VMC Corporation

RAPALA VMC OYJ – TILINPÄÄTÖS SEKÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 ON JULKAISTU

Rapala VMC Oyj

Pörssitiedote

5.3.2015 klo 16.00 

RAPALA VMC OYJ – TILINPÄÄTÖS SEKÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 ON JULKAISTU

Rapala VMC Oyj:n vuoden 2014 tilinpäätös sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu tämän pörssitiedotteen liitteinä.

Nämä julkaisut, muuta sijoittajainformaatiota sekä yritysvastuuraportti ovat saatavilla Rapala-konsernin internetsivuilla osoitteessa www.rapalavmc.com suomeksi ja englanniksi.

RAPALA VMC OYJ

Jorma Kasslin

Toimitusjohtaja

Lisätietoja antavat:

Jussi Ristimäki, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 09 7562 540

Olli Aho, yhtiön lakimies, p. 09 7562 540

Jakelu: Nasdaq Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet

Rapala VMC Oyj (“konserni”) on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen, kalas-tajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja ja myyjä. Rapala-konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja se on yksi Pohjoismaiden johtavista ulkoilu-, metsästys- ja talviurheilutuotteiden jakelijoista. Konsernin jakeluyhtiöverkosto on alan kattavin. Konsernin päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Kiinassa, Indonesiassa ja Englannissa. Konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini ja Peltonen. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 273 miljoonaa euroa ja Rapala-konserni työllistää noin 2 800 henkilöä 39 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-05 15:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/05/RAPALA+VMC+OYJ+TILINP%C3%84%C3%84T%C3%96S+SEK%C3%84+SELVITYS+HALLINTO+JA+OHJAUSJ%C3%84RJESTELM%C3%84ST%C3%84+2014+ON+JULKAISTU+HUG1899746.html

Metson vuoden 2014 vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistu

Metso Corporation

Metson vuoden 2014 vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistu

Metson vuoden 2014 vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistu

Metso Oyj:n pörssitiedote 05.03.2015 klo 15:00 EET

Metso Oyj:n vuoden 2014 verkkovuosikertomus on julkaistu osoitteessa www.metso.com/2014 . Verkkovuosikertomuksen kieli on englanti. Lisäksi tänään on julkaistu vuosiesite ja tilinpäätös 2014 suomeksi ja englanniksi pdf-tiedostoina osoitteessa www.metso.com/raportit.

Painettu vuosiesite ja tilinpäätös ovat saatavilla suomeksi ja englanniksi viimeistään viikolla 13. Painetut tuotteet ovat tilattavissa osoitteesta www.metso.com/julkaisujentilaus.

Metso on tänään julkaissut myös selvityksensä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2014. Selvitys on laadittu suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla pdf-tiedostona osoitteessa www.metso.com/hallinnointi.

Metso on johtava prosessitehokkuuden toimittaja asiakkailleen kaivos-, öljy- ja kaasu- sekä kivenmurskausalalla. Mineraalienkäsittelyssä sekä virtauksensäädössä käytettävät Metson laite- ja palveluratkaisut parantavat prosessien käytettävyyttä ja luotettavuutta ja edistävät kestävää kehitystä ja kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2014 Metson liikevaihto oli 3,7 miljardia euroa.  Metso palvelee asiakkaitaan noin 16 000 ammattilaisen voimin yli 50 maassa. Expect results

www.metso.com, www.twitter.com/metsogroup


Lisätietoja antaa:

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-05 14:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/05/Metson+vuoden+2014+vuosikertomus+sek%C3%A4+selvitys+hallinto+ja+ohjausj%C3%A4rjestelm%C3%A4st%C3%A4+julkaistu+HUG1899783.html

Caverionille 6 miljoonan euron tunnelitekniikkatoimitus A10-moottoritien katetulle osuudelle Itävallassa

Caverion Oyj

Sijoittajauutiset

Caverionille 6 miljoonan euron tunnelitekniikkatoimitus A10-moottoritien katetulle osuudelle Itävallassa

Helsinki, 2015-03-05 13:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

CAVERION OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 5.3.2015 KLO 14.00 EET

Caverionille 6 miljoonan euron tunnelitekniikkatoimitus A10-moottoritien katetulle osuudelle Itävallassa

Caverion on sopinut Itävallan moottoriteistä ja moottoriliikenneteistä vastaavan ASFINAGin kanssa tunnelitekniikan toimittamisesta A10-moottoritien katetulle osuudelle Zederhausin kylän lähellä Salzburgin osavaltiossa. Sopimuksen arvo on noin 6 miljoonaa euroa, ja se kattaa suunnittelun ja hankekehityksen, projektin johtamisen ja projektin toteutuksen.

Hankkeessa Caverion toimittaa sähköistys-, informaatio- ja viestintäteknologia-, turvallisuus-, automaatio, ilmastointi- ja ilmanvaihto- sekä jäähdytysratkaisuja uuteen 1,5 kilometrin pituiseen tunneliin 3,3 kilometrin mittaisella moottoritieosuudella.

Uusi tunneli vähentää huomattavasti moottoritien aiheuttamaa melua ja parantaa siten Zederhausin kylän asukkaiden elämänlaatua.

”Caverionin toimittamat tekniset järjestelmät lisäävät tunnelin turvallisuutta sekä tekevät liikenteestä sujuvampaa. Ne ovat keskeisiä tekijöitä tunnelien toiminnalle”, kertoo tunneliteknologiasta Itävallassa vastaava johtaja Karl Ledermüller Caverionilta.

Sujuvaa liikennettä edistävät virransyöttö- ja hätävirransyöttöjärjestelmät, valaistusratkaisut sekä liikenne- ja ympäristötietojen keräämiseen liittyvät edistyneet ratkaisut ja informaatiojärjestelmät. Tunnelin turvallisuudesta puolestaan huolehtivat muun muassa tehokkaat ilmanvaihto- ja sammutusjärjestelmät, kameravalvonta sekä hälytys- ja hätäpuhelinjärjestelmät.

Työt alkoivat tammikuussa 2015 ja niiden on tarkoitus valmistua helmikuussa 2017.

ASFINAG kuuluu Caverionin asiakassegmenttiin Julkinen sektori.

Lisätietoja:

Caverion Itävalta, Eva Winterer, viestintä, puh. +43 50606 4267, eva.winterer@caverion.at

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle. Palveluitamme käytetään muun muassa toimistoissa ja liikekiinteistöissä, asunnoissa, julkisissa rakennuksissa, infrastruktuurissa sekä teollisuuslaitoksissa. Tavoitteenamme on olla edistyksellisten ja kestävien elinkaariratkaisujen johtavia tarjoajia Euroopassa. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistön ja teollisuuslaitoksen koko elinkaaren ajan. Vuoden 2014 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa yhteensä noin 17 000 työntekijää. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi

facebook twitter