Etusivu » Arkistot 3.3.2015

ORAVA ASUNTORAHASTON SUUNTAAMISSA ANNEISSA MERKITYT OSAKKEET ON LUOVUTETTU

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

ORAVA ASUNTORAHASTON SUUNTAAMISSA ANNEISSA MERKITYT OSAKKEET ON LUOVUTETTU

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

PÖRSSITIEDOTE 3.3.2015 klo 17.45

ORAVA ASUNTORAHASTON SUUNTAAMISSA ANNEISSA MERKITYT OSAKKEET ON LUOVUTETTU

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:n (Orava Asuntorahasto) hallitus on hyväksynyt Nordea Pankki Suomi Oyj:lle ja Orava Rahastot Oyj:lle suunnattujen antien osakkeiden merkinnät ja yhtiö on luovuttanut osakkeet merkitsijöille. Luovutusten jälkeen yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä on 492 379 osaketta.

Nordea Pankki Suomi Oyj merkitsi 5 000 uutta osaketta. Suunnattu anti liittyy yhtiön Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa tekemään markkinatakaussopimukseen. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on OREITN0115 eivätkä ne oikeuta vuonna 2015 maksettaviin osinkoihin. Uusien osakkeiden merkintähinta oli merkintää edeltävien viiden kaupankäyntipäivän vaihdolla painotettu keskimääräinen pörssikurssi Helsingin Pörssissä eli 11,54 euroa osakkeelta.

Orava Rahasto Oyj merkitsi 39 952 osaketta. Suunnatulla annilla yhtiö maksaa puolet hallinnointiyhtiö Orava Rahastot Oyj:lle vuoden 2014 tulossidonnaisesta hallinnointipalkkiosta. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on OREIT. Osakkeiden merkintähinta oli vuoden 2014 viiden viimeisen kaupankäyntipäivän vaihdolla painotettu keskimääräinen pörssikurssi Helsingin Pörssissä eli 10,60 euroa osakkeelta.

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

Pekka Peiponen

Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Pekka Peiponen, toimitusjohtaja, puhelin 010 420 3004

Veli Matti Salmenkylä, talous- ja hallintojohtaja, puhelin 010 420 3102

TRAINERS’ HOUSEN VUODEN 2014 TILINTARKASTUSKERTOMUS

Trainers’ House Oyj

Pörssitiedote

TRAINERS’ HOUSEN VUODEN 2014 TILINTARKASTUSKERTOMUS

Espoo, 2015-03-03 16:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) — TRAINERS’ HOUSE OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 3.3.2015 KLO 17:45

Trainers’ House Oyj:n tilintarkastaja on tänään antanut yhtiön tilinpäätöksestä vuodelta 2014 tilintarkastuskertomuksen.

Vakiomuotoisen kertomuksen lisäksi tilintarkastuskertomus sisältää seuraavat lisätiedot:

”Tietyn seikan painottamista koskeva lisätieto

Haluamme kiinnittää huomioita toimintakertomukseen ja liitetietoihin, joiden mukaan hakeuduttuaan yrityssaneeraukseen yhtiö pyrkii yhdessä selvittäjän kanssa löytämään konsernille rahoituksen ja vastuiden osalta ratkaisuja, jotka turvaavat konsernin toiminnan jatkuvuuden. Toimintakertomuksen mukaan hallitus, johto ja selvittäjä eivät harkitse Trainers’ House Oyj:n asettamista selvitystilaan. Näin ollen hallitus ja johto katsovat, että tilinpäätös on ollut asianmukaista laatia toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Lisäksi hallitus toteaa toimintakertomuksessaan, että kun tilinpäätös allekirjoitetaan ei ole mahdollista ennakoida, pystyykö Trainers’ House toteuttamaan yrityssaneerausta ja liiketoimintaa koskevat suunnitelmansa tai parantaako niiden toteuttaminen konsernin taloudellista tilannetta riittävästi, jotta toiminnan jatkaminen on mahdollista. Nämä seikat yhdessä toimintakertomuksessa ja liitetiedoissa selostettujen muiden seikkojen kanssa viittaavat sellaiseen olennaiseen epävarmuuteen, joka saattaa antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Lausuntoamme ei ole mukautettu tämän seikan osalta.”

Tilintarkastuskertomus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä. Yhtiö julkistaa suomenkielisen vuosikertomuksensa ja tilinpäätöksensä vuodelta 2014 4.3.2015.


TRAINERS’ HOUSE OYJ

Lisätietoja antaa:

Saku Keskitalo

sijoittajasuhteet, puh. 040 411 1111

ORAVA ASUNTORAHASTON OMIEN OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

Pörssitiedote

ORAVA ASUNTORAHASTON OMIEN OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

PÖRSSITIEDOTE 3.3.2015 klo 17.30

ORAVA ASUNTORAHASTON OMIEN OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:n hallussa olevien vanhojen ja uusien omien osakkeiden kokonaislukumäärä on 537 331 osaketta. Lukumäärä 17.2.2015 ja sen jälkeen lähetetyissä omien osakkeiden luovutusta koskevissa tiedotteissa ei ole sisältänyt 200 000 uutta osaketta, jotka rekisteröitiin 12.2.2015.

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

Pekka Peiponen

Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Pekka Peiponen, toimitusjohtaja, puhelin 010 420 3004

Veli Matti Salmenkylä, talous- ja hallintojohtaja, puhelin 010 420 3102

TRAINERS’ HOUSE -KONSERNIN OIKAISTU TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014

Trainers’ House Oyj

Tilinpäätöstiedote

TRAINERS’ HOUSE -KONSERNIN OIKAISTU TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014

Espoo, 2015-03-03 16:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) — TRAINERS’ HOUSE OYJ, OIKAISTU TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 3.3.2015 KLO 17:15

Trainers’ House Oyj julkaisi tilinpäätöstiedotteen 12.2.2015. Tilinpäätöstiedotteen julkaisemisen jälkeen yhtiö on arvioinut uudelleen tasearvojen testauksessa käytettyä korkokantaa yhtiön nykytilanteen, käynnistyneen yrityssaneerausmenettelyn ja muun kehityksen perusteella. Yhtiö on päättänyt tämän arvion perusteella tehdä arvonalennuskirjauksen, joka on huomioitu tässä oikaistussa tilinpäätöstiedotteessa ja 4.3.2015 julkaistavassa tilinpäätöksessä.

Olennaisimmat erot 12.2.2015 julkaistuun tilinpäätöstiedotteeseen:

Taseeseen kirjatut liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet on testattu uudelleen. Tehtyjen liikearvotestien perusteella lasketut käyttöarvot alittivat kirjanpitoarvon 2,4 milj. eurolla, mikä johti arvonalennuskirjaukseen. Arvonalennuksesta 0,3 milj. euroa on kohdistettu liikearvoon ja 2,1 milj. euroa tavaramerkkeihin. Kirjauksilla ei ole kassavirtavaikutusta.

Alaskirjaus ja tavaramerkkien alaskirjaukseen kohdistuva laskennallisen verovelan muutos 0,4 milj. euroa on kirjattu tulosvaikutteisesti.

Tilikauden jatkuvien toimintojen liiketulos on alaskirjauksen jälkeen -6,1 milj. euroa (ennen alaskirjausta -3,8 milj. euroa). Koko konsernin tilikauden tulos alaskirjauksen jälkeen on -5,7 milj. euroa (ennen alaskirjausta -3,8 milj. euroa). Taseen loppusumma pieneni 12,8 milj. euroon 15,1 milj. eurosta. Konsernin omavaraisuusaste alaskirjauksen jälkeen on 16,5 % (ennen alaskirjausta 26,8 %) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan 263,1 % (ennen alaskirjausta 136,5 %).

Alaskirjauksen jälkeen Trainers’ Housen konsernitaseessa on jäljellä liikearvoa 1,7 milj. euroa. Tavaramerkkien tasearvo on 7,6 milj. euroa.

Alaskirjauksen seurauksena emoyhtiön oma pääoma on negatiivinen. Osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla hallitus tekee osakepääoman menettämisestä rekisteri-ilmoituksen. Emoyhtiön omaa pääomaa ja siihen liittyviä mahdollisia toimenpiteitä tullaan osakeyhtiölain mukaisella tavalla käsittelemään 25.3.2015 järjestettävässä yhtiökokouksessa sekä tarkastelemaan osana yrityssaneerausmenettelyä.


OIKAISTU TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Tammi-joulukuu 2014 lyhyesti (luvut ovat yhtiön jatkuvien toimintojen lukuja)

 • liikevaihto 8,0 milj. euroa (10,1 milj. euroa)
 • operatiivinen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä -1,0 milj. euroa (0,5 milj. euroa), -12,8 % liikevaihdosta (4,9 %)
 • tehtyjen liikearvotestien perusteella lasketut käyttöarvot alittivat kirjanpitoarvon maalis-, syys- ja joulukuussa 2014, mikä johti yhteensä 5,1 milj. euron arvonalennuskirjaukseen (4,5 milj. euroa kesäkuussa 2013)
 • liiketulos -6,1 milj. euroa (-4,1 milj. euroa), -76,5 % liikevaihdosta (-41,0 %)
 • liiketoiminnan rahavirta -0,3 milj. euroa (1,5 milj. euroa)
 • osakekohtainen tulos -0,09 euroa (-0,07 euroa)


Loka-joulukuu 2014 lyhyesti (luvut ovat yhtiön jatkuvien toimintojen lukuja)

 • liikevaihto 2,2 milj. euroa (2,8 milj. euroa)
 • operatiivinen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä -0,3 milj. euroa (0,4 milj. euroa), -12,1 % liikevaihdosta (15,4 %)
 • tehtyjen liikearvotestien perusteella lasketut käyttöarvot alittivat kirjanpitoarvon joulukuussa 2014, mikä johti yhteensä 2,4 milj. euron arvonalennuskirjaukseen
 • liiketulos -2,7 milj. euroa (0,4 milj. euroa), -123,4 % liikevaihdosta (15,4 %)
 • liiketoiminnan rahavirta 0,3 milj. euroa (0,6 milj. euroa)
 • osakekohtainen tulos -0,03 euroa (0,01 euroa)


Tunnuslukuja vuoden 2014 päättyessä

 • rahavarat 1,6 milj. euroa (2,6 milj. euroa)
 • korollinen velka 7,1 milj. euroa (8,6 milj. euroa) ja korolliset nettovelat 5,5 milj. euroa (5,9 milj. euroa)
 • nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) 263,1 % (87,4 %)
 • omavaraisuusaste 16,5 % (35,4 %)


NÄKYMÄT VUODELLE 2015

Yhtiö jätti yrityssaneeraushakemuksen 12.12.2014. Espoon käräjäoikeuden päätöksellä yhtiön yrityssaneerausmenettely käynnistettiin 28.1.2015. Yhtiö arvioi, että liikevaihto tulee laskemaan vuoden 2014 tasosta mm. toteutettujen kustannussäästöjen ja yrityssaneerausmenettelyn vaikutusten seurauksena. Lisäksi yleisen taloustilanteen ennustetaan jatkuvan vaikeana ainakin lyhyellä aikavälillä.

Yhtiön toiminnan jatkamiseen ja tuloskehitykseen vaikuttavat keskeisesti yhtiön yrityssaneerausmenettelyn onnistuminen ja yrityssaneerausmenettelyssä mahdollisesti päätettävät toimenpiteet. Näiden toimenpiteiden sisältö tai onnistuminen ei tällä hetkellä ole tiedossa. Tämän johdosta yhtiö ei toistaiseksi anna tarkempaa tulosennustetta.


TOIMITUSJOHTAJA ARTO HEIMONEN

Trainers’ House Oyj haki yrityssaneeraukseen joulukuussa 2014. Tällä hetkellä yhtiön saneerausprosessi on menettelyvaiheessa, jossa tavoitteena on laatia ja vahvistaa saneerausohjelma. Yhtiön jokapäiväisessä toiminnassa asiakastyö jatkuu normaalisti. Yrityssaneeraushakemuksen jättämisen jälkeen asiakkaiden ja henkilöstön reaktiot ovat olleet rohkaisevia.

Tavoitteena on, että saneerausohjelman avulla yhtiön taloudelliset velvoitteet pienennetään vastaamaan yhtiön liiketoiminnan nykyistä laajuutta ja kantokykyä siten, että yhtiön talous ja kassavirta tervehtyisivät nopeasti. Tämä tarkoittaa merkittäviä leikkauksia yhtiön operatiivisissa kustannuksissa. Saneerausprosessissa operatiiviset kustannukset pyritään viemään tasolle, joka mahdollistaa jatkuvasti kannattavan liiketoiminnan.

Yhtiö aloitti yrittäjäkumppanien hakemisen Suomen keskeisimmistä kaupungeista viime vuoden toisella puoliskolla tarkoituksena laajentaa myyntiverkostoa. Nyt solmitut kumppanisopimukset kattavat tällä hetkellä merkittävän osan eteläisestä Suomesta: Pirkanmaan, Hämeen, Keski-Suomen ja Kymenlaakson.

Trainers’ House jatkaa kehitystyötä mitattavia tuloksia lisäävien muutosmetodien ja uusien ansaintamallien hakemiseksi.


Lisätietoja:

Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 040 412 3456

Saku Keskitalo, sijoittajasuhteet, 040 411 1111

TOIMINTAKATSAUS

Yhtiö on jatkanut mitattavia asiakastuloksia parantavan tuote- ja palvelumallin kehittämistä. Yhä useampi asiakastoimeksianto sisältää Pulssi-muutoksenjohtamisjärjestelmän. Myös muut yhtiön kehittämät muutostyökalut ovat kehittyneet. Muihin muutoksen tukityökaluihin kuuluu esim. Vaikutuskartta, jonka avulla kirkastetaan asiakasyrityksen tavoitteet. Muutostyökalujen avulla tunnistetaan ja sovitaan operatiiviset mittarit sekä kiteytetään toistettava viikottainen tekeminen, jonka avulla tavoitteet saavutetaan. Ignis-palveluiden osalta korostuvat myynnin palvelut kuten päättäjäkartoitukset, päättäjätapaamisten sopiminen, markkinatutkimukset sekä markkinoinnin ja myynnin ulkoistusratkaisut.

Yhtiön aikaisemmin kertomalla tavalla yhtiö haki raportointikauden viimeisellä neljänneksellä aktiivisesti ratkaisua yhtiön toimitilan ja rahoitusaseman osalta, sillä yhtiön nykyinen liikevaihto- ja tulostaso ei yhtiön arvion mukaan mahdollista yhtiön rahoitussopimusten mukaisten vastuiden täyttämistä.

Koska yhtiö ei onnistunut löytämään kokonaisratkaisua tilanteeseen, yhtiön hallitus päätti, että yhtiön ja sen sidosryhmien kannalta paras ratkaisu on yhtiön hakeutuminen yrityssaneeraukseen. Yhtiö jätti yrityssaneeraushakemuksen Espoon käräjäoikeudelle 12.12.2014. Ylimääräinen yhtiökokous päätti yrityssaneeraushakemuksen jatkamisesta 20.1.2015.

Osana yhtiön suunnittelemaa tervehdyttämisohjelmaa Trainers’ House Oyj ja sen tytäryhtiö Ignis Oy aloittivat yhteistoimintaneuvottelut 12.12.2014. Neuvottelut päättyivät 2.1.2015 ja niiden tuloksena koko konsernissa irtisanottiin yhteensä 11 henkilöä.

Trainers’ Housen toteuttamat muutosprojektit liittyvät asiakkaiden liiketoimintastrategian kirkastamiseen, strategian markkinointiin ja strategian toimeenpanoon vauhdittamalla myyntiä, parantamalla asiakaspalvelua mm. palvelumuotoilun keinoin ja kehittämällä johtamista, esimiestyötä sekä alaistaitoja. Työkyvyn johtaminen fyysisellä ja henkisellä valmennuksella on tärkeässä roolissa yhä useammassa asiakasprojektissa.


TULOSKEHITYS

Raportointikauden liikevaihdon kehitys oli edellisvuotta heikompi ja operatiivinen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä jäi tappiolliseksi.

Raportointikauden jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 8,0 milj. euroa (10,1 milj. euroa). Jatkuvien toimintojen operatiivinen liikevoitto (liiketulos ennen kertaluonteisia eriä) oli -1,0 milj. euroa, -12,8 % liikevaihdosta (0,5 milj. euroa, 4,9 %). Jatkuvien toimintojen tilikauden tulos oli -6,0 milj. euroa, -74,7 % liikevaihdosta (-4,8 milj. euroa, -47,1 %).

Tulos

Liikevoittovertailussa yhtiö käyttää vertailutietona virallisen liikevoiton lisäksi liikevoittoa ennen kertaluonteisia eriä (= operatiivinen liikevoitto). Tämä vertailutieto antaa yhtiön käsityksen mukaan oikeamman kuvan yhtiön liiketoiminnan tuottokyvystä.

Eritellyt konsernin luvut (yksikkö tuhat euroa) on esitetty seuraavassa taulukossa:

20142013
Liikevaihto8 00310 120
Kulut:
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut-5 320 -5 500
Muut kulut-3 552-3 913
EBITDA-870706
Poistot pysyvistä vastaavista-153-207
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä-1 024499
Kertaluonteiset erät *)-5 102-4 646
EBIT-6 126-4 147
% liikevaihdosta-76,5-41,0
Rahoitustuotot ja –kulut-268-1 054
Tulos ennen veroja-6 394-5 201
Tuloverot **)420432
Tilikauden tulos jatkuvista

toiminnoista
-5 974-4 769
% liikevaihdosta-74,7-47,1
Lopetetut toiminnot ***)250
Tilikauden tulos-5 724-4 769
% liikevaihdosta-71,5-47,1


*) Vuoden 2014 kertaluonteiset erät sisältävät konserniliikearvon alaskirjauksen 3,0 milj. euroa, tavaramerkkien alaskirjauksen 2,1 milj. euroa ja kertaluonteisen kulukirjauksen 0,05 milj. euroa entisen osakkuusyhtiön konkurssimenettelyyn liittyen. Vuoden 2013 kertaluonteiset erät sisältävät uudelleenjärjestelyvarauksen 0,1 milj. euroa sekä konserniliikearvosta tehdyn alaskirjauksen 4,5 milj. euroa.

**) Tuloslaskelman verot ovat laskennallisia. Tulokseen kirjatuilla veroilla ei ole vaikutusta rahavirtaan. Tavaramerkkien alaskirjaukseen kohdistuva laskennallisen verovelan muutos 0,4 milj. euroa on kirjattu tulosvaikutteisesti. Yhtiöllä on 31.12.2014 taseessa vahvistetuista tappioista syntyneitä verosaamisia jäljellä yhteensä 0,4 milj. euroa. Verosaamiset vanhenevat vuosien 2019–2023 aikana.

***) Vuonna 2007 myydyn Hollannin tytäryhtiön uudelleenjärjestelyvarauksen tulosvaikutteinen purku.

Alla olevassa taulukossa on esitetty jatkuvien toimintojen liikevaihdon jakauma ja liiketulos neljänneksittäin vuoden 2013 alusta alkaen (yksikkö tuhat euroa).

Q113Q213Q313Q413Q114Q214Q314Q414
Liikevaihto29452582180027932154212815632158
Liikevoitto

ennen

kertaluontei-

sia eriä
16756-153430-177-262-323-261
Liikevoitto42-4465-153430-1820-262-1379-2664


HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOSTA

Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on -5,1 milj. euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2014 ei jaeta osinkoa.


PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kannattava kasvu.


RAHOITUS, INVESTOINNIT JA VAKAVARAISUUS

Trainers’ House Oy:n ja Satama Interactive Oyj:n sulautumisen yhteydessä yhtiö solmi 40 milj. euron lainasopimuksen. Raportointikauden lopussa yhtiöllä oli tästä lainasopimuksesta vuoden 2013 lopulla neuvotellun uuden lainasopimuksen mukaisia lainoja jäljellä 1,7 milj. euroa.

Yhtiö laski liikkeelle uuden matalakorkoisen noin 1,2 milj. euron pääomalainan vuosien 2013 ja 2014 aikana. Pääomalainan korko on 31.12.2016 saakka 3,0 %. Korko pääomitetaan aina vuoden lopussa. 1.1.2017 lähtien maksetaan 5,0 % kassakorkoa voitonjakokelpoisten varojen puitteissa. Pääomalaina erääntyy maksettavaksi 31.12.2018. Tilikauden päättyessä lainasta oli merkitty 1,0 milj. euroa.

Hybridilaina

Trainers’ House Oyj laski 15.1.2010 liikkeeseen 5,0 milj. euron kotimaisen hybridilainan (oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina). Hybridilainasta on kirjattu korkoa 1,0 milj. euroa omaan pääomaan.

Hybridilainan ehtojen mukaan yhtiöllä on oikeus päättää, tietyin ehdoissa sovituin rajoituksin, joko maksaa hybridilainan korot vuosittain tai lykätä niiden maksamista. Merkitsijöille on maksettu korkoa 0,5 milj. euroa 21.1.2011 ja 0,5 milj. euroa 20.1.2012. Maksettu korko vähentää vapaata omaa pääomaa eikä ole tulosvaikutteinen.

Pörssitiedotteen 17.12.2012 mukaisesti Trainers’ House on päättänyt toistaiseksi lykätä hybridilainan korkojen maksamista. Koronmaksun lykkäämisen tarkoituksena on vahvistaa yhtiön rahoitusasemaa ja täyttää vieraan pääoman ehtoisen lainasopimuksen ehdot. Hybridilainan ehtojen mukaan yhtiön on maksettava lykätyt korot ja niille kertynyt korko viimeistään mm. jos yhtiö maksaa osakeyhtiölain mukaisen vähemmistöosingon ylittävää osinkoa tai jakaa muuten pääomaa osakkeenomistajilleen.

Yhtiö teki tammikuussa 2014 hybridilainan haltijoille tarjouksen, jossa tarjottiin mahdollisuutta vaihtaa hybridilaina matalakorkoiseen, etusijaltaan seniorilainaan nähden toissijaiseen lainainstrumenttiin, jonka keskeiset ehdot ovat samat kuin pääomalainan ehdot. Yhtiön rahoittajat, jotka edustavat yhteensä noin 4,1 milj. euroa hybridilainan pääomasta, hyväksyivät tarjouksen.

Yhtiö on sopinut mahdollisuudesta konvertoida enintään 2,0 milj. euroa näiden lainainstrumenttien pääomasta osakeyhtiölain mukaisiksi pääomalainoiksi. Kolmannen vuosineljänneksen päättyessä konvertointi oli toteutettu täysimääräisenä.

Rahavirta ja rahoituksen tunnusluvut

Raportointikauden liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä oli –0,2 milj. euroa (1,7 milj. euroa) ja niiden jälkeen –0,3 milj. euroa (1,5 milj. euroa).

Raportointikauden investointien rahavirta oli –0,0 milj. euroa (1,3 milj. euroa). Rahoituksen rahavirta oli –0,8 milj. euroa (-1,7 milj. euroa).

Kokonaisrahavirta oli –1,1 milj. euroa (1,1 milj. euroa).

Konsernin käteisvarat olivat 31.12.2014 1,6 milj. euroa (2,6 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 16,5 % (35,4 %). Nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) tunnusluku oli 263,1 % (87,4 %). Korollista vierasta pääomaa oli kauden päättyessä 7,1 milj. euroa (8,6 milj. euroa).

Rahoitusriskit

Yhtiön rahoitussopimusten mukaisten vastuiden täyttäminen edellyttää saneerausmenettelyn onnistumista ja yhtiön operatiivisen liiketoiminnan kannattavuustason paranemista.

Korkoriskiä hallitaan tarvittaessa kattamalla osa korkoriskistä suojaussopimuksilla. Myyntisaamisten riskit on huomioitu saatavien ikään ja yksittäisiin riskianalyyseihin perustuvalla kulukirjauksella.

Rahoitusriskien hallinnassa keskeinen huomio kiinnittyi edelleen likviditeettiin. Johtuen liikevaihdon laskusta sekä yhtiön nykyiseen liikevaihtoon nähden liian suurista toimitila- ja rahoituskustannuksista vuonna 2013 tehdyt rahoitusjärjes­telyt osoittautuivat riittämättömiksi ja yhtiö päätti jättää yrityssaneeraushakemuksen 12.12.2014. Yrityssaneerausmenettely on käynnissä tätä selvitystä kirjoitettaessa, ja yhtiön tavoite on edelleen turvata riittävä rahoitus konsernin toiminnan jatkamiseksi. Saneerausmenettelyn epäonnistuminen voisi johtaa yhtiön konkurssiin.


LIIKETOIMINNAN LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön toimintaympäristön riskit ovat säilyneet ennallaan. Toiminnan projektiluonteen vuoksi tilauskanta on lyhyt ja ennustettavuus siksi haasteellista. Yleisen taloustilanteen johdosta näkyvyys pidemmälle on edelleen heikko. Yhtiön rahoitustilanne on tiukka ja rahoitussopimusten mukaisten vastuiden hoitaminen edellyttää yhtiön operatiivisen liiketoiminnan kannattavuuden paranemista ja yrityssaneerausmenettelyn onnistumista.

Lähiajan riskit

Taseeseen kirjatut liikearvo, muut aineettomat hyödykkeet ja verosaamiset on testattu uudelleen vuosineljänneksen päättyessä. Tehtyjen liikearvotestien perusteella lasketut käyttöarvot alittivat kirjanpitoarvon 2,4 milj. eurolla, mikä johti arvonalennuskirjaukseen. Arvonalennuksesta 0,3 milj. euroa on kohdistettu liikearvoon ja 2,1 milj. euroa tavaramerkkeihin.

Alaskirjauksen seurauksena emoyhtiön oma pääoma on negatiivinen. Osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla hallitus tekee osakepääoman menettämisestä rekisteri-ilmoituksen. Emoyhtiön omaa pääomaa ja siihen liittyviä mahdollisia toimenpiteitä tullaan osakeyhtiölain mukaisella tavalla käsittelemään 25.3.2015 järjestettävässä yhtiökokouksessa sekä tarkastelemaan osana yrityssaneerausmenettelyä.

Trainers’ Housen konsernitaseessa on jäljellä liikearvoa 1,7 milj. euroa. Tavaramerkkien tasearvo arvonalentumiskirjauksen jälkeen on 7,6 milj. euroa. Mikäli yhtiön kannattavuus ei kehity ennustetulla tavalla tai muut yhtiön toiminnasta riippumattomat ulkoiset tekijät, kuten korkotaso, muuttuvat oleellisesti, on mahdollista, että liikearvoa ja muita aineettomia hyödykkeitä joudutaan kirjaamaan alas. Arvonalennustappion kirjaamisella ei olisi vaikutusta yhtiön rahavirtaan.

Trainers’ House Oyj:n konsernitase sisälsi raportointikauden lopussa aikaisempien vuosien vahvistetuista tappioista syntyneitä verosaamisia 0,4 milj. euroa. Verosaamiset vanhenevat vuosina 2019-2023.

Yhtiön uudessa lainasopimuksessa, jonka mukaisia lainoja oli raportointikauden päättyessä jäljellä 1,7 milj. euroa, on tavanomaiset kovenantit, mukaan lukien käyttökatetta ja kassaa kuvaava kovenantti.

Mikäli yhtiön kannattavuus ei parane, eivät kovenantit täyty. Yhtiön rahoitussopimusten mukaisten vastuiden täyttäminen edellyttää saneerausmenettelyn toteutumista ja yhtiön operatiivisen liiketoiminnan kannattavuustason paranemista.

Riskeistä on laajemmin kerrottu yhtiön vuosikertomuksessa sekä verkkosivuilla osoitteessa www.trainershouse.fi – Sijoittajille.


HENKILÖSTÖ

Vuoden 2014 lopussa konsernin palveluksessa työskenteli 87 (82) henkilöä.


YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Trainers’ House Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 20.1.2015 Espoossa. Hallitus oli kutsunut ylimääräisen yhtiökokouksen koolle osakeyhtiölain määräysten edellyttämällä tavalla käsittelemään yhtiön 12.12.2014 jättämän yrityssaneeraushakemuksen jatkamista.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön jättämää yrityssaneeraushakemusta jatketaan.


VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Trainers’ House Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2014 Espoossa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 2013.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti,että yhtiön ylikurssirahastoa alennetaan 4.037.620,81 eurolla emoyhtiön tappioiden kattamiseen. Ylikurssirahasto 31.12.2013 on ennen tappioiden kattamista 4.532.159,97 euroa. Alentamisen jälkeen ylikurssirahasto on 494.539,16 euroa.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.–31.12.2013.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5) jäsentä. Jäseniksi valittiin uudelleen Aarne Aktan, Vesa Honkanen, Jarmo Hyökyvaara ja Jari Sarasvuo. Uudeksi jäseneksi valittiin Marjaana Toiminen. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Aarne Aktanin. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenen palkkioksi 1.500 euroa kuukaudessa ja puheenjohtajan palkkioksi 3.500 euroa kuukaudessa.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista, omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin oikeuttavien eritysten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä voi olla 13.000.000 osaketta. Osakeanti, omien osakkeiden luovuttaminen ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutuksella kumotaan aikaisemmin annetut valtuutukset koskien osakeantia, omien osakkeiden luovuttamista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista. Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä nimellä Trainers’ House Oyj (TRH1V).

Raportointikauden päättyessä Trainers’ House Oyj:n osakekanta oli 68.016.704 osaketta ja rekisteröity osakepääoma oli 880.743,59 euroa. Kauden aikana osakekannassa ja osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia.

Osakevaihdon ja -kurssin kehitys

Katsauskaudella yhtiön osakkeiden vaihto Helsingin pörssissä oli 18,1 milj. osaketta, 26,7 % osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä (21,4 milj. osaketta, 31,5 %) ja 0,8 milj. euroa (1,5 milj. euroa). Ylin noteeraus oli 0,08 euroa (0,11 euroa), alin 0,02 euroa (0,05 euroa) ja päätöskurssi 0,02 euroa (0,07 euroa). Painotettu keskikurssi oli 0,04 euroa (0,07 euroa). Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 31.12.2014 oli 1,4 milj. euroa (4,8 milj. euroa).


HENKILÖKUNNAN OPTIO-OHJELMAT

Trainers’ House Oyj:lla on voimassa kolme optio-ohjelmaa yhtiön henkilöstölle osana henkilöstön sitouttamis- ja kannustusjärjestelmää.

Yhtiön 21.3.2012 pidetty yhtiökokous päätti laskea liikkeelle henkilöstöoptio-ohjelman Trainers’ Housen ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Optiooikeuksien määrä on yhteensä enintään 5.000.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.000.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksista 3.000.000 merkitään tunnuksella 2012A ja 2.000.000 tunnuksella 2012B. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähinta on 0,16 euroa. Optiooikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optiooikeuksilla 2012A 1.9.2013 – 31.12.2014 ja optiooikeuksilla 2012B 1.9.2014 – 31.12.2015. Optioita ei ole vielä jaettu.

Yhtiön hallitus on päättänyt 5.8.2013 ottaa käyttöön uuden optio-ohjelman yhtiökokouksen 21.3.2012 antaman valtuutuksen perusteella. Optiooikeuksien määrä on yhteensä enintään 7.500.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 7.500.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksista 2.500.000 merkitään tunnuksella 2013A ja optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.1.2015 – 1.1.2018. Optio-oikeuksista 2.500.000 merkitään tunnuksella 2013B ja optioiden merkintäaika on 1.1.2016 – 1.1.2018. Optio-oikeuksista 2.500.000 merkitään tunnuksella 2013C ja optioiden merkintäaika on 1.1.2017 – 1.1.2018. Kunkin optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta on 0,09 euroa. Optioita on jaettu henkilöstölle yhteensä 5,0 milj. kappaletta. Optioista on kirjattu kulua tilikaudelle 2014 0,1 milj. euroa.

Yhtiön hallitus on päättänyt 18.12.2013 ottaa käyttöön uuden optio-ohjelman yhtiökokouksen 21.3.2012 antaman valtuutuksen perusteella. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 5.250.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.250.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2013D. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.1.2018 – 31.12.2018 ja kunkin optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta on 0,06 euroa. Optioita ei ole vielä jaettu.


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

Katsaus on laadittu IAS 34 mukaisesti. Katsausta laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 31.12.2014 voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja.

Trainers’ House on tässä tilinpäätöstiedotteessa noudattanut samoja tunnuslukujen laskentaperiaatteita kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuoden 2013 vuosikertomuksen tilinpäätösliitteestä sivulta 92.

Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastettuja.

TULOSLASKELMA IFRS (Teur)

Konserni

01.10.-

31.12.14
Konserni

01.10.-

31.12.13
Konserni

01.01.-

31.12.14
Konserni

01.01.-

31.12.13
JATKUVAT TOIMINNOT
LIIKEVAIHTO2 1582 7938 00310 120
Liiketoiminnan muut tuotot181239648785
Kulut:
Materiaalit ja palvelut-206-289-691-1 032
Työsuhde-etuuksista

aiheutuvat kulut
-1 460-1 387-5 320-5 615
Poistot-37-46-153-207
Arvonalentumiset-2 353-5 052-4 521
Liiketoiminnan muut kulut-948-881-3 560-3 676
Liiketulos-2 664430-6 126-4 147
Rahoitustuotot ja kulut-77-78-268-1 054
Tulos ennen veroja-2 741352-6 394-5 201
Tuloverot*)419431420432
TILIKAUDEN TULOS JATKUVISTA

TOIMINNOISTA
-2 322784-5 974-4 769
Lopetetut toiminnot250250
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ-2 072784-5 724-4 769
Tilikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille-2 072784-5 724-4 769
Tilikauden laajan tuloksen

jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille-2 072784-5 724-4 769
Osakekohtainen tulos:
Jatkuvien toimintojen tilikauden

tuloksen osakekohtainen tulos
-0,030,01-0,09-0,07
Lopetettujen toimintojen

tilikauden tuloksen

osakekohtainen tulos
0,000,00
Emoyhtiön omistajille kuuluva

osakekohtainen tulos
-0,030,01-0,08-0,07
Tilikauden tuloksesta laskettu

osakekohtainen tulos
-0,030,01-0,08-0,07

Laimennusvaikutuksella oikaistut osakekohtaiset tulokset ovat samat kuin laimentamattomat osakekohtaiset tulokset.

*) Tuloslaskelman verot ovat laskennallisia.

TASE IFRS (Teur)

Konserni

31.12.14
Konserni

31.12.13
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet137236
Liikearvo1 6534 614
Muut aineettomat hyödykkeet7 5619 669
Muut rahoitusvarat44
Muut saamiset1242
Laskennalliset verosaamiset382380
Pitkäaikaiset varat yhteensä9 74914 946
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus1010
Myyntisaamiset ja muut saamiset1 455 1 791
Rahavarat1 5782 630
Lyhytaikaiset varat yhteensä3 0434 432
VARAT YHTEENSÄ12 79219 377
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma

pääoma
Osakepääoma881881
Ylikurssirahasto2164 253
Sijoitetun vapaan oman pääoman

rahasto
31 87231 872
Muu oman pääoman rahasto900
Kertyneet voittovarat-31 780-30 215
Oma pääoma yhteensä2 0886 791
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat1 5111 929
Pitkäaikaiset muut velat6 0447 455
Lyhytaikaiset ostovelat ja muut

velat
3 1503 202
Velat yhteensä10 70412 586
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ12 79219 377


RAHAVIRTALASKELMA IFRS (Teur)

Konserni

01.01.-

31.12.14
Konserni

01.01.-

31.12.13
Tilikauden tulos-5 724-4 769
Oikaisut tilikauden tulokseen5 1765 372
Käyttöpääoman muutos3631 142
Rahoituserät-96-218
Liiketoiminnan rahavirta-2811 527
Investoinnit aineellisiin ja

aineettomiin hyödykkeisiin
-37-19
Liiketoimintakauppa472
Lainasaamisten takaisinmaksut3030
Myytävissä olevien

rahoitusvarojen myynti
770
Investointien rahavirta-61 253
Pitkäaikaisten lainojen

nostot
347700
Pitkäaikaisten lainojen

takaisinmaksut
-1 000-2 225
Rahoitusleasingvelkojen maksut-111-145
Rahoituksen rahavirta-765-1 670
Rahavarojen muutos-1 0521 110
Rahavarat kauden alussa2 6301 520
Rahavarat kauden lopussa1 5782 630


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (Teur)

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

A. Osakepääoma

B. Ylikurssirahasto

C. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

D. Muu oman pääoman rahasto

E. Kertyneet voittovarat

F. Yhteensä

A.B.C.D.E.F.
Oma pääoma

01.01.2013
8815 07731 8724 962-26 39716 394
Yhteisöveron

muutoksen

vaikutus las-

kennalliseen

verovelkaan
145145
Oikaistu

oma pääoma

01.01.2013
8815 07731 8724 962-26 25316 539
Laaja tulos-4 769-4 769
Tappioiden

kattaminen

ylikurssi-

rahastosta
-8238230
Osakeperus-

teisten

maksujen

kustannus
2121
Oman pääoman

ehtoisen

lainan siirto

pitkäaikai-

seen velkaan
-4 962-38-5 000
Oma pääoma

31.12.2013
8814 25331 8720-30 215 6 791
Oma pääoma

01.01.2014
8814 25331 8720-30 2156 791
Laaja tulos-5 724-5 724
Tappioiden

kattaminen

ylikurssi-

rahastosta
-4 0384 0380
Osakeperus-

teisten

maksujen

kustannus
121121
Oman pääoman

ehtoisen

lainan siirto

pitkäaikai-

sesta velasta
900900
Oma pääoma

31.12.2014
88121631 872900-31 7802 088

UUDELLEENJÄRJESTELYVARAUS (Teur)

Konserni

01.01.-

31.12.14
Konserni

01.01.-

31.12.13
Varaukset 1.1.222240
Varausten lisäys125
Varausten käyttö-21-143
Varaukset 31.12.200222

HENKILÖSTÖ

Konserni

01.01.-

31.12.14
Konserni

01.01.-

31.12.13
Henkilöstö keskimäärin8893
Henkilöstö kauden lopussa8782

VASTUUSITOUMUKSET (Teur)

Konserni

31.12.14
Konserni

31.12.13
Omista sitoumuksista

annetut vakuudet ja vastuut
7 8059 213

MUITA TUNNUSLUKUJA

Konserni

31.12.14
Konserni

31.12.13
Omavaraisuusaste (%)16,535,4
Nettovelkaantumisaste (Gearing,%)263,187,4
Oma pääoma/osake (eur)0,030,10
Oman pääoman tuotto (%)-134,6-41,1
Sijoitetun pääoman tuotto (%)-49,9-22,1


Espoossa 3.3.2015

TRAINERS’ HOUSE OYJ

HALLITUS


Lisätietoja:

Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 040 412 3456

Saku Keskitalo, sijoittajasuhteet, 040 411 1111


JAKELU

OMX Pohjoismainen Pörssi, Helsinki

Keskeiset mediat

www.trainershouse.fi – Sijoittajille

Kutsu Glaston Oyj Abp:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Glaston Oyj Abp

Yhtiökokouskutsu

Kutsu Glaston Oyj Abp:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Helsinki, Suomi, 2015-03-03 16:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Glaston Oyj Abp Pörssitiedote 3.3.2015 klo 17.00

Kutsu Glaston Oyj Abp:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26 maaliskuuta 2015 klo 16 alkaen Kansallissalissa osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 15.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 Kokouksen avaaminen

2 Kokouksen järjestäytyminen

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6 Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen – Toimitusjohtajan katsaus.

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8 Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja pääomanpalautuksesta päättäminen

Glaston Oyj Abp:n jakokelpoiset varat ovat 50.340.334 euroa, josta tilikauden voitto on 682.293 euroa. Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2014 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 0,02 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 30.3.2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että pääomanpalautus maksetaan 28.4.2015.

Varojenjakoehdotuksen tekopäivänä pääomanpalautukseen oikeuttavia osakkeita on 192.919.754 kappaletta, jota vastaava pääomanpalautuksen kokonaismäärä on 3.858.395 euroa.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu palkkiona 40.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 30.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 20.000 euroa vuodessa. Lisäksi yhtiö on suorittanut palkkioon perustuvan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen. Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiota jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen on osallistunut. Kokouksen puheenjohtajalle on maksettu kokouspalkkiota 800 euroa ja jäsenille 500 euroa.

Yhtiön nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiö jatkaa palkkioon perustuvan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen suorittamista hallituksen jäsenille.Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle ehdotetaan korvattavan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi säilyttää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan kuudessa (6) jäsenessä.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiö nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Andreas Tallberg, Teuvo Salminen, Claus von Bonsdorff, Anu Hämäläinen, Kalle Reponen ja Pekka Vauramo.

Kaikki edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Lisätietoa ehdokkaista on saatavilla Glastonin internet-sivuilla osoitteessa www.glaston.net.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

14 Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Harri Pärssisen.

15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta annista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita, sekä antaa optioita tai muita osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään 20.000.000 osaketta.

Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta annista. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin, optioiden sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2016 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaisi aikaisemmat valtuutukset.

16 Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat nähtävillä Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.glaston.net. Glaston Oyj Abp:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä vuosikatsaus, on saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 5.3.2015. Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1 Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.3.2015 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 23.3.2015 kello 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla www.glaston.net

sähköpostitse anna-mari.purola@glaston.net

puhelimitse numeroon 010 500 6133; tai

kirjeitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, Yliopistonkatu 7, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus / Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Glaston Oyj Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2 Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään 23.3.2015 klo 10.00, jos osakkeenomistajalla on samojen osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.3.2015.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3 Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen: Glaston Oyj Abp, Yliopistonkatu 7, 00100 Helsinki.

4 Muut tiedot

Glaston Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 193.708.336 osaketta ja ääntä.

Helsingissä, maaliskuun 3. päivänä 2015

GLASTON OYJ ABP

Hallitus

Lisätiedot:

Sasu Koivumäki, talousjohtaja, Glaston Oyj Abp, puh. +358 10 500 500

GLASTON OYJ ABP

Agneta Selroos

Viestintä- ja markkinointijohtaja

Glaston Oyj Abp

Glaston on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö, joka kehittää tuotteita arkkitehtuuri-, aurinkoenergia-, kaluste- ja laite- sekä ajoneuvoteollisuudelle. Tuotevalikoimamme vaihtelee esikäsittely- ja turvalasikoneista huoltopalveluihin. Tuemme asiakkaidemme menestystä tuottamalla palveluita kaikkiin lasinjalostusketjun tarpeisiin koko tuotteen elinkaaren ajan. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla.

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Revenio Group Oyj: Revenio Group Oyj:n ICB -toimialaluokitus muuttuu

Revenio Group Corporation

Revenio Group Oyj: Revenio Group Oyj:n ICB -toimialaluokitus muuttuu

Revenio Group Oyj Pörssitiedote 3.3.2015 klo 16:35

REVENIO GROUP OYJ:N ICB (INDUSTRY CLASSIFICATION BENCHMARK) -TOIMIALALUOKITUS MUUTTUU

Revenion ICB-toimialaluokitus on jatkossa Terveydenhuolto. Muutoksen taustalla on Revenion strateginen muutos terveysteknologiakonserniksi.

ICB -toimialaluokitus muuttuu Teollisuushyödykkeet ja -palvelut -ylätoimialaluokasta (2700) Terveydenhuolto -ylätoimialaluokkaan (4500). Muutos tulee voimaan Nasdaq Helsingin INET-kaupankäyntijärjestelmässä 4.3.2015 alkaen.

Uusi ICB -toimialaluokitus:

4000 Terveydenhuolto

4500 Terveydenhuolto

“Olemme strategiamuutoksestamme vuonna 2012 lähtien kulkeneet määrätietoisesti kohti päämääräämme; Reveniosta tulee ja se on jo nyt terveysteknologiakonserni ja maailman markkinajohtaja silmänpaineiden seulonnoissa. Uudet, vastikään julkistamamme terveysteknologiaan liittyvät kehitysaihiomme pureutuvat merkittäviin globaaleihin kansanterveydellisiin haasteisiin, joiden yhteinen nimittäjä on suuri tarve terveydenhuollon kustannussäästöihin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta. Uusi toimialaluokituksemme kuvastaa sekä nykyistä toimintaamme että strategiaamme ja siksi se on meille tärkeä”, toteaa Revenio-konsernin toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara.

Lisätietoja asiasta antaa Global Corporate Client Group, +358 9 6166 7287.

Revenio Group Oyj

Olli-Pekka Salovaara

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040 567 5520

olli-pekka.salovaara@revenio.fi

www.revenio.fi

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on seulontoihin keskittyvä suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka liiketoiminnan ytimen muodostavat silmänpainemittarit. Revenio-konsernin Terveysteknologia-segmentin muodostavat Icare Finland Oy:n ja osteoporoosin tunnistamiseen ja seulontaan keskittyvän Oscare Medical Oy:n harjoittamat liiketoiminnat. Lisäksi Revenio on tunnistanut uusia terveysteknologiaan liittyviä kasvumahdollisuuksia, joiden yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöihin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua orgaanisesti ja yritysjärjestelyiden kautta.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 16,0 miljoonaa euroa, liikevoiton ollessa 27,5 % jatkuvista toiminnoista. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-03 15:35 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/03/Revenio+Group+Oyj+Revenio+Group+Oyj+n+ICB+toimialaluokitus+muuttuu+HUG1899119.html

KAVAKIN KAIVOKSEN LAKKO ON PÄÄTTYNYT – MOLEMMAT TURKIN KAIVOKSET OVAT TOIMINNASSA

Statements contained in this material, particularly those regarding the possible or assumed future performance, costs, dividends, returns, production levels or rates, prices, reserves, divestments,growth of the organization making this presentation, industry growth or other trend projections and any estimated company earnings are or may be forward looking statements and as such involve risks and uncertainties. Actual results and developments may differ materially from those expressed or implied by these statements depending on a variety of factors.

This material is presented by NASDAQ OMX who make no representation or warranty regarding the accuracy or liability or completeness of any information provided and any reliance you place on such information will be at your sole risk.

For our company disclosures, please refer to http://www.nasdaqomx.com/publicpolicy/europeanissues/listedcompaniesdisclosureofinformation

Aktia Pankki Oyj: Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja hallinnointiraportti vuodelta 2014 julkaistu

Aktia Pankki Oyj

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Aktia Pankki Oyj: Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja hallinnointiraportti vuodelta 2014 julkaistu

Helsinki, 2015-03-03 15:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Aktia Pankki Oyj

Pörssitiedote

3.3.2015 klo 16.00

Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja hallinnointiraportti vuodelta 2014 julkaistu

Aktia Pankki Oyj on tänään julkaissut hallituksen toimintakertomuksen, virallisen tilinpäätöksen ja hallinnointiraportin vuodelta 2014 ruotsiksi, sekä käännettyinä suomeksi ja englanniksi osoitteessa http://www.aktia.com/fi/julkaisut

Aktia Pankki Oyj:n vuosikertomus 2014 julkaistaan ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi viikolla 13.

AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:

CFO Fredrik Westerholm, puh. 010 247 6505

Sijoittajasuhteet Anna Gabrán, puh. 010 247 6501

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aktia.com

Aktia tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 300 000 asiakasta, joiden palvelusta 50 konttorissa, Internetissä ja puhelimitse vastaa yli 900 aktialaista. Aktian osakkeet noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta saa osoitteesta www.aktia.com.

Tikkurilan vuoden 2014 vuosikertomus ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistu

Tikkurila Oyj

Tikkurilan vuoden 2014 vuosikertomus ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistu

Tikkurila Oyj

Pörssitiedote

3.3.2015 klo 15.45 (CET+1)

Tikkurila Oyj:n vuoden 2014 vuosikertomus ja tilinpäätös sekä suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin mukainen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Vuosikertomus on julkaistu osoitteessa www.tikkurilagroup.fi/vuosikertomus_2014. Sähköinen vuosikertomus sisältää liiketoimintakatsauksen ja varmennetun yritysvastuuraportin. Tilinpäätös ja hallintoselvitys on julkaistu pdf-muodossa, ja tiedostot ovat saatavilla osoitteessa www.tikkurilagroup.fi/vuosikertomus_2014. Ne ovat myös tämän tiedotteen liitteenä.

Tikkurila Oyj

Jukka Havia, CFO


Lisätietoja:

Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö, matkapuh. 040 533 7932, minna.avellan@tikkurila.com


Tikkurila on johtava maalialan ammattilainen Pohjoismaissa ja Venäjällä. Olemme perinteikäs suomalainen yritys, joka toimii nykyään 16 maassa. Laadukkaiden tuotteiden ja kattavien palvelujen avulla varmistamme markkinoiden parhaan käyttäjäkokemuksen. Kestävää kauneutta vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-03 14:45 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/03/Tikkurilan+vuoden+2014+vuosikertomus+ja+selvitys+hallinto+ja+ohjausj%C3%A4rjestelm%C3%A4st%C3%A4+julkaistu+HUG1899098.html

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

United Bankers Oyj

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

United Bankers Oyj

Kutsu yhtiökokoukseen 3.3.2015 kello 15.00

KUTSU UNITED BANKERS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aika Tiistai 24. maaliskuuta 2015 klo 16.00

Paikka Pörssitalo, Fabianinkatu 14, 00100 HELSINKI

United Bankers Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 24.3.2015 klo 16.00 alkaen Pörssitalossa osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 15.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2014 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 1,38 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2015 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 2.4.2015.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

United Bankers Oyj:n hallituksen palkitsemistoimikunnan ehdotuksen perusteella hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvältä toimikaudelta 3 000 euroa kuukaudessa, eli yhteensä 36 000 euroa vuodessa.

Hallituksen palkitsemistoimikunnan ehdotuksesta hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele UB-konsernin palveluksessa, maksetaan hallituksen kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 400 euroa hallituksen kokoukselta.

Hallituksen palkitsemistoimikunnan ehdotuksesta hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenelle, joka työskentelee UB-konsernin palveluksessa, ei makseta palkkiota.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

United Bankers Oyj:n hallituksen nimeämistoimikunnan ehdotuksen perusteella hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

United Bankers Oyj:n hallituksen nimeämistoimikunnan ehdotuksen perusteella hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valittaisiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle hallituksen nykyisistä jäsenistä Johan Linder, Rasmus Finnilä, Carl-Gustaf von Troil, Jani Lehti, Timo Ronkainen, Jussi Aarnio ja Rainer Häggblom.

Kaikkien hallitukseen ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty United Bankers Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.unitedbankers.fi/yhtiokokous.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Oy Tuokko Ltd, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Janne Elon. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön A-osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 200 000 yhtiön uutta tai hallussa olevaa omaa A-osaketta, mikä vastaa noin 13,3 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta laissa mainituin edellytyksin.

Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yritysjärjestelyjen toteuttamiseen ja/tai avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin.

Hallitus valtuutetaan osakeyhtiölain sallimissa rajoissa päättämään kaikista muista osakkeiden ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista ja ehdoista.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja että valtuutus korvaa hallitukselle aikaisemmin annetut valtuutukset päättää osakeanneista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu ja edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä 3.3.2015 alkaen United Bankers Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.unitedbankers.fi/yhtiokokous sekä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki. United Bankers Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla edellä mainituilla internet-sivuilla 3.3.2015 lukien.

Päätösehdotukset ja edellä mainitut kokousasiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokoustilaisuudessa. Yhtiökokousasiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 7.4.2015

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.3.2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on automaattisesti merkitty yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkittyä osakkeenomistajaa, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, pyydetään ilmoittautumaan yhtiölle viimeistään 19.3.2015 kello 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

 • United Bankers Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.unitedbankers.fi/yhtiokokous
 • puhelimitse: 09 25 380 347, Bettina Löfhjelm, maanantai-perjantai klo 9.00-16.00
 • kirjeitse: United Bankers Oyj, Yhtiökokous, Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, henkilö-/y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.3.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 19.3.2015 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tilapäiseen osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista koskevat ohjeet. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty alkuperäinen valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen United Bankers Oyj, Yhtiökokous, Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä, tai tuomaan paikalle yhtiökokoukseen, jolloin valtakirja luovutetaan yhtiön edustajille paikalle saavuttaessa.

4. Muut tiedot

Varsinaisessa yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävissä asioista.

United Bankers Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 1 505 884 A-sarjan osaketta, joista jokainen tuottaa kymmenen (10) ääntä yhtiökokouksessa ja 0 B-sarjan osaketta, joista jokainen tuottaa yhden (1) äänen yhtiökokouksessa.

Helsingissä 3. maaliskuuta 2015

United Bankers Oyj:n Hallitus

United Bankers Oyj:n hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on vuonna 1986 perustettu, sijoituspalveluihin ja investointipankkitoimintaan erikoistuneen konsernin emoyhtiö. Yhtiö on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 85 henkilöä (12/2014). Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli 20,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,9 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 1,4 miljardia euroa (12/2014). United Bankers Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-03 14:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/03/Kutsu+United+Bankers+Oyj+n+varsinaiseen+yhti%C3%B6kokoukseen+HUG1898985.html

facebook twitter