Etusivu » CENCORP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014

CENCORP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014

Cencorp

Tilinpäätöstiedote

CENCORP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014

CENCORP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014

YHTEENVETO

– Cencorp Oyj:n (”Cencorp”) rakennemuutos jatkuu edelleen. Edellisellä katsauskaudella tammikuu – syyskuu Cencorp myi 70 prosentin osuuden elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoiminnasta (LAS- ja LCM-segmentit) myynnistä FTTK Company Limitedille (”FTTK”). Katsauskaudella lokakuu – joulukuu FTTK on nyt käyttänyt oikeuttaan ostaa loput 30 prosenttia Cencorp Automation Oy:n osakkeista ja osapuolet ovat allekirjoittaneet osto-option käyttöä koskevan sopimuksen joulukuussa 2014. Tavoitteena on kaupan toteutuminen kokonaisuudessaan 1.3.2015 mennessä. FTTK kaupan ensimmäisen osion toteutumisesta alkaen Cencorp on raportoinut ainoastaan yhden Puhtaan energian sovellukset –segmentin, joka on siis yhtiön ainoa jatkuva liiketoiminta.

– Cencorpin jatkuvien toimintojen liikevaihto tilikaudella 2014 oli 0,8 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa vuonna 2013). Jatkuvien toimintojen liiketulos oli -10,9 miljoonaa euroa (-3,1 miljoonaa euroa), kauden tulos -11,7 miljoonaa euroa (-4,9 miljoonaa euroa), osakekohtainen tulos oli -0,014 euroa (-0,008) ja käyttökate oli -3,3 miljoonaa euroa (-1,8 miljoonaa euroa). Katsauskaudella tammikuu – joulukuu jatkuviin toimintoihin on tehty yhteensä 6,2 miljoonan euron alaskirjaus Pekingin tehtaan vaihto- ja käyttöomaisuuteen.

– Cencorpin rahoitustilanne on edelleen erittäin tiukka. Mikäli yhtiö ei onnistu turvaamaan riittävää lyhyen ja pitkän aikavälin rahoitusta, yhtiön toiminnan jatkuvuus voi olla vaarassa.

– Cencorp on elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintakaupan toteuduttua siirtynyt cleantech–strategiansa seuraavaan vaiheeseen. Strategian mukaisesti ja sen rahoittamiseksi Cencorp päätti elokuussa 2014 myydä strategian ulkopuoliset toiminnot eli vielä jäljellä olevat RFID- ja matkapuhelimien joustavan elektroniikan valmistusliiketoiminnan muuttuakseen pelkästään puhtaan energian ratkaisuja toimittavaksi yhtiöksi. Neuvotteluja em. liiketoimintojen ja tuotantokoneiden myymisestä käydään, mutta todennäköisyys niiden toteutumisesta on ajan kulumisen myötä pienentynyt. Tästä johtuen yhtiö on 16.2.2015 tiedotetun mukaisesti päättänyt alaskirjata jäljellä olevan 3,0 miljoonan euron osuuden Pekingissä sijaitsevasta omaisuudestaan. Alaskirjauksen jälkeen Cencorp-konsernilla ei ole taseessaan Pekingin tehtaaseen liittyviä tulevaisuuden odotuksia tai omaisuuseriä.

YLEISTÄ

Cencorp on osa suomalaista Savcor Group Oy –konsernia (”Savcor”). Savcor -yhtiöt omistivat 31.12.2014 Cencorpista yhteensä 58,3%.

Katsauskauden tapahtumista löytyy enemmän tietoa pörssitiedotteista, jotka on julkaistu Cencorpin internet-sivuilla www.cencorp.com.

Tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen IAS 34 osavuosikatsaukset –standardia. Cencorp on soveltanut osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2013. Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Yhtiön siirrettyä elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintansa Cencorp Automation Oy:lle ja myytyään tästä yhtiöstä ensin 70 % ja joulukuussa 2014 jäljellä olevat 30 % FTTK:lle Cencorp raportoi jatkossa ainoastaan yhden Puhtaan energian sovellukset –segmentin. Tavoitteena on FTTK kaupan toteutuminen kokonaisuudessaan 1.3.2015 mennessä.

Ennen liiketoimintakauppaa toteutuneista LAS- ja LCM-liiketoimintayksiköiden tilauksista osan toimitukset jäivät Cencorpille. Näistä toimituksista tuleva liikevaihto laskee ja loppuu kokonaan tilausten tultua toimitetuksi alkuvuoden 2015 aikana. LAS- ja LCM-liiketoimintayksiköt raportoidaan lopetetuissa toiminnoissa. Cencorpin tulosraportoinnissa on lopetettujen toimintojen tulos esitetty yhdellä rivillä erillään jatkuvista toiminnoista, jolloin tuloslaskelman muut kuin ”Lopetetut toiminnot” -erät koskevat vain jatkuvia liiketoimintoja. Konsernin esittämä segmentti-informaatio on yhdenmukainen johdon sisäisen raportoinnin ja yhtiön organisaatiorakenteen kanssa.

Suluissa on vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2013, jollei toisin mainita. Kiinan Guangzhoun dekoraatioliiketoiminnan lopettamisen myötä Cencorp raportoi niihin liittyvät taloudelliset tunnusluvut lopetetuissa toiminnoissa vuoden 2013 vertailuluvuissa. Tässä tiedotteessa Pekingin luvut raportoidaan jatkuvissa toiminnoissa.

Lokakuu – joulukuu 2014 (jatkuvat liiketoiminnot)

– Cencorp-konsernin liikevaihto pieneni 90,2 prosenttia 0,1 miljoonaan euroon (0,6 miljoonaa euroa).

– Käyttökate oli -1,1 miljoonaa euroa (-1,0 miljoonaa euroa).

– Liiketulos oli -4,4 miljoonaa euroa (-1,4 miljoonaa euroa).

– Tulos ennen veroja oli -4,7 miljoonaa euroa (-2,0 miljoonaa euroa).

– Kauden tulos oli -4,7 miljoona euroa (-2,0 miljoonaa euroa).

– Osakekohtainen tulos oli -0,005 euroa (-0,003 euroa) ja laimennettu osakekohtainen tulos -0,005 euroa (-0,003 euroa).

– Puhtaan energian sovellukset –segmentin (”CCE”) liikevaihto pieneni 90,2 prosenttia 0,1 miljoonaan euroon (0,6 miljoonaa euroa) johtuen Pekingin antennituotannon loppumisesta ja liiketulos oli -4,4 miljoonaa euroa (-1,4 miljoonaa euroa). Segmentin käyttökate oli -1,1 miljoonaa euroa (-1,0 miljoonaa euroa). Liiketulosta huononsi kaudella tehty 3,0 miljoonan euron alaskirjaus Pekingin tehtaan käyttö- ja vaihto-omaisuudesta. Tämän alaskirjauksen jälkeen Pekingin tehtaan käyttö- ja vaihto-omaisuus on kirjattu kokonaan alas.

Tammikuu – Joulukuun 2014 (jatkuvat liiketoiminnot)

– Cencorp-konsernin liikevaihto pieneni 74,6 prosenttia 0,8 miljoonaan euroon (3,3 miljoonaa euroa).

– Käyttökate oli -3,3 miljoonaa euroa (-1,8 miljoonaa euroa).

– Liiketulos oli -10,9 miljoonaa euroa (-3,1 miljoonaa euroa).

– Tulos ennen veroja oli -11,7 miljoonaa euroa (-4,9 miljoonaa euroa).

– Kauden tulos oli -11,7 miljoona euroa (-4,9 miljoonaa euroa).

– Osakekohtainen tulos oli -0,014 euroa (-0,008 euroa) ja laimennettu osakekohtainen tulos -0,014 euroa (-0,008 euroa).

TOIMITUSJOHTAJA IIKKA SAVISALON KATSAUS

Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä tapahtuneen liiketoimintakaupan seurauksena Cencorpin tulevaisuuden odotukset ovat kokonaan yhtiön cleantech -strategian varassa. Tähän liiketoimintaan kohdistuu suuria odotuksia, mutta myös erittäin merkittäviä riskejä. Riskit liittyvät erityisesti puhtaan energian projektien toteutumisen aikatauluun ja yhtiön kassavarojen riittävyyteen. Cencorpin teknologiaan liittyvät riskit ovat yhtiön näkemyksen mukaan vähentyneet yhtiön murrosvaiheen edetessä tehtyjen teknologisten innovaatioiden ja tuotannosta hankitun kokemuksen johdosta. Cencorpilla on käynnissä useita euromäärältään merkittäviä neuvotteluja aurinkosähkömoduulitehtaiden tai yksittäisten kokonaisten tuotantolinjojen toimittamisesta yhtiön valmistusteknologiasta kiinnostuneille tahoille. Osa näistä neuvotteluista on edennyt hyvin, mutta kaikki neuvottelut ovat vielä kesken.

Yhtiö on vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä keskittynyt myyntitoiminnan tehostamisen lisäksi ennen kaikkea sen tulevaisuudelle erittäin tärkeän CBS-tuotteen jatkokehitykseen ja massatuotannon valmisteluun yhtiön tehtaalla Mikkelissä. CBS-taustavirtajohteen massatuotantovalmius on saavutettu vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tuotantokapasiteettia on kuitenkin edelleen kasvatettava, jotta Cencorp voi vastata liiketoimintasuunnitelmansa mukaiseen arvioituun toimitustarpeeseen. Uudistettu tuotantoprosessi on osoittautunut tehokkaaksi ja helposti skaalautuvaksi. Yhtiö voi jo nyt tuottaa CBS-virtajohteita riittävästi yhtiön omiin tarpeisiin sekä tarjota niitä osaksi muiden valmistajien moduulirakennetta. Cencorpin tavoitteena on jatkossa tuottaa CBS-virtajohteita Mikkelissä tuleville valmistuspartnereilleen eri puolilla maailmaa.

Cencorpin vuoden 2015 tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu keskeneräisten kauppaneuvottelujen menestyksekäs päättäminen, lyhyen ja pitkän aikavälin rahoitusratkaisun saavuttaminen sekä valmistuspartnerisopimusten solmiminen. Cencorp on katsauskaudella edistynyt merkittävästi eräiden valmistuspartnereiden kanssa käydyissä neuvotteluissa. Lisäksi katsauskaudella ja sen jälkeen Cencorp on solminut koetoimitussopimuksia, joista on mahdollista kehittyä jatkossa pitkäaikaisia, volyymiltaan merkittäviäkin asiakassuhteita

Cencorp on aiemmin tiedottanut intialaisen Vikram Solarin kanssa solmitusta aiesopimuksesta. Yhtiöt ovat katsauskauden aikana neuvotelleet monenlaisista yhteistyömalleista. Vikram Solar on lisäksi esitellyt Cencorpin tuotetta markkinointiohjelmassaan. Yhtiöt jatkavat neuvotteluja molemmille sopivan yhteistyömallin löytämiseksi.

Cencorpin liiketoimintaan liittyviä riskejä on käsitelty mm. tämän tilinpäätöstiedotteen kohdassa ”Riskienhallinta, riskit ja epävarmuustekijät”.

KATSAUS SEGMENTEITTÄIN

– Katsauskauden eli lokakuun – joulukuun liikevaihto pieneni tilikauden 2013 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 90,2 % 0,1 miljoonaan euroon. Käyttökate heikentyi -1,1 miljoonaan euroon vuoden takaisesta -1,0 miljoonasta eurosta. Cencorp ei tule enää jatkossa raportoimaan kirjallisia katsauksia LAS-ja LCM-segmenteistä. Niihin liittynyt liiketoiminta on siirtynyt 17.9.2014 alkaen Cencorp Automation Oy:n omistukseen.

– FTTK on nyt käyttänyt oikeuttaan ostaa loput 30 prosenttia Cencorp Automation Oy:n osakkeista ja osapuolet ovat allekirjoittaneet osto-option käyttöä koskevan sopimuksen joulukuussa 2014. Tavoitteena on kaupan toteutuminen 1.3.2015 mennessä.

Cencorpin Puhtaan energian sovellukset -segmentin liikevaihto muodostuu neljästä eri tuotekonseptista, jotka ovat:

1. Aurinkosähkömoduulit ja –järjestelmät

Moduulien ja pienten aurinkosähköjärjestelmien myynti on ehkä Cencorpin näkyvin, mutta liikevaihtopotentiaaliltaan pienin tuoteryhmä. Kaikki Cencorpin aurinkosähkömoduulit valmistetaan yhtiön tehtaalla Mikkelissä. Niitä toimitetaan pääasiallisesti yhtiön jakelijoille- tai tuleville valmistuspartnereille. Lisäksi yhtiö toimittaa aurinkosähkövoimaloita ja -järjestelmiä kotimaisille asiakkaille.

Yhtiön Mikkelin tehtaan nykyinen kapasiteetti on suunniteltu tuottamaan vuodessa enintään 6 – 8 miljoonan euron arvosta aurinkosähkömoduuleita tämän hetkisin maailmanmarkkinahinnoin. Moduulien myynti ei siten muodosta oleellista osaa yhtiön tavoittelemasta myynnistä.

Cencorpin ensimmäinen, täysin itse kehitetty moduulireseptiikka on läpäissyt saksalaisen Fraunhofer ISE:n (Institute for Solar Energy Systems) vaativan testiohjelman mahdollistaen moduulin sertifioinnin kaikilla yhtiön tavoittelemilla myyntialueilla. Cencorpin tai sen valmistuspartnerien on tarvittavan hallinnollisen sertifioinnin jälkeen mahdollista tarjota moduuliaan myös niihin tarjouskilpailuihin, joissa osallistujilta vaaditaan ko. sertifiointia.

2. Tuotantolinjat ja niiden osat

Tyypillisesti uusiin moduulien tuotantolinjoihin voisivat investoida kehittyneillä markkinoilla, esimerkiksi Kiinassa, toimivat valmistajat. Nämä Cencorpin potentiaaliset asiakkaat valmistavat nyt perinteisiä ns. H-tyypin aurinkosähkömoduuleita. Cencorpilla olevan tiedon mukaan useat valmistajat aikovat siirtyä tuottamaan seuraavan sukupolven takakontaktimoduuleita. Ainakin yksi maailman tämän hetken suurimmista valmistajista on jo julkisesti ilmoittanut siirtyvänsä takakontaktiteknologiaan vuonna 2015. Tällaisilla asiakkailla on useimmiten hallussaan oma moduulireseptiikka ja ne tarvitsevat ainoastaan yksittäisiä tuotantokoneita tai -linjoja. Tyypillinen markkinahinta CBS-moduulien tuotantokoneista tai -valmistuslinjasta on Cencorpin arvion mukaan 4 – 6 miljoonaa euroa.

Yhtiö neuvottelee parhaillaan aurinkosähkömoduulitehtaiden tai yksittäisten tuotantolinjojen toimittamisesta usean Cencorpin valmistusteknologiasta kiinnostuneen asiakkaan kanssa eri puolilla maailmaa. Neuvotteluiden kohteena olevien sopimusten arvot vaihtelevat noin 4 miljoonan euron ja noin 20 miljoonan euron välillä.

Mikäli Cencorp onnistuu saavuttamaan tavoittelemansa markkina-aseman CBS-tuotantolinjojen toimittajana, mahdollistaa odotettu markkinakehitys muutamien kymmenien tuotantolinjojen tilaukset seuraavan viiden vuoden aikana. Yhtiö arvioi ensimmäisen tällaisen tuotantolinjatilauksen toteutuvan vuoden 2015 aikana.

3. Valmistuspartnerit

Cencorp neuvottelee parhaillaan useiden potentiaalisten valmistuspartnereiden kanssa yhteistyösopimuksista, joissa alalle pyrkivät uudet valmistajat sitoutuisivat sekä tuotantoteknologiaan että moduulireseptiikkaan. Tällaisissa tapauksissa Cencorp toimittaisi partnerille tehtaan avaimet käteen -periaatteella ja sitoutuisi tarvittaessa valmistusyhtiöön vähemmistöosakkaana. Valmistuspartneriyritykset toimivat pääasiassa kehittyvillä markkinoilla tuottaen aurinkosähkömoduuleita paikallisille sekä lähialueiden markkinoille. Tyypillinen tehtaan avaimet käteen-toimitus ylittää arvoltaan 10 miljoonaa euroa. Cencorp pyrkii solmimaan seuraavan viiden vuoden aikana vähintään 10 valmistuspartnerisopimusta. Ensimmäisen valmistuspartnerisopimuksen allekirjoittaminen on edelleen mahdollista vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä.

4. Erikoiskomponentit

Cencorpin strategian tärkein ja liikevaihtopotentiaaliltaan merkittävin osa on erikoiskomponenttien toimitukset. Ensimmäinen Cencorpin tarjoama erikoiskomponentti on yhtiössä itse kehitetty CBS-taustavirtajohde. Kaikki taustavirtajohdemoduulit tarvitsevat toimiakseen taustavirtajohteen. Yksi normaalikokoinen taustavirtajohteeseen perustuva tuotantolinja tarvitsee täydellä teholla toimiessaan noin 300.000 – 500.000 taustavirtajohdetta vuodessa. Tällä hetkellä oletettavalla lähitulevaisuuden hintatasolla arvioituna tarvitsee jokainen tuotantolinja taustavirtajohteita noin 5 – 11 miljoonan euron arvosta vuosittain.

Tulevaisuudessa Cencorp suunnittelee myös tarjoavansa partnereilleen muita erikoiskomponentteja. Tällaisia komponentteja voivat olla esimerkiksi erilaiset älykomponentit, virran varastointiin liittyvät komponentit sekä erityiset taustavirtajohteeseen perustuvat piikiekkoteknologiat.

Cencorpin tavoitteet sekä markkinaosuudesta että partnerien määrästä ovat kunnianhimoisia ja niiden saavuttamiseen sisältyy merkittäviä riskejä. Yhtiö uskoo kuitenkin olevansa teknologisen konseptinsa kanssa hyvissä asemissa tavoitteidensa saavuttamiseksi. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää riittävän rahoituksen järjestymistä.

Katsauskauden loka – joulukuu puhtaaseen energiaan eli jatkuviin toimintoihin kohdistuneet bruttoinvestoinnit olivat 0,2 miljoonaa euroa lopetettujen toimintojen investointien ollessa 0,0 miljoonaa euroa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Cencorp toimii puhtaan energian sovellusalalla.

Cencorp-konsernin toimintaympäristö on maailmanlaajuinen. Yhtiön puhtaan energian asiakkaat ovat yhtiöitä, jotka toimittavat tuotteitaan paikallisesti ja / tai maailmanlaajuisesti.

Cencorpin merkittävimmät tuote- ja palvelukokonaisuudet on tarkoitettu palvelemaan PV (photovoltaic)-aurinkosähkömarkkinoita. Cencorpin reseptiikalla ja tuotantoautomaatiolaitteilla pystytään valmistamaan edistyksellisiä taustavirtajohteeseen perustuvia aurinkosähkömoduuleita.

Yleinen markkinailmapiiri aurinkosähköinvestoinneissa parantui merkittävästi jo vuoden 2013 lopulla. Sama kehitys jatkui koko vuoden 2014 ajan ja edelleen alkuvuonna 2015. Monet jo asemansa vakiinnuttaneet aurinkomoduulien valmistajat ovat alkaneet suunnitella uusia kapasiteetti-investointeja osin tuotantonsa lisäämiseksi ja osin korvaamaan vanhentuvaa ns. H-tyypin aurinkosähkömoduulien valmistuskapasiteettia.

Cencorp on jo aiemmin tiedottanut uskovansa tulevaisuuden liiketoiminnan painopisteen olevan kehittyvissä maissa. Yhtiön näkemys on vain vahvistunut vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Moni megatrendi, kuten esimerkiksi kansalliset ilmastonsuojelutavoitteet, kehittyvien maiden halu parantaa teollista tuotantokykyään ja energiaomavaraisuuden lisääminen, suosivat aurinkosähkömoduulien paikallista valmistusta. Tällä hetkellä valtaosa maailman aurinkomoduulivalmistuksesta on keskittynyt Kiinaan. Moduulit valmistetaan suurissa käsityövaltaisissa yksiköissä ja jaellaan maailman markkinoille asennettaviksi.

Kehittyneiden maiden aurinkosähkö on merkittäviltä osin tuotettu suurissa, avoimeen maisemaan sijoitetuissa voimaloissa, jotka syöttävät tuottamansa sähkön kantaverkkoon. Tällaisissa voimalaitoksissa voidaan mm. logistiikan kustannukset optimoida, eikä esimerkiksi moduulin pinta-alakohtaista hyötysuhdetta ole pidetty merkityksellisenä. Kehittyvissä maissa juuri logistiikkakustannukset muodostuvat erittäin merkittäviksi ja kysyntä painottuu ns. minigrid-ratkaisuihin, joissa aurinkosähkövoimalat hajautetaan ja niille rakennetaan uusi paikallinen sähköverkko. Verkkoja liitetään toisiinsa ja uusiin pienvoimaloihin sähkön käytön, jakelun ja tuotannon lisääntyessä tasatahtiin. Pienehköt voimalat ovat usein ns. hybridejä, joissa aurinkovoimalat toimivat yhdessä diesel-, vesi- tai tuulivoimaloiden verkostoissa, ja joihin voidaan yhdistää erilaisia energiavarastoja.

Edellä kuvatussa ympäristöissä paikallinen tuottaja voi huomattavasti paremmin hallita logistiikkakustannuksensa sekä hyödyntää paikallista valmistusta suosivaa lainsäädäntöä. Useat Cencorpin neuvottelukumppanit ovatkin huomanneet paikallisen valmistuskustannuksen alittavan Kiinasta tuotujen moduulien hinnan. Paikallisessa tuotannossa myös mahdollisuudet valvoa moduulien laatua paranevat. Yhtiön käsityksen mukaan taustavirtajohdemoduuleille tyypillinen tasalaatuisuus parantaa lähes aina moduulin keskimääräistä sähköntuottokykyä.

TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Korkean teholuokituksen paneeleiden kysyntä on kasvanut viimeisen kuuden kuukauden aikana myös EU:n, Yhdysvaltojen ja Japanin markkinoilla. Cencorp neuvottelee kehittämiensä paneeleiden jakelusta näille markkinoille jakelijoiden kanssa. Suurin osa moduulien jakelijoiden myymistä Cencorpin moduuleista tulee Cencorpin suunnitelmien mukaan tulevaisuudessa olemaan yhtiön valmistuspartnerien tuottamia.

Kaikki moduuleiden valmistajat pyrkivät jatkuvasti lisäämään moduuliensa tehoa. Cencorpin tekniikalla valmistettujen moduulien nimellisteho vaihtelee tällä hetkellä tyypillisesti välillä 250 W – 265 W, mitä pidetään polykristallipiikennoihin perustuville moduuleille korkeina teholukemina. Yhtiö uskoo pystyvänsä parantamaan moduuliaan edelleen tavoitteenaan 290 W nimellistehon saavuttaminen. Yhtiön tietojen mukaan 300 W paneelin valmistamiseen on maailmassa pystynyt vain muutama valmistaja käyttämällä erittäin kalliita piilaatuja sekä kalliita ja vaikeasti hallittavia tuotantoprosesseja.

Korkeampien teholuokkien moduulien maailmanmarkkinahinta on ns. standardimoduulien hintaa parempi ja niiden kysyntä ennen kaikkea kehittyneillä markkinoilla on suuri. Cencorpin käsityksen mukaan Cencorpin moduuleiden testattu korkea teholuokitus auttaa yhtiötä valmistuspartnereiden löytämisessä myös kehittyneiltä markkinoilta.

Cencorp on 21.8.2012 tiedotetun mukaisesti päättänyt lopettaa toistaiseksi markkinaohjeistuksen antamisen kokonaan, koska yhtiö on muuttumassa pelkästään puhtaan energian teknologiaratkaisuja toimittavaksi yhtiöksi. Murrosvaiheen ollessa edelleen osittain kesken Cencorp ei anna markkinaohjeistusta vuodelle 2015.

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET TOIMITUSJOHTAJALLE

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin tavoitteet ovat:

– Cencorpin lyhyen ja pitkän aikavälin rahoituksen varmistaminen

– Jäljellä olevan murrosvaiheen huolellinen, mutta nopea läpivienti Cencorpin muuttamiseksi puhtaan energian sovelluksia (”cleantech”) kehittäväksi ja tarjoavaksi yhtiöksi.

– Cencorpin tulevaisuuden tavoitteena on vahva asema eri markkina-alueilla paikallisesti valmistettujen, korkealaatuisten ja valmistuksessa automaatiota ja lasertekniikkaa hyödyntävien aurinkosähkömoduulien, niiden komponenttien ja erityisesti aurinkosähkömoduulitehtaiden toimittajana.

– Cencorpin tavoitteena on omistaja-arvon lisääminen kasvun ja kannattavuuden avulla. Cencorp keskittyy kasvuun cleantech -liiketoiminnassa, jossa sillä olisi tuoteratkaisunsa ansiosta hyvät mahdollisuudet saavuttaa vahva globaali asema ja nopea kasvu.

Cencorp on 21.8.2012 tiedotetun mukaisesti päättänyt lopettaa toistaiseksi markkinaohjeistuksen antamisen kokonaan, koska yhtiö on muuttumassa pelkästään puhtaan energian teknologiaratkaisuja toimittavaksi yhtiöksi. Murrosvaiheen ollessa edelleen osittain kesken Cencorp ei anna markkinaohjeistusta vuodelle 2015, eikä toimitusjohtajalle asetetut tavoitteet vuosille 2015 -2017 ole myöskään yhtiön markkinaohjeistus. Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen liittyy erittäin merkittäviä riskejä.

Perustuen Cencorpin tähän mennessä puhtaan energian liiketoiminnasta hankkimaan kokemukseen, yhtiön tietoon alan teknologian kehityksestä ja yhtiön omaan arvioon markkinakehityksestä, Cencorpin hallitus on 12.11.2014 asettanut toimitusjohtajalle uudet pitkän aikavälin tavoitteet, jotka on julkaistu yhtiön vuoden 2014 kolmatta vuosineljännestä koskevassa osavuosikatsauksessa. Toimitusjohtajan tavoitteet perustuvat yhtiön liiketoimintamalliin, jossa Cencorpin puhtaan energian tuotantoteknologiaa ostavien asiakkaiden oletetaan ostavan myös osan aurinkosähkömoduulien avainkomponenteista Cencorpilta. Toimitusjohtajan tavoitteissa on arvioitu myytävän yksi aurinkosähkömoduulitehdas ja yksi tuotantolinja vuonna 2015. Yhteensä vuoden 2017 loppuun mennessä olisi tavoitteen mukaisesti toimitettu noin kymmenen aurinkosähkömoduulitehdasta ja noin kymmenen tuotantolinjaa.

Kehittyneissä maissa siirtyminen CBS-takakontaktiteknologiaan on ollut oletettua hitaampaa, koska perinteisten aurinkosähkömoduuleiden ylikapasiteetti markkinoilla ei ole purkautunut vielä siinä määrin, että investoinnit uuteen CBS-takakontaktiteknologiaan olisivat alkaneet. Cencorpin tiedon mukaan kuitenkin yksi maailman tämän hetken suurimmista valmistajista on julkisesti ilmoittanut siirtyvänsä takakontaktiteknologiaan jo vuonna 2015. Cencorpin käsityksen mukaan sen CBS -komponentit ovat valmiina vastaamaan kysyntään, kun investoinnit alkavat.

Edellä esitettyjen oletusten perusteella toimitusjohtajan tavoitteet, jotka eivät ole yhtiön markkinaohjeistus, ovat: Vuoden 2015 liikevaihtotavoite on n. 10 – 15 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 liikevaihtotavoite on n. 45 – 55 miljoonaa euroa ja vuoden 2017 n. 150 – 200 miljoonaa euroa. Toimitusjohtajan tavoitteiden saavuttaminen edellyttää komponenttimyynnin toteutumista suunnitellusti siten, että komponenttimyynti olisi noin kaksi kolmasosaa vuoden 2017 liikevaihdosta.

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin tavoitteisiin ja yhtiön liiketoimintamallin toteutumiseen sisältyy erittäin merkittäviä riskejä, eivätkä tavoitteet ole yhtiön markkinaohjeistus. Toimitusjohtajan pitkän aikavälin tavoitteet ja niiden saavuttaminen ovat täysin riippuvaisia yhtiön lyhyen aikavälin rahoituksen riittävyydestä ja pitkän aikavälin rahoitusratkaisun onnistumisesta. Pitkän aikavälin rahoitusta koskevat neuvottelut ovat kesken. Toimitusjohtajan pitkän aikavälin tavoitteisiin liittyviä riskejä käsitellään tarkemmin myöhemmin tässä tilinpäätöstiedotteessa kohdassa ”Riskienhallinta, riskit ja epävarmuustekijät”.

RAHOITUS

Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli tammi-joulukuussa -4,0 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa). Myyntisaamiset olivat katsauskauden lopussa 1,0 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa). Yhtiön nettorahoituskulut olivat -0,8 miljoonaa euroa (-1,8 miljoonaa euroa).

Omavaraisuusaste oli joulukuun lopussa -130,9 prosenttia (-6,9 %) ja osakekohtainen oma pääoma oli -0,011 euroa (-0,004 euroa). Omavaraisuusaste pääomalainat mukaanlukien oli -88,8 prosenttia (17,1 %). Katsauskauden päättyessä konsernin rahavarat olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa) ja käyttämättömien vientilimiittiluoton ja pankkitakauslimiitin määrä oli 0,3 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa).

Cencorpin rahoitustilanne on edelleen erittäin tiukka. Yhtiö on kartoittanut eri vaihtoehtoja sekä lyhyen että pitkän aikavälin rahoituksensa järjestämiseksi ja sen varmistamiseksi, että yhtiön cleantech–strategia saadaan toteutettua suunnitellusti. Cencorpilla on käynnissä neuvotteluita kansainvälisten sijoittajien kanssa yhtiön rahoitusratkaisun löytämiseksi. Neuvottelut, joissa yhtiötä avustaa lontoolainen pankkiiriliike, ovat kesken ja Cencorpin arvion mukaan ratkaisuja tältä osin voisi olla odotettavissa vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Pitkän aikavälin rahoitusneuvottelujen toteutumisaikatauluun vaikuttaa ratkaisevasti ensimmäisen valmistuspartnerisopimuksen saavuttaminen vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Mikäli valmistuspartnerisopimuksen aikataulu viivästyisi, tulisi myös pitkän aikavälin rahoitusratkaisu viivästymään ja yhtiö joutuisi turvautumaan välirahoitukseen, jonka toteutuminen ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä on epävarmaa. Cencorpin tavoitteena on kuitenkin mahdollisuuksien mukaan olla kiirehtimättä pitkän aikavälin rahoitusneuvotteluissa parhaan mahdollisen omistaja-arvon varmistamiseksi yhtiön nykyisille osakkeenomistajille.

Cencorp sopi katsauskaudella elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintansa myynnistä FTTK:lle. Liiketoimintakauppa toi yhtiölle käyttöpääomaa, mutta kaupan yhteydessä sovitut yhtiön rahoituslimiittien pienennykset heikensivät omalta osaltaan kaupan positiivista kassavaikutusta. Yritysjärjestelyllä oli 0,3 miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus Cencorp –konsernin vuoden 2014 tulokseen.

Tarkasteltaessa Cencorpin lyhyen aikavälin rahoitusta yhtiön ensisijainen tavoite on kääntää liiketoiminnan kassavirta ennen investointeja positiiviseksi tämän hetken kustannustasolla mahdollisimman pian.

Mikäli uusien tilausten saamisessa tapahtuisi viivästyksiä tai markkinatilanne muuttuisi heikommaksi yhtiön arvioimasta, voi tilausten muuttuminen liikevaihdoksi hidastua ja näin vaikuttaa merkittävästi aikatauluun, jossa kassavirta ennen investointeja kääntyisi positiiviseksi. Tällöin yhtiön rahoitustilanne tiukentuisi entisestään, mikäli muut käynnissä olevat rahoitusneuvottelut eivät olisi siihen mennessä johtaneet tuloksiin kokonaan tai osittain.

Toisena tavoitteena liittyen lyhyen aikavälin rahoitukseen on välirahoituksen hankkiminen yhtiölle, kunnes edellä mainittu pitkän aikavälin rahoitus on varmistunut. Välirahoitus yhdistettynä liiketoiminnan kassavirran ennen investointeja kääntymiseen positiiviseksi varmistaisi yhtiön käsityksen mukaan rahoituksen riittävyyden seuraavaksi 12 kuukaudeksi tai siihen asti, kunnes pitkän aikavälin rahoitus on ratkennut.

Osana elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintakaupan voimaantuloa Cencorp sopi Danske Bankin kanssa, että sen käytössä oleva vientirahoituslimiitti pienenee 1,5 miljoonasta eurosta 1,0 miljoonaan euroon, takauslimiitti pienenee 1,25 miljoonasta eurosta 0,75 miljoonaan euroon ja luotollisen tilin limiitti pienenee 1,25 miljoonasta eurosta 0,95 miljoonaan euroon. Lisäksi Danske Bankin kanssa sovittiin 0,4 miljoonan euron käteispantista, joka vapautui, kun Cencorpin FTTK:lle etumaksua varten järjestämä 0,4 miljoonan euron pankkitakaus vapautui lokakuussa. Edelleen yhtiö on sopinut Finnveran kanssa, että Finnveran takaus yhtiön rahoituslimiiteille pysyy voimassa 0,3 miljoonan euron käteispanttia vastaan. Lyhyellä aikavälillä luotollisen tilin limiitin pieneneminen yhdessä vientirahoituslimiitin pienenemisen kanssa ja lyhytaikaiseksi tarkoitetut yhteensä 0,7 miljoonan euron käteispantit Danske Bankille ja Finnveralle ovat vaikuttaneet ja edelleen vaikuttavat yhtiön rahoituksen riittävyyteen. FTTK kaupan toteutuessa kokonaisuudessaan Danske Bankin luotollisen tilin limiitti pienenee edelleen 0,95 miljoonasta eurosta 0,65 miljoonaan euroon.

Cencorp on aiemmin arvioinut että FTTK:n kanssa voimaan tulleen kaupan jälkeen yhtiön välirahoitus vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun asti on turvattu, edellyttäen että yhtiöllä on käytössään aiemmat vähintään 4,0 miljoonan euron rahoituslimiitit. Rahoituslimiittien pieneneminen 2,4 – 2,7 miljoonaan euroon asettaa kuitenkin tiukkoja aikataulupaineita pitkän aikavälin rahoituksen järjestämiseksi ja sen varmistamiseksi, että yhtiön Cleantech-strategia saadaan toteutettua suunnitellusti. Jatkossa Cencorp tullee tarvitsemaan oleellisesti suurempia limiittejä cleantech -strategiansa mukaisia puhtaan energian teknologiavientiprojektejaan varten.

Cencorpin kahdentoista kuukauden rahoituksen riittävyyteen liittyy erittäin merkittäviä riskejä. Danske Bankin rahoituslimiittien pienenemisen johdosta Cencorpin tämän hetkisen käsityksen mukaan yhtiö tarvitsee lisää välirahoitusta siihen asti kunnes pitkän aikavälin rahoitusratkaisu on varmistunut ja yhtiön liiketoiminnan kassavirta on kääntynyt positiiviseksi. Yhtiön käyttöpääomavaje on edelleen merkittävä siihen asti, kunnes ensimmäinen isompi aurinkosähkömoduulien tuotantoteknologian toimitus tuottaa positiivista kassavirtaa.

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomuksessa yhtiön tilintarkastaja kiinnitti ns. tietyn seikan painottamista koskevalla lisätiedolla huomiota yhtiön rahoitusriskien hallintaan seuraavasti: ”Lausuntoamme mukauttamatta haluamme kiinnittää huomiota tilinpäätöksen laatimisperustaan ja liitetietoon 29 Rahoitusriskien hallinta. Tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuus olettamalla. Toiminnan jatkuvuus edellyttää, että yhtiö kykenee vuoden 2014 aikana hankkimaan lisärahoitusta, neuvottelemaan muutoksia maksuehtoihin ja että liiketoiminnan kassavirta kääntyy positiiviseksi. Jos yhtiö ei kuitenkaan onnistuisi rahoituksen järjestämisessä, on mahdollista, että yhtiö ei riittävässä määrin tai riittävän nopeasti kykene realisoimaan omaisuuttaan ja maksamaan velkojaan tavanomaisessa liiketoiminnassa. Nämä tekijät yhdessä muiden toimintakertomuksessa ja liitetiedoissa mainittujen seikkojen ohella osoittavat olennaista epävarmuutta, joka saattaa kyseenalaistaa yhtiön toiminnan jatkuvuuden.”

Mikäli yhtiö ei onnistu turvaamaan riittävää lyhyen ja pitkän aikavälin rahoitusta, yhtiön toiminnan jatkuvuus voi olla vaarassa.

TUOTEKEHITYS

Konsernin tuotekehityskulut olivat tammi-joulukuussa 1,7 miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa) eli 25,7 (18,0) prosenttia liikevaihdosta. Konsernin jatkuvien liiketoimintojen tuotekehityskulut olivat tammi-joulukuussa 1,1 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa) eli 131,8 (27,2) prosenttia liikevaihdosta.

INVESTOINNIT

Tilikauden bruttoinvestoinnit jatkuviin liiketoimintoihin olivat tammi-joulukuussa 0,4 miljoonaa euroa (3,0 miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat lähes kokonaan kehittämismenoihin.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli joulukuun lopussa 26 (149) henkilöä, joista 20 henkilöä työskenteli Suomessa, 4 henkilöä Kiinassa sekä 2 henkilöä USA:ssa. Katsauskaudella konsernin palkka- ja palkkiokulut olivat yhteensä 3,3 miljoonaa euroa (4,2 miljoonaa euroa).

OSAKKEET JA OMISTAJAT

Cencorpin osakepääoma katsauskauden päättyessä 31.12.2014 oli 3.425.059,10 euroa. Osakemäärä oli 862.472.136 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet yhtiössä. Cencorpin hallussa ei ollut tilikauden päättyessä yhtiön omia osakkeita.

Yhtiöllä oli joulukuun 2014 lopussa yhteensä 6 205 osakkeenomistajaa, ja osakkeista 0,6 prosenttia oli ulkomaalaisomistuksessa. Kymmenen suurimman osakkeenomistajan hallussa oli 31.12.2014 yhteensä 80,1 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.

Suurimmat omistajat 31.12.2014

Osakkeita Prosentteja
1. SAVCOR GROUP OY 330 533 522 38,3
2. SAVCOR GROUP LIMITED 133 333 333 15,5
3. GASELLI CAPITAL OY 95 000 000 11,0
4. KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA 63 673 860 7,4
5. SAVCOR INVEST B.V. 39 374 994 4,6
6. FRATELLI OY 9 223 250 1,1
7. SCI INVEST OY 6 870 645 0,8
8. NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 4 439 197 0,5
9. HUHTALA KAI 4 187 500 0,5
10.TROBE OY 3 986 000 0,5
MUUT 171 849 835 19,9
YHTEENSÄ 862 472 136 100,0

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja määräysvaltayhteisöineen omistivat 31.12.2014 yhteensä 605.112.494 osaketta, mikä oli noin 70,2 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Yhtiön toimitusjohtaja Iikka Savisalo määräysvaltayhteisöineen omisti kauden lopussa 510.112.494 yhtiön osaketta ja 15.852.856 vaihtovelkakirjalaina I/2012 liittyvää optio-oikeutta.

Cencorpin osakkeen kurssi vaihteli tammi-joulukuussa 0,01 euron ja 0,04 euron välillä. Keskikurssi oli 0,02 euroa ja päätöskurssi joulukuun lopussa 0,01 euroa. Cencorpin osakkeen vaihto oli tammi-joulukuussa 3,1 miljoonaa euroa ja 161,2 miljoonaa osaketta. Osakkeiden markkina-arvo joulukuun lopussa oli 7,8 miljoonaa euroa.

Yhtiön johdolle ei myönnetty kauden aikana osakeoptioita. Yhtiöllä oli 31.12.2014 vaihtovelkakirjalaina I/2012:een liittyviä optiota 15.852.856 kappaletta, joiden merkintäaika päättyi 7.9.2014. Vaihtovelkakirjalaina I/2012:aan liittyvät optiot ovat SCI Invest Oy:n ja Savcor Group Oy:n hallussa. Yhtiöllä oli 31.12.2014 vaihtovelkakirjalaina I/2013:een liittyviä optiota 30.000.000 kappaletta, joiden merkintäaika päättyy 2.6.2015. Vaihtovelkakirjalaina I/2013:aan liittyvät optiot ovat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran ja Oy Ingman Finance Ab:een hallussa.

VOIMASSAOLEVAT OSAKEANTIVALTUUTUKSET

Cencorpin 30.1.2012 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti antaa hallitukselle antivaltuutuksen 100.000.000 uuteen osakkeeseen. Valtuutusta on jäljellä 36.411.608 osaketta.

Cencorpin 4.12.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallitukselle annettavan valtuutuksen päättää osakeannista yhtiön osakkeenomistajille ja yhtiön vaihtovelkakirjanlainojen haltijoille siten, että valtuutuksen nojalla osakeannissa annettavien yhtiön osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 510.000.000 yhtiön uutta osaketta. Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista osakeannin muista ehdoista. Valtuutus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus ei kumoa aiempia osakeantivaltuutuksia. Valtuutuksesta 508.151.045 kappaletta käytettiin 24.1.2014 päättyneessä osakeannissa. Valtuutusta on jäljellä 1.848.955 osaketta.

TILIKAUDEN 2014 AIKAISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

OSAKEANTI

Cencorpin 24.1.2014 päättyneessä osakeannissa merkittiin 627.064.325 osaketta, joka vastaa 123 prosenttia osakeannissa tarjotuista 508.151.045 osakkeesta. Ylimerkinnän johdosta yhtiön hallitus joutui leikkaamaan osan toissijaisen merkintäoikeuden perusteella tehdyistä merkinnöistä osakeannin ehtojen mukaisesti. Osakeannin seurauksena yhtiön osakkeiden määrä kasvaa 508.151.045 kappaleella 854.312.315 osakkeeseen. Osakeantiin osallistui yhteensä 2.413 merkitsijää.

Cencorp keräsi Osakeannilla 4.911.973 euroa uutta omaa pääomaa. Merkintähinnasta yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa maksettiin kuittaamalla merkintähinta merkitsijöillä yhtiöltä oleviin korollisiin lainoihin liittyviä pääoma- ja/tai korkosaatavia vastaan. Tähän summaan sisältyy Savcor Group Oy:n yhteensä noin 2,1 miljoonan euron määräinen merkintä. Merkintähinta 4.911.973 euroa kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakeannilla ei ole vaikutuksia yhtiön rekisteröityyn osakepääomaan. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 4.2.2014 ja saatettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi pörssissä 5.2.2014.

VIKRAM SOLARIN JA CENCORPIN VÄLINEN AIESOPIMUS

Intialainen Vikram Solar Pvt, Ltd (”Vikram Solar”) ja Cencorp ovat alkaneet selvittää yhteistyömahdollisuuksia liittyen Cencorpin aurinkosähkömoduulien MWT (Metal Wrap Through) teknologian käyttämiseen Vikram Solarin aurinkosähköprojekteissa. MWT teknologialla tarkoitetaan joustavaan virranjohtimeen (CBS) perustuvaa moduulirakennetta.

Osapuolet ovat allekirjoittaneet asiaa koskevan aiesopimuksen (”term sheet”) 7.2.2014. Yhteistyömallien selvitysvaiheen on aiesopimuksessa sovittu kestävän enintään kuusi kuukautta ja sen aikana osapuolet neuvottelevat sekä aurinkosähkömoduuleihin liittyvästä kaupallisesta yhteistyöstä että mahdollisuudesta omistusjärjestelyihin yhtiöiden välillä. Neuvottelut jatkuvat edelleen.

Vikram Solar on Intian johtava aurinkosähköprojektien toteuttaja ja se kuuluu teknologiakonserni Vikram Groupiin (www.vikram.in).

Vikram Solarin kanssa allekirjoitettuun sitomattomaan aiesopimukseen liittyviä riskejä on käsitelty tämän osavuosikatsauksen kohdassa ”Riskienhallinta, riskit ja epävarmuustekijät”.

CENCORPIN MAKSULLINEN SUUNNATTU OSAKEANTI TIETYILLE NYKYISILLE JOHTAJILLE JA ENTISELLE HALLITUKSEN JÄSENELLE

Cencorpin 11.4.2014 tiedotetussa tietyille yhtiön nykyisille johtajille ja entiselle hallituksen jäsenelle suunnatussa maksullisessa osakeannissa merkittiin yhteensä 8.159.821 yhtiön uutta osaketta. Osakkeiden merkintähinta suunnatussa osakeannissa oli 0,025 euroa osakkeelta. Yhtiö on hyväksynyt tehdyt merkinnät.

Yhtiö keräsi suunnatulla osakeannilla n. 203.996 euroa uutta omaa pääomaa ja merkinnöistä n. 109.375 euroa on kuitattu sopimusperusteisia riidattomia saatavia vasten. Suunnatun osakeannin ehtojen mukaisesti merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Tehtyjen hyväksyttyjen merkintöjen johdosta yhtiön osakemäärä nousi 854.312.315 osakkeesta 862.472.136 osakkeeseen. Osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla yhdessä jo yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden kanssa 31.7.2014. Yhtiö ei julkaissut ennen uusien osakkeiden listalle ottamista erillistä 9.12.2013 päivätyn yhtiön rekisteriasiakirjan täydennystä, arvopaperiliitettä ja tiivistelmää.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Cencorp Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2014 Mikkelissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksessa tilikauden 2013 aikana toimineille henkilöille ja toimitusjohtajalle. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 ei jaeta osinkoa. Niin ikään päätettiin, että 31.12.2013 päättyneen tilikauden tappio kirjataan kertyneet voittovarat-tilille.

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin 4 jäsentä. Uutena jäsenenä hallitukseen valittu KTM Sauli Kiuru (s. 1972) toimii Gaselli Capital Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Siesta Group Oy:n toimitusjohtajana. Aiemmin Kiuru on työskennellyt mm. Barona Group Oy:n talousjohtajana sekä hallituksen jäsenenä, tilintarkastajana KPMG:llä ja Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan sihteerinä. Kiurulla on laaja kokemus kasvuyhtiöiden hallitustyöskentelystä. Sauli Kiuru on Siesta Group Oy:n, BiiSafe Oy:n ja Stata Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Hän on toiminut Cencorp Oyj:n hallituksen jäsenenä aiemmin vuosina 2006 – 2008. Kiurun määräysvallassa oleva Gaselli Capital Oy omistaa 95.000.000 Cencorp Oyj:n osaketta, joka vastaa noin 11,1 prosenttia yhtiön osakekannasta.

KM Marjukka Karttunen, teollisuusneuvos Hannu Savisalo ja toimitusjohtaja Iikka Savisalo jatkavat hallituksessa vanhoina jäseninä.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Savisalo ja varapuheenjohtajaksi Marjukka Karttunen. Hallitus päätti, ettei yhtiön liiketoiminnan laajuus huomioiden ole tarkoituksenmukaista perustaa hallitukselle erillisiä valiokuntia.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle sekä varapuheenjohtajalle maksetaan molemmille palkkiona 40.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille maksetaan 30.000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Rytilahti.

MUUTOKSET CENCORPIN JOHTORYHMÄN KOKOONPANOSSA 7.5.2014

MHT Jari Ketoluoto (s. 1962) nimitettiin Cencorp Oyj:n Laser- ja automaatiosovellukset –liiketoimintasegmentin (LAS) johtajaksi. Hän oli aiemmin toiminut Cencorpin laserliiketoiminnan kehitysjohtajana. Ketoluoto jatkoi Cencorpin johtoryhmän jäsenenä FTTK:n kanssa toteutetun liiketoimintakaupan ylimenovaiheen ajan. Asiakaspalvelujohtaja Petri Kivelän työsuhde ja johtoryhmän jäsenyys päättyi samassa yhteydessä.

SOPIMUS ETELÄ-SAVON ENERGIAN KANSSA

Etelä-Savon Energia Oy (ESE) ja Cencorp ovat toukokuussa 2014 solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on yhteistyössä kehittää aurinkosähkömarkkinoita Etelä-Savossa. Ensivaiheessa rakennetaan pilottilaitos Mikkelin Karikkoon. Pilottihankkeena rakennettava koeaurinkosähkövoimala on investointi, jolla avataan aurinkosähkömarkkinat Etelä-Savossa. Aurinkosähkövoimala koostuu 200 paneelista ja sen teho on maksimissaan 49,5 kW. Voimalaitoksen vuotuinen tuotto on reilut 40.000 kWh. Aurinkovoimalaitos on kooltaan ainoa laatuaan Etelä-Savossa. Voimalaitoksen toimittaa Cencorp, joka vastaa sen suunnittelusta tuotantokuntoon saakka. Tilaajana on ESE, joka vastaa voimalan liittämisestä sähköverkkoon. Pilottihankkeesta saatavilla kokemuksilla voidaan kehittää laajempaa yhteistyömallia.

YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Cencorpin 16.5.2014 aloitetut yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 4.6.2014. Neuvotteluiden tuloksena Cencorpin Laser- ja automaatiosovellusten elinkaaren hallinta (LCM) ja Laser- ja automaatiosovellukset (LAS) –segmenttien henkilöstö vähenee yhteensä seitsemällä työntekijällä ja huolto- ja varaosatoiminta siirretään vuoden 2014 loppuun mennessä Cencorpin Viron tytäryhtiöön. Vähennykset toteutetaan irtisanomisilla ja eläkejärjestelyilla. FTTK:n kanssa toteutetun elektroniikkateollisuuden automaatiota koskeneen liiketoimintakaupan jälkeen yhteistoimintaneuvottelujen mukaiset toimenpiteet eivät enää koske liiketoimintakaupan jälkeistä Cencorpia.

FINNVERAN TAKAUKSEN JATKUMINEN

Cencorp hyväksyi 27.6.2014 Finnvera Oyj:n tarjouksen Cencorpin ja Danske Bank Oyj:n välisiin rahoitussopimuksiin liittyvän takauksen jatkamisesta 31.3.2015 asti. Cencorpin ja Danske Bank Oyj:n väliset rahoitussopimukset ovat Finnveran takauksen jatkamisen myötä voimassa 10.1.2014 ilmoitetun mukaisesti 31.3.2015 asti. Cencorpin ja Danske Bank Oyj:n välisten rahoitussopimusten jatkuminen 31.3.2015 asti on ollut ehtona Cencorpin Savcor Group Oy:ltä vuonna 2009 ottaman ja 25.5.2010 oman pääoman ehtoiseksi vaihtovelkakirjalainaksi muutetun noin 1,2 miljoonan euron lainan, ja Cencorpin Savcor Invest B.V.:ltä ottaman miljoonan euron lainan eräpäivien siirtämiselle 31.3.2015 asti. Savcor Group Oy merkitsi koko lainamäärällä Cencorp Oyj:n osakkeita 24.1.2014 päättyneessä osakeannissa. Savcor Invest B.V.:n lainan eräpäivä jatkuu aiemmin ilmoitetun mukaisesti 31.3.2015 asti Danske Bank Oyj:n rahoitussopimusten voimassaolon jatkuessa 31.3.2015 asti.

PEKINGIN TEHTAASEEN KOHDISTUVAT ALASKIRJAUKSET

Katsauskaudella tammikuu – joulukuu 2014 jatkuviin toimintoihin on tehty yhteensä 6,2 miljoonan euron alaskirjaus Pekingin tehtaan vaihto- ja käyttöomaisuuteen.

Yhtiön hallitus päätti 20.8.2014 tehdä 3,2 miljoonan euron alaskirjaukset Pekingin tehtaasta ja siellä olevista tuotantokoneistaja siirsi aurinkosähkömoduuleihin liittyvän CBS-komponenttituotantonnon Mikkelin tehtaalleen.

Koska Cencorp ei löytänyt Pekingin tehtaansa RFID- ja matkapuhelimien joustavan elektroniikan valmistusliiketoiminnalle ostajaa, joka voisi hyödyntää teknologiaa omassa tuotantoprosessissaan yhtiö teki 16.2.2015 Pekingin tehtaaseen kohdistuvan toisen, 3,0 miljoonan euron, alaskirjauksen vuoden 2014 tilinpäätökseen. Alaskirjausten jälkeen koko Pekingin tehtaan arvo on alaskirjattu. Alaskirjauksesta huolimatta Cencorp jatkaa kuitenkin toimenpiteitä RFID- ja matkapuhelimien joustavan elektroniikan valmistusliiketoimintaan liittyvän teknologian ja tuotantokoneiden myymiseksi.

CENCORPIN ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN AUTOMAATIOLIIKETOIMINNAN KAUPPA TULI VOIMAAN 17.9.2014

Cencorp tiedotti 25.8.2014 allekirjoittaneensa sopimuksen,jonka mukaan FTTK ostaa enemmistöosuuden Cencorpin elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoiminnasta (“Kauppa”).

Cencorp siirsi FTTK:n kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintansa perustamalleen täysin omistamalleen tytäryhtiölle Cencorp Automation Oy:lle. Edelleen, FTTK osti aiemmin allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti 70 prosenttia Cencorp Automation Oy:n osakkeista 2,66 miljoonan euron käteiskauppahinnalla. Osapuolet totesivat 17.9.2014 että Kaupan ehdot olivat täyttyneet ja näin ollen Kauppa tuli voimaan. Kaupan voimaantulon yhteydessä FTTK:n ja Cencorpin välinen Cencorp Automation Oy:tä koskeva osakassopimus astui myös voimaan.

FTTK:lla on oikeus päättää 17.12.2014 mennessä käyttääkö se oikeuttaan ostaa loput 30 prosenttia Cencorp Automation Oy:n osakkeista Cencorpilta 1,14 miljoonan euron käteiskauppahinnalla lisättynä 10 prosentin vuosikorolla kauppahinnan maksuhetkeen saakka. Mikäli FTTK päättää käyttää edellä sanotun osto-optionsa, FTTK maksaa sitä koskevan kauppahinnan 12 yhtä suuressa kuukausierässä siten, että ensimmäinen erä maksetaan 12 kuukauden kuluttua Kaupan voimaantulosta eli 17.9.2014. Optio-oikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että FTTK antaa maksamattomalle kauppahinnanosalle Cencorpin hyväksymän pankin pankkitakauksen. FTTK on käyttänyt osto-optionsa 17.12.2014 ja sitä on käsitelty tilikauden aikaisissa merkittävissä tapahtumissa jäljempänä.

TOIMITUSJOHTAJAN PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Cencorpin hallitus päivitti toimitusjohtajan pitkän aikavälin tavoitteet 12.11.2014 julkaistussa vuoden 2014 kolmatta vuosineljännestä koskevassa osavuosikatsauksessa tämän tilinpäätöstiedotteen kohdan Pitkän aikavälin Tavoitteet Toimitusjohtajalle esitetyn mukaisiksi.

CENCORP EI KUTSU KOOLLE YLIMÄÄRÄISTÄ YHTIÖKOKOUSTA VUODEN 2014 AIKANA KÄSITTELEMÄÄN KÄÄNTEISTÄ SPLITTIÄ – ASIAN VALMISTELU JATKUU

Cencorp on aiemmin tiedottanut, että yhtiön hallitus on aloittanut valmistelut yhtiökokouksen kutsumiseksi koolle yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämiseksi osakepääomaa alentamatta (ns. käänteinen split) yhtiön osakkeen kaupankäynnin edellytysten ja hinnan muodostuksen parantamiseksi. Tuolloin arvioitiin, että asia käsitellään ylimääräisessä yhtiökokouksessa vuoden 2014 aikana.

Yhtiön hallitus on 21.11.2014 päättänyt, että se ei kutsu koolle ylimääräistä yhtiökokousta vuoden 2014 aikana käsittelemään asiaa. Asian valmistelua kuitenkin jatketaan ja tämänhetkisen tiedon valossa käänteinen split tuodaan yhtiökokouksen käsiteltäväksi vuoden 2015 aikana.

FTTK JA CENCORP OVAT ALLEKIRJOITTANEET SOPIMUKSEN KAIKKIEN CENCORPIN OMISTAMIEN CENCORP AUTOMATION OY:N OSAKKEIDEN MYYMISESTÄ FTTK:LLE

Cencorp tiedotti 25.8.2014 allekirjoittaneensa sopimuksen, jonka mukaan FTTK Company Limited (”FTTK”) ostaa enemmistöosuuden Cencorpin elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoiminnasta.

Cencorp siirsi FTTK:n kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintansa perustamalleen täysin omistamalleen tytäryhtiölle Cencorp Automation Oy:lle. Edelleen, FTTK osti aiemmin allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti 70 prosenttia Cencorp Automation Oy:n osakkeista 2,66 miljoonan euron käteiskauppahinnalla. Osapuolet totesivat 17.9.2014, että kaupan ehdot olivat täyttyneet ja näin ollen Kauppa tuli voimaan.

Sopimuksen mukaan FTTK:lla on oikeus päättää 17.12.2014 mennessä käyttääkö se oikeuttaan ostaa loput 30 prosenttia Cencorp Automation Oy:n osakkeista Cencorpilta 1,14 miljoonan euron käteiskauppahinnalla lisättynä 10 prosentin vuosikorolla kauppahinnan maksuhetkeen saakka. Mikäli FTTK päättää käyttää osto-optionsa, FTTK maksaa sitä koskevan kauppahinnan 12 yhtä suuressa kuukausierässä siten, että ensimmäinen erä maksetaan 12 kuukauden kuluttua Kaupan voimaantulosta eli 17.9.2014. Optio-oikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että FTTK antaa maksamattomalle kauppahinnan osalle Cencorpin hyväksymän pankin pankkitakauksen.

FTTK on 17.12.2014 käyttänyt oikeuttaan ostaa loput 30 prosenttia Cencorp Automation Oy:n osakkeista ja osapuolet ovat allekirjoittaneet osto-option käyttöä koskevan sopimuksen. Osapuolet ovat neuvotelleet osto-optioon liittyen seuraavat muutokset alkuperäisiin kaupan ehtoihin:

a) Kauppahinta alenee 1,14 miljoonasta eurosta 1,04 miljoonaan euroon

b) Kauppahinta maksetaan alunperin sovitusta 12 maksuerästä poiketen nopeammin

siten, että koko kauppahinta on maksettu maaliskuun 1 päivään 2015 mennessä

c) Pankkitakausta maksamattomalle kauppahinnanosalle ei enää edellytetä.

d) Kaupan kohteena olevat osakkeet luovutetaan ja omistusoikeus niihin siirtyy

vasta, kun koko kauppahinta on maksettu.

Tavoitteena on kaupan toteutuminen kokonaisuudessaan 1.3.2015 mennessä.

MUUTOS CENCORPIN JOHTORYHMÄN KOKOONPANOON 29.12.2014

Cencorp Oyj:n sovittua joulukuun 17. päivänä 2014 myyvänsä kaikki omistamansa Cencorp Automation Oy:n osakkeet FTTK Company Limitedille on Cencorp Automation Oy:n toimitusjohtaja Jari Ketoluoto eronnut Cencorp Oyj:n johtoryhmästä. Cencorp Oyj:n johtoryhmään kuuluvat 29.12.2014 alkaen toimitusjohtaja Iikka Savisalo, talousjohtaja Seija Kurki, puhtaan energian liiketoimintasegmentin johtaja Sami Lindfors ja tuotekehitysjohtaja Henrikki Pantsar.

RISKIENHALLINTA, RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu Cencorpin hallitukselle. Hallitus vastaa sisäisestä valvonnasta ja toimitusjohtaja huolehtii valvonnan käytännön järjestämisestä ja valvonnan toimivuuden seurannasta. Liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat koko konsernin kattavan raportointi- ja ennustejärjestelmän avulla.

Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että liiketoimintaan vaikuttavat olennaiset riskit tunnistetaan ja että niitä seurataan tarkoituksenmukaisesti. Yhtiön liiketoiminta- ja rahoitusriskejä hallinnoidaan keskitetysti konsernin talousosastolla ja riskeistä raportoidaan tarvittaessa konsernin hallitukselle.

Yhtiön ja sen liiketoiminnan pienen koon vuoksi Cencorpilla ei ole sisäisen tarkastuksen organisaatiota eikä tarkastusvaliokuntaa.

Yhtiön kahdentoista kuukauden rahoituksen riittävyyteen liittyy erittäin merkittäviä riskejä. Cencorpin johdon tämän hetkisen käsityksen mukaan yhtiö tarvitsee välirahoitusta siihen asti kunnes tämän tilinpäätöstiedotteen kohdassa ”Rahoitus” esitetty pitkän aikavälin rahoitusratkaisu on varmistunut ja yhtiön liiketoiminnan kassavirta on kääntynyt positiiviseksi. Yhtiön käyttöpääomavaje on merkittävä siihen asti kunnes ensimmäinen isompi aurinkosähkömoduulien tuotantoteknologian toimitus tuottaa positiivista kassavirtaa. Neuvottelut RFID ja matkapuhelimien joustavan elektroniikan valmistusliiketoiminnan tai tuotantokoneiden myymiseksi ovat edelleen käynnissä, vaikkakin ajan kulumisen myötä niiden toteutumisen todennäköisyys on pienentynyt.

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomuksessa yhtiön tilintarkastaja kiinnitti ns. tietyn seikan painottamista koskevalla lisätiedolla huomiota yhtiön rahoitusriskien hallintaan seuraavasti: ”Lausuntoamme mukauttamatta haluamme kiinnittää huomiota tilinpäätöksen laatimisperustaan ja liitetietoon 29 Rahoitusriskien hallinta. Tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuus olettamalla. Toiminnan jatkuvuus edellyttää, että yhtiö kykenee vuoden 2014 aikana hankkimaan lisärahoitusta, neuvottelemaan muutoksia maksuehtoihin ja että liiketoiminnan kassavirta kääntyy positiiviseksi. Jos yhtiö ei kuitenkaan onnistuisi rahoituksen järjestämisessä, on mahdollista, että yhtiö ei riittävässä määrin tai riittävän nopeasti kykene realisoimaan omaisuuttaan ja maksamaan velkojaan tavanomaisessa liiketoiminnassa. Nämä tekijät yhdessä muiden toimintakertomuksessa ja liitetiedoissa mainittujen seikkojen ohella osoittavat olennaista epävarmuutta, joka saattaa kyseenalaistaa yhtiön toiminnan jatkuvuuden.”

Mikäli yhtiö ei onnistu turvaamaan riittävää lyhyen ja pitkän aikavälin rahoitusta, yhtiön toiminnan jatkuvuus voi olla vaarassa.

Osana elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintakaupan voimaantuloa FTTK:n kanssa Cencorp sopi Danske Bankin kanssa, että sen käytössä oleva vientirahoituslimiitti pienenee 1,5 miljoonasta eurosta 1,0 miljoonaan euroon, takauslimiitti pienenee 1,25 miljoonasta eurosta 0,75 miljoonaan euroon ja luotollisen tilin limiitti pienenee 1,25 miljoonasta eurosta 0,95 miljoonaan euroon. Lisäksi Danske Bankin kanssa sovittiin 0,4 miljoonan euron käteispantista, joka vapautui, kun Cencorpin FTTK:lle etumaksua varten järjestämä 0,4 miljoonan euron pankkitakaus vapautui lokakuussa. Edelleen yhtiö on sopinut Finnveran kanssa, että Finnveran takaus yhtiön rahoituslimiiteille pysyy voimassa 0,3 miljoonan euron käteispanttia vastaan. Lyhyellä aikavälillä luotollisen tilin limiitin pieneneminen yhdessä vientirahoituslimiitin pienenemisen kanssa ja lyhytaikaiseksi tarkoitetut yhteensä 0,7 miljoonan euron käteispantit Danske Bankille ja Finnveralle ovat vaikuttaneet ja edelleen vaikuttavat yhtiön rahoituksen riittävyyteen.

Cencorp on aiemmin arvioinut että FTTK:n kanssa voimaan tulleen kaupan jälkeen yhtiön välirahoitus vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun asti on turvattu, edellyttäen että yhtiöllä on käytössään aiemmat vähintään 4,0 miljoonan euron rahoituslimiitit. Rahoituslimiittien pieneneminen 2,7 miljoonaan asettaa kuitenkin aikataulupaineita pitkän aikavälin rahoituksen järjestämiseksi ja sen varmistamiseksi, että yhtiön Cleantech-strategia saadaan toteutettua suunnitellusti. Jatkossa Cencorp tullee tarvitsemaan oleellisesti suurempia limiittejä cleantech -strategiansa mukaisia puhtaan energian teknologiavientiprojektejaan varten.

Cencorpilla on käynnissä neuvotteluita kansainvälisten sijoittajien kanssa yhtiön pitkän aikavälin rahoitusratkaisun löytämiseksi. Neuvottelut, joissa Cencorpia avustaa lontoolainen pankkiiriliike, ovat kesken ja Cencorpin aiemman arvion mukaan ratkaisuja tältä osin olisi odotettavissa vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Rahoitusneuvottelujen onnistumiseen liittyy kuitenkin merkittäviä riskejä, eikä yhtiöllä ole varmuutta neuvotteluiden onnistumisesta osittain tai kokonaan. Pitkän aikavälin rahoitusneuvottelujen toteutumisaikatauluun vaikuttaa ratkaisevasti ensimmäisen valmistuspartnerisopimuksen saavuttaminen vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Mikäli valmistuspartnerisopimuksen aikataulu viivästyisi tulisi myös pitkän aikavälin rahoitusratkaisu viivästymään ja yhtiö joutuisi turvautumaan välirahoitukseen, jonka toteutuminen ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä on vielä epävarmaa. Jos yhtiö ei onnistuisi rahoituksen järjestämisessä, on mahdollista, että yhtiö ei riittävässä määrin tai riittävän nopeasti kykenisi realisoimaan omaisuuttaan tai realisoitavan omaisuuden realisaatioarvo ei olisi riittävä.

Mikäli Puhtaan energian liiketoimintaan liittyvien cleantech-sopimusten saaminen lykkääntyisi suunnitellusta aikataulusta voisi sillä olla merkittävä negatiivinen vaikutus yhtiön rahoitusasemaan ja yhtiön toiminnan jatkuvuuteen.

Kannattavuuden kannalta olennaisimmat riskit liittyvät riittävän laskutusvolyymin toteutumiseen Puhtaan energian liiketoimintasegmentissä.

Cencorp on ilmoittanut tavoitteekseen muuttua pelkästään cleantech-sovelluksia kehittäväksi ja tarjoavaksi yhtiöksi. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa vahva asema teknologiatoimittajana sellaisille moduulivalmistajille, jotka valmistavat paikallisesti eri markkina-alueilla Cencorpin automaatio-osaamista ja lasertekniikkaa hyväksikäyttäen Cencorpin omaan teknologiaan perustuvia, korkealaatuisia aurinkosähkömoduuleita. Näiden tavoitteiden saavuttamiseen ja yhtiön muutoksen onnistumiseen liittyy kuitenkin riskejä. Vaikka yhtiön strategia ja tavoitteet perustuvat markkinatuntemukseen ja teknisiin selvityksiin, riskit ovat merkittävät, eikä ole varmuutta saavuttaako Cencorp asetetut tavoitteet kokonaan tai osittain. Cencorpin tulevaisuuden näkymät tulevat olemaan jatkossa merkittävästi riippuvaisia yhtiön kyvystä saavuttaa tavoiteltu markkina-asema globaaleilla aurinkosähkömoduulien markkinoilla sekä yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin rahoituksesta.

Kiinalaisen aurinkosähkömoduulivalmistajan kanssa allekirjoitettuun sitomattomaan aiesopimukseen toteutumiseen liittyy riskejä. Osapuolten väliset neuvottelut toimituksista, mukaan lukien sopimuksen yksityiskohtaiset ehdot, ovat vielä selvitysvaiheessa eikä sopimuksen toteutumisesta siten ole vielä varmuutta. Sopimuksen toteutuminen riippuu lisäksi Cencorpin lyhyen ja pitkän aikavälin rahoituksesta. Cencorp ei sen vuoksi voi vielä tässä vaiheessa arvioida sopimuksen mahdollista toteutumista, toteutumisajankohtaa, sopimuksen vaikutuksia yhtiöön tai siihen liittyviä lopullisia riskejä. Aurinkosähkömoduulien toimitussopimusta kiinalaiselle valmistajalle koskevan aiesopimuksen osalta on kuitenkin huomioitava, että sopimuksen arvioitu vähintään 20 miljoonan euron arvo kolmen vuoden aikana massatuotannon aloittamisesta säilynee vain osapuolia sitomattomana arviona myös siinä vaiheessa, mikäli aiesopimus muuttuu sitovaksi toimitussopimukseksi. Toimialalla asiakkaat eivät anna sitovia tilausarvioita.

Vikram Solarin kanssa allekirjoitettuun sitomattomaan aiesopimukseen toteutumiseen liittyy riskejä. Osapuolten väliset neuvottelut kaupallisesta ja omistuksellisesta yhteistyöstä, mukaan lukien järjestelyjen yksityiskohtaiset ehdot, ovat edelleen selvitysvaiheessa, eikä järjestelyjen toteutumisesta siten ole vielä varmuutta. Sitomattoman aiesopimuksen mukaisten järjestelyjen toteutuminen riippuu lisäksi useiden ehtojen täyttymisestä, erityisesti Cencorpin lyhyen- ja pitkän aikavälin rahoituksesta. Cencorp ei sen vuoksi voi vielä tässä vaiheessa arvioida järjestelyjen mahdollista toteutumista, toteutumisajankohtaa, järjestelyjen vaikutuksia yhtiöön tai siihen liittyviä riskejä. Cencorp julkistaa lisätietoja asiasta heti, kun asiaa koskevat neuvottelut on saatu päätökseen.

Toimitusjohtajalle asetettuihin pitkän aikavälin tavoitteisiin liittyy erittäin merkittäviä riskejä, eikä pitkän aikavälin tavoite ole yhtiön markkinaohjeistus. Vaikka tavoitteet perustuvat markkinatuntemukseen ja teknisiin selvityksiin, riskit ovat erittäin merkittävät, eikä ole varmuutta saavuttaako toimitusjohtaja hänelle asetetut tavoitteet kokonaan tai osittain arvioidussa uudessakaan aikataulussa. Riskit toimitusjohtajan tavoitteiden saavuttamisesta esitetyssä aikataulussa kasvaa, mikäli Cencorpin rahoitusjärjestelyt viivästyvät.

Cencorpiin liittyvistä muista riskeistä on kerrottu tarkemmin 9.12.2013 julkaistussa osakeannin Rekisteröintiasiakirjassa ja sen liitteissä sekä vuosikertomuksessa.

HALLINTOPERIAATTEET

Cencorpin hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 18.2.2015. Selvityksessä on kuvattu yhtiön taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteet sekä kuvattu hallituksen toiminta ja kokoonpano, mukaan lukien tiedot toimitusjohtajasta.

Vuosikertomus päättyneeltä tilikaudelta julkaistaan 25.3.2014 osoitteessa www.cencorp.com sisältäen tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan erillisenä kertomuksena samassa yhteydessä. Se on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla.

HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOKSI JA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneen tilikauden tappio kirjataan kertyneet voittovarat -tilille eikä osinkoa jaeta. Cencorpin varsinainen yhtiökokous pidetään 29.4.2015. Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan myöhemmin.

Mikkelissä, 18.2.2015

Cencorp Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, p. 040 521 6082, iikka.savisalo@cencorp.com

Jakelu:

NASDAQ OMX, Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.cencorp.com

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR 10-12/2014 10-12/2013 1-12/2014 1-12/2013
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 63 645 841 3 315
Myytyjen suoritteiden hankintameno -3 324 -1 072 -8 398 -4 138
Bruttokate -3 261 -426 -7 557 -822
Liiketoiminnan muut tuotot -4 1 23 818
Tuotekehityskulut -383 -337 -1 109 -903
Myynnin ja markkinoinnin kulut -276 7 -840 -514
Hallinnon kulut -309 -340 -1 146 -1 192
Liiketoiminnan muut kulut -123 -271 -256 -532
Liikevoitto -4 357 -1 365 -10 885 -3 144
Rahoitustuotot 225 159 903 460
Rahoituskulut -532 -781 -1 707 -2 247
Tulos ennen veroja jatkuvista toiminnoista -4 664 -1 987 -11 689 -4 932
Tuloverot 20 3 -4 -11
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista -4 645 -1 984 -11 693 -4 943
Lopetetut toiminnot
Tulos verojen jälkeen lopetetuista toiminnoista -154 -976 -712 -2 065
Kauden tulos -4 798 -2 960 -12 405 -7 008
Kauden tuloksen jakautuminen
Emoyrityksen omistajille -4 798 -2 960 -12 405 -7 008
Tulos/osake (laimennettu), eur -0,006 -0,005 -0,015 -0,011
Tulos/osake (laimentamaton), eur -0,006 -0,005 -0,015 -0,011
Jatkuvista toiminnoista:
Tulos/osake (laimennettu), eur -0,005 -0,003 -0,014 -0,008
Tulos/osake (laimentamaton), eur -0,005 -0,003 -0,014 -0,008
Kauden tulos -4 798 -2 960 -12 405 -7 008
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot -460 96 -1 114 155
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan
myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi -460 96 -1 114 155
Kauden laaja tulos yhteensä -5 258 -2 864 -13 519 -6 853
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoryityksen omistajille -5 258 -2 864 -13 519 -6 853

Konsernitase, IFRS
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR 31.12.2014 31.12.2013
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 44 5 604
Liikearvo 441 2 538
Muut aineettomat hyödykkeet 4 092 5 512
Sijoitukset osakkuusyhtiöissä 0 0
Myytävissä olevat sijoitukset 9 9
Laskennalliset verosaamiset 0 7
Pitkäaikaiset varat yhteensä 4 586 13 670
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 67 2 198
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 2 013 2 514
Rahavarat 161 116
Muut rahavarat 0 0
Lyhytaikaiset varat yhteensä 2 240 4 828
Myytävänä olevat omaisuuserät 733
Varat yhteensä 7 560 18 498
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 3 425 3 425
Muut rahastot 49 460 44 568
Muuntoerot -281 833
Kertyneet voittovarat -62 500 -50 095
Oma pääoma yhteensä -9 897 -1 269
Vähemmistöosuus 8 0
Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset lainat 1 571 3 222
Laskennalliset verovelat 0 7
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 571 3 229
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat 7 357 6 795
Ostovelat ja muut velat 6 693 9 594
Lyhytaikaiset varaukset 0 150
Lyhytaikaiset velat yhteensä 14 050 16 538
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 1 828
Velat yhteensä 17 449 19 768
Oma pääoma ja velat yhteensä 7 560 18 498

Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR 1-12/2014 1-12/2013
Liiketoiminnan rahavirta
Tuloslaskelman voitto/tappio ennen veroja jatkuvista toiminnoista -11 689 -4 932
Tuloslaskelman voitto/tappio ennen veroja lopetetuista toiminnoista -712 -2 065
Tuloslaskelman voitto/tappio ennen veroja -12 401 -6 997
Oikaistaan ei-rahamääräiset, selkeät erät tuloslaskelmasta
Poistot ja arvonalentumiset + 7 844 2 463
Myyntivoitot/-tappiot pysyvistä vastaavista +/- -298 -8
Realisoitumattomat kurssivoitot (-) ja -tappiot (+) +/- -256 259
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua +/- 87 21
Rahoitustuotot ja -kulut + 1 060 1 564
Yhteensä rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -3 964 -2 698
Käyttöpääoman muutos
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 179 319
Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+) 289 161
Osto- ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -516 2 248
Varausten muutos -5 -108
Käyttöpääoman muutos -53 2 620
Rahoituserien ja verojen oikaisu maksuperusteiseksi
Maksetut korot -308 -361
Saadut korot + 3 2
Muut rahoituserät 304 -300
Maksetut verot -17 -11
Rahoituserät ja verot -17 -670
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA -4 034 -748
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 084 -2 963
Luovutustulot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä + 29 55
Luovutustulot muista sijoituksista 0 33
Myönnetyt lainat osakkuusyhtiölle -103 0
Tytäryritysten ja muiden liiketoimintayksiköiden hankinta -1 0
Tytäryritysten ja muiden liiketoimintayksiköiden luovutus + 3 048 0
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA 1 890 -2 875
Rahoituksen rahavirta
Osakeannista saadut maksut + 2 400 0
Pitkäaikaisten lainojen nostot + 256 2 425
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -7 -12
Vaihtovelkakirjalainan optio-oikeudet + 0 432
Lyhytaaikaisten lainojen nostot + 3 737 5 399
Lyhytaaikaisten lainojen takaisinmaksut -3 878 -5 102
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 2 509 3 141
RAHAVAROJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-) 364 -483

Oman pääoman muutoslaskelma
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR Osakepääoma Muut rahastot Muuntoero Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä
31.12.2013 3 425 4 908 833 39 661 -50 095 -1 269
Suunnattu osakeanti 204 204
Osakeanti 4 882 4 882
Osakeannin kulut -194 -194
Muuntoero, laaja tulos -1 114 -1 114
Kauden voitto/tappio -12 405 -12 405
31.12.2014 3 425 4 908 -281 44 552 -62 500 -9 897
1 000 EUR Osakepääoma Muut rahastot Muuntoero Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä
31.12.2012 3 425 4 908 677 38 783 -43 091 4 703
Vaihtovelkakirjalainan optio-oikeudet 432 432
Osakeperusteiset maksut 480 480
Osakeannin vähennykset -34 -34
Muuntoero, laaja tulos 155 3 158
Kauden voitto/tappio -7 008 -7 008
31.12.2013 3 425 4 908 833 39 661 -50 095 -1 269

Segmentti-informaatio
(tilintarkastamaton)
Konsernilla on ollut 1.1.2013 alkaen Cleantech -liiketoimintastrategiansa mukaisesti kolme liiketoimintasegmenttiä. Liiketoimintasegmentit ovat olleet Laser- ja automaatiosovellukset (LAS), Laser- ja automaatiosovellusten elinkaaren hallinta (LCM) ja Puhtaan energian sovellukset (CCE). Yhtiö ilmoitti 17.9.2014 siirtäneensä elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintansa perustamalleen täysin omistamalleen tytäryhtiölle Cencorp Automation Oy:lle. Edelleen, FTTK Company Limited on ostanut aiemmin allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti 70 prosenttia Cencorp Automation Oy:n osakkeista. Edelleen FTTK käytti 17.12.2014 oikeutensa lunastaa loput 30 prosenttia Cencorp Automation Oy:n osakkeista ja osapuolet allekirjoittivat osto-option käyttöä koskevan sopimuksen. Kaupan toteuduttua Cencorp raportoi Q3/2014 alkaen elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoiminnan eli LAS ja LCM liiketoimintasegmentit jatkossa lopetetuissa toiminnoissa. Segmentti-informaatio esitetään tuloslaskelman osalta liikevoittoon asti. Rahoituskuluja ja tase-eriä ei jaeta segmenteille. Konsernin esittämä uusi segmentti-informaatio perustuu johdon sisäiseen raportointiin ja yhtiön organisaatiorakenteeseen.
1 000 EUR 10-12/2014 10-12/2013 1-12/2014 1-12/2013
Liikevaihto
Puhtaan energian sovellukset (jatkuvat toiminnot) 63 645 841 3 315
Lopetetut toiminnot 461 1 537 5 665 7 811
Yhteensä 524 2 182 6 506 11 126
Liikevoitto
Puhtaan energian sovellukset (jatkuvat toiminnot) -4 357 -1 365 -10 885 -3 144
Lopetetut toiminnot -154 -976 -712 -2 029
Yhteensä -4 511 -2 341 -11 597 -5 173
Käyttökate
Puhtaan energian sovellukset (jatkuvat toiminnot) -1 087 -964 -3 342 -1 803
Lopetetut toiminnot -150 -354 -411 -908
Yhteensä -1 238 -1 318 -3 753 -2 711
Poistot
Puhtaan energian sovellukset (jatkuvat toiminnot) 245 348 1 318 1 288
Lopetetut toiminnot 4 145 301 630
Yhteensä 248 493 1 619 1 919
Arvonalentumiset
Puhtaan energian sovellukset (jatkuvat toiminnot) 3 025 53 6 225 53
Lopetetut toiminnot 0 477 0 491
Yhteensä 3 025 530 6 225 544

Lopetetut liiketoiminnot
(tilintarkastamaton)
Cencorp ilmoitti 29.5.2012 luopuvansa tappiollisesta dekoraatioliiketoiminnasta ja sulkevansa dekoraatiosovelluksia valmistavan tehtaansa Guangzhoussa Kiinassa. Guanzhoun tehtaan ja dekoraatioliiketoiminnan lopettamisen myötä Cencorp raportoi vastaisuudessa Guangzhoun dekoraatioliiketoimintaan liittyvät taloudelliset tunnusluvut lopetettujen toimintojen yhteydessä.
Lopetetuissa toiminnoissa raportoitavan, Savcor Face (Guangzhou) Technologies Co., Ltd:n, omaisuuus alaskirjattiin käypään arvoon kaudella Q2/2012 ja varat myytiin kaudella Q4/2012.
Savcor Face (Guangzhou) Technolgies Co., Ltd:n tulos- ja tasetiedot:
1 000 EUR 1-12/2014 1-12/2013
Liikevaihto 0 0
Kulut 0 -8
Liiketoiminnan nuut tuotot 0 0
Tappio omaisuuserien käypään arvoon arvostamisesta 0 0
Liiketulos 0 -8
Rahoitustuotot ja -kulut 0 -36
Tulos ennen veroja 0 -44
Tuloverot 0 0
Tilikauden tulos lopetetuista liiketoiminnoista 0 -44
Varat
Koneet ja kalusto 0 0
Aineettomat hyödykkeet 0 0
Vaihto-omaisuus 0 0
Myyntisaamiset ja muut saatavat 0 0
Rahavarat 0 0
Myytävänä olevat omaisuuserät 0 0
Velat
Ostovelat ja muut velat 0 0
Varaukset 0 0
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 0 0
Myytävänä olevat nettovarat 0 0
Savcor Face (Guangzhou) Technolgies Co., Ltd:n nettorahavirta:
1 000 EUR 1-12/2014 1-12/2013
Liiketoiminnan rahavirta 0 -41
Investointien rahavirta 0 0
Rahoituksen rahavirta 0 0
Nettorahavirta 0 -41
Tulos/osake (laimentamaton) lopetetuista liiketoiminnoista 0,00 -0,0001
Tulos/osake (laimennettu) lopetetuista liiketoiminnoista 0,00 -0,0001

Lopetetut liiketoiminnot
(tilintarkastamaton)
Yhtiö ilmoitti 17.9.2014 siirtäneensä elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintansa perustamalleen täysin omistamalleen tytäryhtiölle Cencorp Automation Oy:lle. Edelleen, FTTK Company Limited on ostanut aiemmin allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti 70 prosenttia Cencorp Automation Oy:n osakkeista. Edelleen FTTK käytti 17.12.2014 oikeutensa lunastaa loput 30 prosenttia Cencorp Automation Oy:n osakkeista ja osapuolet allekirjoittivat osto-option käyttöä koskevan sopimuksen. Cencorp raportoi Q3/2014 alkaen elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintaan liittyvät taloudelliset tunnusluvut lopetettujen toimintojen yhteydessä.
Elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoiminnan tulos- ja tasetiedot:
1 000 EUR 1-12/2014 1-12/2013
Liikevaihto 5 665 7 811
Kulut -6 824 -9 518
Liiketoiminnan muut tuotot 171 115
Arvonalentumiset 0 -429
Liiketulos lopetuista liiketoiminnoista -988 -2 021
Myyntivoitto lopetetuista liiketoiminnoista 276
Varat
Koneet ja kalusto 0
Aineettomat hyödykkeet 0
Vaihto-omaisuus 28
Myyntisaamiset ja muut saatavat 705
Rahavarat 0
Myytävänä olevat omaisuuserät 733 0
Velat
Ostovelat ja muut velat 1 683
Varaukset 145
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 1 828 0
Myytävänä olevat nettovarat -1 094 0
Kumulatiivinen muuntoero
Elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoiminnan nettorahavirta:
1 000 EUR 1-12/2014 1-12/2013
Liiketoiminnan rahavirta -1 858 -1 018
Investointien rahavirta 2 701 -219
(sisältää myyntituoton lopetetuista toiminnoista 2014)
Tulos/osake (laimentamaton) lopetetuista liiketoiminnoista -0,001 -0,003
Tulos/osake (laimennettu) lopetetuista liiketoiminnoista -0,001 -0,003

Konsernin tunnusluvut
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR 10-12/2014 10-12/2013 1-12/2014 1-12/2013
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 63 645 841 3 315
Liiketulos -4 357 -1 365 -10 885 -3 144
% liikevaihdosta n/a -211,5 n/a -94,8
Käyttökate -1 087 -964 -3 342 -1 803
% liikevaihdosta n/a -149,4 n/a -54,4
Tulos ennen veroja -4 664 -1 987 -11 689 -4 932
% liikevaihdosta n/a -307,9 n/a -148,8
Taseen loppusumma 7 560 18 498 7 560 18 498
Omavaraisuusaste % -130,9 -6,9 -130,9 -6,9
Nettovelkaantumisaste % n/a n/a n/a n/a
Bruttoinvestoinnit (jatkuvat toiminnot) 231 421 377 3 045
% liikevaihdosta 366,9 65,3 44,9 91,9
Tutkimus- ja kehitysmenot 383 337 1 109 903
% liikevaihdosta 608,2 52,2 131,8 27,2
Tilauskanta 314 3 703 314 3 703
Henkilöstö, keskimäärin 26 150 74 155
Henkilöstö, kauden lopussa 26 149 26 149
Koroton vieras pääoma 6 693 9 594 6 693 9 594
Korollinen vieras pääoma 8 928 10 017 8 928 10 017
Osakekohtaiset tunnusluvut
Tulos/osake (laimennettu) -0,006 -0,005 -0,015 -0,011
Tulos/osake (laimentamaton) -0,006 -0,005 -0,015 -0,011
Tulos/osake (laimennettu) – jatkuvat toiminnot -0,005 -0,003 -0,014 -0,008
Tulos/osake (laimentamaton) – jatkuvat toiminnot -0,005 -0,003 -0,014 -0,008
Oma pääoma/osake -0,011 -0,004 -0,011 -0,004
Hinta/voitto-suhde (P/E) -1,61 -8,89 -0,61 -3,74
Ylin kurssi 0,02 0,09 0,04 0,09
Alin kurssi 0,01 0,03 0,01 0,03
Keskikurssi 0,01 0,05 0,02 0,07
Osakkeen kurssi kauden lopussa 0,01 0,04 0,01 0,04
Osakekannan markkina-arvo, kauden lopussa, MEUR 7,8 13,8 7,8 13,8
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Käyttökate (%) Tilikauden liikevoitto + poistot + arvonalentumiset
Tilikauden liikevaihto
Omavaraisuusaste (%): Oma pääoma yhteensä x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste (%): Korollinen vieras pääoma – rahat, pankkisaamiset
ja rahoitusomaisuusarvopaperit x 100
Oma pääoma + vähemmistöosuus
Tulos/osake (EPS): Tilikauden tulos emo yrityksen omistajalle
Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu
lukumäärä
Oma pääoma/osake: Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
tilinpäätöspäivänä
P/E-luku Osakkeen kurssi kauden lopussa
Tulos/osake

Lähipiiritapahtumat
(tilintarkastamaton)
Cencorp Oyj kuuluu Savcor Group Oy -konserniin. Konserni on myynyt ja ostanut tavaroita ja palveluita yhtiöiltä, joissa määräysvallan antava osake-enemmistö ja/tai päätösvalta on konsernin lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä. Lähipiirin kanssa toteutuneet tavaroiden ja palveluiden myynnit ja ostot perustuvat markkinahintaan. Lisäksi yhtiö myynyt ja ostanut tavaroita ja palveluita osakkuusyhtiöltään Cencorp Automation Oy:ltä, jonka kanssa tavaroiden ja palveluiden myynnit ja ostot perustustuvat sopimuksen mukaisesti kustannuksiin.
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
1 000 EUR 1-12/2014 1-12/2013
Jatkuvat toiminnot
Tavaroiden ja palvelujen myynnit
Savcor -yhtiöt 67 175
Cencorp Automation Oy 19 0
Savcor Face Ltd 20 0
Muut 0 9
Yhteensä 106 184
Tavaroiden ja palveluiden ostot
Savcor -yhtiöt 196 255
Savcor Face Ltd 36 78
SCI-Finance Oy 14 0
Muut 0 15
Yhteensä 246 348
Korkotuotot
Savcor -yhtiöt 3 2
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Savcor -yhtiöt 213 354
SCI Invest Oy 60 60
Iikka Savisalo 0 2
Yhteensä 273 416
Lopetetut toiminnot
Tavaroiden ja palvelujen myynnit
Cencorp Automation Oy 87 0
Tavaroiden ja palveluiden ostot
Savcor -yhtiöt 194 219
Savcor Face Ltd 46 3
Cencorp Automation Oy 395 0
SCI-Finance Oy 30 0
Muut 0 1
Yhteensä 665 223
Pitkäaikaiset muut velat lähipiirille 0 185
Korkovelat lähipiirille 416 795
Lyhytaikaiset muut velat lähipiirille 1 769 1 455
Lyhytaikainen vaihdettava pääomalaina lähipiiriltä 1 159 2 598
Ostovelat ja muut korottomat velat lähipiirille 1 363 916
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset lähipiiriltä 371 136
SCI Invest Oy on Cencorpin toimitusjohtaja Iikka Savisalon määräysvaltaan kuuluva yhtiö.
1 000 EUR 1-12/2014 1-12/2013
Palkat ja palkkiot
Johdon ja hallituksen palkat ja palkkiot 867 730

Käyvät arvot
(tilintarkastamaton)
Kirjanpito arvo Käypä arvo
1 000 EUR 31.12.2014 31.12.2014
Rahoitusvarat
Myytävissä olevat sijoitukset 9 9
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 013 2 013
Rahavarat 161 161
Myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo oletetaan vastaavan kirjanpitoarvoa niiden lyhyen maturiteetin johdosta.
Rahoitusvelat
Tuotekehityslaina, pitkäaikainen 1 563 1 563
Muut lainat pitkäaikaiset 8 8
Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikaiset 2 269 2 269
Muut lainat lyhytaikaiset 5 088 5 088
Ostovelat ja muut korottomat velat 6 769 6 769
Pitkäaikaisten lainojen käypä arvo oletetaan vastaavan kirjanpitoarvoa ja ne on arvostettu käypään arvoon alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä. Yleisessä korkotasossa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta lainojen nostohetken jälkeen.
Ostoveloista ja muista lyhytaikaisista veloista oli katsauskauden päättyessä erääntynyt noin 6,5 miljoonaa euroa, josta Pekingin erääntyneet velat olivat noin 3,2 miljonaa eroa. Pekingin erääntyneiden velkojen 0,7 miljoonan euron lisäyksestä H2:n aikana noin 0,4 miljoonaa euroa johtuu valuuttakurssimuutoksesta. Lisäksi on erääntynyt korollinen laina 0,4 miljoonaa euroa Savcor Group Limitedille.

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR 31.12.2014 31.12.2013
Sisältää aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, konserniliikearvon ja muut aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo kauden alussa 13 654 12 634
Poistot ja arvonalentumiset -6 905 -2 221
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 659 3 691
Vähennykset -142 -356
Vähennykset lopetetut toiminnot -2 955 0
Muuntoerot 265 -94
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 4 577 13 654

Vaihto-omaisuus
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR 10-12/2014 10-12/2013 1-12/2014 1-12/2013
Tulokseen kirjatut vaihto-omaisuuden arvonalentumiset ja niiden peruutukset
Jatkuvat toiminnot:
Arvonalentumiset 220 53 939 53
Arvonalentumisten peruutukset 0 0 0 0
Lopetetut toiminnot:
Arvonalentumiset 0 49 0 63
Arvonalentumisten peruutukset 0 0 0 0

Vastuusitoumukset
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR 31.12.2014 31.12.2013
Rahalaitoslainat 948 1 245
Annetut yrityskiinnitykset 12 691 12 691
Käytetty factoringluotto ja vientilimiitti 1 307 1 338
Myyntisaamiset vakuutena 91 499
Annetut yrityskiinnitykset 12 691 12 691
Muista lyhytaikaisista veloista annetut vakuudet
Talletukset 477 0
Leasingvastuut jatkuvat toiminnot
Seuraavana vuonna erääntyvät 0 6
Myöhemmin erääntyvät 0 0
Leasingvastuut lopetetut toiminnot
Seuraavana vuonna erääntyvät 0 11
Myöhemmin erääntyvät 0 1
Vuokravastuut jatkuvat toiminnot
Seuraavana vuonna erääntyvät 58 769
Myöhemmin erääntyvät 0 733
Vuokravastuut lopetetut toiminnot
Seuraavana vuonna erääntyvät 0 178
Myöhemmin erääntyvät 0 96

Jätä kommentti

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!