Etusivu » Arkistot 19.2.2015

Korotusoption käyttäminen Outokummun senioristatuksisen vakuudettoman vaihtovelkakirjalainan tarjoamiseen liittyen

Korotusoption käyttäminen Outokummun senioristatuksisen vakuudettoman vaihtovelkakirjalainan tarjoamiseen liittyen

OUTOKUMPU OYJ

PÖRSSITIEDOTE

19.2.2015 klo 18.00

TÄTÄ TIEDOTETTA JA TÄHÄN SISÄLTYVÄÄ TIETOA ON RAJOITETTU EIKÄ SITÄ OLE TARKOITETTU JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, JAPANISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Outokumpu aloitti 18.2.2015 helmikuussa 2020 erääntyvän senioristatuksisen vakuudettoman vaihtovelkakirjalainan, joka voidaan vaihtaa Outokummun osakkeisiin (”Velkakirjat”), tarjoamisen (”Tarjoaminen”).

Outokumpu ilmoittaa, että Tarjoamisen yhteydessä vakauttamisen järjestäjänä toimiva Crédit Agricole Corporate and Investment Bank on tehnyt ilmoituksen Outokummulle korotusoption käyttämisestä täysimääräisesti nimellisarvoltaan yhteensä 35 miljoonaan euron Velkakirjojen osalta. Tämän johdosta Velkakirjojen nimellisarvo korotetaan Tarjoamisessa yhteensä 250 miljoonaan euroon. Lisäksi Crédit Agricole Corporate and Investment Bank on ilmoittanut Outokummulle, että vakauttamistoimenpiteitä ei ole suoritettu vakauttamisjakson aikana, joka alkoi 18.2.2015 Outokummun Velkakirjojen lopullisia ehtoja koskevan pörssitiedotteen julkaisemisen jälkeen ja päättyi tänään.

Velkakirjojen selvityksen ja toimituksen odotetaan tapahtuvan arviolta 26.2.2015. Outokumpu tulee huolehtimaan siitä, että hakemus Velkakirjojen ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi Frankfurtin arvopaperipörssin Open Market -segmentille (Freiverkehr) tehdään ennen ensimmäistä koronmaksupäivää.

Alkuperäisen vaihtohinnan perusteella ja korotusoption käyttämisen jälkeen Velkakirjat voidaan vaihtaa enintään 33 661 873 uuteen Outokummun osakkeeseen.

Lisätietoja antavat:

Johanna Henttonen, Johtaja – sijoittajasuhteet

Puh. 09 421 3804, matkapuh. 040 530 0778

Juha Hakala, Rahoitusjohtaja

Puh. 09 421 2644, matkapuh. 040 533 2536


Outokumpu Oyj

Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on yli 12 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.outokumpu.fi

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto on tarkoitettu vain taustatiedoksi eikä sen ole tarkoitus olla kaikenkattavaa tai täydellistä.

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai levittää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Japaniin, Etelä-Afrikkaan tai mihin tahansa maahan, jossa se olisi laitonta. Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lainsäädännöillä rajoitettua tietyissä maissa ja henkilöiden, joiden haltuun mikä tahansa asiakirja tai muu tieto, johon tässä viitataan, tulee, on tutustuttava tällaisiin rajoituksiin ja noudatettava niitä. Tällaisten rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa minkä tahansa tällaisen maan arvopaperilakien rikkomiseen.

Tämä tiedote ei muodosta arvopapereiden tarjoamista, tarjouspyyntöä merkitä tai muutoin ostaa arvopapereita eikä tällaisen osaksi kenellekään henkilölle Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Japanissa, Etelä-Afrikassa tai missään maassa, jossa tällaisen tarjouksen tai tarjouspyynnön esittäminen on lainvastaista. Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei ole eikä tulla rekisteröimään Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Arvopaperilaki”) mukaisesti eikä niitä tulla tarjoamaan tai myymään Yhdysvalloissa ilman Arvopaperilain mukaista rekisteröintiä ellei niitä tarjota sellaisen transaktion yhteydessä, johon soveltuu poikkeus Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista tai jota Arvopaperilaki ei koske. Tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta arvopapereita, joihin tässä viitataan, ei voida tarjota tai myydä Kanadassa, Australiassa, Japanissa tai Etelä-Afrikassa tai Kanadan, Australian, Japanin tai Etelä-Afrikan kansalaiselle tai asukkaalle taikka hänen lukuunsa tai hyväkseen. Arvopapereita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Japanissa tai Etelä-Afrikassa

Tämä Tarjous on tarkoitettu ja suunnattu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa, jotka ovat implementoineet direktiivin 2003/71/EY (muutoksineen, ”Esitedirektiivi”), ainoastaan henkilöille jotka ovat “kokeneita sijoittajia” Esitedirektiivin artiklan 2(1)e tarkoittamassa merkityksessä (“kokeneet sijoittajat”). Lisäksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa Tarjoaminen on suunnattu ainoastaan kokeneille sijoittajille, (i) jotka ovat ammattimaisia sijoittajia vuoden 2000 Rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) määräyksen 2005 (muutoksineen, ”Määräys”) artiklan 19(5) tarkoittamalla tavalla, ja jotka ovat Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) mukaisia kokeneita sijoittajia tai (ii) joille se voidaan muutoin laillisesti kommunikoida Määräyksen mukaan (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Henkilöiden, jotka eivät ole relevantteja henkilöitä Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai kokeneita sijoittajia tapauksesta riippuen, ei tule toimia tämän tiedotteen nojalla tai nojautua siihen. Sijoitus tai sijoitusaktiviteetti, jota tämä tiedote koskee, on vain relevanttien henkilöiden saatavilla Yhdistyneessä Kuningaskunnassa ja kokeneiden sijoittajien saatavilla ja sellaisiin toimiin ryhdytään kussakin tapauksessa vain relevanttien henkilöiden ja kokeneiden sijoittajien kanssa.

Sijoitusten, joita tämä tiedote koskee, hankkiminen voi altistaa sijoittajan merkittävälle riskille koko sijoitetun määrän menettämisestä. Tällaisen sijoituksen tekemistä harkitsevien tulisi konsultoida asiassa toimivaltaista henkilöä, joka on erikoistunut neuvomaan tällaisiin sijoituksiin liittyvissä asioissa. Tätä tiedotetta ei tule tulkita Velkakirjoja koskevaksi suositukseksi. Velkakirjojen arvo voi laskea ja nousta. Mahdollisten sijoittajien tulisi konsultoida ammattimaista neuvonantajaa liittyen Velkakirjojen soveltumiseen kyseiselle henkilölle.

Crédit Agricole CIB (”Pääjärjestäjä”), BNP PARIBAS, J.P. Morgan Securities plc, Nordea Bank Danmark A/S, Pohjola Bank plc, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ja The Royal Bank of Scotland plc (yhdessä Pääjärjestäjän kanssa, “Järjestäjät”) toimivat yksinomaan Outokummun eikä minkään muun tahon puolesta Tarjoamisen yhteydessä eivätkä ne ole vastuussa asiakassuojan, ne tarjoavat Järjestäjien asiakkaille, järjestämisestä tai neuvonnan antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tässä tiedotteessa tarkoitettua Tarjoamista, Velkakirjoja, mitään muuta transaktiota, asiaa tai järjestelyä.

Ellei soveltuvista arvopaperilaeista johdu muuta, kukin Outokumpu ja Järjestäjä, ja niiden kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt nimenomaisesti toteavat, että ne eivät ota vastuuta tai anna sitoumusta päivittää, tarkistaa tai korjata mitään tässä tiedotteessa olevaa lausumaa uuden tiedon, tulevaisuuden kehityksen tai muun johdosta.

Järjestäjä ja mikä tahansa niiden kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö voivat Tarjoamisen yhteydessä sijoittajina omaan lukuunsa toimiessaan merkitä tai ostaa arvopapereita ja tässä ominaisuudessa pitää hallussaan, ostaa, myydä, tarjoutua myymään tai muutoin käydä kauppaa omaan lukuunsa tällaisilla arvopapereilla tai muilla Outokummun arvopapereilla tai niihin liittyvillä sijoituksilla näihin Velkakirjoihin tai Outokumpuun liittyen tai muutoin. Tämän mukaisesti viittaukset arvopapereihin, joita lasketaan liikkeeseen, tarjotaan, merkitään, saadaan, sijoitetaan tai joilla muutoin käydään kauppaa, tulee katsoa sisältävän Järjestäjille tai mille tahansa niiden kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tehtävän liikkeeseenlaskun tai tarjouksen tai näiden suorittaman merkinnän, hankinnan, sijoituksen tai kaupankäynnin niiden toimiessa sijoittajina omaan lukuunsa. Järjestäjät eivät julkista mitään tällaisia sijoituksia tai transaktioita muutoin kuin siinä laajuudessa, mitä lakisääteiset velvollisuudet edellyttävät.

Järjestäjät tai kukaan niiden hallituksen jäsenistä, johtajista/toimihenkilöistä, työntekijöistä, lähipiiritahoista, neuvonantajista tai edustajista ei ota minkäänlaista vastuuta tai anna mitään nimenomaisia tai epäsuoria takuita tai vakuutuksia tässä tiedotteessa olevan tiedon totuudenmukaisuuteen, täsmällisyyteen tai täydellisyyteen liittyen (tai liittyen siihen, onko mitään tietoa jätetty pois tiedotteesta) tai mihin tahansa Outokumpuun, sen muihin tytäryhtiöihin tai osakkuusyhtiöihin liittyvään kirjallisessa, suullisessa, visuaalisessa tai sähköisessä muodossa annettuun ja miten tahansa välitettyyn ja saatavilla olevaan tietoon liittyen tai mihin tahansa tämän tiedotteen tai sen tai sen sisällön käyttämisestä tai muutoin sen yhteydessä miten tahansa syntyvään vahinkoon liittyen.

Tarjoamisen yhteydessä Crédit Agricole Corporate and Investment Bank tai kuka tahansa vakauttamisen järjestäjän puolesta toimiva (”Vakauttamisen järjestäjä”) voi yliallokoida Velkakirjoja tai toteuttaa transaktioita, joiden tarkoituksena on tukea Velkakirjojen markkinahintaa korkeammalla tasolla kuin mikä muutoin saattaisi vallita. Ei voi kuitenkaan olla varmuutta siitä, että Vakauttamisen järjestäjä (tai kukaan Vakauttamisen järjestäjän puolesta toimiva) ryhtyy vakautustoimenpiteeseen. Mikäli vakautustoimenpiteitä aloitetaan, voidaan ne lopettaa milloin tahansa, mutta niiden on päätyttävä viimeistään aikaisempana seuraavista ajankohdista: 30 päivää Velkakirjojen liikkeeseenlaskupäivän jälkeen tai 60 päivää Velkakirjojen allokointipäivästä. Mikä tahansa vakautustoimenpide tai yliallokointi toteutetaan soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.

QPR SOFTWARE OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 SEKÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄN NOUDATTAMISESTA

QPR Software

Vuosikertomus

QPR SOFTWARE OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 SEKÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄN NOUDATTAMISESTA

QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.2.2015, KLO 16:00

QPR SOFTWARE OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 SEKÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄN NOUDATTAMISESTA

QPR Software Oyj:n vuosikertomus 2014 sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmän noudattamisesta on julkaistu PDF-muodossa yhtiön internetsivuilla osoitteessa: www.qpr.fi.

Kopioita vuosikertomuksesta on saatavana yhtiön Helsingin pääkonttorista osoitteessa Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki (tai puhelimitse numerosta 0290 001 150/Jyrki Karasvirta).

QPR SOFTWARE OYJ

Jari Jaakkola

Toimitusjohtaja

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

VAAHTO GROUPIN JA RAHOITTAJIEN SOPIMA EHDOLLINEN AKORDI TULLUT RAHOITTAJIA SITOVAKSI

Vaahto Group Plc Oyj

Pörssitiedote

VAAHTO GROUPIN JA RAHOITTAJIEN SOPIMA EHDOLLINEN AKORDI TULLUT RAHOITTAJIA SITOVAKSI

Helsinki, Suomi, 2015-02-19 14:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) — VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.2.2015 klo 15:15

VAAHTO GROUPIN JA RAHOITTAJIEN SOPIMA EHDOLLINEN AKORDI TULLUT RAHOITTAJIA SITOVAKSI

Vaahto Group Plc Oyj on 16.2.2015 tiedottanut keskeisimpien rahoittajiensa kanssa tehdystä järjestelystä, jonka tarkoituksena on yhtiön rahoitusaseman vahvistaminen ja yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Samalla yhtiö tiedotti suunnatusta osakeannista, jossa lasketaan liikkeeseen 10.000.000 uutta osaketta 0,25 euron osakekohtaisen merkintähintaan.

Kuten aiemmin tiedotettiin, sopimuksella yhtiön rahoittajat ovat sitoutuneet antamaan yhtiön lainoja anteeksi yhteensä 3.850.000 euron arvosta, muuntamaan lainasaataviaan pääomalainaksi 1.175.000 euron arvosta sekä myöntämään saatavilleen lyhennysvapaan 30.6.2016 asti edellyttäen, että 2.500.000 euron oman pääoman ehtoinen sijoitus maksetaan yhtiön pankkitilille.

Sopimuksen mukainen 2.500.000 euron oman pääoman ehtoinen sijoitus on maksettu Vaahto Groupille 18.2.2015 ja rahoittajien edellä mainitut ehdolliset sitoumukset ovat siten tulleet rahoittajia sitoviksi 18.2.2015. Lainojen anteeksianto on astunut voimaan 3.450.000 euron osalta ja lainasaatavien muunto pääomalainaksi 900.000 euron osalta 19.2.2015. Lainojen anteeksianto astuu voimaan loppujen 400.000 euron osalta ja lainasaatavien muunto pääomalainaksi 275.000 euron osalta kun eräät yhtiön vakuutukset on siirretty eräälle rahoittajista.

Lahdessa 19.2.2015

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Reijo Järvinen, hallituksen puheenjohtaja Vaahto Group Plc Oyj +358 400 715968

Uponor Oyj:n tilinpäätösraportti 2014 julkaistu

Uponor Oyj

Vuosikertomus

Uponor Oyj:n tilinpäätösraportti 2014 julkaistu

Uponor Oyj Pörssitiedote 19.2.2015 14:15

Uponor Oyj:n tilinpäätösraportti 2014 julkaistu

Uponor Oyj:n vuoden 2014 tilinpäätösraportti on julkaistu suomen- ja englanninkielisenä. Se löytyy pdf-muodossa yhtiön kotisivuilta osoitteesta http://sijoittajat.uponor.fi > IR-aineisto ja uutiset > Raportit ja esitykset.

Painettu tilinpäätösraportti lähetetään postitse kaikille julkaisun tilanneille.

Voit tilata Uponorin raportit yhtiön verkkosivuilta osoitteesta http://sijoittajat.uponor.fi > IR-aineisto ja uutiset > Tilauspalvelu, tai sähköpostitse osoitteesta tiedotus@uponor.com.

Uponor Oyj

Tarmo Anttila

viestintäjohtaja

Puh. 020 129 2852

JAKELU:

NASDAQ Helsinki

Tiedotusvälineet

www.uponor.fi

Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjois-Euroopassa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 4 000 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 ylitti miljardi euroa. Uponorin osake on listattu NASDAQ Helsingissä. www.uponor.fi.

Vacon Oyj: omien osakkeiden mitätöinti rekisteröity kaupparekisteriin

Vacon Plc

Vacon Oyj: omien osakkeiden mitätöinti rekisteröity kaupparekisteriin

Vacon Oyj, Pörssitiedote, 19.2.2015 klo 14.00

Vacon Oyj tiedotti 12.2.2015 päätöksestä mitätöidä kaikki 56 164 kappaletta yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Osakkeiden mitätöinti on rekisteröity kaupparekisteriin 18.2.2015. Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä mitätöinnin jälkeen on 30 533 836.

VACON OYJ

Lisätietoja:

  • Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Sebastian Linko, Vacon Oyj, puh. 040 8371 634, sebastian.linko(at)vacon.com

Vacon lyhyesti

Vaconin toimintaa ohjaa intohimo kehittää, valmistaa ja myydä maailman parhaita taajuusmuuttajia ja inverttereitä – ja tarjota asiakkailleen koko tuotteen elinkaaren kattavia palveluita. Taajuusmuuttajamme mahdollistavat optimaalisen prosessinohjauksen ja sähkömoottorikäyttöjen energiataloudellisuuden. Vaconin invertterit ovat avainasemassa, kun energiaa tuotetaan uusiutuvista energianlähteistä. Vaconilla on tuotantoa ja tuotekehitystä Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sekä myyntiyhtiöt 32 maassa. Lisäksi Vaconilla on myynti- ja huoltoedustusta lähes 90 maassa. Vuonna 2014 Vaconin liikevaihto oli 409,4 milj. euroa, ja yhtiön palveluksessa oli maailmanlaajuisesti noin 1600 henkilöä. Vacon Oyj:n osakkeet (VAC1V) noteerataan Helsingin pörssin (NASDAQ OMX Helsinki) päälistalla. Vacon on osa Danfoss-konsernia.

Driven by Drives, www.vacon.fi

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

 

 

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-02-19 13:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/02/19/Vacon+Oyj+omien+osakkeiden+mit%C3%A4t%C3%B6inti+rekister%C3%B6ity+kaupparekisteriin+HUG1895819.html

KORJAUS: AFARAK GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2014

Afarak Group

KORJAUS: AFARAK GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2014

Afarak Group Oyj (“Afarak” tai “Yhtiö”) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 19.2.2015 klo 13:10

Afarak tekee teknisen korjauksen 16.2.2014 julkaistuun tilinpäätöstiedotteeseen 2014. Liiketoiminnan rahavirta oli 2014 tammi – joulukuussa 5,1 miljoonaa euroa, ei -5,1 miljoonaa euroa kuten 16.2.2015 julkaistussa tilinpäätöstiedoteessa oli virheellisesti mainittu. Virheellinen negatiivinen luku oli mainittu taloudellista kehitystä kuvaavassa yhteenvedossa sivulla 1 sekä konsernin rahavirtalaskelmayhteenvedossa sivulla 17.

Alla korjattu Afarakin korjattu tilinpäätöstiedote 2014.

AFARAK GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2014

Tammi – joulukuu 2014:– Liikevaihto kasvoi 27,4 prosenttia 172,7 (2013: 135,5) miljoonaan euroon

– Jalostettujen tuotteiden myynti nousi 55,4 prosenttia 97 351 (2013: 62 626) tonniin

– Käyttökate oli 8,4 (2013: 14,0) miljoonaa euroa. Käyttökateprosentti oli 4,9 % (2013: 10,4 %)

– Käyttökatetta heikensivät 1,6 miljoonalla eurolla yhteisyrityksessä tehdyt alaskirjaukset

– Liikevoitto oli 1,7 (2013: -8,0) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 1,0 % (2013: -5,9 %)

– Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,5 (2013: -4,4) miljoonaa euroa

– Ferrokromin vuosituotanto kasvoi 53,3 prosenttia 101 461 (2013: 66 197) tonniin

– Kaivostoiminnan tuotanto supistui 38,7 prosenttia 304 199 (2013: 496 573) tonniin

– Liiketoiminnan rahavirta oli 5,1 (2013: 13,8) miljoonaa euroa

– Hallitus esittää 0,02 euron pääomanpalautusta osakkeeltaLoka – joulukuu 2014:– Liikevaihto laski 0,3 prosenttia 41,6 (Q4/2013: 41,8) miljoonaan euroon

– Jalostettujen tuotteiden myynti laski 0,5 prosenttia 23 465 (Q4/2013: 23 593) tonniin

– Käyttökate oli 0,0 (Q4/2013: 0,8) miljoonaa euroa. Käyttökateprosentti oli 0,0 % (Q4/2013: 2,0 %)

– Käyttökatetta heikensivät 1,6 miljoonalla eurolla yhteisyrityksessä tehdyt alaskirjaukset

– Liikevoitto oli -1,1 (Q4/2013: -2,8) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli -2,8 % (Q4/2013: -6,8 %)

– Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista oli -0,3 (Q4/2013: -0,7) miljoonaa euroa

– Ferrokromin tuotanto kasvoi 82,9 prosenttia 30 622 (Q4/2013: 16 745) tonniin

– Kaivostoiminnan tuotanto supistui 57,4 prosenttia 64 875 (Q4/2013: 152 449) tonniin

– Liiketoiminnan rahavirta oli -4,3 (Q4/2013: 2,7) miljoonaa euroa ja likvidit varat katsauskauden lopussa

  olivat 13,3 (31.12.2013: 13,8) (30.9.2014: 21,4) miljoonaa euroa

Osingonjakoehdotus

Afarak Group Oyj:n hallitus on päättänyt ehdottaa 8.5.2015 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiö jakaisi 0,02 euron osakekohtaisen pääomanpalautuksen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Hallitus tutkii mahdollisuutta kasvattaa osinkoa.

AVAINLUVUT, MEUR Q4/14 Q4/13 Muutos 2014 2013 Muutos
Liikevaihto 41,6 41,8 -0,3% 172,7 135,5 27,4%
Käyttökate 0,0 0,8   8,4 14,0  
Käyttökate-% 0,0% 2,0%   4,9% 10,4%  
Liikevoitto -1,1 -2,8   1,7 -8,0  
Liikevoitto-% -2,8% -6,8%   1,0% -5,9%  
Tulos ennen veroja -1,3 -3,1   0,5 -11,2  
Tulos-% -3,1% -7,3%   0,3% -8,2%  
Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot -0,3 -0,7   0,5 -4,4  
Tilikauden tulos, lopetetut toiminnot 1,8 0   1,8 0  
Tilikauden tulos yhteensä 1,4 -0,7   2,2 -4,4  
Osakekohtainen tulos,

laimentamaton, EUR
0,01 0,00   0,01 -0,02  


Toimitusjohtaja Danko Koncar:

Vaikeista markkinaolosuhteista huolimatta Afarak ylsi vuonna 2014 hyvään suoritukseen. Ferrokromin jalostusmäärät kasvoivat merkittävästi 53,3 prosentilla johtuen kasvaneesta kysynnästä erikoismetalliseosliiketoiminnassa, missä tuotanto kasvoi 23,8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Rautametalliseosliiketoiminnassa kasvua oli 69,2 prosenttia, koska Mogale Alloys oli tuotannossa koko vuoden toisin kuin edellisvuonna, jolloin yhtiö osallistui Eskomin sähkön takaisinosto-ohjelmaan. Kaivostoiminnan tuotantoon vaikuttivat negatiivisesti Mecklenburgin kaivoksen tuotannon tilapäinen keskeyttäminen sekä lakko ja työsulku Turkin kaivoksilla. Näiden yhteisvaikutuksena kaivostoiminnan tuotanto valitettavasti laski 38,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Yhtiön liikevaihto kasvoi vuonna 2014. Kasvua edellisvuoteen oli 27,4 prosenttia. Ferrokromin erikoistuotteiden hinnat pysyivät vakaina vuoden aikana, kun taas plasmaferrokromin hinnat olivat heikkoja pysyen edellisvuotta alemmalla tasolla. Yhdysvaltain dollari pysyi heikkona valtaosan vuodesta 2014 vaikuttaen negatiivisesti yhtiön liikevaihtoon ja liiketoimintojen tulokseen. Lisäksi tulokseen vaikuttivat heikentävästi raaka-ainekustannusten noususta johtunut tuotantokustannusten nousu erikoismetalliseosliiketoiminnassa sekä energiakustannusten nousu rautametalliseosliiketoiminnassa.

Vuonna 2014 nähtiin ferrokromin kysynnän kasvua, mutta valitettavasti tämä ei näkynyt hinnoissa. Mahdolliset hinnankorotukset siirtyivät eteenpäin Yhdysvaltain dollarin vahvistuttua vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä. Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen toisaalta edesauttoi kasvattamaan liikevaihtoa, kun dollaripohjaiset liiketoiminnot konvertoitiin euromääräisiksi. Huolimatta siitä, että ferrokromimarkkina pysyi edelleen vaikeasti ennustettavana, uskomme pidemmällä tähtäimellä, että ferrokromin hinnoilla etenkin erikoismetalliseosten ja superseosten segmenteillä on potentiaalia elpyä korkeammille tasoille, minkä odotamme johtavan parempiin katteisiin. Mogale Alloysin uusi rautametallin jalostus- ja granulointilaitos käynnistettiin joulukuussa 2014. Uusi laitos mahdollistaa erikoistuotteen eli granuloidun keskihiilisen ferrokromin tuotannon, mikä tulee positiivisesti vaikuttamaan Mogale Alloysin kannattavuuteen vuonna 2015. Arvioimme edelleen eri vaihtoehtoja, jotka voivat tarjota uusia kasvumahdollisuuksia ja vahvistaa markkina-asemaamme. Toiminnassamme keskitymme edelleen kassavirran tuottamiseen ja tuloksen kasvattamiseen.

Voin tyytyväisenä sanoa, että alemmasta käyttökatteesta huolimatta pystyimme saavuttamaan positiivisen liikevoiton vuoden kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Myös vuoden viimeiseltä neljännekseltä olisi muuten tullut positiivinen liikevoitto, mutta valitettavasti yhteisyrityksessä tehty alaskirjaus painoi tuloksen alas. Jatkamme vuotta 2015 trimmatun ja sitoutuneen tiimimme kanssa suotuisamman Yhdysvaltain dollarikurssin vallitessa. Pyrimme edelleen löytämään toimintatapoja, joilla parannamme kannattavuuttamme myös vuonna 2015.

Näkymät vuodelle 2015

Ruostumattoman teräksen maailmanlaajuisen tuotannon kasvun odotetaan kasvattavan kromituotteiden kysyntää vuonna 2015. Vuonna 2014 vastaavanlaisesta kehityksestä huolimatta kromiteollisuus ei pystynyt nostamaan kromituotteiden hintoja, joten on epävarmaa, tuleeko vuonna 2015 tapahtumaan hintatason nousua.

Mogale Alloysissa, joka on osa Yhtiön rautametalliseosliiketoimintaa, aloitettiin keskihiilisen ferrokromin tuotanto vuoden 2014 viimeisellä vuosineljänneksellä. Tällä odotetaan olevan positiivinen tulosvaikutus vuonna 2015. Erikoismetalliseosliiketoiminnassa Afarak odottaa raaka-ainekustannusten nousevan edelleen. Yhdysvaltain dollarin vahvistumisen odotetaan parantavan Yhtiön taloudellista tulosta verrattuna vuoteen 2014. Vuonna 2015 Afarakin liikevaihdon odotetaan säilyvän samalla tasolla kuin vuonna 2014 ja liikevoiton odotetaan paranevan edellisvuoteen verrattuna.

Valuuttakurssien vaihtelut euron, Etelä-Afrikan randin, Turkin liiran ja Yhdysvaltain dollarin välillä voivat vaikuttaa merkittävästi Yhtiön taloudelliseen tulokseen.

Julkistamismenettely

Afarak noudattaa Finanssivalvonnan liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuusmääräysten ja -ohjeiden (7/2013) mahdollistamaa julkistamismenettelyä ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan tilinpäätöstiedotteensa vuodelta 2014. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitetiedostona sekä saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.afarakgroup.com.

Puhelinkonferenssi

Puhelinkonferenssi järjestetään 16.2.2015 klo 14.00 Suomen aikaa, klo 12.00 Englannin aikaa. Puhelinkonferenssin kielenä on englanti. Pyydämme soittamaan konferenssinumeroon 10 minuuttia etukäteen, viite: 44732.

Puhelinnumero Suomessa: +358 (0)800 919 339

Puhelinnumero Iso-Britanniassa: +44 (0)800 229 0900

AFARAK GROUP OYJ

Danko Koncar

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Afarak Group Oyj

Danko Koncar, Toimitusjohtaja, +44 (0)20 7376 1175, danko.koncar@afarak.com

Taloudelliset raportit ja muu sijoittajainformaatio ovat saatavana Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.afarakgroup.com.

Afarak Group on kaivos- ja mineraaliyhtiö, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa eteläisessä Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

www.afarakgroup.com

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Lontoon pörssi

keskeiset tiedotusvälineet

www.afarakgroup.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-02-19 12:10 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/02/19/KORJAUS+AFARAK+GROUP+OYJ+N+TILINP%C3%84%C3%84T%C3%96STIEDOTE+1+1+31+12+2014+HUG1895712.html

Caverion Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2014 on julkaistu

Caverion Oyj

Vuosikertomus

Caverion Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2014 on julkaistu

Helsinki, 2015-02-19 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

CAVERION OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.2.2015 klo 13.00

Caverion Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2014 on julkaistu


Caverion Oyj:n vuoden 2014 vuosikertomus on julkaistu suomeksi ja englanniksi osoitteissa:

www.vuosikertomus2014.caverion.com (suomeksi)

www.annualreport2014.caverion.com (englanniksi)

Verkkovuosikertomus sisältää liiketoimintakatsauksen, jossa esitellään muun muassa Caverionin strategiaa, liiketoimintaa ja toimintaympäristöä sekä yritysvastuuta.

Tilinpäätös vuodelta 2014, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on julkaistu pdf-tiedostona.

Vuosikertomuksen tai sen osia voi tulostaa verkkovuosikertomussivuilta pdf-muodossa. Verkkovuosikertomus korvaa painetun vuosikertomuksen.

Caverion on julkaissut myös selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään (Corporate Governance Statement) vuodelta 2014 suomeksi ja englanniksi. Selvitys on luettavissa verkkovuosikertomuksessa sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.


CAVERION OYJ

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle. Palveluitamme käytetään muun muassa toimistoissa ja liikekiinteistöissä, asunnoissa, julkisissa rakennuksissa, infrastruktuurissa sekä teollisuuslaitoksissa. Tavoitteenamme on olla edistyksellisten ja kestävien elinkaariratkaisujen johtavia tarjoajia Euroopassa. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistön ja teollisuuslaitoksen koko elinkaaren ajan. Vuoden 2014 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa yhteensä noin 17 000 työntekijää. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi

Huhtamäen tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 julkaistu

Huhtamäki Oyj

Huhtamäen tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 julkaistu

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.2.2015 KLO 13.00

Huhtamäen tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 julkaistu

Huhtamäki Oyj:n vuoden 2014 tilinpäätös on julkaistu yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi. Huhtamäki 2014 -julkaisu sisältää tilikautta 1.1.-31.12.2014 koskevan hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja tilintarkastuskertomuksen lisäksi toimitusjohtajan katsauksen.

Julkaisu on lisäksi tämän tiedotteen liitteenä.

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruoan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 67 tuotantolaitoksen ja 23 myyntikonttorin verkostomme 33 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 16 300 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 2,2 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-02-19 12:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/02/19/Huhtam%C3%A4en+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+ja+toimintakertomus+2014+julkaistu+HUG1895445.html

Pöyry Oyj : Pöyryn tilinpäätös 2014 ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2014 julkaistu

Pöyry PLC

Pöyry Oyj : Pöyryn tilinpäätös 2014 ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2014 julkaistu

PÖYRY OYJ          Pörssitiedote 19.2.2015 klo 12.00

Pöyryn tilinpäätös 2014 ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2014 julkaistu

Pöyry Oyj on tänään 19.2.2015 julkaissut tilinpäätöksensä sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2014.

Tilinpäätös sisältää emoyhtiön tilinpäätöksen sekä konsernin tilinpäätöksen kokonaisuudessaan mukaan lukien toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu toimintakertomuksesta erillisenä dokumenttina.

Sekä tilinpäätös että selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat PDF-tiedostoina tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla suomen- ja englanninkielisinä Pöyryn internetsivuilla osoitteessa www.poyry.com.

PÖYRY OYJ

Lisätiedot:

Jukka Pahta, talousjohtaja

puh. 040 510 2382 (konserniviestintä)

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Palvelemme energia-alan ja teollisuuden asiakkaita maailmanlaajuisesti. Paikallispalveluissa keskitymme avainmarkkinoillemme. Tarjoamme liikkeenjohdon konsultointia ja suunnittelupalveluita sekä vahvaa projektien toteutuskykyä ja asiantuntemusta. Keskeiset toimialamme ovat energiantuotanto, sähkön siirto ja jakelu, metsäteollisuus, kemianteollisuus ja biojalostus, metalli- ja kaivosteollisuus, liikenne ja vesi. Pöyryllä on laaja paikallistoimistoverkosto ja yhtiön palveluksessa on noin 6 000 asiantuntijaa. Pöyryn liikevaihto vuonna 2014 oli 571 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä (Pöyry OYJ: POY1V).

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.poyry.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-02-19 11:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/02/19/P%C3%B6yry+Oyj+P%C3%B6yryn+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+2014+ja+selvitys+hallinto+ja+ohjausj%C3%A4rjestelm%C3%A4st%C3%A4+vuodelta+2014+julkaistu+HUG1895430.html

Osakkeiden mitätöinti ja rekisteröinti kaupparekisteriin

Taaleritehdas Oyj

Yhtiötiedote

Osakkeiden mitätöinti ja rekisteröinti kaupparekisteriin

Helsinki, 2015-02-19 10:24 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Taaleritehdas Oyj:n hallitus päätti 19.2.2015 kokouksessaan, että yhtiön hallinnassa olleet 21 400 kappaletta A-osakkeita mitätöidään.

Osakkeiden mitätöinti rekisteröidään kaupparekisteriin 20.2.2015. Mitätöinnin jälkeiset uudet osakemäärät ovat:

A-sarja: 16 365 416

B-sarja: 8 785 204

Taaleritehdas Oyj:n Hallitus


Taaleritehtaan Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puh. 09-6129270

Taaleritehdas lyhyesti

Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas keskittyy yksityishenkilöiden kokonaisvaltaiseen yksityispankkiiripalveluun ja instituutioasiakkaiden omaisuudenhoitoon. Taaleritehtaalla on lisäksi pääomarahastotoimintaa, rahoitusyhtiötoimintaa sekä omaa sijoitustoimintaa. Taaleritehdas konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä, Taaleritehtaan rahoitusyhtiö Lainaamo Oy:stä sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:sta. Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy, yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy sekä vero- ja lainopillista neuvontaa tarjoava Taaleritehtaan Holvi Oy. Taaleritehdas on myös aloittanut varainhoitopalveluiden tarjonnan Turkissa. Ryhmässä on yli 140 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja 3,3 miljardia euroa ja asiakkaita 2900 kesäkuun 2014 lopussa. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.taaleritehdas.fi

Taaleritehdas nyt myös Twitterissä

Juhani Elomaa, toimitusjohtaja, Taaleritehdas Oyj, puh. 040-7789020

Eeva-Kaisa Tarkkonen, viestintäpäällikkö, Taaleritehdas Oyj, puh. 046-8787666

facebook twitter