Etusivu » Arkistot 13.2.2015

F-Secure Oyj:n tilinpäätös vuodelta 2014

F-Secure Oyj

Pörssitiedote

F-Secure Oyj:n tilinpäätös vuodelta 2014

F-Secure Oyj, Pörssitiedote, 13.2.2015 klo 17:40

F-Securen hallitus on allekirjoittanut yhtiön vuoden 2014 tilinpäätöksen 13.2.2015 ja tilintarkastajat ovat antaneet tilintarkastuskertomuksen. Yhtiön tulos vuodelta 2014 on julkaistu 4.2.2015.

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

1) Osingonjako

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuonna 2014 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan vahvistetun taseen perusteella varsinaista osinkoa 0,06 euroa osakkeelta sekä ylimääräisenä lisäosinkona 0,10 euroa osakkeelta. Yhtiön younited-tallennuspalveluliiketoimintannan myynnin jälkeen yhtiön kassatilanne on erittäin vahva ja liiketoiminnan kassavirran odotetaan olevan jatkossakin selkeästi positiivinen. Tämä antaa yhtiölle mahdollisuuden investoida tietoturvaliiketoimintaan samalla, kun osinkojen tasoa nostetaan. Osinkojen määrä laskettuna koko osakekannalle on yhteensä noin 24,9 milj. euroa. Emoyhtiön jakokelpoiset voittovarat ovat yhteensä 51,6 milj. euroa.

2) Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 10 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen joko säännellyllä markkinalla NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, jolloin hankintahinta määräytyy hankintahetken pörssikurssin perusteella, tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta, jolloin hankintahinnan tulee olla kaikille osakkeenomistajille sama. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 12 kuukautta ja se päättäisi vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

3) Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 53 004 812 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeeseen oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen tai osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä säännellyllä markkinalla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta ja se päättäisi vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset suunnatusta osakeannista ja omien osakkeiden luovuttamisesta.

Yhtiökokous

Yhtiökokous järjestetään Helsingissä keskiviikkona 8.4.2015. Yhtiökokouskutsu julkistetaan 10.3.2014.

F-Secure Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

F-Secure Oyj

Christian Fredrikson, toimitusjohtaja, puh. 09 2520 0700

Taneli Virtanen, talousjohtaja, puh. 09 2520 5655

Suominen Oyj:n vuosikertomus 2014 julkaistu

Suominen Oyj

Vuosikertomus

Suominen Oyj:n vuosikertomus 2014 julkaistu

Helsinki, 2015-02-13 15:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Suominen Oyj Pörssitiedote 13.2.2015 klo 16.00


Suominen Oyj:n vuosikertomus 2014 on julkaistu tänään. Vuosikertomus on saatavana verkossa osoitteessa http://annualreport.suominen.fi/ sekä www.suominen.fi. Vuosikertomuksen pdf-versio on tämän tiedotteen liitteenä.

Liiketoimintaan ja strategiaan liittyvien tietojen lisäksi vuosikertomus koostuu Suomisen yritysvastuuraportista sekä tilinpäätöksestä, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2014.

Suomisen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys on julkaistu yhdessä toimintakertomuksen kanssa. Selvitykset ovat saatavilla erillisinä julkaisuina Suomisen verkkosivujen Hallinnointi-osiossa.

Vuosikertomus on saatavilla suomeksi ja englanniksi ja se on selailtavissa myös mobiililaitteilla.


Suominen Oyj

Nina Kopola, toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Anu Heinonen, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, Suominen Oyj, puh. 040 723 6279


Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on noin 600 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2014 oli 401,8 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 26,9 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.suominen.fi.


Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi

NORVESTIAN VUOSIKERTOMUS 2014 ON JULKAISTU

Norvestia

Vuosikertomus

NORVESTIAN VUOSIKERTOMUS 2014 ON JULKAISTU

Helsinki, Suomi, 2015-02-13 14:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Norvestia Oyj Pörssitiedote 13.2.2015 klo 15.00

NORVESTIAN VUOSIKERTOMUS 2014 ON JULKAISTU

Norvestian vuosikertomus vuodelta 2014 on tänään julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Vuosikertomus on ladattavissa pdf-tiedostona yhtiön kotisivuilta osoitteesta www.norvestia.fi.

Painetun vuosikertomuksen voi tilata osoitteesta www.norvestia.fi/tilaus tai soittamalla numeroon (09) 6226 380.

Norvestia on julkistanut myös selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään erillisenä pdf-tiedostona, joka on ladattavissa yhtiön kotisivuilta.

Kunnioittavasti

Norvestia Oyj

Jonna Vaarnanen

talouspäällikkö

puh. +358-9-6226 380

Liitteet:

Vuosikertomus 2014

Selvitys Norvestia-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.norvestia.fi

Basware Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Basware

Basware Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Basware Oyj, pörssitiedote 13.2.2015 klo 14:15

Basware Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Basware Oyj:n 13.2.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vuodelta 2014 maksettavan osingon määräksi 10 senttiä osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 17.2.2015 ja osinko maksetaan 24.2.2015.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi viisi henkilöä. Hallituksen jäseniksi valittiin Hannu Vaajoensuu, Michael Ingelög, Ilkka Sihvo, Tuija Soanjärvi ja Anssi Vanjoki.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot seuraavasti: jäsenille 27.500 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 32.000 euroa vuodessa ja puheenjohtajalle 55.000 euroa vuodessa. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille päätettiin maksaa kokouspalkkiona 340 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille, joiden osakkeenomistus on alle 5.000 Basware Oyj:n osaketta, hankitaan 40 %:lla vuosipalkkion brutto-osuudesta Basware Oyj:n osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinta tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen päätöksen jälkeen. Palkkiona saatujen osakkeiden omistamiseen liittyy kahden vuoden luovutusrajoitus hallitusjäsenyyden aikana. Jäsenyyden päättyessä myyntikielto päättyy. Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Terhi Mäkisen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan ja tilintarkastajan matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 1.420.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäviksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2016 saakka ja kumoaa aiemmat omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisien oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää antaa uusia osakkeita yhteensä enintään 2.840.000 kappaletta ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään 1.494.803 kappaletta. Yhtiölle itselleen annettavien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä hankintavaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa olla enintään 1.420.000 kappaletta.

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1.000.000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuun uusia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2016 saakka ja kumoavat aiemmat valtuutukset osakeantiin ja optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun ja varapuheenjohtajaksi Ilkka Sihvon.

BASWARE OYJ

Hallitus

Lisätietoja:Hannu Vaajoensuu, hallituksen puheenjohtaja, Basware Oyj

Puh. 040 501 8250

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.basware.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-02-13 13:15 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/02/13/Basware+Oyj+n+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+HUG1894459.html

Saga Furs Oyj:n tilinpäätösmateriaali on julkaistu ruotsiksi

Saga Furs Oyj

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Saga Furs Oyj:n tilinpäätösmateriaali on julkaistu ruotsiksi

Saga Furs Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 13.2.2015 Klo 14.00


Saga Furs Oyj:n tilikautta 1.11.2013 – 31.10.2014 koskeva hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus on tänään julkaistu ruotsiksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sagafurs.com.

Saga Furs Oyj

Lisätietoja: Varatoimitusjohtaja Juha Huttunen, puh. 050 512 0326

Liite: Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut i sin helhet för räkenskapsperioden 1.11.2013 – 31.10.2014

Ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Turvatiimi

Pörssitiedote

Ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Turvatiimi Oyj Pörssitiedote 13.2.2015 klo 13.05

Turvatiimi Oyj (Turvatiimi) on tänään vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera:lta (Etera).

1. Kohdeyhtiön nimi: Turvatiimi Oyj

2. Liputusilmoituksen peruste:

Osakkeiden tai äänioikeuksien hankinta tai luovutus.

3. Ilmoitusvelvollisen nimi ja y-tunnus:

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera (y-tunnus 0117086-1)

4. Päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin, alitettiin tai saavutettiin:

13.2.2015

5. Liputusraja, joka on ylitetty, alitettu tai saavutettu:

Alittaa 5 %

6. Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu omistus- ja ääniosuus:

Osakkeiden ja äänien lukumäärä: 10.818.712 (8,40 % osakkeista ja äänistä)

7. Omistus- ja ääniosuus liputusvelvollisuuden synnyttävän oikeustoimen jälkeen:

Osakkeiden ja äänien lukumäärä: 0 (0,00 % osakkeista ja äänistä)

8. Kohdeyhtiön kokonaisosakemäärä ja kokonaisäänimäärä liputusilmoituksessa:

58.541.000

Turvatiimi Oyj

Juha Murtopuro, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Juha Murtopuro, toimitusjohtaja, puh. 0207 363 200

juha.murtopuro@turvatiimi.fi)

Turvatiimi-konserni on suomalainen valtakunnallinen turvallisuuspalveluiden ja turvatekniikan yritys. Toimintamme periaatteita ovat asiakaspalvelu, joustavuus, tuloksellisuus ja innovatiivisuus. Vuonna 2014 Turvatiimin liikevaihto oli 36,4 miljoonaa euroa ja työllistimme noin 900 henkilöä. Turvatiimi Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.turvatiimi.fi

TELESTEN TYTÄRYHTIÖ CABLEWAY ALLEKIRJOITTAA KOLMEN VUODEN RAAMISOPIMUKSEN KABEL DEUTSCHLANDIN KANSSA

Teleste

Pörssitiedote

TELESTEN TYTÄRYHTIÖ CABLEWAY ALLEKIRJOITTAA KOLMEN VUODEN RAAMISOPIMUKSEN KABEL DEUTSCHLANDIN KANSSA

Turku, Finland, 2015-02-13 11:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2015 KLO 12:30

TELESTEN TYTÄRYHTIÖ CABLEWAY ALLEKIRJOITTAA KOLMEN VUODEN RAAMISOPIMUKSEN KABEL DEUTSCHLANDIN KANSSA

Telesten tytäryhtiö Cableway AG on allekirjoittanut kolmen vuoden raamisopimuksen Kabel Deutschlandin kanssa koskien tämän kaapeliverkkojen ylläpito- ja huoltopalveluita. Sopimukseen sisältyy yhden vuoden lisäoptio. Sopimus varmistaa, että nykyinen palveluliiketoiminta Kabel Deutschlandin kanssa jatkuu. Raamisopimuksen arvioitu arvo on noin 50–60 miljoonaa euroa vuodessa.

Kentällä suoritettavan perinteisen huoltopalvelun lisäksi sopimus laajenee kattamaan palveluorganisaation aktiivisen myyntityön, mikä on lupaava kasvualue sekä Kabel Deutschlandin että Cablewayn näkökulmasta. Onnistunut myyntitoiminnan pilottiprojekti toteutettiin vuonna 2014. Uusi sopimus lujittaa Cablewayn asemaa Saksan johtavana kaapeliverkkojen palveluyhtiönä.

Kabel Deutschland ulkoisti kaapeliverkkojensa tekniset ylläpito- ja huoltopalvelut 2008, missä yhteydessä Cableway saavutti merkittävän markkinaosuuden päivitys- ja palvelutuottajana. Nyt Cableway on Saksan ehdottomasti suurin kaapeliverkkojen palveluntuottaja, ja sen asiakaspiiriin kuuluvat kaikki merkittävät Saksan kaapelioperaattorit.

Saksan suurin kaapelioperaattori, Vodafone-yhtiö Kabel Deutschland, tarjoaa asiakkailleen teräväpiirto-ohjelmistoa (HD), digitaalisia (SD) ja analogisia TV-kanavia, maksutelevisio- ja DVR-palveluja, tilausvideoita, laajakaistaisia Internet-yhteyksiä (jopa 200 Mbit/s), WiFi-palveluja sekä kiinteän verkon palveluita kaapelin välityksellä. Kabel Deutschland harjoittaa niin ikään mobiilipalvelujen jakelua. Münchenin lähellä Unterfoehringissa sijaitseva MDAX:issa listattu pörssiyhtiö toimii kaapelioperaattorina 13 Saksan osavaltiossa ja toimittaa palvelujaan noin 8,3 miljoonalle järjestelmäänsä liittyneelle kotitaloudelle. 31.3.2014 Kabel Deutschlandilla oli noin 3700 työntekijää. Tilikaudella 2013/14 yhtiö on ilmoittanut liikevaihdokseen 1900 miljoonaa euroa, ja sen oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 910 miljoonaa euroa.

Teleste on kansainvälinen teknologiakonserni, joka kehittää ja tarjoaa video- ja laajakaistateknologioita sekä niihin liittyviä palveluita. Teknologiatarjontamme edistää päivittäisen elämän sujuvuutta ja turvallisuutta. Liiketoimintamme ydin on videokuva – kuvan ja datan käsittely, siirto ja hallinta. Asiakaskuntamme koostuu kaapeli- ja teleoperaattoreista sekä julkisen sektorin organisaatioista. Toimintamme on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat Video and Broadband Solutions ja Network Services. Molemmilla alueilla olemme maailman johtavia yrityksiä ja teknologisia edelläkävijöitä. Video and Broadband Solutions keskittyy tilaajaverkkojen ja videovalvonta- ja informaatiosovellusten tuoteratkaisuihin. Network Services tarjoaa kokonaisvaltaisia palveluita verkkojen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon. Vuonna 2014 Telesten liikevaihto oli 197 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa oli yli 1400 henkilöä. Telestellä on koko maailman kattava toimipisteverkosto ja yli 90 % liikevaihdosta kertyy Suomen ulkopuolelta. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja: www.teleste.com

TELESTE OYJ

Jukka Rinnevaara

Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 866 tai 0400 747 488

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.teleste.com

BlackRockin omistus UPM:stä laskenut alle 5 prosentin rajan

UPM-Kymmene Oyj

Suurimmat osakkeenomistajat – tiedote

BlackRockin omistus UPM:stä laskenut alle 5 prosentin rajan

UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote 13.2.2015 klo 10.50

BlackRockin omistus UPM:stä laskenut alle 5 prosentin rajan

UPM-Kymmene Oyj on 12. helmikuuta 2015 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc:n välillinen omistus UPM:stä on 11. helmikuuta 2015 laskenut alle 5 prosentin rajan.

UPM:n saaman tiedon mukaan BlackRock, Inc:n välillinen omistus UPM:stä on laskenut 26 867 193 osakkeesta 26 249 166 osakkeeseen, mikä vastaa 4,92 prosenttia UPM:n osake- ja äänimäärästä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM:n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735 699.

BlackRock, Inc:n välillinen omistus jakautuu sen määräysvallassa olevien yhteisöjen kesken seuraavasti:

Oikeushenkilö Äänet Omistus
BlackRock (Luxembourg) S.A. 115 903 0,02%
BlackRock (Netherlands) B.V. 211 571 0,04%
BlackRock Advisors (UK) Limited 1 891 599 0,35%
BlackRock Advisors, LLC 122 044 0,02%
BlackRock Asset Management Canada Limited 229 274 0,04%
BlackRock Asset Management Deutschland AG 597 855 0,11%
BlackRock Asset Management Ireland Limited 2 010 693 0,38%
BlackRock Asset Management North Asia Limited 3 494 0,00%
BlackRock Financial Management, Inc. 327 394 0,06%
BlackRock Fund Advisors 7 622 412 1,43%
BlackRock Fund Managers Limited 387 637 0,07%
BlackRock Institutional Trust Company, National Association 8 652 048 1,62%
BlackRock International Limited 102 411 0,02%
BlackRock Investment Management (Australia) Limited 245 377 0,05%
BlackRock Investment Management (UK) Limited 522 885 0,10%
BlackRock Investment Management, LLC 493 715 0,09%
BlackRock Japan Co., Ltd. 703 657 0,13%
BlackRock Life Limited 1 633 089 0,31%
BlackRock Asset Management Schweiz AG 2 545 0,00%
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilvermögen 373 563 0,07%
Yhteensä 26 249 166 4,92%


UPM-Kymmene Oyj

Pirkko Harrela

Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Media Desk

puh. 040 588 3284

ma-pe klo 9-16

media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News

www.facebook.com/UPMGlobal

www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

Valmet toimittaa avainteknologiaa Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehdasprojektiin

Valmet Corporation

Valmet toimittaa avainteknologiaa Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehdasprojektiin

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 13.2.2015 klo 10:30

Valmet ja Metsä Fibre ovat solmineet aiesopimuksen avainteknologian toimittamisesta Metsä Fibren suunnitellulle Äänekosken biotuotetehtaalle. Aiesopimus kattaa soodakattilan, sellun kuivatuslinjan, kaasutuslaitoksen ja meesauunin. Toimituksen kuuluu myös tehtaan laajuinen Metso DNA automaatiojärjestelmä. 

Sopimuksen toteutuminen riippuu Metsä Fibren investointipäätöksestä. Metsä Fibre on ilmoittanut, että mikäli investoinnin edellytykset täyttyvät, suunnitteilla olevan biotuotetehtaan rakentamista koskeva investointipäätös tehdään tänä keväänä. Tällä aikataululla uuden tehtaan tuotanto alkaisi vuonna 2017.

Valmetin odotettavissa olevan toimituksen arvioitu arvo, joka sisältää ainoastaan Valmetin toimittamat avainlaitteistot, on noin 125-150 miljoonaa euroa.

“Tämä teknologiatoimitus Metsä Fibren Äänekosken projektiin on hyvä osoitus Valmetin kilpailukyvystä ja teknisestä innovatiivisuudesta. Olemme iloisia voidessamme jatkaa hyvää pitkäaikaista yhteistyötämme Metsä Groupin ja Metsä Fibren kanssa”, sanoo Valmetin toimitusjohtaja Pasi Laine.

Tärkeä työllisyysvaikutus

Valmetin odotettavissa olevalla toimituksella Metsä Fibren suunnitteilla olevaan biotuotetehtaaseen on tärkeä vaikutus Valmetin ja sen alihankkijoiden työllisyydelle. Valmetin toimitusprojektin työllisyysvaikutus on arviolta noin 250 henkilötyövuotta, josta puolet tulee Suomesta.

“Äänekosken kaltaisissa projekteissa voimme hyödyntää sellu- ja biotuoteteknologiaosaamistamme. Toimitus työllistää meidän lisäksemme myös useita muita toimittajia Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa suunnitteluun, valmistukseen ja asennuksiin liittyvissä töissä. Tämä toimitus työllistäisi erityisesti Valmetin henkilöstöä Suomessa Tampereella, Ulvilassa, Jyväskylässä ja Raisiossa”, sanoo Valmetin Sellu ja energia -liiketoimintalinjan johtaja Bertel Karlstedt.

Tietoja Valmetin teknologiatoimituksesta Metsä Fibren Äänekoski projektiin

Metsä Fibren suunnittelema noin 1,1 miljardia euroa maksava biotuotetehdas olisi toteutuessaan metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa. Tehtaan sellukapasiteetti olisi 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa.

Valmetin toimitukseen kuuluisi soodakattilan, sellun kuivatuslinjan, meesauunin ja kaasutuslaitoksen suunnittelu, hankinta, toimitus ja rakentamisen johtaminen. Suunnitellun soodakattilan teho on 7 200 tonnia kuiva-ainetta päivässä. Suunnitellun sellunkuivatuskoneen leikattu leveys on 8,25 metriä ja kapasiteetti 2 700 ilmakuivattua tonnia päivässä. Suunnitellun meesauunin kapasiteetti on 1 200 tonnia päivässä ja sen uusiutuvana polttoaineena käytetään kaasutuslaitoksesta 87 MW teholla saatavaa tuotekaasua. Kaasutuslaitoksessa kuivatetaan puun kuori ja kaasutetaan se tuotekaasuksi.

Tietoa Metsä Fibrestä

Metsä Fibre on maailman johtavia havuselluntuottajia, jonka päätuotemerkki on Botnia. Yhtiön päätuotteet, vastuullisesti ja kustannustehokkaasti tuotetut valkaistut havu- ja koivusellut. Metsä Fibrellä on neljä sellutehdasta Suomessa. Liikevaihto vuonna 2014 oli 1,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin 850 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

VALMET OYJ

Konserniviestintä

Lisätietoja:

Bertel Karlstedt, Sellu- ja energialiiketoimintalinjan johtaja, Valmet, puh. +358 40 553 3859

Kari Remes, talteenotto liiketoiminnan johtaja, Sellu- ja energialiiketoimintalinja, Valmet, puh. +358 40 709 2015

Pasi Mäkelä, johtaja, sellutehtaiden myynnintuki, Sellu- ja energialiiketoimintalinja, Valmet, puh. +358 40 505 4199

Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden palvelu- ja teknologiatoimittaja. 10 500 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjontamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.

Valmetin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 2,5 miljardia euroa. Valmetin tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-02-13 09:30 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/02/13/Valmet+toimittaa+avainteknologiaa+Mets%C3%A4+Fibren+%C3%84%C3%A4nekosken+biotuotetehdasprojektiin+HUG1894379.html

Metsä Group solmi aiesopimukset biotuotetehtaan päälaitteista

Metsäliitto Osuuskunta

Lehdistötiedote

Metsä Group solmi aiesopimukset biotuotetehtaan päälaitteista

Metsä Group lehdistötiedote 13.2.2015


Metsä Fibre Oy on solminut aiesopimukset Äänekosken biotuotetehtaan päälaitetoimituksista Valmet Oyj:n ja Andritz Oy:n kanssa 13.2.2015. Varsinaiset toimitussopimukset allekirjoitetaan, jos tehdas päätetään rakentaa. Mikäli investoinnin edellytykset täyttyvät, Metsä Fibren Äänekoskelle suunnitteilla olevan biotuotetehtaan rakentamista koskeva investointipäätös tehdään tänä keväänä.

Aiesopimus Valmetin kanssa kattaa biotuotetehtaan soodakattilan, kuivauslinjan, meesauunin ja kuoren kaasutuslaitteiston sekä tehtaan automaatiojärjestelmän toimituksen. Andritzin kanssa tehdyn aiesopimuksen mukaan yhtiö toimittaa biotuotetehtaan kuitulinjan, puunkäsittelyn, haihduttamon ja kaustisointilaitoksen.

”Biotuotetehtaan suunnittelu on edennyt suunnitelmien mukaisesti päälaitetoimittajien valintaan, mikä on yksi investoinnin toteutumisen edellytyksistä”, Metsä Fibren toimitusjohtaja Ilkka Hämälä sanoo.

Aiesopimusten mukaisesti biotuotetehtaan päälaitteiden hankintojen kotimaisuusaste on huomattava, noin 70 prosenttia.


METSÄ GROUP

Konserniviestintä

Lisätietoja:

Timo Merikallio, projektijohtaja, Metsä Fibre Oy, timo.merikallio@metsagroup.com, puh. 050 5989 342.


www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva ja kestävästi kasvatettu pohjoinen puu. Metsä Group keskittyy pehmo- ja ruoanlaittopapereihin, ensikuitukartonkeihin, selluun, puutuotteisiin sekä puunhankintaan ja metsäpalveluihin. Sen korkealaatuisissa tuotteissa yhdistyvät uusiutuva raaka-aine, asiakaslähtöisyys, kestävä kehitys sekä innovatiivisuus. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2014 oli 5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 10 500 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 122 000 suomalaista metsänomistajaa.

www.biotuotetehdas.fi

Metsä Fibren suunnittelema noin 1,1 miljardia euroa maksava biotuotetehdas olisi toteutuessaan metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa. Tehtaan sellukapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa. Tehdas on tarkoitus rakentaa Äänekoskelle nykyisen sellutehtaan alueelle, ja se korvaisi alueella tällä hetkellä toimivan tehtaan. Mikäli investoinnin edellytykset täyttyvät, investointipäätös biotuotetehtaan rakentamisesta tehdään keväällä 2015, jolloin tehdas voisi käynnistyä vuonna 2017.

facebook twitter