Etusivu » Arkistot 12.2.2015

Kutsu Vaisala Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Vaisala Group

Kutsu Vaisala Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Vaisala Oyj                                                               

Pörssitiedote                               

12.2.2015 klo 18.15

Kutsu Vaisala Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Vaisala Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 31.3.2015 klo 18.00 alkaen Vaisala Oyj:n pääkonttorissa, Vanha Nurmijärventie 21, 01670 Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 17.00.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

     Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2014 maksetaan osinkoa 0,90 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 14.4.2015.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta pysyvät ennallaan: hallituksen puheenjohtajalle 45 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 35 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun yhtiö on julkistanut osavuosikatsauksen jaksolta 1.1.-31.3.2015. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona lisäksi 1 500 euroa ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona lisäksi 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 prosenttia kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän. Jäsenten lukumäärää koskeva ehdotus liittyy kiinteästi jäljempänä kohdassa 12 esitettävään samojen osakkeenomistajien ehdotukseen hallituksen jäsenten valitsemiseksi.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Petra Lundström ja Mikko Voipio. Mikko Voipio on ilmoittanut, että hän ei ole enää yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä Vaisalan hallituksen jäseneksi. Hän on ollut hallituksen jäsen vuodesta 1994. Koska Mikko Voipio ei ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten, osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 prosenttia kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle Petra Lundströmin uudelleenvalintaa ja että hallitukseen valittaisiin lisäksi uutena jäsenenä Ville Voipio. Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja heidän henkilötietonsa ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat.

13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.

14. Tilintarkastajien valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi uudelleenvalitaan KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Deloitte & Touche Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Merja Itäniemi.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien A-sarjan osakkeiden suunnatusta hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 160 000 yhtiön oman A-osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan (suunnattu hankkiminen). Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.9.2016 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2014 antaman valtuutuksen omien A-sarjan osakkeiden suunnatuksi hankkimiseksi.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti.

Valtuutus koskee vain yhtiön hallussa olevia A-osakkeita. Valtuutuksen kohteena on enintään 319 150 osaketta, mikä vastaa noin 2,15 prosenttia yhtiön kaikista A- osakkeista ja noin 1,75 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Hallitus voi käyttää valtuutusta myös yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden merkitsemiseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.3.2020 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2014 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseksi.17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksen antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan antamaan yhteensä enintään 250 000 euron lahjoitukset. Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus päättää lahjoitusten saajista ja määristä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

18. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä Vaisala Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat tämän yhtiökokouskutsun päivämäärästä lähtien. Vaisalan Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 6.3.2015. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, yhtiön pääkonttorissa Vantaalla, osoitteessa Vanha Nurmijärventie 21, ja niistä lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 19.3.2015 merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 26.3.2015 klo 16.00.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Vaisala Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Vaisala Oyj, Päivi Aaltonen, PL 26, 00421 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen paivi.aaltonen@vaisala.com ennen ilmoittautumisajan päättymistä.3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan viivytyksettä pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 26.3.2015 klo 10.00 mennessä.

4. Muut ohjeet / tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Vaisala Oyj:llä on kokouskutsun päivämäärällä 12.2.2015 yhteensä 18 218 364 osaketta, jotka jakautuvat 3 389 351 K-sarjaan kuuluvaan osakkeeseen ja 14 829 013 A-sarjaan kuuluvaan osakkeeseen. Yhtiön hallussa oli omia A-osakkeita 159 150 kappaletta. Kullakin K-sarjan osakkeella on yhtiökokouksessa kaksikymmentä (20) ääntä ja kullakin A-sarjan osakkeella yksi (1) ääni. Kaikkien osakkeiden yhteensä tuottama äänioikeuksien määrä ilman omia osakkeita on 82 456 883, josta K-sarjan osakkeet tuottavat 67 787 020 äänioikeutta ja A-sarjan osakkeet 14 669 863 äänioikeutta.

Vantaalla 12.2.2015

Vaisala Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Kaarina Muurinen, talousjohtaja

gsm 040 577 5066

Vaisala Oyj

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.vaisala.com

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. 78-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa paremman elämänlaadun tarjoamalla kattavan valikoiman innovatiivisia havainto- ja mittaustuotteita ja palveluja meteorologian ja valittujen säästä riippuvaisten toimialojen sekä teollisuuden mittaustarpeisiin. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 600 ammattilaista ympäri maailmaa. A-sarjan osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki arvopaperipörssissä. www.vaisala.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-02-12 17:15 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/02/12/Kutsu+Vaisala+Oyj+n+varsinaiseen+yhti%C3%B6kokoukseen+HUG1894206.html

Rauten konsernitilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys 2014 julkaistu

Raute Oyj

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Rauten konsernitilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys 2014 julkaistu

Nastola, 2015-02-12 17:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — RAUTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2015 klo 18.00


RAUTEN KONSERNITILINPÄÄTÖS, SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 JULKAISTU

Raute Oyj:n tilintarkastettu konsernitilinpäätös vuodesta 2014 on julkistettu pdf-muodossa. Se on luettavissa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.raute.com > Sijoittajat > Julkaisut. Painettu konsernitilinpäätös on tilattavissa osoitteesta ir@raute.com.

Raute Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2014 on julkaistu. Selvitykset ovat luettavissa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.raute.com > Sijoittajat > Hallinnointi.


RAUTE OYJ

Arja Hakala

talousjohtaja


LISÄTIETOJA:

Talousjohtaja Arja Hakala, Raute Oyj, 0400 710 387

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

RAUTE LYHYESTI:

Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri ja LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki). Teknologiatarjonta kattaa koko tuotantoprosessin koneet ja laitteet. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Kajaanissa. Rauten liikevaihto vuonna 2014 oli 94,0 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2014 lopussa oli 587.

Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

Oriola-KD Oyj julkaisee merkintäoikeusannin suomenkielisen esitteen

Oriola-KD Corporation

Oriola-KD Oyj julkaisee merkintäoikeusannin suomenkielisen esitteen

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 12.2.2015 klo 17.10

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan Kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan, Singaporeen tai Yhdysvaltoihin tai missään muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista

Oriola-KD Oyj julkaisee merkintäoikeusannin suomenkielisen esitteen

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Oriola-KD Oyj:n (“Oriola-KD”) 75,6 miljoonan euron merkintäoikeusantia (“Osakeanti”) koskevan suomenkielisen esitteen.

 

Suomenkielinen esite on saatavilla arviolta 13.2.2015 lähtien Oriola-KD:n internetsivuilla osoitteessa www.oriola-kd.com/anti2015 sekä osoitteessa www.op.fi/merkinta. Painettu versio esitteestä on saatavilla arviolta 17.2.2015 alkaen Helsingin pörssissä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki ja Pohjola Pankki Oyj:stä osoitteesta Vääksyntie 4, 00510 Helsinki.

 

Osakeannin ehdot julkistettiin erillisellä pörssitiedotteella 10.2.2015.

 

 

 

ORIOLA-KD OYJ

Tuomas Itkonen

talous- ja rahoitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

 

Tuomas Itkonen

talous- ja rahoitusjohtaja

puh. +358 40 596 4004

sähköposti: tuomas.itkonen@oriola-kd.com

Eero Hautaniemi

toimitusjohtaja

puh. +358 10 429 2109

sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:

Oriola-KD Oyj

Konserniviestintä

Orionintie 5

02200 Espoo

www.oriola-kd.com

VASTUUNRAJOITUS

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan, Singaporeen tai Yhdysvaltoihin. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä asiakirjaa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-02-12 16:10 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/02/12/Oriola+KD+Oyj+julkaisee+merkint%C3%A4oikeusannin+suomenkielisen+esitteen+HUG1894160.html

NORVESTIAN SUBSTANSSI NOUSI 4,4 % TAMMIKUUSSA

Norvestia

Substanssiarvo

NORVESTIAN SUBSTANSSI NOUSI 4,4 % TAMMIKUUSSA

Helsinki, Suomi, 2015-02-12 14:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Norvestia Oyj Pörssitiedote 12.2.2015 klo 15.45

NORVESTIAN SUBSTANSSI NOUSI 4,4 % TAMMIKUUSSA

Substanssituotto, 1 kk 4,4 %
Substanssituotto, vuoden alusta 4,4 %
Oikaistu substanssituotto, vuoden alusta* 4,3 %
Substanssituotto, 12 kk 9,4 % (osinko-oikaistu)
31.1.2015 31.12.2014 31.12.2013
Substanssi/osake, euroa 10,01 9,59 9,57
Oikaistu substanssi/osake, euroa* 10,15 9,73 9,67
VARAT milj.

euroa
milj. euroa milj. euroa
PITKÄAIKAISET VARAT
Osuudet osakkuusyrityksissä 7,7 7,3 6,3
Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 1,9 1,9 3,6
Muut sijoitukset 4,6 4,6 3,8
Laskennalliset verosaamiset 3,4 3,7 5,5
LYHYTAIKAISET VARAT
Kaupankäyntisalkku 70,6 65,4 61,1
Muut rahoitusvarat
käypään arvoon 54,2 52,0 58,5
Rahavarat ja saamiset 18,1 17,1 15,5
VARAT YHTEENSÄ 160,5 152,0 154,3
Lyhytaikaiset velat -1,0 -0,4 -1,4
Laskennalliset verovelat -6,1 -4,7 -6,4
SUBSTANSSI 153,4 146,9 146,5
OIKAISTU SUBSTANSSI* 155,5 149,0 148,1

Osakkeiden lukumäärä 15 316 560 kpl

* Tilinpäätöksen tueksi ja teollisuussijoitusten käypien arvojen varmistamiseksi teetetyt ulkopuoliset arvonmääritykset ovat johtaneet arvonnousuun yhdessä osakkuusyhtiössä, Coronaria Hoitoketju Oy:ssä. IFRS:n mukaan tällaista arvonnousua osakkuusyhtiösijoituksissa ei voida kirjata, koska osakkuusyhtiöt käsitellään Norvestian konsernitilinpäätöksessä pääomaosuusmenetelmällä.

LASKENTAPERIAATTEET

Kaupankäyntisalkku sisältää pääosin noteerattuja osakkeita ja johdannaisia, jotka arvostetaan käypään arvoon käyttäen viimeistä kaupantekokurssia toimivilla markkinoilla tilinpäätöspäivänä. Muut rahoitusvarat käypään arvoon ovat pääasiassa rahasto-osuuksia, joiden käypänä arvona käytetään rahastojen substanssiarvoa tilinpäätöspäivänä. Ryhmään kuuluvat myös joukkovelkakirjalainat, jotka arvostetaan käypään arvoon käyttäen viimeistä kaupantekokurssia tilinpäätöspäivänä.

Muihin sijoituksiin kuuluvat noteeraamattomat osakkeet ja pääomarahastosijoitukset, jotka arvostetaan käypään arvoon. Mikäli sijoituksille ei ole aktiivista markkinaa, käypä arvo määritetään käyttäen laskennallisia arvonmääritysmenetelmiä, jotka useimmiten pohjautuvat ennustettuihin kassavirtoihin. Pääomarahastosijoitukset arvostetaan yleisesti alalla vallitsevan käytännön mukaan, eli pääomarahastosijoituksen käypä arvo on pääomarahaston hallintayhtiön viimeisin ilmoittama rahaston arvo.

Kunnioittavasti

Norvestia Oyj

Juha Kasanen

toimitusjohtaja

puh. +358-9-6226 380

JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.norvestia.fi

ORAVA ASUNTORAHASTON SUUNNATUISSA ANNEISSA MERKITYT OSAKKEET ON REKISTERÖITY KAUPPAREKISTERIIN JA OTETAAN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI HELSINGIN PÖRSSISSÄ

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

Pörssitiedote

ORAVA ASUNTORAHASTON SUUNNATUISSA ANNEISSA MERKITYT OSAKKEET ON REKISTERÖITY KAUPPAREKISTERIIN JA OTETAAN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI HELSINGIN PÖRSSISSÄ

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

PÖRSSITIEDOTE 12.2.2015 klo 15.30

ORAVA ASUNTORAHASTON SUUNNATUISSA ANNEISSA MERKITYT OSAKKEET ON REKISTERÖITY KAUPPAREKISTERIIN JA OTETAAN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI HELSINGIN PÖRSSISSÄ

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:n (Orava Asuntorahasto) Royal House Oy:lle 31.12.2014 kiinteistöhankinnan yhteydessä suuntaamat 368 000 uutta osaketta sekä itselleen maksuttomassa annissa 9.2.2015 suuntaamat 200 000 uutta osaketta on merkitty kaupparekisteriin. Itselleen suuntaamia uusia osakkeita yhtiö voi käyttää pääomarakenteen vahvistamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja omistuspohjan laajentamiseen sekä sijoituskohteiden hankinnalla että liikkeeseenlaskettavilla vaihtovelkakirjalainoilla. Antien jälkeen yhtiön kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden lukumäärä on yhteensä 6 510 045 osaketta.

Helsingin Pörssi on hyväksynyt Orava Asuntorahaston yllämainittuja 568 000 osaketta koskevan listalleottohakemuksen ja uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena pörssilistalla 13.2.2015 alkaen.

Royal House Oy:lle suunnattujen 368 000 osakkeen kaupankäyntitunnus on OREIT ja ISIN-tunnus FI4000068614.

Yhtiön itselleen suuntaamien 200 000 osakkeen kaupankäyntitunnus on OREITN0115 ja ISIN-tunnus on FI4000148036. Nämä osakkeet eivät oikeuta vuoden 2014 tuloksesta vuonna 2015 maksettaviin osinkoihin, mutta oikeuttavat osinkoihin vuonna 2016 ja siitä eteenpäin.

Listauksen jälkeen yhtiön listattujen osakkeiden lukumäärä on yhteensä 6 510 045 osaketta.

Pekka Peiponen

Toimitusjohtaja

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puhelin 010 420 3104

Talous- ja hallintojohtaja Veli Matti Salmenkylä, puhelin 010 420 3102

http://www.oravaasuntorahasto.fi/

Vaisala ja Puhuri Oy sopivat tuulen mittaamisesta

Vaisala Group

Vaisala ja Puhuri Oy sopivat tuulen mittaamisesta

Vaisala                            Lehdistötiedote                         12.2.2015


Vaisala toimittaa mittausjärjestelmiä ja -palveluita kotimaiselle tuulivoimayhtiö Puhuri Oy:lle, joka operoi kolmea tuulipuistoa ja kehittää useita uusia.  Sopimus sisältää kaksi TRITON® Sodar tuulen etämittausjärjestelmää, sekä asennuksen ja SkyServe® huoltosopimuksen ensimmäkseksi vuodeksi. Järjestelmät sijoitetaan Pohjois-Suomeen. Lisäksi Vaisala toimittaa mittauskampanjan suunnittelu- ja arviointipalveluja, joilla Puhuri voi arvioida uusien tuulipuistojen kannattavuutta. 

Puhuri valitsi kylmään ilmastoon sopivan, ja huoltovapaan laitteiston

Puhurin projektijohtaja Toni Krankkala kertoo, että paikanpäällä tehtävät mittaukset ovat välttämättömiä oikeiden tuuliolosuhteiden varmistamiseksi: “On tärkeää saada mahdollisimman nopeasti luotettava kuva alueen tuulisuudesta. Mittausprojekti on helppo aloittaa liikuteltavalla kevyellä mittalaiteella ja mikäli tulokset osoittautuvat lupaaviksi, voidaan paikalle pystyttää myöhemmässä vaiheessa mittamasto pidemmän ajan mittauksia varten. ”  

Puhuri valitsi Vaisalan toimittajakseen huolellisten arvioiden jälkeen.

“Vaisalan TRITON® Sodarin mittausten luotettavuus, käytön yksinkertaisuus, huoltovapaus ja käyttökokemukset kylmistä olosuhteista puolsivat hankintaa. Laitteen vähäinen virrankulutus, ja polttokennolla tai aurinkopaneelilla tapahtuva akuston lataus lupaa vähäisiä tankkauskäyntejä, mikä on tärkeä ominaisuus mittakohteissa, joihin kulkeminen on haasteellista esimerkiksi talvella. Lisäksi SkyServe® palvelu on helppo käyttää, ja sieltä saa lähes reaaliaikaisen tiedon mittauksista”, Krankkala toteaa.

Vaisala kehittää tuulienergiapalveluja yhdessä asiakkaiden kanssa

Tämä on ensimmäinen kaupallinen sopimus, jossa Vaisala yhdistää kahdella eri yrityskaupalla hankkimaansa tuulienergiaosaamisen saman asiakkaan hyödyksi. Vaisala osti vuonna 2013 sekä tuulimittausjärjestelmiä tarjoavan SecondWind-yhtiön, että tuuliolosuhteiden arviointia tekevän 3TIER-yhtiön, molemmat Yhdysvalloista. 

“Tämä on meille tärkeä sopimus, sillä tuulienergiahankkeita kehitetään Suomessa yhä enemmän lähivuosina, ja haluamme olla mukana siinä kehityksessä”, sanoo Vaisalan sääliiketoiminnan johtaja Kai Konola. “Vaisalalla on maailmanluokan osaamista tuulivoimapalveluiden tuottamisessa, ja haluamme tuoda sitä suomalaisten asiakkaidemme hyödyksi”, Konola sanoo. 

Vaisalan TRITON® Sodar tuulen etämittausjärjestelmä perustuu ääniaaltoihin, joiden avulla järjestelmä laskee mittauspaikan tuuliprofiilin, eli kuinka paljon ja mihin suuntaan eri ilmakerroksissa tuulee.  SkyServe-palvelu käsittää mittausdatan keräämisen ja laitteen ylläpidon. Vaisala on maailman johtava sodar-järjestelmien toimittaja, jonka tuotteita käytetään ympäri maailman. Tuulenmittaustietoa käytetään yleisesti tuulipuistohankkeiden kehitykseen, suunnitteluun ja rahoitukseen.

Lisätietoja:

Marko Mäkinen, Regional Sales Manager

Puh: +358 40 5481 047

marko.makinen@vaisala.com

Katri Ahlgren, Communications Manager

Puh: +358 40 350 2557

katri.ahlgren@vaisala.comPuhuri Oy
 on kotimainen tuulipuistoja kehittävä, rakentava ja tuulivoimalla sähköä tuottava Kanteleen Voima Oy:n tytäryhtiö, jolla on toimipisteet Oulussa ja Haapavedellä. Yhtiöllä on tällä hetkellä kolme tuulipuistoa operoinnissa ja yksi rakenteilla, jonka valmistuttua Puhurin hallinnoimien tuulipuistojen kokonaisteho nousee 81 megawattiin. Yhtiöllä on lisäksi käynnissä uusia hankkeita Raahessa, Pyhäjoella, Pyhäsalmessa, Sievissä ja Haapavedellä, sekä lukuisia esiselvityksiä mahdollisista tuulivoimapuistoista eri puolella Suomea. Puhurin hankkeisiin ja tuulipuistoihin voi tutustua tarkemmin osoitteessa www.puhuri.fi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. 78-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa paremman elämänlaadun tarjoamalla kattavan valikoiman innovatiivisia havainto- ja mittaustuotteita ja palveluja meteorologian ja valittujen säästä riippuvaisten toimialojen sekä teollisuuden mittaustarpeisiin. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1500 ammattilaista ympäri maailmaa. A-sarjan osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki arvopaperipörssissä. www.vaisala.fi, www.twitter.com/VaisalaGroup

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-02-12 13:14 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/02/12/Vaisala+ja+Puhuri+Oy+sopivat+tuulen+mittaamisesta+HUG1894070.html

Vaisala Oyj tilinpäätöstiedote 2014

Vaisala Group

Vaisala Oyj tilinpäätöstiedote 2014

Vaisala Oyj        

Tilinpäätöstiedote                          

12.2.2015 klo 14.00

Tammi-joulukuussa 2014 liikevaihto kasvoi 10 % 299,7 miljoonaan euroon ja liiketulos kasvoi 46 % 26,4 miljoonaan euroon.

Loka-joulukuu 2014 lyhyesti

 • Saadut tilaukset 87,1 (82,7) miljoonaa euroa, kasvua 5 %
 • Tilauskanta 129,2 (122,0) miljoonaa euroa, kasvua 6 %
 • Liikevaihto 95,7 (80,5) miljoonaa euroa, kasvua 19 %
 • Bruttokateprosentti 52,5 % (48,7 %)
 • Liiketulos 14,9 (3,1) miljoonaa euroa, kasvua 388 %
 • Osakekohtainen tulos 0,73 (0,10) euroa
 • Rahavarat 47,6 (45,8) miljoonaa euroa

Tammi-joulukuu 2014 lyhyesti

 • Saadut tilaukset 295,0 (282,9) miljoonaa euroa, kasvua 4 %
 • Liikevaihto 299,7 (273,2) miljoonaa euroa, kasvua 10 %
 • Bruttokateprosentti 51,1 % (49,2 %)
 • Liiketulos 26,4 (18,1) miljoonaa euroa, kasvua 46 %
 • Osakekohtainen tulos 1,30 (0,60) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 23,8 (28,2) miljoonaa euroa
 • Maksetut osingot 16,2 (16,2) miljoonaa euroa
 • Vaisalan hallitus ehdottaa osinkoa maksettavaksi 0,90 euroa osakkeelta (0,90 euroa osakkeelta vuonna 2013)
 • Taloudellinen oheistus 2015: Vaisala arvioi vuoden 2015 liikevaihdon olevan 285-315 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 20-30 miljoonaa euroa.

 

Vaisalan toimitusjohtaja Kjell Forsén

“Neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihtomme oli ennätyksellisen korkea, 95,7 miljoonaa euroa ja se kasvoi 19 % edellisvuoteen verrattuna. Kasvu oli vahvaa sekä Controlled Environment liiketoiminta-alueella, joka kasvoi 24 % että Weather-liiketoiminta-alueella, joka kasvoi 17 %. Liikevaihto kasvoi kaikilla maantieteellisillä alueilla, mutta eniten APAC-alueella, jossa kasvua oli 33 %. Erinomainen toimitusvarmuus ja luotettava laatu hyödyttivät molempia liiketoiminta-alueita. Myös saadut tilaukset kasvoivat 5 % 87,1 miljoonaan euroon. Myyntikate parani 52,5 %:iin korkeiden volyymien ansiosta. Liiketulos kehittyi positiivisesti ja oli 14,9 miljoonaa euroa tai 15,6 % liikevaihdosta.

Hitaan alkuvuoden jälkeen Vaisala menestyi haastavasta markkinatilanteesta huolimatta hyvin vuonna 2014. Saatuja tilauksia kertyi hyvin kautta koko vuoden ja tilauskanta saavutti vuoden lopussa 129,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli erittäin voimakasta toisella vuosipuoliskolla ja saavutimme kaikkien aikojen korkeimman vuotuisen liikevaihdon 299,7 miljoonaa euroa. Vaisalan liikevaihto kasvoi 10 % edellisvuoteen verrattuna ja molempien liiketoiminta-alueiden kasvu oli yhtä hyvä. Ostettujen liiketoimintojen, 3TIERin ja Second Windin integraatio eteni hyvin, mutta myynnin kehitys ei vielä täyttänyt asetettuja odotuksia. Controlled Environment -liiketoiminta-alueen liikevaihdon kasvu oli vahvinta Life Science -asiakasryhmässä. Controlled Environment -liiketoiminta-alueen toimintamallissa vuosi sitten tehdyt muutokset ovat toimineet odotetusti ja liiketoiminta on palannut kasvu-uralle.

Liikevaihtomme kasvoi kaikilla maantieteellisillä alueilla, erityisesti APAC- ja EMEA-alueilla. Bruttokateprosentti parantui lähes kaksi prosenttiyksikköä 51,1 %:iin. Kasvu johtui volyymien kasvusta ja siihen liittyvistä mittakaavaeduista. Liiketulos oli 26,4 miljoonaa euroa ja se kasvoi 46 %, mikä on melkoinen saavutus ottaen huomioon molempien liiketoiminta-alueiden korkeammat T&K-investoinnit sekä Controlled Environment -liiketoiminta-alueen investoinnit myyntihenkilöstöön.

Haluan kiittää kaikkia Vaisalan työntekijöitä erinomaisesta tuloksesta, joka saavutettiin vahvojen ja osaavien tiimien, erinomaisen yhteistyön sekä jatkuvan uudistumisen ansiosta.

Eri alueiden markkinaolosuhteet vaihtelevat huomattavasti. Sään mittausratkaisujen markkinoilla kilpailun odotetaan kiristyvän. Teollisuuden ja life science -toimialan mittausratkaisujen markkinoiden ennakoidaan säilyvän suotuisina Americas-alueella ja jatkuvan vakaina muilla markkinoilla. Venäjän talouden odotetaan jatkavan heikentymistään. Kiinan markkinoille ennakoidaan hidasta kehitystä vuonna 2015.

Julkistimme 27.1.2015 suunnitelman liiketoimintarakenteen uudelleenjärjestelystä vahvistaaksemme strategian toteuttamisedellytyksiä ja parantaaksemme toiminnan ketteryyttä. Olennainen osa strategiaamme on tehokkuuden parantaminen yksinkertaistamalla sekä toimintaamme että organisaatiotamme. Weather-liiketoiminta-alueen suunniteltu uudelleenjärjestely kolmeen liiketoimintayksikköön ja palveluliiketoimintojen integrointi osaksi Weather-liiketoiminta-aluetta tulee parantamaan sekä tehokkuutta että asiakaslähtöisyyttä. Controlled Environment -liiketoiminta-alueen toiminta on tarkoitus järjestää kolmeen tulosvastuulliseen regioonaan, tavoitteena lisätä asiakaslähtöisyyttä ja ketteryyttä tässä nopeatempoisessa liiketoiminnassa. Tätä edesauttaa myös tuotevalikoiman nopeampi uudistaminen. Yllä kuvattu uudelleenjärjestely on erittäin tärkeä osa strategiamme toteutusta, jonka tavoitteena on 5 %:n keskimääräinen vuotuinen kasvu ja 15 %:n liikevoittomarginaali.

Arvioimme vuoden 2015 liikevaihdon olevan 285-315 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 20-30 miljoonaa euroa.

Avainluvut        
  10-12/2014 10-12/2013 1-12/2014 1-12/2013
Saadut tilaukset, milj. euroa 87,1 82,7 295,0 282,9
Tilauskanta, milj. euroa 129,2 122,0 129,2 122,0
Liikevaihto, milj. euroa 95,7 80,5 299,7 273,2
Bruttokate, milj. euroa 50,2 39,2 153,1 134,3
Bruttokateprosentti 52,5 48,7 51,1 49,2
Kiinteät kulut, milj. euroa 35,4 31,8 127,2 113,6
Liiketulos, milj. euroa 14,9 3,1 26,4 18,1
Liiketulos, % 15,6 3,8 8,8 6,6
Voitto (tappio) ennen veroja, milj. euroa 15,7 2,8 29,1 17,2
Tilikauden voitto (tappio), milj. euroa 13,1 1,8 23,4 10,9
Osakekohtainen tulos, euroa 0,73 0,10 1,30 0,60
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 15,0 12,0 23,8 28,2
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 2,1 1,3 7,9 7,1
Poistot, milj. euroa 4,0 3,7 15,2 14,8
Oman pääoman tuotto, %     14,3 6,3
Rahavarat kauden lopussa, milj. euroa 47,6 45,8 47,6 45,8

Markkinatilanne loka-joulukuussa 2014

Sään mittausratkaisujen markkinatilanne jatkui kohtuullisen hyvänä. Teollisuuden ja life science -toimialan mittausratkaisujen markkinat kehittyivät suosiollisesti. Euron heikkeneminen vaikutti positiivisesti Vaisalan liiketulokseen.

EMEA-alueella sään mittausratkaisujen markkinat säilyivät vakaana, vaikka talouden heikkous ja valuuttojen devalvoituminen heikensivät kysyntää Venäjällä ja sen naapurimaissa. Myös Lähi-idän konflikteilla oli epäsuotuisa vaikutus alueen sään mittausratkaisujen markkinan aktiviteettiin. Teollisuuden ja life science -toimialan mittausratkaisujen kysyntä parani.

Americas-alueella sään mittausratkaisujen markkinat säilyivät vireinä Yhdysvaltain julkisten asiakkaiden vetäminä. Teollisuuden ja life science -toimialan mittausratkaisujen markkinatilanne oli suotuisa.

APAC-alueella sään mittausratkaisujen markkinat säilyivät vakaana, vaikkakin Kiinassa kehitys oli maltillisempaa. Teollisuuden ja life science -toimialan mittausratkaisujen markkinatilanne parani hiukan.

Loka-joulukuun 2014 tulos

Saadut tilaukset          
Milj. euroa 10-12/2014 10-12/2013 Muutos, % 2014 2013
Weather 65,4 64,1 2 215,2 208,3
Controlled Environment 21,7 18,6 17 79,8 74,6
Yhteensä 87,1 82,7 5 295,0 282,9
           
Tilauskanta          
Milj. euroa 10-12/2014 10-12/2013 Muutos, % 2014 2013
Weather 123,7 116,2 7 123,7 116,2
Controlled Environment 5,5 5,8 -5 5,5 5,8
Yhteensä 129,2 122,0 6 129,2 122,0

Loka-joulukuussa 2014 saadut tilaukset olivat 87,1 (82,7) miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu tuli pääasiassa APAC-alueelta, jossa saatiin yksi suuri kuuden säätutkan tilaus arvoltaan 8,9 miljoonaa euroa. Weather-liiketoiminta-alueen saadut tilaukset olivat 65,4 (64,1) miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 2 %. Kasvu tuli kaikista muista asiakasryhmistä paitsi Meteorology- ja New Weather Markets -asiakasryhmistä. Neljännellä vuosineljänneksellä Vaisala allekirjoitti sopimuksen kuuden säätutkan toimittamisesta pitkäaikaiselle asiakkaalleen Aasiaan. Toimitukset alkavat 2016 ja päättyvät vuoden 2018 lopulla. Sopimuksen arvo on 8,9 miljoonaa euroa. Controlled Environment -liiketoiminta-alueen saadut tilaukset olivat 21,7 (18,6) miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 17 %. Kasvu kertyi molemmista asiakasryhmistä.

Tilauskanta oli joulukuun lopussa 129,2 (122,0) miljoonaa euroa ja se kasvoi 6 % vuoden 2013 joulukuun loppuun verrattuna. Tilauskannasta 55,1 (39,4) miljoonaa euroa toimitetaan vuonna 2016 tai myöhemmin. Tilauskanta sisältää myös 11,9 miljoonan euron suuruisen positiivisen korjauksen vuoden 2013 toisella puoliskolla ostettujen 3TIER Inc:n ja Second Wind Systems Inc:n avaaviin tilauskantoihin.

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain          
Milj. euroa 10-12/2014 10-12/2013 Muutos, % 2014 2013
Weather 73,3 62,4 17 219,6 200,0
Controlled Environment 22,3 18,0 24 80,2 73,2
Yhteensä 95,7 80,5 19 299,7 273,2
           
Maantieteellisten alueiden liikevaihto          
Milj. euroa 10-12/2014 10-12/2013 Muutos, % 2014 2013
EMEA 35,8 29,0 24 111,8 98,6
Americas 36,2 33,9 7 112,1 107,8
APAC 23,7 17,8 33 75,9 66,9
Yhteensä 95,7 80,5 19 299,7 273,2

Loka-joulukuussa 2014 Vaisalan liikevaihto oli 95,7 (80,5) miljoonaa euroa ja se kasvoi 19 % edelliseen vuoteen verrattuna. Weather-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 73,3 (62,4) miljoonaa euroa ja se kasvoi 17 %. Kasvu tuli kaikista muista asiakasryhmistä paitsi Airports-asiakasryhmästä. Weather-liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi kaikilla maantieteellisillä alueilla paitsi Americas-alueella. Controlled Environment -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 22,3 (18,0) miljoonaa euroa ja se kasvoi 24 %. Kasvu tuli molemmista asiakasryhmistä ja erityisesti Life Science -asiakasryhmästä. Controlled Environment -liiketoiminta-alue paransi liikevaihtoaan kaikilla maantieteellisillä alueilla.

Loka-joulukuussa 2014 EMEA-alueen liikevaihto oli 35,8 (29,0) miljoonaa euroa ja se kasvoi 24 % edellisvuoteen verrattuna. Americas-alueen liikevaihto oli 36,2 (33,9) miljoonaa euroa ja se kasvoi 7 %. APAC-alueen liikevaihto oli 23,7 (17,8) miljoonaa euroa ja se kasvoi 33 %.

Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto olisi ollut 92,5 (80,5) miljoonaa euroa ja se olisi kasvanut 12,0 miljoonaa euroa tai 15 % edellisestä vuodesta. Valuuttakurssien positiivinen vaikutus oli 3,2 miljoonaa euroa, mikä johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin valuuttakurssivaihtelusta.

Bruttokateprosentti oli 52,5 % (48,7 %). Bruttokateprosentin kasvu johtui pääasiassa liikevaihdon kasvusta ja siihen liittyvästä yksikkökustannusten laskusta mittakaavaetujen toteutuessa.

Liiketulos          
Milj. euroa 10-12/2014 10-12/2013 Muutos, % 2014 2013
Weather 12,7 7,6 66 17,0 14,5
Controlled Environment 3,9 -3,5 212 12,1 4,0
Eliminoinnit ja muut -1,7 -1,1 -62 -2,8 -0,4
Yhteensä 14,9 3,1 388 26,4 18,1

Loka-joulukuussa 2014 liiketulos oli 14,9 (3,1) miljoonaa euroa. Liiketuloksen kasvu johtui pääasiassa kummankin liiketoiminta-alueen liikevaihdon ja bruttokateprosentin parantumisesta, kun taas vuoden 2013 neljännen neljänneksen liiketulosta laski 4,3 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus Controlled Environment -liiketoiminta-alueella. Arvonalentumiskirjaus liittyy liikearvoon ja aineettomiin oikeuksiin, jotka syntyivät Veriteq Instruments Inc.:n yrityskaupan yhteydessä vuonna 2010. Kiinteät kulut olivat 35,4 (31,8) miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 12 % edellisvuoteen verrattuna. Kasvu johtui pääasiassa investoinneista uuden tarjonnan tuotekehitykseen ja instrumenttivalikoiman uudistamiseen sekä korkeammista bonuksista, jotka olivat seurausta neljännen neljänneksen hyvästä tuloksesta.

Loka-joulukuussa 2014 voitto ennen veroja oli 15,7 (2,8) miljoonaa euroa. Tuloverot olivat 2,5 (1,0) miljoonaa euroa. Tulos oli 13,1 (1,8) miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos loka-joulukuussa 2014 oli 0,73 (0,10) euroa.

Markkinatilanne 2014

Taloudellinen tilanne alkoi parantua vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla, ja tämä heijastui vähitellen sekä sään että teollisuuden ja life science -toimialan mittausratkaisujen vuoden 2014 markkinoihin. Molemmat Vaisalan liiketoiminta-alueet kasvattivat liikevaihtoaan kaikilla maantieteellisillä alueilla vuonna 2014.

EMEA-alueella sään mittausratkaisujen markkinat olivat vakaat ja erityisesti Euroopan markkinat kehittyivät hyvin. Talouden heikkous ja valuutan devalvoituminen Venäjällä sekä Lähi-idän konfliktit vaikuttivat epäsuotuisasti sään mittausratkaisujen markkinoiden kehitykseen näillä alueilla. Teollisuuden ja life science -toimialan mittausratkaisujen kysyntä parani loppuvuotta kohden.

Americas-alueella sään mittausratkaisujen markkinat kärsivät vielä ensimmäisellä vuosipuoliskolla Yhdysvaltojen valtion budjettileikkauksista. Markkinatilanne parantui kuitenkin merkittävästi toisella vuosipuoliskolla. Myös teollisuuden ja life science -toimialan mittausratkaisujen markkinat alkoivat piristyä ensimmäisen vuosipuoliskon lopulla, ja toisen vuosipuoliskon aikana liiketoimintaympäristö oli suotuisa.

APAC-alueella sään mittausratkaisujen markkinat säilyivät aktiivisina, vaikkakin Kiinassa havaittiin hidastumisen merkkejä toisella vuosipuoliskolla. Teollisuuden ja life science -toimialan mittausratkaisujen markkinat paranivat loppuvuotta kohden.

Tammi-joulukuun 2014 tulos

Saadut tilaukset      
Milj. euroa 2014 2013 Muutos, %
Weather 215,2 208,3 3
Controlled Environment 79,8 74,6 7
Yhteensä 295,0 282,9 4
       
Tilauskanta      
Milj. euroa 2014 2013 Muutos, %
Weather 123,7 116,2 7
Controlled Environment 5,5 5,8 -5
Yhteensä 129,2 122,0 6

Tammi-joulukuussa 2014 saadut tilaukset olivat 295,0 (282,9) miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu tuli pääasiassa APAC-alueelta ja Euroopasta. Weather-liiketoiminta-alueen saadut tilaukset olivat 215,2 (208,3) miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 3 %. Kaikkien muiden asiakasryhmien paitsi Meteorology-asiakasryhmän tilaukset kasvoivat. Controlled Environment -liiketoiminta-alueen saadut tilaukset olivat 79,8 (74,6) miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 7 %. Molempien asiakasryhmien saadut tilaukset kasvoivat.

Tilauskanta oli joulukuun lopussa 129,2 (122,0) miljoonaa euroa ja se kasvoi 6 % vuoden 2013 joulukuun loppuun verrattuna. Tilauskannasta 55,1 (39,4) miljoonaa euroa toimitetaan vuonna 2016 tai myöhemmin. Tilauskanta sisältää myös 11,9 miljoonan euron suuruisen positiivisen korjauksen vuoden 2013 toisella puoliskolla ostettujen 3TIER Inc:n ja Second Wind Systems Inc:n avaaviin tilauskantoihin.

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain      
Milj. euroa 2014 2013 Muutos, %
Weather 219,6 200,0 10
Controlled Environment 80,2 73,2 9
Yhteensä 299,7 273,2 10
       
Maantieteellisten alueiden liikevaihto      
Milj. euroa 2014 2013 Muutos, %
EMEA 111,8 98,6 13
Americas 112,1 107,8 4
APAC 75,9 66,9 14
Yhteensä 299,7 273,2 10

Tammi-joulukuussa 2014 Vaisalan liikevaihto oli 299,7 (273,2) miljoonaa euroa ja se kasvoi 10 % edellisvuoteen verrattuna. Weather-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 219,6 (200,0) miljoonaa euroa ja se kasvoi 10 %. Kasvu tuli kaikista muista asiakasryhmistä paitsi Airports-asiakasryhmästä. Weather-liiketoiminta-alue paransi liikevaihtoaan projekti- ja palveluliiketoiminnassa sekä kaikilla maantieteellisillä alueilla. Controlled Environment -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 80,2 (73,2) miljoonaa euroa ja se kasvoi 9 %. Liikevaihto kasvoi molemmissa asiakasryhmissä ja kaikilla maantieteellisillä alueilla.

Tammi-joulukuussa 2014 EMEA-alueen liikevaihto oli 111,8 (98,6) miljoonaa euroa ja se kasvoi 13 % edellisvuoteen verrattuna. Americas-alueen liikevaihto oli 112,1 (107,8) miljoonaa euroa ja se kasvoi 4 %. APAC-alueen liikevaihto oli 75,9 (66,9) miljoonaa euroa ja se kasvoi 14 %.

Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto olisi ollut 300,7 (273,2) miljoonaa euroa ja se olisi kasvanut 27,5 miljoonaa euroa tai 10 % edellisestä vuodesta. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 1,0 miljoonaa euroa, mikä johtui pääasiassa Japanin jenin ja Australian dollarin valuuttakurssivaihteluista.

Suomen ulkopuolisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 97 % (97 %).

Bruttokateprosentti oli 51,1 % (49,2 %). Bruttokateprosentin kasvu johtui pääasiassa liikevaihdon kasvusta ja siihen liittyvästä yksikkökustannusten laskusta mittakaavaetujen toteutuessa sekä toimitusketjun edelleen tehostamisesta.

Liiketulos      
Milj. euroa 2014 2013 Muutos, %
Weather 17,0 14,5 17
Controlled Environment 12,1 4,0 201
Eliminoinnit ja muut -2,8 -0,4 -576
Yhteensä 26,4 18,1 46

Tammi-joulukuussa 2014 liiketulos oli 26,4 (18,1) miljoonaa euroa. Liiketuloksen kasvu johtui pääasiassa kummankin liiketoiminta-alueen liikevaihdon ja bruttokateprosentin parantumisesta, kun taas vuoden 2013 liiketulosta laski 4,3 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus Controlled Environment -liiketoiminta-alueella. Arvonalentumiskirjaus liittyy liikearvoon ja aineettomiin oikeuksiin, jotka syntyivät Veriteq Instruments Inc.:n yrityskaupan yhteydessä vuonna 2010. Kiinteät kulut olivat 127,2 (113,6) miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 12 % edellisvuoteen verrattuna. Kasvu johtui pääasiassa vuoden 2013 toisella puoliskolla ostettujen 3TIER Inc:n ja Second Wind Systems Inc:n kiinteistä kuluista sekä investoinneista uuden tarjonnan tuotekehitykseen ja instrumenttivalikoiman uudistamiseen.

Tammi-joulukuussa 2014 rahoitustuotot ja -kulut olivat 2,6 (-1,0) miljoonaa euroa. Kasvu johtui pääasiassa USD-valuuttamääräisten saatavien arvostustuotoista.

Tammi-joulukuun 2014 voitto ennen veroja oli 29,1 (17,2) miljoonaa euroa. Tuloverot olivat 5,7 (6,2) miljoonaa euroa. Tammi-joulukuussa 2014 efektiivinen verokanta oli 19,5 % (36,4 %). Verokanta on alempi kuin edellisenä vuonna, koska Suomen veroprosentti laski 24,5 prosentista 20 prosenttiin ja laskennallisia verosaamisia arvostettiin uudelleen. Vuoden 2013 efektiivinen verokanta oli korkea johtuen etenkin vähennyskelvottomasta liikearvon 4,3 miljoonan euron arvonalentumiskirjauksesta Controlled Environment -liiketoiminta-alueella. Tulos oli 23,4 (10,9) miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos tammi-joulukuussa 2014 oli 1,30 (0,60) euroa.

Tase ja rahavirta

Vaisalan omavaraisuusaste ja likviditeetti säilyivät vahvoina. Joulukuun 2014 lopussa rahavarat olivat 47,6 (45,8) miljoonaa euroa eikä Vaisalalla ollut merkittäviä korollisia velkoja.

Taseen loppusumma oli 244,6 (225,6) miljoonaa euroa. Joulukuun lopussa 2014 omavaraisuusaste oli 71 % (72 %).

Tammi-joulukuussa 2014 Vaisalan liiketoiminnan rahavirta oli 23.8 (28,2) miljoonaa euroa. Rahavirran lasku johtui pääasiassa lisääntyneestä käyttöpääomasta, koska loppuvuonna 2014 hyvä myynti kasvatti myyntisaamisia ja pitkän elinkaaren tuotteisiin liittyvät komponenttien ostot kasvattivat vaihto-omaisuutta.

Investoinnit ja divestoinnit

Tammi-joulukuussa 2014 bruttoinvestoinnit olivat 7,9 (7,1) miljoonaa euroa. Poistot olivat 15,2 (14,8) miljoonaa euroa.

Weather-liiketoiminta-alue

Milj. euroa 10-12/2014 10-12/2013 Muutos, % 2014 2013 Muutos, %
Saadut tilaukset 65,4 64,1 2 215,2 208,3 3
Tilauskanta 123,7 116,2 7 123,7 116,2 7
Liikevaihto yhteensä 73,3 62,4 17 219,6 200,0 10
  Tuotteet 30,3 27,4 10 92,1 97,3 -5
  Projektit 29,8 24,3 23 83,8 70,0 20
  Palvelut 13,3 10,7 24 43,7 32,7 34
Liiketulos 12,7 7,6 66 17,0 14,5 17

Tammi-joulukuussa 2014 Weather-liiketoiminta-alueen saadut tilaukset olivat 215,2 (208,3) miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 3 % edellisvuoteen verrattuna. Kaikkien muiden asiakasryhmien paitsi Meteorology-asiakasryhmän tilaukset kasvoivat. Joulukuun lopussa tilauskanta oli 123,7 (116,2) miljoonaa euroa ja se kasvoi 7 % vuoden 2013 joulukuun loppuun verrattuna. Tilauskannasta 53,7 (39,1) miljoonaa euroa toimitetaan vuonna 2016 tai myöhemmin.

Neljännellä vuosineljänneksellä Vaisala allekirjoitti sopimuksen kuuden säätutkan toimittamisesta pitkäaikaiselle asiakkaalleen Aasiaan. Toimitukset alkavat 2016 ja päättyvät vuoden 2018 lopulla. Sopimuksen arvo on 8,9 miljoonaa euroa.

Tammi-joulukuussa 2014 Weather-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 219,6 (200,0) miljoonaa euroa ja se kasvoi 10 % edellisvuoteen verrattuna. Kasvu tuli kaikista muista asiakasryhmistä paitsi Airports-asiakasryhmästä. Eniten kasvoi New Weather Markets -asiakasryhmän liikevaihto. Weather-liiketoiminta-alue paransi liikevaihtoaan projekti- ja palveluliiketoiminnassa ja kaikilla maantieteellisillä alueilla. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto olisi ollut 219,4 (200,0) miljoonaa euroa ja se olisi kasvanut 19,4 miljoonaa euroa tai 10 % edellisestä vuodesta. Valuuttakurssien positiivinen vaikutus oli 0,2 miljoonaa euroa, mikä johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin ja Englannin punnan valuuttakurssivaihteluista.

Tammi-joulukuussa 2014 Weather-liiketoiminta-alueen liiketulos oli 17,0 (14,5) miljoonaa euroa ja se kasvoi 17 % edellisvuoteen verrattuna. Liiketuloksen kasvu johtui liikevaihdon ja bruttokateprosentin parantumisesta. Kiinteät kulut kasvoivat edellisvuodesta. Kasvu johtui pääasiassa vuoden 2013 toisella puoliskolla ostettujen 3TIER Inc:n ja Second Wind Systems Inc:n kiinteistä kuluista sekä investoinneista uuden tarjonnan tuotekehitykseen ja instrumenttivalikoiman uudistamiseen.

Controlled Environment -liiketoiminta-alue

Milj. euroa 10-12/2014 10-12/2013 Muutos, % 2014 2013 Muutos, %
Saadut tilaukset 21,7 18,6 17 79,8 74,6 7
Tilauskanta 5,5 5,8 -5 5,5 5,8 -5
Liikevaihto yhteensä 22,3 18,0 24 80,2 73,2 9
  Tuotteet 19,8 15,5 27 70,7 64,2 10
  Palvelut 2,6 2,5 3 9,4 9,0 5
Liiketulos 3,9 -3,5 212 12,1 4,0 201

Tammi-joulukuussa 2014 Controlled Environment -liiketoiminta-alueen saadut tilaukset olivat 79,8 (74,6) miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 7 % edellisvuoteen verrattuna. Molempien asiakasryhmien saadut tilaukset kasvoivat. Joulukuun 2014 lopussa tilauskanta oli 5,5 (5,8) miljoonaa euroa ja se laski 5 % edellisvuoteen verrattuna. Tilauskannasta 1,4 (0,3) miljoonaa euroa toimitetaan vuonna 2016 tai myöhemmin.

Tammi-joulukuussa 2014 Controlled Environment -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 80,2 (73,2) miljoonaa euroa ja se kasvoi 9 % edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi molemmissa asiakasryhmissä ja pääasiassa Life Science -asiakasryhmässä. Liikevaihto kasvoi kaikilla maantieteellisillä alueilla. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto olisi ollut 81,4 (73,2) miljoonaa euroa ja se olisi kasvanut 8,2 miljoonaa euroa tai 11 % edellisestä vuodesta. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 1,2 miljoonaa euroa, mikä johtui pääasiassa Japanin jenin valuuttakurssivaihtelusta.

Tammi-joulukuussa 2014 Controlled Environment -liiketoiminta-alueen liiketulos oli 12.1 (4,0) miljoonaa euroa ja se kasvoi 201 % edellisvuoteen verrattuna. Kasvu johtui pääasiassa liikevaihdon ja bruttokateprosentin parantumisesta, kun taas vuoden 2013 liiketulosta laski 4,3 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus Controlled Environment -liiketoiminta-alueella. Arvonalentumiskirjaus liittyy liikearvoon ja aineettomiin oikeuksiin, jotka syntyivät Veriteq Instruments Inc.:n yrityskaupan yhteydessä vuonna 2010.  Kiinteiden kulujen kasvu edellisvuoteen verrattuna johtui pääasiassa korkeammista myynti- ja markkinointikuluista sekä tuotekehitysinvestoinneista uuden tarjonnan kehittämiseen.

Tutkimus ja tuotekehitys

Tammi-joulukuussa 2014 tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat (T&K) 34,0 (28,9) miljoonaa euroa eli 11,3 % (10,6 %) liikevaihdosta. Kasvu johtui pääasiassa ostettujen yritysten tutkimus- ja tuotekehitysmenoista sekä investoinneista uuden tarjonnan tuotekehitykseen ja instrumenttivalikoiman uudistamiseen.

Milj. euroa 10-12/

2014
10-12/

2013
Muutos,

%
2014 2013 Muutos,

%
Weather 7,3 6,0 20 25,7 22,4 15
Controlled Environment 2,1 1,9 9 8,2 6,5 27
Yhteensä 9,4 8,0 17 34,0 28,9 18

Tammi-joulukuussa 2014 Weather-liiketoiminta-alueen T&K-menot olivat 11,7 % (11,2 %) liikevaihdosta. Controlled Environment -liiketoiminta-alueen T&K-menot olivat 10,3 % (8,9 %) liikevaihdosta.

Tärkeimpiä lanseerauksia

Vaisala toi vuonna 2014 markkinoille useita tuotteita ja ohjelmistoja, joista tärkeimmät on kerrottu alla. Lisää tietoa uusista tuotteista ja ohjelmistoista on yhtiön verkkosivuilla, www.vaisala.fi.

Weather-liiketoiminta-alue jatkoi neljännen sukupolven radiosondien kehitysohjelmaa ja julkaisi otsonimittausominaisuuden RS41-radiosondille ja uuden radiosondimallin RS41-SGP, joka sisältää painesensorin ilmanpaineen mittaamiseen. Säätutkapuolella uusi tutkan antenniin kiinnitettävä AMR-tutkavastaanotin mahdollistaa vanhojen yksipolarisaatiotutkien päivittämisen kaksoispolarisaatiotutkiksi yhdellä kompaktilla asennuksella. Vaisala julkaisi myös IRIS Vision -ohjelmiston, joka on helppokäyttöinen web-näyttö säätutkakäyttöön. Tärkeisiin ohjelmistojulkaisuihin lukeutuivat myös AviCast – päätöksenteontukijärjestelmä lentokenttäkäyttöön, Observation Network Manager NM10 – säähavaintoverkon hallintajärjestelmä ja uusi versio RoadDSS -päätöksenteontukijärjestelmästä tieverkon kunnossapitoon. RoadDSS -ohjelmiston lisäksi Vaisala julkaisi tiesääasiakkaille myös uuden tiesääaseman RWS200.

Controlled Environment -liiketoiminta-alue julkaisi kuumasterilointia kestävän GMP231 -hiilidioksidimittalaitteen käytettäväksi olosuhdekaapeissa life science-teollisuudessa. GMP231 käyttää Vaisalan CARBOCAP®-teknologiaa ja laite kestää jopa 180 celsiusasteen lämpötilan, mikä tekee laitteesta optimaalisen sovelluksiin, joissa käytetään kuumasterilointia. Samaan käyttöympäristöön julkaistiin myös HMM105, digitaalinen HUMICAP®-teknologiaa hyödyntävä kosteusmittausmoduuli, joka voidaan integroida erilaisiin, esim. säännöllistä sterilointia vaativiin, olosuhdekaappeihin. Vaisala toi rakennusautomaatiomarkkinoille HMDW110 -sarjan kosteus- ja lämpötilalähettimet. HMDW110 -lähettimissä on hyvä mittaustarkkuus ja tuotteet on tarkoitettu vaativiin lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmiin tai life science -puhdashuonekäyttöön. Käsimittarimarkkinoille Vaisala julkaisi HM42/46 -mallit suositusta HM40-sarjan lämpötila- ja kosteusmittarista.

Henkilöstö

Vaisala kehittää henkilöstöään liiketoimintastrategioidensa mukaisesti. Vaisala jatkoi panostuksiaan digitalisaatioon liittyvien valmiuksien ja osaamisen kehittämiseksi parantaakseen entisestään erityisesti Vaisalan internetpohjaisia palveluita ja asiakasviestintää. Vaisalan strategian toteuttamisessa asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämisellä ja sovellusosaamisella on entistä tärkeämpi rooli. Vaisala jatkoi myyntikoulutuksia kehittääkseen ratkaisumyyntiä asiakasarvon esille tuomiseksi. Uusiutuvan energia-alan osaaminen kehittyi pääasiassa yritysostoin ja rekrytoinnein.

Vaisalan henkilöstön kehittämisessä yhdistyvät sisäiset ja ulkoiset koulutusohjelmat, yhteistyö yliopistojen ja tutkijoiden kanssa, työnkierto, kansainväliset tehtävät, mentorointi ja valmennus. Vuonna 2014 Vaisala lanseerasi verkossa toimivan koulutusalustan. Tämä eLearning-oppimisympäristö sisältää yli 40 interaktiivista moduulia.

Esimiehille suunnattu LEAD-ohjelma ja asiantuntijoille suunnattu Expert Lead -ohjelma keskittyivät johtamistaitojen ja yhteistyökulttuurin edelleen kehittämiseen. Yhdeksäs globaali Vaisala Business Learning -koulutusohjelma käynnistyi syksyllä 2014. Tässä koulutuksessa johtamistaitojen kehittäminen keskittyy strategian, asiakaslähtöisyyden ja talouden osa-alueille. Kaikille Vaisalan esimiehille kohdennettu laadun kehittämisohjelma aloitettiin toukokuussa 2014. Organisaatiorajat ylittävissä Luotettava Asiakaskokemus -työpajoissa, joita järjestettiin kaikissa Vaisalan toimistoissa, vahvistettiin asiakaslähtöisyyttä ja prosessiajattelua.

Työhyvinvointi-teeman yhteydessä kaikki Suomessa työskentelevät esimiehet osallistuivat interaktiiviseen koulutustilaisuuteen. Työterveys- ja työturvallisuustietoisuuden lisäämiseen liittyvä koulutus uudistettiin vuoden 2014 aikana.

Strategiauudistuksen valmistuttua Vaisala käynnisti globaalin arvokeskustelun toukokuussa 2014. Kaikki Vaisalan työntekijät osallistuivat keskusteluun Vaisalan arvoista niin internetissä kuin työpajoissa. Vaisalan arvot ovat Asiakaslähtöisyys, Innovatiivisuus ja uudistuminen, Vahvoja yhdessä sekä Luotettavuus ja vastuullisuus.

Joulukuun lopussa 2014 Vaisalan henkilöstön määrä oli 1 613 (31.12.2013: 1 563). Vaisalassa työskenteli vuonna 2014 keskimäärin 1 617 (1 485) henkilöä. Henkilöstömäärää vahvistettiin yrityksen tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa ja myynnissä.

Joulukuun lopussa henkilöstöstä 64 % (66 %) työskenteli EMEA-alueella, 27 % (25 %) Americas-alueella ja 9 % (9 %) APAC-alueella. Henkilöstöstä 43 % (41 %) työskenteli Suomen ulkopuolella. Vuoden lopulla yhtiön tutkimus- ja tuotekehitystoiminnoissa työskenteli 22 % (19 %) Vaisalan henkilöstöstä.

  31.12.2014 31.12.2013 Muutos, %
Suomi 917 893 3
EMEA (poislunkien Suomi) 123 120 3
Americas 438 428 2
APAC 135 122 11
Yhteensä 1 613 1 563 3

Osakepalkkiojärjestelmät

Yhtiön hallitus päätti 3.5.2012 uuden, konsernin osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta vuodelle 2012. Järjestelmä on suunnattu konsernin avainhenkilöille ja se perustuu konsernin kannattavuuden kehittymiseen kalenterivuonna 2012. Palkkio maksetaan osin yhtiön A-osakkeilla ja osin rahavaroilla keväällä 2015. Rahavaroilla katetaan avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvät verot ja veroluonteiset maksut. Palkkiota ei makseta, mikäli avainhenkilön työ- tai palvelusuhde päättyy ennen palkkion maksupäivää. Osakepalkkiojärjestelmässä luovutettava palkkio vastaa enintään 142 200 osaketta riippuen yhtiön palkkioon oikeutettujen henkilöiden määrästä ansaintajakson päättyessä. Tilikaudella 2014 järjestelmästä kirjattiin kulua 0,7 miljoonaa euroa ja tilikaudella 2013 0,6 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa vuonna 2012).

Yhtiön hallitus päätti 6.2.2013 uuden, konsernin osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta vuodelle 2013. Järjestelmä on suunnattu konsernin avainhenkilöille ja se perustuu konsernin kannattavuuden kehittymiseen kalenterivuonna 2013. Palkkio maksetaan osin yhtiön A-osakkeilla ja osin rahavaroilla keväällä 2016. Rahavaroilla katetaan avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvät verot ja veroluonteiset maksut. Palkkiota ei makseta, mikäli avainhenkilön työ- tai palvelusuhde päättyy ennen palkkion maksupäivää. Osakepalkkiojärjestelmässä luovutettava palkkio vastaa enintään 150 000 osaketta riippuen yhtiön palkkioon oikeutettujen henkilöiden määrästä ansaintajakson päättyessä. Järjestelmästä ei luovutettu osakkeita, koska asetetut tavoitteet eivät toteutuneet vuonna 2013.

Yhtiön hallitus päätti 10.2.2014 uuden, konsernin osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta vuodelle 2014. Järjestelmä on suunnattu konsernin avainhenkilöille ja se perustuu konsernin kannattavuuden kehittymiseen kalenterivuonna 2014. Palkkio maksetaan osin yhtiön A-osakkeilla ja osin rahavaroilla keväällä 2017. Rahavaroilla katetaan avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvät verot ja veroluonteiset maksut. Palkkiota ei makseta, mikäli avainhenkilön työ- tai palvelusuhde päättyy ennen palkkion maksupäivää. Osakepalkkiojärjestelmässä luovutettava palkkio vastaa enintään 147 000 osaketta riippuen yhtiön palkkioon oikeutettujen henkilöiden määrästä ansaintajakson päättyessä. Tilikaudella 2014 järjestelmästä kirjattiin kulua 0,2 miljoonaa euroa.

Henkilöstökulut olivat vuonna 2014 116,3 (104,7) miljoonaa euroa.

Muutokset konsernirakenteessa

Vaisalan pääkonttori sijaitsee Vantaalla. 31.12.2014 Vaisalalla oli tytäryhtiöt Australiassa, Brasiliassa, Kanadassa, Kiinassa, Saksassa, Ranskassa, Intiassa, Japanissa, Malesiassa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Lisäksi Vaisalalla on kiinteät toimipaikat Ruotsissa ja Kuwaitissa sekä toimisto Intiassa, Etelä-Koreassa ja Yhdistyneissä Arabiemiraateissa. Tytäryhtiö Panaman yksikkö likvidoitiin vuoden 2014 aikana. Tytäryhtiö Yhdistyneissä Kuningaskunnissa 3TIER (Europe) Limited sulautettiin Vaisala Limited:iin ja tytäryhtiöt Yhdysvalloissa 3Tier Inc. ja Second Wind Systems Inc. sulautettiin Vaisala Inc.:iin.

Vaisalan 2014-2018 strategia ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Vaisalan hallitus vahvisti yhtiön strategian vuosille 2014-2018 toukokuun 12. päivänä 2014. Vaisalan tavoitteena on kannattava kasvu, johon pyritään toteuttamalla strategisia teemoja: asiakasarvon luominen, luotettavuus ja yksinkertaistaminen.

Weather-liiketoiminta-alue synnyttää asiakasarvoa rakentamalla uutta liiketoimintaa päätöksenteon tukipalveluista, joita tarjotaan uusiutuvien energiamarkkinoiden asiakkaille sekä ilmailu- ja tieasiakkaille. Controlled Environment -liiketoiminta-alue luo lisäarvoa asiakkaidensa toiminnoille laajentamalla tarjoamaansa life science- ja teollisuusasiakkaille sekä kehittämällä myyntikanaviaan.

Luotettavuus synnyttää asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta. Tuotteiden ja palvelujen korkea laatu, hyvin toimiva asiakaspalvelu ja oikea-aikaiset toiminnot varmistavat luotettavan asiakaskokemuksen.

Yksinkertaistaminen lisää toiminnan tehokkuutta. Optimoidut globaalit verkostot, virtaviivaistetut toimitusketjut, yhtenäiset ratkaisut ja jatkuva kehittäminen kaikissa funktioissa varmistavat Vaisalan toiminnan tehostumisen.

Vaisalan pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Kasvu: Vaisala tavoittelee 5 %:n keskimääräistä vuotuista kasvua. Valituilla kasvualueilla, kuten uusiutuva energia ja life science, tavoitteena on ylittää 10 %:n vuotuinen kasvu.

Kannattavuus: Vaisala tavoittelee kannattavaa kasvua ja tavoitteena on saavuttaa 15 %:n liikevoittomarginaali kauden loppuun mennessä.

Vaisala ei pidä pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita markkinaohjeistuksena yhdellekään vuodelle.

Strategian toteuttaminen vuonna 2014

Kasvua asiakasarvoa luomalla

Vuonna 2014 Vaisala jatkoi investointeja Weather- ja Controlled Environment -liiketoiminta-alueiden strategisille kasvualueille. Vaisala myös kasvatti tutkimus- ja tuotekehitysmenoja 5 miljoonalla eurolla 11,3 %:iin liikevaihdosta tukeakseen kasvutavoitteita, nopeuttaakseen tarjonnan uudistamista ja parantaakseen kilpailukykyä.

Weather-liiketoiminta-alue jatkoi uuden liiketoiminnan rakentamista informaatiopalvelujen ympärille tarjotakseen näitä palveluja uusiutuvan energian, ilmailun sekä tie- ja rautatieliikenteen asiakasryhmille.

Vuonna 2013 Vaisala osti kaksi yritystä, 3TIER Inc:n ja Second Wind Systems Inc:n, nopeuttaakseen Weather-liiketoiminta-alueen uusiutuvan energian strategian toteuttamista. Vuonna 2014 keskityttiin rakentamaan vankka perusta uusiutuvan energian liiketoiminnalle uudistamalla yksikön strategia ja erityisesti integroimalla ja määrittämällä yhteinen suunta aikaisemmalle kolmelle erilliselle organisaatiolle. Uuden tarjonnan kehittäminen ja alan hyväksynnän saaminen olemassa olevalle tuotevalikoimalle eteni hyvin samalla kun Vaisalan tunnettuus lisääntyi. Vaisala vahvisti läsnäoloaan kohdemaissa mutta myynnin kehitys ei vielä täyttänyt asetettuja odotuksia.

Myös muut informaatiopalvelustrategian toteuttamiseen liittyvät hankkeet etenivät hyvin. Vaisala solmi ensimmäiset asiakassopimukset lentokoneiden jäänestoratkaisun käyttöönotosta kolmen lentoyhtiön kanssa Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Vuonna 2014 Vaisala lanseerasi useita uusia tuotteita ja ohjelmistoja sään mittaratkaisujen markkinoille kasvun kiihdyttämiseksi sekä korvaamaan olemassa olevia tuotteita uusilla edistyksellisillä tuotteilla. Tärkein lanseeraus oli täysin uusittu RWS200-tiesääasema ja siihen liittyvä edistyksellinen päätöksentekoa tukeva ohjelmisto. Toinen keskeinen tuoteuutuus oli tutkan antenniin kiinnitettävä tutkavastaanotin, joka mahdollistaa asiakkaan vanhojen yksipolarisaatiotutkien päivittämisen moderniksi kaksoispolarisaatiotutkaksi. Näin asiakas välttyy vanhan tutkan korvaamiselta.

Controlled Environment -liiketoiminta-alue jatkoi teollisuusliiketoimintansa kasvun vauhdittamista valikoiduissa teollisissa sovelluksissa ja life sciencessa laajentamalla tarjontaansa ja kehittämällä myyntiverkostoaan. Controlled Environment -liiketoiminta-alue panosti maantieteelliseen laajentumiseen ja solmi uusia jakelijasopimuksia yli 10 maassa, joissa on erinomaiset mahdollisuudet teollisuusliiketoiminnalle. Vaisalan nykyiset ja uudet asiakkaat voivat nyt ostaa yrityksen mittalaitteita yhtiön omasta myyntikanavasta, paikallisilta jakelijoilta sekä verkkokaupasta, joka toimii lähes sadassa maassa eri puolilla maailmaa.

Lisäksi Vaisala kehitti teollisuusliiketoimintaansa vauhdittamalla life sciencen valvontajärjestelmien kasvua. Teollisuusmittauslaitteita toimitettiin monille eri toimialoille ja uusia tuotteita esiteltiin muun muassa rakennusautomaatiomarkkinoille. Tarjontaan lisättiin uuden sukupolven tuotteita, joissa hyödynnetään Vaisalan uutta seuraavan sukupolven CarboCap-teknologiaa hiilidioksidin mittaamiseen.

Luotettavuus ja yksinkertaistaminen parantavat asiakastyytyväisyyttä ja tehokkuutta

Vuonna 2014 Vaisala jatkoi tuotteiden ja palvelujen laadun ja toimitusvarmuuden parantamista täyttääkseen asiakkaiden korkeat odotukset. Tärkeimpiin toimenpiteisiin kuuluivat tuotedesignin, tuotannon ja palvelutoimitusten laadun kehittäminen. Erityistä huomiota kiinnitettiin korjaaviin ja ehkäiseviin toimiin, joilla parannettiin Vaisalan alihankkijoiden toimitusten laatua.

Vaisala jatkoi toimitusvarmuuden parantamista sekä koko toimitusketjun läpimenoaikojen lyhentämistä useille tuotteille, projekteille ja palveluille. Lean-menetelmää hyödyntämällä saavutettiin hyviä tuloksia koko materiaalivirran tehostuessa ja toimitusten läpimenoaikojen lyhentyessä. Toimitusajat ovat kriittisiä Vaisalan monille teollisuusasiakkaille.

Lisäksi Vaisala jatkoi ERP-toiminnanohjausjärjestelmän, tärkeimpien prosessien sekä globaalin hankinta- ja jakeluverkoston kehittämistä.

Kestävä kehitys

Vaisalalla on ainutlaatuinen mahdollisuus edistää kestävää kehitystä tarjoamalla asiakkailleen kehittämäänsä teknologiaa. Vaisalan säähavaintojärjestelmien avulla suojellaan ihmishenkiä ja omaisuutta sekä vähennetään haitallisia ympäristövaikutuksia. Teolliset mittalaitteet lisäävät asiakkaiden liiketoiminnan tehokkuutta sekä vähentävät energian ja materiaalien kulutusta.

Vaisala huomioi YK:n Global Compact -ohjelman tavoitteet ja etenkin siinä mainitut ihmisoikeudet, työntekijöiden oikeudet, ympäristön ja korruptionvastaisen työn. Vaisalalle kestävä kehitys merkitsee enemmän kuin vain oman toiminnan vaikutusten minimointia. Kestävää kehitystä on antaa asiakkaille työkalut, joilla he voivat savuttaa omat kestävän kehityksen tavoitteensa. Vaisala tarjoaa asiakkailleen keinot ympäristön ja ilmaston tilan havainnointiin. Tämä strategisen lähestymisen ansiosta Vaisala valittiin CDP:n (aiemmin yritys nimeltään Carbon Disclosure Project) arvostetulle Global Climate Performance Leadership -indeksin A-listalle ja Nordic Climate Disclosure Leadership -indeksiin. Tässä vertailussa arvioidaan yrityksen toimia ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, vaadittaviin toimiin mukautumisessa ja avoimuudessa. Vaisalaa arvioitiin osana tietotekniikkasektoria, jonka on laajalti katsottu olevan yksi keskeisistä muutosta ajavista voimista liiketoiminnassa ja kulutusyhteiskunnassa. Tuotteiden tehokkuusvaatimukset täyttävien innovatiivisten ratkaisujen tuottaminen on toinen keskeinen mahdollisuus, johon Vaisala vastaa teknologiallaan sekä ratkaisu- ja tuotetarjonnallaan.

Lisää tietoa Vaisalan vastuullisuudesta löytyy yhtiön internetsivuilta www.vaisala.fi/sustainability.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Vaisalan liiketoiminta on altis globaalin talouden, poliittisten linjausten, konfliktien, määräysten sekä sääntöjen muutoksille. Lisäksi muutokset Vaisalan toimitusketjussa ja jakelukanavissa sekä onnettomuudet ja luonnonmullistukset sekä epidemiat saattavat vaikuttaa liiketoimintaan tilausten peruuntumisina, toimituskatkoina, matkustusrajoituksina ja markkinamahdollisuuksien menetyksinä. Vaisalan kyvykkyyteen toteuttaa menestyksekkäästi ja oikea-aikaisesti investointeja, divestointeja, yrityskauppoja ja uudelleenjärjestelyjä sekä saavuttaa niihin liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet liittyy riskejä, jotka saattavat toteutuessaan vaikuttaa liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

 

Lähiajan merkittävimpien liikevaihtoon ja kannattavuuteen vaikuttavien riskien ja epävarmuustekijöiden arvioidaan liittyvän yhtiön kykyyn ylläpitää toimitusvarmuutensa, kriittisten komponenttien saatavuuteen, tuotannon tai tietojärjestelmien keskeytyksiin, globaalin talouden muutoksiin, lännen pakotteisiin Venäjää vastaan, epidemioiden leviämiseen, konfliktien jatkumiseen Lähi-idässä ja Afrikassa, valuuttakurssien vaihteluihin, asiakkaiden rahoituskykyyn, asiakkaiden osto- tai investointikäyttäytymisen muutoksiin sekä tilausten siirtymiseen tai peruuntumiseen. Muutokset kilpailijatilanteessa, kuten kilpailun kiristyminen ja hintojen lasku, voivat vaikuttaa liiketoiminnan määrään ja kannattavuuteen Vaisalan perinteisesti vahvoilla alueilla. Muutokset alihankkijasuhteissa, alihankkijoiden toiminnassa ja toimintaympäristössä tai toimitettavien tuotteiden laatu voivat vaikuttaa negatiivisesti Vaisalan toimintaan.

 

Vaisalan projektiliiketoiminnan osuus koko liiketoiminnasta on huomattava. Projektiliiketoiminnan suorituskyky ja aikataulut riippuvat kolmansista osapuolista, mikä saattaa vaikuttaa kyseisen liiketoiminnan kannattavuuteen sekä tuottojen ja kulujen kirjaamisajankohtaan. Oletukset uusien projekti- ja palveluliiketoimintojen mahdollisuuksista sisältävät sekä liikevaihtoon että kannattavuuteen liittyviä riskejä.

Informaatiopalvelujen ja päätöksenteon tukijärjestelmien merkitys kasvaa Vaisalan Weather-liiketoiminnassa. Näihin internetpohjaisiin online-palveluihin saattaa kohdistua erilaisia kyberriskejä.

Vaisala Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 26.3.2014 Vaisalan pääkonttorissa Vantaalla. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2013.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että osinko on 0,90 euroa osakkeelta eli yhteensä 16 253 292,60 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 31.3.2014 ja maksupäivä 7.4.2014.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 45 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 35 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Mikko Niinivaara ja Raimo Voipio valittiin uudelleen vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Petra Lundström ja Pertti Torstila. Yhtiöjärjestyksen hallituksen jäsenten toimikautta koskevien määräysten johdosta Petra Lundström valittiin vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle. Pertti Torstila valittiin vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle.Tilintarkastaja ja heidän palkkionsa

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy:n toimikaudelle, joka jatkuu varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päättymiseen saakka. Deloitte & Touche Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Merja Itäniemi. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.

Valtuutus omien A-sarjan osakkeiden suunnattuun hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 160 000 yhtiön oman A-osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Uusi valtuutus korvaa aiemman ja se on voimassa varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 26.9.2015 saakka.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 319 150 oman A-osakkeen luovuttamisesta. Osakkeita voidaan luovuttaa myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen ja osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa myös omien osakkeiden merkintään oikeuttavia erityisiä oikeuksia, ja osakkeiden merkintähinta voidaan rahan sijaan maksaa myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Uusi valtuutus korvaa aiemman ja se on voimassa 26.3.2019 saakka.

Lahjoitukset

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen antamaan yhteensä enintään 250 000 euron lahjoitukset. Valtuutus on voimassa vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Raimo Voipion ja varapuheenjohtajaksi Yrjö Neuvon.

Hallituksen valiokuntien kokoonpano päätettiin seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta

Maija Torkko valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petra Lundström ja Mikko Niinivaara jäseniksi. Puheenjohtaja ja kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta

Raimo Voipio valittiin palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi ja Yrjö Neuvo ja Maija Torkko jäseniksi. Raimo Voipio on yhtiöstä riippumaton. Yrjö Neuvo ja Maija Torkko ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Vaisalan osake

Vaisalan osakepääoma oli 7 660 808 euroa 31.12.2014. Joulukuun lopussa Vaisalalla oli 18 218 364 osaketta, joista 3 389 351 kuulun sarjaan K ja 14 829 013 sarjaan A. K- ja A-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-sarjan osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa 20 äänellä ja jokainen A-sarjan osake 1 äänellä. A-sarjan osakkeet muodostavat 81,4 % kaikista osakkeista ja 17,9 % äänimäärästä. K-sarjan osakkeet puolestaan muodostavat 18,6 % kaikista osakkeista ja 82,1 % äänimäärästä.

Valtuutukset

Vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 160 000 yhtiön oman A-osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Uusi valtuutus korvaa aiemman ja se on voimassa varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 26.9.2015 saakka. Hallitus ei käyttänyt valtuutusta vuonna 2014.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 319 150 oman A-osakkeen luovuttamisesta. Osakkeita voidaan luovuttaa myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen ja osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa myös omien osakkeiden merkintään oikeuttavia erityisiä oikeuksia, ja osakkeiden merkintähinta voidaan rahan sijaan maksaa myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Uusi valtuutus korvaa aiemman ja se on voimassa 26.3.2019 saakka. Hallitus ei käyttänyt valtuutusta vuonna 2014.

Edellä mainittujen lisäksi hallituksella ei ole muita voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien liikkeeseenlaskuvaltuutuksia.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen antamaan yhteensä enintään 250 000 euron lahjoitukset. Valtuutus on voimassa vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallitus käytti saamaansa valtuutusta vuonna 2014. Vaisala lahjoittaa vuonna 2017 valmistuvaan uuteen lastensairaalaan kosteuden, lämpötilan ja hiilidioksidin mittalaitteita. Laitteiden kokonaisarvo on noin 225 000 euroa ja ne integroidaan osaksi sairaalan rakennusautomaatioratkaisua.

NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vaihdetut osakkeet

Vaisalan osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingin pörssissä vuoden 2014 aikana yhteensä 1 110 337 (2 876,861) 25,1 (56,5) miljoonan euron kokonaishintaan.

Vaisala Oyj:n osakkeiden joulukuun viimeinen kauppa NASDAQ OMX Helsingissä tehtiin hintaan 21,89 (23,21) euroa. Osakkeen hinta laski vuoden aikana 6 % (kasvua 46 %), ja OMX Helsinki Cap -indeksi nousi 6 % (26 %). Osakkeen ylin kurssi oli 24,98 (23,47) euroa ja alin 19,40 (16,04) euroa. Keskikurssi oli 22,60 (19.88) euroa.

Vaisalan A-sarjan osakkeiden markkina-arvo 31.12.2014 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 321,1 (344,2) miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeiden päätöskurssiin 31.12.2014, oli yhteensä 395,3 (419.2) miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Joulukuun lopussa Vaisala Oyj:llä oli 7 302 (7 708) rekisteröityä osakkeenomistajaa. Suomen ulkopuolella olevat omistajat ja hallintarekisteröidyt omistajat omistivat osakkeista 16,3 % (14,1 %). Kotitaloudet omistivat osakkeista 45,7 % (46,6 %), yksityiset yritykset 13,5 % (14,3 %), rahoitus- ja vakuutuslaitokset 11,7 % (11,6 %), voittoa tavoittelemattomat yritykset 8,2 % (8,8 %) ja julkisyhteisöt 4,6 % (4,6 %).

Vaisala Oyj:n hallituksen jäsenten omistamien ja hallitsemien A-sarjan osakkeiden lukumäärä 31.12.2014 oli 657 470 ja K-sarjan osakkeiden 546 968. Hallituksen omistamien ja hallitsemien A- ja K-sarjan osakkeiden osuus osakkeiden kokonaisäänimäärästä oli 14,0 %.

Yhtiön toimitusjohtaja omisti ja hallitsi 2 720 A-sarjan osaketta, muttei yhtään K-sarjan osaketta 31.12.2014. Muut johtoryhmän jäsenet omistivat ja hallitsivat 2 463 A-sarjan osaketta, mutteivät yhtään K-sarjan osaketta 31.12.2014.

Omat ja emoyhtiön osakkeet

Yhtiön hallussa oli joulukuun 2014 lopussa omia A-sarjan osakkeita 159 150 (159 150) kappaletta, joiden osuus osakepääomasta on 0,9 % (0,9 %) ja äänimäärästä 0,2 % (0,2 %). Yhtiön hallussa olevista osakkeista suoritettu vastike on 2 527 160 (2 527 160) euroa.

Lisää tietoa Vaisalan osakkeista ja osakkeenomistajista on yhtiön internetsivuilla, www.vaisala.fi/sijoittajat.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Vaisala julkisti 27.1.2015 suunnitelman liiketoimintarakenteensa uudelleenjärjestelystä vahvistaakseen strategiansa toteuttamisedellytyksiä ja parantaakseen toimintansa ketteryyttä. Vaisala jatkaa investointeja kasvaviin liiketoimintoihinsa ja kehittää tuotteita ja palveluja, joissa yhdistyvät asiakkaiden liiketoiminta-asiantuntemus ja Vaisalan teknologiajohtajuus. Suunnitellun uudelleenjärjestelyn tavoitteena on vahvistaa asiakaslähtöisyyttä kaikissa toiminnoissa sekä parantaa tehokkuutta yksinkertaistamalla toimintamalleja. Ehdotetun uuden organisaation on suunniteltu tulevan voimaan 1.4.2015.

Uudelleenjärjestelyssä Vaisala noudattaa kunkin maan paikallista lainsäädäntöä ja toimintatapoja. Suomessa Vaisala aloitti uudelleenjärjestelyyn liittyvät yhteistoimintaneuvottelut 2.2.2015. Suunnitteilla olevan uudelleenjärjestelyn uskotaan johtavan henkilöstövähennyksiin. Henkilövähennysten arvioidaan olevan yhteensä 60 henkilötyövuotta, joista noin 25 arvioidaan olevan Suomessa.

Markkinanäkymät 2015

Monet yleistaloudelliset mittarit heikkenivät loka-joulukuussa 2014. Hyvin kehittyvän Yhdysvaltain talouden tukemana ennusteet vuodelle 2015 viittaavat kuitenkin edelleen kohtuulliseen kehitykseen ja Vaisala ennakoi sään, teollisuuden ja life science -toimialan mittausratkaisujen kysynnän säilyvän nykyisellä tasollaan. Kysynnän ja kilpailutilanteen vaihtelut asiakasryhmien ja maantieteellisten alueiden välillä ovat huomattavia. Uusiutuvan energian ja life science -toimialan markkinoilla ja säätutkilla on lupaavimmat näkymät. Sään mittausratkaisujen markkinoilla kilpailun odotetaan kiristyvän ja samalla asiakkaiden päätöksenteon ja suurten asiakasprojektien hyväksynnän ajoittumista on vaikea ennustaa.

EMEA-alueella Venäjän talouden heikkouden ja valuutan devalvoitumisen sekä Lähi-idän konfliktien ennakoidaan rajoittavan sään mittausratkaisujen kysyntää. Euroopassa sään mittausratkaisujen markkinanäkymät ovat vakaat. Teollisuuden ja life science -toimialan mittausratkaisujen liiketoimintaympäristön ennakoidaan jatkuvan vakaana.

Americas-alueella sään mittausratkaisujen markkinanäkymät ovat vakaat. Teollisuuden ja life science -toimialan mittausratkaisujen liiketoimintaympäristön ennakoidaan jatkuvan suotuisana.

Sään mittausratkaisujen kysynnän ennakoidaan heikkenevän APAC-alueella hieman vuonna 2015 Kiinan markkinoista johtuen. APAC-alueen teollisuuden ja life science -toimialan mittausratkaisujen markkinanäkymät ovat vakaat.

Vuoden 2015 taloudellinen ohjeistus

Vaisala arvioi vuoden 2015 liikevaihdon olevan 285-315 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 20-30 miljoonaa euroa.

Tammi-joulukuussa 2014 Vaisalan liikevaihto oli 299,7 miljoonaa euroa ja liiketulos 26,4 miljoonaa euroa.

Hallituksen ehdotus osingonjaosta

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 145 261 073,88 euroa, josta tilikauden tulos on 16 661 786,74 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että jakokelpoisista varoista jaetaan osinkona 0,90 euroa/osake eli yhteensä noin 16,4 miljoonaa euroa ja loppuosa jätetään omaan pääomaan.

Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Hallituksen näkemyksen mukaan ehdotettu voitonjako ei vaaranna yhtiön taloudellista asemaa.

Tilinpäätös 2014

Vaisalan tilinpäätös vuodelta 2014 on ladattavissa sekä suomen- että englanninkielisenä pdf-tiedostona ja tilattavissa painettuna versiona verkkosivuilta www.vaisala.fi viikolla 10.

Varsinainen yhtiökokous 2015

Vaisalan varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 31.3.2015 klo 18.00 alkaen Vaisala Oyj:n pääkonttorissa, Vanha Nurmijärventie 21, 01670 Vantaa.

Vantaa, 12.2.2015

Vaisala Oyj

Hallitus

Tämän tiedotteen sisältämät tulevaisuuteen suuntautuneet lausumat perustuvat tällä hetkellä johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo näiden oletusten olevan perusteltuja, ei ole varmuutta, että ne osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista. Syynä voivat olla mm. talouden, markkinoiden, kilpailuolosuhteiden, lakien, säännöksien ja valuuttakurssien muutokset.

Taloudelliset tiedot ja muutokset laskentaperiaatteissa

Tilinpäätös on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti, käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt koko vuotta koskevat luvut ovat tilintarkastettuja. Kaikki katsauksen luvut ovat konsernilukuja. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, mistä johtuen yksittäisten lukujen summa voi poiketa tilinpäätöstiedotteessa esitetystä.

IFRS-standardin mukaisen tilinpäätöksen valmistelu vaatii Vaisalan johdolta arvioiden ja oletusten tekemistä, jotka vaikuttavat raportoidun omaisuuden ja vieraan pääoman ja tulojen ja menojen arvoon tuloslaskelmassa. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen tietämykseen katsauksen päiväyksenä, toteutunut tulos voi erota arvioista.

Konsernituloslaskelma        
Miljoonaa euroa 10-12/

2014
10-12/

2013
1-12/

2014
1-12/

2013
  Liikevaihto 95.7 80.5 299.7 273.2
  Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -45.5 -41.3 -146.6 -138.9
Bruttokate 50.2 39.2 153.1 134.3
         
  Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -26.1 -23.9 -93.2 -84.7
  Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan kulut -9.4 -8.0 -34.0 -28.9
  Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 0.1 -4.3 0.5 -2.6
Liikevoitto (-tappio) 14.9 3.1 26.4 18.1
         
  Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0.1 0.1 0.1 0.1
  Rahoitustuotot ja -kulut, netto 0.6 -0.2 2.6 -1.0
Voitto (tappio) ennen veroja 15.7 2.8 29.1 17.2
         
  Tuloverot -2.5 -1.0 -5.7 -6.2
Kauden voitto (tappio) 13.1 1.8 23.4 10.9
         
Osakekohtainen tulos, euroa 0.73 0.10 1.30 0.60
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa 0.72 0.10 1.29 0.60
         
Konsernin laaja tuloslaskelma        
Miljoonaa euroa 10-12/

2014
10-12/

2013
1-12/

2014
1-12/

2013
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi        
  Etuuspohjaiset vakuutusmatemaattiset tuotot ja kulut -0.5 -0.1 -0.5 -0.1
Yhteensä -0.5 -0.1 -0.5 -0.1
         
Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteiseksi        
  Muuntoerot 0.9 -2.2 3.5 -3.2
Yhteensä 0.9 -2.2 3.5 -3.2
         
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 0.5 -2.3 3.0 -3.3
         
Kauden laaja tulos yhteensä 13.6 -0.5 26.4 7.6

Konsernitase    
Miljoonaa euroa    
Varat 31.12.2014 31.12.2013
Pitkäaikaiset varat    
  Aineettomat hyödykkeet 37.1 35.9
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 44.2 46.8
  Sijoitukset 0.1 0.1
  Osuudet osakkuusyrityksissä 0.8 0.7
  Pitkäaikaiset saamiset 0.3 0.9
  Laskennalliset verosaamiset 8.9 8.0
Pitkäaikaiset varat yhteensä 91.5 92.5
     
Lyhytaikaiset varat    
  Vaihto-omaisuus 33.9 28.6
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 70.5 57.4
  Tuloverosaamiset 1.1 1.4
  Rahavarat 47.6 45.8
Lyhytaikaiset varat yhteensä 153.1 133.2
     
Varat yhteensä 244.6 225.6
     
Oma pääoma ja velat    
     
Emoyhtiön omistajien oma pääoma    
  Osakepääoma 7.7 7.7
  Muut rahastot 2.5 1.5
  Muuntoerot -0.2 -3.6
  Omat osakkeet -2.5 -2.5
  Kertyneet voittovarat 162.6 155.9
Oma pääoma yhteensä 170.0 158.9
     
Pitkäaikaiset velat    
  Korolliset velat 0.0 0.0
  Eläkevastuut 1.3 0.7
  Laskennalliset verovelat 5.3 5.2
  Varaukset 0.2
  Muut pitkäaikaiset velat 2.9 2.1
Pitkäaikaiset velat yhteensä 9.7 8.0
     
Lyhytaikaiset velat    
  Korolliset velat 0.0 0.0
  Saadut ennakot 3.9 3.7
  Tuloverovelat 1.5 0.3
  Varaukset 1.4
  Ostovelat ja muut velat 58.1 54.8
Lyhytaikaiset velat yhteensä 64.9 58.7
     
Oma pääoma ja velat yhteensä 244.6 225.6

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista              
Miljoonaa euroa   Osake-

pääoma
Ylikurssi-

rahasto
Muut

rahastot
Omat

osakkeet
Muunto-

erot
Voitto-

varat
Yhteensä
                 
Oma pääoma

1.1.2013
  7.7 22.3 0.8 -2.5 -0.5 161.4 189.1
                 
Kauden voitto (tappio)             10.9 10.9
Muu laaja tulos       -0.0   -3.1 -0.1 -3.3
Maksetut osingot             -16.2 -16.2
Siirto     -22.3 22.4     -0.1
Pääoman palautus       -22.2       -22.2
Osakeperusteinen maksu       0.6       0.6
Oma pääoma

31.12.2013
  7.7   1.5 -2.5 -3.6 155.9 158.9
                 
Miljoonaa euroa   Osake-

pääoma
  Muut

rahastot
Omat

osakkeet
Muunto-

erot
Voitto-

varat
Yhteensä
                 
Oma pääoma

1.1.2014
  7.7   1.5 -2.5 -3.6 155.9 158.9
                 
Kauden voitto (tappio)             23.4 23.4
Muu laaja tulos       0.0   3.5 -0.5 3.0
Maksetut osingot             -16.3 -16.3
Siirto       -0.0     0.0 0.0
Korjaus       0.0       0.0
Osakeperusteinen maksu       1.0       1.0
Oma pääoma

31.12.2014
  7.7   2.5 -2.5 -0.2 162.6 170.0

Konsernin rahavirtalaskelma      
Miljoonaa euroa   1-12/2014 1-12/2013
Liiketoiminnan rahavirta      
  Myynnistä saadut maksut   287.0 282.8
  Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut   0.4 0.2
  Maksut liiketoiminnan kuluista   -260.3 -246.3
  Maksetut rahoituserät, netto   1.3 -0.8
  Maksetut tuloverot   -4.5 -7.7
Liiketoiminnan rahavirta   23.8 28.2
       
Investointien rahavirta      
  Tytäryhtiön hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla   -12.3
  Käyttöomaisuusinvestoinnit   -7.9 -7.1
  Käyttöomaisuusmyynnit   1.3 2.6
Investointien rahavirta   -6.6 -16.8
       
Rahoituksen rahavirta      
  Pääoman palautus   -22.2
  Maksetut osingot   -16.2 -16.2
  Lainasaamisten muutos   -0.1 -0.1
  Leasingvelkojen muutos   0.0 -0.6
Rahoituksen rahavirta   -16.3 -39.1
       
Rahavarat kauden alussa   45.8 74.8
  Rahavarojen muutos   0.9 -27.7
  Valuuttakurssien muutosten vaikutus   0.9 -1.3
Rahavarat kauden lopussa   47.6 45.8

Katsauksen liitetiedot        
           
Saadut tilaukset raportointisegmenteittäin        
Milj. euroa   10-12/

2014
10-12/

2013
1-12/

2014
1-12/

2013
Weather   65.4 64.1 215.2 208.3
Controlled environment   21.7 18.6 79.8 74.6
Yhteensä   87.1 82.7 295.0 282.9
           
Liikevaihto raportointisegmenteittäin        
Milj. euroa   10-12/

2014
10-12/

2013
1-12/

2014
1-12/

2013
Weather          
  Tuotteet   30.3 27.4 92.1 97.3
  Projektit   29.8 24.3 83.8 70.0
  Palvelut   13.3 10.7 43.7 32.7
Yhteensä   73.3 62.4 219.6 200.0
           
Controlled Environment          
  Tuotteet   19.8 15.5 70.7 64.2
  Palvelut   2.6 2.5 9.4 9.0
Yhteensä   22.3 18.0 80.2 73.2
           
Liikevaihto, eliminoinnit ja muut   0.0 0.0 0.0 0.1
           
Liikevaihto, yhteensä   95.7 80.5 299.7 273.2
           
Liiketulos raportointisegmenteittäin        
Milj. euroa   10-12/

2014
10-12/

2013
1-12/

2014
1-12/

2013
Weather   12.7 7.6 17.0 14.5
Controlled Environment   3.9 -3.5 12.1 4.0
Eliminoinnit ja muut   -1.7 -1.1 -2.8 -0.4
Yhteensä   14.9 3.1 26.4 18.1
           
           
Liikevaihto markkina-alueittain        
Milj. euroa   10-12/

2014
10-12/

2013
1-12/

2014
1-12/

2013
EMEA   35.8 29,0 111.8 98.6
Americas   36.2 33.9 112.1 107.8
APAC   23.7 17.8 75.9 66.9
Yhteensä   95.7 80.5 299.7 273.2

Henkilöstö        
  10-12/

2014
10-12/

2013
1-12/

2014
1-12/

2013
Henkilöstö, keskimäärin 1,614 1,525 1,617 1,485
Henkilöstö, kauden lopussa 1,613 1,563 1,613 1,563
         
Johdannaissopimukset        
  10-12/

2014
10-12/

2013
1-12/

2014
1-12/

2013
Johdannaissopimuksien nimellisarvot, milj. euroa 20.0 19.7 20.0 19.7
         
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, varat, milj. euroa 0.0 0.6 0.0 0.6
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, velat, milj. euroa 1.4 0.0 1.4 0.0

Johdannaissopimukset koostuvat valuuttatermiineistä. Käyvät arvot lasketaan johtamalla ne aktiivisilta markkinoilta saaduista hintatiedoista ja käyttämällä  yleisesti tunnettuja arvostusmalleja (käypien arvojen taso 2). Rahoitussopimuksia solmitaan vain vastapuolten kanssa, joilla on korkea luottoluokitus.

Osaketiedot        
  10-12/

2014
10-12/

2013
1-12/

2014
1-12/

2013
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä, tuhatta 18,059 18,059 18,059 18,059
Omien osakkeiden määrä, tuhatta 159 159 159 159
Osakkeiden määrä, osakeantioikaistu, tuhatta 18,234 18,187 18,234 18,187
Osakkeiden määrä, painotettu keskiarvo, tuhatta 18,059 18,059 18,059 18,059
Pörssivaihto, tuhatta 359 794 1,110 2,877
Osakekurssi, ylin, euroa 22.50 23.47 24.98 23.47
Osakekurssi, alin, euroa 19.40 17.40 19.40 16.04
         
Tunnusluvut        
  10-12/

2014
10-12/

2013
1-12/

2014
1-12/

2013
Osakekohtainen tulos, euroa 0.73 0.10 1.30 0.60
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0.72 0.10 1.29 0.60
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 9.41 8.80 9.41 8.80
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0.83 0.66 1.32 1.55
Omavaraisuusaste, % 70.6 71.6 70.6 71.6
Oman pääoman tuotto, %     14.3 6.3

Further information

Lisätietoja:

Talousjohtaja Kaarina Muurinen

Puh. 040 577 5066

Vaisala Oyj

Tiedotustilaisuus ja verkkolähetys

Sijoitusanalyytikoille, salkunhoitajille ja medialle järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus tänään klo 16.00 Hotelli Kämpin Paavo Nurmi -kabinetissa, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki. Tiedotustilaisuudesta lähetetään toimitusjohtaja Kjell Forsénin esitys reaaliaikaisena verkkolähetyksenä (audiocast) osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat. Esitys julkaistaan tallenteena klo 18.00 mennessä samassa osoitteessa.

Jakelu

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.vaisala.com

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. 78-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa paremman elämänlaadun tarjoamalla kattavan valikoiman innovatiivisia havainto- ja mittaustuotteita ja palveluja meteorologian ja valittujen säästä riippuvaisten toimialojen sekä teollisuuden mittaustarpeisiin. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 500 ammattilaista ympäri maailmaa. A-sarjan osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki arvopaperipörssissä. www.vaisala.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-02-12 13:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/02/12/Vaisala+Oyj+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6stiedote+2014+HUG1894052.html

UPM ja Uruguayn Tekninen Yliopisto sopivat alueellisen yliopiston perustamisesta Fray Bentosiin

UPM-Kymmene Oyj

Lehdistötiedote

UPM ja Uruguayn Tekninen Yliopisto sopivat alueellisen yliopiston perustamisesta Fray Bentosiin

(UPM, Helsinki 12.2.2015 klo 14.00) – UPM ja Uruguayn Tekninen Yliopisto (UTEC) ovat allekirjoittaneet sopimuksen alueellisen teknisen yliopiston rakentamisesta Fray Bentosiin. Tavoitteena on edistää teknistä koulutusta Uruguayn maaseudulla, erityisesti mekatroniikan, uusiutuvan energian sekä kuljetuksen ja logistiikan aloilla.

Alueellisen yliopiston piirissä asuu yli 4,000 opiskelijaa, jotka voivat tulevaisuudessa opiskella kotiseudullaan. Yliopiston rakentamisen arvioidaan kestävän 14 kuukautta.

“Investointi kertoo UPM:n sitoutumisesta Uruguayhin. Vahvistamme yhteisöjä, joissa meillä on toimintaa tukemalla opiskelua ja metsäteollisuuden kehitystä. On hienoa, että yliopiston rakentaminen käynnistyy samana vuonna, kun toimintamme Uruguayn metsäteollisuudessa saavuttaa juhlavat 25 vuotta”, sanoo UPM:n Uruguayn toimintojen johtaja Juha Kääriäinen.

“Meille on tärkeää, että voimme palkata paikallisia korkeasti koulutettuja osaajia. Investointi koulutukseen luo uusia kehitysmahdollisuuksia ja vahvistaa Uruguayn metsäteollisuuden kilpailukykyä tulevaisuudessa”, sanoo Kääriäinen.

Yliopiston toiminta perustuu teollisuuden ja yliopistomaailman yhteistyöhön ja sen molemminpuoliseen hyödyntämiseen. Opiskelijoille tarjotaan harjoittelijaohjelmia ja käytännön harjoitusta maataloudessa ja teollisuudessa. Osapuolet rohkaisevat UPM:n paikallisia ammattilaisia osallistumaan kursseille. Lisäksi UPM ja UTEC tekevät yhteistyötä T&K-hankkeissa.

Lisätietoja antavat:

UPM:n Uruguayn toimintojen johtaja Juha Kääriäinen, puh. +598 99 802 888

Viestintäpäällikkö Matías Martinez, UPM Uruguay, puh. + 598 456 20100

UPM, Media Desk

puh. 040 588 3284

ma-pe klo 9-16

media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News

www.facebook.com/UPMGlobal

www.linkedin.com/company/upm-kymmene

Taustaa toimituksille

UPM Uruguayssa

UPM:n toimintaan Uruguayssa kuuluvat Fray Bentosin sellutehdas, puunviljelystä ja -hankinnasta vastaava yhtiö UPM Forestal Oriental ja sen kaksi taimitarhaa sekä UPM:n säätiö, joka yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa edistää maaseudun elinvoimaisuuttaa koulutukseen, yrittäjyyteen ja elämänlaadun parantamiseen keskittyvien hankkeiden kautta.

Fray Bentosin sellutehdas valmistui vuonna 2007 ja on edelleen yksi maailman tehokkaimmista ja moderneimmista tehtaista. Sen vuosituotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia eukalyptussellua, jonka raaka-aine on vastuullisesti hoidetuilta paikallisilta puuviljelmiltä hankittua lähipuuta. Sellun lisäksi Fray Bentos on merkittävä energian tuottaja. Tehtaan sähköntuotanto vastaa noin 10% Uruguayn sähkön kokonaistuotannosta.

UPM Forestal Oriental omistaa noin 230 000 hehtaaria maata, josta 60% on eukalyptusviljelmiä ja loput ovat karjalaitumina, muussa käytössä tai suojelualueita. Kaikki UPM:n puuviljelmät ovat FSC- ja PEFC-sertifioituja. UPM Forestal Oriental tuottaa noin 70 % tehtaan tarvitsemasta kuidusta ja hankkii loput yhtiön pitkäaikaisilta toimittajilta.

UPM:n palveluksessa Uruguayssa on 550 henkilöä, jonka lisäksi yhtiö työllistää epäsuoraan alihankintojen kautta noin 3 400 henkilöä. Kokonaisuudessaan UPM:n toimintojen vaikutus Uruguayn työllisyyteen on noin 6 400 työpaikkaa ja maan bruttokansantuotteeseen 1,3 %.

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

Raisio Oyj, Yhtiökokouskutsu

Raisio

Yhtiökokouskutsu

Raisio Oyj, Yhtiökokouskutsu

Raisio Oyj Pörssitiedote 12.2.2015

RAISIO OYJ, YHTIÖKOKOUSKUTSU

Raisio Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 26. maaliskuuta 2015 alkaen kello 14.00 Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa, osoite Messukentänkatu 9-13, 20210 Turku.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 13.00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 0,14 euroa jokaiselta kantaosakkeelta ja jokaiselta vaihto-osakkeelta. Osinko maksetaan 8.4.2015 osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2015 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista sekä heille kokouksista aiheutuvien kulujen korvaamisesta päättäminen

11. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

12. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

13. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista sekä heille kokouksista aiheutuvien kulujen korvaamisesta päättäminen

14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

15. Hallituksen jäsenten valitseminen

16. Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

17. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se valitsee yhtiökokouksen päättymisestä alkavalle ja seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvälle toimikaudelle kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

18. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksen päättymisestä alkavalle ja seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvälle toimikaudelle varsinaisiksi tilintarkastajiksi valitaan Mika Kaarisalo, KHT ja Kalle Laaksonen, KHT sekä varatilintarkastajiksi PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö ja Tuomo Korte, KHT.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisestaja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa sekä osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 6.250.000 kappaletta ja niistä enintään 5.000.000 kappaletta voi olla vaihto-osakkeita ja enintään 1.250.000 kappaletta kantaosakkeita. Hankinta tai pantiksi otto tulee suorittaa siten, että yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai niillä panttina olevien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei hankinnan tai pantiksi oton jälkeen ylitä kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu hankkimaan omia osakkeita muussa kuin osakelajien mukaisessa suhteessa ja päättämään osakkeiden hankkimisjärjestyksestä.

Osakkeiden hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (Pörssi) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä osakkeille muodostuneesta hankintahetken käyvästä hinnasta siten, että valtuutuksen voimassaoloaikana hankittavien osakkeiden osakelajikohtainen vähimmäishinta on osakkeen alin ja enimmäishinta vastaavasti ylin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.

Koska hankinta toteutetaan ostamalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa 30.4.2016 asti.

Vielä hallitus ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2014 myöntämä valtuutus omien osakkeiden hankintaan ja/tai pantiksi ottamiseen lakkaa olemasta voimassa 26.3.2015.

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 14.200.000 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia kantaosakkeita enintään 1.460.000 kappaletta sekä

(2) antamalla yhteensä enintään 20.000.000 uutta vaihto-osaketta.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja uusia osakkeita annetaan. Osakkeita voidaan luovuttaa ja antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta ja uusien osakkeiden antamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus yhtiön osakkeisiin, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön pääomarakenteen kehittämistä, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamista tai toteuttamista sekä osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana taloudellisena syynä.

Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta myös NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (Pörssi) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä varojen hankkimiseksi investointien ja mahdollisten yritysostojen rahoittamiseen.

Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan, kuittausta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin.

Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin muista ehdoista samalla tavoin kuin yhtiökokous voisi niistä päättää.

Valtuutus on voimassa vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä 26.3.2015 lukien.

Vielä hallitus ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2014 hallitukselle myöntämät valtuutukset osakeanneista päättämiseen lakkaavat olemasta voimassa 26.3.2015.

21. Kokouksen päättäminen

Asiakirjojen nähtävillä pitäminen

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla kohdissa 19 ja 20 olevat hallituksen ehdotukset, tämä kokouskutsu sekä yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.raisio.com viimeistään 5. maaliskuuta 2015. Raisio Oyj:n vuosikertomuksen, joka myös sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen arvioidaan olevan saatavilla yhtiön internet-sivuilla (www.raisio.com) viimeistään 12. maaliskuuta 2015. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 16. maaliskuuta 2015 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään 19. maaliskuuta 2015 kello 15.00.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään torstaina 19. maaliskuuta 2015 kello 15.00, joko sähköpostilla osoitteella eeva.hellsten(at)raisio.com tai puhelimitse numeroon 050 386 4350 (maanantaista perjantaihin kello 9.00 – 16.00) tai telefaksilla numeroon (02) 443 2315 tai kirjeitse osoitteella Raisio Oyj, Osakeasiat, PL 101, 21201 Raisio.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai Y-tunnus, osoite ja puhelinnumero, mahdollisen avustajan nimi sekä se, käyttääkö osakkeenomistaja asiamiestä ja tämän nimi ja henkilötunnus.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteella Raisio Oyj, Osakeasiat, PL 101, 21201 Raisio.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 16. maaliskuuta 2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 23. maaliskuuta 2015 kello 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 23. maaliskuuta 2015 kello 10.00 mennessä.

Osakemäärä ja äänimäärä

Yhtiökokouskutsun päivänä Raisio Oyj:n osakekanta jakautuu 132.081.900 vaihto-osakkeeseen, jotka tuottavat 132.081.900 ääntä ja 33.067.130 kantaosakkeeseen, jotka tuottavat 661.342.600 ääntä.

Raisiossa 12. helmikuuta 2015

HALLITUS

Raisio Oyj

Heidi Hirvonen

viestintä- ja IR-päällikkö

p. 050 567 3060

Lisätiedot:

rahoitusjohtaja Janne Martti, p. 050 556 6521

Raisio-konserni lyhyesti

Raisio Oyj on kansainvälinen, kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Raision toiminta on jaettu kahteen yksikköön: Brändeihin ja Raisioagroon. Konsernin päämarkkina-alueet ovat Suomi, Iso-Britannia, Tšekki, Venäjä, Ukraina, Puola, Viro ja Ruotsi. Raision osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 494 miljoonaa euroa ja liiketulos 35 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 1 900 henkilöä. Raision tunnetuimmat brändit ovat Benecol, Honey Monster, Elovena, Sunnuntai, Nordic, Poppets ja Benemilk.

Jakelu

NASDAQ OMX

Keskeiset mediat

www.raisio.com

Uuden raportointirakenteen mukaiset historialuvut

Metsä Board Oyj

Pörssitiedote

Uuden raportointirakenteen mukaiset historialuvut

Metsä Board Oyj Pörssitiedote 12.2.2015 klo 13

Metsä Board Oyj, joka kuuluu Metsä Groupiin, ilmoitti 10.12.2014 uudistavansa johtamis- ja raportointirakenteensa vuoden 2015 alusta alkaen varmistaakseen kartonkiliiketoiminnan kasvustrategiansa menestyksekkään toteutuksen.

Metsä Boardin raportointisegmentit ovat vuoden 2015 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen seuraavat:

– Paperboard

– Non-core operations

Paperboard-segmenttiin kuuluvat taivekartonki-, ensikuitulaineri-, tapettipaperi- sekä markkinaselluliiketoiminnat. Non-core operations -segmentin alla raportoidaan Husumin tehtaan jäljellä oleva standardipaperiliiketoiminta, joka on suunniteltu loppuvan kokonaan vuoden 2017 loppuun mennessä sekä Gohrsmühlen tehtaan valupäällystettyjen tuotteiden ja etikettipaperien liiketoiminta. Aiemmin osana Muu toiminta- kokonaisuutta raportoitu Metsä Boardin Pohjolan Voima Oy- omistuksen sijoitettu pääoma on siirretty Paperboard- segmenttiin.

Metsä Fibren 24,9 prosentin omistusosuuden kirjanpitokäytäntö säilyy ennallaan. Tulososuus allokoituu segmenttilaskennassa Paperboardille.

Uuden raportointirakenteen mukaiset historialuvut on esitetty alla olevissa taulukoissa.

Liikevaihto ja -tulos segmenteittäin
2014 2014 2014 2014 2014 2013
Milj. e Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4 Q1-Q4
Paperboard 363,8 375,1 355,8 349,5 1 444,2 1 368,5
Non-core operations 126,9 127,7 126,5 136,0 517,1 578,7
Muu toiminta 71,5 73,8 71,4 70,7 287,5 300,8
Sisäinen myynti -62,7 -62,8 -59,8 -55,0 -240,3 -228,7
Liikevaihto 499,4 513,8 494,0 501,2 2 008,4 2 019,3
Paperboard 66,7 60,6 60,6 58,9 246,8 203,2
Non-core operations -7,4 5,4 0,9 3,8 2,8 9,5
Muu toiminta -3,0 -5,3 -5,6 6,5 -7,4 2,1
EBITDA 56,4 60,7 55,8 69,2 242,2 214,8
% liikevaihdosta 11,3 11,8 11,3 13,8 12,1 10,6
Paperboard 51,0 44,2 45,4 43,8 184,3 145,4
Non-core operations -40,5 -4,0 -6,9 -6,1 -57,4 -30,6
Muu toiminta -3,8 -6,0 -6,4 5,8 -10,4 -1,2
Liiketulos 6,7 34,2 32,2 43,5 116,5 113,6
% liikevaihdosta 1,3 6,6 6,5 8,7 5,8 5,6
Kertaluonteiset erät liiketuloksessa
Paperboard 0,1 0,0 4,0 0,0 4,1 2,9
Non-core operations -38,6 -1,1 0,0 0,0 -39,7 0,7
Muu toiminta 8,5 0,0 -0,2 7,4 15,7 5,5
Metsä Board -konserni -30,1 -1,1 3,8 7,4 -19,9 9,2
Paperboard 67,0 60,6 56,6 58,9 243,0 202,8
Non-core operations 5,1 6,5 0,8 3,8 16,3 8,9
Muu toiminta -11,5 -5,3 -5,4 -0,9 -23,1 -3,7
EBITDA, ilman kertaluonteisia eriä 60,6 61,8 52,0 61,8 236,3 208,0
% liikevaihdosta 12,1 12,0 10,5 12,3 11,8 10,3
Paperboard 50,9 44,2 41,4 43,8 180,2 142,5
Non-core operations -1,8 -2,9 -6,9 -6,1 -17,7 -31,3
Muu toiminta -12,3 -6,0 -6,1 -1,6 -26,1 -6,8
Liiketulos, ilman kertaluonteisia eriä 36,8 35,2 28,3 36,1 136,5 104,4
% liikevaihdosta 7,4 6,9 5,7 7,2 6,8 5,2
Liiketulos, ilman kertaluonteisia

eriä, % liikevaihdosta
Paperboard 14,0 11,8 11,6 12,5 12,5 10,4
Non-core operations -1,5 -2,3 -5,4 -4,5 -3,4 -5,4
Sijoitetun pääoman tuotto, %
Paperboard 17,6 15,1 15,7 15,3 16,4 12,6
Non-core operations -66,0 -5,6 -8,6 -6,7 -19,5 -8,2
Metsä Board -konserni 1,8 9,0 8,5 11,2 7,7 7,0
Sijoitetun pääoman tuotto

ilman kertaluonteisia eriä, %
Paperboard 17.6 15.1 14.3 15.3 16.0 12.3
Non-core operations -3.0 -4.1 -8.6 -6.7 -6.0 -8.4
Metsä Board -konserni 9.6 9.2 7.5 9.9 9.1 6.4
Sijoitettu pääoma, milj. e
Paperboard 1 124,7 1 189,5 1 151,1 1 159,3 1 124,7 1 122,4
Non-core operations 212,7 277,9 289,5 349,7 212,7 376,6
Ei allokoitu ja eliminoinnit 187,9 87,7 90,8 72,5 187,9 51,9
Metsä Board -konserni 1 525,4 1 555,1 1 531,4 1 581,5 1 525,4 1 550,9

Toimitukset 2014 2014 2014 2014 2014 2013
1 000 t Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4 Q1-Q4
Paperboard 326 344 322 318 1 311 1 183
Non-core operations 158 158 153 167 636 716
Paperboard ja Paper, toimitukset 485 502 475 484 1 946 1 898
Markkinasellu 148 153 158 152 611 635
Tuotanto 2014 2014 2014 2014 2014 2013
1 000 t Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4 Q1-Q4
Paperboard 348 336 349 337 1 370 1 244
Non-core operations 152 163 145 169 629 721
Paperboard ja Paper, tuotanto 500 499 494 506 1 999 1 965
Metsä Boardin sellutuotanto 337 320 299 337 1 294 1 249

2014 2014 2014 2014 2014 2013
Henkilöstö, yhteensä Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4 Q1-Q4
Paperboard 1 405 1 446 1 643 1 417 1 405 1 373
Non-core operations 1 140 1 156 1 141 1 170 1 140 1 218
Muu toiminta 567 562 587 559 567 526
Henkilöstö, yhteensä 3 111 3 164 3 370 3 145 3 111 3 116
2014 2014 2014 2014 2014 2013
Henkilöstö, keskimäärin Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4 Q1-Q4
Paperboard 1 474 1 495 1 473 1 376 1 474 1 461
Non-core operations 1 161 1 164 1 175 1 199 1 161 1 237
Muu toiminta 565 564 560 556 565 547
Henkilöstö, keskimäärin 3 200 3 224 3 209 3 131 3 200 3 245

METSÄ BOARD OYJ

Lisätietoja:

Talousjohtaja Markus Holm, puh. 010 465 4913

Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Juha Laine, puh. 010 465 4335

facebook twitter