Etusivu » Arkistot 11.2.2015

IXONOS: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS HUOMATTAVASTA OMISTUS- JA ÄÄNIOSUUDESTA IXONOS OYJ:SSÄ

Ixonos

Pörssitiedote

IXONOS: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS HUOMATTAVASTA OMISTUS- JA ÄÄNIOSUUDESTA IXONOS OYJ:SSÄ

Helsinki, Suomi, 2015-02-11 17:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Ixonos Oyj Pörssitiedote 11.02.2015 klo 18:00

IXONOS: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS HUOMATTAVASTA OMISTUS- JA ÄÄNIOSUUDESTA IXONOS OYJ:SSÄ

Ixonos Oyj (”Ixonos”) on vastaanottanut Tremoko Oy Ab:ltä Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen huomattavasta omistus- ja ääniosuudesta yhtiössä.

Tremoko Oy Ab on 10.2.2015 merkinnyt 96 670 000 uutta Ixonosin osaketta. Järjestelystä on annettu liputusilmoitus 10.2.2015. Tremoko Oy Ab:n merkitsemien Ixonosin osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen seurauksena Tremoko Oy Ab:n omistus- ja ääniosuus Ixonosissa on noussut yhteensä 49 008 088 osakkeesta (46,1 prosenttia) 145 678 088 osakkeeseen (71,8 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä ). Kun uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 11.2.2015, Tremoko Oy Ab:n omistus- ja ääniosuus Ixonosin kaikista osakkeista ja äänistä ylitti 50 prosentin ja kahden kolmasosan liputusrajat.

Ixonosin osakkeiden ja äänien kokonaismäärä on yhteensä 202 983 536 kappaletta.

Ixonos Oyj

Mikael Nyberg

Talousjohtaja

Lisätietoja antaa:

Ixonos Oyj, Mikael Nyberg, talousjohtaja, puh. +358 40 501 4401, mikael.nyberg@ixonos.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ixonos.com

Talvivaaralle poikkeuslupa tilinpäätöstiedotteen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistamisajankohdasta

Talvivaara Mining Company Plc

Talvivaaralle poikkeuslupa tilinpäätöstiedotteen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistamisajankohdasta

Pörssitiedote

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj

11.2.2015

Talvivaaralle poikkeuslupa tilinpäätöstiedotteen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistamisajankohdasta

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (“Talvivaara” tai “Yhtiö”) on hakenut arvopaperimarkkinalain 7 luvun 18 §:n nojalla Finanssivalvonnalta poikkeuslupaa 31.12.2014 päättynyttä tilikautta koskevan tilinpäätöstiedotteen sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistamisen lykkäämiseksi siten, että ne julkaistaisiin viimeistään 30.4.2015. Talvivaara on hakenut vastaavaa poikkeuslupaa pörssin sääntöjen perusteella myös NASDAQ OMX Helsinki Oy:ltä.

Talvivaara tarjoaa muun muassa palveluja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesälle (“Talvivaara Sotkamo”) ja jatkaa toimintaansa toistaiseksi tavoitteenaan varmistaa riittävä rahoitus osallistuakseen konsortioon, joka hankkii kaivostoiminnot Talvivaara Sotkamolta. Espoon käräjäoikeus on 30.1.2015 myöntänyt lisäaikaa Talvivaaran saneerausohjelman täydennykselle varattuun määräaikaan 13.3.2015 saakka yrityssaneeraukseen määrätyn selvittäjän hakemuksesta. Nykyisessä tilanteessa Talvivaara katsoo, ettei sillä ole edellytyksiä julkaista tilinpäätöstiedotettaan aiemmin ilmoittamanaan ajankohtana 27.2.2015 tai tilinpäätöstään ja toimintakertomustaan aiemmin ilmoittamanaan ajankohtana 23.3.2015, sillä on todennäköistä, että Talvivaaralla ei mainittuihin päivämääriin mennessä ole riittävää tietoa mahdollisesta tulevasta roolistaan Sotkamon kaivostoiminnoissa taikka Talvivaaran lopullisen saneerausohjelman sisällöstä tai sen hyväksymisestä. Näin ollen Talvivaara ei tällä hetkellä ole siinä asemassa, että se voisi hyväksyä ja julkistaa toiminnan jatkuvuuden periaatteella (going concern) laaditun tilinpäätöstiedotteen, tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen.

Talvivaaran toimiminen jatkossakin toiminnan jatkuvuuden periaatteella (going concern) ja täydennetyn saneerausohjelmaehdotuksen sisältö tulevat perustumaan siihen rooliin, joka Yhtiöllä tulee mahdollisesti olemaan Talvivaaran kaivoksen tulevaisuudessa. Talvivaaran mahdollinen rooli voidaan määrittää vasta, kun näistä seikoista on saatavilla enemmän tietoja.

Talvivaara on saanut edellä mainitun poikkeusluvan Finanssivalvonnalta 11.2.2015. Finanssivalvonta on myöntänyt poikkeusluvan edellyttäen, että Yhtiö julkaisee viimeistään 28.2.2015 arvopaperimarkkinalain 7 luvun 14 §:ssä tarkoitettua johdon osavuotista selvitystä vastaavat tiedot sekä muut julkistamishetkellä saatavilla olevat tiedot toiminnan jatkuvuudesta ja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin vaikutuksista Yhtiön toimintaan. Finanssivalvonta on katsonut, ettei poikkeusluvan myöntäminen edellä mainituin tavoin ehdollisena vaaranna sijoittajien asemaa, eikä se ole soveltuvien Euroopan unionin säännösten vastainen. Nasdaq OMX Helsinki Oy on 11.2.2015 myöntänyt Talvivaaralle vastaavan poikkeusluvan pörssin sääntöjen puitteissa.

Talvivaara julkistaa edellisessä kappaleessa mainitut tiedot viimeistään 28.2.2015 sekä tilinpäätöstiedotteensa, tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa tilikaudelta 1.1-31.12.2014 mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 30.4.2015. Talvivaara ei tällä hetkellä pysty antamaan tarkempaa arviota tilinpäätöstiedotteensa ja tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältävän vuosikertomuksensa julkistamispäivistä, vaan niistä tiedotetaan tilanteen selkiytyessä erikseen.

Lisätietoja

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Puh: 020 7129 800

Pekka Perä, toimitusjohtaja

Pekka Erkinheimo, varatoimitusjohtaja

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-02-11 16:30 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/02/11/Talvivaaralle+poikkeuslupa+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6stiedotteen+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksen+ja+toimintakertomuksen+julkistamisajankohdasta+HUG1893629.html

PKC Group Oyj:n hallitus päätti osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä

PKC Group

Pörssitiedote

PKC Group Oyj:n hallitus päätti osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä

PKC Group Oyj Pörssitiedote 11.2.2015 klo 16.30

PKC Group Oyj:n hallitus päätti osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä

PKC Group Oyj:n hallitus on päättänyt kolmesta uudesta PKC Group Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille suunnatusta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uudet kannustinjärjestelmät ovat Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2015, Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2015 ja Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2015. Uusien järjestelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuvat palkkiojärjestelmät.

Näiden uusien kannustinjärjestelmien tammikuussa 2015 alkavien ansainta- ja sitouttamisjaksojen perusteella mahdollisesti maksettavat palkkiot maksetaan vuonna 2018 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Uusien kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2015, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 3.4.2014 antama valtuutus päättää yhdestä tai useammasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta ja kaikista niiden ehdoista.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2015

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2015 ansaintajakso on kalenterivuodet 2015—2017.

Tällä ansaintajaksolla järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 40 osallistujaa, mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet. Ansaintajakson 2015—2017 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 310 000 PKC Group Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2015—2017 perustuu PKC Group –konsernin ja/tai osallistujan työnantajayhtiön kolmen vuoden kumulatiiviseen liikevaihtoon ja kolmen vuoden kumulatiiviseen käyttökatteeseen (EBITDA), ja näistä EBITDAa painotetaan enemmän.

Ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen määrää sen, kuinka suuri osa enimmäispalkkiosta maksetaan osallistujalle Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2015 perusteella.

Hallitus päättää vuosittain tulevista ansaintajaksoista.

Konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2015 perustella annettavista netto-osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenen työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2015

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2015 sitouttamisjakso on kalenterivuodet 2015—2017. Tällä sitouttamisjaksolla järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 20 osallistujaa, mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet. Hallitus voi päättää uusien osallistujien ottamisesta mukaan järjestelmään vuosina 2015—2017 ja heidän sitouttamisjaksojensa pituuksista (12—36 kuukautta). Vuosina 2015—2017 Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2015 perusteella myönnetyt osakkeet vastaavat yhteensä enintään noin 100 000 PKC Group Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Palkkion saaminen Sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä 2015 edellyttää, että järjestelmään osallistuva henkilö hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän. Lisäksi palkkion saaminen on sidottu osallistujan työ- tai toimisuhteen voimassaoloon palkkion maksuhetkellä. Osallistuja voi saada bruttopalkkiona jokaisella hankkimallaan osakkeella yhden palkkio-osakkeen.

Yhtiön osakkeiden hankinnan rahoitusta varten hallitus on päättänyt tarjota Sitouttavaan osakepalkkiojärjestelmään 2015 osallistuville johtoryhmän jäsenille mahdollisuuden myydä yhtiölle optio-oikeudet 2012A(i) ja 2012A(ii) niiden laskennallisella arvolla. Optio-oikeuksien ostot toteutetaan keväällä 2015.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2015

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2015 sitouttamisjakso on kalenterivuodet 2015—2017. Tällä sitouttamisjaksolla järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 20 määriteltyä avainhenkilöä. Hallitus voi päättää uusien avainhenkilöiden ottamisesta mukaan järjestelmään vuosina 2015—2017 ja heidän sitouttamisjaksojensa pituuksista (12—36 kuukautta). Vuosina 2015—2017 Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2015 perusteella myönnetyt osakkeet vastaavat yhteensä enintään noin 120 000 PKC Group Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2015 perusteella maksettavan palkkion edellytyksenä on, että avainhenkilön työ- tai toimisopimus on voimassa palkkion maksuhetkellä.

PKC Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja antaa:

hallituksen puheenjohtaja Matti Ruotsala, PKC Group Oyj, 020 1752 111

Jakelu

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.pkcgroup.com

PKC Group on asiakkaidensa globaali kumppani, joka suunnittelee, valmistaa ja integroi sähkönjakelujärjestelmiä, elektroniikkaa ja niihin liittyviä arkkitehtuurikomponentteja hyötyajoneuvoteollisuuteen sekä valituille muille toimialoille. Konsernilla on tehtaita Brasiliassa, Kiinassa, Liettuassa, Meksikossa, Puolassa, Saksassa, Serbiassa, Suomessa, Virossa, Venäjällä sekä Yhdysvalloissa. Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 884,0 miljoonaa euroa. PKC Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

Pohjola Pankin Taidesäätiön Stradivarius nuorelle lupaukselle

Pohjola Bank plc

Pohjola Pankin Taidesäätiön Stradivarius nuorelle lupaukselle

Pohjola Pankin Taidesäätiön arvokkain soitin, Antonio Stradivarin kultaisen kauden viulu “Iiriläinen” vuodelta 1702, annettiin tänään Kasmir Uusituvan käyttöön. Myös soitinkokoelmaan kuuluvat Silvestre-viulu ja John Terry -sello, saivat uudet haltijat.  Soittimet luovutti Taidesäätiön hallituksen puheenjohtaja, OPn pääjohtaja Reijo Karhinen.

Kasmir Uusitupa sai jo vuonna 2013 soitettavakseen Taidesäätiön Silvestre-viulun. Asiantuntijoista koostuva säätiön jousitoimikunta valitsi laajasta ja ansioituneesta hakijajoukosta Stradivariuksen saajaksi Uusituvan, jonka viimeaikainen edistyminen ja saavutukset vakuuttivat toimikunnan.

– Stradivariuksen kaltainen huippusoitin haastaa. Se houkuttelee soittajan ottamaan kaiken taitonsa ja lahjakkuutensa käyttöön ja kehittymään sitä kautta viulistina. Toimikunta näkee Uusituvassa valtavasti oikeanlaista potentiaalia. Hän on teknisesti taitava ja hyvin lupaava, perustelee Taidesäätiön asiamies Tuire Jäkkö.

19-vuotias Kasmir Uusitupa on aloittanut viulun soiton 3-vuotiaana ja opiskellut urallaan monen alan parhaimmistoon kuuluvan opettajan johdolla. Uusitupa on esiintynyt useiden orkesterien solistina niin Suomessa kuin ulkomailla ja äskettäin häntä kuultiin mm. Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesterin solistina. Tammikuussa Uusitupa palkittiin Kuopion kansallisen viulukilpailun finalistina.

Kaksi uutta nimeä soittamaan säätiön arvosoittimilla

Pohjola Pankin Taidesäätiö on vuodesta 1987 tukenut esittävää säveltaidetta lainaamalla arvosoittimiaan nuorille, lahjakkaille muusikoille. Soittajien valinta perustuu aiempien saavutusten lisäksi myös vaativiin tulevaisuudensuunnitelmiin. Kokoelmaan kuuluu viisi viulua, kaksi alttoviulua ja kolme selloa. Säätiön soittimet antavat nuorelle mahdollisuuden kehittyä urallaan ainutlaatuisen instrumentin avulla.

Loppusyksystä viime vuonna julistettiin Stradivariuksen lisäksi haettavaksi myös Pierre & Hippolyte Silvestre -viulu vuodelta 1843, Leonhard Maussiell -alttoviulu vuodelta 1722 sekä John Terry -sello vuodelta 1989.

Silvestre-viulun sai Hanna Parviainen ja John Terry -sellon Inka Saavalainen. Molemmat ovat ansioituneita konsertoijia ja saavuttaneet menestystä useissa kilpailuissa. Maussiell luovutettiin uudestaan altisti Sauli Kulmalalle, joka soittanut sitä vuodesta 2010.

Säätiön soittimet ja niiden haltijat:

Antonio Stradivari -viulu, “Iiriläinen”, 1702: Kasmir Uusitupa

Carlo Antonio Testore -viulu, 1730: Jukka Untamala

Charles Gaillard -viulu, 1867: Eeva Oksala

Pierre & Hippolyte Silvestre -viulu, 1843: Hanna Parviainen

Ferdinandus Gagliano -viulu, 1767: Terhi Paldanius

Leonhard Maussiell -alttoviulu, 1722: Sauli Kulmala

Joannes Florenus Guidantus -alttoviulu, 1737: Jussi Tuhkanen

Giovanni Grancino -sello, 1698: Joona Pulkkinen

Nicolas Lupot -sello, 1795: Lauri Kankkunen

John Terry -sello, 1989: Inka Saavalainen

Lisätietoja: Pohjola Pankin Taidesäätiön asiamies Tuire Jäkkö, p. 010 252 2202 tai tuire.jakko@op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, joka tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisen kokonaisuuden pankki-, varallisuudenhoito- ja vakuutuspalveluja. OPn perustehtävänä on edistää asiakasomistajien, asiakkaiden ja toimintaympäristön kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta. Tavoitteena on tarjota markkinoiden paras ja monipuolisin keskittämisetujen kokonaisuus. OP Ryhmän muodostavat noin 180 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. Ryhmällä on 4,3 miljoonaa asiakasta.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-02-11 15:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/02/11/Pohjola+Pankin+Taides%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6n+Stradivarius+nuorelle+lupaukselle+HUG1893538.html

Pekka Soini siirtyy Sanoma Media Finlandin johdosta, Pia Kalsta nimitetty seuraajaksi

Pekka Soini siirtyy Sanoma Media Finlandin johdosta, Pia Kalsta nimitetty seuraajaksi

Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 11.2.2015 klo 15:00

Pekka Soini lopettaa työnsä Sanoma Media Finlandin toimitusjohtajana ja Sanoman johtoryhmän jäsenenä 1.3.2015 alkaen. Hänen seuraajakseen molemmissa rooleissa siirtyy Pia Kalsta, joka tällä hetkellä toimii Nelonen Median liiketoimintajohtajana. Nelonen Median radioiden johtaja Kari Laakso siirtyy Nelonen Median liiketoimintajohtajaksi.

Pekka Soini jatkaa Sanomalla vielä vuoden 2015 loppuun ja tukee uutta johtoa muutosvaiheen yli. Hänen vastuullaan ovat lisäksi tärkeimmät yhteiskunnalliset sidosryhmäsuhteet ja luottamustoimet sekä erikseen määritellyt projektit. Soinin 35 vuoden ura Sanomalla on ollut ainutlaatuinen; hänen panoksensa erityisesti Helsingin Sanomien menestykseen vuosien varrella on ollut merkittävä. Soini on ollut Sanoman johtoryhmän jäsen vuodesta 2010 lähtien ja Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja 1.1.2014 alkaen. Tässä roolissaan hän johti Sanoman Suomen-mediatoimintojen fuusiota. “Sanoma Media Finland on nyt yhtenäinen, monikanavainen mediatalo, jolla on johtava asema niin radiossa, televisiossa, sanomalehdissä, aikakauslehdissä, digitaalisessa ja mobiilimediassa. Olemme onnistuneet alentamaan kustannustasoamme, vahvistaneet tärkeimpiä brändejämme ja kehittäneet rakennettamme niin että se mahdollistaa monikanavaisen yhteistyön ja innovaation parhaalla mahdollisella tavalla. Yhtiön pohja on vakaa, nyt on hyvä aika siirtää vetovastuu eteenpäin”, kommentoi Pekka Soini.

“Haluaisin kiittää lämpimästi Pekkaa hänen erittäin hyvästä työstään Sanoma Media Finlandin kehittämisessä tähän mittaan”, sanoo Harri-Pekka Kaukonen, Sanoman toimitusjohtaja. “Työ ei pääty tähän, vaan jatkuu yhtä kovalla innolla Pekan ja hänen tiiminsä rakentamalta pohjalta. Ytimessämme ovat myös jatkossa niin kuluttajia kuin mainostajiakin inspiroivat monikanavaiset brändit ja mediaratkaisut. Olen iloinen että tätä työtä jatkamaan löytyi oikea ihminen talon sisältä. Odotan kovasti yhteistyötä Pian kanssa. Seuraava vaihe Sanoma Media Finlandin kehityksessä on äärimmäisen kiinnostava: paluu kasvu-uralle”.

Pia Kalsta aloitti Sanomalla 2001 Nelonen Median markkinointipäällikkönä. Aiemmin hän on työskennellyt vastaavissa tehtävissä SCA Hygiene Productsissa. Hän eteni Nelosella nopeasti ja hänet nimitettiin yhtiön liiketoimintajohtajaksi 2014 työskenneltyään jo sitä ennen vt. liiketoimintajohtajana. Kalsta on KTM Helsingin Kauppakorkeakoulusta, pääaineenaan markkinointi. ”Tämä on minulle hieno, haastava pesti. Sanomalla on kaikki mitä tarvitaan: upeat brändit, johtoasema markkinalla, hyvä vauhti digitaalisessa kehityksessä ja huipputiimi. Meillä on vielä tekemistä mutta myös huimasti voitettavaa koko kapasiteettimme hyödyntämisessä”, kommentoi Pia Kalsta.

Kalstaa seuraa Nelonen Median johdossa Kari Laakso, joka tällä hetkellä toimii Nelonen Median radioiden johtajana. Laakso siirtyi Neloselle 2006. Hänen johdollaan Nelonen Mediasta on tullut Suomen johtava kaupallinen radiotoimija.

Lisätietoja

Sanoman sijoittajasuhteet, Olli Turunen, puh. 040 552 8907

Sanoman viestintä, Hanna Johde, puh. 040 673 8977

Sanoma.com

Get the world. Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä.

Uskomme maailmaan, joka on täynnä mahdollisuuksia, tunteita, vuorovaikutusta ja inspiraatiota. Maailman voi tavoittaa ja kokea, siihen voi vaikuttaa ja sen haluaa jakaa. Sellaisen maailman me haluamme tarjota.

Sanoma on kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä. Suomessa ja Hollannissa Sanoma on markkinoiden johtava, monikanavainen mediayhtiö. Sanomalla on oppimisliiketoimintaa Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa, Belgiassa ja Puolassa. Vuonna 2014 konsernin liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

NORVESTIA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Norvestia

Yhtiökokouskutsu

NORVESTIA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Helsinki, Suomi, 2015-02-11 13:50 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Norvestia Oyj Pörssitiedote 11.2.2015 klo 14.45

NORVESTIA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Norvestia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 31.3.2015 klo 12.00 Pörssisalissa, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 11.00.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen:

– Toimitusjohtajan katsaus, Juha Kasanen

– Katsaus teollisuussijoitustoimintaan, Juha Mikkola

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan A- ja B-osakkeille osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2015 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 13.4.2015.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 % yhtiön äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta samansuuruiset vuosipalkkiot kuin vuonna 2014 seuraavasti:

  • hallituksen puheenjohtajalle 58 000 euroa
  • hallituksen varapuheenjohtajalle 32 000 euroa
  • muille hallituksen jäsenille kullekin 32 000 euroa.

Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 350 euroa kokoukselta ja että hallituksen jäsenten majoitus- ja matkakulut korvataan laskun mukaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 % yhtiön äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 % yhtiön äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

  • J.T. Bergqvist, jota ehdotetaan valittavaksi hallituksen puheenjohtajaksi
  • Hilmar Thór Kristinsson, jota ehdotetaan valittavaksi hallituksen varapuheenjohtajaksi
  • Brjann Bjarnason
  • Georg Ehrnrooth
  • Robin Lindahl.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tilintarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tilintarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja varatilintarkastajaksi KHT Lauri Kallaskari. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Jan Holmberg.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien B-osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 1 531 656 B-osaketta, mikä vastaa 10,0 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun muassa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 21.3.2014 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien B-osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2016 asti.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa yhteensä enintään 1 531 656 B-osaketta, mikä vastaa 10,0 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 21.3.2014 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2016 asti.

17. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Norvestia Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.norvestia.fi. Norvestia Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 9.3.2015. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 14.4.2015 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina 19.3.2015 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä yhtiön osakasluettelossa. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään torstaina 26.3.2015 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostitse osoitteeseen info@norvestia.fi

b) puhelimitse numeroon (09) 622 6380 maanantaista perjantaihin klo 9-16

c) faksilla numeroon (09) 622 2080

d) kirjeitse osoitteeseen Norvestia Oyj, Pohjoisesplanadi 35 E, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Norvestia Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään ainoastaan yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä torstaina 19.3.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään torstaina 26.3.2015 klo 10 mennessä merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään tilapäiseen osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään yllä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiön toimistoon, osoitteeseen Norvestia Oyj, Pohjoisesplanadi 35 E, 00100 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Norvestia Oyj:llä on kokouskutsun päivänä keskiviikkona 11.2.2015 yhteensä 900 000 A-osaketta, jotka edustavat 9 000 000 ääntä, sekä 14 416 560 B-osaketta, jotka edustavat 14 416 560 ääntä.

Helsinki, 11.2.2015

Norvestia Oyj

Hallitus

psta Juha Kasanen

toimitusjohtaja

puh. +358-9-6226 380

JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.norvestia.fi

Etteplan Oyj:n yhtiökokouskutsu

Etteplan Oyj

Yhtiökokouskutsu

Etteplan Oyj:n yhtiökokouskutsu

ETTEPLAN OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 11.2.2015, KLO 14.30


ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Etteplan Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 27. maaliskuuta 2015 kello 13:00 alkaen Yhtiön toimitiloissa Vantaalla, osoitteessa Ensimmäinen savu, 01510 Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 12:30.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen

  • Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

8. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2014 maksetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 31.3.2015. Osinko ehdotetaan maksettavaksi 9.4.2015.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi henkilöä.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi Yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiksi 24 400 euroa vuodessa ja hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 48 800 euroa vuodessa.

Lisäksi hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi hallituksen sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokouspalkkioista seuraavasti:

Hallitus

Puheenjohtaja 1 200 euroa kokoukselta

Jäsenet 600 euroa kokoukselta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Puheenjohtaja 1 200 euroa kokoukselta

Jäsenet 600 euroa kokoukselta

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valitsisi Robert Ingmanin, Patrick von Essenin, Pertti Nupposen, Teuvo Rintamäen ja Leena Saarisen hallituksen jäsenen tehtäväänsä uudelleen, minkä lisäksi uutena jäsenenä hallitukseen valittaisiin Matti Huttunen. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Lisätietoja ehdotetuista hallituksen jäsenistä on saatavilla Etteplan Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com.

Osakkeenomistaja, joka omistaa yhteensä yli 66 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänivallasta, on ilmoittanut kannattavansa ehdotusta.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että Yhtiölle valittaisiin kaksi tilintarkastajaa. Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n valitsemisesta Yhtiön tilintarkastajaksi, Kaj Wasenius päävastuullisena tilintarkastajana. Lisäksi hallitus ehdottaa, että Yhtiön toiseksi tilintarkastajaksi valittaisiin HTM Olli Wesamaa.

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 2 000 000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa, eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää Yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä siten, että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Osakkeiden hankinta alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 27.3.2015 ja päättyen 26.9.2016. Valtuutus korvaa aikaisemman vastaavan valtuutuksen.

15. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Etteplan Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com. Etteplan Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 6.3.2015. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös saatavilla varsinaisessa yhtiökokouksessa. Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 10.4.2015 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.3.2015 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään Yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan Yhtiölle 24.3.2015 kello 12.00 mennessä, joko kirjallisesti osoitteeseen Etteplan Oyj, Yhtiökokous, Muovitie 1, 15860 Hollola, puhelimitse numeroon 010 307 2006 tai sähköpostitse osoitteeseen registration@etteplan.com.

Kirjallisesti ilmoittauduttaessa ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Etteplan Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 17.3.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 24.3.2015, klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista sekä ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi Yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti viimeistään 24.3.2015 kello 10.00.

Asiamiehen käyttäminen

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Yhtiökokouksessa mahdollisesti käytettävät yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on toimitettava Yhtiölle tarkastettavaksi em. osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun

25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Etteplan Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 11.2.2015 yhteensä 20 179 414 osaketta ja ääntä. Tästä määrästä on 308 886 osaketta Yhtiön hallussa. Näillä osakkeilla ei ole äänioikeutta.

Vantaalla 11. helmikuuta 2015

Etteplan Oyj

Hallitus


Lisätiedot:

toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 0400 606 372


JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.etteplan.com


Etteplan tuottaa teknisiä suunnittelupalveluita ja dokumentoinnin ratkaisuja maailman johtaville valmistavan teollisuuden yrityksille. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.

Vuonna 2014 Etteplanin liikevaihto oli 131,9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli

1 800 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Kiinassa. Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.

Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Etteplan Oyj

Tilinpäätöstiedote

Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

ETTEPLAN OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 11.2.2015, KLO 14.00


ETTEPLAN VUONNA 2014: LIIKEVOITTO JA KASSAVIRTA PARANIVAT SELVÄSTI

Katsauskausi loka-joulukuu 2014

– Konsernin liikevaihto kasvoi 9,0 % ja oli 35,4 (10-12/2013: 32,4) miljoonaa euroa.

– Käyttökate (EBITDA) parani 85,8 % ja oli 3,4 (1,8) miljoonaa euroa.

– Liikevoitto (EBIT) parani 134,8 % ja oli 2,7 (1,1) miljoonaa euroa.

Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä, joiden positiivinen yhteisvaikutus oli

0,2 (-0,3) miljoonaa euroa.

– Katsauskauden voitto parani ja oli 2,2 (0,9) miljoonaa euroa.

– Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 6,9 (4,2) miljoonaa euroa.

– Osakekohtainen tulos oli 0,11 (0,04) euroa.

– Henkilöstön määrä kasvoi ja oli katsauskauden lopussa 1 859 (1 728).

Katsauskausi tammi-joulukuu 2014

– Konsernin liikevaihto kasvoi 2,5 % ja oli 131,9 (1-12/2013: 128,6) miljoonaa euroa.

– Käyttökate (EBITDA) parani 15,7 % ja oli 10,5 (9,1) miljoonaa euroa.

– Liikevoitto (EBIT) parani 23,4 % ja oli 7,9 (6,4) miljoonaa euroa.

Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä, joiden positiivinen yhteisvaikutus oli

0,8 (0,2) miljoonaa euroa.

– Katsauskauden voitto parani ja oli 6,1 (4,4) miljoonaa euroa.

– Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 7,8 (1,8) miljoonaa euroa.

– Osakekohtainen tulos oli 0,30 (0,22) euroa.

– Hallituksen osinkoehdotus on 0,15 (0,11) euroa osakkeelta.

Markkinanäkymät 2015

Etteplanin liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metallituoteteollisuuden kehitys. Euroopan poliittisen ja taloudellisen tilanteen vuoksi markkinoiden kehitys on edelleen epävarmaa. Etteplanin asiakkaat toimivat myös Pohjois-Amerikan ja Aasian markkinoilla, joissa kysyntätilanne on Eurooppaa parempi.

Taloudellinen ohjeistus 2015

Odotamme koko vuoden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoteen 2014 verrattuna.

Avainlukuja

(1 000 EUR)10-12/201410-12/20131-12/20141-12/2013
Liikevaihto35 36832 438131 916128 647
Käyttökate (EBITDA)3 3501 80310 4859 064
EBITDA, %9,55,67,97,0
Liikevoitto (EBIT)2 6771 1407 8566 366
EBIT, %7,63,56,04,9
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR0,110,040,300,22
Omavaraisuusaste, %39,535,939,535,9
Liiketoiminnan rahavirta6 9354 1957 7541 789
ROCE, %24,811,117,814,6
Henkilöstö kauden lopussa 1 8591 7281 8591 728

Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja Juha Näkki tilinpäätöstiedotteen yhteydessä:

”Vuoden 2014 hitaan alun jälkeen onnistuimme toisella vuosipuoliskolla kääntämään liiketoimintamme kannattavaan kasvuun asiakkaidemme saatujen tilausten kasvaessa ja tilauskantojen kääntyessä kasvuun useilla toimialoilla. Myös tuotekehityshankkeita käynnistyi viimeisellä vuosineljänneksellä jonkin verran edellisiä vuosineljänneksiä enemmän. Kiihdytimme vuoden loppua kohti ja hieman piristyneessä kysyntätilanteessa saavutimme vuoden viimeisellä neljänneksellä vahvan tuloksen. Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi ja liikevaihto kasvoi. Kannattavuuden paranemiseen vaikutti erityisesti koko vuoden jatkunut Managed Services palveluiden osuuden kasvu sekä onnistuminen heikommin kannattavien yksiköiden tulostason parantamisessa. Koko vuoden vahvistunut markkina-asemamme tuki kasvua erityisesti Suomessa ja Kiinassa, joissa työllistimme vuoden lopussa enemmän ihmisiä kuin koskaan aiemmin.

Strategian toteutuksemme eteni vuoden kuluessa hyvin. Managed Services -palveluiden osuus kasvoi koko vuoden ja ylitti vuoden viimeisellä neljänneksellä 40 prosenttia liikevaihdostamme. Kiinnostus kustannustehokkaille palveluratkaisuillemme oli hyvällä tasolla ja teimme useita merkittäviä sopimuksia vuoden aikana. Myös ulkoistusratkaisujen kysyntä kasvoi erityisesti teknisen dokumentoinnin alueella, jossa tarjontamme ja ohjelmistomme ovat markkinoilla ainutlaatuisia. Toteutimme vuoden aikana useita ulkoistuksia asiakkaidemme keskittyessä ydinliiketoimintoihinsa. Uskon tämän trendin jatkuvan ja tarjoavan meille erinomaisia kasvumahdollisuuksia myös jatkossa.

Kiinan liiketoimintamme kehittyi vuoden aikana erinomaisesti. Kiinan markkinoille tehtyjen työtuntien määrä kasvoi vuoden aikana yli 100 prosenttia ja avasimme kolmannen toimistomme Suzhouhun. Viimeisellä vuosineljänneksellä kasvu Kiinassa hidastui johtuen vertailukaudella käynnistetystä ja vuonna 2014 kesällä päättyneestä yksittäisestä suuresta projektista. Kiinan markkinan kehittyessä kasvupotentiaali on massiivinen ja jatkamme investointejamme liiketoimintamme kasvun jatkumiseksi. Odotan, että kasvu jatkuu vuonna 2015, mutta liikevaihdon suhteellinen kasvu tulee olemaan vuotta 2014 hitaampaa.

Olen tyytyväinen kehitykseemme vuonna 2014. Menestyimme hyvin meille strategisesti tärkeillä osa-alueilla ja uskon positiivisen kehityksemme jatkuvan vuonna 2015 markkinoiden epävarmuudesta huolimatta.”

Julkistamismenettely

Etteplan noudattaa Finanssivalvonnan Määräykset ja ohjeet 7/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä pörssitiedote on yhteenveto Etteplan Oyj:n tammi-joulukuun 2014 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Etteplan-konsernin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään tilinpäätöstiedotteeseen.

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 11.2.2015

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön vuoden 2014 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 11.2.2015 Suomen aikaa kello 15.30 alkaen. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +358 9 2319 5437, tilaisuuden tunnus on Etteplan2015. Englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä Etteplanin kotisivuilla osoitteessa www.etteplan.com/Investors olevan linkin kautta. Suora lähetys alkaa kello 15.30 Suomen aikaa.

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Vantaalla 11. helmikuuta 2015

Etteplan Oyj

Hallitus


Lisätiedot: toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 0400 606 372


Tilinpäätöstiedotetta koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole annettu.


Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internet-sivuilta osoitteesta www.etteplan.com.


JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.etteplan.com


Etteplan tuottaa teknisiä suunnittelupalveluita ja dokumentoinnin ratkaisuja maailman johtaville valmistavan teollisuuden yrityksille. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.

Vuonna 2014 Etteplanin liikevaihto oli 131,9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli 1 800 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Kiinassa. Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.

Korjaus tiedotteeseen: Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 48 warranttisarjaa 12.2.2015

Danske Bank

Pörssitiedote

Korjaus tiedotteeseen: Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 48 warranttisarjaa 12.2.2015

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE

Korjaus tiedotteeseen: Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 48 warranttisarjaa 12.2.2015

Tiedotteessa oli warrantille FUM5F 20DAN väärä kerroin.

Alla korjattu tiedote kokonaisuudessaan.

Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 48 warranttisarjaa 12.2.2015

Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 2.7.2014 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite, jota on täydennetty 25.7.2014, 4.11.2014, 1.12.2014, 16.12.2014 ja 9.2.2015 julkistetuilla ohjelmaesitteen täydennyksillä.

Danske Bank A/S laskee liikkeeseen warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa alla 48 warranttisarjaa 12.2.2015. Warranttien kohde-etuuksina ovat Cargotec Oyj:n, Fortum Oyj:n, Kone Oyj:n, Nordea Bank AB (publ) FDR, Neste Oil Oyj:n, Nokia Oyj:n, Nokian Renkaat Oyj:n, Outotec Oyj:n, Sampo Oyj:n, Stora Enso Oyj:n, UPM-Kymmene Oyj:n, Wärtsilä Oyj:n ja YIT Oyj:n osakkeet. Warrantit ovat osto- ja myyntiwarrantteja. Warranttien erääntyessä haltijalle maksetaan lopullisissa ehdoissa määritelty selvityssumma.

Tämä tiedote sisältää ainoastaan tiivistelmän warranttien lopullisista ehdoista. Ohjelmaan liittyvä ohjelmaesite (Base Prospectus) täydennyksineen, sen suomenkielinen tiivistelmä ja liikkeeseen laskettavien warranttien lopulliset ehdot (Final Terms) ovat saatavilla verkko-osoitteessa www.danskebank.fi/warrantit. Sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan näihin asiakirjoihin ennen sijoituspäätöstä.

Liikkeeseenlaskija Danske Bank A/S
Sijoitusinstrumentti Osto- ja myyntiwarrantti
Kohde-etuudet Cargotec Oyj (CGCBV), Fortum Oyj (FUM1V), Kone Oyj (KNEBV), Nordea Bank AB (publ) FDR (NDA1V), Neste Oil Oyj (NES1V), Nokia Oyj (NOK1V), Nokian Renkaat Oyj (NRE1V), Outotec Oyj (OTE1V), Sampo Oyj (SAMAS), Stora Enso Oyj (STERV), UPM-Kymmene Oyj (UPM1V), Wärtsilä Oyj (WRT1V), YIT Oyj (YTY1V)
Markkinapaikka NASDAQ OMX Helsinki Oy
Listalleottopäivä 12.2.2015
Valuutta EUR
Toteutustapa Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti.
Lopetushinta Lopetushinta on warrantin kohde-etuuden päätöshinta erääntymispäivänä.
Selvityssumma (Cash Settlement Amount) ja vähimmäisselvityssumma Ostowarrantti: (lopetushinta – toteutushinta) x kerroin

Jos lopetushinta on sama tai alempi kuin toteutushinta, selvityssummaa ei makseta.

Myyntiwarrantti: (toteutushinta – lopetushinta) x kerroin

Jos lopetushinta on sama tai ylempi kuin toteutushinta, selvityssummaa ei makseta.

Jos warrantin selvityssumma on pienempi kuin EUR 0,00001 per warrantti, liikkeeseenlaskija ei maksa selvityssummaa ja warrantti erääntyy arvottomana.
Markkinatakaus Danske Bank A/S toimii markkinatakaajana. Markkinatakaaja sitoutuu antamaan osto- ja myyntinoteerauksen pörssin jatkuvan kaupankäynnin aikana. Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan EUR 0,10, jos warrantin arvo on alle EUR 2,00 tai korkeintaan EUR 0,20, jos warrantin arvo on vähintään EUR 2,00. Noteeraukset annetaan vähintään 1 000 warrantille.

Tietyissä tilanteissa, joita kuvaillaan tarkemmin ohjelmaesitteessä (Base Prospectus), voi Danske Bankin olla vaikeaa tai mahdotonta pitää osto- ja myyntinoteerauksia.
Lisätietoja Lisätietoja on saatavilla yhtiöiden kotisivuilta:

www.cargotec.com

www.fortum.com

www.kone.com

www.nordea.com

www.neste.com

www.nokia.com

www.nokiantyres.com

www.outotec.com

www.sampo.com

www.storaenso.com

www.upm.com

www.wartsila.com

www.yit.com

Lisätietoja kohde-etuuksien volatiliteetista saatavilla liikkeeseenlaskijalta, puh. +358 (0)10 236 4836
Kaupankäyntitunnus Warrantin ISIN Kohde-etuusosake Lisätietoja kohde-etuutena olevasta osakkeesta ja yhtiöstä
CGC5R 26DAN DK0060616647 Cargotec Oyj www.cargotec.com
CGC5R 28DAN DK0060616720 Cargotec Oyj www.cargotec.com
CGC5F 30DAN DK0060616803 Cargotec Oyj www.cargotec.com
CGC5I 35DAN DK0060616993 Cargotec Oyj www.cargotec.com
FUM5R 18DAN DK0060617025 Fortum Oyj www.fortum.com
FUM5F 20DAN DK0060617108 Fortum Oyj www.fortum.com
FUM5U 16DAN DK0060617298 Fortum Oyj www.fortum.com
FUM5I 22DAN DK0060617371 Fortum Oyj www.fortum.com
KNE5R 35DAN DK0060617454 Kone Oyj www.kone.com
KNE5F 40DAN DK0060617538 Kone Oyj www.kone.com
KNE5I 45DAN DK0060617611 Kone Oyj www.kone.com
NDA5R 10DAN DK0060617967 Nordea Bank AB (publ) FDR www.nordea.com
NDA5F 115DAN DK0060618189 Nordea Bank AB (publ) FDR www.nordea.com
NDA5I 12DAN DK0060618262 Nordea Bank AB (publ) FDR www.nordea.com
NES5R 20DAN DK0060618429 Neste Oil Oyj www.neste.com
NES5F 23DAN DK0060618692 Neste Oil Oyj www.neste.com
NES5I 25DAN DK0060618775 Neste Oil Oyj www.neste.com
NOK5R 6DAN DK0060618858 Nokia Oyj www.nokia.com
NOK5R 64DAN DK0060618932 Nokia Oyj www.nokia.com
NOK5F 75DAN DK0060619070 Nokia Oyj www.nokia.com
NOK5U 6DAN DK0060619153 Nokia Oyj www.nokia.com
NOK5X 6DAN DK0060619237 Nokia Oyj www.nokia.com
NOK5L 7DAN DK0060619310 Nokia Oyj www.nokia.com
NOK5L 8DAN DK0060619583 Nokia Oyj www.nokia.com
NRE5R 23DAN DK0060619666 Nokian Renkaat Oyj www.nokiantyres.com
NRE5U 20DAN DK0060619740 Nokian Renkaat Oyj www.nokiantyres.com
OTE5X 4DAN DK0060619823 Outotec Oyj www.outotec.com
OTE5L 10DAN DK0060619906 Outotec Oyj www.outotec.com
SAM5R 35DAN DK0060620086 Sampo Oyj www.sampo.com
SAM5R 40DAN DK0060620169 Sampo Oyj www.sampo.com
SAM5F 45DAN DK0060620243 Sampo Oyj www.sampo.com
SAM5U 36DAN DK0060620326 Sampo Oyj www.sampo.com
SAM5I 46DAN DK0060620409 Sampo Oyj www.sampo.com
STE5R 75DAN DK0060620599 Stora Enso Oyj www.storaenso.com
STE5F 85DAN DK0060620672 Stora Enso Oyj www.storaenso.com
STE5U 7DAN DK0060620755 Stora Enso Oyj www.storaenso.com
STE5I 9DAN DK0060620839 Stora Enso Oyj www.storaenso.com
STE5L 9DAN DK0060620912 Stora Enso Oyj www.storaenso.com
UPM5R 15DAN DK0060621050 UPM-Kymmene Oyj www.upm.com
UPM5F 165DAN DK0060621134 UPM-Kymmene Oyj www.upm.com
UPM5U 145DAN DK0060621217 UPM-Kymmene Oyj www.upm.com
UPM5I 17DAN DK0060621480 UPM-Kymmene Oyj www.upm.com
UPM5L 18DAN DK0060621563 UPM-Kymmene Oyj www.upm.com
WRT5R 35DAN DK0060621647 Wärtsilä Oyj www.wartsila.com
WRT5L 60DAN DK0060621720 Wärtsilä Oyj www.wartsila.com
YTY5R 5DAN DK0060621803 YIT Oyj www.yit.com
YTY5F 7DAN DK0060621993 YIT Oyj www.yit.com
YTY5L 8DAN DK0060622025 YIT Oyj www.yit.com

Kaupankäyntitunnus Tyyppi Toteutushinta EUR Kerroin Warranttien kokonaismäärä Erääntymispäivä
CGC5R 26DAN Myynti 26.00 1/5 5 000 000 18.6.2015
CGC5R 28DAN Myynti 28.00 1/5 5 000 000 18.6.2015
CGC5F 30DAN Osto 30.00 1/5 5 000 000 18.6.2015
CGC5I 35DAN Osto 35.00 1/5 5 000 000 18.9.2015
FUM5R 18DAN Myynti 18.00 1/5 5 000 000 18.6.2015
FUM5F 20DAN Osto 20.00 1/5 5 000 000 18.6.2015
FUM5U 16DAN Myynti 16.00 1/5 5 000 000 18.9.2015
FUM5I 22DAN Osto 22.00 1/5 5 000 000 18.9.2015
KNE5R 35DAN Myynti 35.00 1/5 5 000 000 18.6.2015
KNE5F 40DAN Osto 40.00 1/5 5 000 000 18.6.2015
KNE5I 45DAN Osto 45.00 1/5 5 000 000 18.9.2015
NDA5R 10DAN Myynti 10.00 1/5 5 000 000 18.6.2015
NDA5F 115DAN Osto 11.50 1/5 5 000 000 18.6.2015
NDA5I 12DAN Osto 12.00 1/5 5 000 000 18.9.2015
NES5R 20DAN Myynti 20.00 1/5 5 000 000 18.6.2015
NES5F 23DAN Osto 23.00 1/5 5 000 000 18.6.2015
NES5I 25DAN Osto 25.00 1/5 5 000 000 18.9.2015
NOK5R 6DAN Myynti 6.00 1/2 10 000 000 18.6.2015
NOK5R 64DAN Myynti 6.40 1/2 10 000 000 18.6.2015
NOK5F 75DAN Osto 7.50 1/2 10 000 000 18.6.2015
NOK5U 6DAN Myynti 6.00 1/2 10 000 000 18.9.2015
NOK5X 6DAN Myynti 6.00 1/2 10 000 000 18.12.2015
NOK5L 7DAN Osto 7.00 1/2 10 000 000 18.12.2015
NOK5L 8DAN Osto 8.00 1/2 10 000 000 18.12.2015
NRE5R 23DAN Myynti 23.00 1/5 5 000 000 18.6.2015
NRE5U 20DAN Myynti 20.00 1/5 5 000 000 18.9.2015
OTE5X 4DAN Myynti 4.00 1/2 5 000 000 18.12.2015
OTE5L 10DAN Osto 10.00 1/2 5 000 000 18.12.2015
SAM5R 35DAN Myynti 35.00 1/5 5 000 000 18.6.2015
SAM5R 40DAN Myynti 40.00 1/5 5 000 000 18.6.2015
SAM5F 45DAN Osto 45.00 1/5 5 000 000 18.6.2015
SAM5U 36DAN Myynti 36.00 1/5 5 000 000 18.9.2015
SAM5I 46DAN Osto 46.00 1/5 5 000 000 18.9.2015
STE5R 75DAN Myynti 7.50 1/2 5 000 000 18.6.2015
STE5F 85DAN Osto 8.50 1/2 5 000 000 18.6.2015
STE5U 7DAN Myynti 7.00 1/2 5 000 000 18.9.2015
STE5I 9DAN Osto 9.00 1/2 5 000 000 18.9.2015
STE5L 9DAN Osto 9.00 1/2 5 000 000 18.12.2015
UPM5R 15DAN Myynti 15.00 1/5 5 000 000 18.6.2015
UPM5F 165DAN Osto 16.50 1/5 5 000 000 18.6.2015
UPM5U 145DAN Myynti 14.50 1/5 5 000 000 18.9.2015
UPM5I 17DAN Osto 17.00 1/5 5 000 000 18.9.2015
UPM5L 18DAN Osto 18.00 1/5 5 000 000 18.12.2015
WRT5R 35DAN Myynti 35.00 1/5 5 000 000 18.6.2015
WRT5L 60DAN Osto 60.00 1/5 5 000 000 18.12.2015
YTY5R 5DAN Myynti 5.00 1/2 5 000 000 18.6.2015
YTY5F 7DAN Osto 7.00 1/2 5 000 000 18.6.2015
YTY5L 8DAN Osto 8.00 1/2 5 000 000 18.12.2015

Helsingissä 11.2.2015

Danske Bank A/S

Jukkapekka Laurila Maj van Dijk

Aktia Pankki Oyj: Aktialle Finanssivalvonnan lupa käyttää IRBA-menetelmää vähittäisvastuiden laskentaan

Aktia Pankki Oyj

Pörssitiedote

Aktia Pankki Oyj: Aktialle Finanssivalvonnan lupa käyttää IRBA-menetelmää vähittäisvastuiden laskentaan

Helsinki, 2015-02-11 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Aktia Pankki Oyj

Pörssitiedote

11.2.2015 klo 13.00


AKTIALLE FINANSSIVALVONNAN LUPA KÄYTTÄÄ IRBA-MENETELMÄÄ VÄHITTÄISVASTUIDEN LASKENTAAN

Finanssivalvonta myönsi 10.2.2015 Aktia Pankki -konsernille luvan 31.3.2015 alkaen soveltaa sisäistä riskiluokitusta (IRBA) vähittäisvastuiden luottoriskien pääomavaateiden laskennassa.

IRBA mahdollistaa tarkemman riskienarvioinnin, mikä vahvistaa pankkikonsernin vakavaraisuutta vähittäisvastuiden hyvän laadun ansiosta.

IRBA-menetelmällä laskettuna myönteinen vaikutus pankkikonsernin ensisijaisen ydinpääoman suhteeseen (CET1) olisi vuodenvaihteessa 2014/2015 ollut 4–5 prosenttiyksikköä. Aktian ensisijaisen ydinpääoman suhde oli 31.12.2014 14,6 prosenttia.

Työ sisäisten mallien käyttöön ottamiseksi yritysten ja rahoituslaitosten vastuiden osalta jatkuu.

AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh. 010 247 6250

Lähettäjä:

Sijoittajasuhteet, Anna Gabrán, puh. 010 247 6501, 040 708 1807

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aktia.com

Aktia tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 300 000 asiakasta, joiden palvelusta 57 konttorissa, Internetissä ja puhelimitse vastaa yli 900 aktialaista. Aktian osakkeet noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta saa osoitteesta www.aktia.com

facebook twitter