Etusivu » Arkistot 10.2.2015

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

Ixonos

Pörssitiedote

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

Helsinki, Suomi, 2015-02-10 19:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Ixonos Oyj Pörssitiedote 10.02.2015 klo 20:15

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

Tremoko Oy Ab (“Tremoko“), joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, on hankkinut 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja Holdix Oy Ab:lta yhteensä 49.008.088 Ixonos Oyj:n (“Ixonos“) osaketta. Määrä vastaa noin 46,1 prosenttia Ixonosin kaikista osakkeista. Lisäksi Tremoko on merkinnyt Ixonosin hallituksen päättämässä suunnatussa osakeannissa yhteensä 96.670.000 uutta Ixonosin osaketta. Merkityt osakkeet vastaavat noin 47,6 prosenttia Ixonosin osakkeista niiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen. Uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen Tremoko omistaa yhteensä 145.678.088 Ixonosin osaketta ja siten Tremokon omistus- ja ääniosuus nousee yhteensä 71,8 prosenttiin Ixonosin kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakehankinnan ja osakemerkinnän seurauksena Tremokolle syntyi Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukainen velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous kaikista muista Ixonosin osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista.

Pakollisessa ostotarjouksessa tarjottava käteisvastike tulee olemaan 0,06 euroa jokaisesta Ixonosin osakkeesta. Ixonosin optioista maksettava tarjousvastike määritetään käyttäen apuna optioiden hinnoittelussa yleisesti sovellettavia hinnoittelumalleja.

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 22 §:n mukaan tarjousvelvollisen on julkistettava ostotarjous kuukauden kuluessa tarjousvelvollisuuden syntymisestä. Pakollista ostotarjousta koskeva ostotarjousmenettely on aloitettava kuukauden kuluessa tarjouksen julkistamisesta. Tremokon tavoitteena on julkistaa ostotarjous arviolta 2.3.2015. Tremokon tavoite on, että ostotarjouksen tarjousaika alkaa arviolta 3.3.2015 ja päättyy 23.3.2015.

Tremokon julkaisemat keskeiset, alustavat ostotarjouksen ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä. Ixonos Oyj:n hallitus tulee arvopaperimarkkinalain mukaisesti julkistamaan lausunnon ostotarjouksesta sen jälkeen, kun lopullinen tarjousasiakirja on julkistettu Tremokon toimesta.

Ixonos Oyj

Esa Harju

Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:

Ixonos Oyj, Esa Harju, CEO, tel. +358 40 844 3367, esa.harju@ixonos.com

Ixonos Oyj, Mikael Nyberg, CFO, tel. +358 40 501 4401, mikael.nyberg@ixonos.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ixonos.com

Liite Tremoko Oy Ab:n pörssitiedote 10.2.2015­­­

________________________________________________________________

TREMOKO OY AB:LLE ON SYNTYNYT VELVOLLISUUS TEHDÄ OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N KAIKISTA OSAKKEISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVISTA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA ARVOPAPEREISTA

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa, Kiinassa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Tremoko Oy Ab (“Tremoko“), joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, hankki 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja Holdix Oy Ab:lta yhteensä 49.008.088 NASDAQ OMX Helsingin pörssilistalla listatun Ixonos Oyj:n (“Ixonos“) osaketta. Määrä vastaa n. 46,1 prosenttia Ixonosin kaikista osakkeista. Lisäksi Tremoko on merkinnyt Ixonosin hallituksen päättämässä suunnatussa osakeannissa yhteensä 96.670.000 uutta Ixonosin osaketta. Merkityt osakkeet vastaavat n. 47,6 prosenttia Ixonosin osakkeista niiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen. Uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen Tremoko omistaa yhteensä 145.678.088 Ixonosin osaketta ja siten Tremokon omistus- ja ääniosuus nousee yhteensä n. 71,8 prosenttiin Ixonosin kaikista osakkeista ja äänistä. Ennen mainittuja järjestelyjä Tremoko ei omistanut Ixonosin osakkeita.

Ixonosin osakkeiden hankinnan seurauksena Tremokolle on syntynyt velvollisuus tehdä arvopaperimarkkinalain (746/2012) 11 luvun 19 §:n mukainen julkinen ostostarjous kaikista muista Ixonosin liikkeeseen laskemista osakkeista ja niihin oikeuttavista Ixonosin liikkeeseen laskemista arvopapereista (“Ostotarjous“). Ostotarjous koskee siten niitä 57.305.448 Ixonosin osaketta, joita Tremoko ei omista ja Ixonosin Optio-ohjelma 2011:n tunnuksilla IV/A, IV/B ja IV/C merkittyjä optiota sekä Ixonosin Optio-ohjelma 2014:n tunnuksilla 2014A, 2014B ja 2014C merkittyjä optioita. Ixonosilla ei ole hallussa omia osakkeitaan.

Turret Oy Ab:lta ja Holdix Oy Ab:lta ostettujen osakkeiden kauppahinta ja uusien osakkeiden merkintähinta oli 0,06 euroa osakkeelta. Ostotarjouksessa tarjottava vastike määräytyy arvopaperimarkkinalain 11 luvun säännösten perusteella. Ixonosin osakkeesta Ostotarjouksessa tarjottava vastike on 0,06 euroa, joka vastaa korkeinta Tremokon Yhtiön osakkeesta maksamaa hintaa tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävänä kuuden kuukauden ajanjaksona. Ixonosin optioista maksettava tarjousvastike määritetään käyttäen apuna optioiden hinnoittelussa yleisesti sovellettavia hinnoittelumalleja. Ixonos tiedotti 16.1.2015 rahoitusjärjestelystä, jonka toteuttamisen perusteella Tremokolle on nyt syntynyt velvollisuus tehdä Ostotarjous. Kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi kyseistä tiedotetta edeltävänä kuukauden ajanjaksona oli 0,0593 euroa osakkeelta, mihin nähden Ostotarjouksessa osakkeesta tarjottava vastike tarkoittaa n. 1,2 %:n preemiota.

Ostotarjouksen ehdot julkistetaan Ostotarjouksen julkistamisen yhteydessä. Tremoko julkistaa ennen tarjousajan alkamista tarjousasiakirjan, joka sisältää Ostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot sekä tietoa Ostotarjouksen hyväksymismenettelystä.

Tremokon ensisijaisena tavoitteena ei Ostotarjouksen yhteydessä ole poistaa Ixonosin osakkeita NASDAQ OMX Helsingin pörssilistalta, vaan nyt tiedotettu Tremokoa koskeva velvollisuus tehdä Ostotarjous liittyy Ixonosin 16.1.2015 tiedottamaan rahoituksen ja taserakenteen vahvistamista koskevaan järjestelyyn, jonka tarkoituksena on oleellisesti parantaa Ixonosin omavaraisuusastetta ja kassatilannetta. Mikäli Tremoko kuitenkin saavuttaa Ostotarjouksessa osakeyhtiölain (624/2006) 18 luvun 1 §:ssä tarkoitetun yli yhdeksän kymmenesosan enemmistön Ixonosin kaikista osakkeista ja äänistä, suunnittelee Tremoko ryhtyvänsä toimiin lunastaakseen Ixonosin muiden osakkeenomistajien osakkeet niiden käyvästä hinnasta ja Ixonosin osakkeen poistamiseksi pörssilistalta.

Tremokolla on tarvittava rahoitus Ostotarjouksen rahoittamiseksi. Pankkilainaan perustuva rahoituksen osa on ehdollinen ainoastaan tavanomaisille olennaiseen haitalliseen muutokseen perustuville purkaville ehdoille ja ehdoiltaan sovitun, sitovaan tarjoukseen perustuvan rahoitusdokumentaation allekirjoittamiselle. Ostotarjouksen rahoituksella ei ole vaikutusta Ixonosin liiketoimintoihin tai velvoitteisiin.

Tremokon ja muiden Ixonosin osakkeenomistajien välillä ei ole sitoumuksia, joiden perusteella muut osakkeenomistajat olisivat sitoutuneet ehdollisesti tai ehdottomasti hyväksymään Ostotarjouksen, eivätkä muut osakkeenomistajat ole Tremokon tiedon mukaan muullakaan tavalla ilmoittaneet kannattavansa Ostotarjousta. Tremoko ei ole hankkinut tai saanut muilta osakkeenomistajilta myöskään sitoumuksia, joiden mukaan muut osakkeenomistajat sitoutuisivat äänestämään tietyllä tavalla Ixonosin yhtiökokouksessa Ostotarjoukseen liittyen. Tremokon ja Ostotarjouksen kohteena olevien arvopapereiden haltijoiden välillä ei ole muita Ostotarjoukseen liittyviä järjestelyjä.

Tremokon arvion mukaan Ostotarjouksen toteuttaminen ei edellytä viranomaishyväksyntöjä.

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 22 §:n mukaan tarjousvelvollisen on julkistettava ostotarjous kuukauden kuluessa tarjousvelvollisuuden syntymisestä. Pakollista ostotarjousta koskeva ostotarjousmenettely on aloitettava kuukauden kuluessa tarjouksen julkistamisesta. Tremokon tavoitteena on julkistaa Ostotarjous arviolta 2.3.2015. Tremokon tavoite on, että Ostotarjouksen tarjousaika alkaa arviolta 3.3.2015 ja päättyy 23.3.2015.

Tremoko tulee noudattamaan Ostotarjouksessa julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista annettua arvopaperimarkkinalain 11 luvun 28 §:ssä tarkoitettua suositusta, eli Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Ostotarjouskoodia.

Tremokon taloudellisena neuvonantajana Ostotarjouksessa toimii HLP Corporate Finance Oy ja oikeudellisena neuvonantajana Asianajotoimisto Krogerus Oy.

TREMOKO OY AB

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Tremoko Oy Ab, Bert Ekroos, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja

puh. 09 4174 1100

sähköposti bert.ekroos@batofin.fi

IXONOS: IXONOS OYJ:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS NOIN 5,8 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA JA TREMOKO OY AB:N OSAKEMERKINNÄN HYVÄKSYMINEN SEKÄ YHTIÖN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN VAHVISTAMINEN

Ixonos

Pörssitiedote

IXONOS: IXONOS OYJ:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS NOIN 5,8 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA JA TREMOKO OY AB:N OSAKEMERKINNÄN HYVÄKSYMINEN SEKÄ YHTIÖN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN VAHVISTAMINEN

Helsinki, Suomi, 2015-02-10 14:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Ixonos Oyj Pörssitiedote 10.02.2015 klo 15:30

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

IXONOS: IXONOS OYJ:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS NOIN 5,8 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTAANNISTA JA TREMOKO OY AB:N OSAKEMERKINNÄN HYVÄKSYMINEN SEKÄ YHTIÖN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN VAHVISTAMINEN

Suunnattu Osakeanti Tremoko Oy Ab:lle ja osakemerkinnän hyväksyminen

Ixonos Oyj:n (“Ixonos” tai “Yhtiö”) hallitus päätti laskea liikkeelle ylimääräisen yhtiökokouksen 10.2.2015 antaman valtuutuksen nojalla 96 670 000 uutta osaketta (”Osakkeet”) osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatussa osakeannissa (”Osakeanti”) Tremoko Oy Ab:n (”Tremoko”) merkittäväksi. Osakkeiden merkintähinta Osakeannissa oli 0,06 euroa Osakkeelta. Merkintähinta oli määritelty kaupankäyntimäärillä painotetuksi keskikurssiksi 16.12.2014-15.01.2015 väliseltä ajalta pyöristettynä lähimpään ylempään senttiin. Osakeannista saatavat noin 5,8 miljoonan euron suuruiset varat käytetään konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, joten Osakeannille ja osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle on olemassa osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy.

Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet vastaavat noin 90,9 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä ennen Osakeantia ja noin 47,6 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä Osakeannin jälkeen.

Osakeannin ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Tremoko Oy Ab on 10.2.2015 merkinnyt Osakeannin täysimääräisesti. Yhtiön hallitus on hyväksynyt Tremoko Oy AB:n osakemerkinnän.

Yhtiön rahoituksen ja taserakenteen vahvistaminen

Yhtiö tiedotti 16.1.2015 valmistelevansa rahoitusasemansa ja taserakenteensa vahvistamista kokonaisjärjestelyllä (”Järjestely”), mikä sisälsi suunnitelman suunnatusta osakeannista sekä lainajärjestelyistä. Tänään Osakeannin lisäksi on Järjestelyn yhteydessä toteutettu seuraavat toimenpiteet:

 • Tremoko maksoi Osakeannissa merkitsemiensä Osakkeiden merkintähintaa kuittaamalla Yhtiöltä olevia sille siirrettyjä vaihdettavaan pääomalainaan perustuvia saataviaan noin 3,86 miljoonan euron arvosta.
 • Yhtiö on ottanut yhteensä 4,0 miljoonan euron suuruiset rahoituslaitoslainat, joiden vakuudeksi Tremoko on antanut määrältään 4,0 miljoonan euron suuruisen vakuuden. Yhtiö maksaa Tremokolle palkkiota vakuuden antamisesta 3,5 prosenttia vuodessa vakuuden määrästä.
 • Yhtiö maksoi Turret Oy Ab:lle korkoineen olleet noin 2,43 miljoonan euron suuruiset lainat.
 • Yhtiö on sopinut vieraan pääoman ehtoisen rahoituksensa uudelleenjärjestelystä rahoittajiensa kanssa. Rahoittajat myönsivät ennen Järjestelyä otetuille Ixonos-konsernin lainoille (jäljempänä yhdessä ”Laina”) vapautuksen Lainan lyhentämisestä ajanjaksolle 15.3.2015 – 31.12.2015 (”Lyhennysvapaa”) siten, että Lyhennysvapaalla maksettavaksi erääntyvästä Lainan pääomasta maksetaan ainoastaan 25 prosenttia aiemmin sovitusta poiketen. Lisäksi Lainan alkuperäistä laina-aikaa muutettiin siten, että Lainan kokonaislaina-aikaa pidennettiin 31.12.2018 saakka. Lainan alkuperäisiä maksuehtoja ja maksueriä muutettiin siten, että ajalla 1.1.2016 – 31.12.2018 maksettavaksi erääntyvät maksuerät ovat tasasuuruiset ja ne määritetään Lainan maksettavaksi erääntymättömän pääoman per 31.12.2015 perusteella. Lainan korko- ja marginaaliehdot pysyvät entisellään Lyhennysvapaasta, laina-ajan pidentämisestä ja maksuehtojen ja -erien muuttamisesta huolimatta.

Ixonos Oyj

Esa Harju

Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:

Esa Harju, toimitusjohtaja, puh. +358 40 844 3367, esa.harju@ixonos.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ixonos.com

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden

2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “relevantit

henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

OSAKEANNIN EHDOT

Yhtiön hallitus päätti laskea liikkeelle ylimääräisen yhtiökokouksen 10.2.2015 antaman valtuutuksen nojalla yhteensä enintään 96 670 000 uutta osaketta (”Osakkeet”) osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatuissa osakeannissa (”Osakeanti”) jäljempänä tässä kohdassa esitettyjen ehtojen mukaisesti Tremoko Oy Ab:n (jota pidetään ns. kokeneena sijoittajana) merkittäväksi. Osakeannista saatavat varat käytetään konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, joten Osakeannille ja osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle on olemassa osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy.

Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet vastaavat noin 90,9 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä ennen Osakeantia ja noin 47,6 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä Osakeannin jälkeen edellyttäen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti.

Merkintäoikeus

Osakkeet tarjotaan Tremoko Oy Ab:n merkittäväksi.

Merkintähinta

Osakkeiden merkintähinta Osakeannissa on 0,06 euroa Osakkeelta (”Merkintähinta”). Osakkeen Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta on määritelty kaupankäyntimäärillä painotetuksi keskikurssiksi 16.12.2014-15.01.2015 väliseltä ajalta pyöristettynä lähimpään ylempään senttiin.

Merkintäaika

Osakkeet on merkittävä viimeistään 12.2.2015.

Merkintöjen tekeminen ja maksu

Merkintä tehdään merkintälistaan, jota säilytetään Yhtiön pääkonttorissa, Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki. Osakeannissa merkittävien Osakkeiden Merkintähinta on maksettava Yhtiön pankkitilille kokonaisuudessaan ilman aiheetonta viivytystä hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti, kuitenkin viimeistään 12.2.2015 mennessä. Tremoko Oy Ab:llä on oikeus maksaa merkintähinta paitsi rahalla myös kuittaamalla merkitsijällä yhtiöltä olevaa vaihdettavaa pääomalainaa tai muuta saatavaa vastaan.

Merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa.

Osakkeiden ottaminen kaupankäynnin kohteeksi

Yhtiö julkaisee arviolta 25.2.2015, mikäli ei viranomaiskäsittelystä muuta johdu, Osakeantiin liittyvän esitteen (”Esite”), ja hakee Osakkeet kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä viipymättä Esitteen julkaisemisen jälkeen.

Merkintöjen hyväksyminen ja allokaatio

Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki merkintäoikeuden perusteella ja näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka on tehty osakemerkintään soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.

Uusien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Osakeannissa merkityt Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille, kun uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 12.2.2015.

Osakasoikeudet

Uudet Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja merkitty Yhtiön osakasluetteloon.

Informaatio

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä Merkintäajan alkamisesta lähtien Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki.

Huomautus sijoittajalle ja sovellettava laki sekä riitaisuuksien ratkaiseminen

Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa Australiaan, Japaniin, Kanadaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan, Yhdysvaltoihin tai muuhun maahan, jossa Osakkeiden tarjoaminen olisi lainvastaista. Osakeantiin liittyviä asiakirjoja ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin. Osakkeiden tai Osakeannin rekisteröimiseksi tai Osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin.

Yhtiön osakkeenomistajan tai muun sijoittajan katsotaan hyväksyneen edellä mainitut rajoitukset Osakeantiin ja Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.

HONKARAKENNE OYJ ON PÄÄTTÄNYT YHTEISTOIMINTALAIN MUKAISET NEUVOTTELUT

Honkarakenne Oyj

Pörssitiedote

HONKARAKENNE OYJ ON PÄÄTTÄNYT YHTEISTOIMINTALAIN MUKAISET NEUVOTTELUT

HONKARAKENNE OYJ Pörssitiedote 10.2.2015 kello 15:00

HONKARAKENNE OYJ ON PÄÄTTÄNYT YHTEISTOIMINTALAIN MUKAISET NEUVOTTELUT

Honkarakenne Oyj on päättänyt kotimaan työntekijöitä koskevat yhteistoimintaneuvottelut.

Yhteistoimintaneuvotteluissa päätettiin, että henkilöitä voidaan lomauttaa maksimissaan yhteensä 90 päivää syyskuun 2015 loppuun mennessä. Lomautussuunnitelmat koskevat yhtiön työntekijöitä. Toimihenkilöiden osalta on jo aiemmin sovittu 90 päivän määräaikaisesta lomautusvaltuudesta vuoden 2015 loppuun saakka.

HONKARAKENNE OYJ

 Mikko Kilpeläinen
 toimitusjohtaja

 LISÄTIETOJA: 
 Toimitusjohtaja Mikko Kilpeläinen, puh 050 542 5884, mikko.kilpelainen@honka.com 
 tai talousjohtaja Mikko Jaskari, puh 0400 535 337, mikko.jaskari@honka.com.

 JAKELU
 NASDAQ OMX Helsinki Oy
 Keskeiset tiedotusvälineet
 Finanssivalvonta
 www.honka.com

Cramo Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

Cramo Oyj

Pörssitiedote

Cramo Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

Vantaa, Suomi, 2015-02-10 13:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Cramo Oyj Pörssitiedote 10.2.2015, klo 14.30

Cramo Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

Cramo Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta konsernin johtoryhmän ja avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Uusi osakepalkkiojärjestelmä (järjestelmä) tarjoaa osallistujille mahdollisuuden ansaita Cramon osakkeita palkkiona ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta kolmen ansaintajakson aikana. Ansaintajaksot ovat kalenterivuodet 2015, 2016 ja 2017. Jokaista ansaintajaksoa seuraa kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka jälkeen ansaitut palkkiot maksetaan osallistujille.

Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2015 perustuu Cramo-konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Mahdollinen palkkio maksetaan keväällä 2018 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella katetaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Kunkin johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella annetuista osakkeista, kunnes hänen omistamiensa yhtiön osakkeiden määrä yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenen työ- tai toimisuhde konserniyhtiössä jatkuu.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 65 Cramon avainhenkilöä. Jos asetetut tavoitteet toteutuvat täysimääräisinä kaikkien kolmen ansaintajakson (2015, 2016 ja 2017) osalta, ansaitut palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 1 000 000 Cramo Oyj:n osaketta, sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

CRAMO OYJ

Vesa Koivula

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Vesa Koivula, toimitusjohtaja, puh. 010 661 10 tai 040 510 5710

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.cramo.com

Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja vuokraukseen liittyvistä palveluista. Cramo on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Cramolla on toimintaa 15 maassa 330 toimipisteessä ja henkilöstöä noin 2 500. Vuoden 2014 liikevaihto oli 652 miljoonaa euroa. Cramon osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Componenta Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

Componenta Oyj

Pörssitiedote

Componenta Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

Componenta Oyj Pörssitiedote 10.2.2015 klo 14.20

Componenta Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuosi 2015. Ansaintajakson 2015 ansaintakriteeri on Componenta-konsernin tulos rahoituserien jälkeen.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2015 maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettavalla osuudella pyritään kattamaan avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa noin kahden vuoden sitouttamisjakson aikana. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava palkkiona annetut osakkeet yhtiölle vastikkeetta.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu 15 henkilöä. Ansaintajakson 2015 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 780 000 Componenta Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Helsinki 10. helmikuuta 2015

COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen

toimitusjohtaja

puh. 010 403 2200

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2014 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 200 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.

Kutsu Componenta Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Componenta Oyj

Yhtiökokouskutsu

Kutsu Componenta Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Componenta Oyj Pörssitiedote 10.2.2015 klo 14.10

Componenta Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 11.3.2015 klo 10.00 yhtiön pääkonttorissa Käpylässä, Satotalon auditoriossa, osoitteessa Panuntie 4, 00610 Helsinki.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei konsernin voimassaolevan osingonjakopolitiikan mukaisesti jaeta vuodelta 2014.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten ja hallituksen alaisten komiteoiden jäsenten palkkiot sekä matkakustannusten korvausperusteet tilikaudella 1.1.–31.12.2015 pidetään ennallaan. Tilikaudella 1.1.–31.12.2014 hallituksen puheenjohtajalle maksettiin vuosipalkkiona 60 000 euroa, hallituksen jäsenille 30 000 ja hallituksen alaisten komiteoiden jäsenille 5 000 euroa. Matkakulut korvattiin yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärää nostetaan seitsemään jäseneen.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Harri Suutari, Matti Ruotsala, Olavi Huhtala, Riitta Palomäki ja Tommi Salunen valittaisiin uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi, ja että hallitukseen valittaisiin uusiksi jäseniksi Perttu Louhiluoto ja Olli Isotalo. Heikki Lehtonen on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että KHT Samuli Perälä toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 20 000 000 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016 asti.

15. Nimitystoimikunnan perustaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset hallituksen jäseniksi ja hallituksen jäsenten palkkioiksi.

Hallitus ehdottaa, että nimitystoimikunta kutsutaan vuosittain kokoon siten, että yhtiön kolmea osakkeenomistajaa, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden edustamasta äänimäärästä on Euroclear Finland Oy:n pitämän osakasluettelon mukaan suurin vuosittain 31. elokuuta, pyydetään kutakin nimeämään yksi jäsen nimitystoimikuntaan. Mikäli hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja tai osakkeenomistaja, jolla olisi arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tarvittaessa ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista, esittää yhtiön hallitukselle osoitetun kirjallisen vaatimuksen elokuun loppuun mennessä, lasketaan tällaisen tahon omistusosuus sekä tämän määräysvallassa olevien yhteisöjen ja säätiöiden omistusosuudet, tai useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset, yhteen omistus- ja ääniosuuksia laskettaessa nimeämisoikeuksien määrittämistä varten. Mikäli kahdella osakkeenomistajista on sama määrä osakkeita ja ääniä eikä molempien osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää, ratkaistaan asia arvalla. Jos osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla ei muutoin ole nimeämisoikeutta. Tämän lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Nimitystoimikunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan nimitystoimikunnan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja sen jälkeen kokoukset kutsuu koolle nimitystoimikunnan puheenjohtaja.

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun loppuun mennessä.

16. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä kokouskutsu ja Componenta Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä vuosikertomus ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.componenta.com viimeistään 18.2.2015. Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa. Päätösehdotuksista ja tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 25.3.2015 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.2.2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 6.3.2015 klo 10:00 kirjeitse osoitteella Componenta Oyj, Panuntie 4, 00610 Helsinki, puhelimitse 010 403 2744, telefaxilla 010 403 2721 tai sähköpostitse ir.componenta@componenta.com. Ilmoittautumiskirjeen tai viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.2.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 6.3.2015 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajalla voi olla useita asiamiehiä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla. Tällöin ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Componenta Oyj, Panuntie 4, 00610 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiössä on kokouskutsun päivänä 10.2.2015 yhteensä 97 269 224 osaketta ja ääntä.

Helsinki 10. helmikuuta 2015

COMPONENTA OYJ

Hallitus

Heikki Lehtonen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen

toimitusjohtaja

puh. 010 403 2200

Mika Hassinen

talousjohtaja

puh. 010 403 2723

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2014 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 200 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.

ORIOLA-KD OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT 75,6 MILJOONAN EURON MERKINTÄOIKEUSANNISTA

Oriola-KD Corporation

ORIOLA-KD OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT 75,6 MILJOONAN EURON MERKINTÄOIKEUSANNISTA

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 10.2.2015 klo 14.00

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan Kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan, Singaporeen tai Yhdysvaltoihin tai missään muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista

ORIOLA-KD OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT 75,6 MILJOONAN EURON MERKINTÄOIKEUSANNISTA

Merkintäoikeusanti lyhyesti:

 • 75,6 miljoonan euron merkintäoikeusanti Oriola-KD:n taseen vahvistamiseksi ja omavaraisuusasteen parantamiseksi
 • Yksi (1) uusi A-osake jokaista täsmäytyspäivänä 12.2.2015 omistettua viittä (5) nykyistä A-osaketta kohti, ja yksi (1) uusi B-osake jokaista täsmäytyspäivänä 12.2.2015 omistettua viittä (5) nykyistä B-osaketta kohti
 • Merkintähinta 2,50 euroa jokaiselta uudelta A-osakkeelta ja jokaiselta uudelta B-osakkeelta
 • Oriola-KD:n osakkeilla käydään kauppaa ilman merkintäoikeuksia 11.2.2015 alkaen
 • Merkintäaika alkaa 17.2.2015 ja päättyy 3.3.2015
 • Kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkaa 17.2.2015 ja päättyy 25.2.2015

Yleistä merkintäoikeusannista

Oriola-KD Oyj:n (“Oriola-KD” tai “Yhtiö”) hallitus on 24.3.2014 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella päättänyt 75,6 miljoonan euron merkintäoikeusannista (“Osakeanti”). Osakeannin tavoitteena on Yhtiön taseen vahvistaminen ja omavaraisuusasteen parantaminen valmistautumisena myöhempään yhtiön rahoituksen uudelleenjärjestämiseen.

Oriola-KD tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi yhteensä enintään 9.429.742 uutta A-osaketta (“Uudet A-Osakkeet”) ja enintään 20.798.643 uutta B-osaketta (“Uudet B-Osakkeet”, ja yhdessä Uusien A-Osakkeiden kanssa “Tarjottavat osakkeet”). Oriola-KD antaa jokaiselle Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon merkitylle osakkeenomistajalle yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen A-merkintäoikeuden (“A-Merkintäoikeus”) jokaista osakkeenomistajan Osakeannin täsmäytyspäivänä 12.2.2015 (“Täsmäytyspäivä”) omistamaa A-osaketta kohden ja yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan, arvo-osuusmuotoisen B-merkintäoikeuden (“B-Merkintäoikeus”, ja yhdessä A-Merkintäoikeuden kanssa “Merkintäoikeudet”) jokaista osakkeenomistajan Osakeannin Täsmäytyspäivänä omistamaa B-osaketta kohden.

Jokainen viisi (5) A-Merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden (1) uuden A-osakkeen, ja jokainen viisi (5) B-Merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden (1) uuden B-osakkeen (“Ensisijainen Merkintä”). Uusien A-Osakkeiden ja Uusien B-Osakkeiden merkintähinta on 2,50 euroa osakkeelta (“Merkintähinta”). Merkintähinta sisältää noin 30 prosentin alennuksen verrattuna Yhtiön A-osakkeen päätöskurssiin 3,55 euroa ja noin 29 prosentin alennuksen verrattuna Yhtiön B-osakkeen päätöskurssiin 3,53 euroa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (“Helsingin Pörssi”) osakeantipäätöstä edeltäneenä kaupankäyntipäivänä 9.2.2015.

Osakkeilla käydään kauppaa ilman Merkintäoikeutta 11.2.2015 alkaen. Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla alkaa 17.2.2015 klo 9.30 ja päättyy 25.2.2015 klo 18.30. Merkintäaika alkaa 17.2.2015 klo 9.30 ja päättyy 3.3.2015 klo 16.30. Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty ennen Merkintäajan päättymistä, raukeavat arvottomina.

Mikäli kaikki Tarjottavat osakkeet merkitään, ne edustavat noin 19,98 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia ja noin 16,65 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen. Osakkeenomistajalla tai muulla sijoittajalla, joka on merkinnyt Tarjottavia osakkeita Ensisijaisen Merkinnän nojalla, on oikeus merkitä Tarjottavia osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkinnän perusteella (“Toissijainen Merkintä”). Tarjottavien osakkeiden jako (allokaatio) Toissijaisessa Merkinnässä tapahtuu ensisijaisesti Tarjottavien osakkeiden merkintään käytettyjen Merkintäoikeuksien suhteessa arvo-osuustilikohtaisesti. Ensisijaisen Merkinnän ja Toissijaisen Merkinnän perusteella merkitsemättä jääneet Tarjottavat osakkeet voidaan suunnata hallituksen päättämien tahojen merkittäväksi. Hallitus on sitoutunut tarjoamaan näin merkitsemättä jääneet osakkeet merkintätakauksen Osakeantia koskien antaneelle Triton IV Luxco No. 16 S.à r.l.:lle.

Oriola-KD julkistaa Osakeannin alustavan tuloksen pörssitiedotteella arviolta 4.3.2015 ja lopullisen tuloksen arviolta 6.3.2015. Osakeannin ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Pohjola Pankki Oyj. Oriola-KD:n oikeudellisena neuvonantajana toimii Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy.

Esitteen julkaiseminen

Oriola-KD on jättänyt Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi Osakeantiin liittyvän suomenkielisen arvopaperimarkkinalaissa (746/2012, muutoksineen) tarkoitetun esitteen, joka hyväksytään arviolta 12.2.2015. Suomenkielinen esite on saatavilla arviolta 13.2.2015 lähtien Oriola-KD:n internetsivuilla osoitteessa www.oriola-kd.com/anti2015 sekä osoitteessa www.op.fi/merkinta. Painettu versio on saatavilla arviolta 17.2.2015 alkaen Helsingin Pörssissä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki ja Pohjola Pankki Oyj:stä osoitteesta Vääksyntie 4, 00510 Helsinki.

Osakeannin tausta

Yhtiön hallitus päätti 10.2.2015 osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvan Osakeannin järjestämisestä varsinaisen yhtiökokouksen 24.3.2014 antaman osakeantivaltuutuksen nojalla. Osakeannin tavoitteena on Yhtiön taseen vahvistaminen ja omavaraisuusasteen parantaminen valmistautumisena yhtiön rahoituksen uudelleenjärjestämiseen. Yhtiön tarkoituksena on käyttää Osakeannista hankkimansa varat yleisiin yritystoiminnan tarkoituksiin sekä mahdollisiin yrityskauppoihin Yhtiön strategian mukaisesti.

Merkintäsitoumukset ja merkintätakaus

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma sekä Yhtiön hallituksen jäsen Harry Brade, henkilökohtaisesti ja edustamiensa yhteisöjen kautta, (yhdessä “Merkintäsitoumusten Antajat”) ovat kukin erikseen peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia osakkeita omaa omistusosuuttaan vastaavasti eli yhteensä 11,9 prosenttia Tarjottavista A-osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä sekä yhteensä 3,1 prosenttia Tarjottavista B-osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman sitoumus edellyttää, että Oriola-KD on Osakeannin osalta saanut sitovan merkintätakauksen koskien kaikkia Tarjottavia osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkinnän tai Toissijaisen Merkinnän perusteella (lukuun ottamatta osakkeita, joiden osalta on annettu merkintäsitoumus).

Lisäksi Triton IV Luxco No. 16 S.à r.l. (Triton IV Fundin määräysvallassa oleva yhtiö) on antanut Oriola-KD:lle merkintätakauksen merkitä Osakeannissa Ensisijaisen Merkinnän ja Toissijaisen Merkinnän perusteella mahdollisesti merkitsemättä jääneet Tarjottavat osakkeet lukuun ottamatta Merkintäsitoumusten Antajien antamien merkintäsitoumuksien kattamia Tarjottavia osakkeita.

Tiedotustilaisuus

Oriola-KD järjestää Osakeannista tiedotustilaisuuden salkunhoitajille, analyytikoille ja medialle perjantaina 13.2.2015 klo 9.00 Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki.

ORIOLA-KD OYJ


Tuomas Itkonen

Talous- ja rahoitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

Tuomas Itkonen

talous- ja rahoitusjohtaja

puh. +358 40 596 4004

sähköposti: tuomas.itkonen@oriola-kd.com

Eero Hautaniemi

toimitusjohtaja

puh. +358 10 429 2109

sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:

Oriola-KD Oyj

Konserniviestintä

Orionintie 5

02200 Espoo

www.oriola-kd.com

VASTUUNRAJOITUS

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan, Singaporeen tai Yhdysvaltoihin. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä asiakirjaa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

OSAKEANNIN EHDOT

Osakeanti

Oriola-KD Oyj:n (“Yhtiö“) 24.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 9.500.000 A-osaketta ja 21.000.000 B-osaketta, mikä yhdessä vastaa noin 20,2 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiön hallitus päätti 10.2.2015 edellä mainitun varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvasta osakeannista, jossa lasketaan liikkeeseen enintään 9.429.742 uutta A-osaketta (“Uudet A-Osakkeet“) ja enintään 20.798.643 uutta B-osaketta (“Uudet B-Osakkeet“, ja yhdessä Uusien A-Osakkeiden kanssa “Tarjottavat osakkeet“) tässä esitettyjen ehtojen mukaisesti (“Osakeanti“).

Edellyttäen, että kaikki Tarjottavat osakkeet merkitään, Osakeannissa liikkeeseenlaskettavat Uudet A-Osakkeet edustavat noin 20 prosenttia Yhtiön A-osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia ja noin 16,67 prosenttia Yhtiön A-osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen. Osakeannissa liikkeeseenlaskettavat Uudet B-Osakkeet edustavat noin 19,98 prosenttia Yhtiön B-osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia ja noin 16,65 prosenttia Yhtiön B-osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen. Tarjottavat osakkeet edustavat siten enimmillään noin 19,98 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 19,98 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia ja enimmillään noin 16,65 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 16,65 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen.

Pohjola Pankki Oyj (“Pääjärjestäjä“) toimii Osakeannin pääjärjestäjänä.

Merkintäoikeus

Ensisijainen merkintä

Tarjottavat osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksiensa suhteessa siten, että Uusia A-Osakkeita tarjotaan Yhtiön A-osakkeita omistaville osakkeenomistajille ja vastaavasti Uusia B-Osakkeita tarjotaan Yhtiön B-osakkeita omistaville osakkeenomistajille.

Osakkeenomistaja, joka on täsmäytyspäivänä 12.2.2015 (“Täsmäytyspäivä“) merkitty Euroclear Finland Oy:n (“Euroclear“) ylläpitämään osakasluetteloon, saa yhden (1) Uusien A-Osakkeiden merkintään oikeuttavan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (“A-Merkintäoikeus“) jokaista yhtä (1) Täsmäytyspäivänä omistamaansa A-osaketta kohden ja yhden (1) Uusien B-Osakkeiden merkintään oikeuttavan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (“B-Merkintäoikeus“, ja yhdessä A-Merkintäoikeuden kanssa “Merkintäoikeudet“) jokaista yhtä (1) Täsmäytyspäivänä omistamaansa Yhtiön B-osaketta kohden (“Ensisijainen Merkintä“). Normaalin pörssikaupankäynnin selvitysajan mukaisesti kaupat, jotka on tehty viimeistään 10.2.2015 vaikuttavat Täsmäytyspäivän osakasluetteloon.

Jokainen viisi (5) A-Merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Uuden A-Osakkeen, ja jokainen viisi (5) B-Merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Uuden B-Osakkeen. Tarjottavien osakkeiden murto-osia ei voi merkitä. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet eivät oikeuta Merkintäoikeuksiin.

Toissijainen merkintä

Lisäksi osakkeenomistajalla tai muulla sijoittajalla, joka on merkinnyt Tarjottavia osakkeita Ensisijaisen Merkinnän nojalla, on oikeus merkitä Tarjottavia osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkinnän perusteella (“Toissijainen Merkintä“).

Merkitsemättä jääneet osakkeet

Ensisijaisen Merkinnän ja Toissijaisen Merkinnän perusteella merkitsemättä jääneet Tarjottavat osakkeet voidaan suunnata hallituksen päättämien tahojen merkittäväksi. Hallitus on sitoutunut tarjoamaan näin merkitsemättä jääneet osakkeet Takaajalle (kuten määritelty jäljempänä).

Merkintäsitoumukset ja merkintätakaus

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma sekä Yhtiön hallituksen jäsen Harry Brade, henkilökohtaisesti ja edustamiensa yhteisöjen kautta, (yhdessä “Merkintäsitoumusten Antajat“) ovat kukin erikseen peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia osakkeita omaa omistusosuuttaan vastaavasti eli yhteensä 11,9 prosenttia Tarjottavista A-osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä sekä yhteensä 3,1 prosenttia Tarjottavista B-osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman sitoumus edellyttää, että Oriola-KD on Osakeannin osalta saanut sitovan merkintätakauksen koskien kaikkia Tarjottavia osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkinnän tai Toissijaisen Merkinnän perusteella (lukuun ottamatta osakkeita, joiden osalta on annettu merkintäsitoumus).

Lisäksi Triton IV Luxco No. 16 S.à r.l. (Triton IV Fundin määräysvallassa oleva yhtiö, “Takaaja“) on antanut Oriola-KD:lle merkintätakauksen merkitä Osakeannissa Ensisijaisen Merkinnän ja Toissijaisen Merkinnän perusteella mahdollisesti merkitsemättä jääneet Tarjottavat osakkeet lukuun ottamatta Merkintäsitoumusten Antajien antamien merkintäsitoumuksien kattamia Tarjottavia osakkeita.

Merkintähinta

Uusien A-Osakkeiden ja Uusien B-Osakkeiden merkintähinta on 2,50 euroa osakkeelta (“Merkintähinta“). Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintähinta sisältää noin 30 prosentin alennuksen verrattuna Yhtiön A-osakkeen päätöskurssiin 3,55 euroa ja noin 29 prosentin alennuksen verrattuna Yhtiön B-osakkeen päätöskurssiin 3,53 euroa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (“Helsingin Pörssi“) osakeantipäätöstä edeltäneenä kaupankäyntipäivänä 9.2.2015.

Merkintäaika

Merkintäaika alkaa 17.2.2015 klo 9.30 ja päättyy 3.3.2015 klo 16.30 (“Merkintäaika“). Tilinhoitajayhteisöt ja säilytysyhteisöt saattavat edellyttää asiakkailtaan merkintätoimeksiannon antamista jo ennen merkintäajan päättymistä tai ennen Merkintäoikeuksien julkisen kaupankäynnin päättymistä.

Toissijaisen Merkinnän jälkeen merkitsemättä jääneiden osakkeiden merkintöjen osalta merkintäaika päättyy 6.3.2015 klo 8.00.

Merkintöjen tekeminen ja Tarjottavien osakkeiden maksaminen

Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Tarjottavia osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla kyseisiä Tarjottavia osakkeita vastaavan Merkintähinnan. Osakkeenomistaja tai muu sijoittaja, joka on osallistunut Ensisijaiseen Merkintään, voi merkitä Tarjottavia osakkeita Toissijaisessa Merkinnässä antamalla merkintätoimeksiannon ja maksamalla kyseisiä Tarjottavia osakkeita vastaavan Merkintähinnan.

Merkintätoimeksianto on annettava Pääjärjestäjän tai asianomaisen tilinhoitajayhteisön ohjeiden mukaisesti. Osakeannissa Tarjottavia osakkeita vastaava Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä Pääjärjestäjän tai asianomaisen tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden mukaisesti. Tarjottavien osakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia tulee tehdä samalla, kun merkitään Tarjottavia osakkeita Merkintäoikeuksien perusteella.

Merkintätoimeksiantoja voidaan antaa seuraavissa merkintäpaikoissa:

 • OP Ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oyj:n pankkien toimipisteissä niiden aukioloaikoina;
 • OP 0100 0500 puhelinpalvelun kautta. Asiakkailla, jotka tekevät merkintöjä puhelimitse, tulee olla henkilökohtainen verkkopankkipalvelusopimus OP Ryhmän kanssa. Tehtäessä merkintöjä puhelimitse osakkeenomistajan henkilöllisyys todennetaan verkkopankkitunnuksilla; ja
 • sellaisten tilinhoitajayhteisöjen kautta, joilla on merkintöjen vastaanottamista koskeva sopimus Pääjärjestäjän kanssa.

Niiden osakkeenomistajien tai muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisteröinnin hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksianto hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaisesti.

Ensisijaisessa Merkinnässä ja Toissijaisessa Merkinnässä tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen kohdan “Merkintöjen perumisoikeus tietyissä olosuhteissa” mukaisesti.

Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty ennen Merkintäajan päättymistä 3.3.2015 klo 16.30, raukeavat arvottomina.

Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla

Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä arviolta 17.2.2015-25.2.2015. Merkintäoikeuksien hinta Helsingin Pörssissä määräytyy vallitsevan markkinatilanteen mukaan. Merkintäoikeuksia voi hankkia tai luovuttaa antamalla osto- tai myyntitoimeksiannon omalle säilytysyhteisölleen tai tilinhoitajayhteisölleen tai muulle arvopaperinvälittäjälle.

A-Merkintäoikeuksien ISIN-koodi on FI4000146790  ja kaupankäyntitunnus OKDAVU0115, ja B-Merkintäoikeuksien ISIN-koodi on FI4000146808 ja kaupankäyntitunnus OKDBVU0115.

Merkintöjen hyväksyminen ja Osakeannin tuloksen julkistaminen

Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Merkintäoikeuksien perusteella ja näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka on tehty osakemerkintään soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.

Mikäli kaikkia Osakeannissa annettavia Tarjottavia osakkeita ei ole merkitty Merkintäoikeuksien perusteella, Yhtiön hallitus tekee päätöksen merkitsemättömien Tarjottavien osakkeiden jakamisesta niille osakkeenomistajille ja muille sijoittajille, jotka ovat tehneet Toissijaisen Merkinnän. Mikäli Osakeanti ylimerkitään näiden merkitsijöiden tekemien merkintöjen seurauksena, hyväksytään osakelajikohtaisesti osakkeenomistajan tai muun sijoittajan tekemät merkinnät näiden tahojen Ensisijaisen Merkinnän yhteydessä käyttämien Merkintäoikeuksien suhteessa arvo-osuustilikohtaisesti, enintään tehdyn Toissijaisen Merkinnän määrään saakka ja, mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla. Jos tiettyyn arvo-osuustiliin liittyen annetaan useita merkintätoimeksiantoja, nämä merkintätoimeksiannot yhdistetään yhdeksi arvo-osuustiliä koskevaksi merkintätoimeksiannoksi.

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä arviolta 6.3.2015. Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 6.3.2015. Mikäli Yhtiö ei allokoi kaikkia sijoittajan merkintätoimeksiannossa mainittuja Toissijaisessa Merkinnässä merkittyjä Tarjottavia osakkeita, Yhtiö palauttaa saamatta jääneitä Tarjottavia osakkeita vastaavan Merkintähinnan sijoittajalle arviolta 9.3.2015. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Yhtiö vahvistaa ilman Merkintäoikeuksia merkittävien Tarjottavien osakkeiden merkinnän hyväksymisen tai hylkäämisen niille sijoittajille, joille Yhtiön hallitus on Toissijaisen Merkinnän jälkeen tarjonnut osakkeita merkittäväksi. Edellä mainittujen merkintöjen osalta Merkintähinta erääntyy maksettavaksi välittömästi edellä mainitun vahvistuksen myötä ja merkintäaika päättyy 6.3.2015 klo 8.00.

Merkintöjen perumisoikeus tietyissä olosuhteissa

Arvopaperimarkkinalain mukaan, jos Esitteessä ilmenee sellainen virhe tai puute taikka ilmenee olennainen uusi tieto sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Esitteen ja ennen kuin kaupankäynti Tarjottavilla osakkeilla alkaa, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, merkitsijöillä, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia osakkeita ennen asiaa koskevan oikaisun tai täydennyksen julkaisemista, on oikeus perua merkintänsä. Merkitsijöillä on oikeus perua tekemänsä merkintä kahden (2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun oikaisu tai täydennys on julkistettu. Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen kuin kaupankäynti Tarjottavia osakkeita edustavilla väliaikaisilla osakkeilla alkaa tai, Toissijaisessa Merkinnässä, ennen Tarjottavien osakkeiden toimittamista Merkitsijöille. Merkinnän peruminen koskee peruttavalla merkinnällä tehtyjä merkintöjä kokonaisuudessaan. Perumisoikeudesta ja siihen liittyvistä menettelyohjeista ilmoitetaan pörssitiedotteella samanaikaisesti Esitteen mahdollisen täydentämisen kanssa. Jos Merkintäoikeuden haltija on myynyt tai muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa, myyntiä tai siirtoa ei voi peruuttaa.

Tarjottavien osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustilille ja kaupankäynti Tarjottavilla osakkeilla

Osakeannissa merkityt Tarjottavat osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclearin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Tarjottavat osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille väliaikaisina osakkeina (väliaikaisten A-osakkeiden ISIN-koodi FI4000146816 ja kaupankäyntitunnus OKDAVN0115, ja väliaikaisten B-osakkeiden ISIN-koodi FI4000146824 ja kaupankäyntitunnus OKDBVN0115) merkinnän tekemisen jälkeen. Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla Helsingin Pörssissä alkaa arviolta 4.3.2015, eli ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä Merkintäajan päättymisen jälkeen. Väliaikaiset osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa.

Tarjottavia osakkeita vastaavat väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyisiin osakelajeihin (A-osake: ISIN-koodi: FI0009014344, kaupankäyntitunnus OKDAV; B-osake: ISIN-koodi: FI0009014351, kaupankäyntitunnus OKDBV), kun Tarjottavat osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta 9.3.2015.

Tarjottavat osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa. Kaupankäynti Tarjottavilla osakkeilla Helsingin Pörssissä alkaa arviolta 10.3.2015.

Osakkeenomistajien oikeudet Tarjottaviin osakkeisiin liittyen

Tarjottavat osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan osinkoon täysimääräisesti ja tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä alkaen, kun Tarjottavat osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, mikä tapahtuu arviolta 9.3.2015.

Maksut ja kulut

Tarjottavien osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa eikä erillisiä kuluja tai palkkioita. Säilytysyhteisöt, tilinhoitajayhteisöt ja arvopaperinvälittäjät, jotka toteuttavat Merkintäoikeuksia koskevia toimeksiantoja, saattavat periä näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien hinnastojensa mukaisesti. Säilytysyhteisöt ja tilinhoitajayhteisöt perivät myös hinnastonsa mukaisesti maksuja arvo-osuustilin ylläpitämisestä, tilitapahtumista ja osakkeiden säilyttämisestä.

Ulkomaiset osakkeenomistajat

Yhtiö ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin liittyen Tarjottavien osakkeiden tarjoamiseen muualla kuin Suomessa, eikä Tarjottavia osakkeita tarjota henkilöille, joiden osallistuminen Osakeantiin edellyttäisi erillistä esitettä tai muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimenpiteitä. Eräiden maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Osakeantiin osallistumiselle.

Muut asiat

Yhtiön hallitus päättää Tarjottavien osakkeiden liikkeeseenlaskuun ja Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Saatavilla olevat asiakirjat

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä Merkintäaikana Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Orionintie 5, 02200 Espoo ja Yhtiön verkkosivustolla www.oriola-kd.com/anti2015.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-02-10 13:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/02/10/ORIOLA+KD+OYJ+N+HALLITUS+ON+P%C3%84%C3%84TT%C3%84NYT+75+6+MILJOONAN+EURON+MERKINT%C3%84OIKEUSANNISTA+HUG1893162.html

Componentan tilinpäätös 1.1. – 31.12.2014: Tilikauden operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto parani edellisvuodesta liikevaihdon laskusta huolimatta

Componenta Oyj

Tilinpäätöstiedote

Componentan tilinpäätös 1.1. – 31.12.2014: Tilikauden operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto parani edellisvuodesta liikevaihdon laskusta huolimatta

Componenta Oyj Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 klo 13.30

Tammi – joulukuu 2014 lyhyesti

 • Tilauskanta kasvoi 2 % edellisvuodesta ja oli 89 Me (87 Me).
 • Konsernin tilikauden liikevaihto oli 495 Me (511 Me).
 • Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä ja taseen erien valuuttakurssimuutoksia oli 35,8 Me (32,5 Me).
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja taseen erien valuuttakurssimuutoksia (”operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto”) parani tehostamisohjelman kustannussäästöistä johtuen ja oli 17,8 Me (14,5 Me).
 • Tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä ja taseen operatiivisten erien valuuttakurssimuutoksia tilikaudella oli -9,5 Me (-9,9 Me).
 • Tulokseen rahoituserien jälkeen vaikuttaneet kertaluonteiset erät ja taseen operatiivisten erien valuuttakurssimuutokset olivat yhteensä -19,2 Me (0,3 Me). Edellä mainittu luku sisältää käyttöomaisuuden alaskirjauksia -4,9 Me, tuotantoyksiköiden lopettamiskuluja -3,9 Me, uudelleenrahoituksesta johtuvia kuluja -3,7 Me, uudelleenorganisointikuluja -2,7 Me ja muita kertaluonteisia kuluja -1,3 Me sekä taseen erien valuuttakursseista johtuvia arvostuseroja -2,7 Me.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,63 e (-0,75 e).
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2014 ei jaeta osinkoa.

Loka – joulukuu 2014 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 3 % edellisvuodesta ja oli 120 Me (124 Me).
 • Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä ja taseen erien valuuttakurssimuutoksia oli 5,4 Me (8,0 Me). Käyttökatteen aleneminen johtui pienemmistä volyymeista -1 Me, alumiiniraaka-aineen hinnanmuutoksista, joita ei vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä saatu edelleen laskutettua asiakkailta -1 Me, Orhangazin laatuongelmista -1,6 Me ja Hollannin toimintojen heikentyneestä tuottavuudesta -1 Me sekä Turkin liiran vahvistumisen aiheuttamasta kustannusten noususta -1 Me. Käyttökatetta vastaavasti paransi käynnissä olevan tehostamisohjelman toimenpiteet +3 Me.
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja taseen erien valuuttakurssimuutoksia oli 1,2 Me (3,6 Me) ja edellä mainitut erät mukaan lukien -9,0 Me (2,1 Me).
 • Tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä ja taseen operatiivisten erien valuuttakurssimuutoksia oli -4,9 Me (-2,5 Me).
 • Loka – joulukuun tulokseen vaikuttaneet kertaluonteiset erät ja taseen operatiivisten erien valuuttakurssimuutokset olivat yhteensä -10,5 Me (-1,5 Me).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,18 e (-0,37 e).

Toimintaympäristö 2015

Kysyntänäkymät konsernin kaikilla asiakastoimialoilla ovat edelleen epävarmat.

Componentan raskaat ajoneuvot -asiakastoimialan tilauskanta oli vuodenvaiheessa 12 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Kuorma-autoteollisuuden kysynnän Euroopassa odotetaan olevan edellisen vuoden tasolla tai nousevan lievästi vuonna 2015. Componentan myynnin raskaan ajoneuvoteollisuuden asiakkaille odotetaan nousevan markkinoita enemmän uusien tuotteiden aikaan saaman kasvun vuoksi.

Componentan rakennus- ja kaivosteollisuus -asiakastoimialan tilauskanta vuodenvaihteessa oli 19 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa matalammalla tasolla. Pohjois-Amerikan kysynnän odotetaan kasvavan ja Euroopan kysynnän vakiintuvan. Kaivosteollisuuden näkymät ovat edelleen heikot alhaisten raaka-ainehintojen johdosta. Tilauskannan vertailukelpoisuutta heikentävät edellisvuoden alussa tapahtuneet tilausten peruutukset (vaikutus arviolta 10 %). Kokonaisuutena kysynnän odotetaan jäävän alle edellisen vuoden. Componentan myynnin Rakennus- ja kaivosteollisuuden asiakkaille odotetaan pysyvän edellisvuoden tasolla tai kasvavan lievästi uusien tuotteiden vaikutuksesta.

Componentan koneenrakennus -asiakastoimialan tilauskanta vuodenvaihteessa oli edellisvuoden tasolla. Koneenrakennusteollisuudessa Componentan myynnin odotetaan kasvavan vuoden 2015 aikana.

Componentan maatalouskoneet -asiakastoimialan tilauskanta vuodenvaihteessa oli 8 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa alemmalla tasolla. Maailmanlaajuisten satonäkymien ja EU:n ja Venäjän vastavuoroisten talouspakotteiden johdosta maataloustuotteiden hinnat Euroopassa ovat laskeneet selvästi. Tämän johdosta kysynnän oletetaan edelleen laskevan vuonna 2015. Componentan myynnin maatalouskoneiden valmistajille odotetaan laskevan edellisvuodesta.

Componentan autoteollisuus -asiakastoimialan tilauskanta vuodenvaihteessa oli 26 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. Vuoden 2015 kysynnän arvioidaan paranevan edellisvuodesta. Componentan myynnin autoteollisuudelle odotetaan nousevan edellisvuodesta.

Componentan näkymät

Componentan näkymät vuodelle 2015 perustuvat yleisiin ulkoisiin suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin sekä Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan.

Componentan tilauskanta vuodenvaihteessa oli 89 Me (87 Me). Componenta odottaa vuoden 2015 liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ja taseen operatiivisten erien valuuttakurssieroja paranevan edellisvuodesta johtuen toteutettavasta tehostamisohjelmasta.

Avainluvut

10-12/2014 10-12/2013 2014 2013
Tilauskanta, Me 89 87 89 87
Liikevaihto, Me 120 124 495 511
Liikevoitto*), Me 1,2 3,6 17,8 14,5
Liikevoitto*), % 1,0 2,9 3,6 2,8
Tulos rahoituserien jälkeen*), Me -4,9 -2,5 -9,5 -9,9
Kertaluonteiset erät ja taseen operatiivisten erien valuuttakurssierot, Me -10,5 -1,5 -19,2 0,3
Verot, Me -1,9 -6,0 0,2 -6,0
Tilikauden tulos, Me -17,3 -10,0 -28,6 -15,5
Osakekohtainen tulos, e -0,18 -0,37 -0,63 -0,75
Net gearing, % 194 270
Sijoitetun pääoman tuotto, ilman kertaluonteisia eriä, % 4,8 5,9
Oman pääoman tuotto, ilman kertaluonteisia eriä, % -14,8 -12,8
Henkilöstö kauden lopussa ml. vuokratyövoima 4 238 4 431

*) ilman kertaluonteisia eriä ja taseen operatiivisten erien valuuttakurssieroja

Toimitusjohtaja Heikki Lehtonen kommentoi vuotta 2014:

”Componentan konserninlaajuinen tehostamisohjelma eteni vuonna 2014 suunnitelmien mukaisesti. Ohjelman toimenpiteiden tavoitteena on yhteensä 45 Me:n kustannussäästöt, joista 27,5 Me toteutui vuoden 2014 loppuun mennessä. Suunnitelluista kustannussäästöistä 10,5 Me tulee arviolta näkymään vuonna 2015 ja loput 7,0 Me vuonna 2016.

Vuonna 2015 keskitymme kannattavuuden ja kilpailukyvyn vahvistamiseen tehostamalla tuotantoa ja yhteisiä toimintoja tavoitteena valimoiden käyttöasteiden nostaminen ja kiinteiden kustannusten pienentäminen edelleen. Syyskuussa 2014 toteutetut 250 miljoonan euron rahoitusjärjestelyt sekä konsernin tuottavuuden ja kannattavuuden tehostamisohjelmassa saavutetut tulokset luovat vahvan pohjan Componentan liiketoiminnalle ja sen kehittämiselle. Tavoitteenamme on edelleen parantaa kannattavuuttamme ja kilpailukykyämme ja kasvaa yhdessä globaalien asiakkaidemme kanssa.

Ukrainan tilanne ja sen seurauksena EU:n ja Venäjän vastavuoroiset talouspakotteet ovat muuttaneet toimintaympäristön dynamiikkaa, minkä seurauksena kysyntänäkymät asiakastoimialoillamme ovat edelleen epävarmat. Odotamme kuitenkin Componentan myynnin vuonna 2015 kasvavan useimmilla asiakastoimialoilla mm. uusien tuotteiden aikaansaaman kasvun ansiosta. Componentan tilauskanta vuoden 2015 alussa oli 2 % korkeampi kuin samaan aikaan vuotta aiemmin.”

Componentan tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2014 pdf-muodossa on tämän tiedotteen liitteenä. Se on myös saatavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.componenta.com.

Osingonjakoehdotus

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2014 olivat 204,4 Me (102,3 Me). Hallitus ehdottaa 11.3.2015 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2014 ei jaeta osinkoa.

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja median edustajille klo 15.00

Tiedotustilaisuus pidetään Käpylässä, Satotalon auditoriossa, osoitteessa Panuntie 4, 00610 Helsinki 10.2.2015 klo 15.00 alkaen. Tilaisuutta voi myös seurata suorana webcast-lähetyksenä internetin kautta. Linkki lähetykseen löytyy osoitteesta www.componenta.com.

Helsinki 10. helmikuuta 2015

COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen

toimitusjohtaja

LIITE: Tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2014

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen

toimitusjohtaja

puh. 010 403 2200

Mika Hassinen

talousjohtaja

puh. 010 403 2723

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2014 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 200 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.

IXONOS: IXONOS OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 10.2.2015 PÄÄTÖS

Ixonos

Pörssitiedote

IXONOS: IXONOS OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 10.2.2015 PÄÄTÖS

Helsinki, Suomi, 2015-02-10 11:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Ixonos Oyj Pörssitiedote 10.02.2015 klo 12:30

IXONOS: IXONOS OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 10.2.2015 PÄÄTÖS

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 96 670 000 osaketta, mikä vastaa noin 90,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ylimääräisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi sekä yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitukselle annetaan oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin, optio-oikeuksien sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista, kuten siitä, että merkintähinnan maksu voi tapahtua paitsi rahalla myös kuittaamalla merkitsijällä yhtiöltä olevaa vaihdettavaa pääomalainaa tai muuta saatavaa.

Hallitus oikeutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeanti ja optio-oikeuksien sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutus ei kumoa aiempia osakeantivaltuutuksia ja se on voimassa vuonna 2015 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Ixonos Oyj

Esa Harju

Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:

Esa Harju, toimitusjohtaja, puh. +358 40 844 3367, esa.harju@ixonos.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ixonos.com

K-ryhmä aikoo määritellä uudelleen suomalaisen ruokakaupan hinta-laatusuhteen

Kesko Corporation

K-ryhmä aikoo määritellä uudelleen suomalaisen ruokakaupan hinta-laatusuhteen

KESKO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 10.02.2015 KLO 11.30 1(2)

K-ryhmä on päättänyt, että suomalaisten ruoan laatu ei saa laskea kuluttajien ostovoiman heikentymisen myötä. Hintojen on oltava edullisia, mutta käynnissä oleva hintakilpailu ei saa vaikuttaa suomalaisen ruoan laatuun tai ruoantuotannon ja elintarviketeollisuuden elinvoimaisuuteen kielteisellä tavalla.

“Tämä on sekä-että-asia. Velvollisuutemme on tarjota suomalaisille kuluttajille molempia, sekä oikeaa hintaa että laatua, tuoreutta, kotimaisuutta ja monipuolisuutta. Aiomme nyt määritellä suomalaisten ruokapöytien hinta-laatusuhteen uusiksi”, kertoo Keskon pääjohtaja Mikko Helander.

K-ryhmä kysyi viime syksynä yli puolelta miljoonalta suomalaiselta, mitä he haluavat ruokakaupalta ja mihin tuotteisiin he toivoisivat hintojen alennusta. Tutkimus osoitti, että suomalaisten toiveet eivät liity pelkästään yksittäisten tuotteiden halpuuteen. Ruoan tulisi olla sekä aiempaa edullisempaa että laadukkaampaa. Kuluttajilta tulleen viestin pohjalta K-ryhmä alensi 400 tuotteen hintoja pysyvästi.

K-ryhmän tänään käynnistämä 10-ateria-avaus on yksi osoitus siitä, että suomalaisten kuluttajien ateriaan mahtuu sekä sopiva hinta että laatu. Huomisesta lähtien K-ryhmä tarjoaa asiantuntijoidensa kehittämiä ja testaamia laadukkaita sekä terveellisiä aterioita, jotka ravitsevat nelihenkisen perheen alle 10 eurolla.

Tämä on K-ryhmältä vasta ensimmäinen askel suomalaisen ruokakaupan hinta-laatusuhteen uudelleenmäärittelyssä. Kuluvan vuoden aikana koko K-ryhmä tulee tekemään joukon muita avauksia.

Vastuullista ruokakauppaa

Kilpailukykyinen hinta on suomalaisessa ruokakaupassa edellytys, mutta arvojensa mukaisesti ja maailman vastuullisimpana ruokakauppana K-ryhmän tehtävänä on huolehtia koko elintarvikeketjun hyvinvoinnista.

“Tämäkin on sekä-että-yhtälö. Sekä suomalaisen ruoantuottajan että kuluttajan pitää voida hyvin. Vastuumme ruoasta kantaa pellolta pataan, myös silloin kun ajat ovat vaikeat”, Helander jatkaa.

Tukeakseen kotimaista ja paikallista tuotantoa K-ryhmä järjestää kevään aikana eri puolilla Suomea kuusi Lähiruokatreffit-tilaisuutta. Lähiruokatreffeille kutsutaan noin 500 pientä yritystä esittelemään tuotteitaan K-kauppiaille, jotka voivat vapaasti valita kauppoihinsa paikallisten asiakkaiden arvostamia tuotteita.

Lisätietoja:

Pääjohtaja Mikko Helander, Kesko Oyj, puh. 010 53 22301

Päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Jorma Rauhala, puh. 010 53 22211

Kesko (www.kesko.fi) kuuluu maailman 100 vastuullisimman yrityksen joukkoon (The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World). Olemme vähittäiskaupan osaaja, jonka ketjuilla on noin 2 000 kauppaa Pohjoismaissa, Baltiassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Kauppojemme kautta tuomme elämisen laatua kuluttajien jokaiseen päivään.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-02-10 10:30 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/02/10/K+ryhm%C3%A4+aikoo+m%C3%A4%C3%A4ritell%C3%A4+uudelleen+suomalaisen+ruokakaupan+hinta+laatusuhteen+HUG1893140.html

facebook twitter