Etusivu » Arkistot 5.2.2015

RESTAMAX OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 5.2.2015

Restamax Oyj

RESTAMAX OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 5.2.2015

Restamax Oyj  ILMOITUS
  5.2.2015 klo 18:30

RESTAMAX OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 5.2.2015

Päivämäärä 5.2.2015
Pörssikauppa Osto
Osakelaji RESTA
Osakemäärä 3 000 osaketta
Keskihinta/osake 3,9488 EUR
Ylin hinta/osake 3,9500 EUR
Alin hinta/osake 3,9400 EUR
Kokonaishinta 11 846,40 EUR
   
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 5.2.2015 tehtyjen kauppojen jälkeen:
Restamax Oyj 173 000 kpl

Restamax Oyj:n puolesta

Evli Pankki Oyj

Pekka Somer

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-02-05 17:49 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/02/05/RESTAMAX+OYJ+N+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+5+2+2015+HUG1892301.html

RAMIRENT ON VASTAANOTTANUT ESITYKSEN KAHDELTA SUURIMMALTA OSAKKEENOMISTAJALTAAN HALLITUKSEN UUDESTA KOKOONPANOSTA JA PALKITSEMISESTA

Ramirent Oyj

Pörssitiedote

RAMIRENT ON VASTAANOTTANUT ESITYKSEN KAHDELTA SUURIMMALTA OSAKKEENOMISTAJALTAAN HALLITUKSEN UUDESTA KOKOONPANOSTA JA PALKITSEMISESTA

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.2.2015 KLO 16.30

Vantaa, Suomi, 2015-02-05 15:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Ramirent on vastaanottanut ilmoituksen osakkeenomistajilta Nordstjernan AB ja Oy Julius Tallberg Ab, jotka edustavat yhdessä noin 40 prosenttia Ramirentin osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajat esittävät vuoden 2015 yhtiökokoukselle, jonka toimikausi jatkuu seuraavaan yhtiökokoukseen asti, seuraavaa:

1. Hallituksen jäsenten määräksi esitetään seitsemää (7).

2. Hallituksen nykyiset jäsenet Kevin Appleton, Kaj-Gustaf Bergh, Ulf Lundahl, Mats O Paulsson ja Susanna Renlund esitetään valittavaksi uudelleen. Peter Hofvenstam (jäsen vuodesta 2004), Erkki Norvio (jäsen vuodesta 1986) ja Gry Hege Sølsnes (jäsen vuodesta 2011) ovat ilmoittaneet, etteivät ole käytettävissä uudelle toimikaudelle. Hallituksen uusiksi jäseniksi esitetään valittavaksi Anette Frumerie ja Tobias Lönnevall.

Anette Frumerie on asuntoja ja asuinalueita kehittävän Besqab-yhtiön toimitusjohtaja. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus rakennusalan johtotehtävistä. Hän on toiminut muun muassa liiketoimintajohtajana ja aluepäällikkönä Skanskalla ja JM:llä. Anette on valmistunut diplomi-insinööriksi Tukholman kuninkaallisesta teknillisestä korkeakoulusta.

Tobias Lönnevall on Nordstjernan AB:n sijoitusjohtaja ja konevuokraustiimin jäsen. Hänellä on pitkä kokemus liiketoiminnan kehittämisestä, rahoitustehtävistä ja yritysjärjestelyistä toimittuaan hallituksen puheenjohtajana, virkaatekevänä toimitusjohtajana, projektipäällikkönä, rahoituspäällikkönä ja johdon konsulttina. Tobias on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Tukholman kauppakorkeakoulusta.

Ehdolla olevien Ramirentin hallitusten jäsenten esittelyt löytyvät yhtiön nettisivuilta osoitteesta www.ramirent.com/agm. Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

3. Hallituksen jäsenen palkkioksi esitetään:

• Hallituksen puheenjohtaja: Hallituspalkkio 3.800 euroa/kk (viime kaudella 3.000 euroa/kk) ja lisäksi maksettaisiin 1.600 euroa (viime kaudella 1.500 euroa) osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä.

• Hallituksen varapuheenjohtaja: Hallituspalkkio 2.500 euroa/kk (viime kaudella 2.500 euroa/kk) ja lisäksi maksettaisiin 1.300 euroa (viime kaudella 1.300 euroa) osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä.

• Hallituksen jäsenet: Hallituspalkkio 2.250 euroa/kk (viime kaudella 2.250 euroa/kk) ja lisäksi maksettaisiin 1.000 euroa (viime kaudella 1.000 euroa) osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä.

• Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.

Muut hallituksen esitykset julkistetaan yhtiökokouskutsussa.

Vantaalla 5.2.2015

RAMIRENT OYJ

Magnus Rosén

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA

Tomas Billing, toimitusjohtaja, Nordstjernan AB, puh: +46 (0)8 788 50 18

JAKELU:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ramirent.com

RAMIRENT – MORE THAN MACHINES. Olemme johtava konevuokrauskonserni, joka yhdistää parhaat koneet, palvelun ja osaamisen vuokrausratkaisuiksi jotka yksinkertaistavat liiketoimintaa. Palvelemme laajaa asiakaskuntaa, kuten rakentamista, teollisuutta, palvelusektoria, julkista sektoria ja kotitalouksia. Vuonna 2013 konsernin liikevaihto oli 647 miljoonaa euroa. Konsernilla on 2 600 työntekijää 302 toimipaikassa 10 maassa Pohjoismaissa ja Keski- ja Itä-Euroopassa. Ramirent on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

PANOSTAJA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PIDETTIIN 5. HELMIKUUTA 2015 TAMPEREELLA

Panostaja Oyj

Pörssitiedote

PANOSTAJA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PIDETTIIN 5. HELMIKUUTA 2015 TAMPEREELLA

Panostaja Oyj Pörssitiedote 5.2.2015 klo 16.00

Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5. helmikuuta 2015 Tampereella

Yhtiökokous vahvisti esitetyn tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2013-31.10.2014 ja päätti, että päättyneeltä tilikaudelta osakkeenomistajille maksetaan pääoman palautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,04 euroa osakkeelta. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 9.2.2015 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautus maksetaan 16.2.2015. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa joko osinkona tai pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen perusteella tehtävän varojenjaon enimmäismäärä on yhteensä enintään 4.700.000 euroa. Yhtiökokous päätti valtuutuksen sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun varojenjakoon liittyvistä ehdoista ja että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja että vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 40.000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 20.000 euroa. Lisäksi päätettiin, että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten matkakulut korvataan verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena. Yhtiökokous päätti edelleen, että noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita, mikäli hallituksen jäsen ei yhtiökokouspäivänä omista yli yhtä prosenttia (1 %) yhtiön kaikista osakkeista. Mikäli hallituksen jäsenen omistusosuus yhtiökokouspäivänä on yli yksi prosentti (1 %) yhtiön kaikista osakkeista, maksetaan palkkio kokonaisuudessaan rahana.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi ja hallitukseen valittiin uudelleen Jukka Ala-Mello, Eero Eriksson, Mikko Koskenkorva, Jukka Terhonen, Antero (Antti) Virtanen sekä Hannu Tarkkonen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilitarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Markku Launis toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lauri Kallaskari.

Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5.100.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,86 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.1.2014 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 5.8.2016 saakka.

Edelleen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 30.000.000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.1.2011 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 5.2.2020 asti.

Yhtiön hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen päätyttyä järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Ala-Mello ja varapuheenjohtajaksi Eero Eriksson.

Tämän tiedotteen liitteenä on toimitusjohtaja Juha Sarsaman yhtiökokoukselle pitämä toimitusjohtajan katsaus.

Panostaja Oyj

Juha Sarsama

toimitusjohtaja

Lisätietoja: Juha Sarsama 040 774 2099

Liite: Panostaja Oyj:n yhtiökokouksessa pidetty toimitusjohtajan katsaus

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena enemmistöomistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostaja toimii kahdeksassa liiketoimintasegmentissä ja Panostaja-konsernissa työskentelee noin 1100 henkilöä. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingin pörssissä. Tilikaudella 2014 konsernin liikevaihto oli 154,8 miljoonaa euroa.

www.panostaja.fi

TAKOMA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PIDETTIIN 5. HELMIKUUTA 2015 TAMPEREELLA

Takoma Oyj

Pörssitiedote

TAKOMA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PIDETTIIN 5. HELMIKUUTA 2015 TAMPEREELLA

Takoma Oyj Pörssitiedote 5.2.2015 klo 15.30

Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5. helmikuuta 2015 Tampereella

Yhtiökokous vahvisti esitetyn tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2013-31.10.2014 ja päätti, että osakkeenomistajille ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja tilikauden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta palkkiota 1.500 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenelle, joka on yhtiöön tai sen kanssa samassa konsernissa olevaan yhtiöön työ- tai palvelussuhteessa, ei makseta palkkiota. Hallituksen jäsenille maksetaan päivärahat ja matkakulut kulloinkin voimassa olevan verolainsäädännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä ja hallitukseen valittiin Harri Kumpu, Simo Mustila, Esa Pyöriä ja Tapio Tommila toimikaudeksi, joka päättyy tilikauden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajiksi valittiin KHT Markku Launis ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Lauri Kallaskari toimikaudeksi, joka päättyy tilikauden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen päätyttyä järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Tommila ja varapuheenjohtajaksi Simo Mustila.

Tämän tiedotteen liitteenä on entisen hallituksen puheenjohtaja Juha Sarsaman yhtiökokoukselle pitämä katsaus.

Takoma Oyj

Tapio Tommila

Vt. toimitusjohtaja

Lisätietoja: Tapio Tommila, Puh 040 527 6311

Liite: Takoma Oyj:n yhtiökokouksessa pidetty katsaus

CORRECTION: OP-Asuntoluottopankin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2014

OP Mortgage Bank plc

CORRECTION: OP-Asuntoluottopankin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2014

This is a correction of the announcement from 10:00 05.02.2015 EET. Reason for the correction:
 
OP-Asuntoluottopankin klo 10 julkistetussa tilinpäätöstiedoteessa on virhe. Kappalessa otsikolla ” OP-Pohjola uudistaa brändiään: OP-Pohjolasta OP” on kaksi virheellistä virkettä, jotka ovat seuraavat: Jo aiemmin kerrotun mukaisesti Pohjola Pankki Oyj:stä ja Helsingin OP Pankista rakennetaan uusi pankki pääkaupunkiseudulle. Uuden pääkaupunkiseudun pankin nimeksi tulee OP Pankki Oyj. Pohjola Vakuutuksesta tulee OP Vakuutus.”. 
Tekstikohta korjataan seuraavasti: 
“OP Osuuskunta on toteuttanut helmikuussa 2014 julkistamansa Pohjola Pankki Oyj:n ostotarjouksen ja saanut välimiesoikeuden päätöksellä omistusoikeuden kaikkiin Pohjola Pankki Oyj:n osakkeisiin osakeyhtiölain 18 luvun 6 §:n mukaisesti. OP Ryhmän keskusyhteisökonsernissa suunnitellaan toteutettavaksi rakennejärjestelyjä, joissa mm. vahinkovakuutus- ja varainhoitosegmentit siirretään pois Pohjola-konsernista OP Osuuskunnan suoraan omistukseen. Varainhoidon osalta siirto on tarkoitus toteuttaa vuoden 2015 aikana. Lisäksi Helsingin OP Pankki Oyj:n ja Pohjola Pankki Oyj:n liiketoimintoja tullaan yhdistämään yhteisen johdon alle.OP Ryhmän keskusyhteisökonsernin rakennejärjestelyjen ja organisaation juridisten rakenteiden toteutusvaihtoehtojen suunnittelu ja selvitystyö jatkuu. Rakennejärjestelyiden jatkosuunnittelun yhteydessä arvioidaan myös mahdollisuutta eriyttää OP Ryhmän keskuspankkitoiminnot, jotka tällä hetkellä ovat osana Pohjola Pankki Oyj:tä, omaksi OP Osuuskunnan täysin omistamaksi tytäryhtiöksi. Jatkossakin OP Ryhmän pankkitoiminta kuuluu kokonaisuudessaan keskinäisen vastuun piiriin lainsäädännössä määritellyllä tavalla. Näiden tarkemmasta toteutustavasta tai aikataulusta ei ole tehty päätöksiä.”
 
 

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

Pörssitiedote 5.2.2015, klo 10

Tilinpäätöstiedote

OP-Asuntoluottopankin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2014

OP-Asuntoluottopankki on osa OP Ryhmää, ja sen rooli on yhdessä Pohjola Pankki Oyj:nkanssa vastata OPn varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OP-Asuntoluottopankki vastaa ryhmän kiinteistöluottovakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen katettuja joukkolainoja.

Taloudellinen asema

OP-Asuntoluottopankin (OPA) luottokanta kasvoi tammi-joulukuussa 9 329 miljoonaan euroon (7 930)*. Yhtiön luottokantaa kasvatettiin ostamalla asuntovakuudellisia luottoja OP Ryhmän jäsenpankeista OPAn taseeseen yhteensä 2 989 miljoonalla eurolla. Tammi-joulukuussa OPA laski liikkeeseen kolme kansainvälisille pääomamarkkinoille suunnattua kiinteistövakuudellista joukkovelkakirjalainaa. Maaliskuussa liikkeeseen laskettu laina on maturiteetiltaan 7 vuoden mittainen, kesäkuussa liikkeeseen laskettu 5 vuoden mittainen ja marraskuussa liikkeeseen laskettu on 10 vuoden mittainen. Lainat ovat kiinteäkorkoisia ja kukin nimellisarvoltaan 1 000 miljoonaa euroa. Joukkovelkakirjalainat saivat luottoluokittajilta korkeimmat luottoluokitukset.

Yhtiön taloudellinen asema säilyi katsauskaudella vakaana. Liikevoittoa kertyi tammi-joulukuussa 18,3 (11,8) miljoonaa euroa.

OPA on suojannut korkoriskiään koronvaihtosopimuksilla. Koronvaihtosopimuksilla on vaihdettu asuntoluottojen korot ja liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen korot samaan korkoperustaan. Kaikki johdannaissopimukset on solmittu suojaustarkoituksessa, ja niiden vastapuolena on Pohjola Pankki Oyj.

*Suluissa on vertailuluku vuodelta 2013. Tuloslaskelma- ja muiden kertymätyyppisten lukujen osalta vertailuna on tammi-joulukuun 2013 luku. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten lukujen osalta vertailuna on edellisen tilinpäätöksen (31.12.2013) luku.  

Yleiseen liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen vakuudet

Kiinnitysluottopankkilain (1240/1999) alla, ennen 1.8.2010, liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen vakuutena olevat luotot ovat Pooli A:ssa. Pooli A:ssa on joulukuun lopussa vakuuksia 1 200 miljoonaa euroa.

Lain kiinnityspankkitoiminnan (688/2010) alla, 1.8.2010 lähtien, liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen vakuutena olevat luotot ovat Pooli B:ssä. Pooli B:ssä on joulukuun lopussa vakuuksia 7 737 miljoonaa euroa.

Vakavaraisuus

Omat varat ja vakavaraisuus joulukuun lopussa on esitetty 1.1.2014 voimaan tulleen EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU 575/2013) (CRR/CRD4) mukaan.

Omaa pääomaa kasvatettiin toukokuussa OP Osuuskunnan tekemällä 10 miljoonan euron lisäsijoituksella.  

OPAn ydinpääomien (CET1) vakavaraisuussuhde oli joulukuun lopussa 133 %. Ydinpääoma sisältää tilikauden tuloksen. Tilikauden 2014 tulos on julkaisuhetkellä tilintarkastamaton. Tuloksen vaikutus ydinvakavaraisuuteen on esitetty liitteessä omat varat ja vakavaraisuus.

Yhteenliittymän keskinäinen vastuu

Talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP Osuuskunta), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä sekä sellaisista luottolaitoksista, rahoituslaitoksista ja palveluyrityksistä, joiden äänivallasta edellä mainitut yhdessä omistavat yli puolet. Yhteenliittymää valvotaan konsolidoidusti. OP Osuuskunnan jäseniä olivat 31.12.2014 yhteensä 181 osuuspankkia sekä Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj, OP-Korttiyhtiö Oyj ja OP-Prosessipalvelut Oy. Keskusyhteisö on velvollinen antamaan jäsenluottolaitoksilleen ohjeita niiden sisäisestä valvonnasta sekä riskienhallinnasta, niiden toiminnasta maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaamiseksi sekä yhtenäisten tilinpäätösperiaatteiden noudattamisesta yhteenliittymän yhdistellyn tilinpäätöksen laatimisessa.

Yhteenliittymään kuuluvat yritykset ovat lain mukaan keskinäisessä vastuussa toistensa veloista. OP Ryhmän vakuutusyhtiöt eivät kuulu keskinäisen vastuun piiriin. Yhteenliittymän keskusyhteisö OP Osuuskunta on velvollinen suorittamaan tarvittaessa tukitoimena jäsenpankille määrän, joka on tarpeen jäsenpankin selvitystilan estämiseksi. Lisäksi keskusyhteisö vastaa jäsenpankin niistä veloista, joita ei saada suoritetuksi jäsenpankin varoista.

Jäsenpankki on velvollinen suorittamaan keskusyhteisölle osuutensa määrästä, jonka keskusyhteisö on suorittanut joko toiselle jäsenpankille tukitoimena taikka toisen jäsenpankin velkojalle maksuna erääntyneestä velasta, johon velkoja ei ole saanut suoritusta jäsenpankilta. Jäsenpankilla on lisäksi keskusyhteisön maksukyvyttömyystilanteessa osuuskuntalaissa tarkoitettu rajaton lisämaksuvelvollisuus keskusyhteisön veloista.

Jäsenpankin vastuu määrästä, jonka keskusyhteisö on jonkin jäsenpankin puolesta tämän velkojalle suorittanut, jakautuu jäsenpankkien kesken niiden viimeksi vahvistettujen taseiden loppusumman mukaisessa suhteessa.

Kiinteistövakuudellisen joukkovelkakirjan haltijalla on lain kiinnitysluottopankkitoiminnasta 25 §:n mukaisesti OPAn selvitystilan tai konkurssin estämättä oikeus saada suoritus koko joukkovelkakirjalainan laina-ajalta sopimusehtojen mukaisesti joukkovelkakirjalainan vakuudeksi merkityistä varoista ennen muita saatavia.

Henkilöstö

OPAn palveluksessa oli katsauskauden lopussa kuusi henkilöä. Pankki ostaa kaikki keskeiset tukipalvelut OP Osuuskunnalta ja sen konserniyhtiöiltä, mikä vähentää pankin oman henkilöstön tarvetta.

Hallinto

OP Ryhmänjohtamisjärjestelmän uudistukseen liittyen OPAn hallituksen kokoonpano uudistettiin muuttamalla se muiden tytäryhtiöiden tapaan konsernin sisäiseksi hallitukseksi.

Hallituksen kokoonpano 1.10.2014 saakka:

Puheenjohtaja             Harri Luhtala                                   Talousjohtaja, OP Osuuskunta

Varapuheenjohtaja     Elina Ronkanen-Minogue                  Tasehallintajohtaja, OP Osuuskunta

Jäsenet                      Lars Björklöf                                  Toimitusjohtaja, Osuuspankki Raasepori

                                  Sakari Haapakoski                          Pankinjohtaja, Oulun Osuuspankki

                                  Mika Helin                                      Varatoimitusjohtaja, Etelä-Hämeen Osuuspankki

                                  Hanno Hirvinen                               Group Treasurer, Pohjola Pankki Oyj

                                  Jari Tirkkonen                                 Asiantuntijajohtaja, OP Osuuskunta

Hallituksen kokoonpano 1.10.2014 lähtien:

Puheenjohtaja Harri Luhtala   Talousjohtaja, OP Osuuskunta
Jäsenet Elina Ronkanen-Minogue   Tasehallintajohtaja, OP Osuuskunta
  Hanno Hirvinen   Group Treasurer, Pohjola Pankki Oyj
     
     

Pankin toimitusjohtajana toimii Lauri Iloniemi ja toimitusjohtajan varahenkilönä Hanno Hirvinen.

OP-Pohjola uudistaa brändiään: OP-Pohjolasta OP

OP-Pohjola tiedotti 6.10.2014 uudistavansa brändiään: OP-Pohjolasta tulee OP. Muutos on osa uuden asiakkaiden omistaman finanssiryhmän rakentamista. Pankki-, vahinkovakuutus ja varallisuudenhoitotoiminnat ovat jatkossa kaikki OP-brändin alla. Myös osuuspankkien suositellaan ottavan käyttöön OP-alkuiset markkinointinimet.

OP Osuuskunta on toteuttanut helmikuussa 2014 julkistamansa Pohjola Pankki Oyj:n ostotarjouksen ja saanut välimiesoikeuden päätöksellä omistusoikeuden kaikkiin Pohjola Pankki Oyj:n osakkeisiin osakeyhtiölain 18 luvun 6 §:n mukaisesti. OP Ryhmän keskusyhteisökonsernissa suunnitellaan toteutettavaksi rakennejärjestelyjä, joissa mm. vahinkovakuutus- ja varainhoitosegmentit siirretään pois Pohjola-konsernista OP Osuuskunnan suoraan omistukseen. Varainhoidon osalta siirto on tarkoitus toteuttaa vuoden 2015 aikana. Lisäksi Helsingin OP Pankki Oyj:n ja Pohjola Pankki Oyj:n liiketoimintoja tullaan yhdistämään yhteisen johdon alle.OP Ryhmän keskusyhteisökonsernin rakennejärjestelyjen ja organisaation juridisten rakenteiden toteutusvaihtoehtojen suunnittelu ja selvitystyö jatkuu. Rakennejärjestelyiden jatkosuunnittelun yhteydessä arvioidaan myös mahdollisuutta eriyttää OP Ryhmän keskuspankkitoiminnot, jotka tällä hetkellä ovat osana Pohjola Pankki Oyj:tä, omaksi OP Osuuskunnan täysin omistamaksi tytäryhtiöksi. Jatkossakin OP Ryhmän pankkitoiminta kuuluu kokonaisuudessaan keskinäisen vastuun piiriin lainsäädännössä määritellyllä tavalla. Näiden tarkemmasta toteutustavasta tai aikataulusta ei ole tehty päätöksiä.

OP on päättänyt lisäksi neljän uuden yksityissairaalan avaamisesta Suomeen. Samalla se laajentaa toimintaansa uusille erikoisaloille ja työterveyteen. Valtakunnallista sairaalaverkostoa rakennetaan Pohjola-nimellä. Omasairaalan nimi muuttuu Pohjola Terveys Oy:ksi syksyllä 2015.

OP-Pohjola-ryhmän uusi nimi OP Ryhmä otettiin käyttöön 1.1.2015 alkaen.

 

Riskiasema

OPAn merkittävimmät yksittäiset riskilajit ovat luottoriski, rakenteellinen rahoitusriski, maksuvalmiusriski ja korkoriski. Pankin keskeiset luottoriskimittarit osoittavat luottoriskitilanteen olevan vakaa, eikä OPAn hallituksen asettama likviditeettiriskin riskiraja ole ylittynyt. OP Ryhmän maksuvalmiuden hoito on keskitetty Pohjola Pankkiin ja tästä syystä myös OPA voi hyödyntää OP Ryhmän maksuvalmiusreservejä. OPA on suojannut korkoriskiään koronvaihtosopimuksilla. Koronvaihtosopimuksilla on vaihdettu asuntoluottojen korot ja liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen korot samaan korkoperustaan. Pankin korkoriskiä voidaan pitää pienenä.

Tulevaisuuden näkymät

Voimassaoleva joukkovelkakirjalainaohjelma mahdollistaa uusien kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseen laskun vuonna 2015. Pankin vakavaraisuuden arvioidaan pysyvän vahvana, riskiaseman vakaana sekä luottosalkun laadun hyvänä.

Laatimisperiaatteet

Tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2014 on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti.

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

OP-Asuntoluottopankki otti vuonna 2014 käyttöön seuraavat IFRS standardit, tulkinnat ja optiot: IAS 32:n Rahoitusinstrumentit: esittämistapa muutos “Rahoitusvarojen ja -velkojen vähentäminen toisistaan”. Muutos tarkensi rahoitusvarojen ja -velkojen nettomääräistä esittämistä koskevia sääntöjä ja lisäsi aihetta koskevaa soveltamisohjeistusta. Standardin muutoksella ei ollut vaikutusta OP-Asuntoluottopankin tilinpäätökseen.

Rahavirtalaskelmalla esitetään kauden kassaperusteiset rahavirrat jaoteltuina liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirtoihin. Liiketoiminnan rahavirta sisältää juoksevasta toiminnasta syntyvät rahavirrat. Investointien rahavirta sisältää maksut, jotka liittyvät aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin, eräpäivään asti pidettäviin sijoituksiin sekä osakkeisiin, joiden ei katsota kuuluvan liiketoiminnan rahavirtaan. Rahoituksen rahavirta sisältää rahavirrat, jotka syntyvät toiminnan rahoittamisesta joko oman tai vieraan pääoman ehdoin raha- tai pääomamarkkinoilta. Rahavarat sisältävät käteiset varat ja vaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta. Laskelma on laadittu soveltaen epäsuoraa esittämistapaa.

Omat varat ja vakavaraisuus lasketaan EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU 575/2013) (CRR/CRD4) mukaan. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus lasketaan käyttämällä luottoriskin sisäisten luokitusten menetelmää. Operatiivisten riskien pääomavaatimus lasketaan standardimenetelmällä.

OPAn lähipiirin muodostavat emoyhtiö OP Osuuskunta tytäryhtiöineen, OP Ryhmän eläkevakuutusyhtiöt OP-Eläkekassa ja OP-Eläkesaatiö sekä yhtiön hallintohenkilöt. Lähipiirille myönnetyissä lainoissa noudatetaan normaaleja luottoehtoja. Lainat on sidottu yleisesti käytössä oleviin viitekorkoihin. Lähipiiriliiketoiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia katsauskaudella.

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat on arvostettu kirjanpidossa jaksotettuun hankintamenoon. Näille velkakirjoille markkinoilta saatavilla olevan informaation ja vakiintuneiden arvostusmenetelmien avulla on arvioitu käypä arvo. Kyseisen käyvän arvon ja kirjanpitoarvon ero esitetään taseen luokittelu -taulukossa arvostuserona. Muiden tase-erien osalta kirjanpitoarvot vastaavat oleellisilta osin käypiä arvoja.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto (ROE), % = Vuositasoiseksi muutettu kauden voitto / Oma pääoma (kauden alun ja lopun keskiarvo) × 100

Kulujen osuus tuotoista, % = (Henkilöstökulut + muut hallintokulut + liiketoiminnan muut kulut) / (Korkokate + nettopalkkiotuotot + kaupankäynnin nettotuotot + sijoitustoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot) × 100

Tuloslaskelma  teur

10-12/2014 10-12/2013 1-12/2014 1-12/2013
Korkotuotot 28 086 20 244 117 550 81 047
Korkokulut 13 161 13 229 62 539 49 855
Korkokate 14 925 7 014 55 011 31 192
Saamisten arvonalentumiset -2 -29 -150 19
Palkkiotuotot, netto -9 989 -4 115 -32 394 -16 070
Kaupankäynnin nettotuotot 0 0 -1 0
Sijoitustoiminnan nettotuotot 0 0 1 1
Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 1 0
Henkilöstökulut 103 124 385 449
Muut hallintokulut 564 380 2 300 1 570
Liiketoiminnan muut kulut 406 371 1 506 1 302
Tulos ennen veroja 3 861 1 996 18 277 11 821
Tuloverot 775 482 3 657 2 887
Tilikauden tulos 3 086 1 514 14 619 8 934

Laaja tuloslaskelma teur 10-12/2014 10-12/2013 1-12/2014 1-12/2013
         
Tilikauden tulos 3 086 1 514 14 619 8 934
         
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi        
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -17 -38 -17 -38
Tuloverot etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvista eristä 3 -6 3 -6
         
Tilikauden laaja tulos yhteensä 3 073 1 469 14 606 8 889

Tunnusluvut 10-12/2014 10-12/2013 1-12/2014 1-12/2013
Oman pääoman tuotto (ROE), % 3,5 1,8 4,2 2,7
Kulujen osuus tuotoista, % 22 30 19 22

Rahavirtalaskelma  teur 1-12/2014 1-12/2013
Rahavarat 1.1. 110 550 53 300
Kauden laaja tulos 14 606 8 889
Oikaisut kauden voittoon 3 819 3 141
Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai  vähennys (+) -1 486 421 869 905
Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-) -293 699 -828 177
A. Liiketoiminnan rahavirta yhteensä -1 761 695 53 759
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -1 087 -776
B.Investointien rahavirta yhteensä -1 087 -776
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat, lis. 1 751 278 6 268
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat, väh. 0 0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 10 000 0
Maksetut osingot 0 -2 001
C. Rahoituksen rahavirta yhteensä 1 761 278 4 267
Rahavarojen nettomuutos (A+B+C) -1 504 57 250
Rahavarat 31.12. 109 046 110 550

Tase teur 31.12.2014 30.9.2014 30.6.2014 31.3.2014 31.12.2013
           
Saamiset luottolaitoksilta 119 046 599 325 652 971 546 404 110 550
Johdannaissopimukset 261 346 252 120 230 912 199 126 198 086
Saamiset asiakkailta 9 329 077 9 521 936 9 929 237 9 749 343 7 929 630
Sijoitusomaisuus 40 40 40 40 17
Aineettomat hyödykkeet 2 610 2 266 2 096 1 819 1 668
Muut varat 90 047 92 283 82 515 117 719 76 362
Verosaamiset 380 61 60 39 630
Varat yhteensä 9 802 546 10 468 031 10 897 832 10 614 491 8 316 944
Velat luottolaitoksille 1 505 000 1 935 372 2 400 892 3 136 149 1 885 000
Johdannaissopimukset 8 298 9 295 7 761 7 778 8 767
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 7 810 673 8 043 326 8 019 417 6 988 802 5 991 695
Varaukset ja muut velat 122 116 125 890 118 876 145 316 99 628
Verovelat 0 762 667 321 0
Velat yhteensä 9 446 086 10 114 644 10 547 613 10 278 366 7 985 090
Oma pääoma          
  Osakepääoma 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 245 000 245 000 245 000 235 000 235 000
  Kertyneet voittovarat 51 459 48 387 45 218 41 125 36 853
Oma pääoma yhteensä 356 459 353 387 350 218 336 125 331 853
Velat ja oma pääoma yhteensä 9 802 546 10 468 031 10 897 832 10 614 491 8 316 944

Taseen ulkopuoliset sitoumukset teur 31.12.2014 30.9.2014 30.6.2014 31.3.2014 31.12.2013
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 3 252 3 467 3 924 5 463 4 568

Oman pääoman muutoslaskelma  teur Osake-pääoma Muut rahastot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
         
Oma pääoma 1.1.2013 60 000 235 000 29 964 324 964
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Tilikauden tulos     8 934 8 934
Tilikauden muut laajan tuloksen erät -44 -44
Muut muutokset -2 001 -2 001
Oma pääoma 31.12.2013 60 000 235 000 36 853 331 853
         
Oma pääoma 1.1.2014 60 000 235 000 36 853 331 853
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 10 000 10 000
Tilikauden tulos     14 619 14 619
Tilikauden muut laajan tuloksen erät -13 -13
Muut muutokset
Oma pääoma 31.12.2014 60 000 245 000 51 459 356 459

Omat varat ja vakavaraisuus 31.12.2014 on esitetty 1.1.2014 voimaan tulleen EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU 575/2013) (CRR/CRD4) mukaan. Vertailuvuoden luvut on esitetty 31.12.2013 voimassa olleen sääntelyn

(CRD3) mukaan. Lisäksi on esitetty arvio vertailuvuoden luvuista CRR:n mukaan sarakkeessa CRR 1.1.2014.

Omat varat ja vakavaraisuus   teur CRD4 31.12.2014 CRD4 1.1.2014 CRD3 31.12.2013
       
Oma pääoma 356 459 331 853 331 853
Ydin pääoma (CET1) ennen vähennyksiä 356 459 331 853 331 853
Aineettomat hyödykkeet -2 610 -1 668 -1 668
Eläkevastuun ylikate, epäsuorat omistukset ja laskennalliset verosaamiset tappioista -55 0 0
Suunniteltu voitonjako/hallituksen esittämä voitonjako -5 000 0 0
Realisoitumattomien voittojen siirtymäsäännös 0 0 0
Arvonalentumiset – odotetut tappiot alijäämä -1 898 -2 155 -1 077
Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) alijäämä 0 0 -1 077
Ydinpääoma (CET1)*) 346 897 328 031 328 031
Muihin ensisijaisiin omiin varoihin luettavat instrumentit 0 0 0
Toissijaisen pääoman alijäämä 0 0 -1 077
Siirto ydinpääomaan 0 0 1 077
Ensisijainen lisäpääoma (AT1) 0 0 0
Ensisijainen pääoma (T1) 346 897 328 031 328 031
Debentuurilainat 0 0 0
Realisoitumattomien voittojen siirtymäsäännös 0 0 0
Arvonalentumiset – odotetut tappiot alijäämä 0 0 -1 077
Siirto ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1) 0 0 1 077
Toissijainen pääoma (T2) 0 0 0
Omat varat yhteensä 346 897 328 031 328 031
       
Riskipainotetut erät      
Luotto- ja vastapuoliriski 237 258 263 887 263 881
Markkinariski 0 0 0
Operatiivinen riski 23 527 19 941 19 941
Basel I lattia 0 0 2 908 024
Yhteensä 260 785 283 827 3 191 845
       
Suhdeluvut 346 897 328 031 328 031
Ydinpääoman (CET1) vakavaraisuussuhde 133,0 115,6 10,3
Tier 1 -vakavaraisuussuhde 133,0 115,6 10,3
Vakavaraisuussuhde 133,0 115,6 10,3
       
Basel I lattia      
Omat varat 346 897 328 031  
Basel I lattian pääomavaatimus 304 995 255 348  
Puskuri Basel I lattiaan 41 901 72 683  

*) CRD3 mukaisissa luvuissa rivillä ydinpääoma (CET1) on esitetty EBAn määritelmän mukainen Core Tier 1

Basel I lattia poistui CRR:n mukaan riskipainotetuista eristä omien varojen vaatimukseksi.

Taulukossa on esitetty omien varojen määrä, joka ylittää Basel I lattian.

Alijäämä arvonalennusten ja odotettujen tappioiden erotuksesta on yhteensä 2 miljoonaa euroa.

Tilikauden viimeisen kvartaalin tulos on tarkastamaton. Ydinpääoma (CET1) ilman viimeisen kvartaalin tulosta

olisi ollut 346 561 tuhatta euroa ja ydinpääoman (CET1) vakavaraisuussuhde 132,9 %.

Taseen luokittelu teur        
Varat Lainat ja saamiset Käypään arvoon tulosvaikut-teisesti kirjattavat Myytävissä olevat Yhteensä
Saamiset luottolaitoksilta ja keskuspankeilta 119 046 119 046
Johdannaissopimukset 261 346 261 346
Saamiset asiakkailta 9 329 077 9 329 077
Osakkeet ja osuudet 40 40
Muut saamiset 90 047 90 047
Muut varat 2 990 2 990
Yhteensä 31.12.2014 9 541 160 261 346 40 9 802 546
Yhteensä 31.12.2013 8 118 840 198 086 17 8 316 944

Velat   Käypään arvoon tulosvaikut-teisesti kirjattavat Muut  velat Yhteensä
Velat luottolaitoksille 1 505 000 1 505 000
Johdannaissopimukset 8 298 8 298
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 7 810 673 7 810 673
Velat, joilla huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla
Muut velat 122 116 122 116
Yhteensä 31.12.2014 8 298 9 437 789 9 446 086
Yhteensä 31.12.2013 8 767 7 976 323 7 985 090
Yleiseen liikkeeseen laskettujen velkakirjojen arvostusero (käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus) 31.12.2014     327 389 327 389

Johdannaissopimukset 31.12.2014  teur Nimellisarvot / jäljellä oleva juoksuaika
  Alle 1 v 1-5 v yli 5 v Yhteensä
Korkojohdannaiset        
Suojaus 4 496 752 9 141 000 4 396 000 18 033 752
Kaupankäynti
Yhteensä 4 496 752 9 141 000 4 396 000 18 033 752

  Käyvät arvot   Luotto-
  Varat Velat vasta-arvo
Korkojohdannaiset      
Suojaus 261 346 8 298 449 799
Kaupankäynti
Yhteensä 261 346 8 298 449 799

Johdannaissopimukset 31.12.2013  teur Nimellisarvot / jäljellä oleva juoksuaika
  Alle 1 v 1-5 v yli 5 v Yhteensä
Korkojohdannaiset        
Suojaus 2 936 007 11 644 865 396 000 14 976 872
Kaupankäynti
Yhteensä 2 936 007 11 644 865 396 000 14 976 872

  Käyvät arvot   Luotto-
  Varat Velat vasta-arvo
Korkojohdannaiset      
Suojaus 198 086 8 767 325 316
Kaupankäynti
Yhteensä 198 086 8 767 325 316

Taseen ryhmittely arvostusmenetelmän mukaisesti, teur      
         
31.12.2014 Käyvän arvon arvostus tilikauden lopussa
  Tasearvo Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypiin arvoihin arvostetut varat        
Johdannaisopimukset 261 346 261 346
Yhteensä 261 346 261 346
Käypiin arvoihin arvostetut velat        
Johdannaisopimukset 8 298 8 298
Yhteensä 8 298 8 298
Rahoitusvelat, joita ei ole arvostettu käypiin arvoihin      
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 7 810 673 7 995 455 142 607
Yhteensä 7 810 673 7 995 455 142 607

31.12.2013 Käyvän arvon arvostus tilikauden lopussa
  Tasearvo Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypiin arvoihin arvostetut varat        
Johdannaisopimukset 198 086 198 086
Yhteensä 198 086 198 086
Käypiin arvoihin arvostetut velat        
Johdannaisopimukset 8 767 8 767
Yhteensä 8 767 8 767
Rahoitusvelat, joita ei ole arvostettu käypiin arvoihin      
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 5 991 695 6 139 724 107 822
Yhteensä 5 991 695 6 139 724 107 822
         
OP-Asuntoluottopankki Oyj:llä ei ole siirtoja käyvän arvon arvostuksen tasojen välillä.  

Helsingissä 5.2.2015    
     
OP-Asuntoluottopankki Oyj    
Hallitus    
     
Lisätietoja: toimitusjohtaja Lauri Iloniemi, puh +358 10 252 3541  
     
JAKELU    
LSE London Stock Exchange    
Kansallinen tiedotevarasto (Offically Appointed Mechanism, OAM)  
Keskeiset tiedotusvälineet    
op.fi    
     

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-02-05 13:46 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/02/05/CORRECTION+OP+Asuntoluottopankin+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6stiedote+1+1+31+12+2014+HUG1892166.html

Kutsu Uponorin vuoden 2014 tuloksen julkistamistilaisuuteen

Uponor Oyj

Sijoittajauutiset

Kutsu Uponorin vuoden 2014 tuloksen julkistamistilaisuuteen

Uponor Oyj Sijoittajauutinen 5.2.2015 14.30


Kutsu Uponorin vuoden 2014 tuloksen julkistamistilaisuuteen

Uponor Oyj julkistaa vuoden 2014 tuloksen torstaina 12.2.2015 klo 8.00. Tulostiedote löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta sijoittajat.uponor.fi.

Analyytikoille, rahastonhoitajille ja sijoittajille sekä julkisen sanan edustajille tarkoitettu tiedotustilaisuus järjestetään samana päivänä klo 12.30 alkaen Tapahtumatalo Bankissa, osoitteessa Unioninkatu 20, Helsinki.

Osallistujia pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan etukäteen sähköpostilla osoitteeseen communications@uponor.com keskiviikkoon 11.2.2015 mennessä.

Englanninkielistä tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä yhtiön verkkosivujen kautta os. sijoittajat.uponor.fi. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen ja tilaisuuden aikana sähköpostiosoitteeseen ir@uponor.com.

Tervetuloa!

Uponor Oyj

Tarmo Anttila

viestintäjohtaja

puh. 020 129 2852

JAKELU

NASDAQ Helsinki

Tiedotusvälineet

www.uponor.fi

Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjois-Euroopassa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 4100 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli yli 900 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.fi

Lauttasaaren keskusta uudistuu

YIT

Lehdistötiedote

Lauttasaaren keskusta uudistuu

Helsinki, Finland, 2015-02-05 13:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — YIT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 5.2.2015 KLO 14:00

Lauttasaaren keskusta uudistuu

Lauttasaaren uuden keskustan työt etenevät ripeästi. Metroaseman yhteyteen sijoittuva kauppakeskus ja sen päälle tulevat asunnot nousevat keskelle olemassa olevaa kaupunkirakennetta. Lauttiksen peruskivi muurattiin torstaina 5.2.2015.

Muuraustilaisuudessa puhunut liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko pitää Lauttasaaren keskuksen uudistamista hyvänä esimerkkinä onnistuneesta maankäytöstä ja modernista kaupunkikehittämisestä.

”Lauttasaari on itsessään vetovoimainen alue, jonka saavutettavuutta Länsimetro parantaa entisestään. Vanhan kauppakeskuksen purkaminen mahdollistaa paljon aikaisempaa laajemman kokonaisuuden toteuttamisen ja uusia asuntoja kasvava Helsinki tarvitsee”, ministeri Risikko toteaa puheessaan.

Aluetta kehitetään YIT:n Kaupunki kylässä -konseptin mukaisesti. Konseptin tavoitteena on elävä keskus, jossa on hyvä asua ja yrittää. Se tiivistää kaupunkirakennetta ja hyödyntää olemassa olevaa infrastruktuuria eli toteuttaa mixed use -periaatetta yhdistämällä asumista, palveluita ja työpaikkoja sekä tukeutumalla moderniin joukkoliikenteeseen.

”YIT:n vastuullisen yritystoiminnan johtoajatuksena on kestävien kaupunkiympäristöjen toteuttaminen. Lauttis on juuri tätä: vieressä sijaitseva metroliikenne vähentää päästöjä, palvelujen läheisyys lisää arjen sujuvuutta sekä erinomainen sijainti ja korkea tekninen laatu luovat asuntojen ja liiketilojen omistajille taloudellista turvaa”, YIT:n toimitusjohtaja Kari Kauniskangas sanoo.

Kuusikerroksisiin asuinrakennuksiin rakennetaan 136 asuntoa ja lähes 6 000 kerrosneliötä liiketilaa. Asuntojen koot vaihtelevat 26 ja 120 neliön välillä. Liiketiloihin sijoittuu kahviloita, ravintoloita, erikoisliikkeitä, S-market, K-supermarket ja Alko. Autopaikkoja pysäköintilaitokseen tulee noin 230, joista 50 on varattu metron liityntäpysäköintiin, mikä osaltaan edistää joukkoliikenteen käyttöä.

Lauttiksen rakentaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Tunnelilouhinnat päättyivät jo 2014 lopussa, mutta avolouhinta jatkuu maaliskuun puoliväliin 2015 saakka. Kauppakeskus avaa ovensa yleisölle arviolta loppuvuonna 2016 ja se sijaitsee samana vuonna valmistuvan Lauttasaaren uuden metroaseman yläpuolella. Ensimmäiset asunnot valmistuvat vuonna 2017.

Aiemmin syksyllä lauttasaarelaiset saivat äänestää uuden keskustan nimestä. Neljän finalistinimen joukosta eniten kannatusta sai Lauttis, jota myös ehdotettiin yksittäisenä nimenä eniten. Lauttikselle on suunniteltu oma tunnus, joka paljastettiin peruskiven muuraustilaisuudessa.

Kuva-aineistoa hankkeesta:

http://yit.materialbank.net/NiboWEB/YIT/showCartPublicContent.do?uuid=5592539&random=619926&lang=en

Lisätietoa:

Timo Lehmus, liiketoimintaryhmän johtaja, YIT Rakennus Oy, puh. 0400 409 181, timo.lehmus@yit.fi

Heikki K. Hannukkala, johtaja, hankekehitys, YIT Rakennus Oy, puh. 040 551 5940, heikki.hannukkala@yit.fi

Hanna Malmivaara, viestintäjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 561 6568, hanna.malmivaara@yit.fi

YIT on rakennusalan edelläkävijä. Luomme parempaa elinympäristöä Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa, Tšekissä ja Slovakiassa. Yli 100 vuoden kokemuksella olemme saavuttaneet vahvan markkina-aseman: Suomessa olemme suurin asuntorakentaja ja yksi suurimmista toimitila- ja infrarakentajista sekä Venäjällä merkittävin ulkomainen asuin- ja aluerakentaja. Visiomme on olla askeleen edellä – asiakkaistamme, yhteistyökumppaneistamme ja henkilöstöstämme välittäen. Työllistämme lähes 6 000 henkilöä seitsemässä maassa. Vuonna 2014 liikevaihtomme oli noin 1,8 miljardia euroa. Osakkeemme noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi

Kutsu Amer Sports Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Amer Sports Corporation

Kutsu Amer Sports Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Amer Sports Oyj

PÖRSSITIEDOTE

5.2.2015 klo 13.10

Kutsu Amer Sports Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Amer Sports Oyj:n (jäljempänä “Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 12.3.2015 klo 14.00 alkaen Finlandia-talon kongressisiivessä, Mannerheimintie 13 e, Helsinki (sisäänkäynti Mannerheimintien puolelta ovesta M1 ja Karamzininkadun puolelta ovesta K1). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 13.00.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT JA NIIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

– Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella osinkoa jaetaan 0,45 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2015 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 1.4.2015.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaville hallituksen jäsenille maksetaan samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2014 seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa, varapuheenjohtajalle 60 000 euroa ja jäsenille 50 000 euroa vuodessa kullekin. Kokouksista ja valiokuntatyöskentelystä ei makseta lisäpalkkioita. 40 % hallituksen palkkioista maksetaan Yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana.

Hallituksen jäsen ei saa myydä eikä luovuttaa osakkeita hallitusjäsenyytensä aikana. Myynti- ja luovutusrajoitus on kuitenkin voimassa enintään viisi vuotta osakkeiden hankinnasta.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Ilkka Brotherus, Martin Burkhalter, Christian Fischer, Hannu Ryöppönen, Bruno Sälzer, Anssi Vanjoki ja Indra Åsander sekä uudeksi jäseneksi Lisbeth Valther Pallesen.

Valittavan hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 10 000 000 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta (“Hankkimisvaltuutus”).

Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 10 000 000 kappaletta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Osakkeita voidaan antaa tai luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus sisältää mahdollisuuden päättää maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien sillä rajoituksella, että valtuutus uusien osakkeiden antamiseen ja/tai omien osakkeiden luovuttamiseen muihin tarkoituksiin kuin Yhtiön bonusohjelmiin on voimassa neljätoista (14) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

17. Kokouksen päättäminen

B. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.amersports.com tämän yhtiökokouskutsun päivämäärästä lähtien. Amer Sports Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla verkkosivuilla viimeistään 19.2.2015. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 26.3.2015 alkaen.

2. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.3.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen. Ilmoittautua voi:

 • Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.amersports.com, alkaen 19.2.2015 klo 9.00,
 • puhelimitse numeroon 020 770 6871, 19.2.-6.3.2015 klo 9.00-16.00 (arkipäivisin)
 • tai kirjeitse osoitteeseen Amer Sports Oyj, Lakiosasto, PL 1000, 00511 Helsinki.

Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyy 6.3.2015 klo 16.00.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi sekä valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.3.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 9.3.2015 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuuden­hoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Yhtiön edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa.

5. Muut ohjeet/tiedot

Varsinaisessa yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiöllä on yhtiökokouskutsun päivänä 5.2.2015 yhteensä 118 517 285 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Helsinki 5.2.2015

AMER SPORTS OYJ

HallitusLisätietoja:

Päivi Antola

Johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet

Puh. 020 712 2537

JAKELU:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.amersports.com

AMER SPORTS

Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Atomic, Arc’teryx, Mavic, Suunto ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu NASDAQ Helsingissä (AMEAS).

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-02-05 12:10 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/02/05/Kutsu+Amer+Sports+Oyj+n+varsinaiseen+yhti%C3%B6kokoukseen+HUG1892143.html

Tornatorilla vahvaa kasvua vuonna 2014

Tornator Oyj

Tilinpäätöstiedote

Tornatorilla vahvaa kasvua vuonna 2014

Imatra, Suomi, 2015-02-05 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Tornator Oyj Tilinpäätöstiedote 5.2.2015 klo 13.00

Tornatorilla vahvaa kasvua vuonna 2014

Tornatorin liikevaihto ylitti 90 miljoonaa euroa ja yhtiö nousi Virossa suurimmaksi yksityismetsänomistajaksi

YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 31.12.2014 (1.1.–31.12.2013)

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 4,6% uuteen ennätykseen 90,7 milj. €
 • Tilikauden operatiivinen tulos oli vahva, 29,6 milj. €
 • Tilikauden IFRS-tulos käyvin arvoin oli -27,0 milj. €, rahoitusinstrumenttien negatiivinen käyvän arvon muutos laski tulosta 71,4 milj. €
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 32,8 milj. €
 • Virosta ostettiin lisää metsämaata yli 16,000 hehtaaria
 • Yhtiön Suomen metsät FSC-sertifioitiin

Toimitusjohtaja Arto J. Huurinainen:

”Vuonna 2014 henkilöstömme teki hartiavoimin töitä viedessään maaliin monta tärkeää projektia, joilla on yhtiölle positiivisia vaikutuksia vuosiksi eteenpäin. Strategisten hankkeiden toteuttamisessa onnistuttiin suunnitellusti.”

Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto oli 90,7 miljoonaa euroa (86,7) ja se kasvoi 4,6 %. Pääosa liikevaihdosta, 87 % (88 %), muodostui puunmyyntituloista. Liikevaihto sisältää maa-alueiden ja tonttien myyntituottoja 10,8 miljoonaa euroa (9,3). Liikevaihto kasvoi konsernin kaikissa toimintamaissa Suomessa, Virossa ja Romaniassa. Puun luovutuskertymä oli edellisvuoden tasoa 2,75 milj. m3 (2,80 milj.m3), mutta korkeampi keskihinta kohotti liikevaihtoa. Liiketoiminnan muut tuotot 4,3 milj. euroa (4,8) sisältävät 1,6 milj. euroa suojelualuekorvauksia (2,6). Loppuosa muista tuotoista on pääosin maa-alueiden vuokratuottoja ja maa-ainesmyyntiä.

Liikevoittoa käyvin arvoin kertyi 65,0 miljoonaa euroa (114,7) ja tilikauden tappio oli 27,0 miljoonaa euroa (voitto 108,1). Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos nosti liikevoittoa 2,4 miljoonaa euroa (49,2), mutta rahoitusinstrumenttien negatiivinen käyvän arvon muutos painoi tulosta -71,4 miljoonaa euroa (17,1) ennen laskennallisia veroja.

Tornator Timberland –konserniin kuuluvat emoyhtiön Tornator Oyj:n lisäksi Tornator Eesti Oü (100,0 %) ja Romaniassa SC Tornator SRL (100,0 %) ja Oituz Private Forest District SRL (100,0%).

Tärkeimpiä tunnuslukuja

Tunnusluvut on laskettu ilman biologisten hyödykkeiden ja korkojohdannaisten käyvän arvon muutoksen vaikutusta. Konsernin luvut on laskettu kansainvälisen (IFRS) ja emoyhtiön luvut suomalaisen (FAS) kirjanpitostandardin mukaisesti.

IFRS = International Financial Reporting Standards

FAS = Finnish Accounting Standards

Tunnusluvut

2014 2013 2012
Liikevaihto, milj. euroa
KONSERNI 90,7 86,7 82,9
Emo 74,9 73,5 70,7
Liikevoitto, milj. euroa
KONSERNI 62,6 65,5 63,1
Emo 60,5 64,1 62,0
Liikevoittoprosentti
KONSERNI 69,0 % 75,6 % 76,1 %
Emo 80,8 % 87,2 % 87,6 %
Tilikauden tulos, milj. euroa
KONSERNI 29,6 31,7 35,4
Emo 28,1 30,8 32,0
Tilikauden tulos käyvän arvon muutokset huomioiden, milj. euroa
KONSERNI -27,0 108,1 7,4
Emo -30,2 52,4 -1,3
Oman pääoman tuotto
KONSERNI 6,5 % 7,0 % 8,3 %
Emo 26,6 % 22,4 % 20,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto
KONSERNI 6,5 % 7,1 % 7,1 %
Omavaraisuusaste
KONSERNI 37,2 % 43,0 % 40,1 %
Tuottojen ja pitkäaikaisen varallisuuden jakautuminen maittain
000 euroa 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
Tuotot: EUR % EUR %
Suomi 85 664 94 % 82 815 96 %
Romania ja Viro 5 046 6 % 3 892 4 %
Yhteensä 90 711 100 % 86 707 100 %
Biologiset hyödykkeet:
Suomi 955 442 91 % 949 986 93 %
Romania ja Viro 91 957 9 % 72 675 7 %
Yhteensä 1 047 399 100 % 1 022 660 100 %
Pitkäaikaiset varat:
Suomi 1 036 253 91 % 1 022 282 92 %
Romania ja Viro 106 621 9 % 83 518 8 %
Yhteensä 1 142 874 100 % 1 105 800 100 %

Olennaiset tapahtumat tilikaudelta

Tornatorin operatiivinen toiminta sujui erinomaisesti. Puun hyvä kysyntä auttoi uuteen liikevaihtoennätykseen kaikissa toimintamaissa, ja konserni ylitti ensimmäistä kertaa 90 miljoonan euron rajan liikevaihdossa. Metsänhoitotyöt toteutettiin suunnitellusti. Suomessa metsätilojen myynti jatkui hyvällä tasolla, kun taas tonttikauppa jatkui edellisvuoden tapaan hiljaisena. Virossa saavutettiin pinta-alassa merkittävää kasvua ja Tornator on noin 41 000 hehtaarillaan maan suurin yksityinen metsänomistaja.

Suomessa Tornatorin metsillä on ollut PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) sertifikaatti, ja 2014 lopussa yhtiö sai metsilleen lisäksi FSC (Forest Stewardship Council) sertifikaatin. FSC sertifikaatti on Tornatorille yksi keino vastata asiakkaiden tarpeisiin ja varmistaa puun hyvän kysyntä myös tulevaisuudessa.

Tornator solmi tilikaudella merkittävän tuulivoiman hankekehityssopimuksen ruotsalaisen Nordisk Vindkraft:n kanssa. Tuulivoimassa Tornator näkee mahdollisuuksia sekä kasvavien maanvuokratulojen että hankekehityksen tuottojen muodossa.

Biologiset hyödykkeet, kuten Tornatorin osalta kasvava puusto, kirjataan taseeseen markkina-arvoonsa. Konsernin metsäomaisuuden arvo perustuu diskontattujen kassavirtojen malliin. Käyvän arvon laskee ulkopuolinen arvioija tulevaisuuden kassavirtojen pohjalta kestävän metsänhoidon perusteella ja kasvupotentiaalin huomioon ottaen.

Konsernin metsäomaisuuden arvo tilinpäätöksessä oli noin 1115 miljoonaa euroa (1088) sisältäen puuston ja maapohjan. Luvuissa on mukana hakkuiden sekä metsähankintojen ja metsämaan myyntien vaikutus.

Pitkien markkinakorkojen lasku historiallisen alhaiselle tasolle näkyi Tornatorin korkosuojauksien käyvissä arvoissa: negatiivinen tuloskirjaus oli noin 71 miljoonaa euroa ennen laskennallisia veroja. Tämä vaikutti myös Tornatorin omavaraisuusasteeseen, joka laski 37,2 %:iin (43,0). Yhtiön likviditeetti säilyi vahvana läpi vuoden. Tilikauden lopussa tehty 250 miljoonan euron pankkilainojen uudelleenrahoitus pidentää yhtiön lainaportfolion maturiteettia ja laskee korkokuluja.

Tornator Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 4.3.2014 päätettiin jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti 22 miljoonaa euroa.

Riskienhallinta

Tornatorin riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön pitkän aikavälin kannattava toiminta ja luoda mahdollisuuksia hallittuun riskinottoon valitulla strategialla. Lähtökohtana on yhtiön kaikkien merkittävien riskien systemaattinen kartoitus ja analysointi.

Tornatorin riskit on jaettu kolmeen pääluokkaan: strategiset riskit, operatiiviset riskit ja rahoitusriskit.

Seuraavassa on kuvattu esimerkkejä kustakin pääluokasta:

Strategiset riskit

Tornator myy pääosan hakkuoikeuksistaan yhdelle asiakkaalle. Tämä muodostaa riskikeskittymän, jonka hallintaan kiinnitetään erityistä huomiota. Suomessa puun kysyntä on perinteisesti ylittänyt kotimaisen tarjonnan, mistä osoituksena on jo vuosia ollut merkittävä tuontipuun määrä. Yhtiö on myös luonut hyvät suhteet useisiin keskisuuriin puunjalostajiin ja energiasektorin toimijoihin. Konsernin liikevaihdosta noin 35 % tulee muilta kuin pääasiakkaalta.

Puun hinnan vaihtelu on yksi merkittävä riskitekijä Tornatorin tuloksen kannalta. Puun hinnan laskiessa Tornatorilla on tarvittaessa mahdollisuus hetkellisesti lisätä joko hakkuuoikeuksien myyntimäärää ja/tai tonttien sekä metsäpalstojen myyntiä. Tavoitteena on kuitenkin noudattaa kestävää hakkuusuunnitetta ja näin pyrkiä optimoimaan vuotuisia kassavirtoja pitkällä aikavälillä.

Puuraaka-aineen määrän ja laadun riskiä hallitaan pitkän aikavälin metsävarojen käytön suunnittelulla ja hakkuiden suuntaamisella metsien rakenteen ja ikäluokkajakauman mukaisesti. Suunnittelun tueksi Tornator hankkii säännöllisin väliajoin puolueettoman tutkimuksen yhtiön metsien rakenteesta ja laatii siihen perustuvan pitkän aikavälin hakkuusuunnitteen (>30 vuotta). Metsäntutkimuslaitoksen tuorein metsien inventointi ja sen pohjalta laadittu hakkuulaskelma on vuodelta 2011.

Nykyisten sertifiointikriteerien muutokset tai uuden sertifiointijärjestelmän käyttöön otto voivat vaikuttaa metsien käyttömahdollisuuksia heikentävästi ja aiheuttaa Tornatorille tulonmenetyksiä, ellei menetyksien täysimääräisestä korvaamisesta ole sovittu.

Tornator seuraa vallitsevaa taloussuhdannetta suunnitellessaan tonttimyynnin volyymiä. Tonttien myynnissä voidaan hyödyntää positiivista suhdannetta ja alhaista korkotasoa sekä yleistä kiinnostusta vapaa-ajan rakentamiseen. Suhdanteen heikentyminen saattaa vähentää lomarakennuspaikkojen kysyntää ja aiheuttaa väliaikaista tuottojen laskua.

Metsävarojen hyödyntämisessä ympäristöön kohdistuvia riskejä Tornator hallitsee ympäristölainsäädäntöä ja sertifiointikriteerejä noudattamalla. Riskit otetaan huomioon henkilöstön kouluttamisessa ja perehdyttämisessä sekä minimoidaan toiminnan hyvällä suunnittelulla ja toteuttamisen korkealla tasolla.

Riskinä voidaan pitää myös merkittäviä uusia lakisäädöksiä tai muita toimintaa rajoittavia tekijöitä. Riskien hallinnassa merkittävässä roolissa on yhteistyö viranomaisten ja erilaisten järjestöjen kanssa sekä esimerkiksi maakuntakaavoitukseen osallistuminen. Tornator noudattaa avointa tiedotuspolitiikkaa, jossa korostuvat toiminnan kestävyys ja yhteiskuntavastuun toteuttaminen.

Tornatorin tavoitteena on jatkaa toiminnan laajentamista Suomen rajojen ulkopuolella maissa, joissa kasvumahdollisuudet todetaan kannattaviksi. Maantieteellinen laajentuminen on sekä positiivinen riskienhallintamenetelmä että riski. Laajenemisen riskejä hallitaan valitsemalla asiantuntevia kumppaneita ja luotettavia asiakkaita sekä tasapainottamalla pitkä- ja lyhytaikaisia puunmyyntisopimuksia.

Luonnon ilmiöt muodostavat riskin metsäomaisuudelle. Tornatorin osalta omistuksen koko ja toisaalta maatieteellinen laajuus toimivat luontaisena riskienhallintakeinona. Lisäksi yhtiöllä on Suomessa metsävakuutus, joka on mitoitettu kattamaan erittäin suuren luonnon ilmiön tuhoja. Ulkomailla Tornator ei ole katsonut kannattavaksi vakuuttaa omistamiaan metsiä, sillä kohdemaissa ei ole tällä hetkellä toimivia metsävakuutusmarkkinoita.

Operatiiviset riskit

Sisäisiä liiketoimintariskejä Tornator hallitsee toimivilla ja tilintarkastajien tarkastamilla prosesseilla. Laajentuminen ulkomaille hajauttaa riskejä omaisuuden ja toiminnan osalta.

Ammattitaitoisen henkilöstön saaminen ja sitouttaminen on tärkeää myös metsätaloudessa. Tornator on varautunut metsureiden eläköitymiseen sopimalla uusia yrittäjäsopimuksia ja lisäämällä koneellista työtä. Toimihenkilöiden osalta on tehty ennakoivaa rekrytointia, jotta eläköityvät ehtivät siirtää tietotaitonsa eteenpäin.

Rahoitusriskit

Merkittävä lainapääoman osuus yhtiön taseessa muodostaa riskin, jonka hallintaan Tornator on erityisesti panostanut. Hyvät ja toimivat kanavat pääomamarkkinoille mahdollistavat lainojen onnistuneen uudelleenrahoituksen tulevaisuudessa. Yhtiö on hajauttanut varainhankintaan liittyviä riskejä laskemalla liikkeeseen seitsemän vuoden joukkovelkakirjalainan viiden vuoden pankkilainan lisäksi. Markkinakoron muutoksiin yhtiö on varautunut johdannaissopimuksilla. Korkosuojaus pienentää lainojen korkoriskiä ja samalla vähentää metsän käyvän arvon laskennassa käytetyn diskonttokoron vaihtelua, ja näin yhtiön pitkän aikavälin arvon kehitys on ennustettavampaa. Likviditeetin hallinta perustuu ennakkomaksuihin ja ajantasaiseen kassasuunnitteluun. Käteisvarat on sijoitettu pankkitalletuksiin sekä lyhyen aikavälin likvideihin ja korkean luottoluokituksen korkorahastoihin. Asiakasriskiä Tornator hallitsee myyntisopimuksiin perustuvilla ennakkomaksuilla.

Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Ei olennaisia tilikauden jälkeisiä tapahtumia.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Yhtiö arvioi velanhoitokykynsä säilyvän vakaana vuonna 2015.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Toiminnanohjausjärjestelmän viimeisten toiminnallisuuksien loppuun viemisen lisäksi yhtiö panosti vahvasti metsien puustotietojen saatavuuden ja laadun parantamiseen. Lisäksi kehitettiin korjuun valvontaa.

Henkilöstö

Keskimääräinen henkilöstömäärä pysyi lähes ennallaan. Normaalin palkkauksen lisäksi yhtiöllä on käytössä tulostavoitteisiin perustuva palkitsemisjärjestelmä. Tulospalkkioita maksettiin vuodelta 2014 keskimäärin 6,5 % peruspalkoista (6,0%).

Henkilöstö ja palkat

Vuosi 2014 2013 2012
Henkilöstön määrä keskim. tilikaudella 217 216 211
Tilikauden palkat ja palkkiot MEUR

9,4
MEUR

8,7
MEUR

7,8

Ympäristö

Yhtiöllä on ympäristöohjelma, jonka tavoitteet ja toteutuma tarkistetaan yhtiössä vuosittain. Puitteet yhtiön ympäristöasioiden hallinnalle tuovat metsä- ja ympäristölainsäädäntö sekä PEFC ja FSC sertifiointijärjestelmät. Sertifiointikriteerien noudattamista auditoidaan vuosittain ulkopuolisen arvioijan toimesta.

Yhtiö noudattaa metsätaloustoiminnassaan Metsätalouden Kehittämiskeskus Tapion julkaisemia Hyvän metsänhoidon suosituksia.

Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 4.3.2014 valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat henkilöt seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka:

Varsinainen jäsen Varajäsen
Mikko Koivusalo Risto Autio
Erkko Ryynänen Jari Pussinen
Jyrki Tammivuori Jari Suvanto
Esko Torsti Timo Kärkkäinen
Elina Tourunen Jari Puhakka

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Esko Torsti ja varapuheenjohtajana Mikko Koivusalo. Samat henkilöt ovat toimineet myös hallituksen alaisen palkitsemiskomitean jäseninä. Yhtiön ja osakkaan välisiä sopimuksia valvovan Oversight Committeen puheenjohtajana on toiminut Mikko Koivusalo.

Toimitusjohtajana on toiminut Arto J. Huurinainen. Hänen sijaisensa on talous- ja rahoitusjohtaja Henrik Nieminen.

Johtoryhmän muodostivat toimitusjohtaja Arto J. Huurinainen, talous- ja rahoitusjohtaja Henrik Nieminen, liiketoimintajohtaja Ari Karhapää ja maankäyttöjohtaja Antero Luhtio.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 4.3.2014 valittiin tilintarkastajaksi Deloitte & Touche Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jukka Vattulainen.

Osakkeiden määrä

Emoyhtiön osakepääoma 51.836.213,00 euroa jakautuu 5.000.000 kappaleeseen osakkeita, ja kaikilla osakkeilla on samanlaiset oikeudet.

Tilikauden tuloksen käsittely

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 27.807.188,56 euroa sisältäen tilikauden tuloksen -30.190.171,71 euroa.

Tornator Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 4,20 euroa/osake eli 21.000.000,00 euroa. Jakamatta jäävä osuus jätetään yhtiön omaan pääomaan. Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 14.4.2015 ja täsmäytyspäiväksi 31.3.2015.

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2014:

Stora Enso Oyj 41,0 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 16,9 %
Keskinäinen työeläke-vakuutusyhtiö Varma 13,1 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Etera 6,3 %
OP-Eläkekassa 5,2 %
Muut osakkeenomistajat 17,5 %
Yhteensä 100,0 %

Osakkeiden äänimäärä

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti osakkeenomistaja voi äänestää yhtiökokouksessa enintään kahdellakymmenellä (20) prosentilla yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, mukaan lukien osakkeenomistajan kanssa samaan konserniin kuuluvien kaikkien yritysten ja niiden eläkesäätiöiden ja -kassojen äänivalta.

Finanssivalvonnan edellyttämä selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on esitetty erillisenä kertomuksena yhtiön verkkosivuilla www.tornator.fi/Sijoittajat

Seuraavassa on esitelty konsernitilinpäätöksen avainluvut. Tilinpäätös liitteineen löytyy yhtiön verkkosivuilta www.tornator.fi/Sijoittajat

Konsernin tuloslaskelma

000 euro Liite 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013
Liikevaihto 6,20 90 710,6 86 706,8
Liiketoiminnan muut tuotot 21 4 325,6 4 820,0
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 11 -1 228,1 579,7
Materiaalit ja palvelut 22 -12 856,2 -11 350,6
Henkilöstökulut 23 -9 408,6 -8 696,5
Poistot ja arvonalentumiset 24 -2 590,6 -1 956,7
Liiketoiminnan muut kulut 25 -6 335,3 -4 593,9
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos ja hakkuut 9 2 399,6 49 211,6
Liikevoitto 65 017,1 114 720,2
Rahoitustuotot 26 36,0 402,9
Rahoituskulut 26 -26 066,2 -23 826,7
Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos 5,19 -71 432,0 17 131,8
Rahoituskulut (netto) 26 -97 462,2 -6 292,0
Voitto/tappio ennen veroja -32 445,1 108 428,1
Tuloverot 27 -6 966,5 -10 397,1
Laskennallisten verojen muutos 16 12 395,1 10 087,8
Tilikauden tulos -27 016,5 108 118,8
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -27 016,5 108 118,8

Konsernin laaja tuloslaskelma

Tilikauden tulos -27 016,5 108 118,8
Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -140,0 -68,2
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi
Muuntoero 15,27 -113,6 88,4
Myytävissä olevat rahoitusvarat 13,27 0,8 -89,0
Rahavirtojen suojaukset 10,27 3 165,1 6 164,6
Kauden laaja tulos yhteensä -24 104,2 114 214,6
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -24 104,2 114 214,6

Konsernin tase

000 euro Liite 31.12.2014 31.12.2013
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 7 3 661,4 4 352,1
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 8 82 912,7 78 788,2
Biologiset hyödykkeet 9 1 047 399,3 1 022 660,3
Johdannaiset 10 8 897,1 0,0
Osuudet osakkuusyhtiöissä 31 3,7 0,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 142 874,2 1 105 800,6
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 11 4 070,2 2 415,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset 12 5 355,8 3 717,9
Myytävissä olevat rahoitusvarat 13 9 630,8 7 362,5
Rahavarat 14 28 857,6 30 284,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä 47 914,4 43 780,1
Varat yhteensä 1 190 788,6 1 149 580,7
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 15 50 000,0 50 000,0
Muu oma pääoma 381 016,0 427 120,2
Oma pääoma yhteensä 431 016,0 477 120,2
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 16 96 042,6 107 675,9
Rahoitusvelat 17 472 006,6 452 994,9
Johdannaiset 10 107 615,2 45 295,3
Eläkevastuuvelka 18 325,0 181,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 675 989,4 606 147,2
Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat 17 61 519,6 44 500,0
Ostovelat ja muut velat 19 22 147,1 21 813,3
Johdannaiset 10 116,6
Lyhytaikaiset velat yhteensä 83 783,3 66 313,3
Velat yhteensä 759 772,7 672 460,5
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 190 788,6 1 149 580,7

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

000 euroa Liite Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Muunto-ero Käyvän arvon rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2013 15 50 000,0 29 995,2 -6 935,2 -19 058,8 371 904,4 425 905,6
Laaja tulos
Tilikauden tulos 108 118,8 108 118,8
Muut laajan tuloksen erät (verojen jälkeen)
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 18 -68,2 -68,2
Muuntoero 15, 27 88,4 88,4
Myytävissä olevat rahoitusvarat 13, 27 -89,0 -89,0
Rahavirtojen suojaukset 10, 27 6 164,6 6 164,6
Kauden laaja tulos 88,4 6 075,6 108 050,6 114 214,6
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako 28 -63 000,0 -63 000,0
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -63 000,0 -63 000,0
Oma pääoma 31.12.2013 50 000,0 29 995,2 -6 846,8 -12 983,2 416 955,0 477 120,2
Oma pääoma 1.1.2014 15 50 000,0 29 995,2 -6 846,8 -12 983,2 416 955,0 477 120,2
Laaja tulos
Tilikauden tulos -27 016,5 -27 016,5
Muut laajan tuloksen erät (verojen jälkeen)
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 18 -140,0 -140,0
Muuntoero 15, 27 -113,6 -113,6
Myytävissä olevat rahoitusvarat 13, 27 0,8 0,8
Rahavirtojen suojaukset 10, 27 3 165,1 3 165,1
Kauden laaja tulos 50 000,0 29 995,2 -6 960,4 -9 957,3 389 938,5 453 016,0
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako 28 -22 000,0 -22 000,0
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 -22 000,0 -22 000,0
Oma pääoma 31.12.2014 50 000,0 29 995,2 -6 960,4 -9 957,3 367 938,5 431 016,0

Konsernin rahavirtalaskelma

000 euro 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
Liiketoiminnan rahavirta
Myynnistä saadut maksut 76 862,3 68 106,3
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustuotot 11 106,6 9 520,1
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 4 210,5 4 759,4
Maksut liiketoiminnan kuluista -27 218,6 -25 377,5
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 64 960,9 57 008,3
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rah. kuluista -25 337,8 -21 842,2
Saadut korot liiketoiminnasta 42,4 402,8
Maksetut välittömät verot -6 853,9 -10 534,1
Liiketoiminnan rahavirta 32 811,6 25 034,8
Investointien rahavirta
Investoinnit biologisiin hyödykkeisiin -25 063,6 -6 191,4
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin, metsämaapohja -3 097,7 -765,2
Investoinnit muihin aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -3 272,1 -3 927,3
Investoinnit muihin sijoituksiin -2 240,9
Luovutustulot muiden sijoitusten myynnistä 8 685,3
Investointien rahavirta -33 674,4 -2 198,6
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot 150 000,0 0,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -145 563,0 -4 390,2
Lyhytaikaisten lainojen nostot 17 000,0 40 000,0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,0
Maksetut osingot -22 000,0 -63 000,0
Rahoituksen rahavirta -563,0 -27 390,2
Rahavarojen muutos -1 425,7 -4 554,0
Rahavarat kauden alussa 30 284,2 34 843,0
Valuuttakurssimuutosten vaikutus rahavaroihin -0,9 -4,8
Rahavarat kauden lopussa 28 857,6 30 284,2

Liitteet: Tasekirja 2014

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Arto J. Huurinainen, gsm 0400 674 902

Talous- ja rahoitusjohtaja Henrik Nieminen, gsm 040 869 7613

www.tornator.fi

Tornator Oyj on Suomen kolmanneksi suurin metsänomistaja 600 000 hehtaarin metsäomaisuudellaan. Konsernin liikevaihto on noin 90 miljoonaa euroa ja taseen koko noin 1,2 miljardia euroa. Tornator omistaa metsiä ja harjoittaa metsätaloutta myös Romaniassa ja Virossa. Yhtiön pääliiketoimintana on puun tuottaminen ja hakkuuoikeuksien myynti. Konsernin palveluksessa on noin 200 henkilöä pääosin Suomessa.

Glaston tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2014: Suotuisa tuloskehitys jatkui; tilauskanta kasvoi 48 %

Glaston Oyj Abp

Tilinpäätöstiedote

Glaston tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2014: Suotuisa tuloskehitys jatkui; tilauskanta kasvoi 48 %

Helsinki, Suomi, 2015-02-05 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — GLASTON OYJ ABP Tilinpäätöstiedote 5.2.2015 klo 13.00

Glastonin tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2014: Suotuisa tuloskehitys jatkui; tilauskanta kasvoi 48 %

Tämä tiedote on tiivistelmä Glastonin tilinpäätöstiedotteesta 2014. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Tiedote on myös saatavilla Glastonin verkkosivuilla osoitteessa www.glaston.net.

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA 1.1.-31.12.2014

 • Saadut tilaukset olivat tammi-joulukuussa 145,1 (123,3) miljoonaa euroa. Neljännen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 55,5 (33,3) miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta 31.12.2014 oli 57,9 (39,1) miljoonaa euroa.
 • Konsernin liikevaihto oli 124,5 (122,2) miljoonaa euroa. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 40,8 (35,9) miljoonaa euroa.
 • Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 9,2 (6,7) miljoonaa euroa eli 7,4 (5,5) % liikevaihdosta
 • Käyttökate oli 8,6 (10,5) miljoonaa euroa eli 6,9 (8,6) % liikevaihdosta.
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 130,7 % ja oli 4,9 (2,1) miljoonaa euroa eli 3,9 (1,7) % liikevaihdosta. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 2,5 (1,9) miljoonaa euroa.
 • Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 4,3 (5,9) miljoonaa euroa eli 3,4 (4,8) % liikevaihdosta. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevoitto oli 2,5 (1,9) miljoonaa euroa.
 • Jatkuvien toimintojen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 7,9 (9,8) %.
 • Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,01 (0,01) euroa ja neljänneltä vuosineljännekseltä 0,00 (-0,01) euroa. Jatkuvien ja lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos oli yhteensä 0,01 (0,01) euroa ja neljänneltä vuosineljännekseltä 0,00 (-0,01) euroa.
 • Konsernin korolliset nettovelat olivat -5,0 (8,6) miljoonaa euroa.
 • Hallitus esittää yhtiökokoukselle pääomanpalautusta 0,02 euroa osakkeelta
 • Arvioimme vuoden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ylittävän vuoden 2014 tason (vuonna 2014 liikevaihto 124,5 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 4,9 milj. euroa).

TOIMITUSJOHTAJA ARTO METSÄNEN:

”Glastonille vuoden viimeinen neljännes oli hyvä ja lähdemme vuoteen 2015 vahvalla tilauskannalla. Uudet tuotteemme ja erityisesti FC-sarja ovat saaneet asiakkaiden keskuudessa vahvan maineen ja tämä näkyi uusissa tilauksissa. Uudet konvektiojärjestelmämme ovat asiakkailta saamamme palautteen perusteella selkeästi kilpailijoitamme edellä.

Koko vuoden osalta saavutimme kasvua sekä liikevaihdossa että liikevoitossa. Olen tyytyväinen varsinkin liikevoiton kehitykseen. Liikevaihdon osalta kasvuodotuksemme olivat toteutunutta liikevaihtoa korkeammalla tasolla. Venäjän tilanne sekä Aasian odotettua matalampi tilauskertymä jarruttivat liikevaihdon kehitystä. Jatkamme vahvaa panostustamme Aasiaan. Uudet tuotteemme ovat jo saaneet vahvan aseman Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoilla ja uskomme niiden kilpailukykyyn myös Aasiassa.

Muita merkittäviä tapahtumia katsauskaudella oli myös vahva kassavirta, jonka johdosta nettovelkamme oli negatiivinen. Lisäksi saimme ensimmäisen kaupan uudella ilmakannatusteknologiallamme varustetulle GlastonAirille™. Kauppa on merkittävä virstanpylväs alan teknologisessa kehityksessä.”

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2015

Arvioimme vuoden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ylittävän vuoden 2014 tason (vuonna 2014 liikevaihto 124,5 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 4,9 milj. euroa).

AVAINLUVUT 31.12.2014 31.12.2013
Tilauskanta, milj. euroa 57,9 39,1
Saadut tilaukset, milj. euroa 145,1 123,3
Liikevaihto, milj. euroa 124,5 122,2
Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 8,6 10,5
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 6,9 8,6
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 4,3 5,9
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 3,4 4,8
Kauden voitto/tappio, milj. euroa 1,1 1,3
Osakekohtainen tulos 0,01 0,01
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 16,6 7,1
Sijoitetun pääoman tuotto, %, suhteutettuna koko vuoden tulokseksi 7,9 9,9
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 3,6 2,8
Omavaraisuusaste, % 47,7 45,4
Velkaantumisaste, % 29,6 49,3

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Glastonin markkinat kehittyivät vuonna 2014 suotuisasti. Hiljaisen ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen toisella neljänneksellä alkoi myönteinen kehitys, joka voimistui vuoden edetessä. EMEA-alueella markkinoiden piristymistä oli nähtävissä useassa maassa. Erityisesti Iso-Britannian, itäisen Keski-Euroopan, Saksan, Baltian ja Espanjan lasinjalostuskonemarkkinat vetivät hyvin. Pohjois-Amerikan markkinoilla oli havaittavissa vahvaa piristymistä. Etelä-Amerikassa tasainen kehitys jatkui alueellisten erojen ollessa suuria. Brasiliassa kysyntä jäi odotetusta, mutta muissa Etelä-Amerikan maissa saavutettiin hyviä tuloksia. Aasiassa markkinat kehittyivät arvioitua heikommin.

Koneliiketoiminnan toimintaympäristö kehittyi vuoden 2014 aikana pääsääntöisesti myönteisesti. Kaikki myyntiregioonat Aasiaa lukuunottamatta kehittyivät positiivisesti. Pohjois-Amerikassa ja EMEA-alueella kysyntä vahvistui vuoden 2014 aikana. Etelä-Amerikassa markkina pysyi matalahkolla tasolla. Aasiassa koneliiketoiminnan kysyntä jäi arvioitua vaisummaksi.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä kysyntä oli vahvaa sekä Pohjois-Amerikassa että EMEA-alueella. Pohjois-Amerikan markkinoilla dollarin vahvistuminen euroon nähden lisäsi asiakkaiden aktiviteettia ja loppuvuodesta suurien lasikonsernien aktivoitumista oli näkyvissä. EMEA-alue kehittyi vahvasti Iso-Britannian, Puolan ja Saksan toimiessa kasvun moottoreina. Loppuvuodesta Venäjän ruplan heikentyminen heijastui venäläisten asiakkaiden investointihalukkuuteen. Aasiassa kysyntä oli heikkoa koko vuosineljänneksen ajan ja Kiinassa investoinnit vähenivät tiukasta lainapolitiikasta ja nousevasta korkotasosta johtuen.

Vuonna 2014 huoltomarkkinoiden myönteinen kehitys jatkui EMEA-alueella ja Pohjois-Amerikassa kysynnän kohdistuessa koneiden päivitystuotteisiin. Erityisesti Espanjassa, Iso-Britanniassa ja Puolassa saavutettiin merkittäviä kauppoja. Lähi-idässä oli loppuvuodesta nähtävissä kysynnän kasvua. Aasian markkinoilla tavoiteltu kasvu ei toteutunut. Erityisesti Kiinan kasvuvauhdin taittuminen vaikutti kehitykseen. Laajasta asennetusta konekannasta huolimatta Etelä-Amerikassa kysyntä ei saavuttanut odotuksia.

Glastonin markkina-asema säilyi vahvana varsinkin lämpökäsittelykoneiden huoltosopimuksissa. Esikäsittelykoneiden varaosissa ja työkaluissa kilpailu jatkui aggressiivisena. Tästä huolimatta yhtiö pystyi kasvattamaan markkinaosuuttaan tietyilla alueilla, kuten Italiassa, Meksikossa ja Yhdysvalloissa.

Vuoden viimeinen neljännes oli Services-segmentille hyvä. Erinomainen päivitystuotteiden myynti EMEA-alueella ja Japanissa nostivat segmentin liikevaihdon yli edellisvuoden tason. Myös muissa tuoteryhmissä myynti kasvoi viimeisellä neljänneksellä.

NÄKYMÄT

Yhtiön monipuolinen ja kilpailukykyinen tuotevalikoima, vahvistunut tilauskanta sekä vakaa taloudellinen asema yhdistettynä lasinjalostusalan varovaiseen elpymiseen luovat hyvät edellytykset liiketoimintamme kasvattamiseen.

Glaston toimii kasvavilla markkinoilla. Arvioimme, että markkinat kasvavat maltillisesti vuonna 2015. Kasvua on odotettavissa erityisesti lämpökäsittelykoneiden osalta, mutta Glastonin laaja asennettu konekanta tuo runsaasti potentiaalia myös huoltoliiketoiminnassa.

Markkinoiden kehityksessä on odotettavissa alueiden välisiä eroja. EMEA-alueella ja Pohjois-Amerikassa vahvan kehityksen arvioidaan jatkuvan. Etelä-Amerikassa markkinoiden vakaa kehitys jatkuu. Aasian lasinjalostusmarkkinoiden kasvunäkymät ovat edelleen hyvät tilapäisestä notkahduksesta huolimatta. Arvioimme Aasian markkinoiden virkistyvän vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Arvioimme vuoden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ylittävän vuoden 2014 tason (vuonna 2014 liikevaihto 124,5 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 4,9 milj. euroa).

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Glaston Oyj Abp:n jakokelpoiset varat ovat 50 340 334 euroa, josta tilikauden voitto on 682 293 euroa. Hallitus ehdottaa 26.3.2015 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden 2014 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2014 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 0,02 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 30.3.2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että pääomanpalautus maksetaan 28.4.2015.

Varojenjakoehdotuksen tekopäivänä pääomanpalautukseen oikeuttavia osakkeita on 192 919 754 kappaletta, jota vastaava pääomanpalautuksen kokonaismäärä on 3 858 395 euroa.

TIEDOTUSTILAISUUS

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään 5.2.2015 klo 13.30 yhtiön pääkonttorilla Yliopistonkatu 7, 00100 Helsinki.

Lisätietoja antaa:

toimitusjohtaja Arto Metsänen, puh. 010 500 500

talousjohtaja Sasu Koivumäki, puh. 010 500 500


GLASTON OYJ ABP

Agneta Selroos

Viestintä- ja markkinointijohtaja

Glaston Oyj Abp

Glaston on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö, joka kehittää tuotteita arkkitehtuuri-, aurinkoenergia, kaluste- ja laite- sekä ajoneuvoteollisuudelle. Tuotevalikoimamme vaihtelee esikäsittely- ja turvalasikoneista huoltopalveluihin. Tuemme asiakkaidemme menestystä tuottamalla palveluita kaikkiin lasinjalostusketjun tarpeisiin koko tuotteen elinkaaren ajan. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap –listalla.

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

facebook twitter