Etusivu » Viking Line – VIKING LINEN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.2014 – 30.9.2014

Viking Line – VIKING LINEN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.2014 – 30.9.2014

Viking Line

Osavuosikatsaus

VIKING LINEN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.2014 – 30.9.2014

Maarianhamina, 2014-11-13 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Viking Line Abp OSAVUOSIKATSAUS 13.11.2014, klo 09.00

VIKING LINEN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.2014 – 30.9.2014

Konsernin liikevaihto väheni kaudella 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2014 4,4 prosentilla 401,1 miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan kauteen 2013 (419,7 Meur). Liiketulos oli 9,5 miljoonaa euroa (32,7 miljoonaa euroa Isabellan myyntivoitto mukaan laskettuna ja 9,9 miljoonaa euroa ilman Isabellan myyntivoittoa). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -6,3 miljoonaa euroa (-5,1 Meur). Tulos ennen veroja oli 3,2 miljonaa euroa (27,6 Meur). Tulos verojen jälkeen oli 2,5 miljoonaa euroa (20,7 miljoonaa euroa Isabellan myyntivoitto mukaan laskettuna ja 3,5 miljoonaa euroa ilman Isabellan myyntivoittoa).

Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella merkitsee edelleen painetta sekä hintoihin että volyymeihin. Taloudellinen taantuma Suomessa lisää epävarmuutta. Viimeaikaisilla alhaisemmilla polttoainehinnoilla on kuitenkin positiivinen vaikutus toimintaan ja hallitus arvioi edelleen vuoden 2014 liiketuloksen parantuvan verrattuna vuoden 2013 liiketulokseen ilman Isabellan myyntivoittoa.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin liikevaihto väheni kaudella 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2014 4,4 prosentilla 401,1 miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan kauteen 2013 (419,7 Meur). Liiketulos oli 9,5 miljoonaa euroa (32,7 miljoonaa euroa Isabellan myyntivoitto mukaan laskettuna ja 9,9 miljoonaa euroa ilman Isabellan myyntivoittoa). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -6,3 miljoonaa euroa (-5,1 Meur). Tulos ennen veroja oli 3,2 miljonaa euroa (27,6 Meur). Tulos verojen jälkeen oli 2,5 miljoonaa euroa (20,7 miljoonaa euroa Isabellan myyntivoitto mukaan laskettuna ja 3,5 miljoonaa euroa ilman Isabellan myyntivoittoa).

Matkustajatoiminnan tuotot supistuivat 5,4 prosentilla 368,5 miljoonaan euroon (389,5 Meur), samalla kun rahtitoiminnan tuotot kasvoivat 8,9 prosentilla 29,6 miljoonaan euroon (27,1 Meur). Myyntikate väheni 5,1 prosentilla 289,2 miljoonaan euroon (304,8 Meur). Konsernin käyttökulut supistuivat 4,6 prosentilla 255,6 miljoonaan euroon (267,9 Meur).

Konsernin liikevaihto väheni kolmannella kvartaalilla 1. heinäkuuta – 30. syyskuuta 2014 2,6 prosentilla 160,1 miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan kvartaaliin 2013 (164,4 Meur). Kolmannen kvartaalin liiketulos oli 22,0 miljoonaa euroa (26,6 Meur) ja tulos verojen jälkeen oli 16,7 miljoonaa euroa (18,9 Meur).

Konsernin liikevaihdon vähentyminen johtuu ensi sijassa vallitsevasta hintapaineesta tämän päivän kovassa kilpailutilanteessa ja alkuvuoden alhaisemmista volyymeista sekä negatiivisesta suhdanteesta Suomessa, mikä vaikuttaa kulutuskäyttäytymiseen. Kaikkiaan tällä on ollut negatiivinen vaikutus matkustajakohtaisiin tuottoihin.

Konsernin polttoainekulut vähenivät kauden aikana 2,5 miljoonalla eurolla, mikä vastaa 5,4 prosenttia. Polttoainekulujen väheneminen johtuu keskimääräisesti alhaisemmista polttoainehinnoista sekä konsernin jatkuvasta työstä alusten polttoainekulutuksen optimoimiseksi.

Hallitus näkee myös, että konsernin toimenpideohjelmalla toiminnan tehostamiseksi on jatkossakin positiivinen vaikutus käyttökuluihin. Sen lisäksi meneillään olevien toimenpiteiden myynnin lisäämiseksi odotetaan parantavan jatkuvan liiketoiminnan tulosta vastaisuudessa.

LIIKENNE JA MARKKINAT

Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella pohjoisella Itämerellä. Konsernin alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin 2013. Mariella ja Gabriella liikennöivät kaudella 12. kesäkuuta – 2. syyskuuta 2014, vakinaisen Helsinki–Maarianhamina–Tukholma linjansa lisäksi, myös Helsinki–Tallinna linjalla.

Matkustajamäärä Viking Linen aluksilla kasvoi raportointikauden aikana 91 003 matkustajalla ja oli 5 089 760 matkustajaa (4 998 757). Viking Linen markkinaosuus on heikentynyt raportointikauden aikana linjalla Turku–Maarianhamina/Långnäs–Tukholma 1,4 prosenttiyksiköllä 56,9 prosenttiin. Markkinaosuus linjalla Helsinki–Maarianhamina–Tukholma kasvoi 0,8 prosenttiyksiköllä 46,1 prosenttiin. Risteilyliikenteessä Tukholman ja Maarianhaminan välillä markkinaosuus supistui 0,1 prosenttiyksiköllä 53,9 prosenttiin. Markkinaosuus linjalla Helsinki–Tallinna kasvoi 2,0 prosenttiyksiköllä 25,0 prosenttiin. Lyhyessä reittiliikenteessä Ahvenanmerellä markkinaosuus kasvoi 2,2 prosenttiyksiköllä 43,7 prosenttiin. Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli täten 35,0 % (34,5 %).

Viking Linen rahtimäärät olivat 96 554 yksikkökuormaa (88 819). Viking Linen rahtimarkkinaosuus oli 21,8 % (20,7 %).

INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Konsernin investoinnit olivat 6,3 miljoonaa euroa (169,5 Meur).

30. syyskuuta 2014 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 201,8 miljoonaa euroa (225,5 Meur). Omavaraisuusaste oli 36,1 %, kun se oli 33,8 % edellisenä vuonna.

Konsernin rahavarat olivat syyskuun lopussa 81,9 miljoonaa euroa (88,9 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 12,3 miljoonaa euroa (19,9 Meur).

RAPORTOINTI

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS -standardien mukaisesti tilinpäätöslyhennelmänä raportointikaudelta noudattaen IAS 34 -standardia. Kirjanpidolliset arvioinnit ja oletukset sekä tilinpäätöksen laadinta- ja laskentaperiaatteet ovat samat kuin viimeisessä tilinpäätöksessä. Tuloslaskelman tuloverot on laskettu keskimääräisen verokannan mukaan, jota sovellettaisiin vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ

16. tammikuuta 2014 M/S Rosella rekisteröitiin Suomen alusrekisteriin ja 22. tammikuuta 2014

M/S Viking XPRS rekisteröitiin Viron alusrekisteriin.

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2 848 henkilöä (3 151), joista emoyhtiössä 2 114 (1 986). Maissa työskenteli 664 henkilöä (708) ja merellä 2 184 henkilöä (2 443).

Konsernin oman henkilökunnan lisäksi Viking XPRS miehitettiin keskimäärin 237:llä vuokratyönantajan palveluksessa olevalla henkilöllä. Näihin liittyvät kulut sisältyvät liiketoiminnan muihin kuluihin.

RISKITEKIJÖITÄ

Tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen ei ole tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat arvioihin liiketoiminnan riskeistä lyhyellä aikavälillä. Erityiset riskit lähitulevaisuudessa liittyvät ensi sijassa polttoaineiden hintoihin.

Viking Line jatkaa työtään sopeutuakseen EU:n uuteen rikkidirektiiviin, joka astuu voimaan 1. tammikuuta 2015, ja on neuvottelujen loppuvaiheessa eri polttoainetoimittajien kanssa.

YHTIÖMUODON MUUTOS JA FUUSIO ALANDIA FÖRSÄKRING -RYHMÄSSÄ

Finanssivalvonnan suostumus on saatu Keskinäisen vakuutusyhtiön Redarnas Ömsesidiga försäkringsbolag (0145065-2, ”RÖF”) muuttamiseksi vakuutusosakeyhtiöksi ja RÖF:n fuusioimiseksi Försäkringsbolaget Alandian kanssa (0205048-2, ”Alandia”) niin, että RÖF on vastaanottavana yhtiönä ja Alandia luovuttavana yhtiönä. Prosessi viedään päätökseen niin, että sekä yhtiömuodon muutos että fuusio rekisteröidään Kaupparekisterissä 31. joulukuuta 2014. Osakkeiden jako toteutetaan samana päivänä.

Alustavien laskelmien mukaan Viking Line Abp:n omistusosuus yhdistetyssä yhtiössä on runsaat 20 %. Alustavien arviointiemme mukaan Viking Line Abp:lla ei tule olemaan huomattavaa vaikutusvaltaa yhtiössä. Kun yhtiömuodon muutos rekisteröidään, arvostetaan Viking Line Abp:n osakkeet yhdistetyssä yhtiössä käypään arvoon.

Ulkopuolisen arvioijan tekemien alustavien laskelmien mukaan yhdistetyn yhtiön substanssiarvo per 31. joulukuuta 2013 oli 140 miljoonaa euroa.

Kertaluonteinen tuotto, joka vastaa Viking Line Abp:n osuutta yhdistetystä yhtiöstä, esitetään rahoitustuottona konsernin laajassa tuloslaskelmassa ja osakkeet kirjataan konsernitaseeseen myytävissä oleviin sijoituksiin. Lopullinen tuotto on riippuvainen osakkeiden arvostuksesta per 31. joulukuuta 2014. Muutokset osakkeiden käyvissä arvoissa kirjataan tulevaisuudessa muiden laajan tuloksen erien kautta käyvän arvon rahastoon omaan pääomaan.

Lisätietoja Alandia Försäkring -ryhmästä löytyy osoitteesta www.alandia.com.

NÄKYMÄT KOKO TOMINTAVUODELLE 2014

Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella merkitsee edelleen painetta sekä hintoihin että volyymeihin. Taloudellinen taantuma Suomessa lisää epävarmuutta. Viimeaikaisilla alhaisemmilla polttoainehinnoilla on kuitenkin positiivinen vaikutus toimintaan ja hallitus arvioi edelleen vuoden 2014 liiketuloksen parantuvan verrattuna vuoden 2013 liiketulokseen ilman Isabellan myyntivoittoa.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
20142013201420132013
MEUR1.7–30.91.7–30.91.1–30.91.1–30.91.1–31.12
LIIKEVAIHTO160,1164,4401,1419,7549,4
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,2 0,5 23,2 23,5
Kulut
Tavarat ja palvelut 44,3 43,4 111,8 114,9 150,6
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 30,1 31,9 91,9 98,5 130,1
Poistot ja arvonalentumiset 8,0 8,8 24,6 27,4 35,7
Liiketoiminnan muut kulut 55,8 53,8 163,7 169,4 221,9
138,1 137,9 392,0 410,2 538,2
LIIKETULOS22,026,69,532,734,7
Rahoitustuotot 0,7 0,3 0,9 0,9 1,2
Rahoituskulut -2,0 -2,0 -7,2 -6,0 -8,3
TULOS ENNEN VEROJA20,725,03,227,627,7
Tuloverot -4,0 -6,1 -0,7 -6,9 -0,2
TILIKAUDEN TULOS16,718,92,520,727,5
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot 0,0 -0,1 -0,5 -0,3 -0,4
Myytävissä olevat sijoitukset 0,0
0,0 -0,1 -0,5 -0,3 -0,4
RAPORTOINTIKAUDEN LAAJA TULOS16,718,82,020,427,1
Tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 16,7 18,9 2,5 20,7 27,5
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 16,7 18,8 2,0 20,4 27,1
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa 1,55 1,75 0,23 1,92 2,54
KONSERNITASE
MEUR30.9.201430.9.201331.12.2013
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 0,7 0,9 0,8
Maa-alueet 1,1 1,1 1,1
Rakennukset ja rakennelmat 11,1 11,8 11,7
Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot 0,6 0,5 0,7
Alukset 346,9 370,5 365,2
Koneet ja kalusto 7,1 8,3 8,0
Myytävissä olevat sijoitukset 0,0 0,0 0,0
Saamiset 0,5 0,7 0,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä368,0393,6388,1
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 16,3 15,3 15,0
Tuloverosaamiset 1,3 0,5 0,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset 47,2 40,7 31,0
Rahavarat 81,9 88,9 96,1
Lyhytaikaiset varat yhteensä146,7145,4142,2
VARAT YHTEENSÄ514,7539,0530,3
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 1,8 1,8 1,8
Rahastot 0,0 0,0 0,0
Muuntoerot -0,4 -0,2 -0,3
Kertyneet voittovarat 184,2 180,8 187,5
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 185,6 182,4 189,0
Oma pääoma yhteensä185,6182,4189,0
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 29,7 29,7 29,7
Pitkäaikaiset korolliset velat 201,8 225,5 221,2
Pitkäaikaiset velat yhteensä231,5255,2250,8
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat 19,3 19,4 15,1
Tuloverovelat 1,7 7,0
Ostovelat ja muut velat 76,6 75,1 75,4
Lyhytaikaiset velat yhteensä97,6101,590,4
Velat yhteensä329,1356,6341,3
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ514,7539,0530,3
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
201420132013
MEUR1.1–30.91.1–30.91.1–31.12
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden tulos 2,5 20,7 27,5
Oikaisut
Poistot ja arvonalentumiset 24,6 27,4 35,7
Pitkäaikaisten varojen myyntivoitot -0,2 -22,8 -22,8
Muut erät, joihin ei liity rahavirtaa 1,1 -0,3 -0,4
Korkokulut ja muut rahoituskulut 5,0 5,3 7,1
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot -0,1 -0,1 -0,1
Osinkotuotot 0,0 0,0 0,0
Tuloverot 0,7 6,9 0,2
Käyttöpääoman muutokset
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -16,2 -11,6 -1,9
Vaihto-omaisuuden muutos -1,3 -0,1 0,3
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 2,7 -3,0 -4,1
Maksetut korot -5,9 -3,5 -3,7
Maksetut muut rahoituskulut -0,6 -0,6 -0,8
Saadut korot 0,0 0,0 0,1
Saadut muut rahoitustuotot 0,0 0,0 0,1
Maksetut verot -0,1 1,5 1,4
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA12,319,938,4
INVESTOINNIT
Alusinvestoinnit -5,4 -166,7 -168,6
Investoinnit muihin aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -0,9 -2,8 -3,7
Alusten myynti 29,9 29,9
Muiden aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynti 0,3 0,2 0,2
Pitkäaikaisten saamisten takaisinmaksut 0,0 0,2
Saadut osingot 0,0 0,0 0,0
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA-6,0-139,3-142,0
RAHOITUS
Pitkäaikaisten velkojen nostot 179,1 179,1
Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset -15,1 -16,0 -24,6
Maksetut osingot -5,4
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA-20,5163,1154,4
RAHAVAROJEN MUUTOS-14,243,650,8
Rahavarat tilikauden alussa 96,1 45,3 45,3
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA81,988,996,1
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osake-Muunto-KertyneetOma pääoma
MEURpääomaRahastoterotvoittovaratyhteensä
Oma pääoma 1.1.20141,80,0-0,3187,5189,0
Raportointikauden tulos2,52,5
Muuntoerot0,0-0,2-0,3-0,5
Raportointikauden laaja tulos 0,0 -0,2 2,2 2,0
Osingonjako -5,4 -5,4
Oma pääoma 30.9.20141,80,0-0,4184,2185,6
Oma pääoma 1.1.20131,80,00,1160,0162,0
Raportointikauden tulos20,720,7
Muuntoerot0,0-0,30,0-0,3
Raportointikauden laaja tulos 0,0 -0,3 20,7 20,4
Oma pääoma 30.9.20131,80,0-0,2180,8182,4
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
2014201420142013
MEURQ3Q2Q1Q4
LIIKEVAIHTO160,1137,5103,4129,7
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,3 0,1 0,3
Kulut
Tavarat ja palvelut 44,3 39,1 28,4 35,7
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 30,1 30,3 31,6 31,5
Poistot ja arvonalentumiset 8,0 8,0 8,5 8,3
Liiketoiminnan muut kulut 55,8 55,8 52,1 52,5
138,1 133,3 120,6 128,1
LIIKETULOS22,04,5-17,12,0
Rahoitustuotot 0,7 0,1 0,1 0,3
Rahoituskulut -2,0 -3,1 -2,2 -2,2
TULOS ENNEN VEROJA20,71,6-19,10,1
Tuloverot -4,0 -0,2 3,5 6,7
TILIKAUDEN TULOS16,71,4-15,66,7
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot 0,0 -0,4 -0,1 0,0
Myytävissä olevat sijoitukset 0,0
0,0 -0,4 -0,1 0,0
RAPORTOINTIKAUDEN LAAJA TULOS16,71,0-15,86,7
Tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 16,7 1,4 -15,6 6,7
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 16,7 1,0 -15,8 6,7
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa 1,55 0,13 -1,45 0,62
SEGMENTTITIEDOT KONSERNI
201420132013
TOIMINTASEGMENTIT, MEUR1.1-30.91.1-30.91.1-31.12
Liikevaihto
Alukset 397,4 416,0 544,7
Jakamaton 3,8 3,9 4,9
Toimintasegmentit yhteensä401,2419,9549,6
Eliminoinnit -0,2 -0,2 -0,2
Konsernin liikevaihto yhteensä401,1419,7549,4
Liiketulos
Alukset 43,5 66,3 81,2
Jakamaton -34,0 -33,6 -46,4
Konsernin liiketulos yhteensä9,532,734,7
ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
MEUR30.9.201430.9.201331.12.2013
Vastuusitoumukset 221,4 246,2 236,9
Omasta puolesta annetut vakuudet 315,7 316,2 315,7
TUNNUSLUVUT JA TILASTOT
201420132013
1.1–30.91.1–30.91.1–31.12
Oma pääoma per osake, euroa 17,19 16,88 17,50
Omavaraisuusaste 36,1 % 33,8 % 35,6 %
Investoinnit, Meur 6,3 169,5 172,3
– % liikevaihdosta 1,6 % 40,4 % 31,4 %
Matkustajat 5 089 760 4 998 757 6 533 650
Yksikkökuormat 96 554 88 819 119 704
Henkilöstö, keskimäärin 2 848 3 151 3 104
Tulos per osake = (Tulos ennen veroja – tuloverot +/– vähemmistöosuus) / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin
Oma pääoma per osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma – saadut ennakot)
Pyöristyksistä syntyy +/– 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja.

Konsernin tilinpäätöstiedote toimintavuodelta 2014 julkaistaan 12. helmikuuta 2015.

Maarianhamina 12. marraskuuta 2014

VIKING LINE ABP

Hallitus


Jan Hanses

Toimitusjohtaja

TJ Jan Hanses, jan.hanses@vikingline.com, 018-27000

facebook twitter