Etusivu » Vacon Oyj: Danfoss on ilmoittanut saaneensa kaikki tarvittavat viranomaisluvat Vaconin osakkeita koskevalle ostotarjoukselleen

Vacon Oyj: Danfoss on ilmoittanut saaneensa kaikki tarvittavat viranomaisluvat Vaconin osakkeita koskevalle ostotarjoukselleen

Vacon Plc

Vacon Oyj: Danfoss on ilmoittanut saaneensa kaikki tarvittavat viranomaisluvat Vaconin osakkeita koskevalle ostotarjoukselleen

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN.

Vacon Oyj, Pörssitiedote, 19.11.2014 kello 14.30

Danfoss A/S:n 12.9.2014 ja 25.9.2014 julkistamien tiedotteiden mukaisesti Oy Danfoss Ab (“Tarjouksentekijä”) on tehnyt Vacon Oyj:n (“Vacon”) hallituksen suositteleman vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Vaconin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Tarjouksentekijän tai Vaconin tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa (“Ostotarjous”). Ostotarjouksen mukainen tarjousaika alkoi 29.9.2014 (“Tarjousaika”). Tarjouksentekijän 27.10.2014 julkaiseman tiedotteen mukaan Tarjousaikaa jatkettiin Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti 21.11.2014 klo 16.00 (Suomen aikaa) saakka viranomaismenettelyjen loppuun saattamiseksi ennen Tarjousajan päättymistä. Ostotarjouksen ehtojen mukaan Tarjousaikaa voidaan jatkaa edelleen tai jatkettu Tarjousaika voidaan keskeyttää.

Ostotarjous on ehdollinen muun muassa tarvittavien viranomaislupien saamiselle mukaan lukien kilpailuviranomaisten hyväksynnät sekä työ- ja elinkeinoministeriön ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain mukainen lupaprosessi. Tarjouksentekijän tänään julkistaman tiedotteen mukaan Tarjouksentekijä on tänään saanut Kiinan kilpailuviranomaisen luvan Ostotarjouksen toteuttamiselle. Muut kilpailuoikeudelliset luvat sekä työ- ja elinkeinoministeriön ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain mukaisen luvan Tarjouksentekijä on saanut aiemmin. Koska Tarjouksentekijän käsityksen mukaan Ostotarjouksen toteuttaminen ei edellytä muita viranomaishyväksyntöjä, tarvittavien lupien saamista koskeva Ostotarjouksen toteuttamisedellytys on näin ollen täyttynyt.

VACON OYJ

Lisätietoja:

  • Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Sebastian Linko, Vacon Oyj, puh. 040 8371 634, sähköposti sebastian.linko(at)vacon.com

Vacon lyhyesti

Vaconin toimintaa ohjaa intohimo kehittää, valmistaa ja myydä maailman parhaita taajuusmuuttajia ja inverttereitä – ja tarjota asiakkailleen koko tuotteen elinkaaren kattavia palveluita. Taajuusmuuttajamme mahdollistavat optimaalisen prosessinohjauksen ja sähkömoottorikäyttöjen energiataloudellisuuden. Vaconin invertterit ovat avainasemassa, kun energiaa tuotetaan uusiutuvista energianlähteistä. Vaconilla on tuotantoa ja tuotekehitystä Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sekä myyntiyhtiöt 31 maassa. Lisäksi Vaconilla on myynti- ja huoltoedustusta lähes 90 maassa. Vuonna 2013 Vaconin liikevaihto oli 403,0 milj. euroa, ja yhtiön palveluksessa oli maailmanlaajuisesti noin 1600 henkilöä. Vacon Oyj:n osakkeet (VAC1V) noteerataan Helsingin pörssin (NASDAQ OMX Helsinki) päälistalla.

Driven by Drives, www.vacon.fi

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA, EIKÄ SE SITEN OLE TARJOUS TAI KEHOTUS MYYNTITARJOUKSEN TEKEMISEEN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSTOTARJOUS OSAKKEISTA VAIN TARJOUSASIAKIRJASSA ESITETYN TIEDON PERUSTEELLA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA, TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI. OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON LAINVASTAINEN, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON LAINVASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ MILLÄÄN SELLAISELLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA.

Yhdysvaltalaisia arvopaperinhaltijoita koskeva huomautus

Tässä tiedotteessa esitettyyn Ostotarjoukseen sovelletaan Suomen lakia. Yhdysvaltalaisten arvopaperinhaltijoiden on syytä ottaa huomioon, että tähän tiedotteeseen ja kaikkeen Ostotarjoukseen liittyvään dokumentaatioon sovelletaan Suomessa voimassa olevaa tiedonantovelvollisuutta ja ostotarjouksia koskevaa lainsäädäntöä, joka poikkeaa Yhdysvalloissa voimassa olevasta lainsäädännöstä. Tarjouksentekijä noudattaa Ostotarjouksen yhteydessä soveltuvin osin Yhdysvaltojen vuoden 1934 US Securities Exchange Act -lain (muutoksineen) nojalla annettua Regulation 14E -sääntöä. Ostotarjouksen tai erillisen tarjouksen tekeminen Yhdysvalloissa tehdään ainoastaan Raymond James & Associates, Inc.:in avulla ja kautta, joka on Yhdysvaltojen vuoden 1934 US Securities Exchange Act -lain (muutoksineen) mukaan rekisteröity broker-dealer.

Yhdysvaltalaisia arvopaperinhaltijoita kehotetaan tutustumaan Ostotarjoukseen liittyvään dokumentaatioon saadakseen ohjeita osakkeidensa hyväksymismenettelystä.

Yhdysvaltain vuoden 1934 US Securities Exchange Act -lain Rule 14e-5 -säännöstä annetun poikkeuksen mukaan Tarjouksentekijällä ja sen eräillä edustajilla on aika ajoin oikeus ostaa osakkeita tai ryhtyä järjestelyihin osakkeiden ostamiseksi Ostotarjouksen ulkopuolella Ostotarjouksen julkistamishetkestä Ostotarjouksen tarjousajan päättymiseen saakka, mukaan luettuna joko avoimilla markkinoilla tapahtuvat ostot vallitseviin hintoihin tai yksityisinä transaktioina tapahtuvat ostot neuvoteltuihin hintoihin kussakin tapauksessa Yhdysvaltojen ulkopuolella ja Suomessa soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa. Tällaisia ostoja ei tehdä tässä tiedotteessa ilmoitettua Ostotarjouksen hintaa korkeampaan hintaan, ellei Ostotarjouksen hintaa koroteta vastaavasti. Kaikki tulevat ostot tehdään soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Kaikki tällaiset osakeostot julkistetaan Suomen lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa, ja Suomessa julkistetut ostot julkistetaan myös Yhdysvalloissa.

TÄMÄ OSTOTARJOUS EI OLE YHDYSVALTOJEN ARVOPAPERI- JA PÖRSSIKOMITEAN (THE UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION) TAI MINKÄÄN YHDYSVALTOJEN OSAVALTION ARVOPAPERIKOMITEAN TAI SÄÄNTELYVIRANOMAISEN HYVÄKSYMÄ TAI HYLKÄÄMÄ, EIVÄTKÄ NE OLE LAUSUNEET OSTOTARJOUKSEN KOHTUULLISUUDESTA TAI EDUISTA, EIVÄTKÄ VAHVISTANEET TÄMÄN TIEDOTTEEN OIKEELLISUUTTA TAI TÄYDELLISYYTTÄ. TÄMÄN VASTAINEN LAUSUMA ON RIKOSOIKEUDELLISESTI RANGAISTAVA TEKO YHDYSVALLOISSA.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-11-19 13:30 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/11/19/Vacon+Oyj+Danfoss+on+ilmoittanut+saaneensa+kaikki+tarvittavat+viranomaisluvat+Vaconin+osakkeita+koskevalle+ostotarjoukselleen+HUG1872757.html

facebook twitter