Etusivu » Ramirent Oyj – RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI–SYYSKUU 2014: UUDELLEENJÄRJESTELYT TUOTTAVAT TULOSTA, MARKKINANÄKYMÄ EDELLEEN VAIHTELEVA

Ramirent Oyj – RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI–SYYSKUU 2014: UUDELLEENJÄRJESTELYT TUOTTAVAT TULOSTA, MARKKINANÄKYMÄ EDELLEEN VAIHTELEVA

Ramirent Oyj

Osavuosikatsaus

RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI–SYYSKUU 2014: UUDELLEENJÄRJESTELYT TUOTTAVAT TULOSTA, MARKKINANÄKYMÄ EDELLEEN VAIHTELEVA

RAMIRENT OYJ YHTIÖTIEDOTE 6.11.2014 klo 9.00

Vantaa, Suomi, 2014-11-06 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Huom! Sulkeissa olevat luvut viittaavat edeltävän tilikauden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

HEINÄ–SYYSKUU 2014 PÄÄKOHDAT

– Ramirentin liikevaihto 163,6 (166,2) miljoonaa euroa, laskua 1,6 %; oikaistuna myydyillä toiminnoilla liikevaihto kasvoi 1,9 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

– EBITA1) 28,0 (25,9) miljoonaa euroa eli 17,1 % (15,6 %) liikevaihdosta

– EBITA ilman kertaluonteisia eriä ja oikaistuna myydyillä liiketoiminnoilla2,3) oli 29,9 (28,7) miljoonaa euroa eli 18,3 % (17,5 %) liikevaihdosta

– Katsauskauden tulos 18,4 (16,8) miljoonaa euroa ja tulos/osake 0,17 (0,16) euroa

TAMMI–SYYSKUU 2014 PÄÄKOHDAT

– Ramirentin liikevaihto 452,9 (479,8) miljoonaa euroa, laskua 5,6 %; oikaistuna siirrettyjen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutuksella, liikevaihto laski 0,3 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna

– EBITA1) 51,3 (71,2) miljoonaa euroa eli 11,3 % (14,8 %) liikevaihdosta

– EBITA ilman kertaluonteisia eriä ja oikaistuna siirretyillä sekä myydyillä liiketoiminnoilla2,3) oli 53,2 (62,7) miljoonaa euroa eli 11,7 % (13,3 %) liikevaihdosta

– Katsauskauden tulos 28,1 (40,1) miljoonaa euroa ja tulos/osake 0,26 (0,37) euroa

– Bruttoinvestoinnit 125,6 (91,9) miljoonaa euroa

– Rahavirta investointien jälkeen −10,7 (48,2) miljoonaa euroa

– Nettovelka 259,7 (230,3) miljoonaa euroa

– Nettovelka/EBITDA 1,5x (1,1x)

RAMIRENTIN NÄKYMÄT VUODELLE 2014 ENNALLAAN

Vuonna 2014 talouskasvun odotetaan pysyvän vaatimattomana ja rakennusmarkkinoiden kysynnän arvioidaan vaihtelevan päämarkkinoillamme. Ramirent jatkaa tiukkaa kustannusten hallintaa ja arvioi, että vuoden 2014 investoinnit ovat noin vuoden 2013 tasolla. Vahva taloudellinen asema mahdollistaa konsernin jatkavan kannattavan kasvun tavoittelua.

AVAINLUVUT

AVAINLUVUT (milj. EUR) 7–9/14 7–9/13 Muutos 1–9/14 1–9/13 Muutos 1–12/13
Liikevaihto 163,6 166,2 ��1,6 % 452,9 479,8 −5,6 % 647,3
Käyttökate (EBITDA) 53,9 52,0 3,8 % 127,8 148,8 −14,1 % 195,1
Osuus liikevaihdosta, % 33,0 % 31,3 % 28,2 % 31,0 % 30,1 %
EBITA-liiketulos 1) 28,0 25,9 8,0 % 51,3 71,2 −27,9 % 92,1
Osuus liikevaihdosta, % 17,1 % 15,6 % 11,3 % 14,8 % 14,2 %
Liiketulos (EBIT) 26,0 24,3 7,0 % 45,6 63,3 −27,9 % 82,3
Osuus liikevaihdosta, % 15,9 % 14,6 % 10,1 % 13,2 % 12,7 %
Tulos ennen veroja (EBT) 23,7 20,6 15,0 % 36,0 51,0 −29,4 % 63,9
Osuus liikevaihdosta, % 14,5 % 12,4 % 8,0 % 10,6 % 9,9 %
Emoyhtiön omistajille kuuluva

katsauskauden tulos
18,4 16,8 9,6 % 28,1 40,1 −29,9 % 54,0
Tulos/osake, EUR (laimentamaton ja laimennettu) 0,17 0,16 9,6 % 0,26 0,37 −29,9 % 0,50
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 23,8 29,5 −19,4 % 125,6 91,9 36,6 % 125,8
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 14,6 % 17,8 % 27,7 % 19,2 % 19,4 %
Rahavirta investointien jälkeen 13,7 34,4 −60,2 % −10,7 48,2 −122,3 % 73,4
Sijoitettu pääoma kauden lopussa 605,2 604,1 0,2 % 579,8
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 3) 12,3 % 17,5 % 16,5 %
Oman pääoman tuotto (ROE), % 3) 12,0 % 16,9 % 14,7 %
Nettovelka 259,7 230,3 12,7 % 206,9
Nettovelka/EBITDA 3) 1,5x 1,1x 32,9 % 1,1x
Nettovelkaantumisaste, % 76,1 % 63,9 % 55,8 %
Omavaraisuusaste, % 42,8 % 45,2 % 48,9 %
Henkilöstö kauden lopussa 4) 2 621 2 597 0,9 % 2 589

1) EBITA-liiketulos tarkoittaa liiketulosta ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia.

2) Kertaluonteisiin eriin sisältyi 1,9 miljoonan euron varaus uudelleenjärjestelykustannuksista, joka kirjattiin vuoden 2014 kolmannelle neljännekselle.

3) Kertaluonteiset erät sisältävät 10,1 miljoonan euron suuruisen verottoman myyntivoiton liittyen Fortrent-konsernin perustamiseen vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä, 1,9 miljoonan euron tappion Unkarin toimintojen myynnistä ja 1,5 miljoonan euron varauksen uudelleenjärjestelykustannuksista Tanskassa vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä. Siirretyt ja myydyt liiketoiminnat sisälsivät Venäjän, Ukrainan ja Unkarin toiminnot.

4) Rullaava 12 kuukautta

5) Henkilöstömäärän raportointia muutettiin vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä FTE (full-time equivalent) laskennaksi, joka kertoo henkilöstön määrän, jotka lasketaan aktiivisten työntekijöiden työpanoksen mukaisesti. Vertailuvuoden tiedot on muutettu vastaavasti.

MAGNUS ROSÉN, RAMIRENTIN TOIMITUSJOHTAJA:

“Usean vuosineljänneksen liikevaihdon laskun jälkeen liikevaihtomme kasvoi hieman; 1,9 % oikaistuna myydyillä toiminnoilla ja vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna. Tehostimme kustannusten hallintaa kaikilla markkinoillamme ja voimme tyytyväisinä raportoida EBITA-liiketulosprosentin parantuneen kolmannella neljänneksellä viime vuoden 15,6 %:sta 17,1 %:iin.

Markkinatilanne oli edelleen vaihteleva emmekä havainneet merkittäviä muutoksia toimintaympäristössämme kolmannella neljänneksellä. Lisääntynyt kysyntä tuki liikevaihtoa Ruotsissa, jossa useat projektit käynnistyivät neljänneksellä. Suomessa liikevaihtoa tukivat viimeisimmät yritysostot, rakentamisen kokonaisaktiviteetin ollessa edelleen alhainen. Pidämme mahdollisena, että Suomen markkinatilanne heikkenee edelleen. Konevuokrauspalveluiden kysyntä Norjassa jatkuu heikkona asuntorakentamisen sektorilla. Tanskassa kysyntää tukivat rakentaminen pääkaupunkiseudulla ja kysyntä julkisella sektorilla. Baltian maiden toimintomme kehittyivät suotuisasti vakaan markkinatilanteen vallitessa. Europe Central – segmentissä kysyntä parani Puolassa ja Tšekin tasavallassa, kun taas markkinoiden aktiviteetti oli alhainen Slovakiassa.

Vuoden kolmannella neljänneksellä toteutimme useita toimenpiteitä sopeuttaaksemme kustannustasoamme alhaisen kannattavuuden segmenteillä, erityisesti Ruotsin ja Norjan toiminnoissa. Kirjasimme kolmannelle neljännekselle 1,9 miljoonan euron varauksen uudelleenjärjestelykustannuksista Norjassa. Tanskassa jatkoimme toimintojen tehostamista ja synergioiden tavoittelua yli maarajojen Ruotsin toimintojen kanssa. Lisäsimme Suomen toimintojen joustavuutta ulkoistamalla ydinliiketoimintoihin kuulumattomat piha- ja varastotoiminnot. Kustannusleikkaukset jatkuvat myös neljännellä neljänneksellä ja odotamme kustannussäästöjen vaikututtavan täysimääräisesti vuonna 2015.

Solmimme neljänneksellä tärkeän kolmivuotisen konevuokraussopimuksen Skanskan konevuokrausyksikön kanssa Ruotsissa. Neljänneksen päättymisen jälkeen uudistimme yhteistyösopimuksemme Veidekken kanssa Norjassa kolmeksi vuodeksi. Suomessa rakennusyhtiö Hartela ulkoisti torninosturikalustonsa Ramirentille ja solmimme Hartelan kanssa myös viiden vuoden konevuokraussopimuksen.

Jatkamme toiminnan kehittämistä ja pyrimme parantamaan liiketoiminnan ennakoituvuutta. Tehokkuusohjelmamme etenee suunnitelmiemme mukaan. Neljänneksen aikana jatkoimme organisaatiomme kehittämistä asiakaslähtöisemmäksi, jotta voimme tehokkaasti palvella sekä asiakkaita toimipisteissä että asiakkaita joille toimitamme integroituja palveluratkaisuja. Tämä tulee parantamaan asiakaspalveluamme ja lisää erottautumistamme kilpailijoista. Toinen avaintoimenpide on yhtenäisen Ramirent-toimintamallin kehittäminen, joka mahdollistaa mittakaavaetujen saavuttamisen, paremman hinnoittelun hallinnan sekä kaluston käyttöasteiden parantamisen.

Vahvan taloudellisen asemamme johdosta olemme hyvin asemoituneet jatkamaan ulkoistusten ja yritysostojen tavoittelua.”

MARKKINOIDEN NÄKYMÄT 2014

Rakennusteollisuuden (RT) lokakuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Suomen rakennusmarkkinoiden odotetaan supistuvan kaksi prosenttia vuonna 2014. Uusien asuntojen aloitukset tulevat laskemaan selvästi verrattuna edelliseen vuoteen. Toimitilarakentamisen kysynnän odotetaan pysyvän vakaana julkisen sektorin projektien hyvän aktiviteetin seurauksena. Korjausrakentamisen ennustetaan kasvavan hallituksen elvytystoimien ja lisääntyneen korjaustarpeen seurauksena. Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) odottaa, että teollisuuden investoinnit kasvavat tänä vuonna hieman energiateollisuuden korkeamman investointiaktiviteetin tukemana. ERA:n (Euroopan konevuokrausalan järjestö) lokakuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Suomen konevuokrausmarkkinoiden arvioidaan laskevan 1,6 % vuonna 2014.

Ruotsin rakennusteollisuuden (BI) lokakuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Ruotsin rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan 11,0 % vuonna 2014. Asuntorakentamisen ennustetaan kasvavan merkittävästi verrattuna edelliseen vuoteen. Toimitilarakentamisen odotetaan kasvavan selvästi vuonna 2014. Infrarakentamisen aktiviteetin ennustetaan kasvavan hieman ja valtaosa kasvusta tulee Tukholman ja Göteborgin alueilta. Korjausrakentamisen odotetaan lisääntyvän myös vuonna 2014 kiinteistökannan jatkuvan kasvun ja ikääntymisen seurauksena. ERA:n lokakuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Ruotsin konevuokrausmarkkinoiden arvioidaan kasvavan yhden prosentin vuonna 2014.

Progonosesenteretin lokakuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Norjan rakennusmarkkinoiden arvioidaan kasvavan yhden prosentin vuonna 2014. Asuntojen uudisrakentamisen odotetaan laskevan, kun taas infrarakentamisen odotetaan pysyvän aktiivisena valtion määrärahojen kohdistuessa rata- ja metroprojekteihin. Korjausrakentamisen aktiviteetin odotetaan säilyvän vakaana kaikilla rakentamisen sektoreilla. Norjan öljy- ja kaasuteollisuuden keskusjärjestön mukaan öljy- ja kaasusektorin investointien ennustetaan pysyvän tänä vuonna lähellä viime vuoden tasoa. Markkinoiden alhainen aktiviteetti asuntorakentamisen sektorilla sekä konevuokrausmarkkinoiden ylikapasiteetti vaikuttavat negatiivisesti konevuokrausmarkkinoihin vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä. ERA:n lokakuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Norjan konevuokrausmarkkinoiden arvioidaan kasvavan kaksi prosenttia vuonna 2014.

Tanskan rakennusteollisuuden (DB) lokakuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Tanskan rakennusmarkkinoiden arvioidaan kasvavan 2,5 % vuonna 2014. Asuntorakentamisen volyymien ennustetaan elpyvän, tosin alhaiselta tasolta. Markkinoiden aktiviteetin odotetaan paranevan toimitilarakentamisessa johtuen pääosin lisääntyneestä rakentamisesta koulutuksen ja terveydenhuollon sektoreilla sekä asteittain toipuvasta yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Korjausrakentamisen odotetaan kasvavan johtuen hyvästä kysynnästä kaikilla rakentamisen sektoreilla. Infrarakentamisen kasvua tukevat uudet suuret projektit liikenteen infrastruktuuriin ja energia-alan investoinnit. ERA:n lokakuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Tanskan konevuokrausmarkkinoiden arvioidaan kasvavan 0,7 % vuonna 2014.

Euroconstructin kesäkuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Baltian rakennusmarkkinoiden odotetaan olevan hieman edellisvuoden tason alapuolella. Euroconstructin ennusteen mukaan rakennusmarkkinoiden arvioidaan kasvavan Liettuassa kolme prosenttia ja supistuvan Latviassa kaksi prosenttia sekä Virossa seitsemän prosenttia. Uusien asuntoaloitusten ja paranevan kuluttajien luottamuksen arvioidaan tukevan asuntorakentamisen kasvua Baltian maissa. Toimitilarakentamisen odotetaan elpyvän Latviassa ja Liettuassa vuonna 2014. Infrarakentamisen markkinat ovat tänä vuonna alhaisemmalla tasolla johtuen siirtymäkaudesta EU rahoituksessa. Korkea aktiviteetti energiasektorilla tukee Baltian konevuokrausmarkkinoita vuonna 2014.

Merkittävä lähiaikojen riski on Ukrainan kriisin pitkittyminen ja laajentuminen. Euroconstructin kesäkuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Venäjän rakennusmarkkinoiden arvioidaan supistuvan noin yhden prosentin vuonna 2014. Venäjällä asuntorakentamisen ennustetaan pysyvän lähellä viime vuoden tasoa kun taas toimitilarakentamisen arvioidaan supistuvan vuonna 2014. Ukrainassa markkinatilanne säilyy haastavana.

Euroconstructin kesäkuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Puolan rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan 4,2 % vuonna 2014. Rakentamisen aktiviteetin odotetaan elpyvän erityisesti asunto- ja infrarakentamisen sektoreilla Puolan markkinoilla. Tosin useiden suurten projektien päättyessä markkinoilla on pula uusista käynnistyvistä suurista projekteista lyhyellä aikavälillä. Markkinatilanteen arvioidaan säilyvän vakaana korjausrakentamisessa. Uudet voimalaitos- ja liuskekaasuprojektit energiasektorilla tukevat kysyntää vuonna 2014. ERA:n lokakuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Puolan konevuokrausmarkkinoiden arvioidaan kasvavan 1,5 % vuonna 2014. Tšekin tasavallassa rakennusmarkkinoiden ennustetaan supistuvan tänä vuonna 3,8 %. Slovakian rakennusmarkkinoiden ennustetaan kasvavan 1,7 % asunto- ja infrarakentamisen tukemana.

TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖLLE

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään torstaina 6.11.2014 klo 11.00 Suomen aikaa Ramirent-konsernin pääkonttorissa Äyritie 16, Vantaa, Suomi.

NETTILÄHETYS JA KONFERENSSIPUHELU

Tiedotustilaisuutta voi seurata torstaina 6.11.2014 klo 11.00 Suomen aikaa suorana nettilähetyksenä yhtiön nettisivujen www.ramirent.com kautta tai konferenssipuhelun kautta. Konferenssipuhelun numerot ovat +358 9 81710 465 (FI), +46 8 5199 9355 (SE), +44 2 0319 4 0550 (UK) ja +1 8 5526 92605 (US). Nauhoitus on saatavilla yhtiön internet sivuilla www.ramirent.com myöhemmin samana päivänä.

KALENTERI VUODELLE 2015

Ramirent noudattaa 21 päivän hiljaistajaksoa (ns. silent period) ennen tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen julkistamista.

Tilinpäätös 2014 12.2.2015 klo 9.00

Vuosikertomus 2014 27.2.2015

Yhtiökokous 25.3.2015

Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2015 7.5.2015 klo 9.00

Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2015 6.8.2015 klo 9.00

Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2015 4.11.2015 klo 9.00

Tämän pörssitiedotteen taloudellisia tietoja ei ole tilintarkastettu.

Vantaalla 6.11.2014

RAMIRENT OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:

Magnus Rosén, toimitusjohtaja

puh.+358 20 750 2845, magnus.rosen@ramirent.com

Jonas Söderkvist, talousjohtaja ja EVP konsernitoiminnot

puh.+358 20 750 3248, jonas.soderkvist@ramirent.com

Franciska Janzon, SVP, markkinointi, viestintä ja sijoittajasuhteet

puh.+358 20 750 2859, franciska.janzon@ramirent.com

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ramirent.com

Ramirent on enemmän kuin koneita. Olemme johtava konevuokrauskonserni, joka yhdistää parhaat koneet, palvelun ja osaamisen vuokrausratkaisuiksi jotka yksinkertaistavat liiketoimintaa. Palvelemme laajaa asiakaskuntaa, kuten rakentamista, teollisuutta, palvelusektoria, julkista sektoria ja kotitalouksia. Vuonna 2013 konsernin liikevaihto oli 647 miljoonaa euroa. Konsernilla on 2 620 työntekijää 302 toimipaikassa 10 maassa Pohjoismaissa ja Keski- ja Itä-Euroopassa. Ramirent on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Jätä kommentti

facebook twitter