Etusivu » Nurminen Logistics Oyj – NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2014 – 30.9.2014

Nurminen Logistics Oyj – NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2014 – 30.9.2014

Nurminen Logistics Oyj

Osavuosikatsaus

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2014 – 30.9.2014

Yhtiö jatkoi kulurakenteen tehostustoimia myös vuoden kolmannella neljänneksellä ja paransi liiketulostaan selvästi.

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 6.11.2014 klo 13.00

Nurminen Logisticsin avainluvut 1.1. – 30.9.2014

 • Liikevaihto oli 40,8 milj. euroa (2013: 49,4 milj. euroa).
 • Raportoitu liiketulos oli -0,1 milj. euroa (1,1 milj. euroa).
 • Liiketulosprosentti oli -0,3 % (2,2 %).
 • Kertaluonteisista eristä puhdistettu liiketulos oli 0,1 milj. euroa (1,5 milj. euroa).
 • Tulos ennen veroja oli -1,8 milj. euroa (-1,2 milj. euroa).
 • Nettotulos oli -2,0 milj. euroa (-1,9 milj. euroa).
 • Tulos per osake, laimentamaton, oli -0,18 euroa (-0,17 euroa).
 • Tulos per osake, laimennettu, oli -0,18 euroa (-0,17 euroa).

Kolmas vuosineljännes 1.7. – 30.9.2014

 • Liikevaihto oli 12,6 milj. euroa (2013: 16,7 milj. euroa).
 • Raportoitu liiketulos oli 0,2 milj. euroa (-0,3 milj. euroa).
 • Liiketulosprosentti oli 1,9 % (-2,1 %).
 • Kertaluonteisista eristä puhdistettu liiketulos oli 0,2 milj. euroa (-0,2 milj. euroa).
 • Tulos ennen veroja oli -0,4 milj. euroa (-1,0 milj. euroa).
 • Nettotulos oli -0,4 milj. euroa (-1,1 milj. euroa).
 • Tulos per osake, laimentamaton, oli -0,04 euroa (-0,09 euroa).
 • Tulos per osake, laimennettu, oli -0,04 euroa (-0,09 euroa).

1.1.2014 alkaen Nurminen Logistics raportoi kolme liiketoimintayksikköä: Rautatielogistiikka, Erikoiskuljetukset ja projektit sekä Huolinta- ja lisäarvopalvelut. Vuonna 2013 yhtiö raportoi neljä liiketoimintayksikköä. Vuoden 2013 lopussa Transitologistiikka-liiketoimintayksikkö yhdistettiin Huolinta- ja lisäarvopalvelut -yksikköön.

Yhtiön sisäistä raportointia ja ulkoisen raportoinnin segmenttijakoa on muutettu 7.8.2014 annetun pörssitiedotteen mukaisesti. Luumäen-rautatieterminaali ja Suomen-rautatiehuolintatoiminnot on siirretty Rautatielogistiikka-liiketoimintayksiköstä Huolinta- ja lisäarvopalvelut -liiketoimintayksikköön. Liiketoiminta raportoidaan uuden liiketoimintajaon mukaan tilikauden 1.1.2014 – 31.12.2014 toisesta neljänneksestä lähtien.

TOIMITUSJOHTAJA OLLI POHJANVIRTA:

”Operointikykymme on pysynyt hyvällä tasolla kaikissa liiketoimintayksiköissämme katsauskaudella. Huolinta- ja lisäarvopalvelut -liiketoimintayksikössämme positiivinen kehitys jatkui ja onnistuimme laskevasta kokonaismarkkinasta huolimatta kasvattamaan markkinaosuuttamme vienti- ja tuontipalveluissa Suomessa. Erikoiskuljetukset ja projektit -liiketoimintayksikön tulos on parantunut selvästi tiukan kulukurin ansiosta katsauskaudella, mutta asiakkaiden projektitoimitusten lykkäykset tulevaisuuteen vaikuttivat negatiivisesti yksikön liikevaihtoon ja tulokseen kolmannella neljänneksellä. Rautatieliiketoiminnassa Suomen ja Venäjän rajan ylittävän liikenteen volyymit pysyivät vuoden kolmannella neljänneksellä toisen neljänneksen tasolla. Venäjän sisäisessä liikenteessä volyymit kasvoivat vuoden alkuun verrattuna. Yhtiö jatkoi tehostustoimia kulurakenteessa myös vuoden kolmannella neljänneksellä. Yleisestä markkinan heikkenemisestä huolimatta olemme onnistuneet parantamaan tulostamme tehostustoimien ja myynnin positiivisen kehityksen ansiosta vuoden kolmannella neljänneksellä sekä alkuvuoteen että viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna”, toimitusjohtaja Olli Pohjanvirta toteaa.

MARKKINATILANNE KATSAUSKAUDELLA

Markkinaolosuhteet jatkuvat edelleen haastavina johtuen kireästä kansainvälispoliittisesta tilanteesta Venäjän ympärillä.

Rautatielogistiikassa yhtiö uskoo volyymien laskun olevan ohi, mutta Suomesta Venäjälle lähtevä liikenne pysyy edelleen erityisen alhaisella tasolla. Ukrainan-liikenne on edelleen pysähdyksissä. Venäjän sisämarkkinalla yhtiön volyymit kasvoivat vuoden kolmannella neljänneksellä. Maantiekuljetusten halvemmat hinnat ja nopeammat toimitusajat ovat siirtäneet kuljetuksia rautateiltä maanteille.

Erikoiskuljetusten ja projektien markkinoilla maailmantalouden epävarmuus ja rahamarkkinoiden kiristyminen heijastuivat kysyntään, joka jatkui vaimeana. Konepajateollisuuden kansainvälisten projektitoimitusten volyymit ovat edelleen alhaisella tasolla. Ruplan kurssin heikentyminen ja Ukrainan kriisi vaikuttivat Venäjän ja IVY-alueen kuljetusten kysyntään katsauskauden loppupuolella. Kilpailu jatkui kireäna, ja markkinahintataso vaihteli voimakkaasti.

Suomen kokonaisviennin ja -tuonnin supistuminen edelleen aiheutti kiristyvää hintakilpailua, mutta Huolinta- ja lisäarvopalvelut -liiketoimintayksikkö pystyi parantamaan liikevaihtoaan ja operatiivista tulostaan. Yksikön uusasiakashankinta on kehittynyt vaikeista markkinaolosuhteista huolimatta.

KATSAUSKAUDEN LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Katsauskauden liikevaihto oli 40,8 miljoonaa euroa (2013: 49,4 miljoonaa), jossa oli laskua vuoteen 2013 verrattuna 17 %. Raportoitu liiketulos oli -115 (1 108) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä -174 (-391) tuhatta euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli 59 (1 499) tuhatta euroa. Vertailukauden liiketulosta paransi käytettyjen vaunujen myynti.

Katsauskauden ja vertailukauden kertaluonteiset erät liittyivät henkilöstövähennyksiin.

Venäjän ruplan heikentyminen katsauskaudella lisäsi yhtiön rahoituskuluja 0,3 miljoonalla eurolla. Tämä kurssitappio ei ole kassavirtavaikutteinen.

Rautatielogistiikka

Rautatielogistiikka-liiketoimintayksikön liikevaihto katsauskaudella oli 14 124 (2013: 22 823) tuhatta euroa ja liiketulos 972 (3 934) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä -85 (-170) tuhatta euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli 1 057 (4 103) tuhatta euroa. Vertailukauden liiketulosta paransi käytettyjen vaunujen myynti.

Rautatielogistiikan liikevaihto ja liiketulos ovat heikentyneet vuoden 2014 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon johtuen merkittävästi laskeneista Suomi–Venäjä-liikenteen kuljetusvolyymeistä sekä Ukrainaan suuntautuvien kuljetusten pysähtymisestä. Venäjän sisäisissä kuljetuksissa onnistuttiin saamaan uusia, suoria asiakkuuksia, mutta Venäjän sisäinen liikenne ei vielä kompensoi Suomi–Venäjä-liikenteen kuljetusmäärien laskua.

Erikoiskuljetukset ja projektit

Erikoiskuljetukset ja projektit -liiketoimintayksikön liikevaihto oli katsauskaudella 6 234 (2013: 7 036) tuhatta euroa ja liiketulos 143 (53) tuhatta euroa. Liiketulos ei sisällä kertaluonteisia eriä (2013: -25 tuhatta euroa). Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli 143 (78) tuhatta euroa.

Erikoiskuljetukset ja projektit -liiketoimintayksikön liikevaihto laski viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen projektiliiketoiminnan volyymien laskusta. Tulos parani tiukan kulukurin ansiosta selvästi, liikevaihdon laskusta huolimatta. Yhtiö on tehostanut projektiliiketoiminnan asiakashankintaa Venäjällä muun muassa avaamalla toimipisteen Moskovaan. Tämä tulee näkymään yhtiön tilauskirjoissa lähitulevaisuudessa. Erikoiskuljetuksissa yhtiön markkinaosuus kasvoi, ja se onnistui saamaan uusia asiakkaita Suomessa.

Huolinta- ja lisäarvopalvelut

Huolinta- ja lisäarvopalvelut -liiketoimintayksikön liikevaihto katsauskaudella oli 20 918 (2013: 19 925) tuhatta euroa ja liiketulos -1 230 (-2 879) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä -89 (-196) tuhatta euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli -1 141 (- 2 684) tuhatta euroa.

Huolinta- ja lisäarvopalvelut -liiketoimintayksikkö on pystynyt tehostamaan toimintaansa jatkuvasti katsauskauden kuluessa. Liiketoimintayksikön liikevaihto on kasvanut ja liiketulos parantunut merkittävästi viime vuoden vertailujaksoon verrattuna. Vuosaaren-terminaalissa paperi- ja metsäteollisuuden volyymit ovat kasvaneet, kun taas konepaja- ja metalliteollisuuden volyymit ovat vaihdelleet katsauskauden aikana merkittävästi. Baltian-yhtiöiden palveluiden kysyntä on vahvistunut, ja siellä saavutettiin merkittävä tulosparannus vertailukauteen verrattuna. Huolinta- ja lisäarvopalvelut -yksikön volyymikehityksen odotetaan jatkuvan vuoden viimeisellä neljänneksellä hiukan viime vuoden vastaavaa aikaa paremmalla tasolla. Yksikössä alkuvuonna tehtyjen toiminnan kehitystoimenpiteiden ja kustannussäästöjen odotetaan vahvistavan liiketoimintayksikön tulosta edelleen. Vuosaaren-logistiikkakeskuksen operatiivisen toiminnan tappio katsauskaudella oli -0,9 (-1,5) miljoonaa euroa. Vuosaaren-logistiikkakeskuksen korkea vuokrataso rasittaa muuten hyvää operatiivista tulosta merkittävästi.

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN1-9/20141-9/20131-12/2013
1000 e
Rautatielogistiikka14 12422 82329 405
Erikoiskuljetukset ja projektit6 2347 0368 874
Huolinta- ja lisäarvopalvelut20 91819 92526 095
Eliminoinnit-453-377-530
Yhteensä40 82349 40863 844
LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN1-9/20141-9/20131-12/2013
1000 e
Rautatielogistiikka9723 9345 276
Erikoiskuljetukset ja projektit14353-143
Huolinta- ja lisäarvopalvelut-1 230-2 879-4 917
Yhteensä-1151 108 216

KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 12,6 miljoonaa euroa (2013: 16,7 miljoonaa), jossa oli laskua vuoteen 2013 verrattuna 25 %. Raportoitu liiketulos oli 234 (-346) tuhatta euroa. Liiketulos ei sisällä kertaluonteisia eriä (2013: -189 tuhatta euroa). Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli 234 (-157) tuhatta euroa. Vertailukauden liiketulosta paransi käytettyjen vaunujen myynti.

Venäjän ruplan heikkeneminen katsauskaudella heikensi yhtiön rahoitustulosta 0,2 miljoonalla eurolla. Tämä kurssitappio ei ole kassavirtavaikutteinen.

Rautatielogistiikan liikevaihto ja tulos laskivat kolmannella neljänneksellä merkittävästi vertailujaksoon verrattuna. Lastausmäärät sekä Venäjän sisämarkkinoilla että Suomi–Venäjä-liikenteessä pysyivät alhaisina, osittain johtuen kausivaihteluista. Tilanne parani hieman syyskuussa. Suomi–Venäjä-rautatieliikenteessä kilpailu on kovaa sekä rautatieoperaattorien välillä että maantiekuljetusten kanssa. Suomessa tehtyjen lastausten laskua kompensoitiin lastauksilla Venäjän sisämarkkinoilla, mutta johtuen Venäjän sisämarkkinoiden heikommista hinnoista tällä ei ole kyetty parantamaan liiketoimintayksikön tulosta. Vertailukauden liiketulosta paransi käytettyjen vaunujen myynti.

Erikoiskuljetukset ja projektit -liiketoimintayksikön liikevaihto laski viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna johtuen projektiliiketoiminnan hiljenemisestä ja projektien aloitusten siirtymisestä eteenpäin. Liikevaihdon laskusta huolimatta yksikön tulos parani tiukan kulukurin ansiosta selvästi.

Huolinta- ja lisäarvopalveluissa liikevaihto kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä verrattuna viime vuoteen, ja liiketulos parani. Suhteutettuna yleiseen taloustilanteeseen yksikön tuloskehitys tarkasteluajanjaksona oli hyvää. Vuosaaren-logistiikkakeskuksen operatiivisen toiminnan tappio kolmannella neljänneksellä oli -0,3 (2013: -0,6) miljoonaa euroa. Vuosaaren korkea vuokrataso rasittaa toimipisteen tulosta merkittävästi. Yhtiön muiden terminaalien käyttöaste ja tulos ovat kehittyneet suunnitelman mukaisesti.

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN7-9/20147-9/2013Muutos
1000 e
Rautatielogistiikka4 0057 544-3 538
Erikoiskuljetukset ja projektit1 6733 050-1 377
Huolinta- ja lisäarvopalvelut6 9606 257703
Eliminoinnit-71-14069
Yhteensä12 56716 710-4 143
LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN7-9/20147-9/2013Muutos
1000 e
Rautatielogistiikka468608-140
Erikoiskuljetukset ja projektit-58127-185
Huolinta- ja lisäarvopalvelut-175-1 081906
Yhteensä234-346580

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiön tulevaisuuden näkymät ovat ennallaan: Nurminen Logistics uskoo sille tärkeän Venäjän ja sen lähialueen markkinan supistuvan vuonna 2014 johtuen Ukrainan kriisin pitkittymisestä, mutta piristyvän jälleen nopeasti erityisesti rautatiekuljetusvolyymien ja projektiliiketoiminnan osalta kansainvälispoliittisen tilanteen ratkettua. Suomen-viennissä ja -tuonnissa yhtiön markkinanäkymä on olemassa oleviin asiakassopimuksiin perustuen vakaa vuonna 2014.

Nurminen Logistics arvioi sekä operatiivisen liiketuloksensa että osakekohtaisen tuloksensa paranevan vuoteen 2013 verrattuna, mutta liikevaihtonsa jäävän vuoden 2013 tasosta johtuen Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikenteen volyymien laskusta Ukrainan kriisin ja Venäjälle määrättyjen sanktioiden vuoksi.

Pitkällä aikavälillä yhtiön tavoitteena on kasvaa nopeammin kuin markkinat, vuosittain keskimäärin yli 15 %. Yli 50 % liikevaihdosta syntyy jatkossa Venäjän ja sen lähialueiden kasvumarkkinoilla. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on parantaa kannattavuuttaan ja saavuttaa 10 prosentin liikevoittotaso sekä 20 prosentin oman pääoman tuotto.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Ukrainan kriisin pitkittyminen pitkälle vuoteen 2015 ja sitä seuraava Venäjän rahoitusmarkkinoiden kiristyminen edelleen vaikuttaisivat yhtiön länsimaisten ja venäläisten asiakkaiden Venäjälle meneviin tavaravirtoihin negatiivisesti, mikä taas vaikuttaisi yhtiön tulosnäkymiin merkittävästi.

Yhtiö on vastaanottanut Itäisen tullipiirin Lappeenrannan tullin jälkikantopäätöksiä (yhteensä 32 kappaletta), joissa esitetään yhtiön olevan yhteisvastuussa konkurssiin menneen VG Cargo Oy:n kanssa maahantuontiveroista vuodelta 2009. Yhtiön vastuu maahantuontiveroista on enintään 0,5 miljoonaa euroa. Yhtiön näkemyksen mukaan se ei ole vastuussa kyseisistä maahantuontiveroista, mistä syystä yhtiö ei ole kirjannut asiasta kuluvarauksia. Jos tapauksessa on perusteita jälkikannolle, tulee se yhtiön näkemyksen mukaan kohdistaa ensisijaisesti VG Cargo Oy:n konkurssipesään ja sen voimassaolevaan tullivakuuteen. Yhtiö on valittanut tullin jälkikantopäätöksistä Helsingin hallinto-oikeudelle.

RAHOITUS JA TASERAKENNE

Liiketoiminnan rahavirta oli -1 336 tuhatta euroa. Nettoinvestointien rahavirta oli 486 tuhatta euroa. Rahoituksen rahavirta oli -745 tuhatta euroa.

Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit rahavarat olivat 1 915 tuhatta euroa. Maksuvalmius oli katsauskaudella tyydyttävä.

Konsernin korollinen vieras pääoma oli 23,1 miljoonaa euroa ja konsernin korollinen nettovelka oli vastaavasti 21,2 miljoonaa euroa.

Taseen loppusumma oli 52,7 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 31,8 %.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskauden aikana 459 (290) tuhatta euroa eli 1,1 % liikevaihdosta. Poistot olivat 1,9 (2,7) miljoonaa euroa eli 4,7 % liikevaihdosta.

KONSERNIRAKENNE

Nurminen Logistics Oyj:n Venäjän-tytäryhtiöt OOO John Nurminen, Pietari (100 %) ja ZAO Irtrans (100 %) on lakkautettu 23.9.2014.

Nurminen Logistics -konserniin kuuluvat emoyhtiö Nurminen Logistics Oyj sekä sen suoraan tai välillisesti omistamat tytär- ja osakkuusyhtiöt (omistusosuus suluissa) RW Logistics Oy (100 %), Nurminen Logistics Services Oy (100 %), Nurminen Logistics Heavy Oy (100 %), Nurminen Logistics Finland Oy (100 %), Nurminen Maritime Latvia SIA (51 %), Pelkolan Terminaali Oy (20 %), OOO Nurminen Logistics (100 %), OOO John Nurminen Terminal (100 %), ZAO Terminal Rubesh (100 %), Nurminen Logistics LLC (100 %), UAB Nurminen Maritime (51 %), Nurminen Maritime Eesti AS (51 %), Team Lines Latvia SIA (23 %) sekä Team Lines Estonia Oü (20,3 %).

HENKILÖSTÖ

Konsernin oman henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 237, kun se 31.12.2013 oli 261. Ulkomailla työskenteli 60 henkilöä.

Rautatielogistiikan henkilöstömäärä oli 37, Erikoiskuljetusten ja projektien 22 ja Huolinta- ja lisäarvopalveluiden 162. Johtoon ja hallintohenkilöstöön kuului 16 henkilöä.

Yhtiö tiedotti pörssitiedotteella 25.9.2014 toteuttavansa kustannussäästöjä ja aloittavansa yt-neuvottelut koko Suomen-henkilöstönsä lomauttamiseksi enintään 30 päiväksi vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2015 aikana.

PALKITSEMINEN

Nurminen Logistics on ottanut käyttöönsä uuden avainhenkilöiden optio-ohjelman. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 10 avainhenkilöä mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet sekä muut erikseen määritetyt johdon jäsenet. Optio-oikeuksien saaminen edellyttää kaikilta avainhenkilöiltä osakeomistusta yhtiössä. Asiasta tiedotettiin pörssitiedotteella 14.1.2014.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiden vaihto 1.1. – 30.9.2014 oli 218 580 kappaletta, joka on 1,67 % osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 326 034 euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 1,36 euroa osakkeelta ja ylin 2,20 euroa osakkeelta. Kauden päätöskurssi oli 1,40 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 18 280 839 euroa.

Osakkeenomistajia oli katsauskauden lopussa 567.

Yhtiöllä oli 30.9.2014 hallussaan omia osakkeita 20 275 kappaletta, mikä on 0,2 % äänistä.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.4.2014 tehdyt päätökset on julkistettu pörssitiedotteella kyseisenä päivänä.

OSINGONJAKOPOLITIIKKA

Yhtiön hallitus on 14.5.2008 määrittänyt yhtiön osingonjakopolitiikan, jonka mukaan Nurminen Logistics Oyj pyrkii jakamaan vuosittain osinkona, yhtiön rahoitusaseman niin salliessa, noin kolmanneksen tuloksestaan.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 100 000 oman osakkeen, joita voidaan käyttää hallituspalkkioiden maksamiseen, hankkimisesta. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksetun hinnan mukaisesti hankintahetkellä. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2015 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Annetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 20 000 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voidaan käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2015 asti.

MUUT KATSAUSKAUDEN AIKAISET TAPAHTUMAT

Nurminen Logistics Oyj järjestää osakeannin henkilöstölleen

Yhtiö tiedotti 14.1.2014, että Nurminen Logistics Oyj:n hallitus päätti 13.1.2014 järjestää henkilöstöannin, jossa tarjotaan konsernin koko henkilöstön merkittäviksi yhtiön uusia osakkeita. Henkilöstöannissa tarjotaan yhteensä enintään 200 000 yhtiön uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen konsernin henkilöstön merkittäväksi. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska osakeannin tarkoituksena on kannustaa henkilöstöä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita.

Yhtiö tiedotti 10.3.2014, että hallitus on päättänyt päivittää henkilöstöannissa tarjottavien uusien osakkeiden merkintähintaa. Osakkeen uusi merkintähinta on 1,41 euroa/osake. Merkintähinta perustuu yhtiön osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 1.2. – 28.2.2014 ja siitä laskettavaan 10 prosentin alennukseen. Osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi on edellä mainittuna ajanjaksona 1,57 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintäaika on 10.3. – 20.3.2014.

Yhtiö tiedotti 25.3.2014, että Nurminen Logistics Oyj:n hallitus on hyväksynyt henkilöstöannin merkinnät. Nurminen Logistics Oyj:n hallitus hyväksyi henkilöstöannissa 45 005 uuden osakkeen merkinnät, jotka vastaavat yhteensä 63 457,05 euroa. Osakkeen merkintähinta oli 1,41 euroa/osake. Henkilöstöannin merkintäaika päättyi 20.3.2014.

Muutos omien osakkeiden määrään

Nurminen Logisticsille on 6.2.2014 palautunut yhteensä 10 030 osaketta, jotka oli myönnetty osakeperusteisina kannustimina. Osakkeet palautuivat kannustinohjelman sääntöjen mukaisesti työsuhteen päätyttyä. Nurminen Logisticsin hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli palautumisen jälkeen yhteensä 20 275 kappaletta, mikä vastasi 0,2 % Nurminen Logisticsin osakekannasta. Asiasta tiedotettiin pörssitiedotteella 6.2.2014.

Nurminen Logistics keskittää rautatieterminaalitoimintonsa Luumäelle

Yhtiö tiedotti 20.1.2014 suunnitelmista vähentää terminaalikapasiteettiaan ja siirtää terminaalitoimintoja Niiralasta Luumäelle. Suunniteltujen muutosten henkilöstövaikutusten vuoksi Nurminen Logistics käynnisti Niiralan-toimipisteen terminaali- ja huolintahenkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut saatiin päätökseen 11.2.2014 ja yhtiö päätti sulkea Niiralan-sisäterminaalinsa ja keskittää rautatieterminaalitoimintonsa Luumäelle. Projektitoimituksia Niiralan projektikentän kautta jatketaan. Neuvottelujen tuloksena Nurminen Logistics irtisanoo yhteensä enintään 9 henkilöä Niiralasta. Vähennykset toteutetaan välittömästi. Yhtiö tukee irtisanottavia uudelleentyöllistymisessä. Nurminen Logistics kirjaa vuoden 2014 ensimmäiselle neljännekselle alustavan arvion mukaan noin 0,2 miljoonan euron suuruiset, järjestelyyn liittyvät kulut. Järjestely tuo 0,4 miljoonan euron vuotuiset säästöt vuodesta 2015 alkaen.

Nurminen Logistics on sopinut käyttöpääomarahoituksesta Suomessa

Yhtiö tiedotti 3.3.2014 allekirjoittaneensa 28.2.2014 rahoittajapankkiensa kanssa jatkuvia liiketoimintoja koskevan 12 kuukautta kestävän rahoitussopimuksen. Rahoitussopimuksen ehtojen mukaan Nurminen Logistics sitoutuu siihen, ettei se ilman rahoittajien etukäteistä suostumusta jaa osinkoa tai pääomanpalautusta omistajille tai lunasta tai hanki omia osakkeitaan.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukainen liputusilmoitus

Yhtiö tiedotti pörssitiedotteella 14.4.2014 vastaanottaneensa seuraavan arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen yhtiön omistusosuuden muuttumisesta:

Olli Pohjanvirta on ilmoittanut Nurminen Logistics Oyj:lle, että hänen henkilökohtainen sekä määräysvaltayhteisöidensä yhteenlaskettu omistus on noussut yli 5 prosentin (1/20) rajan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeista. Olli Pohjanvirran määräysvaltayhteisö VGK Invest Oy on ostanut 11.4.2014 yhteensä 648 000 Nurminen Logistics Oyj:n osaketta (4,98 prosenttia osakkeista ja äänimäärästä). Olli Pohjanvirran muu omistus Nurminen Logistics Oyj:ssä on seuraava: Olli Pohjanvirta omistaa suoraan 141 184 osaketta (1,08 % osakkeista ja äänimäärästä) ja määräysvaltayhteisöidensä Etl Holding Oy:n kautta 158 000 osaketta (1,21 % osakkeista ja äänimäärästä), Etl Invest Oy:n kautta 181 818 osaketta (1,40 % osakkeista ja äänimäärästä) ja Russian Capital Management Oy:n kautta 25 000 osaketta (0,19 % osakkeista ja äänimäärästä).

Olli Pohjanvirta omistaa nyt 1 154 002 Nurminen Logistics Oyj:n osaketta, mikä vastaa 8,87 % osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä. Nurminen Logistics Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 13 012 737 osakkeesta ja äänestä.

Nurminen Logisticsille myönteinen välitystuomio verovastuuasiassa

Yhtiö tiedotti 14.4.2014, että välimiesoikeus on antanut Nurminen Logistics Oyj:lle myönteisen välitystuomion vanhan John Nurminen Oy:n vuoden 2007 verotusta koskevassa asiassa. Välimiesmenettelyssä selvitettiin verovastuun jakautumista uuden John Nurminen Oy:n ja Nurminen Logistics Oyj:n kesken liittyen vanhan John Nurminen Oy:n vuoden 2007 verotusta koskevaan oikaisupäätökseen. Välitystuomion mukaan 0,4 miljoonan euron verovastuu kuuluu uuden John Nurminen Oy:n vastattavaksi.

Vanha John Nurminen Oy jakautui 1.1.2008 jakautumissuunnitelman 7.9.2007 mukaisesti siten, että toinen vastaanottavista yhtiöistä oli uusi, perustettava John Nurminen ja toinen oli Kasola Oyj. Kasola Oyj:n nimi muutettiin Nurminen Logistics Oyj:ksi.

Nurminen Logistics Oyj:n uudet osakkeet merkitty kaupparekisteriin

Nurminen Logistics Oyj:n henkilöstöannissa merkityt 45 005 uutta osaketta on rekisteröity kaupparekisteriin 28.4.2014. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivämäärästä 28.4.2014 lukien. Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiden lukumäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 13 057 742 osaketta. Kaupparekisteriin merkityt osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi 29.4.2014 alkaen. Asiasta tiedotettiin pörssitiedotteella 28.4.2014.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Nurminen Logisticsin yt-neuvottelut ovat päättyneet

Nurminen Logistics ilmoitti 25.9.2014 suunnittelevansa toteuttavansa kustannussäästöjä lomauttamalla koko Suomen-henkilöstönsä enintään 30 päiväksi vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2015 aikana. Neuvottelut on saatu päätökseen ja yhtiö on päättänyt lomauttaa koko Suomen-henkilöstönsä kahdeksi viikoksi vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2015 ensimmäisen puoliskon aikana. Yhtiö arvioi saavuttavansa toimenpiteillä noin 0,5 miljoonan euron kustannussäästöt. Lisäksi yhtiöllä on mahdollisuus lomauttaa vielä koko Suomen-henkilöstö kahden viikon ajalle vuoden 2015 aikana siten, että lomautusten kesto on yhteensä enintään 30 kalenteripäivää. Nurminen Logisticsin johtoryhmä on päättänyt osallistua säästöohjelmaan ja luopuu kahden viikon palkastaan vuoden 2014 viimeisen neljänneksen aikana. Vastaavasti Nurminen Logisticsin hallitus luopuu 20 prosentin osuudesta vuoden 2014 hallituspalkkioistaan. Asiasta tiedotettiin pörssitiedotteella 22.10.2014.

Muutos Nurminen Logisticsin johtoryhmässä

Yhtiö tiedotti 24.10.2014, että Nurminen Logistics Oyj:n johtoryhmän jäsen, Rautatielogistiikka-liiketoiminnasta vastaava Senior Vice President Fedor Larionov on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta. Hän jätti tehtävänsä 27.10.2014. Rautatielogistiikka-liiketoiminnan johtajan tehtäviä hoitaa tämän jälkeen oman toimensa ohella toimitusjohtaja Olli Pohjanvirta. Nurminen Logisticsin Moskovan-toimipisteen johtaja Kauko Tanninen toimii 27.10. alkaen kaikkien yhtiön Venäjän-toimintojen operatiivisena johtajana.

Yleislauseke

Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat yhtiön tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.


Nurminen Logistics Oyj

Hallitus


Lisätietoja: Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja, p. 010 545 2431.

JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita rautatiekuljetuksia, projektikuljetuspalveluita, erikoiskuljetuksia sekä huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla.

TAULUKKO-OSA

Segmenttikohtaiset taulukot on esitetty osavuosikatsauksen selostusosassa

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1-9/20141-9/20131-12/2013
1000 e
LIIKEVAIHTO40 82349 40863 844
Liiketoiminnan muut tuotot 4011 7771 834
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -19 393-22 986-29 189
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut-8 413-10 517-14 606
Poistot ja arvonalentumiset-1 903-2 749-3 538
Liiketoiminnan muut kulut-11 629-13 826-18 129
LIIKETULOS-1151 108216
Rahoitustuotot 775255
Rahoituskulut -1 657-2 458-3 444
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt yritykset-6580126
TULOS ENNEN VEROJA-1 760-1 218-3 048
Tuloverot -255-707-899
KAUDEN VOITTO/TAPPIO-2 015-1 926-3 947
Muut laajan tuloksen erät
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Muuntoero-2 041-1 566-2 287
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen-2 041-1 566-2 287
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ-4 056-3 492-6 234
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille-2 326-2 232-4 149
Määräysvallattomille omistajille311307202
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille-3 799-3 799-6 439
Määräysvallattomille omistajille307307202
Tulos/osake, laimentamaton-0,18-0,17-0,32
Tulos/osake, laimennettu-0,18-0,17-0,32
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA7-9/20147-9/2013Muutos
1000 e
LIIKEVAIHTO12 56716 710-4 143
Liiketoiminnan muut tuotot 15349104
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -5 822-8 6832 862
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut-2 691-3 270579
Poistot ja arvonalentumiset-618-847229
Liiketoiminnan muut kulut-3 356-4 305949
LIIKETULOS234-346580
Rahoitustuotot 70466
Rahoituskulut -656-72266
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt yritykset-1842-60
TULOS ENNEN VEROJA-370-1 022652
Tuloverot -33-10269
KAUDEN VOITTO/TAPPIO-403-1 123721
Muut laajan tuloksen erät
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Muuntoero-1 563-307-1 256
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen-1 563-307-1 256
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ-1 966-1 430-535
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille-495-1 132636
Määräysvallattomille omistajille93984
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille-2 058-1 439-619
Määräysvallattomille omistajille93984
Tulos/osake, laimentamaton-0,04-0,090,05
Tulos/osake, laimennettu-0,04-0,090,05
KONSERNITASE30.9.201430.9.201331.12.2013
1000 e
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet27 98733 01531 492
Liikearvo9 5169 5169 516
Muut aineettomat hyödykkeet388569530
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt yritykset165250295
Saamiset353535
Laskennalliset verosaamiset894935926
PITKÄAIKAISET VARAT38 98544 32042 795
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset11 72212 15411 045
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset6712293
Rahavarat1 9164 4493 553
LYHYTAIKAISET VARAT13 70416 72514 691
VARAT YHTEENSÄ52 68961 04557 486
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma4 2154 2154 215
Muut rahastot19 65519 59119 591
Muuntoerot-5 034-3 862-4 193
Kertyneet voittovarat-2 7462 941720
Määräysvallattomien omistajien osuus691602558
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ16 78123 48620 891
Pitkäaikaiset velat
Laskennallinen verovelka383428350
Muut velat515595561
Korolliset rahoitusvelat13 44818 20314 849
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA14 34719 22515 760
Lyhytaikaiset velat
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat9815788
Korolliset rahoitusvelat9 6298 8478 902
Ostovelat ja muut velat11 8349 33011 846
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA21 56118 33320 835
VELAT YHTEENSÄ35 90837 55936 595
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ52 68961 04557 486
LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1-9/20141-9/20131-12/2013
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden voitto/tappio-2 015-1 926-3 947
Oikaisu käyttöomaisuuden myyntivoittoon / -tappioon-205-1 687-1 685
Poistot ja arvonalentumiset1 9032 7493 538
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot3649071 071
Muut oikaisut1 2981 8122 629
Maksetut ja saadut korot liiketoiminnasta-954-1 049-1 400
Maksetut verot-241-907-1 244
Käyttöpääoman muutokset -1 4881 5004 848
Liiketoiminnan rahavirta -1 3361 4003 808
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 9233 5413 531
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-437-299-446
Investointien rahavirta 4863 2423 087
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Määräysvallattomien omistajien pääomasijoitus6300
Omien osakkeiden hankkiminen000
Vieraan pääoman muutokset -631-2 059-5 360
Maksetut osingot / pääoman palautukset -178-2 887-2 762
Rahoituksen rahavirta -745-4 946-8 122
RAHAVAROJEN MUUTOS -1 638-452-1 349
Rahavarat tilikauden alussa 3 5534 9014 901
Rahavarat tilikauden lopussa 1 9154 4493 553

A= Osakepääoma

B= Ylikurssirahasto

C= Vararahasto

D= SVOP rahasto

E= Muuntoerot

F= Edellisten tilikausien voitto

G= Määräysvallattomien omistajien osuudet

H= Yhteensä

OMAN PÄÄOMAN MUUTOS LASKELMA 1-9/2014 1000€ABCDEFGH
Oma pääoma 1.1.2014421586237817127-419372055820891
Tilikauden tulos00000-2326311-2015
Tilikauden laaja tulos / muuntoerot0000-841-12000-2041
Muut muutokset000630600123
Osingonjako / pääoman palautukset000000-178-178
Oma pääoma 30.9.2014421586237817190-5034-274669116781
OMAN PÄÄOMAN MUUTOS LASKELMA 1-9/2013 1000€ABCDEFGH
Oma pääoma 1.1.2013421586237818158-32765799243729797
Tilikauden tulos00000-2232307-1926
Tilikauden laaja tulos / muuntoerot0000-586-9800-1566
Muut muutokset0000068068
Osingonjako / pääoman palautukset000-103100-1856-2887
Oma pääoma 30.9.2013421586237817127-3862265488823486

Käyttöomaisuuden muutokset

Käyttöomaisuuden muutoksetAineellisetAineettomatYhteensä
1000 e
Kirjanpitoarvo 1.1.201431 49210 04641 539
Lisäykset41718434
Vähennykset-7480-748
Poistot ja arvonalentumiset-1 690-160-1 850
Kurssierot-1 4840-1 484
Kirjanpitoarvo 30.9.201427 9879 90437 891
Käyttöomaisuuden muutoksetAineellisetAineettomatYhteensä
1000 e
Kirjanpitoarvo 1.1.201338 73710 32949 066
Lisäykset27614290
Vähennykset-1 7630-1 763
Poistot ja arvonalentumiset-2 413-257-2 670
Kurssierot-1 8210-1 821
Kirjanpitoarvo 30.9.201333 01610 08543 101

Lähipiiritapahtumat

Yhtiön lähipiiriin kuuluvat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä edellä mainittujen määräysvaltayhtiöt. Lähipiiriin luetaan myös osakkeenomistajat, joilla on välitön tai välillinen määräysvalta tai huomattava vaikutusvalta.

Lähipiiritapahtumat1-9/2014
1000 e
Myynnit6
Ostot155
Lyhytaikaiset velat123

Tunnusluvut

KESKEISET TUNNUSLUVUT1-9/20141-9/20131-12/2013
Bruttoinvestoinnit, 1000 eur459290429
Henkilöstö244297277
Liiketulos %-0,3 %2,2 %0,3 %
Kurssikehitys
Osakkeen kurssi alussa1,601,881,88
Osakkeen kurssi lopussa1,401,861,60
Jakson ylin1,722,202,20
Jakson alin1,361,791,52
Oma pääoma / osake eur1,231,741,56
Tulos / osake eur, laimentamaton-0,18-0,17-0,32
Tulos / osake eur, laimennettu-0,18-0,17-0,32
Omavaraisuusaste, %31,8538,4736,42
Nettovelkaantumisaste, %126,196,296,70

Muut vastuut ja ehdolliset velat

Vastasitoumukset, 1000 eur30.9.201430.9.201331.12.2014
Annetut kiinnitykset11 00011 00011 000
Pantattujen tytäryhtiöosakkeiden ja -lainasaamisten kirjanpitoarvo52 43439 66246 516
Muut vastasitoumukset12 05614 58015 568
Vuokravastuut62 35768 83467 194

Laatimisperiaatteet

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin vuoden 2013 tilinpäätöksessä noudattamien periaatteiden kanssa lukuun ottamatta alla listattuja muutoksia. Muilla käyttöön otetuilla uusilla tai uudistetuilla IFRS-standardeilla tai –tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta tilinpäätökseen.

Konserni on 1.1.2014 lukien soveltanut seuraavia uudistettuja tai muutettuja standardeja:

IFRS 10 Konsernitilinpäätös

IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä

IFRS-standardeihin tehdyt parannukset

Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Omavaraisuusaste (%) =

Oma pääoma yhteensä

____________________________________________________ X 100

Taseen loppusumma – saadut ennakot

Osakekohtainen tulos (EUR) =

Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus tuloksesta

___________________________________________________

Ulkona olevien kantaosakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

Osakekohtainen oma pääoma (EUR) =

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

__________________________________________________

Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Nettovelkaantumisaste (%) =

Korolliset velat – rahavarat __________________________________________________ X 100

Oma pääoma

Jätä kommentti

facebook twitter