Etusivu » Nokia – Nokian Pääomamarkkinapäivä 2014

Nokia – Nokian Pääomamarkkinapäivä 2014

Nokia

Pörssitiedote

Nokian Pääomamarkkinapäivä 2014

Nokia määritteli keskeiset vuoden 2015 ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet sekä toiminnalliset ja strategiset painopistealueet

Nokia Oyj

Pörssitiedote

14.11.2014 klo 09.00

Nokia esitteli tänään järjestetyssä pääomamarkkinapäivässään yhtiön vision ja kolmen liiketoimintansa strategiset tavoitteet, asetti keskeiset taloudelliset tavoitteensa sekä vuodelle 2015 että pitkälle aikavälille ja täsmensi toiminnalliset painopistealueensa, joiden tukemana yhtiö arvioi pystyvänsä luomaan kestävää arvoa pitkällä aikavälillä.

”Teknologian nopeat muutokset heijastuvat Nokian visiossa ja strategiassa. Enää ei puhuta pelkästään ihmisten yhdistämisestä, vaan nyt myös esineiden välille luodaan yhteyksiä. Arvioimme, että vuoteen 2025 mennessä yli 50 miljardia esinettä – laitetta, moduulia ja sensoria – ovat toisiinsa yhteydessä verkon välityksellä. Uskomme, että meillä on merkittävä rooli tällaisessa maailmassa. Rooli, jossa voimme laajentaa teknologian tarjoamia mahdollisuuksia ihmisille”, sanoi Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri.

“Tänään järjestämämme sijoittajatapaaminen seurasi vuosineljännestä, jonka aikana jokainen kolmesta liiketoiminnastamme kasvoi. Vuosineljännes osoitti yhtiömme potentiaalin sen alkaessa suoriutua hyvin”, Suri sanoi.

Nokian talous- ja rahoitusjohtaja Timo Ihamuotila lisäsi: ”Nokia rakentuu vankalle pohjalle. Meillä on vahva tase ja pääomarakenteen optimointiohjelmamme etenee selvästi.”

”Kuten olemme aiemmin kertoneet, osinkojen maksun uudelleenaloittaminen on yksi keskeisistä prioriteeteistamme, ja oletamme jatkavamme omien osakkeiden takaisinostoja osana pääomarakenteen optimointiohjelmaamme”, Ihamuotila sanoi.

Huomioiden Nokian edelläkävijän roolin ihmisten yhdistämisessä sekä sen vahvat teknologiset kyvyt yhtiön visio keskittyy laajentamaan verkkoon yhteydessä olevan maailman tarjoamia mahdollisuuksia ihmisille. Jokaisella Nokian kolmesta liiketoiminnasta on hyvä mahdollisuus edistää tämän vision saavuttamista.

Hyödyntääkseen tulevaisuuden mahdollisuuksia ja yhtiön vahvuuksia Nokia keskittyy lähestymistavallaan luomaan arvoa neljällä osa-alueella:

– Harkittu liiketoimintaportfolion kehittäminen ja pääoman jakaminen;

– Selkeät liiketoimintakohtaiset strategiat;

– Erinomainen toiminnallinen suorituskyky; ja

– Korkeaan suorituskykyyn tähtäävä kulttuuri ja vahvat arvot.

Huomioiden markkinadynamiikan, kilpailutilanteen sekä operaattoreiden kohtaamat haasteet Nokia Networksin strategia keskittyy vahvistamaan entisestään sen saavuttamaa hyvää asemaa samalla uudistuen palvellakseen tulevaisuuden operaattoria. Nokia Networks -liiketoiminnan tavoitteena on kasvaa hieman markkinaa nopeammin pitkällä aikavälillä, luoda alansa edistyksellisimpiä sekä korkealaatuisia tuotteita ja palveluita sekä saavuttaa liiketoiminnan kannattavuustavoitteet.

HERE-liiketoiminnan strategia keskittyy hyödyntämään sen sijaintipilvipalvelua sekä toimialansa parasta sijaintitietoa niissä segmenteissä, joissa Nokia voi erottautua ja luoda arvoa. Liiketoiminnan tavoitteena on johtaa autoteollisuudessa, kasvaa yrityksille tarjottavien palveluiden segmentissä sekä hyödyntää HERE-liiketoiminnan ainutlaatuisia vahvuuksia johtaville internetyhtiöille tarjottavissa palveluissa. Tämän lisäksi HERE-liiketoiminnan tavoitteena on parantaa samalla kannattavuutta lisääntyneen tehokkuuden myötä.

Nokia Technologies -liiketoiminnan strategia rakentuu sen maailman johtavalle patenttisalkulle. Liiketoiminnan strategia keskittyy patentti-, teknologia- ja brändilisensointiin sekä Nokian innovaatioita hyödyntävien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä tukeviin investointeihin.

Nokian toiminnallinen lähestymistapa auttaa yhtiötä toteuttamaan strategioitaan. Yhtiö aikoo keskittyä erinomaisen toiminnallisen suorituskyvyn saavuttamiseen hyödyntäen Nokia Business Systemiä (NBS), joka määrittelee yhteiset toimintatavat arvon luomiseksi kolmessa liiketoiminnassa. NBS sisältää kolme osa-aluetta; investointien optimointi, suorituskyvyn johtaminen ja osaamisen kehittäminen. Nokian tavoitteena on lisäksi kehittää yhtiön toimintoja edelleen keskittyen tehokkuuden parantamiseen automaation ja terävöitettyjen prosessien avulla.

Erinomaisen toiminnallisen suorituskyvyn lisäksi esittelemme koko yhtiötämme koskevan korkeaan suorituskykyyn tähtäävän kulttuurihankkeen. Tämä on Nokian uudistettuihin arvoihin perustuva pitkän aikavälin projekti, jonka aiomme toteuttaa määrätietoisesti ja perusteellisesti.

Pitkän aikavälin tavoitteet

– Nokian tavoitteena on saavuttaa Nokia Networks -liiketoiminnassa hieman markkinaa nopeampi liikevaihdon kasvu pitkällä aikavälillä.

– Nokian pitkän aikavälin tavoitteena on nyt, että Nokia Networksin ei-IFRS-liikevoittoprosentin vaihteluväli on 8-11. Nokian aikaisempi pitkän aikavälin tavoite oli Nokia Networksin ei-IFRS-liikevoittoprosentin vaihteluväli 5-10 prosenttia.

– Nokian tavoitteena on kirjata verokulut noin 25 prosentin pitkän aikavälin efektiivisellä verokannalla konsernin tuloslaskelmassa. Nokian tavoitteena on kuitenkin, että Nokian vuosittain maksettavat verot pysyvät noin 250 miljoonassa eurossa, kunnes Nokian laskennalliset verosaamiset on täysin hyödynnetty. Maksettavan veron määrä voi vaihdella riippuen tuloksen jakautumisesta eri maiden välillä sekä lisenssituloista mahdollisesti maksettavien lähdeverojen määrästä.

Liiketoiminnan näkymät vuonna 2015

– Nokia arvioi Nokia Networksin liikevaihdon koko vuonna 2015 kasvavan edelliseen vuoteen verrattuna.

– Nokia arvioi Nokia Networksin ei-IFRS-liikevoittoprosentin koko vuonna 2015 olevan Nokia Networksin uuden, pitkän aikavälin ei-IFRS-liikevoittoprosentin vaihteluvälin 8-11 mukainen.

– Nokian näkymät Nokia Networksin liikevaihtoa ja ei-IFRS-liikevoittoprosenttia koskien perustuvat arvioihin useista eri tekijöistä, joihin kuuluvat:

– Toimialan kilpailudynamiikka;

– Tuotevalikoiman painottuminen ja alueellinen jakauma;

– Merkittävien verkkojen rakennushankkeiden ajoittuminen; ja


– Arvioitu jatkuva toimintojen tehostuminen.

– Nokia arvioi HERE-liiketoiminnan liikevaihdon koko vuonna 2015 kasvavan edelliseen vuoteen verrattuna.

– Nokia arvioi HERE-liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoittoprosentin koko vuonna 2015 olevan 5-10.

– Nokia arvioi Nokia Technologies -liiketoiminnan liikevaihdon koko vuonna 2015 kasvavan edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta mahdollisia summia liittyen odotettuun Nokian ja Samsungin välisen välimiesmenettelyn ratkaisuun.

– Nokia arvioi Nokia Technologies -liiketoiminnan ei-IFRS-toimintakulujen koko vuonna 2015 kasvavan huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna johtuen suuremmista investoinneista lisensointiaktiviteetteihin, lisensoitavien teknologioiden kehittämiseen sekä liiketoiminnan mahdollistaviin tekijöihin, mukaan lukien tuotteen markkinoille tuontiin mahdollistava osaaminen.

Taloudellinen lisäohjeistus vuodelle 2015

– Nokia arvioi Nokia-yhtymän käyttöomaisuusinvestointien olevan noin 200 miljoonaa euroa vuonna 2015 liittyen pääasiassa Nokia Networksin käyttöomaisuusinvestointeihin.

– Nokia arvioi Nokia-yhtymän rahoitustuottojen ja -kulujen, mukaan lukien nettokorkokulut ja valuuttakurssimuutosten vaikutuksen tiettyihin tase-eriin, olevan noin 160 miljoonan euron kulu vuonna 2015 riippuen valuuttakurssimuutoksista ja korollisten velkojen määrästä.

– Nokia arvioi yhtymän yhteisten toimintojen ei-IFRS-toimintakulujen olevan noin 120 miljoonaa euroa vuonna 2015.

TULEVAISUUDENNÄKYMIIN LIITTYVÄT KANNANOTOT

On otettava huomioon, että Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ja että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat, ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen Nokian strategioihin; B) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen Nokian liiketoimintojen, Nokia Networks, HERE ja Nokia Technologies, tulevaan tulokseen; C) oletukset, suunnitelman ja hyödyt liittyen muutoksiin johdossamme, toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamalleissamme; D) oletukset markkinoiden kehittymisestä ja yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; E) oletukset ja tavoitteet koskien suoriutumista, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto ja tuotteidemme ja palveluidemme katteet; F) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; G) oletukset ja tavoitteet koskien taloudellista tulostamme, toimintakulujamme, veroja, kulujen säästämistä ja kilpailukykyisyyttä sekä toiminnan tulosta; H) oletukset ja tavoitteet koskien yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä; I) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulos; J) oletukset koskien uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tulojen käyttöä, divestointeja ja yrityskauppoja ja kykymme saavuttaa näiden uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien oletukset, suunnitelmat ja hyödyt liittyen yrityskauppaan, jossa Nokia myi olennaisilta osin koko sen Devices & Services liiketoiminnan Microsoftille 25.4.2014 (D&S-liiketoiminnan Myynti); K) lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, ”odottaa”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”näkee”, ”tavoitella”, ”arvioida”, ”on tarkoitettu”, ”tähdätä”, ”suunnitella”, ”aikoa”, ”keskittyä”, ”jatkaa”, ”arviomme mukaan”, ”pitäisi”, ”tulee tekemään” tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategioitamme onnistuneesti tai oikea-aikaisesti ja kykymme sopeuttaa toimintaamme ja toimintamallejamme; 2) kykymme säilyttää ja parantaa liiketoimintojemme toiminnallista ja taloudellista tulosta sekä tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia ja menestyksekkäästi hyödyntää uusia sellaisia mahdollisuuksia; 3) kykymme toteuttaa Nokia Networksin strategia ja tehokkaasti, kannattavasti ja oikea-aikaisesti sopeuttaa sen liiketoiminta vastaamaan asiakkaiden kasvavaan tarpeeseen erilaisiin sovelluksiin tai tekniseen kehitykseen; 4) kykymme Nokia Networksin liiketoiminnassa tehokkaasti, kannattavasti ja oikea-aikaisesti sijoittaa uusiin kilpailukykyisiin ja korkealatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin; 5) kykymme keksiä uusia relevantteja teknologioita, tuotteita ja palveluita, kehittää ja ylläpitää teollisuusoikeuksiemme salkkua ja ylläpitää nykyisiä teollisuusoikeuksien tulonlähteitä sekä kehittää uusia sellaisia; 6) kykymme suojella lukuisia patentoituja standardisoituja tai Nokian omia teknologioita kolmansien osapuolien rikkomuksilta ja toimilta mitätöidä näiden teknologioiden teollisuusoikeuksia; 7) kykymme ylläpitää HERE-liiketoiminnassa tämänhetkisiä tulonlähteitä, jotka se on historiallisesti saanut pääosin autoteollisuudesta, onnistua luomaan uusia tulonlähteitä, esimerkiksi yritysasiakkaiden keskuudessa sekä kykymme onnistuneesti tunnistaa ja hyödyntää kasvumahdollisuuksia ja laajentaa sijaintipalvelujemme kattavuutta; 8) riippuvuutemme langattoman viestinnän ja viestinnän toimialojen kehityksestä useilla eri markkinoilla, sekä yleisestä maailmanlaajuisesta ja alueellisesta taloudellisesta tilanteesta; 9) Nokia Networksin riippuvuus suppeasta määrästä asiakkaita ja laajoista, monivuotisista sopimuksista; 10) kykymme pitää palveluksessa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 11) mahdolliset monitahoiset veroihin liittyvät seikat ja velvoitteet, joiden nojalla meille voi tulla maksettavaksi lisää veroja eri lainkäyttöalueilla, sekä se, että todellinen tai oletettu tuloksemme, muiden tekijöiden ohella, voi vaatia kirjanpitoarvon vähennyksiä laskennallisissa verosaatavissa; 12) kykymme hallinnoida tuotantoamme, palvelukehitystämme, toimituksia sekä logistiikkaamme tehokkaasti ja keskeytyksittä, erityisesti, jos se rajoitettu määrä toimittajia, joista olemme riippuvaisia ei pysty toimittamaan riittävää määrää täysin toimivia tuotteita ja komponentteja tai toimittamaan palveluita ajoissa; 13) tehottomuus-, toiminta- tai muu häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista tai mahdollinen kybertietoturvamurto; 14) kykymme saavuttaa tavoitteet tai tavoitellut parannukset liittyen tavoiteltuihin tulosparannuksiin, kulusäästöihin tai kilpailukykyisyyteen; 15) Nokia Networksin asiakasrahoitusriskien hallinta; 16) yhteistyökumppaneidemme ja partnereidemme, mukaan lukien rahoituslaitosten suorituskyky sekä kykymme solmia onnistuneita yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyjä; 17) kykymme suojata teknologioita, joita kehitämme, lisensoimme, käytämme tai aiomme käyttää, kanteilta, että olisimme loukanneet kolmannen osapuolen teollisuusoikeuksia sekä mahdollisten lisensiointikulujen, tiettyjen teknologioiden käyttöön liittyvien rajoitusten ja teollisuusoikeuksiin liittyvien oikeudenkäyntien vaikutukset; 18) sääntelyn tai politiikan kehitys sekä muiden tapahtumien, mukaan lukien kauppapakotteiden, luonnonkatastrofien ja tartuntatautiepidemioiden vaikutus toimintaamme ja liikevaihtoomme niissä useissa maissa tai alueilla, joissa harjoitamme liiketoimintaa; 19) valuuttakurssien vaihtelut, erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron ja Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin, Kiinan yuanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 20) kulukirjausten ja arvonalentumisten vaikutukset, mukaan lukien liikearvo ja vastuut; 21) kykymme menestyksekkäästi panna täytäntöön suunnitellut yritysjärjestelyt kuten hankinnat, divestoinnit, fuusiot, yhteistoimintayritykset, hallinnoida niihin liittyviä odottamattomia vastuita ja saavuttaa asetetut hyödyt; 22) oikeudenkäynnit, välimiesmenettelyt, sopimuksiin liittyvät riidat ja syytökset terveyshaitoista liittyen liiketoimintaamme; 23) D&S-liiketoiminnan Myynti voi altistaa meidät taseen ulkopuolisille vastuille, ja sopimukset, joita olemme tehneet Microsoftin kanssa voivat sisältää ehtoja, jotka osoittautuvat meille epäedullisiksi, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian viimeisimmässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) s. 12-35 otsikon Item 3.D ”Risk Factors” alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Nokian johto, Lontoo, Iso-Britannia – 14.11.2014

Nokia

Nokia sijoittaa teknologioihin, jotka mahdollistavat maailman, jossa miljardit laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Nokialla on kolme liiketoimintaa: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoihin, laitteisiin ja palveluihin keskittyvä Nokia Networks, sijaintitietoon keskittyvä HERE ja teknologiakehitykseen -ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. Kaikki Nokian liiketoiminnat ovat omien toimialueidensa johtavia toimijoita. http://company.nokia.com

Lehdistö- ja sijoittajatiedustelut:

Viestintä, Puh. +358 10 448 4900, Sähköposti: press.services@nokia.com

Sijoittajasuhteet, Eurooppa, Puh. +358 4080 3 4080

Sijoittajasuhteet, Yhdysvallat, Puh. +1 650 644 4709

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa!

Vastuuvapaus: Sijoittaessa voit menettää rahaa. Tee sijoituspäätökset omalla vastuulla.