Etusivu » Elecster Oyj – ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2014

Elecster Oyj – ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2014

Elecster Oyj

Osavuosikatsaus

ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2014

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2014

Elecsterillä hyvä kehitys

Yhteenveto luvuista

Tammi-syyskuu

  • Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)
  • Liikevoitto 3,0 MEUR (3,1 MEUR)
  • Tulos ennen veroja 2,5 MEUR (2,6 MEUR)
  • Tulos/osake 0,52 EUR (0,53 EUR)
  • Omavaraisuusaste 47,3 % (48,1 %)

Heinä-syyskuu

  • Liikevaihto 11,0 MEUR (7-9/2013: 11,0 MEUR)
  • Liikevoitto 1,4 MEUR (1,2 MEUR)
  • Tulos ennen veroja 1,3 MEUR (1,1 MEUR)
  • Tulos/osake 0,27 EUR (0,23 EUR)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Toimintaympäristömme kehittyi myönteisesti tarkastelujaksolla. Tuotteidemme kysyntä piristyi usealla markkina-alueella. Tämä on näkynyt erityisesti tarjouspyyntöjen määrän kasvuna, joilla on myöhemmin yleensä selvä yhteys tilauskertymään.

Euron kurssin viimeaikainen heikkeneminen on liiketoiminnallemme myönteinen asia. Venäjän talouden epävarmuus ja siitä seurannut ruplan kurssin heikentyminen näkyy jo tuloksessa, muiden alueiden myönteinen kehitys on sitä kuitenkin kompensoinut.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Tammi-syyskuu

Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 33,7 milj. euroa (34,1 milj. euroa). Liikevaihto pieneni 1,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoitto oli 3,0 milj. euroa (3,1 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 2,5 milj. euroa (2,6 milj. euroa).

Heinä-syyskuu

Konsernin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 11,0 milj. euroa (11,0 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 0,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Katsauskauden liikevoitto oli 1,4 milj. euroa (1,2 milj. euroa). Tulos ennen veroja parani 1,1 milj. eurosta 1,3 milj. euroon.

Konsernitaseen loppusumma oli 46,7 milj. euroa (44,6 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 47,3 % (48,1 %). Korollinen vieras pääoma oli 17,8 milj. euroa (16,7 milj. euroa).

Teollisuustuote –segmentissä pakkauskonetoimitusten määrä kasvoi kolmannella neljänneksellä vertailuvuodesta. Pakkausmateriaalitoimitusten määrä sen sijaan jäi hieman vertailuvuoden tasosta. Tammi-syyskuussa konetoimitusten määrä oli vertailuvuotta suurempi ja pakkausmateriaalitoimitusten määrä edellisen vuoden tasolla. Kolmannella vuosineljänneksellä liikevoitolla mitatun kannattavuuden parantumiseen vaikutti pääosin konekaupan volyymin kasvu sekä konekaupan rakenne. Pakkausmateriaalien raaka-ainehinnat olivat selvästi vertailuvuotta korkeammalla tasolla.

Kuluttajatuote –segmentissä sekä liikevaihto että liiketulos jäivät edellisvuotta pienemmiksi. Yleinen taloudellisen tilanteen epävarmuus näkyy kuluttajien ostokäyttäytymisessä.

Alihankintapalveluita tarjoavan Muut toiminnot – segmentin toimintaympäristö on edelleen haastava. Katsauskaudella segmentti jäi jälkeen tavoitteistaan.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.4.2014. Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset mukaan lukien hallituksen valtuudet omien osakkeiden hankkimisesta sekä luovuttamisesta on julkaistu 24.4.2014 päivätyssä pörssitiedotteessa.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 3,6 miljoonaa euroa (1,8). Merkittävin investointi oli Reisjärven pakkausmateriaalitehtaan uusi painokone, jonka käyttöönotto ajoittui tarkastelukauden lopulle.

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 335 (345), josta ulkomailla 181 (182). Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 329 (336).

OSAKKEET

Elecster Oyj:n osakepääoma 30.9.2014 oli 3.151.939,29 euroa ja osakkeiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoton.

Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. A-osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 6,50 euroa ja alin 5,60 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 6,02 euroa. Katsauskauden aikana A-osakkeiden vaihto oli 186 049 kpl (10,2 % A-osakkeiden määrästä).

Hallitus ei ole katsauskaudella käyttänyt valtuutustaan hankkia tai luovuttaa omia osakkeita. Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön omia osakkeita.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

Yhtiö ei ole saanut katsauskaudella liputusilmoituksia.

NÄKYMÄT JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Kesällä alkanut kysynnän piristyminen markkinoilla on jatkunut myönteisesti. Annettujen tarjousten määrä on kasvanut selvästi vastaavasta ajasta vuosi sitten. Odotamme tämän kehityksen jatkuvan. Tämän hetken tilauskannan ja näkymien perusteella uskomme viimeisen neljänneksen kehityksen olevan myönteisen ja siten varmistavan koko vuoden tavoitteidemme saavuttamisen.

Venäjän ruplan laskeva kurssi on meille huolenaihe ja riskitekijä. Uskomme muiden markkina-alueiden myynnin kasvun kompensoivan ruplan kurssin negatiivisia vaikutuksia tulokseemme.

Elecsterin muut riskit ja epävarmuustekijät liittyvät pääosin öljypohjaisten raaka-aineiden nopeisiin hinnanvaihteluihin. Kannattavuuteen vaikuttaa se, miten raaka-ainehintojen muutokset heijastuvat lopputuotteiden hintoihin.

Muilta osin riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana merkittäviä muutoksia verrattuna 2013 tilinpäätöksessä esitettyyn tilanteeseen. Keskeiset riskit ilmenevät vuoden 2013 tilinpäätöksen toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksen liitetiedoista.

Taloudellinen ohjeistus (ennallaan)

Koko vuoden osalta arvioimme liikevaihdon kasvavan ja osakekohtaisen tuloksen paranevan maltillisesti edelliseen vuoteen verrattuna.

KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa7-9/20147-9/20131-9/20141-9/2013 1-12/2013
LIIKEVAIHTO11.01910.98933.72434.12745.349
Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos-187-246-1.557-790-313
Valmistus omaan käyttöön2561436714149
Liiketoiminnan muut tuotot53123223257312
Materiaalit ja palvelut-5.364-5.391-15.685-16.258-22.403
Henkilöstökulut-2.225-2.207-7.424-7.512-10.369
Poistot ja arvonalentumiset-540-480-1.546-1.358-1.880
Liiketoiminnan muut kulut-1.566-1.566-5.093-5.388-7.314
LIIKEVOITTO1.4461.2363.0093.0923.531
Rahoitustuotot ja –kulut-144-128-509-490-678
TULOS ENNEN VEROJA1.3021.1082.4992.6022.853
Tuloverot-302-221-603-585-558
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO1.0008871.8972.0172.295
TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön osakkeenomistajille1.0088711.9531.9802.245
Vähemmistölle-816-563750
Tulos/osake0,270,230,520,530,60

LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

TILIKAUDEN TULOS1.0008871.8972.0172.295
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot-123-320-331-596-792
Rahavirran suojaus-1-461726
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ8765641.5721.4381.529
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön osakkeenomistajille8845481.6291.4021.479
Vähemmistölle-916-573649

KONSERNITASE, IFRS

Tuhatta euroa30.9.201430.9.201331.12.2013
VASTAAVAA
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat oikeudet553151152
Aineelliset hyödykkeet13.56512.18112.102
Muut osakkeet ja osuudet420420420
Pitkäaikaiset saamiset261657583
Laskennalliset verosaamiset181257185
Pitkäaikaiset varat yhteensä14.98113.66613.441
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus13.96414.62514.728
Myyntisaamiset ja muut saamiset12.73211.0869.373
Tuloverosaaminen152222298
Rahavarat4.8644.9855.411
Lyhytaikaiset varat yhteensä31.71230.91829.809
VASTAAVAA46.69344.58443.251
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma3.1523.1523.152
Ylikurssirahasto4.2394.2394.239
Arvonmuutosrahasto-31-36
Muut Rahastot984892
Muuntoerot466291217
Kertyneet voittovarat12.85012.31212.456
Vähemmistöosuus9711.0491.063
Oma pääoma yhteensä21.74521.09121.183
VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka438556450
Pitkäaikainen vieras pääoma11.5199.3128.148
Lyhytaikainen vieras pääoma12.99113.62513.470
VASTATTAVAA46.69344.58443.251

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa1-9/20141-9/20131-12/2013
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto1.8972.0172.295
Oikaisut tilikauden tulokseen2.6582.4293.108
Käyttöpääoman muutos-1.4387651.453
Maksetut korot ja muut rahoituserät-443-443-608
Saadut korot 135200271
Maksetut verot-283-749-841
Liiketoiminnan rahavirta2.5264.2195.678
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-3.179-1.790-2.293
Käyttöomaisuuden myynti8711
Pitkäaikaisten saamisten muutos264055
Investointien rahavirta yhteensä-3.145-1.743-2.227
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen muutos3.934438-636
Lyhytaikaisten lainojen muutos-2.746-970-315
Maksetut osingot-973-949-965
Rahoituksen rahavirta215-1.481-1.916
Rahavarojen muutos-4049951.535
Rahavarat kauden alussa5.4114.1344.134
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus-143-144-258
Rahavarat kauden lopussa4.8644.9855.411

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a. Osakepääoma

b. Ylikurssirahasto

c. Arvonmuutosrahasto

d. Muut rahastot

e. Muuntoerot

f. Voittovarat

g. Yhteensä

h. Vähemmistöosuus

i. Yhteensä

Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. i.
OMA PÄÄOMA 1.1.20143.1524.239-369221712.45620.1201.06321.183
Osingonjako-975-975-35-1.010
Kokonaistulos662491.3681.629-571.572
OMA PÄÄOMA

30.9.2014
3.1524.239-319846612.85020.77497121.745

Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. i.
OMA PÄÄOMA 1.1.20133.1524.239-639439611.75919.5771.04220.620
Osingonjako-937-937-29-966
Kokonaistulos17-1-1051.4901.402361.438
OMA PÄÄOMA

30.9.2013
3.1524.239-459329112.31220.0421.04921.091

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa30.9.201430.9.201331.12.2013
Omasta puolesta annetut vakuudet
Kiinteistökiinnitykset6.5137.0807.013
Yrityskiinnitykset10.13311.13311.133
Tytäryhtiöiden puolesta
Takaukset48

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa1-9/20141-9/2013 1-12/2013
Liikevaihto33.72434.12745.349
Liikevaihdon kasvu, %-1,23,03,4
Liikevoitto3.0093.0923.531
% liikevaihdosta8,99,17,8
Tulos ennen veroja2.4992.6022.853
% liikevaihdosta7,47,66,3
Tilikauden tulos (emoyhtiön osakkeenomistajille)1.9531.9802.245
% liikevaihdosta5,85,84,9
Oman pääoman tuotto, %11,812,911,0
Sijoitetun pääoman tuotto, %10,110,710,6
Korollinen vieras pääoma17.83616.71116.324
Rahavarat4.8644.9855.411
Nettovelkaantumisaste, %59,755,651,5
Omavaraisuusaste, %47,348,149,7
Taseen loppusumma46.69344.58443.251
Bruttoinvestoinnit3.5931.7872.262
Tilauskanta7.0418.1117.306
Tulos/osake, euroa0,520,530,60
Oma Pääoma/osake, euroa5,545,355,37
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä3.748.1163.748.1163.748.116
Konsernin vastuusitoumukset16.64618.26118.146

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN

Tuhatta euroa Q3/14 Q2/14 Q1/14 Q4/13 Q3/13 Q2/13 Q1/13
Liikevaihto11.01910.87711.82711.22210.98910.80512.333
Liikevoitto1.4478686944391.2367931.063
Liikevoitto, % 13,18,05,93,911,27,38,6
Kauden tulos1.008642303264871394714
Tulos/osake, euroa0,270,170,080,070,230,110,19

Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardin vaatimuksia.

Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet sekä tunnuslukujen laskentaperiaatteet ovat yhtenevät vuoden 2013 tilinpäätöksen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuosikertomuksen 2013 sivulta 39.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tästä syystä tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa, markkinoilla tai lainsäädännössä.

Taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat saattavat poiketa loppusummasta.

Konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 julkaistaan 19.2.2015.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Jarmo Halonen, puh. 0400 732 358

ELECSTER OYJ

Hallitus

JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.elecster.fi

Jätä kommentti

facebook twitter