Etusivu » Cencorp – CENCORP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU – SYYSKUU 2014

Cencorp – CENCORP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU – SYYSKUU 2014

Cencorp

Osavuosikatsaus

CENCORP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU – SYYSKUU 2014

Cencorp Oyj Osavuosikatsaus 12.11.2014 klo 17.30

CENCORP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU – SYYSKUU 2014

YHTEENVETO

– Cencorp Oyj:n (”Cencorp”) rakennemuutos jatkuu. Katsauskaudella Cencorp sopi elektroniikkateollisuuden

automaatioliiketoimintansa(LAS- ja LCM-segmentit) myynnistä FTTK Company Limitedille (”FTTK”). Myyty

elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoiminta on yhtiöitetty ja toimii liiketoimintakaupan jälkeen

nimellä Cencorp Automation Oy. Cencorp omistaa 30 % ja FTTK 70% Cencorp Automation Oy:n osakkeista.

FTTK:lla on oikeus päättää 17.12.2014 mennessä, käyttääkö se oikeuttaan ostaa loput 30 prosenttia

Cencorp Automationin osakkeista Cencorpilta 1,14 miljoonan euron käteiskauppahinnalla.

– Cencorpin jatkuvien toimintojen liikevaihto katsauskaudella tammi-syyskuu 2014 oli 0,8 miljoonaa euroa (2,7 miljoonaa euroa vuonna 2013). Jatkuvien toimintojen liiketulos oli -6,6 miljoonaa euroa (-1,8 miljoonaa euroa), kauden tulos -7,1 miljoonaa euroa (-3,0 miljoonaa euroa), osakekohtainen tulos oli -0,009 euroa (-0,005) ja käyttökate oli -2,3 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa). Katsauskaudella jatkuviin toimintoihin on tehty 3,2 miljoonan euron alaskirjaus Pekingin vaihto- ja käyttöomaisuuteen.

– Cencorpin rahoitustilanne on edelleen erittäin tiukka. Mikäli yhtiö ei onnistu turvaamaan riittävää lyhyen ja pitkän aikavälin rahoitusta, yhtiön toiminnan jatkuvuus voi olla vaarassa.

– Cencorp on elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintakaupan toteuduttua siirtynyt cleantech –strategiansa seuraavaan vaiheeseen. Strategian mukaisesti ja sen rahoittamiseksi Cencorp päätti elokuussa 2014 myydä strategian ulkopuoliset toiminnot eli vielä jäljellä olevat RFID- ja matkapuhelimien joustavan elektroniikan valmistusliiketoiminnan muuttuakseen pelkästään puhtaan energian ratkaisuja toimittavaksi yhtiöksi. Neuvotteluja em. liiketoimintojen myymisestä käydään, mutta ne ovat edelleen kesken.

– Cencorp on aiemmin ilmoittanut, että se arvioi tarvittaessa uudelleen toimitusjohtajalle asetetut pitkänaikavälin tavoitteet vuoden 2014 toisella vuosipuoliskolla. Yhtiö on arvioinut nyt toimitusjohtajan tavoitteita osana rahoitusrakenteen kehittämissuunnitelmiaan. Tehdyt arviot perustuvat laskelmiin, jotka on tehty yhteistyössä pitkänaikavälin rahoituksen hankinnassa Cencorpia avustavan pankkiiriliikkeen kanssa.

Cencorp on 21.8.2012 tiedotetun mukaisesti päättänyt lopettaa toistaiseksi markkinaohjeistuksen antamisen kokonaan, koska yhtiö on muuttumassa pelkästään puhtaan energian teknologiaratkaisuja toimittavaksi yhtiöksi. Murrosvaiheen ollessa edelleen osittain kesken Cencorp ei anna markkinaohjeistusta vuodelle 2014, eikä toimitusjohtajalle asetetut päivitetyt tavoitteet vuosille 2015 -2017 ole myöskään yhtiön markkinaohjeistus. Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen liittyy erittäin merkittäviä riskejä.

Perustuen Cencorpin tähän mennessä puhtaan energian liiketoiminnasta hankkimaan kokemukseen, yhtiön tietoon alan teknologian kehityksestä ja yhtiön omaan arvioon markkinakehityksestä, Cencorpin hallitus on 12.11.2014 pitämässään kokouksessa tarkentanut toimitusjohtajan pitkänaikavälin taloudellisia tavoitteita ja niiden aikataulua. Toimitusjohtajan tavoitteet perustuvat yhtiön jo aiemmin esittämään liiketoimintamalliin, jossa Cencorpin puhtaan energian tuotantoteknologiaa ostavien asiakkaiden oletetaan ostavan myös osan aurinkosähkömoduulien avainkomponenteista Cencorpilta. Toimitusjohtajan tavoitteissa on arvioitu myytävän yksi aurinkosähkömoduulitehdas ja yksi tuotantolinja vuonna 2015. Yhteensä vuoden 2017 loppuun mennessä olisi tavoitteen mukaisesti toimitettu noin kymmenen aurinkosähkömoduulitehdasta ja noin kymmenen tuotantolinjaa.

Toimitusjohtajan aiempi liikevaihtotavoite oli yli 200 miljoonaa euroa vuoden 2016 loppuun mennessä. Aiemmin julkaistusta tavoitteesta poiketen myyntiprojektien oletettua läpimenoaikaa on pidennetty ennenkaikkea siksi, että aiempaa arviota merkittävämmän osan myynnistä ennustetaan nyt kohdistuvan kehittyviin maihin. Päätösprosessien arvioidaan kehittyvissä maissa olevan hitaampaa kehittyneiden maiden vastaaviin prosesseihin verrattuna.

Kehittyneissä maissa siirtyminen CBS-takakontaktiteknologiaan on ollut oletettua hitaampaa, koska perinteisten aurinkosähkömoduuleiden ylikapasiteetti markkinoilla ei ole purkautunut vielä siinä määrin, että investoinnit uuteen CBS -takakontaktiteknologiaan olisivat alkaneet. Cencorpilla olevan tiedon mukaan kuitenkin yksi maailman tämän hetken suurimmista valmistajista on julkisesti ilmoittanut siirtyvänsä takakontaktiteknologiaan jo vuonna 2015. Cencorpin käsityksen mukaan sen CBS komponentit ovat valmiina vastaamaan kysyntään, kun investoinnit alkavat.

Edellä esittämiensä oletusten perusteella yhtiön hallitus on tarkentanut toimitusjohtajan tavoitteita, jotka eivät ole yhtiön markkinaohjeistus, seuraavasti: Vuoden 2015 liikevaihtotavoite on n. 10 – 15 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 liikevaihtotavoite on n. 45 – 55 miljoonaa euroa ja vuoden 2017 n. 150 – 200 miljoonaa euroa. Toimitusjohtajan tavoitteiden saavuttaminen edellyttää komponenttimyynnin toteutumista suunnitellusti siten että komponenttimyynti olisi noin kaksi kolmasosaa vuoden 2017 liikevaihdosta.

Toimitusjohtajan pitkänaikavälin tavoitteisiin ja yhtiön liiketoimintamallin toteutumiseen sisältyy erittäin merkittäviä riskejä eivätkä tavoitteet ole yhtiön markkinaohjeistus. Toimitusjohtajan pitkänaikavälin tavoitteet ja niiden saavuttaminen ovat täysin riippuvaisia yhtiön lyhyen aikavälin rahoituksen riittävyydestä ja pitkänaikavälin rahoitusratkaisun onnistumisesta. Pitkänaikav��lin rahoitusta koskevat neuvottelut ovat kesken. Toimitusjohtajan pitkänaikavälin tavoitteita ja niihin liittyviä riskejä käsitellään tarkemmin myöhemmin tässä osavuosikatsauksessa, kohdassa ”Toimitusjohtajan pitkänaikavälin tavoitteet” ja kohdassa ”Riskienhallinta, riskit ja epävarmuustekijät”.

– Strategiansa mukaisesti, suojatakseen teknologiaansa, keskittämällä puhtaaseen energiaan liittyvän tuotekehityksensä ja säästääkseen hallinnointikuluissa Cencorp päätti elokuussa 2014 siirtää aurinkosähkömoduuleihin liittyvän CBS (Conductive Back Sheet)-tuotantonsa Mikkelin tehtaalleen. Tuotantoteknologian käyttöönotto on sujunut suunnitellusti.

YLEISTÄ

Cencorp on osa suomalaista Savcor Group Oy –konsernia (”Savcor”). Savcor -yhtiöt omistivat 30.9.2014 Cencorpista yhteensä 59,7 %.

Katsauskauden tapahtumista löytyy enemmän tietoa pörssitiedotteista, jotka on julkaistu Cencorpin internet-sivuilla www.cencorp.com.

Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 osavuosikatsaukset –standardia. Cencorp on soveltanut osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2013. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Yhtiön siirrettyä elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintansa Cencorp Automation Oy:lle ja myytyään tästä yhtiöstä 70 % FTTK:lle Cencorp raportoi jatkossa ainoastaan yhden Puhtaan energian sovellukset –segmentin.

Ennen liiketoimintakauppaa toteutuneista LAS- ja LCM-liiketoimintayksiköiden tilauksista osan toimitukset jäivät Cencorpille. Näistä toimituksista tuleva liikevaihto laskee ja loppuu kokonaan tilausten tultua toimitetuksi arviolta kuluvan tilikauden loppuun mennessä. LAS- ja LCM-liiketoimintayksiköt raportoidaan lopetetuissa toiminnoissa. Cencorpin tulosraportoinnissa on lopetettujen toimintojen tulos esitetty yhdellä rivillä erillään jatkuvista toiminnoista, jolloin tuloslaskelman muut kuin ”Lopetetut toiminnot” -erä koskevat vain jatkuvia liiketoimintoja. Konsernin esittämä segmentti-informaatio on yhdenmukainen johdon sisäisen raportoinnin ja yhtiön organisaatiorakenteen kanssa.

Suluissa on vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2013, jollei toisin mainita. Kiinan Guangzhoun tehtaan ja dekoraatioliiketoiminnan lopettamisen myötä Cencorp raportoi siihen liittyvät taloudelliset tunnusluvut lopetetuissa toiminnoissa vuoden 2013 vertailuluvuissa.

Heinäkuu – syyskuu 2014 (jatkuvat liiketoiminnot)

– Cencorp-konsernin liikevaihto pieneni 85,0 prosenttia 0,1 miljoonaan euroon (0,9 miljoonaa euroa).

-Käyttökate oli -0,6 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa).

-Liiketulos oli -0,9 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa).

-Konsernin tulos ennen veroja oli -0,6 miljoonaa euroa (-1,4 miljoonaa euroa).

-Kauden tulos oli -0,7 miljoona euroa (-1,4 miljoonaa euroa).

-Osakekohtainen tulos oli -0,0008 euroa (-0,002 euroa) ja laimennettu osakekohtainen tulos -0,0008 euroa (-0,002 euroa).

– Puhtaan energian sovellukset –segmentin (”CCE”) liikevaihto pieneni 85,0 prosenttia 0,1 miljoonaan euroon (0,9 miljoonaa euroa) johtuen Pekingin antennituotannon loppumisesta ja liiketulos oli -0,9 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa). Segmentin käyttökate oli -0,6 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa).

Tammikuu – syyskuu 2014 (jatkuvat liiketoiminnot)

-Cencorp-konsernin liikevaihto pieneni 70,9 prosenttia 0,8 miljoonaan euroon (2,7 miljoonaa euroa).

-Käyttökate oli -2,3 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa).

-Liiketulos oli -6,6 miljoonaa euroa (-1,8 miljoonaa euroa).

-Konsernin tulos ennen veroja oli -7,1 miljoonaa euroa (-2,9 miljoonaa euroa).

-Kauden tulos oli -7,1 miljoona euroa (-3,0 miljoonaa euroa).

-Osakekohtainen tulos oli -0,009 euroa (-0,005 euroa) ja laimennettu osakekohtainen tulos -0,009 euroa (-0,005 euroa).

– Puhtaan energian sovellukset –segmentin (”CCE”) liikevaihto pieneni 70,9 prosenttia 0,8 miljoonaan euroon (2,7 miljoonaa euroa) johtuen Pekingin antennituotannon loppumisesta ja liiketulos oli -6,6 miljoonaa euroa (-1,8 miljoonaa euroa). Segmentin käyttökate oli -2,3 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa).

TOIMITUSJOHTAJA IIKKA SAVISALON KATSAUS

Cencorpin kehitys riippuu yhtiön aurinkosähköön liittyvän liiketoiminnan kehityksestä. Tähän liiketoimintaan kohdistuu suuria odotuksia, mutta myös erittäin merkittäviä riskejä. Cencorpilla on käynnissä useita euromäärältään merkittäviä neuvotteluja aurinkosähkömoduulitehtaiden tai yksittäisten kokonaisten tuotantolinjojen toimittamisesta yhtiön valmistusteknologiasta kiinnostuneille tahoille. Nämä neuvottelut ovat vielä kesken.

Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä toteutui Cencorpin historian suurin muutos. Cencorp myi 17.9.2014 tehdyllä sopimuksella 70% sen perinteisimmästä liiketoiminnasta, elektroniikkateollisuuden automaatiosta, jota yhtiö on harjoittanut jo yli 30 vuotta FTTK:lle. Päätös luopua elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoiminnasta oli osa yhtiön strategian mukaista muutosta keskittyä kehittämään ja tarjoamaan pelkästään uusiutuviin energiamuotoihin perustuvia ratkaisuja. Tässä vaiheessa Cencorp on keskittynyt erityisesti myymään, valmistamaan ja kehittämään PV (photovoltaic) -aurinkosähköteknologiaa. Yhtiö uskoo ensimmäisten aurinkosähköön liittyvien teknologia- ja voimalaitoskauppojen syntyvän tämän tilikauden loppupuolella tai vuoden 2015 alkupuolella.

Alkuperäisestä pääliiketoiminnasta luopumiseen liittyy myös merkittäviä riskejä, joista suurin on lähitulevaisuudessa saatavaksi oletettujen cleantech –sopimusten aikataulun lykkääntyminen ja mahdollisen lykkääntymisen vaikutus yhtiön rahoitusasemaan sekä toiminnan jatkuvuuteen.

Cencorpin liiketoimintaan liittyviä riskejä on käsitelty tämän osavuosikatsauksen kohdassa ”Riskienhallinta, riskit ja epävarmuustekijät”.

KATSAUS SEGMENTEITTÄIN

Katsauskauden eli heinä – syyskuun liikevaihto pieneni tilikauden 2013 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 85,0 % 0,1 miljoonaan euroon. Käyttökate heikentyi -0,6 miljoonaan euroon vuoden takaisesta -0,5 miljoonasta eurosta. Cencorp ei tule enää jatkossa raportoimaan kirjallisia katsauksia LAS-ja LCM-segmenteistä. Niihin liittynyt liiketoiminta on siirtynyt 17.9.2014 alkaen Cencorp Automation Oy:n omistukseen, josta Cencorp omistaa tällä hetkellä 30 % ja FTTK 70 %.

Puhtaan energian sovellutukset (CCE)

Cencorpin Puhtaan energian sovellutukset -segmentin toiminta tilikauden kolmannella neljänneksellä keskittyi ennen kaikkea CBS-tuotannon aloittamiseen Mikkelin tehtaalla ja neuvotteilla olevien projektien kauppojen kotiuttamiseen. Yhtiöllä on aiemmin tiedotetun mukaisesti käynnissä neuvotteluja tuotantoteknologiaan liittyvien projektien myymiseksi. Kolmannen vuosineljänneksen aikana yhtiö pyrki aktiivisesti edistämään käynnissä olevien kauppaneuvotteluiden etenemistä. Vaikka eri maissa ja kulttuureissa toimivien asiakkaiden ja yhteistyökumppanien todellista päätöksentekoprosessia on vaikea aukottomasti selvittää, on yhtiö kohtuullisen vakuuttunut mahdollisuuksistaan solmia merkittäviä toimitus- tai valmistusyhteistyösopimuksia vielä ennen tämän vuoden loppua tai vuoden 2015 alkupuolella.

Cencorpin Puhtaan energian sovellukset -segmentin liikevaihto tulee jatkossa muodostumaan neljästä eri tuotekonseptista, jotka ovat:

1. Aurinkosähkömoduulit ja –järjestelmät

Moduulien ja pienten aurinkosähköjärjestelmien myynti on ehkä Cencorpin näkyvin, mutta liikevaihtopotentiaaliltaan pienin tuoteryhmä. Cencorpin aurinkosähkömoduulit valmistetaan kaikki yhtiön tehtaalla Mikkelissä. Niitä toimitetaan pääasiallisesti yhtiön jakelija- tai valmistuspartnereille. Lisäksi yhtiö toimittaa pieniä määriä aurinkosähkövoimaloita/-järjestelmiä kotimaisille suora-asiakkaille. Tähän mennnessä Cencorp on toimittanut yhteensä 14 pientä voimalaitosta Suomeen.

Yhtiön Mikkelin tehtaan nykyinen kapasiteetti on suunniteltu tuottamaan vuodessa enintään 6 – 8 miljoonan euron arvosta aurinkosähkömoduuleita tämän hetkisin maailmanmarkkinahinnoin. Moduulien myynti ei siten muodosta oleellista osaa yhtiön tavoittelemasta myynnistä.

Cencorpin ensimmäinen, täysin itse kehitetty moduulireseptiikka on läpäissyt saksalaisen Fraunhofer ISE:n (Institute for Solar Energy Systems) vaativan testiohjelman mahdollistaen moduulin sertifioinnin kaikilla yhtiön tavoittelemilla myyntialueilla. Cencorpin tai sen valmistuspartnerien on tarvittavan hallinnollisen sertifioinnin jälkeen mahdollista tarjota moduuliaan myös niihin tarjouskilpailuihin, joissa osallistujilta vaaditaan ko. sertifiointia.

2. Tuotantolinjat ja niidenosat

Tyypillisesti tuotantolinjoja tilaavat asiakkaat kehittyneillä markkinoilla, esimerkiksi Kiinassa, ovat yhtiöitä, jotka valmistavat jo nyt perinteisiä H-kuvioituja aurinkosähkömoduuleita ja haluavat siirtyä tuottamaan seuraavan sukupolven takakontaktimoduuleita. Cencorpilla olevan tiedon mukaan ainakin yksi maailman tämän hetken suurimmista valmistajista on julkisesti ilmoittanut siirtyvänsä takakontaktiteknologiaan jo vuonna 2015. Tällaisilla asiakkailla on useimmiten hallussaan oma moduulireseptiikka ja tarve ainoastaan tuotantokoneille. Tyypillinen markkinahinta CBS-moduulien tuotantokoneista tai -valmistuslinjasta on Cencorpin arvion mukaan 4 – 6 miljoonaa euroa.

Yhtiö neuvottelee parhaillaan aurinkosähkömoduulitehtaiden tai yksittäisten tuotantolinjojen toimittamisesta usean Cencorpin valmistusteknologiasta kiinnostuneen asiakkaan kanssa eri puolilla maailmaa. Neuvotteluiden kohteena olevien sopimusten arvot vaihtelevat noin 4 miljoonan euron ja noin 20 miljoonan euron välillä.

Mikäli Cencorp onnistuu saavuttamaan tavoittelemansa markkina-aseman CBS-tuotantolinjojen toimittajana, mahdollistaa odotettu markkinakehitys muutamien kymmenien tuotantolinjojen tilaukset seuraavan viiden vuoden aikana. Yhtiö arvioi ensimmäisen tällaisen tuotantolinjatilauksen toteutuvan vuoden 2015 aikana.

3. Valmistuspartnerit

Cencorp neuvottelee parhaillaan useiden potentiaalisten valmistuspartnereiden kanssa yhteistyösopimuksista, joissa alalle pyrkivät, uudet valmistajat sitoutuisivat Cencorpin tuotantoteknologiaan sekä moduulireseptiikkaan. Tällaisissa tapauksissa Cencorp toimittaisi partnerille tehtaan avaimet käteen -periaatteella ja sitoutuisi tarvittaessa valmistusyhtiöön vähemmistöosakkaana. Valmistuspartneriyritykset toimivat pääasiassa kehittyvillä markkinoilla tuottaen aurinkosähkömoduuleita paikallisille sekä lähialueiden markkinoille. Tyypillinen tehtaan avaimet käteen -toimitus ylittää arvoltaan 10 miljoonaa euroa. Cencorp pyrkii solmimaan seuraavan viiden vuoden aikana vähintään 10 valmistuspartnerisopimusta. Ensimmäinen valmistuspartnerisopimus on mahdollista solmia vielä tämän tilikauden aikana tai viimeistään vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä.

4. Erikoiskomponentit

Cencorpin strategian tärkein ja liikevaihtopotentiaaliltaan merkittävin osa on erikoiskomponenttien toimitukset. Ensimmäinen Cencorpin tarjoama erikoiskomponentti on yhtiössä itse kehitetty CBS-taustavirtajohde. Kaikki taustavirtajohdemoduulit tarvitsevat toimiakseen taustavirtajohteen. Yksi normaalikokoinen taustavirtajohteeseen perustuva tuotantolinja tarvitsee täydellä teholla toimiessaan noin 300.000 – 500.000 taustavirtajohdetta vuodessa. Tällä hetkellä oletettavalla lähitulevaisuuden hintatasolla arvioituna tarvitsee jokainen tuotantolinja taustavirtajohteita noin 5 – 11 miljoonan euron arvosta vuosittain.

Tulevaisuudessa Cencorp suunnittelee myös tarjoavansa partnereilleen muita erikoiskomponentteja. Tällaisia komponentteja voivat olla esimerkiksi erilaiset älykomponentit, virran varastointiin liittyvät komponentit sekä erityiset taustavirtajohteeseen perustuvat piikiekkoteknologiat.

Cencorpin tavoitteet sekä markkinaosuudesta että partnerien määrästä ovat kunnianhimoisia ja niiden saavuttamiseen sisältyy merkittäviä riskejä. Yhtiö uskoo kuitenkin olevansa teknologisen konseptinsa kanssa hyvissä asemissa tavoitteidensa saavuttamiseksi. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää riittävän rahoituksen järjestymsitä.

Katsauskauden puhtaaseen energiaan eli jatkuviin toimintoihin kohdistuneet bruttoinvestoinnit olivat 0,1 miljoonaa euroa lopetettujen toimintojen investointien ollessa 0,2 miljoonaa euroa.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä solmittiin aiesopimus Intian suurimpiin kuuluvan moduulivalmistaja Vikram Solarin kanssa. Kaupalliset neuvottelut Vikram Solarin kanssa jatkuvat edelleen, minkä lisäksi osapuolet testaavat yhteistyössä Cencorpin CBS -aurinkosähkömoduuleita. Vikram Solar on myös aloittanut Cencorpin teknologiaan perustuvien moduulien koemarkkinoinnin. Yhtiö tiedottaa erikseen, kun sopimuksen toteutuksessa Vikramin kanssa edetään seuraavaan vaiheeseen. Sopimuksen toteutumiseen liittyy kuitenkin vielä riskejä.

Laser- ja automaatiosovellutukset (LAS)

Luovuttuaan LAS- ja LCM-liiketoimintayksiköiden liiketoiminnasta Cencorp ei enää raportoi näiden segmenttien tapahtumista. Cencorpin osakkuusyhtiön Cencorp Automation Oy:n tuloskehitys raportoidaan jatkossa tuloslaskelman kohdassa ”Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta.”

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Cencorp toimii puhtaan energian sovellusalalla.

Cencorp-konsernin toimintaympäristö on maailmanlaajuinen. Yhtiön puhtaan energian asiakkaat ovat yhtiöitä, jotka toimittavat tuotteitaan paikallisesti ja / tai maailmanlaajuisesti.

TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Cencorpin merkittävimmät tuote- ja palvelukokonaisuudet on tarkoitettu palvelemaan PV (photovoltaic)-aurinkosähkömarkkinoita. Cencorpin reseptiikalla ja tuotantoautomaatiolaitteilla pystytään valmistamaan edistyksellisiä taustavirtajohteeseen perustuvia aurinkosähkömoduuleita.

Yleinen markkinailmapiiri aurinkosähköinvestoinneissa parantui merkittävästi vuoden 2013 lopulla. Sama kehitys jatkui vuoden 2014 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Monet jo asemansa vakiinnuttaneet aurinkomoduulien valmistajat ovat alkaneet suunnitella uusia kapasiteetti-investointeja osin tuotantonsa lisäämiseksi ja osin korvaamaan vanhentuvaa H-tyypin aurinkosähkömoduulien valmistuskapasiteettia. Katsauskaudella Cencorpilla olevan tiedon mukaan ainakin yksi maailman johtavista PV-moduulin valmistajista ilmoitti julkisuudessa ottavansa taustavirtajohdelähteeseen perustuvan moduuliteknologian käyttöön jo vuonna 2015. Tämä vahvistaa Cencorpin käsitystä taustavirtajohdeteknologian paremmuudesta perinteiseen H-kuvioituun teknologiaan verrattuna.

Merkit kiinnostuksen heräämiseen aurinkoenergian käyttöön Suomessakin sekä yksityisessä kysynnässä että poliittisessa päätöksenteossa ovat olleet havaittavissa kuluvan vuoden aikana. Cencorp on pyrkinyt omalta osaltaan aktiivisesti vaikuttamaan keskustelunavauksiin ja antamaan näkemyksensä siitä, mihin suuntaan päätöksentekoa tulisi viedä.

Maailmanlaajuisesti alalle on Cencorpilla olevan tiedon mukaan syntymässä lukuisia uusia paikallisia valmistajia, joiden kiinnostus viimeisintä valmistusautomaatiota ja moduulireseptiikkaa kohtaan kasvaa. Cencorpin konseptia vastaavaa kokonaistarjontaa ei ole tällä hetkellä yhtiön tietojen mukaan saatavilla avaimet käteen -periaatteella missään maailmalla. Cencorpin teknologia on jo nyt valmis vastaamaan kasvavaan kysyntään, mikäli yhtiön rahoitusjärjestelyt onnistuvat.

Cencorpin aurinkosähkömoduulien koetuotantolaitoksen ensimmäinen vaihe on toiminnassa Mikkelissä. Ensimmäiset kaupalliset moduulitoimitukset on toimitettu. Toimitusten arvo ei ole ollut vielä taloudellisesti merkittävä. Cencorp on lisäksi alkanut tarjota, aluksi lähinnä Suomessa, omilla moduuleillaan varustettuja, avaimet käteen toimitettavia aurinkosähkövoimaloita. Yhtiö solmi toukokuussa 2014 sopimuksen Etelä-Savon Energian kanssa noin 50 Kwh kokoisen aurinkosähkövoimalan toimituksesta. Nämä pienvoimalatoimitukset eivät normaalioloissa ylitä Cencorpin 0,4 miljoonan euron tiedotusrajaa ja yhtiö tiedottaa vain tämän rajan ylittävistä tai muuten strategisesti tärkeistä sopimuksista.

Cencorp korostaa strategiansa perustuvan ennen kaikkea aurinkosähkömoduulien tuotantoteknologian ja erikoiskomponenttien toimituksiin valtaosin kansainvälisille markkinoille. Yhtiön kiinnostavimpia markkina–alueita lähivuosina tulevat olemaan monet kehittyvät markkinat. Neuvotteluja teknologian toimittamisesta käydään tällä hetkellä Intiaan, Kiinaan, Brasiliaan, Dominikaaniseen tasavaltaan sekä useisiin Afrikan maihin. Lisäksi neuvotteluja käydään monien kehittyneissä teollisuusmaissa, mm. Japanissa, toimivien yritysten kanssa.

Cencorp on kehittänyt täysautomaattista ”CBS-aurinkosähkömoduulien tuotantoteknologiaa noin kahden vuoden ajan. Teknologia on esitelty lähes kaikille merkittäville aurinkomoduulivalmistajille. Teknologiaan liittyviä innovaatioita on suojattu jättämällä useita patenttihakemuksia. Markkinoilla on toistaiseksi rajallinen määrä kilpailijoita ja asiakaspalaute Cencorpin tuotantoteknologiasta on ollut positiivista. Cencorpin tuotantoteknologian erityispiirteitä ovat sen korkea automaatioaste, helppokäyttöisyys ja pieni tilantarve. Aurinkomoduulien tuotantoteknologian käyttöönotto nollatilanteesta toimintaansa aloittavalle taholle vaatii noin 6 – 15 miljoonan euron alkuinvestoinnin infrastruktuurin tasosta ja kapasiteettitarpeesta riippuen.

Cencorp on 21.8.2012 tiedotetun mukaisesti päättänyt lopettaa toistaiseksi markkinaohjeistuksen antamisen kokonaan, koska yhtiö on muuttumassa pelkästään puhtaan energian teknologiaratkaisuja toimittavaksi yhtiöksi. Murrosvaiheen ollessa edelleen osittain kesken Cencorp ei anna markkinaohjeistusta vuodelle 2014, eikä toimitusjohtajalle asetetut päivitetyt tavoitteet vuosille 2015 -2017 ole myöskään yhtiön markkinaohjeistus. Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen liittyy erittäin merkittäviä riskejä.

Cencorpin tulevaisuuden näkymät tulevat olemaan jatkossa täysin riippuvaisia yhtiön kyvystä saavuttaa

tavoiteltu markkina-asema globaaleilla aurinkosähkömarkkinoilla sekä yhtiön lyhyen aikavälin

välirahoituksesta ja pitkän aikavälin rahoituksesta. Jos yhtiö ei kuitenkaan onnistuisi rahoituksen

järjestämisessä, on mahdollista, että yhtiö ei riittävässä määrin tai riittävän nopeasti kykenisi

realisoimaan omaisuuttaan ja maksamaan velkojaan turvatakseen liiketoiminnan jatkuvuuden. Riskejä on

käsitelty tarkemmin tämän osavuosikatsauksen kohdassa ”Riskienhallinta, riskit ja epävarmuustekijät.”

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET TOIMITUSJOHTAJALLE

Toimitusjohtajan pitkänaikavälin tavoitteet ovat:

– Cencorpin lyhyen- ja pitkänaikavälin rahoituksen varmistaminen

– Jäljellä olevan murrosvaiheen huolellinen, mutta nopea läpivienti Cencorpin muuttamiseksi puhtaan energian sovelluksia (”cleantech”) kehittäväksi ja tarjoavaksi yhtiöksi. Tämän tavoitteen osalta elektroniikateollisuuden automaatioliiketoiminnan kauppa on jo 70 prosenttisesti toteutettu FTTK:n kanssa ja neuvottelut RFID ja matkapuhelimien joustavan elektroniikan valmistusliiketoiminnan myymiseksi ovat käynnissä.

– Cencorpin tulevaisuuden tavoitteena on vahva asema eri markkina-alueilla paikallisesti valmistettujen, korkealaatuisten ja valmistuksessa automaatiota ja lasertekniikkaa hyödyntävien aurinkosähkömoduulien, niiden komponenttien ja erityisesti aurinkosähkömoduulitehtaiden toimittajana.

– Cencorpin tavoitteena on omistaja-arvon lisääminen kasvun ja kannattavuuden avulla. Cencorp keskittyy kasvuun cleantech -liiketoiminnassa, jossa sillä olisi tuoteratkaisunsa ansiosta hyvät mahdollisuudet saavuttaa vahva globaali asema ja nopea kasvu.

– Cencorp on aiemmin ilmoittanut, että se arvioi tarvittaessa uudelleen toimitusjohtajalle asetetut pitkänaikavälin tavoitteet vuoden 2014 toisella vuosipuoliskolla. Yhtiö on arvioinut nyt toimitusjohtajan taloudellisia tavoitteita osana rahoitusrakenteen kehittämissuunnitelmiaan. Tehdyt arviot perustuvat laskelmiin, jotka on tehty yhteistyössä pitkänaikavälin rahoituksen hankinnassa Cencorpia avustavan pankkiiriliikkeen kanssa.

Cencorp on 21.8.2012 tiedotetun mukaisesti päättänyt lopettaa toistaiseksi markkinaohjeistuksen antamisen kokonaan, koska yhtiö on muuttumassa pelkästään puhtaan energian teknologiaratkaisuja toimittavaksi yhtiöksi. Murrosvaiheen ollessa edelleen osittain kesken Cencorp ei anna markkinaohjeistusta vuodelle 2014, eikä toimitusjohtajalle asetetut päivitetyt tavoitteet vuosille 2015 -2017 ole myöskään yhtiön markkinaohjeistus. Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen liittyy erittäin merkittäviä riskejä.

Perustuen Cencorpin tähän mennessä puhtaan energian liiketoiminnasta hankkimaan kokemukseen, yhtiön tietoon alan teknologian kehityksestä ja yhtiön omaan arvioon markkinakehityksestä, Cencorpin hallitus on 12.11.2014 pitämässään kokouksessa tarkentanut toimitusjohtajan pitkänaikavälin taloudellisia tavoitteita ja niiden aikataulua. Toimitusjohtajan tavoitteet perustuvat yhtiön jo aiemmin esittämään liiketoimintamalliin, jossa Cencorpin puhtaan energian tuotantoteknologiaa ostavien asiakkaiden oletetaan ostavan myös osan aurinkosähkömoduulien avainkomponenteista Cencorpilta. Toimitusjohtajan tavoitteissa on arvioitu myytävän yksi aurinkosähkömoduulitehdas ja yksi tuotantolinja vuonna 2015. Yhteensä vuoden 2017 loppuun mennessä olisi tavoitteen mukaisesti toimitettu noin kymmenen aurinkosähkömoduulitehdasta ja noin kymmenen tuotantolinjaa.

Toimitusjohtajan aiempi liikevaihtotavoite oli yli 200 miljoonaa euroa vuoden 2016 loppuun mennessä. Aiemmin julkaistusta tavoitteesta poiketen myyntiprojektien oletettua läpimenoaikaa on pidennetty ennenkaikkea siksi, että aiempaa arviota merkittävämmän osan myynnistä ennustetaan nyt kohdistuvan kehittyviin maihin. Päätösprosessien arvioidaan kehittyvissä maissa olevan hitaampaa kehittyneiden maiden vastaaviin prosesseihin verrattuna.

Kehittyneissä maissa siirtyminen CBS-takakontaktiteknologiaan on ollut oletettua hitaampaa, koska perinteisten aurinkosähkömoduuleiden ylikapasiteetti markkinoilla ei ole purkautunut vielä siinä määrin, että investoinnit uuteen CBS-takakontaktiteknologiaan olisivat alkaneet. Cencorpilla olevan tiedon mukaan kuitenkin yksi maailman tämän hetken suurimmista valmistajista on julkisesti ilmoittanut siirtyvänsä takakontaktiteknologiaan jo vuonna 2015. Cencorpin käsityksen mukaan sen CBS komponentit ovat valmiina vastaamaan kysyntään, kun investoinnit alkavat.

Edellä esittämiensä oletusten perusteella yhtiön hallitus on tarkentanut toimitusjohtajan tavoitteita, jotka eivät ole yhtiön markkinaohjeistus, seuraavasti: Vuoden 2015 liikevaihtotavoite on n. 10 – 15 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 liikevaihtotavoite on n. 45 – 55 miljoonaa euroa ja vuoden 2017 n. 150 – 200 miljoonaa euroa. Toimitusjohtajan tavoitteiden saavuttaminen edellyttää komponenttimyynnin toteutumista suunnitellusti siten että komponenttimyynti olisi noin kaksi kolmasosaa vuoden 2017 liikevaihdosta.

Toimitusjohtajan pitkänaikavälin tavoitteisiin ja yhtiön liiketoimintamallin toteutumiseen sisältyy erittäin merkittäviä riskejä eivätkä tavoitteet ole yhtiön markkinaohjeistus. Toimitusjohtajan pitkänaikavälin tavoitteet ja niiden saavuttaminen ovat täysin riippuvaisia yhtiön lyhyen aikavälin rahoituksen riittävyydestä ja pitkänaikavälin rahoitusratkaisun onnistumisesta. Pitkänaikavälin rahoitusta koskevat neuvottelut ovat kesken. Toimitusjohtajan pitkänaikavälin tavoitteisiin liittyviä riskejä käsitellään tarkemmin myöhemmin tässä osavuosikatsauksessa kohdassa ”Riskienhallinta, riskit ja epävarmuustekijät”.

RAHOITUS

Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli tammi-syyskuussa-3,4 miljoonaa euroa (-1,6 miljoonaa euroa). Myyntisaamiset olivat katsauskauden lopussa 0,9 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa). Yhtiön nettorahoituskulut olivat -0,5 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa).

Omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa -37,6 prosenttia (8,5 %) ja osakekohtainen oma pääoma oli -0,006 euroa (0,005 euroa). Omavaraisuusaste pääomalainat mukaanlukien oli -12,6 prosenttia (30,6 %). Katsauskauden päättyessä konsernin rahavarat olivat 0,9 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa) ja käyttämättömien vientilimiittiluoton ja pankkitakauslimiitin määrä oli 0,0 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa).

Cencorpin rahoitustilanne on edelleen erittäin tiukka. Yhtiö on kartoittanut eri vaihtoehtoja sekä

lyhyen että pitkän aikavälin rahoituksensa järjestämiseksi ja sen varmistamiseksi, että yhtiön

cleantech–strategia saadaan toteutettua suunnitellusti. Cencorpilla on käynnissä neuvotteluita

kansainvälisten sijoittajien kanssa yhtiön rahoitusratkaisun löytämiseksi. Neuvottelut, joissa

yhtiötä avustaa lontoolainen pankkiiriliike, ovat kesken ja Cencorpin arvion mukaan ratkaisuja

tältä osin olisi odotettavissa vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Cencorpin tavoitteena

on mahdollisuuksien mukaan olla aikataulullisesti kiirehtimättä pitkän aikavälin rahoitusneuvotteluissa

parhaan mahdollisen omistaja-arvon varmistamiseksi yhtiön nykyisille osakkeenomistajille.

Cencorp sopi katsauskaudella elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintansa myynnistä FTTK:lle.

Liiketoimintakauppa toi yhtiölle käyttöpääomaa, mutta kaupan yhteydessä sovitut yhtiön rahoituslimiittien

pienennykset heikensivät omalta osaltaan kaupan positiivista kassavaikutusta. Yritysjärjestelyllä on

Cencorpin arvion mukaan, muuntoero huomioiden lievästi positiivinen vaikutus Cencorp –konsernin

tulokseen. Lopullinen tulosvaikutus selviää neljännen vuosineljänneksen aikana.

Tarkasteltaessa Cencorpin lyhyen aikavälin rahoitusta yhtiön ensisijainen tavoite on kääntää liiketoiminnan kassavirta ennen investointeja positiiviseksi tämän hetken kustannustasolla mahdollisimman pian.

Mikäli Puhtaan energian sovellukset liiketoimintasegmenttiin liittyvien tilausten saamisessa tapahtuu viivästyksiä tai markkinatilanne muuttuisi heikommaksi yhtiön arvioimasta, voi tilausten muuttuminen liikevaihdoksi hidastua ja näin vaikuttaa merkittävästi aikatauluun, jossa kassavirta ennen investointeja kääntyisi positiiviseksi. Tällöin yhtiön rahoitustilanne tiukentuisi entisestään, mikäli muut käynnissä olevat rahoitus- ja liiketoimintakauppajärjestelyt eivät olisi siihen mennessä toteutuneet kokonaan tai osittain.

Toisena tavoitteena liittyen lyhyen aikavälin rahoitukseen on välirahoituksen hankkiminen yhtiölle, kunnes edellä mainittu pitkän aikavälin rahoitus on varmistunut. Välirahoitus yhdistettynä liiketoiminnan kassavirran ennen investointeja kääntymiseen positiiviseksi varmistaisi yhtiön käsityksen mukaan rahoituksen riittävyyden seuraavaksi 12 kuukaudeksi tai siihen asti kunnes pitkän aikavälin rahoitusratkaisu arviolta vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana on ratkennut.

Osana elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintakaupan voimaantuloa Cencorp on sopi Danske Bankin kanssa, että sen käytössä oleva vientirahoituslimiitti pienenee 1,5 miljoonasta eurosta 1,0 miljoonaan euroon, takauslimiitti pienenee 1,25 miljoonasta eurosta 0,75 miljoonaan euroon ja luotollisen tilin limiitti pienenee 1,25 miljoonasta eurosta 0,95 miljoonaan euroon. Lisäksi Danske Bankin kanssa sovittiin 0,4 miljoonan euron käteispantista, joka vapautui, kun Cencorpin FTTK:lle etumaksua varten järjestämä 0,4 miljoonan euron pankkitakaus vapautui lokakuussa. Edelleen yhtiö on sopinut Finnveran kanssa, että Finnveran takaus yhtiön rahoituslimiiteille pysyy voimassa 0,3 miljoonan euron käteispanttia vastaan. Lyhyellä aikavälillä luotollisen tilin limiitin pieneneminen yhdessä vientirahoituslimiitin pienenemisen kanssa ja lyhytaikaiseksi tarkoitetut yhteensä 0,7 miljoonan euron käteispantit Danske Bankille ja Finnveralle ovat vaikuttaneet ja edelleen vaikuttavat yhtiön rahoituksen riittävyyteen.

Cencorp on aiemmin arvioinut että FTTK:n kanssa voimaan tulleen kaupan jälkeen yhtiön välirahoitus vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun asti on turvattu, edellyttäen että yhtiöllä on käytössään aiemmat vähintään 4,0 miljoonan euron rahoituslimiitit. Rahoituslimiittien pieneneminen 2,7 miljoonaan euroon asettaa kuitenkin aikataulupaineita pitkänaikavälin rahoituksen järjestämiseksi ja sen varmistamiseksi, että yhtiön cleantech-strategia saadaan toteutettua suunnitellusti. Jatkossa Cencorp tullee tarvitsemaan oleellisesti suurempia limiittejä cleantech -strategiansa mukaisia puhtaan energian teknologiavientiprojektejaan varten.

Cencorpilla on käynnissä neuvotteluita kansainvälisten sijoittajien kanssa yhtiön pitkän aikavälin rahoitusratkaisun löytämiseksi. Neuvottelut, joissa Cencorpia avustaa lontoolainen pankkiiriliike, ovat kesken ja Cencorpin arvion mukaan ratkaisuja tältä osin olisi odotettavissa vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Cencorpin kahdentoista kuukauden rahoituksen riittävyyteen liittyy erittäin merkittäviä riskejä. Danske Bankin rahoituslimiittien pienenemisen johdosta Cencorpin tämän hetkisen käsityksen mukaan yhtiö voi tarvita lisää välirahoitusta siihen asti kunnes pitkänaikavälin rahoitusratkaisu on varmistunut ja yhtiön liiketoiminnan kassavirta on kääntynyt positiiviseksi. Yhtiön käyttöpääomavaje on edelleen merkittävä siihen asti kunnes ensimmäinen isompi aurinkosähkömoduulien tuotantoteknologian toimitus tuottaa positiivista kassavirtaa ja/tai RFID- ja matkapuhelimien joustavan elektroniikan valmistusliiketoiminta on myyty.

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomuksessa yhtiön tilintarkastaja kiinnitti ns. tietyn seikan painottamista

koskevalla lisätiedolla huomiota yhtiön rahoitusriskien hallintaan seuraavasti: ”Lausuntoamme

mukauttamatta haluamme kiinnittää huomiota tilinpäätöksen laatimisperustaan ja liitetietoon 29

Rahoitusriskien hallinta. Tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuus olettamalla. Toiminnan jatkuvuus

edellyttää, että yhtiö kykenee vuoden 2014 aikana hankkimaan lisärahoitusta, neuvottelemaan muutoksia

maksuehtoihin ja että liiketoiminnan kassavirta kääntyy positiiviseksi. Jos yhtiö ei kuitenkaan

onnistuisi rahoituksen järjestämisessä, on mahdollista, että yhtiö ei riittävässä määrin tai riittävän

nopeasti kykene realisoimaan omaisuuttaan ja maksamaan velkojaan tavanomaisessa liiketoiminnassa.

Nämä tekijät yhdessä muiden toimintakertomuksessa ja liitetiedoissa mainittujen seikkojen ohella

osoittavat olennaista epävarmuutta, joka saattaa kyseenalaistaa yhtiön toiminnan jatkuvuuden.”

Mikäli yhtiö ei onnistu turvaamaan riittävää lyhyen ja pitkän aikavälin rahoitusta, yhtiön toiminnan jatkuvuus voi olla vaarassa.

TUOTEKEHITYS

Konsernin tuotekehityskulut olivat tammi-syyskuussa 1,3 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa)eli 22,5 (15,3) prosenttia liikevaihdosta. Konsernin jatkuvien liiketoimintojen tuotekehityskulut olivat tammi-syyskuussa 0,8 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa) eli 103,7 (21,2) prosenttia liikevaihdosta.

INVESTOINNIT

Katsauskauden bruttoinvestoinnit jatkuviin liiketoimintoihin olivat tammi-syyskuussa 0,1 miljoonaa euroa (2,6 miljoonaa euroa). Investoinnit kohdistuivat lähes kokonaan kehittämismenoihin.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli syyskuun lopussa 26 (152) henkilöä, joista 19 henkilöä työskenteli Suomessa, 5 henkilöä Kiinassa sekä 2 henkilöä muissa maissa. Katsauskaudella palkka- ja palkkiokulut olivat yhteensä 2,7 miljoonaa euroa (3,1 miljoonaa euroa).

OSAKKEET JA OMISTAJAT

Cencorpin osakepääoma katsauskauden päättyessä 30.9.2014 oli 3.425.059,10 euroa. Osakemäärä oli 862.472.136 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet yhtiössä. Cencorpin hallussa ei ollut tilikauden päättyessä yhtiön omia osakkeita.

Yhtiöllä oli syyskuun 2014 lopussa yhteensä 6 251 osakkeenomistajaa, ja osakkeista 0,6 prosenttia oli ulkomaalaisomistuksessa. Kymmenen suurimman osakkeenomistajan hallussa oli 30.9.2014 yhteensä 81,4 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.

Suurimmat omistajat 30.9.2014

Osakkeita Ääniä
1. SAVCOR GROUP OY 342 191 142 39,7
2. SAVCOR GROUP LIMITED 133 333 333 15,5
3. GASELLI CAPITAL OY 95 000 000 11,0
4. KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA 63 673 860 7,4
5. SAVCOR INVEST B.V. 39 374 994 4,6
6. FRATELLI OY 9 223 250 1,1
7. SCI INVEST OY 6 870 645 0,8
8. NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 4 439 419 0,5
9. TROBE OY 4 000 000 0,5
10.HUHTALA KAI 3 687 500 0,4
MUUT 160 677 993 18,6
YHTEENSÄ 862 472 136 100,0

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja määräysvaltayhteisöineen omistivat 30.9.2014 yhteensä 616.770.114 osaketta, mikä oli noin 71,5 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Yhtiön toimitusjohtaja Iikka Savisalo määräysvaltayhteisöineen omisti kauden lopussa 521.770.114 yhtiön osaketta, ja 15.852.856 vaihtovelkakirjalaina I/2012 liittyvää optio-oikeutta.

Cencorpin osakkeen kurssi vaihteli tammi-syyskuussa 0,01 euron ja 0,04 euron välillä. Keskikurssi oli 0,02 euroa ja päätöskurssi syyskuun lopussa 0,01 euroa. Cencorpin osakkeen vaihto oli tammi-syyskuussa 2,7 miljoonaa euroa ja 125,3 miljoonaa osaketta. Osakkeiden markkina-arvo syyskuun lopussa oli 12,1 miljoonaa euroa.

Yhtiön johdolle ei myönnetty kauden aikana osakeoptioita. Yhtiöllä oli 30.9.2014 vaihtovelkakirjalaina I/2012:een liittyviä optiota 15.852.856 kappaletta, joiden merkintäaika päättyi 7.9.2014. Vaihtovelkakirjalaina I/2012:aan liittyvät optiot ovat SCI Invest Oy:n ja Savcor Group Oy:n hallussa. Yhtiöllä oli 30.9.2014 vaihtovelkakirjalaina I/2013:een liittyviä optiota 30.000.000 kappaletta, joiden merkintäaika päättyy 2.6.2015. Vaihtovelkakirjalaina I/2013:aan liittyvät optiot ovat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran ja Oy Ingman Finance Ab:een hallussa.

VOIMASSAOLEVAT OSAKEANTIVALTUUTUKSET

Cencorpin 30.1.2012 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti antaa hallitukselle antivaltuutuksen 100.000.000 uuteen osakkeeseen. Valtuutusta on jäljellä 36.411.608 osaketta.

Cencorpin 4.12.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallitukselle annettavan valtuutuksen päättää osakeannista yhtiön osakkeenomistajille ja yhtiön vaihtovelkakirjanlainojen haltijoille siten, että valtuutuksen nojalla osakeannissa annettavien yhtiön osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 510.000.000 yhtiön uutta osaketta. Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista osakeannin muista ehdoista. Valtuutus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus ei kumoa aiempia osakeantivaltuutuksia. Valtuutuksesta 508.151.045 kappaletta käytettiin 24.1.2014 päättyneessä osakeannissa. Valtuutusta on jäljellä 1.848.955 osaketta.

KATSAUSKAUDEN AIKAISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

CENCORPIN ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN AUTOMAATIOLIIKETOIMINNAN KAUPPA TULI VOIMAAN 17.9.2014

Cencorp tiedotti 25.8.2014 allekirjoittaneensa sopimuksen,jonka mukaan FTTK ostaa enemmistöosuuden Cencorpin elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoiminnasta (”Kauppa”).

Cencorp siirsi FTTK:n kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintansa perustamalleen täysin omistamalleen tytäryhtiölle Cencorp Automation Oy:lle. Edelleen, FTTK osti aiemmin allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti 70 prosenttia Cencorp Automation Oy:n osakkeista 2,66 miljoonan euron käteiskauppahinnalla. Osapuolet totesivat 17.9.2014 että Kaupan ehdot olivat täyttyneet ja näin ollen Kauppa tuli voimaan. Kaupan voimaantulon yhteydessä FTTK:n ja Cencorpin välinen Cencorp Automation Oy:tä koskeva osakassopimus astui myös voimaan.

FTTK:lla on oikeus päättää 17.12.2014 mennessä käyttääkö se oikeuttaan ostaa loput 30 prosenttia Cencorp Automation Oy:n osakkeista Cencorpilta 1,14 miljoonan euron käteiskauppahinnalla lisättynä 10 prosentin vuosikorolla kauppahinnan maksuhetkeen saakka. Mikäli FTTK päättää käyttää edellä sanotun osto-optionsa, FTTK maksaa sitä koskevan kauppahinnan 12 yhtä suuressa kuukausierässä siten, että ensimmäinen erä maksetaan 12 kuukauden kuluttua Kaupan voimaantulosta eli 17.9.2014. Optio-oikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että FTTK antaa maksamattomalle kauppahinnanosalle Cencorpin hyväksymän pankin pankkitakauksen.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Katsauskauden päättymisen 30.9.2014 jälkeisiä merkittäviä tapahtumia ei ole ollut.

RISKIENHALLINTA, RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu Cencorpin hallitukselle. Hallitus vastaa sisäisestä valvonnasta ja toimitusjohtaja huolehtii valvonnan käytännön järjestämisestä ja valvonnan toimivuuden seurannasta. Liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat koko konsernin kattavan raportointi- ja ennustejärjestelmän avulla.

Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että liiketoimintaan vaikuttavat olennaiset riskit tunnistetaan ja että niitä seurataan tarkoituksenmukaisesti. Yhtiön liiketoiminta- ja rahoitusriskejä hallinnoidaan keskitetysti konsernin talousosastolla ja riskeistä raportoidaan tarvittaessa konsernin hallitukselle.

Yhtiön ja sen liiketoiminnan pienen koon vuoksi Cencorpilla ei ole sisäisen tarkastuksen organisaatiota eikä tarkastusvaliokuntaa.

Yhtiön kahdentoista kuukauden rahoituksen riittävyyteen liittyy erittäin merkittäviä riskejä. Cencorpin johdon tämän hetkisen käsityksen mukaan yhtiö tarvitsee välirahoitusta siihen asti kunnes tämän osavuosikatsauksen kohdassa ”Rahoitus” esitetty pitkänaikavälin rahoitusratkaisu on varmistunut ja yhtiön liiketoiminnan kassavirta on kääntynyt positiiviseksi. Yhtiön käyttöpääomavaje on merkittävä siihen asti kunnes ensimmäinen isompi aurinkosähkömoduulien tuotantoteknologian toimitus tuottaa positiivista kassavirtaa tai RFID- ja matkapuhelimien joustavan elektroniikan valmistusliiketoiminta on myyty.

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomuksessa yhtiön tilintarkastaja kiinnitti ns. tietyn seikan

painottamista koskevalla lisätiedolla huomiota yhtiön rahoitusriskien hallintaan seuraavasti:

”Lausuntoamme mukauttamatta haluamme kiinnittää huomiota tilinpäätöksen laatimisperustaan ja

liitetietoon 29 Rahoitusriskien hallinta. Tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuus olettamalla.

Toiminnan jatkuvuus edellyttää, että yhtiö kykenee vuoden 2014 aikana hankkimaan lisärahoitusta,

neuvottelemaan muutoksia maksuehtoihin ja että liiketoiminnan kassavirta kääntyy positiiviseksi.

Jos yhtiö ei kuitenkaan onnistuisi rahoituksen järjestämisessä, on mahdollista, että yhtiö ei

riittävässä määrin tai riittävän nopeasti kykene realisoimaan omaisuuttaan ja maksamaan velkojaan

tavanomaisessa liiketoiminnassa. Nämä tekijät yhdessä muiden toimintakertomuksessa ja liitetiedoissa

mainittujen seikkojen ohella osoittavat olennaista epävarmuutta, joka saattaa kyseenalaistaa yhtiön

toiminnan jatkuvuuden.”

Mikäli yhtiö ei onnistu turvaamaan riittävää lyhyen ja pitkän aikavälin rahoitusta, yhtiön toiminnan jatkuvuus voi olla vaarassa.

Osana elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintakaupan voimaantuloa FTTK:n kanssa Cencorp sopi Danske Bankin kanssa, että sen käytössä oleva vientirahoituslimiitti pienenee 1,5 miljoonasta eurosta 1,0 miljoonaan euroon, takauslimiitti pienenee 1,25 miljoonasta eurosta 0,75 miljoonaan euroon ja luotollisen tilin limiitti pienenee 1,25 miljoonasta eurosta 0,95 miljoonaan euroon. Lisäksi Danske Bankin kanssa sovittiin 0,4 miljoonan euron käteispantista, joka vapautui, kun Cencorpin FTTK:lle etumaksua varten järjestämä 0,4 miljoonan euron pankkitakaus vapautui lokakuussa. Edelleen yhtiö on sopinut Finnveran kanssa, että Finnveran takaus yhtiön rahoituslimiiteille pysyy voimassa 0,3 miljoonan euron käteispanttia vastaan. Lyhyellä aikavälillä luotollisen tilin limiitin pieneneminen yhdessä vientirahoituslimiitin pienenemisen kanssa ja lyhytaikaiseksi tarkoitetut yhteensä 0,7 miljoonan euron käteispantit Danske Bankille ja Finnveralle ovat vaikuttaneet ja edelleen vaikuttavat yhtiön rahoituksen riittävyyteen.

Cencorp on aiemmin arvioinut että FTTK:n kanssa voimaan tulleen kaupan jälkeen yhtiön välirahoitus vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun asti on turvattu, edellyttäen että yhtiöllä on käytössään aiemmat vähintään 4,0 miljoonan euron rahoituslimiitit. Rahoituslimiittien pieneneminen 2,7 miljoonaan asettaa kuitenkin aikataulupaineita pitkänaikavälin rahoituksen järjestämiseksi ja sen varmistamiseksi, että yhtiön cleantech-strategia saadaan toteutettua suunnitellusti. Jatkossa Cencorp tullee tarvitsemaan oleellisesti suurempia limiittejä cleantech -strategiansa mukaisia puhtaan energian teknologiavientiprojektejaan varten.

Cencorpilla on käynnissä neuvotteluita kansainvälisten sijoittajien kanssa yhtiön pitkän aikavälin rahoitusratkaisun löytämiseksi. Neuvottelut, joissa Cencorpia avustaa lontoolainen pankkiiriliike, ovat kesken ja Cencorpin aiemman arvion mukaan ratkaisuja tältä osin olisi odotettavissa vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Rahoitusneuvottelujen onnistumiseen liittyy kuitenkin merkittäviä riskejä, eikä yhtiöllä ole varmuutta neuvotteluiden onnistumisesta osittain tai kokonaan.

Cencorpin kahdentoista kuukauden rahoituksen riittävyyteen liittyy edelleen erittäin merkittäviä riskejä. Danske Bankin rahoituslimiittien pienenemisen johdosta Cencorpin tämän hetkisen käsityksen mukaan yhtiö voi tarvita lisää välirahoitusta siihen asti kunnes pitkänaikavälin rahoitusratkaisu on varmistunut ja yhtiön liiketoiminnan kassavirta on kääntynyt positiiviseksi. Yhtiön käyttöpääomavaje on edelleen merkittävä siihen asti kunnes ensimmäinen isompi aurinkosähkömoduulien tuotantoteknologian toimitus tuottaa positiivista kassavirtaa ja/tai RFID- ja matkapuhelimien joustavan elektroniikan valmistusliiketoiminta on myyty.

Jos yhtiö ei onnistuisi rahoituksen järjestämisessä, on mahdollista, että yhtiö ei riittävässä määrin

tai riittävän nopeasti kykenisi realisoimaan omaisuuttaan. Cleantech–strategiansa seuraavan vaiheen

mukaisesti ja sen rahoittamiseksi Cencorp päätti myydä strategian ulkopuoliset toiminnot eli

elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoiminnan, mikä kauppa toteutui syyskuussa, sekä RFID- ja

matkapuhelimien joustavan elektroniikan valmistustoiminnan muuttuakseen pelkästään puhtaan energian

ratkaisuja toimittavaksi yhtiöksi. Yhtiöllä on käynnissä neuvotteluja RFID- ja matkapuhelimien

joustavan elektroniikan valmistustoiminnan myymiseksi. Yrityskauppoihin, niiden toteutumiseen ja

aikatauluun liittyy kuitenkin riskejä. Vaikka yhtiön johto on harkinnut ja selvittänyt

liiketoimintajärjestelyjä, on mahdollista, että niitä ei saada toteutettua riittävän nopeasti

rahoitustilanteen vahvistamiseksi.

Elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoiminnasta, joka oli Cencorpin pääliiketoiminta, luopumiseen liittyy merkittäviä riskejä, koska valtaosa yhtiön liikevaihdosta tuli myydystä liiketoiminnasta. Mikäli Puhtaan energian liiketoimintaan liittyvien cleantech-sopimusten saaminen lykkääntyisi merkittävästi suunnitellusta aikataulusta vaikuttaisi se negatiivisesti yhtiön rahoitusasemaan.

Toimialan suhdanteista riippuvan, vaikean ennustettavuuden vuoksi suurimmat liiketoimintaan liittyvät riskit liittyvät tuotteiden kysyntävaihteluihin ja toimintojen sopeuttamiseen kysynnän mukaisesti.

Kannattavuuden kannalta olennaisimmat riskit liittyvät riittävän laskutusvolyymin toteutumiseen Puhtaan energian liiketoimintasegmentissä.

Cencorp on ilmoittanut tavoitteekseen muuttua pelkästään cleantech-sovelluksia kehittäväksi ja tarjoavaksi yhtiöksi. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa vahva asema teknologiatoimittajana sellaisille moduulivalmistajille, jotka valmistavat paikallisesti eri markkina-alueilla Cencorpin automaatio-osaamista ja lasertekniikkaa hyväksikäyttäen Cencorpin omaan teknologiaan perustuvia, korkealaatuisia aurinkosähkömoduuleita. Näiden tavoitteiden saavuttamiseen ja yhtiön muutoksen onnistumiseen liittyy kuitenkin riskejä. Vaikka yhtiön strategia ja tavoitteet perustuvat markkinatuntemukseen ja teknisiin selvityksiin riskit ovat merkittävät eikä ole varmuutta, saavuttaako Cencorp asetetut tavoitteet kokonaan tai osittain. Cencorpin tulevaisuuden näkymät tulevat olemaan jatkossa merkittävästi riippuvaisia yhtiön kyvystä saavuttaa tavoiteltu markkina-asema globaaleilla aurinkosähkömoduulien markkinoilla sekä yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin rahoituksesta.

Kiinalaisen aurinkosähkömoduulivalmistajan kanssa allekirjoitettuun sitomattomaan aiesopimukseen toteutumiseen liittyy riskejä. Osapuolten väliset neuvottelut toimituksista, mukaan lukien sopimuksenyksityiskohtaiset ehdot, ovat vielä selvitysvaiheessa eikä sopimuksentoteutumisesta siten ole vielä varmuutta. Sopimuksen toteutuminen riippuulisäksi Cencorpin lyhyen- ja pitkänaikavälin rahoituksesta. Cencorp ei sen vuoksi voi vielä tässä vaiheessaarvioida sopimuksen mahdollista toteutumista, toteutumisajankohtaa, sopimuksenvaikutuksia yhtiöön tai siihen liittyviä lopullisia riskejä. Aurinkosähkömoduulien toimitussopimusta kiinalaiselle valmistajalle koskevan aiesopimuksen osalta on kuitenkin huomioitava, että sopimuksen arvioitu vähintään 20 miljoonan euron arvo kolmen vuoden aikana massatuotannon aloittamisesta säilynee vain osapuolia sitomattomana arviona myös siinä vaiheessa, mikäli aiesopimus muuttuu sitovaksi toimitussopimukseksi. Toimialalla asiakkaat eivät anna sitovia tilausarvioita.

Vikram Solarin kanssa allekirjoitettuun sitomattomaan aiesopimukseen toteutumiseen liittyy riskejä. Osapuolten väliset neuvottelut kaupallisesta ja omistuksellisesta yhteistyöstä, mukaan lukien järjestelyjen yksityiskohtaiset ehdot, ovat vielä selvitysvaiheessa eikä järjestelyjen toteutumisesta siten ole vielä varmuutta. Sitomattoman aiesopimuksen mukaisten järjestelyjen toteutuminen riippuu lisäksi useiden ehtojen täyttymisestä, kuten due diligence -tarkastuksen suorittamisesta ja erityisesti Cencorpin lyhyen- ja pitkän aikavälin rahoituksesta. Cencorp ei sen vuoksi voi vielä tässä vaiheessa arvioida järjestelyjen mahdollista toteutumista, toteutumisajankohtaa, järjestelyjen vaikutuksia yhtiöön tai siihen liittyviä riskejä. Cencorp julkistaa lisätietoja asiasta heti kun asiaa koskevat neuvottelut on saatu päätökseen.

Toimitusjohtajalle asetettuihin uusiin pitkän aikavälin tavoitteisiin liittyy erittäin merkittäviä riskejä, eikä pitkän aikavälin tavoite ole yhtiön markkinaohjeistus. Vaikka tavoitteet perustuvat markkinatuntemukseen ja teknisiin selvityksiin, riskit ovat erittäin merkittävät eikä ole varmuutta saavuttaako toimitusjohtaja hänelle asetetut tavoitteet kokonaan tai osittain arvioidussa uudessakaan aikataulussa. Riskit toimitusjohtajan tavoitteiden saavuttamisesta esitetyssä aikataulussa kasvaa mikäli Cencorpin strategiamuutos viivästyy.

Cencorpiin liittyvistä muista riskeistä on kerrottu tarkemmin 9.12.2013 julkaistussa osakeannin Rekisteröintiasiakirjassa ja sen liitteissä sekä vuosikertomuksessa.

Mikkelissä, 12.11.2014

Cencorp Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, p. 040 521 6082, iikka.savisalo@cencorp.com

Jakelu:

NASDAQ OMX, Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.cencorp.com

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR 7-9/2014 7-9/2013 1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 128 854 778 2 670 3 315
Myytyjen suoritteiden hankintameno -230 -1 088 -5 074 -3 066 -4 138
Bruttokate -102 -234 -4 296 -396 -822
Liiketoiminnan muut tuotot 18 35 27 817 818
Tuotekehityskulut -348 -179 -807 -566 -903
Myynnin ja markkinoinnin kulut -152 -190 -564 -521 -514
Hallinnon kulut -226 -218 -837 -842 -1 181
Liiketoiminnan muut kulut -66 -27 -133 -271 -543
Liikevoitto -876 -813 -6 609 -1 779 -3 144
Rahoitustuotot 485 -85 812 301 460
Rahoituskulut -244 -534 -1 309 -1 466 -2 247
Tulos ennen veroja jatkuvista toiminnoista -636 -1 432 -7 106 -2 945 -4 932
Tuloverot -21 -15 -24 -14 -11
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista -657 -1 447 -7 130 -2 959 -4 943
Lopetetut toiminnot
Tulos verojen jälkeen lopetetuista toiminnoista 70 -276 -477 -1 089 -2 065
Kauden tulos -586 -1 722 -7 607 -4 048 -7 008
Kauden tuloksen jakautuminen
Emoyrityksen omistajille -586 -1 722 -7 607 -4 048 -7 008
Tulos/osake (laimennettu), eur -0,0007 -0,003 -0,009 -0,006 -0,011
Tulos/osake (laimentamaton), eur -0,0007 -0,003 -0,009 -0,006 -0,011
Jatkuvista toiminnoista:
Tulos/osake (laimennettu), eur -0,0008 -0,002 -0,009 -0,005 -0,008
Tulos/osake (laimentamaton), eur -0,0008 -0,002 -0,009 -0,005 -0,008
Kauden tulos -586 -1 722 -7 607 -4 048 -7 008
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot -533 10 -654 82 155
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan
myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi -533 10 -654 82 155
Kauden laaja tulos yhteensä -1 119 -1 712 -8 261 -3 966 -6 853
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoryityksen omistajille -1 119 -1 712 -8 261 -3 966 -6 853

Konsernitase, IFRS
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 3 182 6 010 5 604
Liikearvo 441 2 967 2 538
Muut aineettomat hyödykkeet 4 042 5 186 5 512
Sijoitukset osakkuusyhtiöissä 1 141
Myytävissä olevat sijoitukset 9 10 9
Laskennalliset verosaamiset 5 7 7
Pitkäaikaiset varat yhteensä 8 820 14 179 13 670
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 359 2 491 2 198
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 2 197 2 624 2 514
Rahavarat 212 237 116
Muut rahavarat 700 0 0
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 468 5 351 4 828
Myytävänä olevat omaisuuserät 128
Varat yhteensä 12 415 19 530 18 498
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 3 425 3 425 3 425
Muut rahastot 49 460 44 123 44 568
Muuntoerot 178 760 833
Kertyneet voittovarat -57 702 -46 659 -50 095
Oma pääoma yhteensä -4 639 1 649 -1 269
Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset lainat 1 547 3 142 3 222
Laskennalliset verovelat 25 20 7
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 572 3 162 3 229
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat 7 448 6 585 6 795
Ostovelat ja muut velat 7 906 7 919 9 594
Lyhytaikaiset varaukset 128 215 150
Lyhytaikaiset velat yhteensä 15 482 14 719 16 538
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 0
Velat yhteensä 17 054 17 881 19 768
Oma pääoma ja velat yhteensä 12 415 19 530 18 498

Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR 1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013
Liiketoiminnan rahavirta
Tuloslaskelman voitto/tappio ennen veroja jatkuvista toiminnoista -7 106 -2 945 -4 932
Tuloslaskelman voitto/tappio ennen veroja lopetetuista toiminnoista -477 -1 089 -2 065
Tuloslaskelman voitto/tappio ennen veroja -7 583 -4 033 -6 997
Oikaistaan ei-rahamääräiset, selkeät erät tuloslaskelmasta
Poistot ja arvonalentumiset + 4 571 1 440 2 463
Myyntivoitot/-tappiot pysyvistä vastaavista +/- -319 -28 -8
Realisoitumattomat kurssivoitot (-) ja -tappiot (+) +/- -648 105 259
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua +/- 89 214 21
Rahoitustuotot ja -kulut + 1 145 1 096 1 564
Yhteensä rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -2 746 -1 207 -2 698
Käyttöpääoman muutos
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 85 38 319
Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+) 349 70 161
Osto- ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -595 -14 2 248
Varausten muutos -21 -43 -108
Käyttöpääoman muutos -181 51 2 620
Rahoituserien ja verojen oikaisu maksuperusteiseksi
Maksetut korot -241 -253 -361
Saadut korot + 2 0 2
Muut rahoituserät -217 -151 -300
Maksetut verot -16 -4 -11
Rahoituserät ja verot -472 -408 -670
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA -3 399 -1 563 -748
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -849 -1 972 -2 963
Luovutustulot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä + 24 70 55
Luovutustulot muista sijoituksista 0 33 33
Myönnetyt lainat osakkuusyhtiölle -103 0 0
Tytäryritysten ja muiden liiketoimintayksiköiden hankinta -1 0 0
Tytäryritysten ja muiden liiketoimintayksiköiden luovutus + 2 648 0 0
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA 1 720 -1 869 -2 875
Rahoituksen rahavirta
Osakeannista saadut maksut + 2 400 0 0
Pitkäaikaisten lainojen nostot + 256 2 319 2 425
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -7 -9 -12
Vaihtovelkakirjalainan optio-oikeudet + 0 432 432
Lyhytaaikaisten lainojen nostot + 3 738 4 470 5 399
Lyhytaaikaisten lainojen takaisinmaksut -3 693 -4 134 -5 102
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 2 694 3 078 3 141
RAHAVAROJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-) 1 015 -354 -483

Oman pääoman muutoslaskelma
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR Osakepääoma Muut rahastot Muuntoero Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä
31.12.2013 3 425 4 908 833 39 661 -50 095 -1 269
Suunnattu osakeanti 204 204
Osakeanti 4 882 4 882
Osakeannin kulut -194 -194
Myydyn yhtiön muuntoerot
Muuntoero, laaja tulos -654 -654
Kauden voitto/tappio -7 607 -7 607
30.9.2014 3 425 4 908 178 44 552 -57 702 -4 639
1 000 EUR Osakepääoma Muut rahastot Muuntoero Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä
31.12.2012 3 425 4 908 677 38 783 -43 091 4 703
Vaihtovelkakirjalainan optio-oikeudet 432 432
Osakeperusteiset maksut 480 480
Muuntoero, laaja tulos 82 82
Kauden voitto/tappio -4 048 -4 048
30.9.2013 3 425 4 908 760 39 215 -46 659 1 649

Segmentti-informaatio
(tilintarkastamaton)
Konsernilla on ollut 1.1.2013 alkaen Cleantech -liiketoimintastrategiansa mukaisesti kolme liiketoimintasegmenttiä. Liiketoimintasegmentit ovat olleet Laser- ja automaatiosovellukset (LAS), Laser- ja automaatiosovellusten elinkaaren hallinta (LCM) ja Puhtaan energian sovellukset (CCE). Yhtiö ilmoitti 17.9.2014 siirtäneensä elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintansa perustamalleen täysin omistamalleen tytäryhtiölle Cencorp Automation Oy:lle. Edelleen, FTTK Company Limited on ostanut aiemmin allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti 70 prosenttia Cencorp Automation Oy:n osakkeista. Kaupan toteuduttua Cencorp raportoi elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoiminnan eli LAS ja LCM liiketoimintasegmentit jatkossa lopetetuissa toiminnoissa. Segmentti-informaatio esitetään tuloslaskelman osalta liikevoittoon asti. Rahoituskuluja ja tase-eriä ei jaeta segmenteille. Konsernin esittämä uusi segmentti-informaatio perustuu johdon sisäiseen raportointiin ja yhtiön organisaatiorakenteeseen.
1 000 EUR 7-9/2014 7-9/2013 1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013
Liikevaihto
Puhtaan energian sovellukset (jatkuvat toiminnot) 128 854 778 2 670 3 315
Lopetetut toiminnot 1 207 2 210 5 204 6 274 7 811
Yhteensä 1 335 3 063 5 982 8 944 11 126
Liikevoitto
Puhtaan energian sovellukset (jatkuvat toiminnot) -876 -813 -6 609 -1 779 -3 144
Lopetetut toiminnot 84 -245 -476 -1 045 -2 021
Eliminoinnit -2 0 -2 0 0
Yhteensä -794 -1 058 -7 088 -2 824 -5 165
Käyttökate
Puhtaan energian sovellukset (jatkuvat toiminnot) -650 -491 -2 322 -834 -1 856
Lopetetut toiminnot 136 -105 -192 -544 -848
Eliminoinnit 0 -7 -1 -6 2
Yhteensä -513 -603 -2 515 -1 385 -2 703
Poistot
Puhtaan energian sovellukset (jatkuvat toiminnot) 226 312 1 073 940 1 288
Lopetetut toiminnot 66 149 298 485 630
Yhteensä 292 461 1 371 1 426 1 919
Arvonalentumiset
Puhtaan energian sovellukset (jatkuvat toiminnot) 0 0 3 200 0 53
Lopetetut toiminnot 0 -12 0 14 491
Yhteensä 0 -12 3 200 14 544

Lopetetut liiketoiminnot
(tilintarkastamaton)
Cencorp ilmoitti 29.5.2012 luopuvansa tappiollisesta dekoraatioliiketoiminnasta ja sulkevansa dekoraatiosovelluksia valmistavan tehtaansa Guangzhoussa Kiinassa. Guanzhoun tehtaan ja dekoraatioliiketoiminnan lopettamisen myötä Cencorp raportoi vastaisuudessa Guangzhoun dekoraatioliiketoimintaan liittyvät taloudelliset tunnusluvut lopetettujen toimintojen yhteydessä.
Lopetetuissa toiminnoissa raportoitavan, Savcor Face (Guangzhou) Technologies Co., Ltd:n, omaisuuus alaskirjattiin käypään arvoon kaudella Q2/2012 ja varat myytiin kaudella Q4/2012.
Savcor Face (Guangzhou) Technolgies Co., Ltd:n tulos- ja tasetiedot:
1 000 EUR 1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013
Liikevaihto 0 0 0
Kulut 0 -8 -8
Liiketoiminnan nuut tuotot 0 0 0
Tappio omaisuuserien käypään arvoon arvostamisesta 0 0 0
Liiketulos 0 -8 -8
Rahoitustuotot ja -kulut 0 -36 -36
Tulos ennen veroja 0 -44 -44
Tuloverot 0 0 0
Tilikauden tulos lopetetuista liiketoiminnoista 0 -44 -44
Varat
Koneet ja kalusto 0 0 0
Aineettomat hyödykkeet 0 0 0
Vaihto-omaisuus 0 0 0
Myyntisaamiset ja muut saatavat 0 0 0
Rahavarat 0 0 0
Myytävänä olevat omaisuuserät 0 0 0
Velat
Ostovelat ja muut velat 0 0 0
Varaukset 0 0 0
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 0 0 0
Myytävänä olevat nettovarat 0 0 0
Savcor Face (Guangzhou) Technolgies Co., Ltd:n nettorahavirta:
1 000 EUR 1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013
Liiketoiminnan rahavirta 0 -41 -41
Investointien rahavirta 0 0 0
Rahoituksen rahavirta 0 0 0
Nettorahavirta 0 -41 -41
Tulos/osake (laimentamaton) lopetetuista liiketoiminnoista 0,00 -0,0001 -0,0001
Tulos/osake (laimennettu) lopetetuista liiketoiminnoista 0,00 -0,0001 -0,0001

Lopetetut liiketoiminnot
(tilintarkastamaton)
Yhtiö ilmoitti 17.9.2014 siirtäneensä elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintansa perustamalleen täysin omistamalleen tytäryhtiölle Cencorp Automation Oy:lle. Edelleen, FTTK Company Limited on ostanut aiemmin allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti 70 prosenttia Cencorp Automation Oy:n osakkeista. Cencorp raportoi vastaisuudessa elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintaan liittyvät taloudelliset tunnusluvut lopetettujen toimintojen yhteydessä.
Elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoiminnan tulos- ja tasetiedot:
1 000 EUR 1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013
Liikevaihto 5 204 6 274 7 811
Kulut -6 098 -7 435 -9 518
Liiketoiminnan muut tuotot 114 116 115
Arvonalentumiset 0 0 -429
Liiketulos lopetuista liiketoiminnoista -780 -1 045 -2 021
Myyntivoitto lopetetuista liiketoiminnoista 304
Varat
Koneet ja kalusto 0
Aineettomat hyödykkeet 0
Vaihto-omaisuus 128
Myyntisaamiset ja muut saatavat 0
Rahavarat 0
Myytävänä olevat omaisuuserät 128 0 0
Velat
Ostovelat ja muut velat 0
Varaukset 0
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 0 0 0
Myytävänä olevat nettovarat 128 0 0
Tulos/osake (laimentamaton) lopetetuista liiketoiminnoista -0,001 -0,002 -0,003
Tulos/osake (laimennettu) lopetetuista liiketoiminnoista -0,001 -0,002 -0,003

Konsernin tunnusluvut
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR 7-9/2014 7-9/2013 1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013
Liikevaihto 128 854 778 2 670 3 315
Liiketulos -876 -813 -6 609 -1 779 -3 144
% liikevaihdosta -686,2 -95,2 -849,6 -66,6 -94,8
Käyttökate -650 -501 -2 336 -839 -1 803
% liikevaihdosta -509,4 -58,7 -300,3 -31,4 -54,4
Tulos ennen veroja -636 -1 432 -7 106 -2 945 -4 932
% liikevaihdosta -497,8 -167,7 -913,5 -110,3 -148,8
Taseen loppusumma 12 415 19 530 12 415 19 530 18 498
Omavaraisuusaste % -37,6 8,5 -37,6 8,5 -6,9
Nettovelkaantumisaste % n/a 575,5 n/a 575,5 n/a
Bruttoinvestoinnit (jatkuvat toiminnot) 8 397 146 2 624 3 045
% liikevaihdosta 5,9 46,5 18,8 98,3 91,9
Tutkimus- ja kehitysmenot 348 179 807 566 903
% liikevaihdosta 272,9 21,0 103,7 21,2 27,2
Tilauskanta 414 2 017 414 2 017 3 703
Henkilöstö, keskimäärin 55 151 90 156 155
Henkilöstö, kauden lopussa 26 152 26 152 149
Koroton vieras pääoma 7 906 7 919 7 906 7 919 9 594
Korollinen vieras pääoma 8 994 9 727 8 994 9 727 10 017
Osakekohtaiset tunnusluvut
Tulos/osake (laimennettu) -0,0007 -0,003 -0,009 -0,006 -0,011
Tulos/osake (laimentamaton) -0,0007 -0,003 -0,009 -0,006 -0,011
Tulos/osake (laimennettu) – jatkuvat toiminnot -0,0008 -0,002 -0,009 -0,005 -0,008
Tulos/osake (laimentamaton) – jatkuvat toiminnot -0,0008 -0,002 -0,009 -0,005 -0,008
Oma pääoma/osake -0,005 0,005 -0,005 0,005 -0,004
Hinta/voitto-suhde (P/E) -14,29 -30,77 -1,10 -12,90 -3,74
Ylin kurssi 0,02 0,09 0,04 0,10 0,09
Alin kurssi 0,01 0,07 0,01 0,06 0,03
Keskikurssi 0,02 0,08 0,02 0,08 0,07
Osakkeen kurssi kauden lopussa 0,01 0,08 0,01 0,08 0,04
Osakekannan markkina-arvo, kauden lopussa, MEUR 12,1 27,4 12,1 27,4 13,8
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Käyttökate (%) Tilikauden liikevoitto + poistot + arvonalentumiset
Tilikauden liikevaihto
Omavaraisuusaste (%): Oma pääoma yhteensä x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste (%): Korollinen vieras pääoma – rahat, pankkisaamiset
ja rahoitusomaisuusarvopaperit x 100
Oma pääoma + vähemmistöosuus
Tulos/osake (EPS): Tilikauden tulos emo yrityksen omistajalle
Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu
lukumäärä
Oma pääoma/osake: Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
tilinpäätöspäivänä
P/E-luku Osakkeen kurssi kauden lopussa
Tulos/osake

Lähipiiritapahtumat
(tilintarkastamaton)
Cencorp Oyj kuuluu Savcor Group Oy -konserniin. Konserni on ostanut tavaroita ja palveluita yhtiöiltä, joissa määräysvallan antava osake-enemmistö ja/tai päätösvalta on konsernin lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä. Lähipiirin kanssa toteutuneet tavaroiden ja palveluiden myynnit perustuvat markkinahintaan.
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
1 000 EUR 1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013
Jatkuvat toiminnot
Tavaroiden ja palvelujen myynnit
Savcor -yhtiöt 39 127 175
Muut 0 0 9
Yhteensä 39 127 184
Tavaroiden ja palveluiden ostot
Savcor -yhtiöt 146 209 255
Savcor Face Ltd 24 0 78
Cencorp Automation Oy 7 0 0
Muut 0 15 15
Yhteensä 177 224 348
Korkotuotot
Savcor -yhtiöt 2 0 2
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Savcor -yhtiöt 149 250 354
SCI Invest Oy 45 45 60
Iikka Savisalo 0 1 2
Yhteensä 194 295 416
Lopetetut toiminnot
Tavaroiden ja palveluiden ostot
Savcor -yhtiöt 187 166 219
Savcor Face Ltd 40 60 3
Cencorp Automation Oy 130
Muut 0 1 1
Yhteensä 357 226 223
Pitkäaikaiset muut velat lähipiirille 0 319 185
Pitkäaikainen vaihdettava pääomalaina lähipiiriltä 0 0 0
Korkovelat lähipiirille 350 883 795
Lyhytaikaiset muut velat lähipiirille 1 769 1 255 1 455
Lyhytaikainen vaihdettava pääomalaina lähipiiriltä 1 122 2 549 2 598
Ostovelat ja muut korottomat velat lähipiirille 805 845 916
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset lähipiiriltä 233 112 136
SCI Invest Oy on Cencorpin toimitusjohtaja Iikka Savisalon määräysvaltaan kuuluva yhtiö.
1 000 EUR 1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013
Palkat ja palkkiot
Johdon ja hallituksen palkat ja palkkiot 692 562 730

Käyvät arvot
(tilintarkastamaton)
Kirjanpito arvo Käypä arvo
1 000 EUR 30.9.2014 30.9.2014
Rahoitusvarat
Myytävissä olevat sijoitukset 9 9
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 197 2 197
Rahavarat 212 212
Myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo oletetaan vastaavan kirjanpitoarvoa niiden lyhyen maturiteetin johdosta.
Rahoitusvelat
Tuotekehityslaina, pitkäaikainen 1 535 1 535
Muut lainat pitkäaikaiset 12 12
Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikaiset 2 450 2 450
Muut lainat lyhytaikaiset 4 998 4 998
Ostovelat ja muut korottomat velat 6 179 6 179
Pitkäaikaisten lainojen käypä arvo oletetaan vastaavan kirjanpitoarvoa ja ne on arvostettu käypään arvoon alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä. Yleisessä korkotasossa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta lainojen nostohetken jälkeen.
Ostoveloista ja muista lyhytaikaisista veloista oli katsauskauden päättyessä erääntynyt noin 5,9 miljoonaa euroa, josta Pekingin erääntyneet velat olivat noin 3,1 miljonaa eroa. Pekingin erääntyneiden velkojen 0,6 miljoonan euron lisäyksestä Q3:n aikana noin 0,3 miljoonaa euroa johtuu valuuttakurssimuutoksesta.
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013
Sisältää aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, konserniliikearvon ja muut aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo kauden alussa 13 654 12 634 12 634
Poistot ja arvonalentumiset -5 949 -1 425 -2 221
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 420 3 204 3 691
Vähennykset -142 -225 -356
Vähennykset lopetetut toiminnot -857 0 0
Muuntoerot 537 -26 -94
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 7 664 14 162 13 654
Vaihto-omaisuus
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR 7-9/2014 7-9/2013 1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013
Tulokseen kirjatut vaihto-omaisuuden arvonalentumiset ja niiden peruutukset
Jatkuvat toiminnot:
Arvonalentumiset 90 0 719 0 53
Arvonalentumisten peruutukset 0 0 0 0 0
Lopetetut toiminnot:
Arvonalentumiset 0 0 0 14 63
Arvonalentumisten peruutukset 0 12 0 0 0
Vastuusitoumukset
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013
Rahalaitoslainat 950 1 253 1 245
Annetut yrityskiinnitykset 12 691 12 691 12 691
Käytetty factoringluotto ja vientilimiitti 1 487 1 370 1 338
Myyntisaamiset vakuutena 373 1 370 499
Annetut yrityskiinnitykset 12 691 12 691 12 691
Leasingvastuut jatkuvat toiminnot
Seuraavana vuonna erääntyvät 0 8 6
Myöhemmin erääntyvät 0 0 0
Leasingvastuut lopetetut toiminnot
Seuraavana vuonna erääntyvät 0 14 11
Myöhemmin erääntyvät 0 2 1
Vuokravastuut jatkuvat toiminnot
Seuraavana vuonna erääntyvät 844 771 769
Myöhemmin erääntyvät 810 736 733
Vuokravastuut lopetetut toiminnot
Seuraavana vuonna erääntyvät 33 175 178
Myöhemmin erääntyvät 0 142 96

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!