Etusivu » Aspo Oyj : Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Aspo Oyj : Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Aspo Plc

Aspo Oyj : Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

ASPO Oyj      PÖRSSITIEDOTE   20.11.2014 klo 01.35     

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 11. joulukuuta 2014 klo 10.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 9.00.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1.    Kokouksen avaaminen

 

2.    Kokouksen järjestäytyminen

 

3.    Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

 

4.    Kokouksen laillisuuden toteaminen

 

5.    Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen6.   
Hallituksen valtuutus lisäosingon maksamiseen

JohdantoAspo Oyj:n tarkoituksena on toteuttaa Leipurin Oyj:n (Leipurin) listautumisanti, joka sisältää Leipurin toteuttaman osakeannin sekä Leipurin osakkeiden myynnin (yhdessä listautumisanti). Listautumisannin yhteydessä Aspo Oyj:n tarkoituksena on jakaa Leipurin osakkeita osinkona Aspo Oyj:n osakkeenomistajille. Aspo Oyj jää Leipurin vähemmistöomistajaksi.

Hallitus ehdottaa lisäosingon maksamista koskevan valtuutuksen antamista seuraavasti.


Valtuutus

Tilintarkastetun tilinpäätöksen 31.12.2013 mukaan yhtiön jakokelpoiset varat ovat 37,673 miljoonaa euroa, josta tilikauden 2013 tulos on 14,152 miljoonaa euroa, kertyneet voittovarat 7,041 miljoonaa euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 16,480 miljoonaa euroa. Yhtiön varsinainen yhtiökokous 3.4.2014 päätti maksaa osinkoa 0,21 euroa osakkeelta. Toteutuneella osingonmaksulla vähennettynä yhtiön jakokelpoiset varat olivat 31,203 miljoonaa euroa.

Hallitus ehdottaa, että sille annetaan valtuutus maksaa harkintansa mukaan osakkeenomistajille osinkoa enintään 0,25 euroa osakkeelta Aspo Oyj:n hallussa olevina Leipurin osakkeina, rahana tai näiden yhdistelmänä yhdessä tai useammassa erässä  (myöhemmin myös yhdessä ”lisäosinko”). Osinkoa ei kuitenkaan makseta yhtiön tai sen tytäryhtiön omistamille omille osakkeille.

Edellä mainituissa rajoissa hallitus on valtuutettu päättämään lisäosingon maksamisesta samassa laajuudessa ja rajoitusten puitteissa kuin yhtiökokous ja päättämään lisäosinkoon liittyvistä tarkemmista määräyksistä ja menettelytavoista. Tässä kuvattu valtuutus on voimassa 31.1.2015 saakka.

7. Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu, joka sisältää edellä mainitun hallituksen päätösehdotuksen sekä osakeyhtiölaissa edellytetyt asiakirjat ovat nähtävillä Aspo Oyj:n internet-sivustolla osoitteessa www.aspo.fi viimeistään 20.11.2014. Asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 1.12.2014 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 8.12.2014 klo 13.00 joko

  • internet-sivuston kautta osoitteessa www.aspo.fi
  • sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautuminen@aspo.com
  • puhelimitse numeroon (09) 521 4100
  • telefaksilla numeroon (09) 521 4999 tai
  • kirjeitse osoitteeseen Aspo Oyj, PL 70, 00501 Helsinki


Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus ja puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Aspo Oyj, PL 70, 00501 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 8.12.2014 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta merkintä tilapäiseen osakasluetteloon katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.Muut tiedotAspo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 19.11.2014 yhteensä 30 975 524 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 19.11.2014

ASPO OYJ

Hallitus

Lisätiedot:

Aki Ojanen, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh. 09 5211, 0400 106 592

aki.ojanen(a)aspo.com

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändien, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aspo.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-11-20 00:35 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/11/20/Aspo+Oyj+Kutsu+ylim%C3%A4%C3%A4r%C3%A4iseen+yhti%C3%B6kokoukseen+HUG1872860.html

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa!

Vastuuvapaus: Sijoittaessa voit menettää rahaa. Tee sijoituspäätökset omalla vastuulla.