Etusivu » Arkistot 20.11.2014

Rapala VMC Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 20.11.2014

Rapala VMC Corporation

Rapala VMC Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 20.11.2014

Rapala VMC Oyj         PÖRSSI-ILMOITUS                     20.11.2014

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 20.11.2014

Helsingin Pörssi

Päivämäärä 20.11.2014  
Pörssikauppa Osto
Osakelaji RAP1V
Osakemäärä 1 650 osaketta
Kokonaishinta 8 134,50 EUR
Keskihinta/ osake 4,9300 EUR
Ylin hankintahinta/ osake 4,93 EUR
Alin hankintahinta/ osake 4,93 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 20.11.2014

tehtyjen kauppojen jälkeen: 560 157 KPL.

Rapala VMC Oyj:n puolesta

NORDEA PANKKI SUOMI Oyj

Janne Sarvikivi        Julius Summanen

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-11-20 17:57 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/11/20/Rapala+VMC+Oyj+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+20+11+2014+HUG1873164.html

Leipurin Oyj julkaisee esitteen liittyen osakeantiin ja -myyntiin sekä osakeosinkoon, listautumisanti alkaa 24.11.2014

Leipurin Oyj

Leipurin Oyj julkaisee esitteen liittyen osakeantiin ja -myyntiin sekä osakeosinkoon, listautumisanti alkaa 24.11.2014

LEIPURIN OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.11.2014 klo 15.45

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa,Uudessa-Seelannissa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

LEIPURIN OYJ JULKAISEE ESITTEEN LIITTYEN OSAKEANTIIN JA -MYYNTIIN SEKÄ OSAKEOSINKOON, LISTAUTUMISANTI ALKAA 24.11.2014

Leipurin Oyj:n (“Leipurin” tai “Yhtiö”) hallitus ja Yhtiön ainoan osakkeenomistajan Aspo Oyj:n (“Aspo”) hallitus ovat 19.11.2014 päättäneet järjestää osakeannin (“Osakeanti”) ja osakemyynnin (“Osakemyynti”), yhdessä (“Listautumisanti”) sekä hakea Leipurin osakkeiden listausta NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle (“Helsingin Pörssi”).

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt esitteen liittyen Listautumisantiin sekä suunniteltuun Leipurin osakkeina tapahtuvaan osingonjakoon. Esite on saatavilla sähköisessä muodossa Yhtiön internet-osoitteesta www.leipurin.com/listautumisanti sekä osoitteesta www.op.fi/merkinta 21.11.2014 alkaen ja painettuna versiona 24.11.2014 alkaen normaalina toimistoaikana Yhtiön pääkonttorista, osoitteesta Tahkotie 1 E 2, 01530 Vantaa, Aspon pääkonttorista osoitteesta Lintulahdenkuja 10, 00500 Helsinki, pääjärjestäjältä Pohjola Pankki Oyj:ltä osoitteesta Vääksyntie 4, 00510 Helsinki sekä Helsingin Pörssin vastaanotosta, osoitteesta Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki.

Tiivistelmä Listautumisannin ehdoista

Listautumisannin alustava merkintähinta on 2,10-2,60 euroa osakkeelta.

Instituutioannin merkintäaika alkaa 24.11.2014 kello 9.30 ja päättyy arviolta 5.12.2014 kello 16.30. Yleisöannin merkintäaika alkaa 24.11.2014 kello 9.30 ja päättyy arviolta 5.12.2014 kello 16.30. Yleisöannin internetpalvelussa merkintäaika päättyy viimeistään 4.12.2014 klo 18.00. Aspon ja Yhtiön hallituksilla on oikeus Instituutioannin ja Yleisöannin keskeyttämiseen mahdollisessa ylikysyntätilanteessa aikaisintaan 1.12.2014 kello 16.30. Instituutioanti ja Yleisöanti voidaan keskeyttää toisistaan riippumatta.

Listautumisannissa tarjotaan osakkeita suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille (“Instituutioanti”) sekä yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (“Yleisöanti”). Listautumisannissa tarjotaan alustavasti enintään 13 441 000 osaketta edustaen noin 43,9 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että Listautumisannissa Tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti. Listautumisannin yhteydessä Leipurin on tarkoitus tarjota merkittäväksi 2 128 000 uutta osaketta (“Antiosakkeet”) ja Aspo tarjoaa ostettavaksi enintään 11 313 000 osaketta (“Myyntiosakkeet”), Antiosakkeet ja Myyntiosakkeet yhdessä “Tarjottavat Osakkeet”. Lisäksi Aspo on sitoutunut myymään Pohjola Pankki Oyj:lle (“Pääjärjestäjä”) enintään 672 050 Yhtiön osaketta yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi (“Lisäosakeoptio”). Lisäosakeoption osakkeet edustavat enintään noin 2,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä ennen Listautumisantia ja enintään noin 2,2 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään ja että Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan.

Aspon ja Yhtiön hallitukset päättävät arviolta 8.12.2014 sekä Instituutioannissa että Yleisöannissa sovellettavan lopullisen merkintähinnan, Tarjottavien Osakkeiden määrän ja jakautumisen Instituutio- ja Yleisöannin välillä sekä Listautumisannissa annettujen merkintäsitoumusten ja -tarjousten hyväksymisestä kokonaan tai osittain. Aspo ja Yhtiö tiedottavat Listautumisannin tuloksesta pörssitiedotteella arviolta 8.12.2014.

Leipurin osakkeiden kaupankäynnin Helsingin Pörssin Prelistalla odotetaan alkavan arviolta 9.12.2014 ja pörssilistalla arviolta 11.12.2014.

Yhtiölle Osakeannissa saatavat varat mahdollistavat panostamisen Yhtiön strategian mukaisiin investointeihin, joita voivat olla uusien markkinoiden avaukset, koeleipomoverkoston kasvattaminen, asiantuntijaresurssien vahvistaminen sekä mahdolliset yrityskaupat. Saadut varat mahdollistavat lisäksi Yhtiön pääomarakenteen ja rahoitusaseman vahvistamisen. Aspolle Osakemyynnistä saatavat varat antavat mahdollisuuden kehittää sen nykyisiä liiketoimintoja ja tarvittaessa investoida myös uusiin liiketoimintoihin. Osakeosinko antaa Aspon osakkeenomistajille mahdollisuuden päästä Yhtiön osakkeenomistajiksi, minkä lisäksi Osakeosinko parantaa Yhtiön osakkeen likviditeettiä. Aspo aikoo säilyä Leipurin pitkäaikaisena osakkeenomistajana.

Osakeosinko

Aspon hallitus ehdotti 19.11.2014 Aspon 11.12.2014 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Aspon hallitus valtuutetaan jakamaan osakkeenomistajilleen osinkona enintään 0,25 euroa osakkeelta, joko Leipurin osakkeina, rahana tai niiden yhdistelmänä. Ehdotetun valtuutuksen nojalla Aspon hallitus suunnittelee jakavansa osinkona yhteensä enintään 2 026 809 Leipurin osaketta (“Osinko-osakkeet”) sekä rahana arviolta enintään 1,75 miljoonaa euroa. Kutakin viittätoista (15) Aspon osaketta vastaan saisi yhden (1) Osinko-osakkeen osinkona (“Osakeosinko”). Tällaisia Osinko-osakkeita odotetaan jaettavan niille osakkeenomistajille, jotka ovat merkittyinä Aspon osakkeenomistajiksi (tai hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajiksi) Aspon hallituksen päättämänä täsmäytyspäivänä, arviolta 15.12.2014. Osinko-osakkeet arvioidaan merkittävän osakkeenomistajien arvo-osuustileille 22.12.2014. Aspon osakkeiden murto-osiin perustuvat rahasuoritukset ja rahana maksettavat osingot arvioidaan maksettavan noin 30.12.2014.

Eräitä muita tietoja

Aspo on ennen Listautumisannin toteuttamista Yhtiön ainoa osakkeenomistaja. Mikäli sekä Listautumisanti että Osakeosinko toteutetaan täysimääräisesti, Aspon osuus Yhtiön osakkeista ja äänimäärästä laskee arviolta 49,5 prosenttiin, mikäli Lisäosakeoptiota ei käytetä.

Leipurin on 20.11.2014 jättänyt listalleottohakemuksen Helsingin Pörssiin Yhtiön osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssiin kaupankäyntitunnuksella LEIPA.

Pohjola Pankki Oyj toimii Listautumisannin Pääjärjestäjänä. Listautumisannin juridisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Borenius Oy. Aspon sekä Leipurin tilintarkastajana toimii Ernst & Young Oy.

LEIPURIN OYJ

Hallitus

LISÄTIEDOT:

Paul Taimitarha, Leipurin Oyj:n toimitusjohtaja, puh. 09 52170, 0400 699 788, paul.taimitarha(a)leipurin.com

Leipurin palvelee leipomoteollisuutta sekä muuta elintarviketeollisuutta tarjoamalla tuotekehityspalveluita, leivonnassa tarvittavia raaka-aineita sekä laitteita yksittäiskoneista täysimittaisiin leivontalinjoihin. Leipurin toimii Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa, Puolassa, Ukrainassa, Valko-Venäjällä sekä Kazakstanissa. Venäjällä toiminta kattaa maantieteellisesti merkittävät alueet. Hankintatoiminnassaan Leipurin toimii niin kansainvälisesti kuin paikallista hankintaa kehittäen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 136 miljoonaa euroa. www.leipurin.com

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.leipurin.com

HUOMAUTUS:

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita. Sijoittajan tulee perustaa mahdollinen päätöksensä tässä mainittujen arvopapereiden merkintään tai hankintaan kokonaisuudessaan tätä koskevan tarjouksen yhteydessä julkaistavaan esitteeseen eikä tämän tiedotteen sisältöön.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi laitonta sovellettavien lakien nojalla. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta mahdollisesta annista ei ole tarkoitus rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

LIITE:

Listautumisannin ehdot

Liitteessä olevia tietoja tulee lukea yhdessä Listautumisannin yhteydessä julkistettavan esitteen kanssa kokonaisvaltaisen kuvan saamiseksi Yhtiöstä.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-11-20 14:45 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/11/20/Leipurin+Oyj+julkaisee+esitteen+liittyen+osakeantiin+ja+myyntiin+sek%C3%A4+osakeosinkoon+listautumisanti+alkaa+24+11+2014+HUG1873062.html

Leipurin Oyj julkaisee esitteen liittyen osakeantiin ja -myyntiin sekä osakeosinkoon

Aspo Plc

Leipurin Oyj julkaisee esitteen liittyen osakeantiin ja -myyntiin sekä osakeosinkoon

ASPO OYJ PÖRSSITIEDOTE  20.11.2014 klo 15.45

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

LEIPURIN OYJ JULKAISEE ESITTEEN LIITTYEN OSAKEANTIIN JA -MYYNTIIN SEKÄ OSAKEOSINKOON

Leipurin Oyj:n (“Leipurin” tai “Yhtiö”) hallitus ja Yhtiön ainoan osakkeenomistajan Aspo Oyj:n (“Aspo”) hallitus ovat 19.11.2014 päättäneet järjestää osakeannin (“Osakeanti”) ja osakemyynnin (“Osakemyynti”), yhdessä (“Listautumisanti”) sekä hakea Leipurin osakkeiden listausta NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle (“Helsingin Pörssi”).

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt esitteen liittyen Listautumisantiin sekä suunniteltuun Leipurin osakkeina tapahtuvaan osingonjakoon. Esite on saatavilla sähköisessä muodossa Yhtiön internet-osoitteesta www.leipurin.com/listautumisanti sekä osoitteesta www.op.fi/merkinta 21.11.2014 alkaen ja painettuna versiona 24.11.2014 alkaen normaalina toimistoaikana Yhtiön pääkonttorista, osoitteesta Tahkotie 1 E 2, 01530 Vantaa, Aspon pääkonttorista osoitteesta Lintulahdenkuja 10, 00500 Helsinki, pääjärjestäjältä Pohjola Pankki Oyj:ltä osoitteesta Vääksyntie 4, 00510 Helsinki sekä Helsingin Pörssin vastaanotosta, osoitteesta Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki.

ASPO OYJ

Hallitus

Lisätiedot:

Aki Ojanen, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh. 09 5211, 0400 106 592

aki.ojanen(a)aspo.com

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändien, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aspo.fi

HUOMAUTUS:

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita. Sijoittajan tulee perustaa mahdollinen päätöksensä tässä mainittujen arvopapereiden merkintään tai hankintaan kokonaisuudessaan tätä koskevan tarjouksen yhteydessä julkaistavaan esitteeseen eikä tämän tiedotteen sisältöön.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi laitonta sovellettavien lakien nojalla. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta mahdollisesta annista ei ole tarkoitus rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-11-20 14:45 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/11/20/Leipurin+Oyj+julkaisee+esitteen+liittyen+osakeantiin+ja+myyntiin+sek%C3%A4+osakeosinkoon+HUG1873034.html

Aspocomp Group Oyj – ASPOCOMPIN YT-NEUVOTTELUT PÄÄTÖKSEEN, TEUVAN TEHDAS SULJETAAN

Aspocomp Group Oyj

Pörssitiedote

ASPOCOMPIN YT-NEUVOTTELUT PÄÄTÖKSEEN, TEUVAN TEHDAS SULJETAAN

Espoo, Suomi, 2014-11-20 14:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 20.11.2014 klo 15.30

Lokakuussa käynnistetyt yt-neuvottelut Aspocomp Group Oyj:n Teuvan tehtaan henkilöstön kanssa ovat päättyneet tänään. Neuvottelujen jälkeen päädyttiin irtisanomaan yhteensä 34 henkilöä sekä lakkauttamaan Teuvan tehtaan tuotanto. Irtisanotuista 28 on työntekijöitä ja 6 toimihenkilöitä. Kaksi henkilöä irtisanoutui neuvotteluprosessin aikana. Aspocompin Suomen tuotanto ja kehitystoiminta päädyttiin keskittämään yhtiön Oulun tehtaalle.

Neuvottelut käynnistettiin osana yhtiön strategista muutosta, jotta yhtiö pystyy paremmin vastaamaan asiakkaiden kysyntään tuotteiden elinkaaren kaikissa vaiheissa ja parantamaan oman tuotannon käyttöastetta ja kannattavuutta.

Suomen tuotannon ja kehitystoimintojen yhdistämisellä saavutetaan arviolta noin 0,9 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Tehtaan sulkemisella ei arvioida olevan vaikutusta yhtiön liikevaihtoon tai sen kehittymiseen tulevina vuosina. Teuvan tehtaan lakkauttaminen aiheuttaa arviolta 1,5 miljoonan euron kertaluontoisen kulukirjauksen vuoden 2014 tulokseen.


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Mikko Montonen

toimitusjohtaja


Jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aspocomp.com


Aspocomp – piirilevyteknologiayhtiö

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä toteuttaen asiakkaiden piirilevytarpeet kokonaisvaltaisesti. Aspocompin kokeneet ammattilaiset auttavat asiakkaitamme optimoimaan tarvitsemansa piirilevyt niin suorituskyvyltään kuin kustannustehokkuudeltaankin. Trimmatut tuotantolinjamme valmistavat haastavimmatkin piirilevyt lyhyimmällä mahdollisella läpimenoajalla. Tarjoamme asiakkaillemme palveluliiketoiminnan keinoin teknologiaratkaisuja ja kilpailukykyisempiä tuotteita yhdestä osoitteesta, teknologiasta ja määrästä riippumatta.

Piirilevy on pääasiallinen liitäntämenetelmä elektronisissa laitteissa. Useimmissa elektronisissa laitteissa piirilevy toteuttaa komponenttien välisen kytkennän sekä toimii komponenttien asennusalustana. Aspocompin tuotteita käytetään muun muassa tietoliikenneverkoissa ja -laitteissa, autoelektroniikassa, turvateknologian ja terveydenhuollon järjestelmissä, mikropiirien tuotekehityksessä sekä teollisuuden automaatiosovelluksissa.

Restamax Oyj: RESTAMAX OYJ ALOITTAA OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNAN

Restamax Oyj

Restamax Oyj: RESTAMAX OYJ ALOITTAA OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNAN

Restamax Oyj

PÖRSSITIEDOTE 20.11.2014 klo 15.00

RESTAMAX OYJ ALOITTAA OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNAN

Restamax Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2014 antamaa valtuutusta yhtiön omien osakkeiden hankintaan. Osakkeita hankitaan enintään 200.000 kappaletta, joka vastaa noin 1,22 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiön tytäryhtiö Huippu Henkilöstöpalvelut Oy:n hallussa on ennestään 43.500 Restamax Oyj:n osaketta.

Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Osakkeet hankitaan hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjen mukaisesti. Omien osakkeiden hankinta alkaa aikaisintaan 21.11.2014.

Tampere 20.11.2014

RESTAMAX OYJ

Hallitus

Lisätiedot:

Jarno Suominen, Restamax Oyj, talousjohtaja, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan konserni, joka tarjoaa myös henkilöstövuokrauspalveluja. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintola-alan toimijana NASDAQ OMX Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu yli 80 seurustelu- ja ruokaravintolaa sekä yökerhoa eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Gringos Locos, Bodega Salud, Viihdemaailma Ilona, American Diner, Daddy’s Diner, Stefan’s Steakhouse ja Wayne’s Coffee Suomi. Restamax Oyj:n palveluksessa työskentelee noin 900 henkilöä, vuoden 2013 pro forma -liikevaihto oli 87,0 miljoonaa euroa ja käyttökate 13,3 miljoonaa euroa.

Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-11-20 14:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/11/20/Restamax+Oyj+RESTAMAX+OYJ+ALOITTAA+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINNAN+HUG1873052.html

Keskisuomalainen Oyj – KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2014

Keskisuomalainen Oyj

Osavuosikatsaus

KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2014

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 20.11.2014 klo 14.40

KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2014

Heinä-syyskuu 2014:

– Liikevaihto 36,2 Me (38,8 Me), – 6,8% edellisestä vuodesta

– Liikevoitto 3,4 Me (4,2 Me), -19,6% edellisestä vuodesta

– Liikevoitto 9,3% liikevaihdosta(10,8%)

– Voitto ennen veroja 3,0 Me (3,3 Me), -9,2% edellisestä vuodesta

– Tulos/osake 0,22 euroa (0,22 euroa)

Tammi-syyskuu 2014:

– Liikevaihto 116,4 Me (106,6 Me), kasvua 9,2% edellisestä vuodesta

– Liikevoitto 10,1 Me (10,1 Me), -0,6% edellisestä vuodesta

– Liikevoitto 8,6% liikevaihdosta (9,5%)

– Voitto ennen veroja 8,6 Me (2,9 Me)

– Tulos/osake 0,64 euroa (0,19 euroa)

– Edellisen vuoden tulos/osake ilman sijoitusosakkeiden alaskirjausta oli 0,59 euroa/osake

Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi:

”Suhdanne ei tukenut tuloksen tekemistä

Erittäin haasteellinen taloudellinen suhdanne painoi mediamyyntiä vuoden kolmannella neljänneksellä. Konsernin liikevoitto laski edellisen vuoden vastaavaan kvartaaliin verrattuna, samoin laskua oli kuluvan vuoden edelliseen kvartaaliin. Liikevoitto säilyi edelleen vakaalla tasolla ja tulos per osake oli samalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavalla kvartaalilla. Kolmen ensimmäisen kvartaalin yhteenlaskettu tulos on liikevoittotasolla edellisen vuoden tasolla ja tulos per osake on edellisvuotta korkeampi.

Huonon suhdanteen seurauksena mainonta, mukaan lukien sanomalehti-ilmoittelu, jatkoi lasku-uralla. Erityisesti lasku kohdistui paperiseen lehteen. Huolimatta lisääntyvästä digitaalisesta tarjoamasta emme vielä pystyneet digitaalisella myynnillä kattamaan printistä kadonnutta ilmoittelua. Tehostamisohjelma on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja sen vaikutukset näkyvät kokonaisuudessaan vuoden 2015 loppuun mennessä.

Tilattavien sanomalehtien levikit olivat edelleen lievässä laskussa, mutta samalla digitaalisten tuotteiden kysyntä on jatkanut nousuaan. Konsernin tuotteiden haluttavuus on hyvällä tasolla ja erityisesti kaupunkilehtien lukeminen myös paperisessa muodossa on kehittynyt positiivisesti.

Sanomalehti Keskisuomalainen solmi sopimuksen varhaisjakeluista, joka on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen seurauksena jakeluiden hinta sanomalehti Keskisuomalaisen osalta nousee. Keskisuomalainen Oyj päätti lähteä mukaan suurten sanomalehtikustantajien perustamaan uuteen jakeluyhtiöön, jonka tarkoituksena on selvittää mahdollisuuksia varhaisjakeluiden tehostamiseen ja turvaamiseen pitkällä tähtäimellä.

Keskisuomalainen-konserni lisäsi omistustaan Mediatalo ESA:ssa. Keskisuomalainen-konsernista tuli Mediatalo ESA:n suurin yksittäinen omistaja 25,1% omistuksella.

Yleisen taloudellisen suhdanteen uskomme jatkuvan huonona. Tarkoituksenamme on tehostaa konsernin tuotteiden myyntiä sekä laventaa digitaalisten tuotteidemme valikoimaa. ”

Toimintaympäristö ja konsernin tuloksen kehitys

Gallup Adexin mukaan mediamainonta Suomessa laski alkuvuoden aikana -3% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sanomalehtimainonta laski -10%. Suurimmista toimialoista avoimien työpaikkojen mainonta laski -11%, moottoriajoneuvot -6% ja vähittäiskauppa -6%. Matkailun ja liikenteen mainonta kasvoi 1% ja elintarvikkeet 2%.

Alkuvuoden liikevaihto kasvoi 9,2% edellisestä vuodesta ja oli 116,4 Me, kun se oli edellisvuoden vastaavana aikana 106,6 Me. Suomen Lehtiyhtymän hankitusta liiketoiminnasta on yhdistelty liikevaihtoa 47,7 Me ja edellisenä vuonna 33,4 Me. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,8 Me (0,8 Me). Tammi-syyskuun kulut olivat 107,0 Me (97,3 Me). Edellisen vuoden liiketoiminnan muissa kuluissa on 1,2 Me kertakustannus Suomen Lehtiyhtymän osakkeiden hankinnasta. Liikevoitto oli 10,1 Me (10,1 Me), mikä on 8,6% liikevaihdosta (9,5%). Rahoituserät olivat -1,8 Me (-7,0 Me). Rahoituskuluihin on sisältynyt pörssiosakkeiden arvonalentumistappiota edellisenä vuonna 5,5 Me. Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta on 0,5 Me suurempi kuin edellisenä vuonna. Voitto ennen veroja oli 8,6 Me (2,9 Me) ja voitto verojen jälkeen 7,0 Me (2,0 Me).

30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
(6 kk) (6 kk) (12 kk)
Liikevaihto, Me 116,4 106,6 150,0
Liikevoitto, Me 10,1 10,1 13,9
Liikevoitto % 9,6 9,5 9,3
Tilikauden tulos, Me 7,0 2,0 4,6
Tulos/osake, Eur 0,64 0,19 0,43
Oma pääoma/osake 5,61 5,37 5,45
Omavaraisuusaste % 37,7 34,7 35,4

Keskisuomalainen Oyj ja Itella Posti Oy ovat 18.8.2014 allekirjoittaneet sopimuksen sanomalehtien jakelusta Keski-Suomessa. Sopimuksella jatketaan vuonna 1997 alkanutta jakeluyhteistyötä yhtiöiden välillä. Sopimuksen mukaisesti Itella Posti Oy vastaa Sanomalehti Keskisuomalaisen ja Keskisuomalainen-konsernin paikallislehtien jakelusta koko Keski-Suomen alueella. Allekirjoitettu sopimus varmistaa Keskisuomalaiselle laadukkaan varhaisjakelun myös jatkossa.

Konsernirakenne

Keskisuomalainen Oyj on ostanut loppukesän aikana yhteensä 27.900 kappaletta Esan Kirjapaino Oy:n A-sarjan osakkeita. Ostetut osakkeet muodostavat yhteensä 9,4 % Esan Kirjapaino Oy:n kaikkien osakkeiden äänimäärästä ja 5,9 % kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Hankinnan jälkeen Keskisuomalainen Oyj on Esan Kirjapaino Oy:n suurin osakkeenomistaja niin osake- kuin äänimäärälläkin mitattuna. Keskisuomalainen Oyj omistaa Esan Kirjapaino Oy:n osakkeista 25,1% ja äänistä 24,1%. Esan Kirjapaino Oy on yhdistelty jo 5.9.2012 lähtien Keskisuomalainen-konserniin osakkuusyhtiönä huomattavan vaikutusvallan johdosta. Vaikutusvalta on perustunut osakeomistuksen lisäksi hallituspaikkaan ja tiiviiseen yhteistyöhön liiketoiminnassa.

Henkilöstö

Konsernin keskimääräinen henkilömäärä oli kokopäiväisiksi muunnettuna 1232 (1307).

Investoinnit ja rahoitus

Bruttoinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa 5,4 Me (23,2 Me). Edellisen vuoden investointeja kasvattaa Suomen Lehtiyhtymä Oy:n osakkeiden hankinta. Yhtiön rahoitustilanne on säilynyt vakaana koko katsauskauden ajan.

Tase

Konsernitaseen loppusumma oli 172,8 Me (179,0 Me). Osuudet osakkuusyhtiöissä arvoa kasvattaa Esan Kirjanpaino Oy:n osakkeiden hankinta. Korollisia pitkäaikaisia velkoja pienentää maksusuunnitelman mukaiset pankkilainojen lyhennykset.

Osakkeet

Keskisuomalainen Oyj:n K-osakkeita on muutettu A-osakkeiksi alkuvuoden aikana kolmentoista muuntovaatimuksen perusteella yhteensä 19.656 kappaletta, mikä on 0,38% kaikista K-osakkeista ja 0,02% äänimäärästä. Muuntojen jälkeen K-osakkeiden määrä on 5.209.524 kappaletta ja 104.190.480 ääntä sekä A-osakkeiden määrä 5.527.436 kappaletta ja 5.527.436 ääntä.

Keskisuomalainen Oyj:lla on hallussaan omia A-osakkeita 21.500 kappaletta. Osakkeet ovat 0,2% koko osakemäärästä ja edustavat 0,02% äänimäärästä.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Keskisuomalainen-konsernin Etelä-Suomen kaupunkilehtiliiketoiminnan johtaja Antti-Pekka Pietilä on nimitetty 1.1.2015 alkaen Keskisuomalainen Oyj:n Etelä-Suomen medialiiketoiminnan johtajaksi. Nykyinen johtaja Jorma Hämäläinen jää eläkkeelle Suomen Lehtiyhtymä Oy:n hankinnan yhteydessä tehdyn suunnitelman mukaisesti.

Isot mediakonsernit Keskisuomalainen Oyj, Alma Media Oyj, Sanoma Media Finland Oy, TS-yhtymä, Kaleva Oy, Mediatalo Esa ja Länsi-Savo -konserni ilmoittivat 31.10.2014 selvittävänsä varhaisjakelun yhteisyrityksen perustamista. Uuden yhtiön perustehtävä olisi kehittää varhaisjakeluyhtiöiden yhteistyötä ja logistiikkaa sekä vastata jakelupalveluiden valtakunnallisesta myynnistä

Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät

Lukijoitten, tilaajien ja ilmoittajien jo pitempään jatkunut mediankäytön muutos on konsernin merkittävimpiä riskejä. Lukijoille ja tilaajille on mediamarkkinan monimuotoistumisen ja digitalisoitumisen myötä tullut lisää mediavaihtoehtoja. Tämä voi vaikuttaa negatiivisesti lehtiemme lukija- ja tilausmääriin.

Pitkään jatkunut heikko taloudellinen suhdanne ja kaupan alan rakennemuutos ovat vaikuttaneet heikentävästi mediatoimialan ilmoitusmyyntien kehitykseen. Ukrainan kriisistä alkanut kansainvälisen tilanteen kiristyminen voimistaa tätä kehitystä.

Kaupan alalla sähköisen kaupan ja digitaalisten mediavaihtoehtojen kasvu muuttaa kaupan ilmoittelun rakennetta ja käytettäviä ilmoituskanavia siten, että kaupan ilmoittelua siirtyy printistä sähköisiin vaihtoehtoihin.

Itellan jakelustrategian muutokset erityisesti varhaisjakelussa luovat riskin jakelukustannusten nousun lisäksi jakelun palvelutason heikentymiselle ja sen aiheuttamille tilausmenetyksille.

Kehitystoiminnan painopistettä pitää entistä voimakkaammin suunnata kuluttaja- ja ilmoitusmarkkinoiden kehitystrendin mukaisesti digitaalisen ansainnan kehittämiseen. Onnistumisemme tässä kehitystyössä on tärkeää yhtiön pitkän aikavälin kannattavuuden näkökulmasta.

Operatiivisista riskeistä merkittävimmät liittyvät tietotekniikkaan ja painoliiketoimintojen keskeytymiseen.

Yleisestä talouden ja toimialan kehityksestä huolimatta konsernin rahoitusasema on katsauskauden taloudellisen kehityksen ja viime vuonna tehtyjen rahoitusjärjestelyjen myötä pysynyt vakaana.

Pidemmän aikavälin riskejä ja epävarmuustekijöitä on esitetty Keskisuomalainen Oyj:n vuosikertomuksen sivulla 39.

Loppuvuoden näkymät

Taloudellinen suhdanne pysyy vaikeana loppuvuoden ajan. Vuonna 2014 Keskisuomalainen-konsernin liikevaihto kasvaa Suomen Lehtiyhtymän kaupan vaikutuksesta ja liikevoitto pysyy viime vuoden tasolla.

Laadintaperiaatteet

Konsernin osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Pörssitiedotteet ovat luettavissa Keskisuomalainen Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com.

Konserni on soveltanut 1.1.2014 alkaen seuraavia IFRS-muutoksia, jotka on hyväksytty EU:ssa ja jotka saattavat vaikuttaa tulevina tilikausina konsernin tilinpäätöksiin:

IFRS 10 Konsernitilinpäätös

IFRS 11 Yhteisjärjestelyt

IAS 28 Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä (uudistettu)

IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä

Konsernin alustavan arvion mukaan voimaan tulevilla muutoksilla ei ole suurta vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

KESKISUOMALAINEN OYJ

HALLITUS

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi p. 050 688 33

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (Me) 7-9/2014 7-9/2013 1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013
(3 kk) (3 kk) (9 kk) (9kk) (12 kk)
LIIKEVAIHTO 36,2 38,8 116,4 106,6 150,0
Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,2 0,8 0,8 1,1
Liiketoiminnan kulut -33,1 -34,9 -107,0 -97,3 -137,2
LIIKEVOITTO 3,4 4,2 10,1 10,1 13,9
Liikevoitto % liikevaihdosta 9,3 % 10,8 % 8,6 % 9,5 % 9,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut -0,7 -0,7 -1,8 -7,0 -7,5
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 0,2 -0,3 0,3 -0,2 -0,2
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 3,0 3,3 8,6 2,9 6,1
Verot -0,5 -0,9 -1,6 -0,9 -1,6
VOITTO/TAPPIO 2,4 2,4 7,0 2,0 4,6
TILIKAUDEN VOITON JAKO
Emoyhtiön osakkeenomistajille 2,4 2,4 6,9 2,0 4,6
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,1 0,0 0,1 0,0 -0,0
Tulos/osake, laimentamaton (eur) 0,22 0,22 0,64 0,19 0,43
Tulos/osake, laimennettu (eur) 0,22 0,22 0,64 0,19 0,43

KONSERNIN LAAJAN TULOSLASKELMAN ERÄT 7-9/2014 7-9/2013 1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013
(3 kk) (3 kk) (9 kk) (9kk) (12 kk)
Tilikauden voitto 2,4 2,4 7,0 2,0 4,6
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi:
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 0,0
Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi 0,0
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,1 0,8 -1,3 1,5 1,3
Rahavirran suojaukset 0,4 0,4
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi 0,0 -0,2 0,3 -0,5 -0,4
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,1 0,6 -1,0 1,4 1,3
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 2,5 3,0 6,0 3,5 5,9
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKO
Emoyhtiön osakkeenomistajille 2,5 3,0 5,8 3,5 5,9
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0

Tuloslaskelman vertailuvuoden lukuja on oikaistu. Verot ovat 0,3 Me suuremmat kaudella 1-9/2013 sekä 0,3 Me suuremmat kaudella 1-12/2013 kuin aiemmin on raportoitu.

SEGMENTTI-INFORMAATIO 7-9/2014 7-9/2013 1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013
LIIKEVAIHTO (Me)
Kustannustoiminta 31,4 33,2 101,2 90,8 127,4
Tuotanto- ja logistiikkapalvelut 13,8 14,9 43,0 40,9 53,3
Kohdistamaton 2,0 2,3 6,2 6,1 8,5
Segmenttien välinen liikevaihto -11,0 -11,6 -34,1 -31,2 -39,3
Tuloslaskelman liikevaihto 36,2 38,8 116,4 106,6 150,0
LIIKEVOITTO
Kustannustoiminta 3,1 3,4 11,4 8,9 12,9
Tuotanto- ja logistiikkapalvelut 1,0 1,0 1,3 2,3 3,4
Kohdistamaton -0,7 -0,2 -2,5 -1,1 -2,4
Segmenttien välinen liikevoitto
Tuloslaskelman liikevoitto 3,4 4,2 10,1 10,1 13,9

KONSERNIN TASE (Me) 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet 12,7 13,9 13,5
Liikearvo 64,2 64,0 64,2
Sijoituskiinteistöt 0,8 0,6 0,7
Aineelliset hyödykkeet 36,7 38,7 37,8
Osuudet osakkuusyhtiöissä 11,3 10,5 10,5
Myytävissä olevat sijoitukset 10,0 11,6 11,3
Muut pitkäaikaiset saamiset 0,8 0,2 0,2
Laskennalliset verosaamiset 3,6 4,3 3,3
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 1,1 1,5 1,6
Myyntisaamiset ja muut saamiset 15,8 16,9 14,9
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 2,1 1,2 0,5
Muut rahoitusvarat 1,1 1,2 1,1
Rahat ja pankkisaamiset 12,5 14,3 15,2
Varat yhteensä 172,8 179,0 174,8
30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluvan oman pääoman osuus 60,1 57,6 58,4
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,4 0,3 0,3
Oma pääoma yhteensä 60,5 57,9 58,7
PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennallinen verovelka 3,6 5,6 4,1
Pitkäaikaiset korolliset velat 67,0 73,5 70,3
Pitkäaikaiset varaukset 1,6 1,4 1,5
LYHYTAIKAISET VELAT
Lyhytaikaiset korolliset velat 8,4 8,4 8,3
Ostovelat ja muut velat 30,6 32,0 31,7
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1,1 0,3 0,2
Lyhytaikaiset varaukset 0,0
Oma pääoma ja velat yhteensä 172,8 179,0 174,8

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (Me) 1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013
(9 kk) (9 kk) (12 kk)
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT
Asiakkailta saadut maksut 122,9 108,7 149,2
Tavaroiden ja palvelujen toimittajille
ja henkilöstölle suoritetut maksut -108,3 -96,9 -130,2
Maksetut korot -2,5 -2,1 -2,5
Saadut korot 0,0 0,0 0,1
Maksetut verot -2,8 -3,8 -4,2
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT 9,3 6,0 12,4
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -0,1 -21,0 -21,0
Osakkuusyritysten hankinta -1,1
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -3,7 -1,7 -2,3
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -0,5 -0,4 -0,8
Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,6 0,2 0,2
Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 0,0 0,0
Investoinnit myytävissä oleviin sijoituksiin -0,1
Lainasaamisten lisäys -0,6 0,0
Saadut osingot 1,0 1,0 1,2
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT -4,4 -21,9 -22,6
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT
Lainojen nostot 61,8 58,7
Lainojen takaisinmaksut -3,3 -34,2 -34,3
Maksetut osingot -4,3 -4,3 -5,9
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT -7,6 23,2 18,4
RAHAVAROJEN MUUTOS (lisäys+/vähennys-) -2,7 7,4 8,3
Rahavarat tilikauden alussa 16,2 8,0 8,0
Rahavarat tilikauden lopussa 13,5 15,4 16,2

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (1000 euroa)

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osake-pääoma Muut sidotut rahastot Muut vapaat rahastot Omat osakkeet Kertyneet voitto-varat Yhteensä Määräys-vallatto-mien omistajien osuus Yhteensä
OMA PÄÄOMA 31.12.2012 2257 270 -249 -323 56326 58282 0 58282
Osinkojen palautuminen konsernille 86 86 86
Vähemmistöosuuden muutokset 15 15
Laaja tulos:
Tilikauden tulos 2040 2040 -32 2008
Muut laajan tuloksen erät:
Rahavirran suojaukset 275 275 275
Myytävissä olevatrahoitusvarat 1167 1167 1167
Tilikauden laaja tulos yht. 1442 2040 3482 -32 3450
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako -4286 -4286 -4286
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä
Hankitun tytäryhtiön määräysvallattomien omistajien osuus 318 318
OMA PÄÄOMA 30.9.2013 2257 270 1193 -323 54166 57564 301 57865

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osake-pääoma Muut sidotut rahastot Muut vapaat rahastot Omat osakkeet Kertyneet voitto-varat Yhteensä Määräys-vallatto-mien omistajien osuus Yhteensä
OMA PÄÄOMA 31.12.2013 2257 270 1063 -323 55113 58380 286 58666
Osuus osakkuusyhtiöiden suorista oman pääoman kirjauksista -68 -68 -68
Osinkojen palautuminen konsernille 210 210 210
Laaja tulos:
Tilikauden tulos 6895 6895 105 7000
Muut laajan tuloksen erät:
Etuuspohjaisen nettovelan (tai
omaisuuserän) uudelleen
määrittämisestä johtuvat erät
Myytävissä olevat
rahoitusvarat -1027 -1027 -1027
Tilikauden laaja tulos yht. -1027 6895 5869 5869
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako -4286 -4286 -20 -4306
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä
OMA PÄÄOMA 30.9.2014 2257 270 36 -323 57864 60105 371 60475

BRUTTOINVESTOINNIT JA HENKILÖKUNTA 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013
Bruttoinvestoinnit; Me 5,4 23,2 24,1
Bruttoinvestoinnit; % liikevaihdosta 3,6 % 21,7 % 16,1 %
Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin
kokopäiväisinä 1232 hlöä 1307 hlöä 1293 hlöä
TUNNUSLUVUT 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos/osake, euroa 0,64 0,19 0,43
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma/osake, euroa 5,61 5,37 5,45
Omavaraisuusaste, % 37,7 34,7 35,4
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET (Me) 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013
Pantit, vastuut ja takaukset
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä
kiinteistöihin tai yrityskiinnityksiä
Rahalaitoslainat 56,6 63,1 59,9
Annetut kiinteistökiinnitykset 33,3 28,1 33,3
Annetut yrityskiinnitykset 50,1 50,1 50,1
Osakkuusyhtiön puolesta annetut takaukset 4,1 4,1 4,1

Tunnuslukujen laskentakaavat

Tulos/ osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos x 100
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakkaiden lkm

Oma pääoma/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
Osakkeiden osakeantioikaistu lkm

Omavaraisuusaste-% Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot (=tilausvastuu)

UPM-Kymmene Oyj – UPM:n Kymin sellutehtaan laajennusinvestointi on edennyt harjannostajaisiin

UPM-Kymmene Oyj

Lehdistötiedote

UPM:n Kymin sellutehtaan laajennusinvestointi on edennyt harjannostajaisiin

(UPM Kymi, Kouvola, 20.11.2014) – UPM:n Kymin sellutehtaan tuotannon laajennuksen KYMI700- projektissa vietetään tänään päärakennuskohteiden, uuden kuivauskoneen ja kuorimon sekä havukuitulinjan modernisoinnin harjannostajaisia. Projektissa työskenteleviä ja kutsuvieraita tilaisuuteen osallistuu noin 200.

UPM investoi 160 miljoonaa euroa Kymin sellutehtaaseen vahvistaakseen asemaansa maailman sellumarkkinoiden kasvavilla loppukäyttöalueilla pehmo- ja erikoispapereissa sekä pakkauskartongeissa. Kymin sellun vuosituotantokapasiteetti kasvaa investoinnin jälkeen 170 000 tonnilla 700 000 tonniin valkaistua havu- ja koivusellua.

Kymin investointiprojektiin sisältyvät uusi sellun kuivauskone, havukuitulinjan modernisointi, uusi kuorimo sekä integraatin energiatehokkuuden parantaminen.

Rakennustyöt etenevät hyvin normaalituotannon keskellä

Kesäkuussa alkaneet rakennustyöt ovat edenneet aikataulussaan. Tällä hetkellä projektin eri työkohteissa työskentelee noin 150 henkilöä. Meneillään olevia ja alkavia urakoita ovat mm. perustustyöt, teräsrakenneasennukset, maalaukset, säiliö- ja massatorniasennukset sekä purkutyöt havukuitulinjalla. Koneasennukset alkavat tammikuussa. Merkittävimmät rakennusurakoinnin sopimuksista on solmittu pohjoiskymenlaaksolaisten yritysten kanssa.

”Haasteellisin rakennuskohteista on ollut kuivauskone. Käyvän paperintuotannon yhteydessä sijaitsevan vanhan konehallin purkutyöt maanrakennustöineen ja räjäytyksineen ovat kuitenkin onnistuneet hyvin. Voimme olla erityisen tyytyväisiä siihen, että poissaoloon johtaneita työtapaturmia ei ole ollut projektin millään alueella. Painotamme turvallista työskentelyä ja urakoitsijafirmat suhtautuvat siihen vakavasti”, sanoo projektinjohtaja Tero Ojala.

Enimmillään projektissa on väkeä noin 800 henkilöä ensi kesänä, kun uusia laitoksia aletaan ottamaan käyttöön. Projekti valmistuu syksyllä 2015.

Investoinnilla ja projektilla on positiivinen vaikutus lähialueen työllisyyteen ja yritystoimintaan. Integraatin lisääntyvä puunkäyttö tuo puunkorjuu- ja kuljetustyötä metsäalan ammattilaisille sekä kantorahatuloja metsänomistajille.

Vuonna 2008 valmistuneen ja 360 miljoonaa maksaneen sellutehtaan kemikaalien talteenottolaitoksen kanssa Kymistä tulee projektin valmistuttua yksi Suomen moderneimmista sellutehtaista.

Lisätietoja antavat klo 16:30 jälkeen:

Tehtaanjohtaja Markku Laaksonen, UPM Kymi, puh. 0400 754 649, markku.o.laaksonen@upm.com

Projektinjohtaja Tero Ojala, UPM Kymi-700-projekti, puh. 040 7033817, tero.ojala@upm.com


UPM, Media Desk

puh. 040 588 3284

ma-pe klo 9-16

media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News

www.facebook.com/UPMGlobal


UPM Kymi

Kouvolassa, Kuusankoskella sijaitseva UPM Kymi on energiatehokas sellun, energian ja paperin tuotannon tehdasintegraatti, joka työllistää noin 600 henkilöä. Kymin tuotteita ovat valkaistu koivu- ja havusellu sekä päällystetty ja päällystämätön hienopaperi.

Integraatin sellun tuotantokapasiteetti on noin 530 000 ja paperin noin 830 000 tonnia vuodessa. Sellun tuotantokapasiteetti nousee 700 000 tonniin vuodessa meneillään olevan laajennusinvestoinnin valmistuttua vuonna 2015.

UPM:n Selluliiketoiminta

UPM on yksi maailman johtavista pohjoisen havu- ja koivusellun sekä eukalyptussellun tuottajista. Selluasiakkaamme toimivat eri puolilla maailmaa pääosin kasvavilla tuotealueilla, kuten pehmo- ja erikoispaperit sekä kartonki. Myynnin ja teknisen asiakaspalvelun verkostomme toimii lähellä asiakasta. Selluliiketoiminnassa työskentelee noin 1,500 henkilöä. Tuotanto koostuu neljästä tehtaasta, joista kolme on Suomessa ja yksi Uruguayssa, sekä eukalyptusviljelmistä Uruguayssa. Sellutehtaiden vuosituotantokapasiteetti on Kymin investoinnin jälkeen 3,5 miljoonaa tonnia. Selluliiketoiminta on osa UPM Biorefining -liiketoiminta-aluetta. www.upmpulp.com

UPM

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 21 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi


Neo Industrial Oyj – NEO INDUSTRIAL OYJ:N JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA 1.1. – 20.11.2014

Neo Industrial Oyj

Johdon osavuotinen selvitys

NEO INDUSTRIAL OYJ:N JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA 1.1. – 20.11.2014

NEO INDUSTRIAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.11.2014 klo 14.00

NEO INDUSTRIAL OYJ:N JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA 1.1. – 20.11.2014

Neo Industrialin liikevaihto ajalla 1.1. – 30.9.2014 oli 63,3 miljoonaa euroa (68,3 miljoonaa euroa 1.1. – 30.9.2013). Liiketulos oli 0,9 miljoonaa euroa (0,1).

Keuruun tehtaalla 2011 tapahtuneen konerikon pitkään kestäneet neuvottelut vakuutusyhtiön kanssa saatiin päätökseen helmikuussa 2014. Vakuutuskorvaus vastasi vuoden 2011 tilinpäätöksessä huomioitua 0,8 miljoonan euron varausta.

Kaapelitoimialan rahoitusneuvottelut saatiin päätökseen ja uusi pitkäaikainen rahoitussopimus allekirjoitettiin maaliskuussa. Ratkaisussa korvattiin vanhat lyhytaikaiset lainat pitkäaikaisilla lainoilla ja samalla mahdollistui käyttöpääomarahoituksen kasvattaminen kahdella miljoonalla eurolla. Rahoitussopimuksen ehtoihin sisältyy kaapelitoimialan taloudellisia kovenantteja. Lisäksi varojen käyttö ja jakaminen edellyttävät rahoittajan suostumusta.

Kuitu Finland Oy:n konkurssipesän huhtikuussa 2013 vireille laittama kanne, jossa vaadittiin Neo Industrial Oyj:tä maksamaan konkurssiin menneen tytäryhtiö Avilon Fibres Oy:n tehdaskiinteistön kauppaan liittyvä omavelkaisen takaussopimuksen kohteena oleva velka kertaluonteisena korvauksena, hylättiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa 17.3. 2014. Kanteen vireille laitettaessa jäljellä ollut 5,0 miljoonan euron velka, lisättynä rakennuskustannusindeksillä, erääntyy maksettavaksi vuonna 2010 solmitun sopimuksen alkuperäisen 25 vuoden maksuaikataulun mukaisesti. Kuitu Finland Oy:n konkurssipesä ei ole jättänyt valituskirjelmää määräajassa ja siten Pirkanmaan käräjäoikeuden antama päätös on lopullinen ja lainvoimainen. Käräjäoikeuden päätös vastaa Neo Industrialin tulkintaa sopimuksesta eikä siten vaikuta tase-arvoihin.

Syyskuussa pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön hallituksen päättämään osakeannista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 5.000.000 uutta B-osaketta. Valtuutus on voimassa 5 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Osakeantivaltuutus ei kumoa aikaisemmin annettuja osakeantivaltuutuksia.

Lokakuussa yhtiö tiedotti Reka Kumi Oy:n koko osakekannan ostosta ja kutsui yhtiökokouksen koolle. Kauppaan liittyi Neo Industrialin rahoituksen järjestely ja uuden pääoman kerääminen suunnatulla osakeannilla. Koko järjestely oli ehdollinen 3.11.2014 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle. Kokonaisjärjestelyyn liittyvä rahoituksen järjestely ei toteutunut Neo Industrial Oyj:n ennakoimalla tavalla kaikilta osin, mistä johtuen 13.10.2014 tiedotettu kokonaisjärjestely viivästyy tai voi jäädä toteutumatta kokonaan tai osittain. Tästä syystä Neo Industrial Oyj:n hallitus peruutti 3.11.2014 koolle kutsutun ylimääräisen yhtiökokouksen.

Neuvottelut Neo Industrial Oyj:n rahoituksen järjestämisestä jatkuvat.

KAAPELITOIMIALA

Kaapelitoimialan liikevaihto ajalla 1.1. – 30.9.2014 oli 63,3 miljoonaa euroa (68,3). Vertailuvuoden lukuihin sisältyy 2,8 miljoonaa euroa keväällä 2013 myytyjen Venäjän tuotantoyhtiöiden liikevaihtoa. Liiketulos oli 1,7 miljoonaa euroa (1,4).

Katsauskaudella (1.1. – 20.11.2014) Reka Kaapeli Oy:n päämarkkina-alueella Pohjoismaissa myyntivolyymit olivat kokonaisuutena edellisvuoden tasolla. Aluekohtaisia eroja oli kuitenkin paljon. Venäjän myyntivolyymit olivat edellisvuotta selkeästi alhaisempia.

Raaka-ainemetalleista alumiinin hinta nousi ja kuparin hinta laski hieman katsauskaudella. Muovien maailmanmarkkinahinnat laskivat lievästi. Valuuttakurssien vaikutukset tasoittivat heiluntaa.

Toimialan osakkuusyhtiön Nestor Cables Oy:n liikevaihto ajalla 1.1. – 30.9.2014 oli 25,9 miljoonaa euroa (21,3). Liiketulos oli positiivinen ja edellisvuotta parempi.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Neo Industrialin rahoitusriskejä ovat valuutta-, korko-, hyödyke-, maksuvalmius-, luotto- ja sijoitustoiminnan markkinariskit. Rahoitusriskejä ja niiden suojaustoimenpiteitä on kuvattu tarkemmin viimeisimmän tilinpäätöksen liitetiedoissa. Yhtiön tulevaisuuden riskitekijät liittyvät sen toimialayhtiöiden liiketoiminnan kehitykseen. Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden epävarma tilanne muodostaa riskin konsernin rahoituksen järjestämisessä.

Neo Industrialin maksuvalmiustilanne on kireä. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiö tehostaa käyttöpääoman hallintaa ja neuvottelee muutoksia maksuehtoihin sekä sopimuksiin.

Kaapelitoimialan liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät markkinatilanteen kehittymiseen, raaka-aineiden ja valuuttojen hintavaihteluihin sekä käyttöpääoman hallintaan eri tilanteissa. Suurten kausivaihtelujen aikana tavarantoimittajien maksuehdot vaikuttavat olennaisesti kykyyn rakentaa riittävät varmuusvarastot kilpailukykyisen toimitusajan varmistamiseksi.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Kaapelitoimialan näkymät heikentyivät vuoden 2013 aikana ja tämä vuosi on jatkunut kokonaisuutena edellisvuoden tasolla. Rakentamisen piristymistä Pohjoismaissa ei ole vielä näköpiirissä. Sähköverkon rakentamisen odotetaan kuitenkin kasvattavan maakaapelointi-investointeja jakeluvarmuuden parantamiseksi. Kaapelitoimialan liikevaihto 2014 tulee olemaan lähellä vuoden 2013 tasoa. Kaapelitoimialan liiketuloksen uskotaan olevan positiivinen.

Maksuvalmius ja kasvun rahoittaminen ovat edelleen erityisen huomion kohteena. Rahoitus- ja maksuehtoneuvottelujen lisäksi toimenpiteinä ovat varastojen kiertoa tehostavat toimenpiteet ja pääoman vapauttaminen omaisuuseristä.

Tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Neo Industrial on siirtynyt julkaisemaan kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5c §:n mukaiset johdon osavuotiset selvitykset osavuosikatsausten sijaan.

Hyvinkäällä 20.11.2014

Neo Industrial Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Jari Salo, toimitusjohtaja, puh. 020 720 9196

Sari Tulander, talousjohtaja, puh. 020 720 9192

Tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kehittymistä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, ”olettaa”, ”tulevat” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista.

Tällaisia tekijöitä ovat mm. 1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, uusien tuotteiden kysyntä, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; 2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja 3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvu tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset.

www.neoindustrial.fi

Neo Industrial Oyj:n strategiana on investoida pääasiassa teollista liiketoimintaa harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin. Yhtiön tavoitteena on kehittää ostettuja yrityksiä aktiivisella omistajuudella ja luoda niihin lisää arvoa. Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja arvonnousuna. Neo Industrialin B-osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä päämarkkinalla. Neo Industrialin toimiala on kaapeliteollisuus.

Fiskars – Fiskarsin organisaatiouudistukseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet

Fiskars Oyj Abp

Lehdistötiedote

Fiskarsin organisaatiouudistukseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet

Fiskars Oyj Abp Lehdistötiedote 20.11.2014 klo 13.30

Fiskarsin uuden alueellisen organisaation muodostamiseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut Suomessa ovat päättyneet. Joulukuussa 2014 voimaan tulevaan organisaation tavoitteena on yksinkertaistaa päätöksentekoa ja varmistaa yhtiön toimintamallin tehokkuus minimoimalla päällekkäiset tehtävät.

Rakennemuutosprosessissa tarkasteltiin organisaatiorakennetta ja osaamista strategialähtöisesti yli yksikkörajojen, minkä ansiosta henkilöitä voitiin sijoittaa uusiin, avautuviin tehtäviin. Lisäksi jonkin verran määräaikaisia tehtäviä päättyy. Tämän johdosta henkilöstön irtisanomisten tarve jää noin 20 henkilöön. Neuvottelujen alkaessa henkilövähennysten arvioitiin olevan korkeintaan 60 henkilöä.

Osana uutta organisaatiota Fiskars muodostaa Eurooppa-regioonan, joka on vastuussa myynnistä, toimitusketjusta ja tukitoiminnoista Euroopan alueella. Lisäksi Koti- ja Puutarha-liiketoiminta-alueiden eurooppalaiset tuotekategoriat ryhmitellään uusiin liiketoimintayksikköihin Asumisen tuotteet ja Toiminnalliset tuotteet.

Nyt päättyneet yhteistoimintaneuvottelut eivät koskeneet yhtiön tehtaiden työntekijäryhmiä tai omien kauppojen henkilöstöä Suomessa, mutta yleisen markkinatilanteen vuoksi Fiskars suunnittelee Iittalan tehtaan toiminnan uudelleenjärjestelyä kehittääkseen kustannusrakenteiden ja toimintamallien kilpailukykyä. Tehtaalla aloitetaan yhteistoimintaneuvottelut, jotka voivat johtaa määräaikaisiin lomautuksiin ja lisäksi enintään yhdeksän henkilön vähennykseen.

Fiskars työllistää Suomessa yhteensä noin 1 600 henkilöä.

Lisätietoja:

Henkilöstöjohtaja Nina Ariluoma-Hämäläinen, puh. 0204 39 5507


Fiskars 365 – vuosisatojen ylpeys ja innostus muotoilusta. Joka päivä.

Fiskarsin Ruukissa vuonna 1649 alkunsa saanut Fiskars on kasvanut kansainväliseksi yhtiöksi, joka tarjoaa johtavia kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Fiskarsin tuotteita myydään yli 60 maassa, ja erinomaisen suorituskykynsä ja muotoilunsa ansiosta ne tekevät kotitöistä ja ulkoilusta hauskempaa ja ratkovat arjen ongelmia ympäri maailman. Fiskars on listattu NASDAQ OMX Helsingissä, ja yhtiön liikevaihto oli 799 miljoonaa euroa vuonna 2013. Konsernin kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala ja Gerber. www.fiskarsgroup.com/365

Munksjö Oyj – Munksjö Oyj: Pääomamarkkinapäivässä keskitytään yhtiön kannattavuustavoitteeseen

Munksjö Oyj: Pääomamarkkinapäivässä keskitytään yhtiön kannattavuustavoitteeseen

Helsinki, Suomi, 2014-11-20 11:40 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 20.11.2014 klo. 11.40 CET

Munksjö Oyj: Pääomamarkkinapäivässä keskitytään yhtiön kannattavuustavoitteeseen

Munksjö järjestää tänään pääomamarkkinapäivän Tukholmassa. Yhtiön johto syventyy esityksissä strategiaan ja liiketoiminnan näkymiin sekä erityisesti siihen, miten yhtiön strateginen suunta mahdollistaa kasvun sekä kannattavuuden parantamisen. Aikaisemmin julkaistut taloudelliset tavoitteet ja tulevaisuuden näkymät säilyvät muuttumattomina.

Pääomamarkkinapäivässä Munksjö esittelee suunnitelmansa siitä, miten yhtiö aikoo saavuttaa kannattavuustavoitteensa, 12 prosentin käyttökateprosentin liiketoimintasyklin aikana, ja esittelee jokaiselle neljälle liiketoiminta-alueelle erillisen kannattavuustavoitteen.

”Kannattavuuskehityksemme perustuu seuraaviin osa-alueisiin; kannattavaan kasvuun, johtavan markkina-asemamme ja innovaatiojohtajuutemme hyödyntämiseen, tuotteidemme ja palvelumme laatuun sekä operatiivisen tehokkuuden parantamiseen. Kannattavuustavoitteemme saavutetaan muun muassa seuraavilla toimenpiteillä: jatkuva orgaaninen kasvu, nykyisten liiketoimintojemme markkinaosuuksien kasvattaminen, asemamme vahvistaminen kehittyvillä markkinoilla, lisätoimia kustannusrakenteemme mukauttamiseen ja tuotantotehokkuuden tehostamiseen sekä teknisen palvelutarjontamme laajentaminen. Tavoitteenamme on kasvattaa liiketoimintaamme tulevien vuosien aikana ja tämä tulee näkymään parantuneena kannattavuutena.” sanoo Jan Åström, Munksjön toimitusjohtaja.

Vuoden 2016 loppuun mennessä saavutettavat liiketoiminta-aluekohtaiset kannattavuustavoitteet ovat 15-16 prosentin käyttökate liiketoiminta-alueella Decor, 12-13 prosentin käyttökate liiketoiminta-alueella Release Liners, 15-16 prosentin käyttökate liiketoiminta-alueella Industrial Applications ja 9-10 prosentin käyttökate liiketoiminta-alueella Graphics and Packaging.

Lisätietoja tilaisuudesta osoitteesta www.munksjo.com/cmd. Tilaisuuden esitykset nauhoitetaan ja ovat tilaisuuden jälkeen nähtävillä samalla internetsivulla.

Munksjö Oyj


Lisätietoja:

Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003

Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026

Munksjö – Materiaaleja innovatiiviseen tuotesuunnitteluun

Munksjö-konserni on kansainvälinen erikoispaperiyhtiö joka tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisen tuotevalikoiman erilaisiin teollisuussovelluksiin ja kuluttajalähtöisiin tuotteisiin. Vuonna 1862 perustettu yhtiö on yksi maailman johtavia korkealaatuisten papereiden valmistajia monella houkuttelevalla markkinasegmentillä, kuten koristepapereissa, irrokepohjapapereissa, elektroteknisissä papereissa, tarraetikettipapereissa sekä terästeollisuuden välipapereissa. Munksjön globaalin läsnäolon ja asiakkaidemme toimintaan integroitumisen ansiosta yritys muodostaa maailmanlaajuisen palveluyrityksen, jolla on noin 2 900 työntekijää. Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Brasiliassa, Espanjassa ja Kiinassa. Munksjö on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.

facebook twitter