Etusivu » Arkistot 19.11.2014

Aspo Oyj : Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Aspo Plc

Aspo Oyj : Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

ASPO Oyj      PÖRSSITIEDOTE   20.11.2014 klo 01.35     

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 11. joulukuuta 2014 klo 10.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 9.00.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1.    Kokouksen avaaminen

 

2.    Kokouksen järjestäytyminen

 

3.    Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

 

4.    Kokouksen laillisuuden toteaminen

 

5.    Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen6.   
Hallituksen valtuutus lisäosingon maksamiseen

JohdantoAspo Oyj:n tarkoituksena on toteuttaa Leipurin Oyj:n (Leipurin) listautumisanti, joka sisältää Leipurin toteuttaman osakeannin sekä Leipurin osakkeiden myynnin (yhdessä listautumisanti). Listautumisannin yhteydessä Aspo Oyj:n tarkoituksena on jakaa Leipurin osakkeita osinkona Aspo Oyj:n osakkeenomistajille. Aspo Oyj jää Leipurin vähemmistöomistajaksi.

Hallitus ehdottaa lisäosingon maksamista koskevan valtuutuksen antamista seuraavasti.


Valtuutus

Tilintarkastetun tilinpäätöksen 31.12.2013 mukaan yhtiön jakokelpoiset varat ovat 37,673 miljoonaa euroa, josta tilikauden 2013 tulos on 14,152 miljoonaa euroa, kertyneet voittovarat 7,041 miljoonaa euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 16,480 miljoonaa euroa. Yhtiön varsinainen yhtiökokous 3.4.2014 päätti maksaa osinkoa 0,21 euroa osakkeelta. Toteutuneella osingonmaksulla vähennettynä yhtiön jakokelpoiset varat olivat 31,203 miljoonaa euroa.

Hallitus ehdottaa, että sille annetaan valtuutus maksaa harkintansa mukaan osakkeenomistajille osinkoa enintään 0,25 euroa osakkeelta Aspo Oyj:n hallussa olevina Leipurin osakkeina, rahana tai näiden yhdistelmänä yhdessä tai useammassa erässä  (myöhemmin myös yhdessä “lisäosinko“). Osinkoa ei kuitenkaan makseta yhtiön tai sen tytäryhtiön omistamille omille osakkeille.

Edellä mainituissa rajoissa hallitus on valtuutettu päättämään lisäosingon maksamisesta samassa laajuudessa ja rajoitusten puitteissa kuin yhtiökokous ja päättämään lisäosinkoon liittyvistä tarkemmista määräyksistä ja menettelytavoista. Tässä kuvattu valtuutus on voimassa 31.1.2015 saakka.

7. Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu, joka sisältää edellä mainitun hallituksen päätösehdotuksen sekä osakeyhtiölaissa edellytetyt asiakirjat ovat nähtävillä Aspo Oyj:n internet-sivustolla osoitteessa www.aspo.fi viimeistään 20.11.2014. Asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 1.12.2014 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 8.12.2014 klo 13.00 joko

  • internet-sivuston kautta osoitteessa www.aspo.fi
  • sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautuminen@aspo.com
  • puhelimitse numeroon (09) 521 4100
  • telefaksilla numeroon (09) 521 4999 tai
  • kirjeitse osoitteeseen Aspo Oyj, PL 70, 00501 Helsinki


Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus ja puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Aspo Oyj, PL 70, 00501 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 8.12.2014 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta merkintä tilapäiseen osakasluetteloon katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.Muut tiedotAspo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 19.11.2014 yhteensä 30 975 524 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 19.11.2014

ASPO OYJ

Hallitus

Lisätiedot:

Aki Ojanen, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh. 09 5211, 0400 106 592

aki.ojanen(a)aspo.com

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändien, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aspo.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-11-20 00:35 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/11/20/Aspo+Oyj+Kutsu+ylim%C3%A4%C3%A4r%C3%A4iseen+yhti%C3%B6kokoukseen+HUG1872860.html

Leipurin Oyj aikoo hakeutua NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle

Aspo Plc

Leipurin Oyj aikoo hakeutua NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle

ASPO OYJ / LEIPURIN OYJ   PÖRSSITIEDOTE 20.11.2014 klo 01.30

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa,Uudessa-Seelannissa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.LEIPURIN OYJ AIKOO HAKEUTUA NASDAQ OMX HELSINKI OY:N PÖRSSILISTALLELeipurin Oyj:n (“Leipurin” tai “Yhtiö”) hallitus ja Yhtiön ainoan osakkeenomistajan Aspo Oyj:n (“Aspo”) hallitus ovat 19.11.2014 päättäneet hakea Yhtiön osakkeiden listaamista NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle (“Helsingin Pörssi”) aiemmin tiedotetun mukaisesti. Leipurin ja Aspo tiedottavat erikseen listautumisen yhteydessä toteutettavasta osakeannista sekä -myynnistä (yhdessä “Listautumisanti”). Listautumisannissa tarjottavien osakkeiden osakekohtaisen merkintähinnan alustava hintaväli on 2,10-2,60 euroa. Listautumisannissa liikkeeseen laskettavien uusien Leipurin osakkeiden määrä on enintään 2 128 000 kappaletta ja myytävien Leipurin osakkeiden määrä enintään 11 313 000 kappaletta. Leipurin osakkeiden kaupankäynnin Helsingin Pörssin Prelistalla odotetaan alkavan arviolta 9.12.2014 ja pörssilistalla arviolta 11.12.2014.

Yhtiö on jättänyt Listautumisantiin sekä suunniteltuun Leipurin osakkeina tapahtuvaan osingonjakoon liittyvän esitteen Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi. Esite hyväksytään arviolta 20.11.2014. Listautumisannin merkintäaika alkaa arviolta 24.11. klo 9.30 ja päättyy viimeistään 5.12. klo 16.30.

Leipurin tulee 20.11.2014 jättämään listalleottohakemuksen Helsingin Pörssiin Yhtiön osakkeiden listaamiseksi.

Aspon hallitus ehdottaa Aspon 11.12.2014 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Aspon hallitus valtuutetaan jakamaan osakkeenomistajilleen osinkona enintään 0,25 euroa osakkeelta, joko Leipurin osakkeina, rahana tai niiden yhdistelmänä.

Pohjola Pankki Oyj toimii Listautumisannin Pääjärjestäjänä. Listautumisannin juridisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Borenius Oy. Aspon sekä Leipurin tilintarkastajana toimii Ernst & Young Oy.

ASPO OYJ

Hallitus

LEIPURIN OYJ

Hallitus

Lisätiedot:

Aki Ojanen, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh. 09 5211, 0400 106 592

aki.ojanen(a)aspo.com

Paul Taimitarha, Leipurin Oyj:n toimitusjohtaja, puh. 09 52170, 0400 699 788

paul.taimitarha(a)leipurin.com

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändien, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

Leipurin palvelee leipomoteollisuutta sekä muuta elintarviketeollisuutta tarjoamalla tuotekehityspalveluita, leivonnassa tarvittavia raaka-aineita sekä laitteita yksittäiskoneista täysimittaisiin leivontalinjoihin. Leipurin toimii Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa, Puolassa, Ukrainassa, Valko-Venäjällä sekä Kazakstanissa. Venäjällä toiminta kattaa maantieteellisesti merkittävät alueet. Hankintatoiminnassaan Leipurin toimii niin kansainvälisesti kuin paikallista hankintaa kehittäen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 136 miljoonaa euroa. www.leipurin.com

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aspo.fi

www.leipurin.com

HUOMAUTUS:

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita. Sijoittajan tulee perustaa mahdollinen päätöksensä tässä mainittujen arvopapereiden merkintään tai hankintaan kokonaisuudessaan tätä koskevan tarjouksen yhteydessä julkaistavaan esitteeseen eikä tämän tiedotteen sisältöön.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi laitonta sovellettavien lakien nojalla. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta mahdollisesta annista ei ole tarkoitus rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-11-20 00:30 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/11/20/Leipurin+Oyj+aikoo+hakeutua+NASDAQ+OMX+Helsinki+Oy+n+p%C3%B6rssilistalle+HUG1872882.html

YIT – Kankaan alueen kehittämisestä sopimus Jyväskylässä

YIT

Lehdistötiedote

Kankaan alueen kehittämisestä sopimus Jyväskylässä

Helsinki, 2014-11-19 18:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Kankaan vanhan paperitehtaan tontinluovutus- ja toteutussopimus allekirjoitettiin keskiviikkona 19.11.2014 Jyväskylässä. Sopimuksen Jyväskylän kaupungin kanssa allekirjoittivat YIT Rakennus Oy, Skanska Talonrakennus Oy ja Jyväs-Parkki. YIT suorittaa tonttimaksut pääosin maanvaihtoina.

Sopimuksen mukaan osakkaat perustavat kehitysyhtiön, joka ostaa alueella sijaitsevan vanhan paperitehtaan Jyväskylän kaupungilta. Kehitysyhtiö vastaa alueen pitkäaikaisesta kehittämisestä. Yhtiön osakkaina ovat YIT ja Skanska molemmat 45 prosentin osuudella ja Jyväs-Parkki 10 prosentin osuudella. YIT ja Skanska toteuttavat alueen asuntorakentamisesta 70 prosenttia ja työpaikkarakentamisesta 25 prosenttia. Jyväs-Parkki toteuttaa pysäköintilaitokset alueelle.

Kankaan alueen kehittäminen ja rakentaminen jatkaa YIT:n vahvaa roolia Jyväskylän aluerakentamishankkeissa. Suuruspäähän, Lutakkoon, Rasinrinteelle, Karismakortteliin ja Äijälänrannan alueelle YIT on toteuttanut viimeisen 20 vuoden aikana lähes 2000 asuntoa.

”YIT:n osalta asuntorakentaminen Kankaan alueella käynnistyy vuonna 2016. Alueen rakentaminen kestää arviolta vuoteen 2030”, YIT:n aluejohtaja Mikko Räty Jyväskylästä kertoo.

Vanhan paperitehtaan kehittäminen alkaa heti ns. siipiosan uudistamisella. Siipiosaan tulevat vuokralaisiksi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK) ja Jyväskylän Yritystehdas, jotka muuttavat Kankaalle vuoden 2016 alussa.

Keskeisellä paikalla Jyväskylässä sijaitseva Kankaan alue yhdistää asumisen ja työnteon sekä vanhan teollisuusalueen ja tulevaisuuden kestävän kaupunkiasumisen. Se on mukana Sitran Kohti resurssiviisautta -hankkeessa ja sitä kehitetään myös brittäläisen One Planet Living -konseptin avulla. One Planet Living on kestävän elämäntavan konsepti, jonka tavoitteena on mahdollistaa yhden maapallon kantokykyyn pohjautuva elämäntapa. Alueella suositaan pyöräily- ja kävelyreittejä ja keskitetään autojen pysäköinti parkkitaloihin. Rakennuksista tehdään energiatehokkaita ja jätehuolto hoidetaan keskitetysti.

”Kankaan alue lisää Jyväskylän vetovoimaa yhtenä maan kasvukeskuksista. Tavoitteemme on kehittää aluetta niin, että asuminen, lähellä sijaitsevat palvelut ja joukkoliikenne tukevat arjen sujuvuutta ja viihtymistä. Kankaan alue tulee olemaan Jyväskylän seudulla merkittävin aluekehityshankkeemme, joka takaa töitä alueelle 20 vuodeksi”, Mikko Räty sanoo.

Lisätietoja

Mikko Räty, aluejohtaja, Jyväskylän alue, YIT Rakennus Oy, mikko.raty@yit.fi, puh 0400 837 402

Seija Takanen, rakennuttajapäällikkö, Talonrakennus Jyväskylän alue, YIT Rakennus Oy, seija.takanen@yit.fi, puh. 040 519 5732

http://www.jyvaskyla.fi/kangas

YIT on rakennusalan edelläkävijä. Luomme parempaa elinympäristöä Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa, Tšekissä ja Slovakiassa. Yli 100 vuoden kokemuksella olemme saavuttaneet vahvan markkina-aseman: Suomessa olemme suurin asuntorakentaja ja yksi suurimmista toimitila- ja infrarakentajista sekä Venäjällä merkittävin ulkomainen asuin- ja aluerakentaja. Visiomme on olla askeleen edellä – asiakkaistamme, yhteistyökumppaneistamme ja henkilöstöstämme välittäen. Työllistämme yli 6 000 henkilöä seitsemässä maassa. Vuonna 2013 liikevaihtomme oli lähes 1,9 miljardia euroa. Osakkeemme noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi

Rapala VMC Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 19.11.2014

Rapala VMC Corporation

Rapala VMC Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 19.11.2014

Rapala VMC Oyj         PÖRSSI-ILMOITUS                     19.11.2014

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 19.11.2014

Helsingin Pörssi

Päivämäärä 19.11.2014  
Pörssikauppa Osto
Osakelaji RAP1V
Osakemäärä 5 000 osaketta
Kokonaishinta 24 800,00 EUR
Keskihinta/ osake 4,9600 EUR
Ylin hankintahinta/ osake 5,00 EUR
Alin hankintahinta/ osake 4,94 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 19.11.2014

tehtyjen kauppojen jälkeen: 558 507 KPL.

Rapala VMC Oyj:n puolesta

NORDEA PANKKI SUOMI Oyj

Janne Sarvikivi        Julius Summanen

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-11-19 17:39 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/11/19/Rapala+VMC+Oyj+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+19+11+2014+HUG1872869.html

Munksjö Oyj – Munksjö Oyj: Viknum AB:n omistus Munksjössä on ylittänyt 10 prosenttia ja Vimpu Intressenter Ab:n omistus alittanut 5 prosenttia

Munksjö Oyj: Viknum AB:n omistus Munksjössä on ylittänyt 10 prosenttia ja Vimpu Intressenter Ab:n omistus alittanut 5 prosenttia

Helsinki, Suomi, 2014-11-19 14:20 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 19.11.2014 klo. 14.20 CET

Munksjö Oyj: Viknum AB:n omistus Munksjössä on ylittänyt 10 prosenttia ja Vimpu Intressenter Ab:n omistus alittanut 5 prosenttia

Munksjö Oyj on tänään saanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Viknum AB:n suora omistusosuus Munksjössä on ylittänyt 10 prosentin rajan ja Vimpu Intressenter Ab:n suora omistusosuus Munksjössä alittanut 5 prosentin rajan.

Ilmoituksen mukaan Viknum AB on hankkinut kaikki Vimpu Intressenter Ab:n omistamat Munksjön osakkeet ja Virala Oy Ab:n välillinen omistus on tämän seurauksena noussut 5 365 000 osakkeeseen, joka vastaa 10,51 prosentin osuutta Munksjön osakkeista ja äänistä.

Ilmoituksen mukaan Viknum AB on Atine Group AB:n 100 % omistama tytäryhtiö ja Atine Group AB on Atine Group Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö. Atine Group Oy on Virala Oy Ab:n 100 % omistama tytäryhtiö. Omistusmuutoksen jälkeen Viknum AB on ainoa Virala Oy Ab:n tytäryhtiö, joka omistaa Munksjön osakkeita.

Munksjö Oyj:n osakepääoma on 15 000 000 euroa ja koostuu 51 061 581 osakkeesta. Kaikki osakkeet tuottavat yhtäläisen äänioikeuden.

Munksjö Oyj


Lisätietoja:

Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003

Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026

Munksjö – Materiaaleja innovatiiviseen tuotesuunnitteluun

Munksjö-konserni on kansainvälinen erikoispaperiyhtiö joka tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisen tuotevalikoiman erilaisiin teollisuussovelluksiin ja kuluttajalähtöisiin tuotteisiin. Vuonna 1862 perustettu yhtiö on yksi maailman johtavia korkealaatuisten papereiden valmistajia monella houkuttelevalla markkinasegmentillä, kuten koristepapereissa, irrokepohjapapereissa, elektroteknisissä papereissa, tarraetikettipapereissa sekä terästeollisuuden välipapereissa. Munksjön globaalin läsnäolon ja asiakkaidemme toimintaan integroitumisen ansiosta yritys muodostaa maailmanlaajuisen palveluyrityksen, jolla on noin 2 900 työntekijää. Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Brasiliassa, Espanjassa ja Kiinassa. Munksjö on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.

Muutokset Nokia Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

NOKIA

Muutokset Nokia Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Nokia Oyj

Pörssitiedote

19.11.2014 klo 14.30

Perustuen aiemmin julkistettuihin hallituksen päätöksiin yhtiön hallussa olevien osakkeiden antamisesta, tänään on luovutettu 15 790 yhtiön hallussa olevaa Nokian osaketta (NOK1V) suorituksena Nokian osakepohjaisiin kannustinohjelmiin osallistuneille Nokian työntekijöille ohjelmien ehtojen mukaisesti.

Nokia

Nokia sijoittaa teknologioihin, jotka mahdollistavat maailman, jossa miljardit laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Nokialla on kolme liiketoimintaa: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoihin, laitteisiin ja palveluihin keskittyvä Nokia Networks, sijaintitietoon keskittyvä HERE ja teknologiakehitykseen -ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. Kaikki Nokian liiketoiminnat ovat omien toimialueidensa johtavia toimijoita. http://company.nokia.comLisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia

Viestintä

Puh. +358 (0) 10 448 4900

Sähköposti: press.services@nokia.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-11-19 13:30 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/11/19/Muutokset+Nokia+Oyj+n+omien+osakkeiden+omistuksessa+HUG1872469.html

Vacon Oyj: Danfoss on ilmoittanut saaneensa kaikki tarvittavat viranomaisluvat Vaconin osakkeita koskevalle ostotarjoukselleen

Vacon Plc

Vacon Oyj: Danfoss on ilmoittanut saaneensa kaikki tarvittavat viranomaisluvat Vaconin osakkeita koskevalle ostotarjoukselleen

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN.

Vacon Oyj, Pörssitiedote, 19.11.2014 kello 14.30

Danfoss A/S:n 12.9.2014 ja 25.9.2014 julkistamien tiedotteiden mukaisesti Oy Danfoss Ab (“Tarjouksentekijä”) on tehnyt Vacon Oyj:n (“Vacon”) hallituksen suositteleman vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Vaconin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Tarjouksentekijän tai Vaconin tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa (“Ostotarjous”). Ostotarjouksen mukainen tarjousaika alkoi 29.9.2014 (“Tarjousaika”). Tarjouksentekijän 27.10.2014 julkaiseman tiedotteen mukaan Tarjousaikaa jatkettiin Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti 21.11.2014 klo 16.00 (Suomen aikaa) saakka viranomaismenettelyjen loppuun saattamiseksi ennen Tarjousajan päättymistä. Ostotarjouksen ehtojen mukaan Tarjousaikaa voidaan jatkaa edelleen tai jatkettu Tarjousaika voidaan keskeyttää.

Ostotarjous on ehdollinen muun muassa tarvittavien viranomaislupien saamiselle mukaan lukien kilpailuviranomaisten hyväksynnät sekä työ- ja elinkeinoministeriön ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain mukainen lupaprosessi. Tarjouksentekijän tänään julkistaman tiedotteen mukaan Tarjouksentekijä on tänään saanut Kiinan kilpailuviranomaisen luvan Ostotarjouksen toteuttamiselle. Muut kilpailuoikeudelliset luvat sekä työ- ja elinkeinoministeriön ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain mukaisen luvan Tarjouksentekijä on saanut aiemmin. Koska Tarjouksentekijän käsityksen mukaan Ostotarjouksen toteuttaminen ei edellytä muita viranomaishyväksyntöjä, tarvittavien lupien saamista koskeva Ostotarjouksen toteuttamisedellytys on näin ollen täyttynyt.

VACON OYJ

Lisätietoja:

  • Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Sebastian Linko, Vacon Oyj, puh. 040 8371 634, sähköposti sebastian.linko(at)vacon.com

Vacon lyhyesti

Vaconin toimintaa ohjaa intohimo kehittää, valmistaa ja myydä maailman parhaita taajuusmuuttajia ja inverttereitä – ja tarjota asiakkailleen koko tuotteen elinkaaren kattavia palveluita. Taajuusmuuttajamme mahdollistavat optimaalisen prosessinohjauksen ja sähkömoottorikäyttöjen energiataloudellisuuden. Vaconin invertterit ovat avainasemassa, kun energiaa tuotetaan uusiutuvista energianlähteistä. Vaconilla on tuotantoa ja tuotekehitystä Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sekä myyntiyhtiöt 31 maassa. Lisäksi Vaconilla on myynti- ja huoltoedustusta lähes 90 maassa. Vuonna 2013 Vaconin liikevaihto oli 403,0 milj. euroa, ja yhtiön palveluksessa oli maailmanlaajuisesti noin 1600 henkilöä. Vacon Oyj:n osakkeet (VAC1V) noteerataan Helsingin pörssin (NASDAQ OMX Helsinki) päälistalla.

Driven by Drives, www.vacon.fi

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA, EIKÄ SE SITEN OLE TARJOUS TAI KEHOTUS MYYNTITARJOUKSEN TEKEMISEEN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSTOTARJOUS OSAKKEISTA VAIN TARJOUSASIAKIRJASSA ESITETYN TIEDON PERUSTEELLA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA, TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI. OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON LAINVASTAINEN, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON LAINVASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ MILLÄÄN SELLAISELLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA.

Yhdysvaltalaisia arvopaperinhaltijoita koskeva huomautus

Tässä tiedotteessa esitettyyn Ostotarjoukseen sovelletaan Suomen lakia. Yhdysvaltalaisten arvopaperinhaltijoiden on syytä ottaa huomioon, että tähän tiedotteeseen ja kaikkeen Ostotarjoukseen liittyvään dokumentaatioon sovelletaan Suomessa voimassa olevaa tiedonantovelvollisuutta ja ostotarjouksia koskevaa lainsäädäntöä, joka poikkeaa Yhdysvalloissa voimassa olevasta lainsäädännöstä. Tarjouksentekijä noudattaa Ostotarjouksen yhteydessä soveltuvin osin Yhdysvaltojen vuoden 1934 US Securities Exchange Act -lain (muutoksineen) nojalla annettua Regulation 14E -sääntöä. Ostotarjouksen tai erillisen tarjouksen tekeminen Yhdysvalloissa tehdään ainoastaan Raymond James & Associates, Inc.:in avulla ja kautta, joka on Yhdysvaltojen vuoden 1934 US Securities Exchange Act -lain (muutoksineen) mukaan rekisteröity broker-dealer.

Yhdysvaltalaisia arvopaperinhaltijoita kehotetaan tutustumaan Ostotarjoukseen liittyvään dokumentaatioon saadakseen ohjeita osakkeidensa hyväksymismenettelystä.

Yhdysvaltain vuoden 1934 US Securities Exchange Act -lain Rule 14e-5 -säännöstä annetun poikkeuksen mukaan Tarjouksentekijällä ja sen eräillä edustajilla on aika ajoin oikeus ostaa osakkeita tai ryhtyä järjestelyihin osakkeiden ostamiseksi Ostotarjouksen ulkopuolella Ostotarjouksen julkistamishetkestä Ostotarjouksen tarjousajan päättymiseen saakka, mukaan luettuna joko avoimilla markkinoilla tapahtuvat ostot vallitseviin hintoihin tai yksityisinä transaktioina tapahtuvat ostot neuvoteltuihin hintoihin kussakin tapauksessa Yhdysvaltojen ulkopuolella ja Suomessa soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa. Tällaisia ostoja ei tehdä tässä tiedotteessa ilmoitettua Ostotarjouksen hintaa korkeampaan hintaan, ellei Ostotarjouksen hintaa koroteta vastaavasti. Kaikki tulevat ostot tehdään soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Kaikki tällaiset osakeostot julkistetaan Suomen lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa, ja Suomessa julkistetut ostot julkistetaan myös Yhdysvalloissa.

TÄMÄ OSTOTARJOUS EI OLE YHDYSVALTOJEN ARVOPAPERI- JA PÖRSSIKOMITEAN (THE UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION) TAI MINKÄÄN YHDYSVALTOJEN OSAVALTION ARVOPAPERIKOMITEAN TAI SÄÄNTELYVIRANOMAISEN HYVÄKSYMÄ TAI HYLKÄÄMÄ, EIVÄTKÄ NE OLE LAUSUNEET OSTOTARJOUKSEN KOHTUULLISUUDESTA TAI EDUISTA, EIVÄTKÄ VAHVISTANEET TÄMÄN TIEDOTTEEN OIKEELLISUUTTA TAI TÄYDELLISYYTTÄ. TÄMÄN VASTAINEN LAUSUMA ON RIKOSOIKEUDELLISESTI RANGAISTAVA TEKO YHDYSVALLOISSA.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2014-11-19 13:30 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2014/11/19/Vacon+Oyj+Danfoss+on+ilmoittanut+saaneensa+kaikki+tarvittavat+viranomaisluvat+Vaconin+osakkeita+koskevalle+ostotarjoukselleen+HUG1872757.html

Nokia – Muutokset Nokia Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Nokia

Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

Muutokset Nokia Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Nokia Oyj

Pörssitiedote

19.11.2014 klo 14.30

Perustuen aiemmin julkistettuihin hallituksen päätöksiin yhtiön hallussa olevien osakkeiden antamisesta, tänään on luovutettu 15 790yhtiön hallussa olevaa Nokian osaketta (NOK1V) suorituksena Nokian osakepohjaisiin kannustinohjelmiin osallistuneille Nokian työntekijöille ohjelmien ehtojen mukaisesti.

Nokia

Nokia sijoittaa teknologioihin, jotka mahdollistavat maailman, jossa miljardit laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Nokialla on kolme liiketoimintaa: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoihin, laitteisiin ja palveluihin keskittyvä Nokia Networks, sijaintitietoon keskittyvä HERE ja teknologiakehitykseen -ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. Kaikki Nokian liiketoiminnat ovat omien toimialueidensa johtavia toimijoita. http://company.nokia.com


Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia

Viestintä

Puh. +358 (0) 10 448 4900

Sähköposti: press.services@nokia.com

Comptel – Comptel Oyj:n omien osakkeiden hankinnan päättyminen

Comptel

Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

Comptel Oyj:n omien osakkeiden hankinnan päättyminen

Comptel Oyj Pörssitiedote 19.11.2014 klo 14.15

Comptel Oyj:n omien osakkeiden hankinnan päättyminen

Comptel Oyj:n 27.8.2014 ilmoittama omien osakkeiden hankinta on saatettu päätökseen. Comptel on hankkinut NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä 1.9.2014 – 18.11.2014 välisenä aikana 500 000 omaa osakettaan noin 0,6229 euron keskihintaan. Osakkeiden kokonaishankintahinta on noin 311 400 euroa.

Tehtyjen hankintojen jälkeen yhtiöllä on hallussaan 464 739 omaa osaketta.

COMPTEL OYJ

Juhani Hintikka

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juhani Hintikka, puh. (09) 700 1131

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.comptel.com

Vuodesta 1986 alkaen Comptel on auttanut 290 teleoperaattoria 87 maassa täyttämään yli miljardin tilaajan monipuolistuvia viestintätarpeita. Comptelin ratkaisut perustuvat tietoliikenneverkon tapahtumien prosessointiin, analysointiin ja johtamiseen reaaliaikaisiksi toimenpiteiksi. Palvelutoimitusprosessin, laskutustietojen keruun, veloituksen ja käytönhallinnan sekä ennakoivan analytiikan tuotteet ja palvelut auttavat operaattoreita lisäämään liikevaihtoaan sekä alentamaan kustannuksiaan ja asiakasvaihtuvuuttaan sitouttamalla asiakkaita palveluiden käyttöön. Comptelin palveluksessa on maailmanlaajuisesti lähes 700 asiantuntijaa ja yhtiön liikevaihto oli 83 miljoonaa euroa vuonna 2013. www.comptel.com

Lemminkäinen – Susanna Inkinen Lemminkäisen viestintä- ja markkinointijohtajaksi

Lemminkäinen

Lehdistötiedote

Susanna Inkinen Lemminkäisen viestintä- ja markkinointijohtajaksi

LEMMINKÄINEN OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 19.11.2014 KLO 14.00

SUSANNA INKINEN LEMMINKÄISEN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIJOHTAJAKSI

VTM Susanna Inkinen on nimitetty 1.12.2014 alkaen Lemminkäisen viestintä- ja markkinointijohtajaksi. Hän on toiminut vuodesta 2012 Lemminkäisellä viestintäpäällikkönä ja sitä ennen johtavana viestintäkonsulttina viestintätoimisto Kreab Gavin Andersonilla. Inkinen raportoi konsernin toimitusjohtaja Casimir Lindholmille.

Lemminkäisen aiempi viestintä- ja markkinointijohtaja Kati Suurmunne siirtyy toisen yrityksen palvelukseen.

LEMMINKÄINEN OYJ

Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:

Casimir Lindholm, toimitusjohtaja

Puh. 02071 53304

casimir.lindholm@lemminkainen.com

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.lemminkainen.fi

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, turvallisia ja terveellisiä olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Markkina-alueemme on Pohjois-Eurooppa, ja palveluksessamme on noin 6 000 ammattilaista. Vuonna 2013 liikevaihtomme oli noin 2,0 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi

facebook twitter