Etusivu » ZEELAND OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton)

ZEELAND OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton)

Zeeland Oyj

Yhtiötiedote

ZEELAND OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton)

Helsinki, 2014-08-26 07:59 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

TAMMIKUU – KESÄKUU 2014

– Kannattavuus säilyi kohtalaisena heikosta markkinatilanteesta huolimatta

– Katsauskauden päättymisen jälkeen vahvistettu tytäryhtiöiden saneerausohjelma nostaa koko vuoden tuloksen erittäin hyväksi

– Liikevaihto oli 4.122 tuhatta euroa (4.885), jossa oli laskua 15,1 %

– Myyntikate oli 3.851 tuhatta euroa (4.682), jossa oli laskua 17,7 %

– Käyttökate (EBITDA) oli 6,5 % liikevaihdosta eli 267 tuhatta euroa (532)

– Liikevoitto ennen liikearvopoistoja oli 236 tuhatta euroa (491), eli 5,7 % liikevaihdosta

– Liikevoitto oli -6 tuhatta euroa (238)

– Kauden tulos oli 33 tuhatta euroa (125), eli 0,8 % liikevaihdosta

– Osakekohtainen tulos oli +0,00 euroa (+0,00)

HUHTIKUU – KESÄKUU 2014

– Liikevaihto oli 2.013 tuhatta euroa (2.539)

– Myyntikate oli 1.801 tuhatta euroa (2.444)

– Uudet tilaukset +20 % verrattuna edelliseen vuoteen

– Käyttökate (EBITDA) oli 92 tuhatta euroa (311), eli 4,6 % liikevaihdosta

– Liikevoitto ennen liikearvopoistoja 78 tuhatta euroa (290), eli 3,9 % liikevaihdosta

– Liikevoitto oli -35 tuhatta euroa (164)

– Kauden tulos oli 139 tuhatta euroa (124), eli 6,9 % liikevaihdosta

– Osakekohtainen tulos oli +0,00 euroa (+0,00)


NÄKYMÄT VUODELLE 2014

Arvoimme edelleen, että liikevaihto (2013: 8,3 miljoonaa euroa) sekä myyntikate (2013: 8,0 miljoonaa euroa) laskevat hieman vuodesta 2013, elleivät suunnitellut yrityskaupat toteudu loppuvuoden aikana. Arvioimme myös, että käyttökate (2013: 0,1 miljoonaa euroa) nousee selvästi vuodesta 2013 ja, että tilikauden tulos on saneerauksen positiivisen tulosvaikutuksen vuoksi erittäin hyvä.


TOIMITUSJOHTAJA TUOMAS AIRISTO

Liikevaihdon laskuun vaikutti eniten Viron liiketoimintojen myynti sekä saneerauksen loppuun saattamisen vaatimat resurssit. Liikevaihdon laskusta huolimatta Zeelandin kannattavuus pysyi tyydyttävällä tasolla. Toisen vuosineljänneksen noin 20 % tilauskannan kasvu verrattuna edelliseen vuoteen luo uskoa paluuseen orgaaniselle kasvupolulle.

Olemme onnistuneet koko ajan paremmin todentamaan asiakkaillemme monipuolisen tarjooman ja integroidun palvelumallimme arvon. Markkinoinnin ulkoistusten myyntiprosessit ovat osoittautuneet melko pitkiksi, mutta mahdollisuuksien määrä on kaudella kasvanut huomattavasti. Myös spontaani kysyntä markkinoinnin ulkoistuspalveluille on kasvanut selvästi.

Kauden päättymisen jälkeen toteutunut onnistunut yrityssaneerausmenettely on vakauttanut taseemme sekä alentanut kustannustasoamme pysyvästi. Myös toteutuneet tytäryhtiöiden sulautumiset ovat yksinkertaistaneet konsernirakenteemme. Konsernin rahoitusrakenne on nyt terve ja konsernin oma pääoma selvästi positiivinen. Omaa pääomaa vahvistaa entisestään kauden päättymisen jälkeen tiedottamamme onnistunut suunnattu osakeanti eräille kotimaisille sijoittajille.

Peruskannattavuus ja vahvempi tase mahdollistavat myös etenemisen strategiamme mukaisesti harkituissa palvelutarjoomaa laajentavissa tai osaamista vahvistavissa yritysostoissa sekä laajentumisessa nykyisten toimialueiden ulkopuolelle.


LIIKEVAIHTO, TULOS JA TUNNUSLUVUT

Liikevaihto puolivuotiskaudella oli 4.122 tuhatta euroa, kun se 2013 vastaavana aikana oli 4.855 tuhatta euroa, eli laskua oli 15,1 %. Myyntikate laski 17,7 % ja oli 3.851 tuhatta euroa, kun myyntikate vuonna 2013 oli 4.682 tuhatta euroa. Liikevaihdon sekä myyntikatteen laskuun vaikuttivat saneerauksen negatiiviset vaikutukset myyntiin, Tallinnan liiketoiminnan myynti sekä yleisesti edellistä vuotta selvästi haastavampi toinen vuosineljännes. Toisen vuosineljänneksen aikana uudet tilaukset kasvoivat kuitenkin noin 20 % verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2013.

Käyttökate (EBITDA) pystyi kohtalaisena huolimatta liikevaihdon laskusta, ja oli 267 tuhatta euroa (532), eli 6,5 % liikevaihdosta. Kannattavuuden säilymiseen vaikuttivat työn tuottavuuden parantuminen ja alentuneet henkilöstökustannukset sekä myös selvästi laskeneet muut liiketoiminnan kulut. Liikevoitto oli -6 tuhatta euroa (238). Liikevoittoa rasitti kauden liikearvopoistot 242 tuhatta euroa. Tulos ennen veroja oli 38 tuhatta euroa 126), eli 0,9 % liikevaihdosta.

Osakekohtainen tulos oli +0,00 euroa (+0,00 euroa).

Konsernin emoyhtiön Zeeland Oyj:n liikevaihto kaudella oli 0 tuhatta euroa (0) ja kauden tulos –143 tuhatta euroa (-76). Emoyhtiön omapääoma oli 30.6.2014 2.318 tuhatta euroa ja taseen loppusumma 5.101 tuhatta euroa.

TUNNUSLUVUT 1.1.-30.6.2014 1.1.-30.6.2013 1.1.-31.12.2013
Liikevaihto, tuhatta euroa 4.121 4.855 8.394
Käyttökate (EBITDA), tuhatta euroa 267 532 60
Liikevoitto, tuhatta euroa -6 238 -537
Voitto/tappio ennen veroja, tuhatta euroa 38 126 -740
Henkilöstön määrä kauden lopussa 82 97 105
Tulos/osake, euroa 0 0 0
Tulos/osake (laimennettu), euroa 0 0 0
Omavaraisuusaste, % -34,80 % -16,20 % -30,70 %
Oma pääoma/osake, euroa -0,01 -0,01 -0,01
Oma pääoma/osake (laimennettu), euroa -0,01 -0,01 -0,01
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 193.393.654 188.964.018 191.170.956
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 193.393.654 193.393.654 193.393.654
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin (laimennettu) 203.393.654 188.964.018 194.872.202
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, (laimennettu) 203.393.654 193.393.654 203.393.654


TASE, INVESTOINNIT JA RAHOITUSASEMA

Zeelandin taseen loppusumma oli 5.731 tuhatta euroa (6.846). Konsernin oma pääoma oli –1.992 (-1.106). Konsernin omavaraisuusaste oli 30.6.2014 -34,8 % (-16,2) ja oma pääoma osaketta kohti -0,01 (-0,01) euroa. Konsernin oma pääoma vahvistui ja muuttui positiiviseksi kauden päättymisen jälkeen saneerausohjelman akordin sekä suunnatun osakeannin vaikutuksesta. Emoyhtiön Zeeland Oyj:n oma pääoma oli kauden lopussa 2.318 tuhatta euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli 139 tuhatta euroa (343).

Nettovelka 30.6.2014 oli 534 tuhatta euroa (648) ja nettovelkaantuneisuusaste

-27 % (-49%). Nettovelan laskennassa on huomioitu vain korolliset lainat. Velkaantumista on lisännyt huomattavasti muiden kuin rahoituslaitosten kanssa ennen saneerausta tehdyt rahoitus- ja maksusopimukset.

Kaudella ei tehty taseeseen kirjattuja investointeja (40).


HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 88 (99) henkilöä ja kauden lopussa 82 (97). Henkilökunnan muutokset vuoden 2014 alkupuoliskolla liittyvät Tallinnan toimipisteen myyntiin sekä yleiseen työn tuottavuuden parantamiseen, jolloin luontaista poistumaa ei ole täysin korvattu uusrekrytoinneilla. Konsernin henkilökunnasta kauden lopussa Suomessa työskenteli 82.

Zeeland tiedotti 7.1.2014 Mikko Marttisen nimittämisestä Zeeland-konsernin talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Niin ikään Zeeland tiedotti 11.4.2014 muutoksista johtoryhmässä, kun Piero Silvani nimitettiin myynnistä ja asiakkuuksista vastaavaksi johtajaksi.


MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

Zeeland tiedotti 11.3.2014 myyneensä 55 % omistuksensa Zeeland Idea Baltics Ou:n Zeelandin virolaiselle kumppanille Idea Groupille.


YHTIÖKOKOUS

Zeelandin varsinainen yhtiökokous pidettiin 1.4.2014 Helsingissä.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan alkaneelle toimikaudelle neljä (4) jäsentä. Hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi uudelleen Ville Skogberg, Tanu-Matti Tuominen, Jari Tuovinen ja uutena varsinaisena jäsenenä Pekka Siivonen-Uotila. Hallituksesta jäi pois Elina Yrjölä-Suhonen. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Jari Tuovisen edelleen hallituksen puheenjohtajaksi.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen osake tuottaa yhden äänen. Zeeland Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX:n Helsingin pörssin First North Finland -markkinapaikalla kaupankäynti tunnuksella ZEE1V.

Kauden päättyessä osakkeen kurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä 30.6.2014 oli 0,01 senttiä. Kauden aikana yhteensä 2.924 tuhatta Zeelandin osaketta, eli 1,5 % kaikista osakkeista, vaihtoi omistajaa kaupankäynnissä. Kauden ylin kaupankäyntikurssi oli 0,02 senttiä ja alin 0,01 senttiä. Zeeland Oyj:n markkina-arvo kauden lopussa oli 1,9 miljoonaa euroa.

Yhtiön osakemäärä oli kauden alussa ja lopussa 193.393.654 osaketta.

Zeelandin varsinainen yhtiökokous 1.4.2014 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 19.339.365 kappaletta, mikä vastaa enintään 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivänä.

Zeelandin varsinainen yhtiökokous 1.4.2014 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä olisi yhteensä enintään 120.000.000 osaketta, joka vastaa enintään noin 38,29 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen ja/tai luovutettujen osakkeiden ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden jälkeen.

Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutusta käytetään yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten liiketoimintaan tai investointien rahoittamiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2015. Valtuutukset olivat kokonaan käyttämättä katsauskauden päättyessä.


TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

Helsingin käräjäoikeus vahvisti 9.7.2014 Zeeland Oyj:n tytäryhtiöiden yrityssaneerausohjelman. Saneerausohjelma sai lainvoimaisuuden 8.8.2014. Saneerausohjelman vahvistaminen aiheuttaa Zeelandille noin 3 miljoonan euron kertaluonteisen tulon kolmannen vuosineljänneksen tulokseen.

Zeeland Oyj:n tytäryhtiö Zeeland Group Oy ja sen kaikki 100 % omistamat tytäryhtiöt sulautuivat 14.7.2014 Zeeland Group Oy:öön. Sulautumisen jälkeen Zeelandin konsernirakenne muodostuu emoyhtiöstä Zeeland Oyj:stä ja sen 100 % omistamasta konsernin operatiivista liiketoimintaa harjoittavasta Zeeland Group Oy:stä. Zeeland Group Oy omistaa 30 % konsernin mediatoimistosta Media Contacts Finland Oy:stä. Zeeland Group Oy omistaa lisäksi operatiiviseen liiketoimintaan kuulumattomina sijoituksina 30 % etukorttiyhtiö Neocard Oy:stä, 20 % Sport Content Oy:stä ja 64 % brändiarvon mittaamiseen liittyvien aineettomien oikeuksien omistavasta BEE Consulting Oy:stä.


LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Zeelandin riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät yleisen talouden tilan epävarmuuteen sekä yhtiön maksuvalmiuteen. Maksuvalmius on parantunut kauden päättymisen jälkeen huomattavasti tytäryhtiöiden hyväksytyn saneerausohjelman sekä järjestetyn osakeannin vuoksi.

Yleinen talouden epävarmuus saattaa hidastaa projektien käynnistymisiä ja vaikeuttaa uusien tilauksien saamista sekä uusasiakashankintaa.

Zeelandin vieraasta pääomasta suurin osa on katsauskauden päättymisen jälkeen saneerausvelkaa. Mikäli Zeeland Group Oy ei kykene suoriutumaan saneerausveloista oikea-aikaisesti, saattaa se vaarantaa saneerausohjelman ja aiheuttaa Zeelandille huomattavia taloudellisia vaikeuksia. Pidemmällä aikavälillä yhtiön vakavaraisuus saattaa aiheuttaa epävarmuutta, ellei yhtiö pysty pitämään tai parantamaan kannattavuuttaan.


TILINPÄÄTÖSTIETOJEN LAATIMISPERIAATTEET

Puolivuotiskatsaus on laadittu Suomen kirjanpitolain ja muiden sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti. Laskentaperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä. Katsaus on laadittu Suomen kirjanpitolain vaatimukset huomioivaa FAS-mallia noudattaen. Konsernin sisäiset liiketapahtumat samoin kuin sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Puolivuotiskauden luvut ovat tilintarkastamattomia.


TALOUDELLINEN INFORMAATIO

Zeeland julkistaa seuraavan puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen arviolta 29.1.2015. Yhtiö julkistaa lisäksi taloudellista informaatiota kolmannelta vuosineljännekseltä 28.10.2014.

TULOSLASKELMA, FAS 1.1.-30.6.2014 1.1.-30.6.2013 1.1.-31.12.2013
Tuhatta euroa
LIIKEVAIHTO 4.122 4.855 8.393
Liiketoiminnan muut tuotot 10 120 234
Materiaalit ja palvelut -280 -294 -598
Henkilöstökulut -2.798 -3,09 -5.781
Poistot konserniliikearvosta -243 -253 -507
Suunnitelman mukaiset poistot -33 -41 -90
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -275 -293 -597
Liiketoiminnan muut kulut -787 -1.060 -2.193
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 2 0 5
LIIKEVOITTO -6 238 -537
Rahoitustuotot ja -kulut -80 -112 -204
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -86 126 -740
Satunnaiset tuotot ja kulut 125 0 0
VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA 39 126 -740
Tuloverot -5 -1 -56
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 34 125 -796
TASE, FAS
Tuhatta euroa
VASTAAVAA 1.1.-30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 3.561 4.077 3.811
Aineelliset hyödykkeet 102 123 109
Sijoitukset 208 204 208
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3.871 4.403 4.128
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 128 115 88
Lyhytaikaiset saamiset 1.631 2.059 2.093
Rahat ja pankkisaamiset 100 269 324
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1.859 2.443 2.504
VASTAAVAA YHTEENSÄ 5.731 6.846 6.632
VASTATTAVAA 1.1.-30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
OMA PÄÄOMA -1.992 -1.107 -2.209
Pakolliset varaukset 0 0 0
VIERAS PÄÄOMA
Pääomalaina 1 1 1
Pitkäaikainen vieras pääoma 137 405 375
Lyhytaikainen vieras pääoma 7.586 7.547 8.285
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 7.709 7.953 8.661
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 5.731 6.846 6.632
RAHOITUSLASKELMA 1.1.-30.6.2014 1.1.-30.6.2013 1.1.-31.12.2013
Tuhatta euroa
Liiketoiminnan rahavirta 139 343 536
Investointien rahavirta 0 -149 -168
Rahoituksen rahavirta -363 -121 -240
Rahavirrat yhteensä -224 73 128
Rahavarojen muutos -224 73 -94
Rahavarat kauden alussa 324 196 290
Rahavarat kauden lopussa 100 269 196
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 1.1.-30.6.2014 1.1.-30.6.2013 1.1.-31.12.2013
Tuhatta euroa
Osakepääoma kauden alussa 322 322 322
Osakepääoman korotus (vähennys) 0 0
Osakepääoma kauden lopussa 322 322 322
Muut rahastot kauden alussa 5.863 5.718 5.863
Siirto rahastoon (rahastosta) 0 145 0
Muut rahastot kauden lopussa 5.863 5.863 5.863
Edellisten tilikausien voitto (tappio) -8.215 -7.419 -7.419
Muuntoerot 0 0 0
Tilikauden voitto (tappio) 34 197 -796
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -1.995 -1.107 -2.029

Helsingissä 26. päivänä elokuuta 2014

ZEELAND OYJ

Hallitus


Lisätietoja: Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Jätä kommentti

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!