Etusivu » Tilinpäätöstiedote 1.7.2013 – 30.6.2014

Tilinpäätöstiedote 1.7.2013 – 30.6.2014

SAV-Rahoitus Oyj

Yhtiötiedote

Tilinpäätöstiedote 1.7.2013 – 30.6.2014

SAV-Rahoitus Oyj

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2013 – 30.6.2014 (tilintarkastettu)

SAV-Rahoitus Oyj

Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t €):

SAV-Rahoitus Oyj Konserni

2013-2014 2012-2013

Liikevaihto 3 179 4 253

Liiketappio -492 -1 880

Voitto ennen veroja -63 -1 486

Tilikauden tulos -32 -1 481

Taseen loppusumma 7 153 9 280

Oma pääoma 2 533 2 583

Omavaraisuusaste 35.4% 27.8%

Osakekoht. tulos -0.014€ -0.66€

Oman pääoman tuotto -1.2% -44.6%

Henkilöstö keskim. 5.5 8.0

SAV-Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit tilinpäätöksestä:

”SAV-Rahoitus Oyj:n 30.6.2014 päättynyt tilikausi oli lievästi tappiollinen. Nopea vieraan pääoman lyhennystahti ja sitä seurannut taseen voimakas supistuminen ovat johtaneet liikevaihdon voimakkaaseen laskuun ja tehnyt kannattavan liiketoiminnan haasteelliseksi.

Pääosin 30.6.2013 päättyneellä tilikaudella tehdyt voimakkaat sopeutustoimet onnistuvat hyvin ja mahdollistivat kannattavuuden merkittävän paranemisen edellisestä tilikaudesta ja vain pieneen tappioon.

Uutta, kasvun mahdollistavaa rahoitusta yhtiö ei ole onnistunut tilikauden aikana hankkimaan.

Kilpailu käytettyjen ajoneuvojen rahoituksessa on pysynyt kireänä koko menneen tilikauden ajan.

Uusien autojen heikko kysyntä jo kuudetta vuotta peräkkäin on houkutellut kilpailijoitamme tarjoamaan edullista rahoitusta asiakkailleen ja alhainen hintataso uusien autojen rahoituksessa näkyy osittain myös hintapaineena käytettyjen autojen markkinoilla.

Leimaa-antavin piirre päättyneellä tilikaudella oli voimakas vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen väheneminen. Yhtiö pienensi vastuitaan rahoittajilleen 200.000 euroa kuukaudessa koko päättyneen tilikauden ajan ja tämä luonnollisesti näkyi negatiivisesti kyvyssämme palvella asiakkaitamme siinä laajuudessa, kuin olisimme halunneet.

SAV-Rahoitus Oyj on sopinut nykyisten rahoittajiensa kanssa 30.8.2014 erääntyvän rahoitussopimuksen jatkamisesta 30.11.2014 saakka.

Yhtiön likviditeetti oli edellä mainitusta huolimatta siedettävällä tasolla ja mahdollisti vastaamisen luontaiseen kysyntäämme.”

SAV-Rahoitus Oyj

Tuloslaskelma, tuhatta euroa

SAV-Rahoitus Oyj SAV-Rahoitus Oyj Konserni

2013-2014 2012-2013 2012-2013

Liikevaihto 3 179 1 469 4 253

Materiaalit ja palvelut -2 458 -315 -3 101

Henkilöstökulut -489 -699 -758

Poistot -131 -1 249 -1 250

Liiketoiminnan muut kulut -599 -1 061 -1 024

Liiketapppio -492 -1 855 -1 880

Rahoitustuotot-kulut 429 414 394

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja -63 -1 442 -1 486

Tilinpäätössiirrot 31 0 0

Verot 0 0 5

Tilikauden voitto -32 -1 442 -1 481

Tase 30.6.2014

SAV-Rahoitus Oyj SAV-Rahoitus Oyj Konserni

VASTAAVAA 30.06.2014 30.06.2013 30.06.2013

Aineettomat oikeudet 210 332 332

Aineelliset hyödykkeet 26 35 35

Sijoitukset 7 31 0

PYSYVÄT VASTAAVAT YHT 243 398 367

Vaihto-omaisuus 54 31 51

Pitkäaikaiset saamiset 2 933 3 707 3 707

Lyhytaikaiset saamiset 3 920 4 985 4 969

Rahat ja pankkisaamiset 3 163 185

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT 6 910 8 886 8 913

VASTAAAVAA YHTEENSÄ 7 153 9 284 9 280

VASTATTAVAA 30.06.2014 30.06.2013 30.06.2013

Osakepääoma 3 775 3 775 3 775

Ed. tilikausien voitto -1 209 232 288

Tilikauden voitto -32 -1 442 -1 481

OMA PÄÄOMA YHT 2 533 2 566 2 583

Poistoero 0 31 0

Lyh.aik. Lainat rah laitoksilta 4 490 6 448 6 448

Ostovelat 28 96 97

Muut velat 54 56 56

Verovelat 0 0 8

Siirtovelat 48 88 88

Lyhtyaikainen yht 4 620 6 688 6 697

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 4 620 6 688 6 697

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 7 153 9 284 9 280

SAV-Rahoitus Oyj

Rahoituslaskelma SAV-Rahoitus Oyj SAV-Rahoitus Oyj Konserni

2013-2014 2012-2013 2012-2013

Voitto ennen sat eriä -63 -1 442 -1 486

Oikaisut 0 0 -274

Käyttöpääoman muutos 1 352 2 750 3 320

Maksetut korot -268 -525 -525

Saadut korot 713 911 911

Verot 0 0 0

Liiketoiminnan rahavirta 1 798 3 135 3 076

Investoinnit 0 -136 -103

Luovutustuotot 0 0 0

Investointien rahavirta 0 -136 -103

Lyh. aik. lainojen nosto 0 18 789 18 840

Lyh. aik. lainojen maksut -1 958 -21 649 -21 702

Pitk.aik. lainojen nosto 0 10 206 10 234

Pitk.aik. lainojen maksu 0 -10 206 -10 234

Maksetut osingot 0 0 0

Rahoituksen rahavirta -1 958 -2 860 -2 862

Rahavarojen muutos -160 140 111

Rahavarat 1.7.2013 163 24 74

Rahavarat 30.6.2014 3 163 185

SAV-Rahoitus Oyj

Oma pääoma SAV-Rahoitus Oyj SAV-Rahoitus Oyj Konserni

2013-2014 2012-2013 2012-2013

OSAKEPO

Tilikauden alussa 3 775 3 775 3 775

Tilikauden lopussa 3 775 3 775 3 775

SIDOTTU OMA PO YHTEENSÄ 3 775 3 775 3 775

SIJOITETUN VAPAAN OMAN

PÄÄOMAN RAHASTO

EDELLISIEN TILIKAUSIEN VOITTO

Tilikauden alussa -1 209 232 288

Siirretty osakepääomaan 0 0 0

Osingonjako 0 0 0

Tilikauden voitto -32 -1 442 -1 481

Tilikauden lopussa -1 241 -1 210 -1 193

VAPAA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -1 273 -2 652 -1 193

OMA PÄÄOMA 2 533 2 566 2 582

SAV-Rahoitus Oyj

Osakkeet

2013-2014 2012-2013 2012-2013

Tilikauden alussa 2 251 456 2 251 456 2 251 456

Tilikauden lopussa 2 251 456 2 251 456 2 251 456

Tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen ja lähiajan näkymät

Tehtyjen kulusäästöjen ansiosta ja rahoitussopimuksen jatkumisen entistä kohtuullisemmilla ehdoilla mahdollistavat sen, että yhtiö voi hakea kestävää, toiminnan ja kasvun turvaavaa rahoitusta alkavan syksyn ajan.

Hallituksen esitys voiton käyttämiseksi

Yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja. Hallitus ehdottaa 26.9.2014 pidettävälle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja, että tappio siirretään voittovarojen tilille.

YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä 26.9.2014 klo 10.00.

TILINPÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLÄPITO

Tilinpäätös, toimintakertomus ja muut yhtiökokousasiakirjat ovat nähtävillä yhtiön toimipisteessä 3.9.2014 alkaen Mikonkatu 8 A, 00100 HELSINKI.

SEURAAVA PUOLIVUOTISKATSAUS

Yhtiö julkistaa seuraavan osavuosikatsauksensa ajalta 1.7. – 31.12.2014 maanantaina 9.2.2015.

Helsinki 27.8.2014

SAV-Rahoitus Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Janne Heusala

toimitusjohtaja

SAV-Rahoitus Oyj

050 3390974

Certified Adviser

Privanet Pankkiiriliike Oy

09 68771714

Jätä kommentti

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!