Etusivu » PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton)

PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton)

Siili Solutions Oyj

Yhtiötiedote

PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton)

SIILI KASVOI ENSIMMÄISELLÄ PUOLIVUOTISKAUDELLA 36 %

Siili Solutions Oyj, yhtiötiedote, 14.8.2014 kello 10.00

SIILI KASVOI ENSIMMÄISELLÄ PUOLIVUOTISKAUDELLA 36 %

Tammikuu – Kesäkuu 2014:

  • Liikevaihto 12 830 (1-6/2013: 9 414) tuhatta euroa – kasvua 36,3 %
  • Käyttökate (EBITDA) oli 902 (805) tuhatta euroa – kasvua 12,1 %
  • Käyttökate (EBITDA) 7,0 % liikevaihdosta (8,5 %)
  • Yritysostoista muodostuneiden liikearvojen FAS:in mukaiset poistot 421 (101) tuhatta euroa
  • Katsauskauden voitto oli 281 (506) tuhatta euroa – laskua 44,5 %
  • Taseen loppusumma oli 9 841 (7 148) tuhatta euroa
  • Yhtiö toteutti Codebakers-yritysoston 2.1.2014. Codebakers Oy:n luvut yhdistetty konserniin 1.1.2014 alkaen. Yrityskauppaa varten toteutettiin suunnattu osakeanti tammikuussa, minkä seurauksena yhteensä 14 156 uutta osaketta merkittiin kaupparekisteriin 9.1.2014

Näkymät vuodelle 2014:

Yhtiön 7.8.2014 tiedottaman Avaus Consulting -yritysoston myötä vuoden 2014 näkymää päivitetään seuraavasti: Vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan 28–31 miljoonaa euroa ja käyttökatteen (EBITDA) 2,8–3,3 miljoonaa euroa. Aikaisempi vuoden 2014 näkymä oli seuraava: Vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan yli 25 miljoonaa euroa ja käyttökatteen (EBITDA) yli 2,5 miljoonaa euroa.

Keskeiset tunnusluvut 1-6/2014 konserni 1-6/2013 emoyhtiö*** 2013 konserni
Liikevaihto, 1000 € 12 830 9 414 18 798
Käyttökate (EBITDA), 1000 € 902 805 1 790
EBITDA, % liikevaihdosta 7,0 % 8,5 % 9,5 %
Liikevoitto, 1000 € 448 683 1 374
Liikevoitto, % liikevaihdosta 3,5 % 7,3 % 7,3 %
Oikaistu liikevoitto, 1000 € ** 868 784 1 735
Oikaistu liikevoitto, % liikevaihdosta ** 6,8 % 8,3 % 9,2 %
Tilikauden tulos, 1000 € 281 506 1 042
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 2,2 % 5,4 % 5,5 %
Taseen loppusumma, 1000 € 9 841 7 148 8 523
Omavaraisuusaste, % 51,6 % 50,4 % 54,0 %
Nettovelkaantumisaste -19,0 % -36,7 % -56,2 %
Oman pääoman tuotto, % * 11,6 % 31,4 % 28,0 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % * 18,5 % 42,4 % 36,9 %
Osakekohtainen tulos 0,16 0,32 0,63
Oikaistu osakekohtainen tulos ** 0,41 0,39 0,85
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 1 730 415 1 565 575 1 644 456
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 1 737 493 1 565 575 1 723 337
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 231 154 175

* Puolivuotisluvuissa tulos on annualisoitu.

** Liikearvopoistoilla oikaistu.

*** Ensimmäisen puolivuotiskauden 2013 vertailuluvut esitetään emoyhtiön lukuina, koska yhtiöön muodostui konsernirakenne vasta 1.7.2013 lähtien.

TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULAN KOMMENTIT

”Siili jatkoi kasvuaan vuoden ensimmäisellä puolikkaalla suunnitelmansa mukaisesti. Liikevaihto kasvoi yli 36 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kasvun mahdollistivat 77 uutta osaajaa, joista osa tuli yrityskauppojen myötä ja osa orgaanisesti rekrytoiden. Kesäkuun lopussa 231 osaajaa työllistänyt Siili on kasvanut neljässä vuodessa keskimäärin yli 30 % vuosivauhtia ylläpitäen yli 10 % keskimääräistä käyttökatetta. Panostukset tarjoomakehitykseen monikanavaisten digitaalisten palveluiden kehityksessä (Mobility), informaationhallinnassa (MDM ja Big Data) ja modernien hybridiratkaisujen kehityksessä (Cloud & Devops) auttoivat Siiliä edelleen kasvussaan.

Viimeisimmät yrityskaupat ovat osoittautuneet onnistuneiksi. Comvisen oston myötä saatu Oulun yksikkö on tehokkuudellaan ja skaalautuvuudellaan jopa ylittänyt odotuksemme, minkä johdosta Oulun yksikkömme koko on yrityskauppahetkestä orgaanisesti kaksinkertaistunut. Vuoden alusta konserniin liitetty Codebakers oli operatiivinen yritysosto, jonka pitkäaikainen haaste oli ollut kannattavuus. Codebakersin integroituminen Siiliin on tapahtunut hyvin ja työ sen kannattavuuden parantamiseksi on edennyt suunnitellusti.

Katsauskauden käyttökatteen jääminen edellisvuoden vastaavasta johtuu pääosin Codebakersin integraatiotyön säästöjen ja tehokkuuden kasvun vaatimasta kehitysajasta. Uskomme, että tehdyt toimet tulevat nostamaan Codebakersin kannattavuuden konsernin keskiarvotasolle vuoden loppuun mennessä. Yleisesti toinen vuosipuolikas on liiketoiminnassamme ensimmäistä parempi johtuen alkuvuoden rekrytoinneista ja kannustavan palkkausjärjestelmän painotuksista. Uskomme kykenevämme nostamaan koko vuoden kannattavuustason ohjeistuksen määrittelemälle tasolle. Kahden viimeisimmän yrityskaupan yhteenlasketut liikearvopoistot painoivat tulostamme katsauskaudella.

Katsauskauden aikana valmisteltu Avaus Consulting -konsernin yritysosto julkistettiin elokuun alussa, toteutustavoitteenaan syyskuun alku. Konserniin kuuluu Suomen yhtiön lisäksi Puolan Wroclawissa toimiva tytäryhtiö. Avaus on jatkoa strategisten yritysostojen sarjassamme vahvistaen osaamistamme läpi digitaalisten palveluiden kehityksen. Avauksen osto vauhdittaa palvelunkehitystämme erityisesti digitaalisen palvelumuotoilun sekä kehitettävän palvelun mittauksen ja analytiikan osalta. Kaupan myötä Siilistä tulee osaajamäärältään Suomen johtava teknologiariippumaton digitaalisten palveluiden kehittäjä luoden perustan kansainvälistymisellemme. Nyt meillä on kaksi tehokasta toteutusyksikköä, Oulu ja Puola, ja integroimme kehittämiämme palveluja sekä ratkaisuja asiakkaidemme tietojärjestelmiin tehokkaasti lähellä asiakkaitamme Suomessa. Sekä digitaalisten palveluiden että informaationhallinnan osalta olemme jo kansainvälisen kilpailukykymme todistaneet. Näin luonnollinen seuraava askel on rakentaa integrointikyvykkyys uuteen markkinaan Euroopassa.

Yleisessä makromarkkinatilanteessa ei alkuvuodesta tapahtunut suuria muutoksia, emmekä odota isoja muutoksia loppuvuodellekaan. Yleisen ennusteen mukaan markkinamme vuosikehitys on 2 % luokkaa, mikä näkyy myös kilpailijoidemme tulostiedotteissa. Olemme onnistuneet jo vuosia voittamaan markkinaa kilpailijoiltamme tekemällä työtä tehokkaasti ja läpinäkyvästi asiakkaan kanssa yhdessä arvoa tuottaen. Uskomme trendin jatkuvan pitkän aikavälin osoittaman kehittymiskykymme mukaisesti. Syyskuussa toteutettavan Avaus Consulting -yritysoston myötä luotamme loppuvuoden olevan ennakoituakin positiivisempi ja päivitämme jo vuoden 2014 näkymää vastaavasti.”

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS

Ensimmäisellä puolivuotisjaksolla 2014 konsernin liikevaihdon kasvu oli 36,3 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Euromääräisesti liikevaihto kasvoi yhteensä 3 416 tuhatta euroa ollen yhteensä 12 830 (9 414) tuhatta euroa. Codebakers Oy:n luvut on yhdistelty konserniin 1.1.2014 alkaen.

Ulkopuolisten palveluiden käytöstä aiheutuneet alihankintakustannukset olivat katsauskaudella yhteensä 1 569 (1 232) tuhatta euroa, jossa oli kasvua viime vuoden ensimmäiseen puolivuotisjaksoon nähden 337 tuhatta euroa. Suhteutettuna liikevaihtoon ulkopuoliset palvelut olivat hieman alle edellisvuoden tason ollen 12,2 % (13,1 %) katsauskauden liikevaihdosta.

Henkilöstökulut olivat ensimmäisellä puolivuotiskaudella yhteensä 9 214 (6 595) tuhatta euroa, mikä oli noin 71,8 % (70,1 %) liikevaihdosta. Alihankinnasta ja henkilöstöstä syntyneet kokonaiskustannukset suhteessa liikevaihtoon olivat noin 84,0 % (83,1 %) ollen hieman yli edellisen vuoden tason. Henkilöstömäärä katsauskauden lopussa oli 231 (154), jossa kasvua 50 % edelliseen vuoteen. Liikevaihtoon suhteutettuna liiketoiminnan muut kulut olivat 8,9 % (8,3 %).

Konsernin käyttökate (EBITDA) katsauskaudella 2014 oli 902 (805) tuhatta euroa eli 7,0 % (8,5 %) liikevaihdosta. Codebakersin integraatio eteni suunnitelmien mukaisesti. Tappiollisen tilikauden 2013 jälkeen Codebakersin käyttökate (EBITDA) oli katsauskaudella 4,8 % (-9,2 %) ja sen hankinnasta on kirjattu puolivuotiskaudelle konserniliikearvon poistoina 160 tuhatta euroa.

Liikevoitto päätyi 448 (683) tuhanteen euroon. Vertailukauteen nähden alhaisempaa liikevoittoa selittää yritysostoissa muodostuneisiin liikearvoihin liittyvät poistot, jotka puolivuotiskaudella olivat 421 (101) tuhatta euroa. Siili soveltaa kirjanpidossa ja raportoinnissa kansallista lainsäädäntöä (FAS), jonka mukaan liikearvo poistetaan kokonaan tuloksessa. Liikearvon poistoaika on viisi (5) vuotta. Osakekohtainen tulos oli puolestaan 0,16 (0,32) euroa.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 9 841 (7 148) tuhatta euroa. Omavaraisuusaste 51,6 % (50,4 %) ja nettovelkaantumisaste -19,0 % (-36,7 %).

Puolivuotisjaksolla 1.1.-30.6.2014 liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä -171 (449) tuhatta euroa. Negatiiviseen liiketoiminnan rahavirtaan johti myyntisaamisten kasvu, mikä johtui asiakkaiden pidentyneistä maksuajoista. Investoinnit ensimmäisellä puolivuotiskaudella 2014 olivat 739 (736) tuhatta euroa. Yhtiön merkittävimmät investoinnit liittyivät yritysostoihin, joiden osuus investoinneista oli katsauskaudella 590 (690) tuhatta euroa.

Ensimmäisellä puolivuotisjaksolla 2014 yhtiö jakoi omistajilleen osinkoina yhteensä 712 (517) tuhatta euroa. Yhtiöllä ei ole katsauskauden päättyessä korollista velkaa. Yhtiön likvidit rahavarat katsauskauden lopussa olivat 962 (1 323) tuhatta euroa.

YRITYSOSTOT JA SUUNNATUT OSAKEANNIT

Yhtiö tiedotti joulukuun alussa allekirjoittaneensa 2.12.2013 sopimuksen, jonka mukaisesti se ostaa espoolaisen tietojärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen erikoistuneen Codebakers Oy:n koko osakekannan. Kaupan toteuttamisen ehdot täyttyivät suunnitelman mukaisesti 2.1.2014. Codebakers Oy:n luvut raportoidaan osana Siili Solutions -konsernia 1.1.2014 alkaen.

Katsauskauden päättymisen jälkeen 7.8.2014 yhtiö tiedotti allekirjoittaneensa sopimuksen digitaalisten palveluiden muotoiluun ja kehittämiseen erikoistuneen Avaus Consulting -konsernin hankkimisesta, josta tarkemmin katsauskauden päättymisen jälkeisissä tapahtumissa.

Codebakers Oy:n hankinta

Codebakersin erityisosaamista ovat Microsoft-ohjelmistoteknologiat, CRM-järjestelmät sekä ohjelmistojen ketterä määrittely ja testaus. Codebakersin osto on osa Siilin kasvustrategiaa ja sen myötä Siili laajentaa Microsoft-teknologioiden integraatiotarjontaansa, vahvistaa projektitoimitusten määrittely- ja testausresursointia sekä tukee kasvua 34:llä kokeneella ohjelmisto-alan osaajalla. Codebakers Oy:n vuoden 2013 liikevaihto oli 3 279 (4 082) tuhatta euroa ja käyttökate (EBITDA) -36 (185) tuhatta euroa ollen -1,1 % (4,5 %) liikevaihdosta. Ensimmäisellä puolivuotisjaksolla 2014 Codebakersin liikevaihto oli 1 750 (1 699) tuhatta euroa ja käyttökate (EBITDA) 84 (-157) tuhatta euroa.

Kauppahinta on vähintään 0,8 miljoonaa euroa ja enintään 1,8 miljoonaa euroa ja se on määritetty liiketoiminnan käyvän arvon mukaisesti. Kauppahinnasta maksettiin toteuttamishetkellä 0,8 miljoonaa euroa ja ehdollisena lisäkauppahintana perustuen vuoden 2014 käyttökatteeseen 0–1,0 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksetaan käteisvastikkeella ja Siili Solutions Oyj:n uusilla osakkeilla. Kaupassa annettavien uusien Siili Solutions Oyj:n osakkeiden osuus on noin 19 % toteuttamishetken kauppahinnasta ja noin 76–80 % lisäkauppahinnasta. Kaupan käteisvastike suoritetaan Siilin kassavaroista. Puolivuotiskaudelle yhtiö kirjasi ehdollisesta lisäkauppahinnasta varauksen täysimääräisenä, jonka osakeosuudesta 760 tuhatta euroa on kirjattu käyvän arvon rahastoon.

Osana kauppahinnan suorittamista yhtiön hallitus päätti 2.1.2014 osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusta osakeannista Codebakers Oy:n osakkeenomistajille. Suunnatussa osakeannissa tarjottiin merkittäväksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti 14 156 uutta osaketta merkintähintaan 10,60 euroa / osake, mikä vastaa Siili Solutions Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskiarvoa ajanjaksolla 1.10. – 31.12.2013. Annettavien uusien osakkeiden määrä vastasi noin 0,8 % Siili Solutions Oyj:n kaikista osakkeista ennen uusien osakkeiden antamista. Codebakers Oy:n pääomistajat ovat sitoutuneet omistuksensa osalta vuoden 2014 lopussa päättyvään Siili Solutions Oyj:n osakkeita koskevaan luovutusrajoitukseen. Uudet osakkeet on samassa yhteydessä merkitty ja niiden merkintähinta katsottu maksetuksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti apporttina luovutettavilla Codebakers Oy:n osakkeilla. Päätös suunnatusta osakeannista perustui ylimääräisen yhtiökokouksen 2.1.2014 hallitukselle myöntämään osakeantivaltuutukseen. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 9.1.2014.

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Henkilöstön määrä puolivuotiskauden lopussa oli 231 (154), jossa oli kasvua edellisvuoden vastaavan ajanjakson loppuun 77 henkilöä eli 50,0 %. Tilikauden 2013 lopusta henkilöstön määrä kasvoi 32,0 %.

Varsinainen yhtiökokous 2.4.2014 valitsi uudelleen yhtiön hallitukseen Petri Niemen, Timo Luhtaniemen, Mika Mäkeläisen ja Björn Mattssonin. Lisäksi uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Anu Nissinen. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Petri Niemen ja varapuheenjohtajaksi Timo Luhtaniemen.

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Timo Luhtaniemen (puheenjohtaja), Petri Niemen ja Mika Mäkeläisen. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Petri Niemi (puheenjohtaja), Björn Mattsson ja Anu Nissinen.

Siilin johtoryhmään kuuluvat katsauskauden lopussa: Seppo Kuula (toimitusjohtaja), Samuli Siljamäki (talousjohtaja), Aki Ahlroth (johtaja, HR ja kulttuuri), Markku Seraste (operatiivinen johtaja, liiketoimintayksikön päällikkö) ja Erkka Niemi (kehitysjohtaja, Palvelukehitys). Yhtiön laajennettuun johtoryhmään kuuluvat lisäksi: Tommi Paananen (johtaja, Oulun yksikkö), Seppo Takanen (toimitusjohtaja, Codebakers Oy), Ville Kolehmainen (luova johtaja), Pasi Ropponen (liiketoimintayksikön päällikkö), Kari Pirttikangas (liiketoimintayksikön päällikkö), Jarno Tenni (liiketoimintayksikön päällikkö), Kirsi Narvanto (johtaja, HR-prosessit) ja Saku Laitinen (tutkimusjohtaja).

Yhtiön tilintarkastaja on KHT-yhteisö KPMG Oy Ab (Y-tunnus 1805485-9), ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Aaltonen.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät yleiseen talouskehitykseen ja sen tuomaan epävarmuuteen asiakkaiden toimintaympäristössä. Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla voi olla IT-investointien päätöksenteon hidastumisen, lykkäämisen tai perumisen kautta negatiivisia vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen.

Merkittävä osuus yhtiön liikevaihdosta koostuu kymmenen suurimman asiakkaan myynnistä. Yhden tai useamman avainasiakkaan menettäminen, ostojen huomattava väheneminen tai asiakkaiden taloudelliset ongelmat voisivat siten vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen.

Jatkuvana riskinä yrityksen kasvun ja kannattavuuden yhtäaikaisessa ylläpitämisessä on rekrytointitavoitteiden saavuttaminen niin laadun kuin määrän osalta, sekä tarjonnan sovittaminen oikea-aikaisesti kysyntään.

Siilin menestykseen vaikuttaa myös merkittävästi sen johto ja muu henkilöstö. Avainhenkilöiden työpanoksen menettäminen voisi vaikuttaa negatiivisesti yhtiön liiketoimintaan ja tavoitteiden saavuttamiseen. Siilin strategialle keskeistä ja menestykselle ehdotonta on ammattitaitoisten henkilöiden palkkaaminen ja pitäminen yhtiön palveluksessa.

Yritysjärjestelyihin perustuvaan kasvuun liittyy riskejä, jotka koskevat muun muassa ostetun yhtiön asiakkuuksien jatkuvuutta, hankitun liiketoiminnan ja henkilöstön integrointia, sekä siirtyneen henkilöstön sitouttamista. Mikäli yhtiö ei onnistu toteuttamaan joitakin edellä mainittuja toimenpiteitä, voivat ne vaikuttaa haitallisesti yhtiön strategian toteuttamiseen, liiketoimintaan, toiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Yrityskauppoihin liittyviä riskejä hallitaan valitsemalla määriteltyjen kriteerien mukaisia kohteita ja panostamalla huolelliseen integraatioprosessiin.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Avaus Consulting -yritysoston seurauksena yhtiö päivittää tulevaisuuden näkymiään. Päivitetyt tulevaisuuden näkymät kuuluvat seuraavasti:

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kasvaa keskimäärin 20 % vuodessa siten, että yhtiön kannattavuus säilyy hyvänä (käyttökate, EBITDA, keskimäärin yli 10 %).

Vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan 28–31 miljoonaa euroa ja käyttökatteen (EBITDA) 2,8–3,3 miljoonaa euroa.

Aikaisemmin 27.2.2014 julkaistut tulevaisuuden näkymät olivat seuraavat:

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kasvaa orgaanisesti keskimäärin 20 % vuodessa siten, että yhtiön kannattavuus säilyy hyvänä (käyttökate, EBITDA, yli 10 %).

Vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan yli 25 miljoonaa euroa ja käyttökatteen (EBITDA) yli 2,5 miljoonaa euroa.

YHTIÖKOKOUKSET

Ylimääräinen yhtiökokous

Ylimääräinen yhtiökokous 2.1.2014 valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 150 000 osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen tai investointien rahoittaminen. Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista muista osakeantiin liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2014 asti.

Saamansa valtuutuksen nojalla hallitus päätti 2.1.2014 yhteensä 14 156 osakkeen suunnatusta osakeannista Codebakers -yritysoston kauppahinnan suorittamiseksi. Valtuutus päättyi varsinaiseen yhtiökokoukseen 2.4.2014.

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 2.4.2014 Helsingissä. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2013 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2013. Osinkoa päätettiin jakaa yhteensä 712 tuhatta euroa eli 0,41 euroa osaketta kohti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla enintään 156 500 kappaletta, mikä on noin 9 % yhtiön osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2015 asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 250 000 osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen tai investointien rahoittaminen. Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2015 asti.

OSAKE JA OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

Yhtiöllä on vain yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Siili Solutions Oyj:n osakkeita oli 30.6.2014 kaupparekisteriin merkittynä 1 737 493, yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita. Katsauskaudella laskettiin liikkeelle yhteensä 14 156 uutta osaketta Codebakers -yrityskauppaan liittyen, osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 9.1.2014.

Yhtiöllä on voimassa oleva avainhenkilöiden osake- ja optiopohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2013–2016. Järjestelmän piiriin kuuluu avainhenkilöiden hallussa olevat yhteensä 52 000 osaketta ja 52 000 optio-oikeutta. Lisäksi yhtiön hallussa on 7 000 optio-oikeutta käytettäväksi mahdollisten uusien avainhenkilöiden sitouttamiseen.

Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on 8,86 euroa osakkeelta määräytyen Siili Solutions Oyj:n osakkeen 1.9.–30.9.2013 välisen ajan kaupankäynnillä painotetun keskikurssin perusteella. Optioilla tapahtuvan osakemerkinnän ehtona on, että yhtiön osakkeen arvo on kaupankäynnillä painotetulla keskikurssilla tarkasteltuna ollut aikavälillä 1.1.–31.12.2016 yhden kolmen kuukauden yhtämittaisen jakson aikana vähintään 18,00 euroa.

Ensimmäisen puolivuotiskauden 2014 aikana kurssi oli korkeimmillaan 13,50 euroa, alimmillaan 10,59 euroa, keskikurssi 12,16 euroa ja päätöskurssi 30.6. 13,14 euroa. Markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 22,8 miljoonaa euroa, jossa kasvua 73,6 % edelliseen katsauskauteen verrattuna ja 3,5 % vuoden loppuun verrattuna. Siili Solutions Oyj:n osakkeella on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Liquidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävä markkinatakaussopimus FIM Pankki Oy:n kanssa.

Yhtiöllä oli 30.6.2014 yhteensä 960 osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajien lukumäärä kasvoi 2013 vuoden lopusta noin 83,9 %. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.siili.fi.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

7.8.2014 yhtiö tiedotti hankkivansa digitaalisten palveluiden muotoiluun ja kehittämiseen erikoistuneen Avaus Consulting -konsernin. Kauppaan kuuluu Suomen yhtiön lisäksi tytäryhtiö Wroclawissa, Puolassa. Avaus Consulting -konsernin proforma liikevaihto vuonna 2013 oli noin 7,4 miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) noin 1,4 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on 72 henkilöä, joista 25 työskentelee Puolan tytäryhtiössä. Avauksen osto on jatkoa Siilin strategisille yritysostoille.

Yrityskauppa toteutuu arviolta syyskuun 2014 alussa ja sillä on vaikutus yhtiön 2014 tulokseen. Yhtiö arvioi kaupan seurauksena uudelleen vuoden 2014 näkymät, jotka on esitetty puolivuotiskatsauksen kohdassa ”Tulevaisuuden näkymät”. Kauppahinta maksetaan käteisvastikkeella ja Siili Solutions Oyj:n uusilla osakkeilla, joiden osuus on noin 50 % kauppahinnasta. Kaupan toteuttamishetkellä maksetaan kauppahintana 3,9 miljoonaa euroa sekä mahdollisena lisäkauppahintana yhteensä enintään 5,8 miljoonaa euroa, joka maksetaan vuosien 2014 ja 2015 tilinpäätösten vahvistumisien jälkeen. Toteuttamishetkellä annettavat uudet osakkeet vastaavat noin 8,5 % Siili Solutions Oyj:n nykyisestä osakemäärästä. Siili kutsuu erikseen koolle yhtiökokouksen päättämään hallituksen valtuuttamisesta osakkeiden liikkeeseen laskemiseksi. Kaupan käteisvastike rahoitetaan pankkilainalla.

7.8.2014 yhtiö julkaisi kutsun yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina syyskuun 1. päivänä 2014 kello 9.30 alkaen Lakiasiantoimisto Fondia Oy:n tiloissa, osoitteessa Lönnrotinkatu 5, 4. krs., Helsinki. Ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla on hallituksen lukumäärästä päättäminen, hallituksen jäsenten valitseminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokouksella, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi (6). Lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Petri Niemi, Timo Luhtaniemi, Mika Mäkeläinen, Anu Nissinen, Björn Mattsson sekä edellisten lisäksi uutena jäsenenä Juha-Pekka Virtanen.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 400 000 osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten Avaus Consulting -yrityskaupan toteuttaminen. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osakeantiin liittyvistä ehdoista. Uusi osakeantivaltuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2014 hallitukselle myöntämää valtuutusta päättää osakeannista ja erityisistä oikeuksista. Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti.

PUOLIVUOTISKATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Puolivuotiskatsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu. Codebakersin luvut on yhdistetty Siili Solutions -konserniin 1.1.2014 alkaen. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat on esitetty tilinpäätöksessä 2013.

Ensimmäisen puolivuotiskauden 2013 vertailuluvut esitetään emoyhtiön lukuina, koska yhtiöön muodostui konsernirakenne vasta 1.7.2013 lähtien. Vertailukelpoisuuden vuoksi puolivuotiskauden 2014 konsernilukuja tulisi ensisijaisesti verrata ensimmäisen puolivuotiskauden 2013 emoyhtiön lukuihin.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Siili järjestää 7.8.2014 julkaistun yhtiötiedotteen mukaisesti analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle tiedotustilaisuuden ensimmäisen puolivuotiskauden tuloksesta sekä katsauskauden jälkeen toteutetusta yrityskaupasta 14.8.2014 kello 12:30 alkaen. Esitysmateriaali julkaistaan yhtiön verkkosivuilla www.siili.fi tiedotustilaisuuden päätyttyä.

Vuoden 2014 tilinpäätöstiedote julkaistaan 27.2.2015. Muilta osin vuoden 2015 taloustiedotteiden aikataulu julkaistaan vuoden 2014 loppuun mennessä.

Tuloslaskelma

1 000 € 1-6/2014 konserni 1-6/2013 emoyhtiö 2013 konserni
LIIKEVAIHTO 12 830 9 414 18 798
Materiaalit ja palvelut -1 569 -1 232 -2 487
Henkilöstökulut -9 214 -6 595 -12 932
Poistot ja arvonalentumiset -455 -121 -416
Liiketoiminnan muut kulut -1 145 -783 -1 589
LIIKEVOITTO 448 683 1 374
Rahoituskulut netto -3 -3 -6
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 444 680 1 368
Tuloverot -164 -173 -326
TILIKAUDEN VOITTO 281 506 1 042

Tase

1 000 € 30.6.2014 konserni 30.6.2013 emoyhtiö 31.12.2013 konserni
V A S T A A V A A
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 3 037 521 1 857
Liikearvo 319 521 420
Konserniliikearvo 2 718 1 437
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 301 156 165
Koneet ja kalusto 301 156 165
Sijoitukset 1 711
Osuudet saman konsernin yrityksissä 1 711
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 338 2 389 2 022
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 443 443
Lainasaamiset 443 443
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 5 098 3 436 3 474
Myyntisaamiset 4 391 2 880 2 891
Muut saamiset 9 14 9
Siirtosaamiset 698 542 574
Rahat ja pankkisaamiset 962 1 323 2 584
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 6 503 4 759 6 501
VASTAAVAA YHTEENSÄ 9 841 7 148 8 523
1 000 € 30.6.2014 konserni 30.6.2013 emoyhtiö 31.12.2013 konserni
V A S T A T T A V A A
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma yhteensä 100 100 100
Osakepääoma 100 100 100
Käyvän arvon rahasto 760
Muut rahastot yhteensä 3 175 2 564 3 025
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 3 175 2 564 3 025
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 763 433 433
Tilikauden voitto (tappio) 281 506 1 042
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 5 078 3 603 4 600
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikaiset lainat yhteensä 4 763 3 545 3 923
Ostovelat 608 532 558
Muut velat 1 710 1 407 1 156
Siirtovelat 2 444 1 606 2 210
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 4 763 3 545 3 923
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 9 841 7 148 8 523

Rahavirtalaskelma

1 000 € 1.1.-30.6.2014 konserni 1.1.-30.6.2013 emoyhtiö 2013 konserni
Liiketoiminta
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 444 680 1 368
Poistot ja arvonalentumiset 455 121 416
Välittömät verot -228 -136 -291
Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+) -1 119 -247 71
Korottomat lyhytaik. velat, lisäys (+), vähennys (-) -49 68 294
Muut lyhytaikaiset velat, lisäys (+), vähennys (-) 326 -37 -175
Liiketoiminnan rahavirta -171 449 1 683
Investoinnit
Investoinnit (aineelliset ja aineettomat) -149 -47 -85
Investointi tytäryritykseen -590 -690 -641
Investointien rahavirta -739 -736 -726
Rahoitus
Maksullinen osakeanti 0 0 18
Maksetut osingot ja muu voitonjako -712 -517 -517
Rahoituksen rahavirta -712 -517 -499
Rahavarojen muutos lisäys (+), vähennys (-) -1 622 -803 458
Rahavarat kauden alussa 2 584 2 127 2 127
Rahavarat kauden lopussa 962 1 323 2 584

Laskelma oman pääoman muutoksista

(1 000 EUR) Osake-pääoma Käyvän arvon rahasto Sij. vapaan oman

pääoman rahasto
Kertyneet

voittovarat
Oma pää-

oma yht.
Oma pääoma 1.1.2013 100 1 789 950 2 839
Tilikauden tulos 1 042 1 042
Osakeannit 1 236 1 236
Osingonjako -517 -517
Oma pääoma 31.12.2013 100 3 025 1 475 4 600
(1 000 EUR) Osake-pääoma Käyvän arvon rahasto Sij. vapaan oman

pääoman rahasto
Kertyneet

voittovarat
Oma pää-

oma yht.
Oma pääoma 1.1.2013*) 100 1 789 950 2 839
Tilikauden tulos 506 506
Osakeannit 775 775
Osingonjako -517 -517
Oma pääoma 30.6.2013 100 2 564 939 3 603

*) Oma pääoma emoyhtiön mukaan, koska katsauskaudella 1.1.-30.6.2013 ei ollut konsernirakennetta

(1 000 EUR) Osake-pääoma Käyvän arvon rahasto Sij. vapaan oman

pääoman rahasto
Kertyneet

voittovarat
Oma pää-

oma yht.
Oma pääoma 1.1.2014 100 3 025 1 475 4 600
Tilikauden tulos 281 281
Osakeannit 150 150
Osingonjako -712 -712
Muut muutokset **) 760 760
Oma pääoma 30.6.2014 100 760 3 175 1 044 5 078

**) Huhtikuussa 2015 osakeannilla suoritettava Codebakers-yritysoston ehdollisen lisäkauppahinnan arvioitu osakeosuus.

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vakuudet

(1 000 EUR) 1-6/2014 1-6/2013 2013
Vuokravakuudet 15 14 15
Vuokratakaukset 64 35 35
Yrityskortit 8 1 8
Leasingvastuut alle vuoden 69 5 29
Leasingvastuut yli vuoden 69 40
Leasingvastuut yhteensä 138 5 69
Yhteensä 224 56 127
(1 000 EUR) 1-6/2014 1-6/2013 2013
Yrityskiinnitykset 1 150 1 150 1 150
Yhteensä 1 150 1 150 1 150

Yrityskiinnitykset luottolimiitin 1 miljoonaa euroa vakuutena. Limiitti ei ollut katsauskauden lopussa käytössä. Yrityskorteissa vastuun määrä yhteensä 68 tuhatta euroa, josta katsauskauden lopussa 30.6.2014 oli käytössä kahdeksan (8) tuhatta euroa.

Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallussa ja niiden vakuutena on yrityskiinnityksiä yhtiön yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen.

Helsingissä 14. päivänä elokuuta

Siili Solutions Oyj hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Seppo Kuula

puhelin: 040 370 0032

Talousjohtaja Samuli Siljamäki

puhelin: 040 709 2848

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy

puhelin: 09 6129 670

Jätä kommentti

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!