Etusivu » Arkistot 7.8.2014

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N TIEDOTUSTILAISUUTEEN ENSIMMÄISEN PUOLIVUOTISKAUDEN TULOKSESTA

Siili Solutions Oyj

Yhtiötiedote

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N TIEDOTUSTILAISUUTEEN ENSIMMÄISEN PUOLIVUOTISKAUDEN TULOKSESTA

Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 7.8.2014 klo 14:00

Siili julkistaa puolivuotiskatsauksen tammi-kesäkuulta 2014 torstaina 14.8.2013 kello 10.00.

Analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle tarkoitettu tulostiedotustilaisuus järjestetään samana päivänä kello 12.30 alkaen Bläkissä, Simonkatu 8A (Forumin rakennus), 8. krs. Tilaisuudessa tarjoillaan kevyt buffet-lounas.

Siilin toimitusjohtaja Seppo Kuula käy tilaisuudessa läpi vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksen ja Avaus Consulting –konsernin oston.

Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan viimeistään maanantaina 11.8.2014 sähköpostiosoitteeseen sijoittajat@siili.fi. Paikkoja on rajoitetusti.

Esitysmateriaali on luettavissa yhtiön verkkosivuilta www.siili.fi tiedotustilaisuuden päätyttyä.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Seppo Kuula

Puhelin: 040 370 0032, sähköposti: seppo.kuula(at)siili.fi

Talousjohtaja Samuli Siljamäki

Puhelin: 040 709 2848, sähköposti: samuli.siljamaki(at)siili.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy

Puhelin: 09 6129 670

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.siili.fi

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on suomalainen ohjelmistojärjestelmien kehityspalveluita tarjoava yhtiö, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia IT -asiantuntijapalveluita julkishallinnolle, pankeille, mediatoimialalle ja teollisuudelle. Yhtiön ensisijaisina kohdeasiakkaina ovat Suomen 500 suurinta yritystä sekä valtion- ja kunnallishallinto. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingin ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.fi

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Siili Solutions Oyj

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Siili Solutions Oyj Kutsu Ylimääräiseen yhtiökokoukseen 7.8.2014 kello 13.05

Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina syyskuun 1. päivänä 2014 kello 9.30 alkaen Lakiasiaintoimisto Fondia Oy:n tiloissa, osoitteessa Lönnrötinkatu 5, 4. krs., Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan kello 9.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi (6).

7. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka nykyiset hallituksen jäsenet Petri Niemi, Timo Luhtaniemi, Mika Mäkeläinen, Anu Nissinen jaBjörn Mattsson. Lisäksi hallitukseen ehdotetaan valittavan uutena jäsenenä Juha-Pekka Virtanen. Juha-Pekka Virtasen esittely on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.siili.fi

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

8. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 400.000 osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten Avaus Consulting -yrityskaupan toteuttaminen.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osakeantiin liittyvistä ehdoista. Uusi osakeantivaltuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2014 hallitukselle myöntämää valtuutusta päättää osakeannista ja erityisistä oikeuksista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti.

9. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla oleva päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat saatavilla Siili Solutions Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.siili.fi. Asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä internet-sivuilla viimeistään 15.9.2014.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.8.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 27.8.2014 kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  • sähköpostitse: yhtiokokous@siili.fi,
  • puhelimitse: 010 320 5440, maanantai-perjantai kello 9.00–12.00, tai
  • kirjeitse: Siili Solutions Oyj, Yhtiökokous, Arkadiankatu 4–6, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, henkilötunnus/y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Siili Solutions Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Siili Solutions Oyj, Yhtiökokous, Arkadiankatu 4–6, 00100 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä, 27.8.2014 kello 16.00 mennessä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 20.8.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 27.8.2014 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävissä asioista.

Siili Solutions Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 1.737.493 osaketta ja ääntä.

Helsingissä elokuun 7. päivänä 2014

SIILI SOLUTIONS OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Seppo Kuula

puhelin: 040 370 0032

Talousjohtaja Samuli Siljamäki

puhelin: 040 709 2848

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy

puhelin: 09 6129 670


Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.siili.fi

SIILI SOLUTIONS OSTAA AVAUS CONSULTING -KONSERNIN

Siili Solutions Oyj

Yhtiötiedote

SIILI SOLUTIONS OSTAA AVAUS CONSULTING -KONSERNIN

Siilistä tulee Avauksen oston myötä Suomen johtava digitaalisten palveluiden kehittäjä

Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 7.8.2014 klo 13:00

Siili Solutions Oyj hankkii tänään allekirjoitetulla sopimuksella digitaalisten palveluiden muotoiluun ja kehittämiseen erikoistuneen Avaus Consulting -konsernin. Kauppaan kuuluu Suomen yhtiön lisäksi tytäryhtiö Wroclawissa, Puolassa. Avaus Consulting -konsernin proforma liikevaihto vuonna 2013 oli noin 7,4 miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) noin 1,4 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on 72 henkilöä, joista 25 työskentelee Puolan tytäryhtiössä.

”Nopeasti kiihtyvä digitalisoituminen yhdessä päätelaitteiden monipuolistumisen kanssa vauhdittavat kysyntää modernien digitaalisten palveluiden osaamiselle. Siilin Fusion-osto kaksi vuotta sitten toi meidät varteenotettavaksi haastajaksi monikanavaisten verkkopalveluiden rakentajana, Comvise-yritysosto vuosi sitten vahvisti asemaamme mobiilipäätelaiteratkaisujen kehityksessä, ja nyt Avaus vahvistaa osaamistamme läpi digitaalisen palvelukehityksemme. Kaupan myötä Siilistä tulee osaajamäärältään Suomen johtava teknologiariippumaton digitaalisten palveluiden kehittäjä.” kertoo Siili Solutions Oyj:n toimitusjohtaja Seppo Kuula.

Yrityskauppa toteutuu arviolta syyskuun 2014 alussa ja sillä on vaikutus yhtiön vuoden 2014 tulokseen. Yhtiö arvioi uudelleen vuoden 2014 näkymät ja tiedottaa ne puolivuotiskatsauksen julkistamisen yhteydessä 14.8.2014. Kauppahinta maksetaan käteisvastikkeella ja Siili Solutions Oyj:n uusilla osakkeilla, joiden osuus on noin 50 % kauppahinnasta. Kaupan toteuttamishetkellä maksetaan kauppahintana 3,9 miljoonaa euroa sekä mahdollisena lisäkauppahintana yhteensä enintään 5,8 miljoonaa euroa, joka maksetaan vuosien 2014 ja 2015 tilinpäätösten vahvistumisien jälkeen. Toteuttamishetkellä annettavat uudet osakkeet vastaavat noin 8,5 % Siili Solutions Oyj:n nykyisestä osakemäärästä. Siili tulee erikseen kutsumaan koolle yhtiökokouksen päättämään hallituksen valtuuttamisesta osakkeiden liikkeeseen laskemiseksi. Kaupan käteisvastike rahoitetaan pankkilainalla.

”Avauksen osto on jatkoa strategisille yritysostoillemme. Osaamiseltaan Avaus sopii tarjoomaamme täydellisesti vahvistaen osaamistamme erityisesti digitaalisessa palvelumuotoilussa, liiketoimintalähtöisessä ratkaisuarkkitehtuurissa sekä analytiikassa. Lisäksi Avauksen Puolan toiminnot ovat hyvä perusta kansainvälistymisellemme.” jatkaa Seppo Kuula.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Seppo Kuula, Siili Solutions Oyj

Puhelin: 040 370 0032

Sähköposti: seppo.kuula(at)siili.fi

Talousjohtaja Samuli Siljamäki

Puhelin: 040 709 2848

Sähköposti: samuli.siljamaki(at)siili.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy

Puhelin: 09 6129 670

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on suomalainen tietojärjestelmien kehityspalveluita tarjoava yhtiö, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia IT-asiantuntijapalveluita julkishallinnolle, pankeille, mediatoimialalle ja teollisuudelle. Yhtiön ensisijaisina kohdeasiakkaina ovat Suomen 500 suurinta yritystä, sekä valtion- ja kunnallishallinto. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingin ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.fi

Avaus lyhyesti:

Avaus-brändin alla on toiminut kaksi yhtiötä; Avaus Consulting Oy keskittyen verkko- ja mobiilipalveluiden muotoiluun ja kehittämiseen, sekä Avaus Marketing Innovations Oy keskittyen asiakkuuksien kehittämiseen ja markkinoinnin uudistamiseen. Kauppa ei vaikuta Avaus Marketing Innovations Oy:n toimintaan.

facebook twitter