Etusivu » Arkistot elokuu 2014

Tilinpäätöstiedote 1.7.2013 – 30.6.2014

SAV-Rahoitus Oyj

Yhtiötiedote

Tilinpäätöstiedote 1.7.2013 – 30.6.2014

SAV-Rahoitus Oyj

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2013 – 30.6.2014 (tilintarkastettu)

SAV-Rahoitus Oyj

Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t €):

SAV-Rahoitus Oyj Konserni

2013-2014 2012-2013

Liikevaihto 3 179 4 253

Liiketappio -492 -1 880

Voitto ennen veroja -63 -1 486

Tilikauden tulos -32 -1 481

Taseen loppusumma 7 153 9 280

Oma pääoma 2 533 2 583

Omavaraisuusaste 35.4% 27.8%

Osakekoht. tulos -0.014€ -0.66€

Oman pääoman tuotto -1.2% -44.6%

Henkilöstö keskim. 5.5 8.0

SAV-Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit tilinpäätöksestä:

”SAV-Rahoitus Oyj:n 30.6.2014 päättynyt tilikausi oli lievästi tappiollinen. Nopea vieraan pääoman lyhennystahti ja sitä seurannut taseen voimakas supistuminen ovat johtaneet liikevaihdon voimakkaaseen laskuun ja tehnyt kannattavan liiketoiminnan haasteelliseksi.

Pääosin 30.6.2013 päättyneellä tilikaudella tehdyt voimakkaat sopeutustoimet onnistuvat hyvin ja mahdollistivat kannattavuuden merkittävän paranemisen edellisestä tilikaudesta ja vain pieneen tappioon.

Uutta, kasvun mahdollistavaa rahoitusta yhtiö ei ole onnistunut tilikauden aikana hankkimaan.

Kilpailu käytettyjen ajoneuvojen rahoituksessa on pysynyt kireänä koko menneen tilikauden ajan.

Uusien autojen heikko kysyntä jo kuudetta vuotta peräkkäin on houkutellut kilpailijoitamme tarjoamaan edullista rahoitusta asiakkailleen ja alhainen hintataso uusien autojen rahoituksessa näkyy osittain myös hintapaineena käytettyjen autojen markkinoilla.

Leimaa-antavin piirre päättyneellä tilikaudella oli voimakas vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen väheneminen. Yhtiö pienensi vastuitaan rahoittajilleen 200.000 euroa kuukaudessa koko päättyneen tilikauden ajan ja tämä luonnollisesti näkyi negatiivisesti kyvyssämme palvella asiakkaitamme siinä laajuudessa, kuin olisimme halunneet.

SAV-Rahoitus Oyj on sopinut nykyisten rahoittajiensa kanssa 30.8.2014 erääntyvän rahoitussopimuksen jatkamisesta 30.11.2014 saakka.

Yhtiön likviditeetti oli edellä mainitusta huolimatta siedettävällä tasolla ja mahdollisti vastaamisen luontaiseen kysyntäämme.”

SAV-Rahoitus Oyj

Tuloslaskelma, tuhatta euroa

SAV-Rahoitus Oyj SAV-Rahoitus Oyj Konserni

2013-2014 2012-2013 2012-2013

Liikevaihto 3 179 1 469 4 253

Materiaalit ja palvelut -2 458 -315 -3 101

Henkilöstökulut -489 -699 -758

Poistot -131 -1 249 -1 250

Liiketoiminnan muut kulut -599 -1 061 -1 024

Liiketapppio -492 -1 855 -1 880

Rahoitustuotot-kulut 429 414 394

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja -63 -1 442 -1 486

Tilinpäätössiirrot 31 0 0

Verot 0 0 5

Tilikauden voitto -32 -1 442 -1 481

Tase 30.6.2014

SAV-Rahoitus Oyj SAV-Rahoitus Oyj Konserni

VASTAAVAA 30.06.2014 30.06.2013 30.06.2013

Aineettomat oikeudet 210 332 332

Aineelliset hyödykkeet 26 35 35

Sijoitukset 7 31 0

PYSYVÄT VASTAAVAT YHT 243 398 367

Vaihto-omaisuus 54 31 51

Pitkäaikaiset saamiset 2 933 3 707 3 707

Lyhytaikaiset saamiset 3 920 4 985 4 969

Rahat ja pankkisaamiset 3 163 185

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT 6 910 8 886 8 913

VASTAAAVAA YHTEENSÄ 7 153 9 284 9 280

VASTATTAVAA 30.06.2014 30.06.2013 30.06.2013

Osakepääoma 3 775 3 775 3 775

Ed. tilikausien voitto -1 209 232 288

Tilikauden voitto -32 -1 442 -1 481

OMA PÄÄOMA YHT 2 533 2 566 2 583

Poistoero 0 31 0

Lyh.aik. Lainat rah laitoksilta 4 490 6 448 6 448

Ostovelat 28 96 97

Muut velat 54 56 56

Verovelat 0 0 8

Siirtovelat 48 88 88

Lyhtyaikainen yht 4 620 6 688 6 697

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 4 620 6 688 6 697

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 7 153 9 284 9 280

SAV-Rahoitus Oyj

Rahoituslaskelma SAV-Rahoitus Oyj SAV-Rahoitus Oyj Konserni

2013-2014 2012-2013 2012-2013

Voitto ennen sat eriä -63 -1 442 -1 486

Oikaisut 0 0 -274

Käyttöpääoman muutos 1 352 2 750 3 320

Maksetut korot -268 -525 -525

Saadut korot 713 911 911

Verot 0 0 0

Liiketoiminnan rahavirta 1 798 3 135 3 076

Investoinnit 0 -136 -103

Luovutustuotot 0 0 0

Investointien rahavirta 0 -136 -103

Lyh. aik. lainojen nosto 0 18 789 18 840

Lyh. aik. lainojen maksut -1 958 -21 649 -21 702

Pitk.aik. lainojen nosto 0 10 206 10 234

Pitk.aik. lainojen maksu 0 -10 206 -10 234

Maksetut osingot 0 0 0

Rahoituksen rahavirta -1 958 -2 860 -2 862

Rahavarojen muutos -160 140 111

Rahavarat 1.7.2013 163 24 74

Rahavarat 30.6.2014 3 163 185

SAV-Rahoitus Oyj

Oma pääoma SAV-Rahoitus Oyj SAV-Rahoitus Oyj Konserni

2013-2014 2012-2013 2012-2013

OSAKEPO

Tilikauden alussa 3 775 3 775 3 775

Tilikauden lopussa 3 775 3 775 3 775

SIDOTTU OMA PO YHTEENSÄ 3 775 3 775 3 775

SIJOITETUN VAPAAN OMAN

PÄÄOMAN RAHASTO

EDELLISIEN TILIKAUSIEN VOITTO

Tilikauden alussa -1 209 232 288

Siirretty osakepääomaan 0 0 0

Osingonjako 0 0 0

Tilikauden voitto -32 -1 442 -1 481

Tilikauden lopussa -1 241 -1 210 -1 193

VAPAA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -1 273 -2 652 -1 193

OMA PÄÄOMA 2 533 2 566 2 582

SAV-Rahoitus Oyj

Osakkeet

2013-2014 2012-2013 2012-2013

Tilikauden alussa 2 251 456 2 251 456 2 251 456

Tilikauden lopussa 2 251 456 2 251 456 2 251 456

Tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen ja lähiajan näkymät

Tehtyjen kulusäästöjen ansiosta ja rahoitussopimuksen jatkumisen entistä kohtuullisemmilla ehdoilla mahdollistavat sen, että yhtiö voi hakea kestävää, toiminnan ja kasvun turvaavaa rahoitusta alkavan syksyn ajan.

Hallituksen esitys voiton käyttämiseksi

Yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja. Hallitus ehdottaa 26.9.2014 pidettävälle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja, että tappio siirretään voittovarojen tilille.

YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä 26.9.2014 klo 10.00.

TILINPÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLÄPITO

Tilinpäätös, toimintakertomus ja muut yhtiökokousasiakirjat ovat nähtävillä yhtiön toimipisteessä 3.9.2014 alkaen Mikonkatu 8 A, 00100 HELSINKI.

SEURAAVA PUOLIVUOTISKATSAUS

Yhtiö julkistaa seuraavan osavuosikatsauksensa ajalta 1.7. – 31.12.2014 maanantaina 9.2.2015.

Helsinki 27.8.2014

SAV-Rahoitus Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Janne Heusala

toimitusjohtaja

SAV-Rahoitus Oyj

050 3390974

Certified Adviser

Privanet Pankkiiriliike Oy

09 68771714

ZEELAND OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton)

Zeeland Oyj

Yhtiötiedote

ZEELAND OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton)

Helsinki, 2014-08-26 07:59 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

TAMMIKUU – KESÄKUU 2014

– Kannattavuus säilyi kohtalaisena heikosta markkinatilanteesta huolimatta

– Katsauskauden päättymisen jälkeen vahvistettu tytäryhtiöiden saneerausohjelma nostaa koko vuoden tuloksen erittäin hyväksi

– Liikevaihto oli 4.122 tuhatta euroa (4.885), jossa oli laskua 15,1 %

– Myyntikate oli 3.851 tuhatta euroa (4.682), jossa oli laskua 17,7 %

– Käyttökate (EBITDA) oli 6,5 % liikevaihdosta eli 267 tuhatta euroa (532)

– Liikevoitto ennen liikearvopoistoja oli 236 tuhatta euroa (491), eli 5,7 % liikevaihdosta

– Liikevoitto oli -6 tuhatta euroa (238)

– Kauden tulos oli 33 tuhatta euroa (125), eli 0,8 % liikevaihdosta

– Osakekohtainen tulos oli +0,00 euroa (+0,00)

HUHTIKUU – KESÄKUU 2014

– Liikevaihto oli 2.013 tuhatta euroa (2.539)

– Myyntikate oli 1.801 tuhatta euroa (2.444)

– Uudet tilaukset +20 % verrattuna edelliseen vuoteen

– Käyttökate (EBITDA) oli 92 tuhatta euroa (311), eli 4,6 % liikevaihdosta

– Liikevoitto ennen liikearvopoistoja 78 tuhatta euroa (290), eli 3,9 % liikevaihdosta

– Liikevoitto oli -35 tuhatta euroa (164)

– Kauden tulos oli 139 tuhatta euroa (124), eli 6,9 % liikevaihdosta

– Osakekohtainen tulos oli +0,00 euroa (+0,00)


NÄKYMÄT VUODELLE 2014

Arvoimme edelleen, että liikevaihto (2013: 8,3 miljoonaa euroa) sekä myyntikate (2013: 8,0 miljoonaa euroa) laskevat hieman vuodesta 2013, elleivät suunnitellut yrityskaupat toteudu loppuvuoden aikana. Arvioimme myös, että käyttökate (2013: 0,1 miljoonaa euroa) nousee selvästi vuodesta 2013 ja, että tilikauden tulos on saneerauksen positiivisen tulosvaikutuksen vuoksi erittäin hyvä.


TOIMITUSJOHTAJA TUOMAS AIRISTO

Liikevaihdon laskuun vaikutti eniten Viron liiketoimintojen myynti sekä saneerauksen loppuun saattamisen vaatimat resurssit. Liikevaihdon laskusta huolimatta Zeelandin kannattavuus pysyi tyydyttävällä tasolla. Toisen vuosineljänneksen noin 20 % tilauskannan kasvu verrattuna edelliseen vuoteen luo uskoa paluuseen orgaaniselle kasvupolulle.

Olemme onnistuneet koko ajan paremmin todentamaan asiakkaillemme monipuolisen tarjooman ja integroidun palvelumallimme arvon. Markkinoinnin ulkoistusten myyntiprosessit ovat osoittautuneet melko pitkiksi, mutta mahdollisuuksien määrä on kaudella kasvanut huomattavasti. Myös spontaani kysyntä markkinoinnin ulkoistuspalveluille on kasvanut selvästi.

Kauden päättymisen jälkeen toteutunut onnistunut yrityssaneerausmenettely on vakauttanut taseemme sekä alentanut kustannustasoamme pysyvästi. Myös toteutuneet tytäryhtiöiden sulautumiset ovat yksinkertaistaneet konsernirakenteemme. Konsernin rahoitusrakenne on nyt terve ja konsernin oma pääoma selvästi positiivinen. Omaa pääomaa vahvistaa entisestään kauden päättymisen jälkeen tiedottamamme onnistunut suunnattu osakeanti eräille kotimaisille sijoittajille.

Peruskannattavuus ja vahvempi tase mahdollistavat myös etenemisen strategiamme mukaisesti harkituissa palvelutarjoomaa laajentavissa tai osaamista vahvistavissa yritysostoissa sekä laajentumisessa nykyisten toimialueiden ulkopuolelle.


LIIKEVAIHTO, TULOS JA TUNNUSLUVUT

Liikevaihto puolivuotiskaudella oli 4.122 tuhatta euroa, kun se 2013 vastaavana aikana oli 4.855 tuhatta euroa, eli laskua oli 15,1 %. Myyntikate laski 17,7 % ja oli 3.851 tuhatta euroa, kun myyntikate vuonna 2013 oli 4.682 tuhatta euroa. Liikevaihdon sekä myyntikatteen laskuun vaikuttivat saneerauksen negatiiviset vaikutukset myyntiin, Tallinnan liiketoiminnan myynti sekä yleisesti edellistä vuotta selvästi haastavampi toinen vuosineljännes. Toisen vuosineljänneksen aikana uudet tilaukset kasvoivat kuitenkin noin 20 % verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2013.

Käyttökate (EBITDA) pystyi kohtalaisena huolimatta liikevaihdon laskusta, ja oli 267 tuhatta euroa (532), eli 6,5 % liikevaihdosta. Kannattavuuden säilymiseen vaikuttivat työn tuottavuuden parantuminen ja alentuneet henkilöstökustannukset sekä myös selvästi laskeneet muut liiketoiminnan kulut. Liikevoitto oli -6 tuhatta euroa (238). Liikevoittoa rasitti kauden liikearvopoistot 242 tuhatta euroa. Tulos ennen veroja oli 38 tuhatta euroa 126), eli 0,9 % liikevaihdosta.

Osakekohtainen tulos oli +0,00 euroa (+0,00 euroa).

Konsernin emoyhtiön Zeeland Oyj:n liikevaihto kaudella oli 0 tuhatta euroa (0) ja kauden tulos –143 tuhatta euroa (-76). Emoyhtiön omapääoma oli 30.6.2014 2.318 tuhatta euroa ja taseen loppusumma 5.101 tuhatta euroa.

TUNNUSLUVUT 1.1.-30.6.2014 1.1.-30.6.2013 1.1.-31.12.2013
Liikevaihto, tuhatta euroa 4.121 4.855 8.394
Käyttökate (EBITDA), tuhatta euroa 267 532 60
Liikevoitto, tuhatta euroa -6 238 -537
Voitto/tappio ennen veroja, tuhatta euroa 38 126 -740
Henkilöstön määrä kauden lopussa 82 97 105
Tulos/osake, euroa 0 0 0
Tulos/osake (laimennettu), euroa 0 0 0
Omavaraisuusaste, % -34,80 % -16,20 % -30,70 %
Oma pääoma/osake, euroa -0,01 -0,01 -0,01
Oma pääoma/osake (laimennettu), euroa -0,01 -0,01 -0,01
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 193.393.654 188.964.018 191.170.956
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 193.393.654 193.393.654 193.393.654
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin (laimennettu) 203.393.654 188.964.018 194.872.202
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, (laimennettu) 203.393.654 193.393.654 203.393.654


TASE, INVESTOINNIT JA RAHOITUSASEMA

Zeelandin taseen loppusumma oli 5.731 tuhatta euroa (6.846). Konsernin oma pääoma oli –1.992 (-1.106). Konsernin omavaraisuusaste oli 30.6.2014 -34,8 % (-16,2) ja oma pääoma osaketta kohti -0,01 (-0,01) euroa. Konsernin oma pääoma vahvistui ja muuttui positiiviseksi kauden päättymisen jälkeen saneerausohjelman akordin sekä suunnatun osakeannin vaikutuksesta. Emoyhtiön Zeeland Oyj:n oma pääoma oli kauden lopussa 2.318 tuhatta euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli 139 tuhatta euroa (343).

Nettovelka 30.6.2014 oli 534 tuhatta euroa (648) ja nettovelkaantuneisuusaste

-27 % (-49%). Nettovelan laskennassa on huomioitu vain korolliset lainat. Velkaantumista on lisännyt huomattavasti muiden kuin rahoituslaitosten kanssa ennen saneerausta tehdyt rahoitus- ja maksusopimukset.

Kaudella ei tehty taseeseen kirjattuja investointeja (40).


HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 88 (99) henkilöä ja kauden lopussa 82 (97). Henkilökunnan muutokset vuoden 2014 alkupuoliskolla liittyvät Tallinnan toimipisteen myyntiin sekä yleiseen työn tuottavuuden parantamiseen, jolloin luontaista poistumaa ei ole täysin korvattu uusrekrytoinneilla. Konsernin henkilökunnasta kauden lopussa Suomessa työskenteli 82.

Zeeland tiedotti 7.1.2014 Mikko Marttisen nimittämisestä Zeeland-konsernin talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Niin ikään Zeeland tiedotti 11.4.2014 muutoksista johtoryhmässä, kun Piero Silvani nimitettiin myynnistä ja asiakkuuksista vastaavaksi johtajaksi.


MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

Zeeland tiedotti 11.3.2014 myyneensä 55 % omistuksensa Zeeland Idea Baltics Ou:n Zeelandin virolaiselle kumppanille Idea Groupille.


YHTIÖKOKOUS

Zeelandin varsinainen yhtiökokous pidettiin 1.4.2014 Helsingissä.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan alkaneelle toimikaudelle neljä (4) jäsentä. Hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi uudelleen Ville Skogberg, Tanu-Matti Tuominen, Jari Tuovinen ja uutena varsinaisena jäsenenä Pekka Siivonen-Uotila. Hallituksesta jäi pois Elina Yrjölä-Suhonen. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Jari Tuovisen edelleen hallituksen puheenjohtajaksi.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen osake tuottaa yhden äänen. Zeeland Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX:n Helsingin pörssin First North Finland -markkinapaikalla kaupankäynti tunnuksella ZEE1V.

Kauden päättyessä osakkeen kurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä 30.6.2014 oli 0,01 senttiä. Kauden aikana yhteensä 2.924 tuhatta Zeelandin osaketta, eli 1,5 % kaikista osakkeista, vaihtoi omistajaa kaupankäynnissä. Kauden ylin kaupankäyntikurssi oli 0,02 senttiä ja alin 0,01 senttiä. Zeeland Oyj:n markkina-arvo kauden lopussa oli 1,9 miljoonaa euroa.

Yhtiön osakemäärä oli kauden alussa ja lopussa 193.393.654 osaketta.

Zeelandin varsinainen yhtiökokous 1.4.2014 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 19.339.365 kappaletta, mikä vastaa enintään 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivänä.

Zeelandin varsinainen yhtiökokous 1.4.2014 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä olisi yhteensä enintään 120.000.000 osaketta, joka vastaa enintään noin 38,29 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen ja/tai luovutettujen osakkeiden ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden jälkeen.

Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutusta käytetään yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten liiketoimintaan tai investointien rahoittamiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2015. Valtuutukset olivat kokonaan käyttämättä katsauskauden päättyessä.


TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

Helsingin käräjäoikeus vahvisti 9.7.2014 Zeeland Oyj:n tytäryhtiöiden yrityssaneerausohjelman. Saneerausohjelma sai lainvoimaisuuden 8.8.2014. Saneerausohjelman vahvistaminen aiheuttaa Zeelandille noin 3 miljoonan euron kertaluonteisen tulon kolmannen vuosineljänneksen tulokseen.

Zeeland Oyj:n tytäryhtiö Zeeland Group Oy ja sen kaikki 100 % omistamat tytäryhtiöt sulautuivat 14.7.2014 Zeeland Group Oy:öön. Sulautumisen jälkeen Zeelandin konsernirakenne muodostuu emoyhtiöstä Zeeland Oyj:stä ja sen 100 % omistamasta konsernin operatiivista liiketoimintaa harjoittavasta Zeeland Group Oy:stä. Zeeland Group Oy omistaa 30 % konsernin mediatoimistosta Media Contacts Finland Oy:stä. Zeeland Group Oy omistaa lisäksi operatiiviseen liiketoimintaan kuulumattomina sijoituksina 30 % etukorttiyhtiö Neocard Oy:stä, 20 % Sport Content Oy:stä ja 64 % brändiarvon mittaamiseen liittyvien aineettomien oikeuksien omistavasta BEE Consulting Oy:stä.


LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Zeelandin riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät yleisen talouden tilan epävarmuuteen sekä yhtiön maksuvalmiuteen. Maksuvalmius on parantunut kauden päättymisen jälkeen huomattavasti tytäryhtiöiden hyväksytyn saneerausohjelman sekä järjestetyn osakeannin vuoksi.

Yleinen talouden epävarmuus saattaa hidastaa projektien käynnistymisiä ja vaikeuttaa uusien tilauksien saamista sekä uusasiakashankintaa.

Zeelandin vieraasta pääomasta suurin osa on katsauskauden päättymisen jälkeen saneerausvelkaa. Mikäli Zeeland Group Oy ei kykene suoriutumaan saneerausveloista oikea-aikaisesti, saattaa se vaarantaa saneerausohjelman ja aiheuttaa Zeelandille huomattavia taloudellisia vaikeuksia. Pidemmällä aikavälillä yhtiön vakavaraisuus saattaa aiheuttaa epävarmuutta, ellei yhtiö pysty pitämään tai parantamaan kannattavuuttaan.


TILINPÄÄTÖSTIETOJEN LAATIMISPERIAATTEET

Puolivuotiskatsaus on laadittu Suomen kirjanpitolain ja muiden sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti. Laskentaperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä. Katsaus on laadittu Suomen kirjanpitolain vaatimukset huomioivaa FAS-mallia noudattaen. Konsernin sisäiset liiketapahtumat samoin kuin sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Puolivuotiskauden luvut ovat tilintarkastamattomia.


TALOUDELLINEN INFORMAATIO

Zeeland julkistaa seuraavan puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen arviolta 29.1.2015. Yhtiö julkistaa lisäksi taloudellista informaatiota kolmannelta vuosineljännekseltä 28.10.2014.

TULOSLASKELMA, FAS 1.1.-30.6.2014 1.1.-30.6.2013 1.1.-31.12.2013
Tuhatta euroa
LIIKEVAIHTO 4.122 4.855 8.393
Liiketoiminnan muut tuotot 10 120 234
Materiaalit ja palvelut -280 -294 -598
Henkilöstökulut -2.798 -3,09 -5.781
Poistot konserniliikearvosta -243 -253 -507
Suunnitelman mukaiset poistot -33 -41 -90
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -275 -293 -597
Liiketoiminnan muut kulut -787 -1.060 -2.193
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 2 0 5
LIIKEVOITTO -6 238 -537
Rahoitustuotot ja -kulut -80 -112 -204
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -86 126 -740
Satunnaiset tuotot ja kulut 125 0 0
VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA 39 126 -740
Tuloverot -5 -1 -56
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 34 125 -796
TASE, FAS
Tuhatta euroa
VASTAAVAA 1.1.-30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 3.561 4.077 3.811
Aineelliset hyödykkeet 102 123 109
Sijoitukset 208 204 208
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3.871 4.403 4.128
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 128 115 88
Lyhytaikaiset saamiset 1.631 2.059 2.093
Rahat ja pankkisaamiset 100 269 324
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1.859 2.443 2.504
VASTAAVAA YHTEENSÄ 5.731 6.846 6.632
VASTATTAVAA 1.1.-30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
OMA PÄÄOMA -1.992 -1.107 -2.209
Pakolliset varaukset 0 0 0
VIERAS PÄÄOMA
Pääomalaina 1 1 1
Pitkäaikainen vieras pääoma 137 405 375
Lyhytaikainen vieras pääoma 7.586 7.547 8.285
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 7.709 7.953 8.661
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 5.731 6.846 6.632
RAHOITUSLASKELMA 1.1.-30.6.2014 1.1.-30.6.2013 1.1.-31.12.2013
Tuhatta euroa
Liiketoiminnan rahavirta 139 343 536
Investointien rahavirta 0 -149 -168
Rahoituksen rahavirta -363 -121 -240
Rahavirrat yhteensä -224 73 128
Rahavarojen muutos -224 73 -94
Rahavarat kauden alussa 324 196 290
Rahavarat kauden lopussa 100 269 196
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 1.1.-30.6.2014 1.1.-30.6.2013 1.1.-31.12.2013
Tuhatta euroa
Osakepääoma kauden alussa 322 322 322
Osakepääoman korotus (vähennys) 0 0
Osakepääoma kauden lopussa 322 322 322
Muut rahastot kauden alussa 5.863 5.718 5.863
Siirto rahastoon (rahastosta) 0 145 0
Muut rahastot kauden lopussa 5.863 5.863 5.863
Edellisten tilikausien voitto (tappio) -8.215 -7.419 -7.419
Muuntoerot 0 0 0
Tilikauden voitto (tappio) 34 197 -796
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -1.995 -1.107 -2.029

Helsingissä 26. päivänä elokuuta 2014

ZEELAND OYJ

Hallitus


Lisätietoja: Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Ylivieskaan 9 uutta tuulivoimalaa

Taaleritehdas Oyj

Lehdistötiedote

Ylivieskaan 9 uutta tuulivoimalaa

Helsinki, 2014-08-25 09:01 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

 • Taaleritehdas investoi 42 miljoonaa euroa
 • Tuulipuisto on yhteisinvestointi saksalaisen reconceptin kanssa: Taaleritehdas investoi 7 voimalaa, reconcept 2 voimalaa
 • Ylivieskan Pajukoskella rakentaminen käynnistyy syyskuussa, voimalaitokset pystytetään kesällä 2015

Taaleritehtaan pääomarahasto investoi Ylivieskan Pajukoskelle tuulipuiston, johon tulee yhteensä 9 uutta tuulivoimalaa. Tuulipuisto on Taaleritehtaan ja saksalaisen reconceptin yhteishanke, jossa Taaleritehdas investoi 7 voimalaa ja reconcept 2 voimalaa. Hankkeen suunnitelmat ovat jo pitkällä ja perustustyöt alkavat syksyn aikana. Voimaloiden pystytys tapahtuu ensi kesän aikana.

Pystytettävät voimalat ovat 3,3 MW tehoisia, joiden yhteenlaskettu vuotuinen sähköntuotanto on 97 GWh, joka vastaa n. 30 000 kerrostaloasunnon vuotuista sähköntarvetta.

”Tuulipuiston perustusten ja infrastruktuurirakentamisen urakoinnissa tullaan käyttämään paikallista työvoimaa ja lähialueen yrityksiä. Tavoitteenamme on työllistää paikallisesti ja tuoda myös sitä kautta kasvua Suomeen”, kertoo Taaleritehtaan tuulivoimasta vastaava johtaja Taamir Fareed.

Taaleritehdas on yksi Suomen suurimmista tuulivoimatoimijoista

Ylivieskan hankkeen lisäksi Taaleritehdas suunnittelee noin 80 tuuliturbiinia kahdeksaan eri kohteeseen Lounais- ja Etelä-Suomessa sekä 24 tuuliturbiinin hanketta Posiolla. Taaleritehtaan ensimmäinen tuulipuisto valmistui Honkajoelle heinäkuussa 2013 ja on täydessä toiminnassa. Parhaillaan valmistumassa on myös Suomen suurin tuulivoimapuisto Iihin, yhteensä 27 voimalaa. Taaleritehtaan Tuulitehdas on yksi Suomen suurimpia tuulivoimatoimijoita. Taaleritehtaan Tuulitehtaan ensimmäisen rahaston omistajina on yli 200 Taaleritehtaan asiakasta. Tämä rahasto on suljettu uusille sijoituksille. Ylivieskan hanke on osa Taaleritehtaan Tuulitehtaan toista rahastoa, joka on auki vielä sijoituksille. Rahaston tavoitteena on kerätä merkittävä määrä pääomaa tuulihankkeiden toteuttamiseen Suomessa.

Lisätietoja:

Taamir Fareed

johtaja, tuulivoima

Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy

Puh. 040 735 9812

taamir.fareed@taaleritehdas.fi
Karri Haaparinne

toimitusjohtaja

Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy

Puh. 040 5190441

karri.haaparinne@taaleritehdas.fi

Taaleritehdas lyhyesti

Taaleritehdas on sijoitusyhtiö, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas keskittyy yksityishenkilöiden kokonaisvaltaiseen yksityispankkiiripalveluun ja instituutioasiakkaiden omaisuudenhoitoon. Sijoitustoimintamme perustuu kustannustehokkuuteen, läpinäkyvyyteen ja näkemykselliseen salkunhoitoon. Taaleritehdas konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä, Taaleritehtaan rahoitusyhtiö Lainaamo Oy:stä sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:sta. Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy, yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy sekä vero- ja lainopillista neuvontaa tarjoava Taaleritehtaan Holvi Oy. Taaleritehdas on myös aloittanut varainhoitopalveluiden tarjonnan Turkissa. Ryhmässä on yli 140 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja 3,3 miljardia euroa ja asiakkaita 2900 kesäkuun 2014 lopussa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.taaleritehdas.fi

Taaleritehdas nyt myös Twitterissä!

Karri Haaparinne, toimitusjohtaja, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy, puh. 0405190441

Eeva-Kaisa Tarkkonen, viestintäpäällikkö, Taaleritehdas Oyj, puh. 0468787666

Puolivuotiskatsaus Taaleritehdas Oyj 1.1.-30.6.2014

Taaleritehdas Oyj

Yhtiötiedote

Puolivuotiskatsaus Taaleritehdas Oyj 1.1.-30.6.2014

Taaleritehdas Oyj:n liikevoitto kasvoi yli 50 %

Helsinki, 2014-08-22 07:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Taaleritehdas konserni 1.1.-30.6.2014

 • Konsernin liikevaihto katsausjaksolla oli 17,5 miljoonaa euroa, kasvua 37,1 % (1-6/2013: 12,8 milj. euroa)
 • Konsernin liikevoitto oli 2,6 miljoonaa euroa, kasvua 50,7 % (1,7 milj. euroa)
 • Hallinnoitavat varat olivat kesäkuun lopussa 3,3 miljardia euroa, kasvua 22,2 % (2,7 mrd. euroa)
AVAINLUVUT1-6/20141-6/20131-12/2013
Liikevaihto, milj. euroa 17,5 12,8 27,5
Liikevoitto, milj. euroa 2,6 1,7 4,5
Tilikauden voitto, milj. euroa 1,9 1,1 3,2
Liikevoitto liikevaihdosta, % 14,7 13,4 16,4
Tilikauden voitto liikevaihdosta, % 10,7 8,8 11,7
Oman pääoman tuotto, % 16,5 15,7 22,0
Henkilöstön kauden lopussa, kokoaikainen 146 112 130
Hallinnoitavat varat, mrd. euroa 3,3 2,7 2,8

Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus:

Taaleritehdas on missionsa mukaisesti jatkanut Suomen pääomamarkkinoiden edistämistä. Me haluamme omilla toimillamme ja sijoituspalveluillamme muuttaa pääomat ahkeraksi rahaksi ja näin edistää omalta osaltamme kansantaloutemme kehittymistä. Olemme lanseeranneet viime keväänä Projekti 85:n, jonka pitkäjänteisenä tehtävänä on saada pääomia ”laiskana” makaavista talletuksista kohti tuottohakuisempia sijoituskohteita. Ahkeralla rahalla saadaan omalta osaltaan kansantaloudessamme aikaan taloudellista kasvua ja sitä kautta vahvistetaan työllisyyttä.

Kulunut puolivuotiskausi on tuonut meille kasvua niin liikevaihdon, tuloksen kuin liiketoiminnan laajentumisen näkökulmasta katsottuna. Taaleritehdas sijoitusyhtiönä haluaa olla strategiansa mukaisesti kasvuyhtiö. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiö yrittää aktiivisesti hyödyntää kaikkia voimavarojaan ja innovatiivisuuttaan pystyäkseen jatkamaan kasvuaan markkinoilla, jotka eivät sinällään kasvussa. Taaleritehtaan liiketoiminta kasvoi edelleen voimakkaasti ensimmäisellä vuosipuoliskolla; liikevaihto kasvoi 37,1 % ja liikevoitto 50,7 %.

Toiminnan kasvattamisessa olemme myös käyttäneet pääomamarkkinoiden velkakirjamarkkinoita ja sen meille tarjoamaa mahdollisuutta lisäpääomien hankkimiseen. Olemme laskeneet liikkeelle oman joukkovelkakirjalainaohjelman kokoluokaltaan 30 miljoonaa euroa, josta ensimmäinen 10 miljoonaa euroa myytiin sijoittajille maaliskuussa. Kyseinen joukkovelkakirja on myös listattu OMX Nasdaq Helsingin Arvopaperipörssin First North listalle ensimmäisenä joukkovelkakirjalainalistauksena.

Varainhoitomallimme, jossa yhdistetään aktiivinen arvopapereihin perustuva varainhoito ja suorat pääomarahastojen kautta tehtävä sijoitustoiminta, jota kutsumme omistamiseksi, on jatkanut vahvaa kasvuaan sekä pääomien että asiakasmäärän kasvun osalta. Hoidettava varallisuutemme ylitti kesäkuun lopussa 3,3 miljardia euroa. Varainhoitoliiketoimintamme sijoitustuotot olivat vakaassa kasvussa + 20,9 % ja sijoitusrahastojen nettomerkinnät olivat + 82 miljoonaa euroa. Myös pääomarahastoliiketoimintamme oli kasvussa. Uutena pääomarahastona lanseerasimme asiakkaillemme mahdollisuuden sijoittaa Itä-Afrikan kehittyviin kiinteistömarkkinoihin, joka otettiin erittäin suurella mielenkiinnolla vastaan. Taaleritehdas avasi Afrikan kiinteistöliiketoimintaa varten oman toimistonsa Nairobiin. Katsauskauden merkittävin liiketoimi tehtiin aivan kesäkuun lopussa kun Taaleritehtaan Metsärahasto II osti Finsilva Oyj:n osakkeista noin 39,5 %. Ko. metsärahaston sijoituspääoman on sijoittanut Taaleritehtaan tytäryhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy. Parhaillaan on käynnissä myös pääomien hankkiminen Taaleritehtaan tuulivoimahankkeiden kasvattamiseksi Taaleritehtaan Tuulitehdas II rahastoon. Konsernimme rahoitusyhtiön Lainaamon liiketoiminta on kehittynyt myönteisesti ja liiketoimintasuunnitelman mukaan. Lainaamon lainakanta nousi lähes 10 miljoonaan euroon kesäkuun 2014 lopussa.


Taaleritehdas-konsernin puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2014

Toimintaympäristö

Ensimmäinen vuosipuolisko on ollut sijoittajien näkökulmasta kaksijakoinen. Kevääseen asti kaikki meni melko rauhallisesti. Osakkeet nousivat Atlantin molemmin puolin ja korkosijoitukset tuottivat tasaisesti omaisuuslajista riippumatta.

Kesäkuun alkupuolella alkoi kuitenkin pinnan alla kyteä ja tuottoerot kasvoivat. Euroalueen osakemarkkinat lähtivät laskuun kun Yhdysvalloissa nousu jatkui. Lisäksi sijoittajat hakeutuivat uudestaan defensiivisempiin kohteisiin. Euroalueen osakkeiden suhteellista kehitystä rasitti osin Portugalin pankkisektorin ongelmat sekä Ukrainan kriisi. Laaja-alaista myyntipainetta ei kuitenkaan nähty.

Myös korkomarkkinoilla nähtiin muutos. High Yield -sijoitukset sekä euroalueella, että Yhdysvalloissa laahaisivat muita korkoluokkia jäljessä. Sijoittajat spekuloivat entistä voimakkaammin Yhdysvaltojen keskuspankin koronnostoilla ja EKP:n lisätoimien jälkeen sijoittajille ei jäänyt mitään positiivista uutta uutista mitä odottaa. Huomattavaa oli myös korkoerojen voimakas kasvu euroalueen ja Yhdysvaltojen välillä. Euroalueen pidemmät viitekorot laskivat selvästi kun Yhdysvalloissa pysyttiin paikoillaan.

Taaleritehtaan liiketoiminta

Konsernin liikevaihto, eli sijoituspalveluiden tuotot, nousi 37,1 prosenttia 17,5 miljoonaan euroon (12,8 miljoonaa euroa vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna). Liikevaihdon kehitykseen vaikutti positiivisesti sijoitusrahastojen ja pääomarahastojen palkkiotuotot sekä korkotuotot myönnetyistä lainoista. Liikevoitto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 2,6 miljoonaa euroa (1,7 milj. euroa) ja katsauskauden voitto verojen ja vähemmistöosuuksien jälkeen oli 1,9 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa).

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

Konserni1-6/20141-6/20131-12/2013
Liikevaihto, milj. euroa 17,5 12,8 27,5
Liikevoitto (-tappio), milj. euroa 2,6 1,7 4,5
– osuus liikevaihdosta % 14,7 % 13,4 % 16,4 %
Tilikauden voitto, milj. euroa 1,9 1,1 3,2
– osuus liikevaihdosta % 10,7 % 8,8 % 11,7 %
Laimentamaton tulos/osake, euroa 0,30 0,20 0,55
Laimennusvaikutuksella oikaistu
osakekohtainen tulos, euroa 0,29 0,20 0,53
Oman pääoman tuotto -% (ROE)* 16,5 % 15,7 % 22,0 %
Koko pääoman tuotto % (ROA)* 11,0 % 12,3 % 16,9 %
Kulu/tuotto -suhde, % 83,9 % 86,6 % 83,0 %
*annualisoitu

Taaleritehtaan liiketoiminnot koostuvat Varainhoidosta, Pääomarahastoista, rahoitusyhtiö Lainaamosta ja Sijoitustehtaasta.

Varainhoito

Taaleritehdas tarjoaa kattavia varainhoitopalveluja varakkaille yksityishenkilöille ja yhteisöasiakkaille. Kattavaan varainhoitopalveluun sisältyy mm. allokaatiosijoittaminen, informaatioetuun perustuva sijoittaminen, yksilöllinen varainhoito, ETF varainhoito, pääomasijoitusrahastot, strukturoidut tuotteet ja välityspalvelut. Katsauskauden aikana lanseerattiin Projekti85, jonka kautta pyritään laajentaa perinteistä asiakaskuntaamme.

Varainhoitoliiketoiminnan sijoitustuotot kasvoivat katsauskaudella20,9 % yhteensä 13,9 miljoonaan euroon (11,5 milj.euroa). Omien sijoitusrahastojen nettomerkinnät olivat katsauskaudella 82 miljoonaa euroa ja hallinnoitava varallisuus 750 miljoonaa euroa (521 milj.euroa). Sijoitusrahastojen tuotot nousivat 61,5 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta ja olivat yhteensä 5,3 miljoonaa euroa (3,3 milj.euroa).

Pääomarahastot

Taaleritehtaan tavoitteena on yhdistää yksityinen pääoma, ideat ja suomalainen yrittäjyys. Taaleritehtaan pääomasijoitukset mahdollistavat sijoittamisen kohteisiin ja liiketoimintoihin, joihin yksittäisen sijoittajan olisi muuten vaikea päästä mukaan. Taaleritehdas on toteuttanut seuraavat pääomasijoitukset: Taaleritehtaan asuntorahastot I-VI, Taaleritehtaan Tuulitehdas, Taaleritehtaan Linnainmaankulman-kiinteistörahasto, Taaleritehtaan Oaktree syöttörahasto, Taaleritehtaan Biotehdas, Taaleritehtaan Metsä sekä uutena hankkeena katsauskauden aikana Taaleritehtaan Afrikka. Taaleritehtaan asuntorahasto V exitoitiin katsauskauden aikana.

Pääomarahastojen katsauskauden tuotot kaksinkertaistuivat 2,5 miljoonaan euroon verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan (1,1 miljoonaa euroa). Pääomarahastojen sijoituskapasiteetti oli yhteensä noin 362 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa. Pääomarahastot ovat hakeneet katsauskauden aikana toimilupaa Finanssivalvonnalta toimia vaihtoehtorahastojen hoitajana.

Lainaamo

Lainaamo Oy on suomalainen erityisrahoitusyhtiö, jonka tuotteina ovat kuluttajille suunnatut kulutusluotot, sijoitus- ja yritysluotot sekä Takaamon vuokratakaukset omistamansa Suomen Vuokravastuu Oy:n kautta. Lainaamon liiketoiminta aloitettiin vuosi sitten kesäkuussa. Yrityksen lainakanta kasvoi vuoden 2014 alun 4,8 miljoonasta eurosta 9,7 miljoonaan euroon ja asiakkaita oli yli 2 600. Katsauskauden tuotot olivat yhteensä 1,0 miljoonaa euroa (0,0). Liiketoiminta on kehittynyt suunnitellusti.

Sijoitustehdas

Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy sijoittaa listaamattomiin yrityksiin kanssasijoittamisen periaattein. Sijoitustehdas pyrkii tekemään pidempiaikaisia vähemmistösijoituksia, joissa luodaan arvoa omistajuuden kautta ja joissa yhdistyy yrittäjyys, ideat ja pääoma.

Taaleritehtaan Metsärahasto II Ky, jonka rahastopääoman Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy on sijoittanut, osti 26.6.2014 noin 39,5 % Finsilva Oyj:n osakkeista Keskinäinen henkivakuutusyhtiö Suomelta. Finsilva Oyj:n liiketoimintaa on puuntuottaminen ja puunmyynti. Finsilva Oyj:n omistamat metsät sijaitsevat Keski-Suomessa, Äänekosken ympäristössä ja hankittu osuus vastaa 53 000 hehtaarin metsäomistusta. Taaleritehtaasta tuli Suomen viidenneksi suurin metsäomistaja ostettujen metsien jälkeen. Sijoitustehtaan vuoden 2013 loppupuolella hankkiman Mattiovi Oy:n liiketoiminta on kehittynyt suotuisasti katsauskauden aikana. Sijoitustehtaan omistus Mattiovesta oli katsauskauden lopussa 19,9 %.

Muut liiketoiminta-alueet

Taaleritehdas on ainoa varainhoitaja Suomessa, joka tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden sijoittaa myös fyysiseen kultaan osana kokonaisvarallisuudenhoitoa. Kultataaleri Oy:n kautta on mahdollisuus sijoittaa fyysiseen kultaan, eli kultaharkkoihin. Vakuutusvahti, joka on vahinkovakuutusten kilpailuttamiseen erikoistunut vakuutusmeklariyhtiö, aloitti toimintansa viime vuonna 2013. Yhtiö tarjoaa asiakkaille vahinkovakuutusten ammattitaitoista hoitoa ja vakuutusyhtiöistä riippumatonta kilpailutusta. Taaleritehtaan Holvi Oy tarjoaa Taaleritehtaan asiakkaille vero- ja lainopillista neuvontaa osana kokonaisvaltaista varainhoitoa.

Kansainvälistyminen

Taaleritehdas perusti vuonna 2012 Turkkiin tytäryhtiön tarjoamaan sijoituspalveluita paikallisilla markkinoilla. Turkin tytäryhtiö on Taaleritehtaan ensimmäinen kansainvälistymisen askel ja tarkoituksena on kasvattaa Turkin tytäryhtiöstä keskisuuri paikallisista pankeista riippumaton sijoituspalveluyhtiö. Tytäryhtiön toiminta käynnistyi vuoden 2013 toisella neljänneksellä, kun yhtiö sai sijoituspalvelutoimiluvan Turkin viranomaisilta ja tällä hetkellä yhtiö vastaa kahden rahaston varainhoitopalveluista Turkissa. Istanbulista käsin tarjotaan turkkilaisille asiakkaille kokonaisvaltaista ja laadukasta varainhoitopalvelua paikalliset tarpeet huomioiden ja hyödyntäen Suomessa hyviksi havaittuja toimintamalleja. Turkin yhtiö on alkuvuoden aikana onnistunut solmimaan tärkeitä asiakkuussuhteita yhteisö- ja instituutioasiakkaisiin Turkissa. Yhtiön päämääränä on vahvistaa voimassa olevia asiakassuhteitaan sekä kasvattaa hallinnoitavia varojaan.

Yhtiökokousten päätökset

Varsinainen yhtiökokous järjestettiin 4. huhtikuuta 2014, jossa päätettiin hyväksyä vuoden 2013 tilinpäätös ja myöntää hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus vuodelta 2013. Yhtiökokouksessa päätettiin, että osinkoa jaetaan 0,20 euroa/osake, yhteensä 1.258.601,00 euroa. Hallituksen jäsenet Peter Fagernäs, Juha Laaksonen, Pertti Laine ja Vesa Puttonen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi ja Esa Kiiskinen uutena hallituksen jäseneksi. Peter Fagernäs valittiin uudestaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Juha Laaksonen varapuheenjohtajaksi. KHT-tilintarkastusyhtiö Ernst & Young Oy valittiin uudestaan tilintarkastajaksi päävastuullisena tilintarkastajana Tomi Englund.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti lisäksi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

• Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa sekä yhtiön avainhenkilöiden sitouttamisjärjestelyjen mahdollistamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

• Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään viisisataatuhatta (500.000) kappaletta A-osaketta ja kaksisataaviisikymmentätuhatta (250.000) B-osaketta.

• Osakkeista maksettavan vastikkeen vähimmäismäärä on 2 euroa ja enimmäismäärä 30 euroa osakkeelta.

• Hallitus on oikeutettu hankkimaan osakkeita muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja päättämään osakkeiden hankkimisjärjestyksestä.

• Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen kaikista muista ehdoista.

• Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöspäivämäärästä lukien ja kumoaa yhtiökokouksen 7.3.2013 päättämän yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Ylimääräinen yhtiökokous 13.5.2014 päätti muuttaa yhtiöjärjestystä lisäämällä yhtiöjärjestykseen määräyksen mahdollisuudesta A-osakkeiden konvertoimiseksi B-osakkeiksi sekä määräykset yhtiökokouskutsun toimittamisesta ja ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen.

Osakkeet ja osakepääoma

Yhtiöllä oli katsauskauden alussa 4.838.005 A-osaketta ja 1.455.000 B-osaketta. Yhtiön hallitus päätti 28. helmikuuta 2014 ja 14. toukokuuta 2014 yhtiökokousten antamien valtuutusten perusteella hankkia yhteensä 5.250 kpl omia osakkeita. Katsauskauden aikana konvertoitiin 679.836 A-osaketta B-osakkeiksi, jonka seurauksena yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 4.158.169 A-osaketta ja 2.134.836 B-osaketta. Yhtiön osakepääoma on 125.000,00 euroa.

Taaleritehtaan osakkeenomistajat ja omat osakkeet

Taaleritehtaalla oli katsauskauden lopussa 593 osakkeenomistajaa. Yhtiöllä oli 30.6.2014 hallussaan 5.250 kpl omia osakkeita.

Henkilöstö

Konsernin kokoaikaisen henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 146 (112). Henkilöstöstä 95 prosenttia työskenteli Suomessa ja 5 prosenttia ulkomailla.

Tase, vakavaraisuus ja omat varat

Taaleritehdas-konsernin ydinvakavaraisuus (CET1) sekä vakavaraisuussuhdeluku oli kesäkuun lopussa

30,3 % (55,8 %), kun sääntelyn minimivaade omille varoille on 8 %. Taaleritehdas-konsernin tavoite ydinvakavaraisuudelle on vähintään 12 %. Vakavaraisuuden luvut on esitetty 1.1.2014 lähtien uuden EU:n vakavaraisuusasetuksen (CRR, EU 575/2013) mukaisesti ja vertailutietoja ei ole oikaistu. Katsauskauden tulosta eikä vähemmistöosuutta ole huomioitu ydinpääomassa 1.1.2014 alkaen. Konsernin ydinpääoma ennen aineettomien hyödykkeiden ja vähemmistöosuuden vähentämistä oli 21,3 miljoonaa euroa (21,0 milj.euroa) ja vähennysten jälkeen 18,4 miljoonaa euroa (19,6 milj.euroa). Riskipainotettujen sitoumusten määrä nousi kesäkuun lopussa 4,9 miljoonaan euroon luottokannan kasvun ja tehtyjen sijoitusten myötä (2,8 milj.euroa).

Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuussäännökset tiukentuivat Basel III-säännösten myötä. Uusi EU:n vakavaraisuusdirektiivi ja -asetus (CRD4/CRR) julkaistiin 27.6.2013 ja uudet säännökset astuivat voimaan 1.1.2014, joilla implementoidaan Basel III -säännökset vaiheittain vuosina 2014–2019. Taaleritehdas soveltaa vakavaraisuuslaskennassa standardimenetelmää (luottoriskin oman pääoman vaade) ja perusmenetelmää (operatiivisen riskin oman pääoman vaade).

CRRCRD3CRRCRD3
OMAT VARAT, 1.000 euroa30.6.201430.6.20131.1.201431.12.2013
Ydinpääoma ennen vähennyksiä 21 274 20 986 21 428 21 428
Vähennykset ydinpääomasta
Aineettomat hyödykkeet 2 460 1 148 1 313 1 313
Muut vähennykset 212 102 102
Vähemmistöosuus 388 408
Vähennykset ydinpääomasta yhteensä 2 848 1 360 1 823 1 415
Ydinpääoma (CET1) 18 426 19 626 19 605 20 013
Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1) 18 426 19 626 19 605 20 013
Omat varat yhteensä (TC = T1 + T2) 18 426 19 626 19 605 20 013
Riskipainotetut erät yhteensä 4 868 2 812 3 667 3 667
josta luottoriskin osuus 2 123 523 1 378 1 378
josta operatiivisen riskin osuus 2 745 2 289 2 289 2 289
Ydinpääoma (CET1) suhteessa
riskipainotettuihin eriin (%) 30,3 % 55,8 % 42,8 % 43,7 %
Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa
riskipainotettuihin eriin (%) 30,3 % 55,8 % 42,8 % 43,7 %
Omat varat yhteensä (TC) suhteessa
riskipainotettuihin eriin (%) 30,3 % 55,8 % 42,8 % 43,7 %

Konsernin taseen loppusumma oli 40,3 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa (26,9 milj.euroa) ja 28,1 miljoonaa euroa vuoden 2013 lopussa. Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 23,2 miljoonaa euroa (22,1 milj.euroa), ja 22,6 miljoonaa euroa per 31.12.2013. Taaleritehdas Oyj julkisti 30 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaohjelman 14.3.2014 rahoituksensa monipuolistamiseksi, josta ensimmäinen 10 miljoonan euron joukkovelkakirja laskettiin liikkeelle 3.4.2014. Tavoitteena oli mahdollisimman laaja-alainen sijoittajakunta ja erityisesti vähittäissijoittajat. Ensimmäistä 10 miljoonan euron lainaa merkitsi yli 140 sijoittajaa ja lainan merkintäaikaa lyhennettiin suuren kysynnän vuoksi. Joukkovelkakirjalaina noteerattiin 7.4.2014 ensimmäisenä joukkovelkakirjalainana Helsingin Pörssin First North Bond Market Finland-markkinapaikalla.

Taaleritehdas-konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 57,4 % (82,4 %) ja modifioitu omavaraisuusaste 58,4 % (82,5 %).

30.6.201430.6.201331.12.2013
Omavaraisuusaste -% 57,4 % 82,4 % 80,5 %
Modifioitu omavaraisuusaste -% 58,4 % 82,5 % 81,6 %
Lainasaamiset, milj. euroa 15,3 0,4 11,0
Konsernin vakavaraisuussuhde, % 30,3 % 55,8 % 43,7 %
Ensisijaisten omien varojen vakavaraisuussuhde, % 30,3 % 55,8 % 43,7 %
Henkilöstö katsauskauden lopussa, kokoaikainen 146 112 130
A-osakkeiden lkm, katsauskauden lopussa 4 152 919 4 838 005 4 838 005
B-osakkeiden lkm, tilikauden lopussa 2 132 585 1 455 000 1 455 000
A-osakkeiden keskim. lkm 4 495 462 4 838 005 4 838 005
B-osakkeiden keskim. lkm (tod/tod) 1 793 793 546 630 1 004 548
B-osakkeen päätöskurssi, EUR 19,75 13,70 18,30

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Pääomarahastojen hallinnoima Taaleritehtaan Tuulitehdas II perustettiin katsauskauden jälkeen ja parhaillaan kerätään rahastoon pääomia tuulivoimahankkeiden kasvattamiseksi. Myös hankekartoitus on aktiivisimmillaan Pääomarahastojen uuden Afrikka-rahaston osalta ja ensimmäisestä hankkeesta on tehty sijoituspäätös heinäkuussa 2014. Lainaamon tytäryhtiön Takaamon (Suomen Vuokravastuu Oy) sulautussuunnitelma etenee suunnitelman mukaisesti ja yhtiön on tarkoitus sulautua emoyhtiöönsä Lainaamo Oy:hyn vuoden 2014 lopussa.

Tulevaisuuden näkymät

Vuoden loppua kohden markkinoiden voidaan odottaa rauhoittuvan, vaikkakin geopoliittiset riskitekijät Ukrainassa ja Lähi-idässä ylläpitävät jatkuvasti pientä epävarmuutta. Yhdysvaltojen keskuspankin asteittain kiristyvä rahapolitiikka säilyy teemana, vaikka vuoden alkupuoliskon kaltaisia merkittäviä kurssiliikkeitä sillä tuskin saadaan enää aikaiseksi. High Yield -sijoitusten voittokulku, etenkin Yhdysvalloissa, on todennäköisesti takanapäin ja euroalueen osakemarkkinoiden voi odottaa palautuvan kevään ja kesän laskun jälkeen. Korkoliikkeet jäävät todennäköisesti vähäisiksi, vaikkakin nousupainetta on enemmän kuin laskupainetta. Euro on vihdoin heikentynyt yhdysvaltojen dollaria vastaan ja trendin voi odottaa säilyvän laskevana toisella vuosipuoliskolla. Sijoitustoimintamme suhtautuu edelleen positiivisesti etenkin osakemarkkinoiden kehitykseen ja jatkaa omaisuusluokan ylipainottamista sijoitussalkuissa.

Taloudellinen ympäristö tulee pysymään haastavana. Taaleritehtaan liiketoimintaa on määrätietoisesti pyritty hajauttamaan Lainaamon ja Sijoitustehtaan kautta. Varainhoito vastaa kasvavasta ja stabiilista liiketoiminnasta ja Pääomarahastojen kautta pyritään löytämään uusia kasvuaihioita perinteisen Varainhoidon rinnalle. Lainaamon liiketoiminta on lähtenyt hyvään kasvuun ja liiketoiminnan tulisi saavuttaa positiivinen tulos H2/2014. Taaleritehdas jatkaa taseensa tehostamista käyttämällä eri rahoitusratkaisuja ja selvittää irtautumismahdollisuuksia valikoiduista pääomarahastohankkeista loppuvuoden aikana. Haastavasta taloudellisesta ympäristöstä huolimatta, pyrimme hallittuun kannattavaan kasvuun ja arvioimme yhtiön tuloksen kehittyvän suotuisasti ja hoidettavana olevan varallisuuden kasvavan loppuvuoden 2014 aikana.

Helsingissä 22. päivänä elokuuta 2014

Hallitus

KONSERNIN TULOSLASKELMA1-6/20141-6/20131-12/2013
Palkkiotuotot 15 513 229,58 11 933 111,67 25 459 611,79
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 891 465,49 634 210,00 1 233 434,45
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista -5 172,10 91 897,50 91 897,50
Korkotuotot 1 079 334,46 64 049,49 580 843,52
Liiketoiminnan muut tuotot 46 510,50 59 430,37 122 013,84
SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT17 525 367,9312 782 699,0327 487 801,10
Palkkiokulut -2 596 112,34 -1 992 462,00 -4 425 355,88
Korkokulut -132 906,72 -12 838,49 -22 458,63
Hallintokulut
Henkilöstökulut yhteensä -8 075 036,77 -6 069 609,09 -11 922 150,17
Muut hallintokulut -2 271 172,65 -1 458 312,69 -3 379 129,68
Poistot ja arvonalentumiset konserniliikearvosta -91 594,16 -139 288,08 -287 137,65
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja
aineettomista hyödykkeistä -143 234,67 -88 417,01 -184 607,63
Liiketoiminnan muut kulut -1 383 120,22 -1 308 648,60 -2 596 317,65
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista -253 022,20 0,00 -144 497,00
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -2 335,91 -3 647,36 -5 165,10
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)2 576 832,291 709 475,714 520 981,71
Tuloverot -629 470,89 -563 424,93 -1 337 901,18
VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO (TAPPIO) VEROJEN JÄLKEEN1 947 361,401 146 050,783 183 080,53
Vähemmistön osuus tilikauden voitosta/tappiosta -63 768,33 -21 369,23 21 865,00
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)1 883 593,071 124 681,553 204 945,53


KONSERNIN TASE

Vastaavaa30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
Saamiset luottolaitoksilta 11 291 849,92 11 385 609,88 11 519 086,48
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 15 318 325,21 436 063,95 11 040 302,41
Osakkeet ja osuudet 5 591 644,27 11 799 640,86 375 152,42
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 0,00 68 506,95 1 053 584,42
Aineettomat hyödykkeet 2 460 308,11 1 148 360,74 1 312 974,35
Konserniliikearvo 667 440,74 838 846,37 726 702,00
Muut pitkävaikutteiset 1 792 867,37 309 514,37 586 272,35
Aineelliset hyödykkeet 536 033,89 349 701,28 343 191,16
Muut aineelliset hyödykkeet 536 033,89 349 701,28 343 191,16
Muut varat 2 301 786,04 1 081 157,10 1 569 795,85
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 2 820 726,47 605 193,88 848 629,17
40 320 673,9126 874 234,6428 062 716,26
Vastattavaa30.6.201430.6.201331.12.2013
VIERAS PÄÄOMA 17 163 170,39 4 734 011,20 5 474 657,74
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 10 000 000,00
Muut velat 1 992 660,97 2 014 310,36 2 270 762,13
Siirtovelat ja saadut ennakot 5 170 509,42 2 719 700,84 3 203 895,61
OMA PÄÄOMA 22 769 718,10 21 676 412,41 22 180 118,73
Osakepääoma 125 000,00 125 000,00 125 000,00
Vapaat rahastot 14 638 002,40 16 148 323,60 14 638 002,40
Edellisten tilikausien voitto(tappio) 6 123 122,63 4 278 407,26 4 212 170,80
Tilikauden voitto (tappio) 1 883 593,07 1 124 681,55 3 204 945,53
Vähemmistön osuus pääomasta 387 785,42 463 811,03 407 939,79
40 320 673,9126 874 234,6428 062 716,26
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA1-6/20141-6/20131-12/2013
Liiketoiminnan rahavirta:
Liikevoitto (tappio) 2 576 832,29 1 709 475,70 4 520 981,71
Suunnitelman mukaiset poistot 143 234,67 88 417,01 184 607,63
Konserniliikearvon poisto ja vähennys 91 594,16 139 288,08 287 137,65
Muut oikaisut 97 652,64 -84 119,39 -129 394,84
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 2 909 313,76 1 853 061,40 4 863 332,15
Käyttöpääoman muutos
Korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) -2 712 316,74 -191 290,22 -923 364,26
Korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) 1 150 181,99 914 543,85 1 652 743,30
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 1 347 179,01 2 576 315,03 5 592 711,19
Maksetut välittömät verot (-) -137 788,06 -122 331,75 -920 035,28
Liiketoiminnan rahavirta (A) 1 209 390,95 2 453 983,28 4 672 675,91
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 542 672,42 -244 951,11 -611 389,60
Investoinnit muihin sijoituksiin -4 382 807,81 -11 661 015,00 -263 409,00
Investoinnit tytäryrityksiin -34 137,48 141 455,62 131 424,80
Investoinnit omistusyhteysyrityksiin 0,00 -34 125,00 -1 020 720,21
Lainasaamisten lisäys(-)/vähennys(+) -4 278 022,79 -411 739,22 -11 021 175,53
Luovutustulot tytäryrityksistä 19 173,00 750,00 750,00
Luovutustulot omistusyhteysyrityksistä 199 119,24 52 352,50 52 352,50
Luovutustulot muista sijoituksista 0,00 606 246,82 606 246,82
Investointien rahavirta (B) -10 019 348,26 -11 551 025,39 -12 125 920,22
Rahoituksen rahavirta:
Maksullinen oman pääoman muutokset 0,00 14 986 500,00 14 986 500,00
Omien osakkeiden hankkiminen -50 678,25 0,00 0,00
Palautukset sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,00 -560 000,00 -2 070 321,20
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 10 000 000,00 0,00 0,00
Maksetut osingot ja muu voitonjako -1 366 601,00 -150 000,00 -150 000,00
Rahoituksen rahavirta (C) 8 582 720,75 14 276 500,00 12 766 178,80
Rahavarojen lisäys/vähennys (A+B+C) -227 236,56 5 179 457,89 5 312 934,49
Rahavarat katsauskauden alussa 11 519 086,48 6 206 151,99 6 206 151,99
Rahavarat katsauskauden lopussa 11 291 849,92 11 385 609,88 11 519 086,48
Rahavarojen muutos katsauskautena -227 236,56 5 179 457,89 5 312 934,49
OMAN PÄÄOMAN LISÄYKSET JA VÄHENNYKSET TILIKAUDEN AIKANA
Konserni1.1.2014LisäysVähennys30.6.2014
Osakepääoma 125 000,00 0,00 0,00 125 000,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 14 638 002,40 0,00 0,00 14 638 002,40
Edellisten tilikausien tulos 7 417 116,33 15 285,55 1 258 601,00 6 173 800,88
Omat osakkeet 0,00 0,00 50 678,25 -50 678,25
Tilikauden tulos 0,00 1 883 593,07 0,00 1 883 593,07
Yhteensä22 180 118,731 898 878,621 309 279,2522 769 718,10
Vähemmistön osuus pääomasta 407 939,79 87 845,63 108 000,00 387 785,42
Oma pääoma + vähemmistö22 588 058,521 986 724,251 417 279,2523 157 503,52
Konserni1.1.2013LisäysVähennys31.12.2013
Osakepääoma 125 000,00 0,00 0,00 125 000,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1 721 823,60 14 986 500,00 2 070 321,20 14 638 002,40
Edellisten tilikausien tulos 4 304 228,41 0,00 92 057,61 4 212 170,80
Tilikauden tulos 0,00 3 204 945,53 0,00 3 204 945,53
Yhteensä6 151 052,0118 191 445,532 162 378,8122 180 118,73
Vähemmistön osuus pääomasta 339 211,24 282 686,69 213 958,14 407 939,79
Oma pääoma + vähemmistö6 490 263,2518 474 132,222 376 336,9522 588 058,52
Konserni1.1.2013LisäysVähennys30.6.2013
Osakepääoma 125 000,00 0,00 0,00 125 000,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1 721 823,60 14 986 500,00 560 000,00 16 148 323,60
Edellisten tilikausien tulos 4 304 228,41 0,00 25 821,15 4 278 407,26
Tilikauden tulos 0,00 1 124 681,55 0,00 1 124 681,55
Yhteensä6 151 052,0116 111 181,55585 821,1521 676 412,41
Vähemmistön osuus pääomasta 339 211,24 303 430,92 178 831,13 463 811,03

Puolivuotiskatsaus on tilintarkastamaon.

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 julkistetaan 19.2.2015.

Taaleritehdas lyhyesti

Taaleritehdas Oyj on sijoitusyhtiö, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas keskittyy yksityishenkilöiden kokonaisvaltaiseen yksityispankkiiripalveluun ja instituutioasiakkaiden omaisuudenhoitoon. Missionamme Taaleritehtaalla on edistää suomalaisten pääomamarkkinoiden toimintaa yhdessä asiakkaidemme kanssa. Haluamme mahdollistaa varakkaiden ja vaurastuvien suomalaisten aktiivisen osallistumisen pääomamarkkinoiden kehittämiseen ja tehdä omistajuudesta arvon ja ylpeyden aiheen. Varainhoitomme ja sijoitustoimintamme perustuu kustannustehokkuuteen, läpinäkyvyyteen ja näkemykselliseen salkunhoitoon.

Taaleritehdas-konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä, Taaleritehtaan rahoitusyhtiö Lainaamo Oy:stä sekä sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:stä. Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy, Taaleritehtaan Holvi Oy joka tarjoaa Taaleritehtaan asiakkaille vero- ja lainopillista neuvontaa sekä yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy. Taaleritehdas on myös aloittanut asteittaisen kansainvälistymisen: tarjoamme varainhoitopalveluita myös Turkissa. Taaleritehdas ryhmässä on yli 140 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hallinnoitavia varoja 3,3 miljardia euroa ja Varainhoidon asiakkaita lähes 2.900 kesäkuun 2014 lopussa.

Lisätietoa Taaleritehdas-konsernista löytyy kotisivuilta www.taaleritehdas.fi

Juhani Elomaa, toimitusjohtaja, Taaleritehdas Oyj, puh. 040 7789020

Eeva-Kaisa Tarkkonen, viestintäpäällikkö, Taaleritehdas Oyj, puh. 046 8787666

ZEELAND OYJ ON PÄÄTTÄNYT MAKSULLISESSA SUUNNATUSSA OSAKEANNISSA TEHTYJEN MERKINTÖJEN HYVÄKSYMISESTÄ

Zeeland Oyj

Yhtiötiedote

ZEELAND OYJ ON PÄÄTTÄNYT MAKSULLISESSA SUUNNATUSSA OSAKEANNISSA TEHTYJEN MERKINTÖJEN HYVÄKSYMISESTÄ

Helsinki, 2014-08-20 07:25 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Zeeland Oyj:n (“Yhtiö”) hallitus päätti 9.7.2014 Yhtiön 1.4.2014 kokoontuneen varsinaisen yhtiökokouksen sille antaman valtuutuksen perusteella tarjota suunnatussa osakeannissa enintään 27.000.000 Yhtiön uutta osaketta maksua vastaan Yhtiön hallituksen erikseen päättämille kotimaisille sijoittajille. Osakkeiden merkintähinta suunnatussa osakeannissa oli 0,02 euroa osakkeelta ja suunnatun annin kokonaismäärä näin ollen 540.000 euroa.

Osakeannissa merkittiin 15.172.178 Yhtiön uutta osaketta osakeannin ehtojen mukaisesti. Yhtiö on hyväksynyt tehdyt merkinnät.

Yhtiö keräsi suunnatulla osakeannilla 303.443,56 euroa uutta omaa pääomaa. Suunnatun osakeannin ehtojen mukaisesti merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Tehtyjen hyväksyttyjen merkintöjen johdosta yhtiön osakemäärä nousee 193.393.654 osakkeesta 208.565.832 osakkeeseen uusien osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin.

Uudet osakkeet on tarkoitus hakea kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle yhdessä jo yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden kanssa arviolta 29.8.2014.

Helsingissä, 20.8.2014

ZEELAND OYJ

HALLITUS

Lisätietoja: Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton)

Siili Solutions Oyj

Yhtiötiedote

PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton)

SIILI KASVOI ENSIMMÄISELLÄ PUOLIVUOTISKAUDELLA 36 %

Siili Solutions Oyj, yhtiötiedote, 14.8.2014 kello 10.00

SIILI KASVOI ENSIMMÄISELLÄ PUOLIVUOTISKAUDELLA 36 %

Tammikuu – Kesäkuu 2014:

 • Liikevaihto 12 830 (1-6/2013: 9 414) tuhatta euroa – kasvua 36,3 %
 • Käyttökate (EBITDA) oli 902 (805) tuhatta euroa – kasvua 12,1 %
 • Käyttökate (EBITDA) 7,0 % liikevaihdosta (8,5 %)
 • Yritysostoista muodostuneiden liikearvojen FAS:in mukaiset poistot 421 (101) tuhatta euroa
 • Katsauskauden voitto oli 281 (506) tuhatta euroa – laskua 44,5 %
 • Taseen loppusumma oli 9 841 (7 148) tuhatta euroa
 • Yhtiö toteutti Codebakers-yritysoston 2.1.2014. Codebakers Oy:n luvut yhdistetty konserniin 1.1.2014 alkaen. Yrityskauppaa varten toteutettiin suunnattu osakeanti tammikuussa, minkä seurauksena yhteensä 14 156 uutta osaketta merkittiin kaupparekisteriin 9.1.2014

Näkymät vuodelle 2014:

Yhtiön 7.8.2014 tiedottaman Avaus Consulting -yritysoston myötä vuoden 2014 näkymää päivitetään seuraavasti: Vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan 28–31 miljoonaa euroa ja käyttökatteen (EBITDA) 2,8–3,3 miljoonaa euroa. Aikaisempi vuoden 2014 näkymä oli seuraava: Vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan yli 25 miljoonaa euroa ja käyttökatteen (EBITDA) yli 2,5 miljoonaa euroa.

Keskeiset tunnusluvut1-6/2014 konserni1-6/2013 emoyhtiö***2013 konserni
Liikevaihto, 1000 €12 8309 41418 798
Käyttökate (EBITDA), 1000 €9028051 790
EBITDA, % liikevaihdosta7,0 %8,5 %9,5 %
Liikevoitto, 1000 €4486831 374
Liikevoitto, % liikevaihdosta3,5 %7,3 %7,3 %
Oikaistu liikevoitto, 1000 € **8687841 735
Oikaistu liikevoitto, % liikevaihdosta **6,8 %8,3 %9,2 %
Tilikauden tulos, 1000 €2815061 042
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta2,2 %5,4 %5,5 %
Taseen loppusumma, 1000 €9 8417 1488 523
Omavaraisuusaste, %51,6 %50,4 %54,0 %
Nettovelkaantumisaste-19,0 %-36,7 %-56,2 %
Oman pääoman tuotto, % *11,6 %31,4 %28,0 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % *18,5 %42,4 %36,9 %
Osakekohtainen tulos0,160,320,63
Oikaistu osakekohtainen tulos **0,410,390,85
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin1 730 4151 565 5751 644 456
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa1 737 4931 565 5751 723 337
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa231154175

* Puolivuotisluvuissa tulos on annualisoitu.

** Liikearvopoistoilla oikaistu.

*** Ensimmäisen puolivuotiskauden 2013 vertailuluvut esitetään emoyhtiön lukuina, koska yhtiöön muodostui konsernirakenne vasta 1.7.2013 lähtien.

TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULAN KOMMENTIT

”Siili jatkoi kasvuaan vuoden ensimmäisellä puolikkaalla suunnitelmansa mukaisesti. Liikevaihto kasvoi yli 36 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kasvun mahdollistivat 77 uutta osaajaa, joista osa tuli yrityskauppojen myötä ja osa orgaanisesti rekrytoiden. Kesäkuun lopussa 231 osaajaa työllistänyt Siili on kasvanut neljässä vuodessa keskimäärin yli 30 % vuosivauhtia ylläpitäen yli 10 % keskimääräistä käyttökatetta. Panostukset tarjoomakehitykseen monikanavaisten digitaalisten palveluiden kehityksessä (Mobility), informaationhallinnassa (MDM ja Big Data) ja modernien hybridiratkaisujen kehityksessä (Cloud & Devops) auttoivat Siiliä edelleen kasvussaan.

Viimeisimmät yrityskaupat ovat osoittautuneet onnistuneiksi. Comvisen oston myötä saatu Oulun yksikkö on tehokkuudellaan ja skaalautuvuudellaan jopa ylittänyt odotuksemme, minkä johdosta Oulun yksikkömme koko on yrityskauppahetkestä orgaanisesti kaksinkertaistunut. Vuoden alusta konserniin liitetty Codebakers oli operatiivinen yritysosto, jonka pitkäaikainen haaste oli ollut kannattavuus. Codebakersin integroituminen Siiliin on tapahtunut hyvin ja työ sen kannattavuuden parantamiseksi on edennyt suunnitellusti.

Katsauskauden käyttökatteen jääminen edellisvuoden vastaavasta johtuu pääosin Codebakersin integraatiotyön säästöjen ja tehokkuuden kasvun vaatimasta kehitysajasta. Uskomme, että tehdyt toimet tulevat nostamaan Codebakersin kannattavuuden konsernin keskiarvotasolle vuoden loppuun mennessä. Yleisesti toinen vuosipuolikas on liiketoiminnassamme ensimmäistä parempi johtuen alkuvuoden rekrytoinneista ja kannustavan palkkausjärjestelmän painotuksista. Uskomme kykenevämme nostamaan koko vuoden kannattavuustason ohjeistuksen määrittelemälle tasolle. Kahden viimeisimmän yrityskaupan yhteenlasketut liikearvopoistot painoivat tulostamme katsauskaudella.

Katsauskauden aikana valmisteltu Avaus Consulting -konsernin yritysosto julkistettiin elokuun alussa, toteutustavoitteenaan syyskuun alku. Konserniin kuuluu Suomen yhtiön lisäksi Puolan Wroclawissa toimiva tytäryhtiö. Avaus on jatkoa strategisten yritysostojen sarjassamme vahvistaen osaamistamme läpi digitaalisten palveluiden kehityksen. Avauksen osto vauhdittaa palvelunkehitystämme erityisesti digitaalisen palvelumuotoilun sekä kehitettävän palvelun mittauksen ja analytiikan osalta. Kaupan myötä Siilistä tulee osaajamäärältään Suomen johtava teknologiariippumaton digitaalisten palveluiden kehittäjä luoden perustan kansainvälistymisellemme. Nyt meillä on kaksi tehokasta toteutusyksikköä, Oulu ja Puola, ja integroimme kehittämiämme palveluja sekä ratkaisuja asiakkaidemme tietojärjestelmiin tehokkaasti lähellä asiakkaitamme Suomessa. Sekä digitaalisten palveluiden että informaationhallinnan osalta olemme jo kansainvälisen kilpailukykymme todistaneet. Näin luonnollinen seuraava askel on rakentaa integrointikyvykkyys uuteen markkinaan Euroopassa.

Yleisessä makromarkkinatilanteessa ei alkuvuodesta tapahtunut suuria muutoksia, emmekä odota isoja muutoksia loppuvuodellekaan. Yleisen ennusteen mukaan markkinamme vuosikehitys on 2 % luokkaa, mikä näkyy myös kilpailijoidemme tulostiedotteissa. Olemme onnistuneet jo vuosia voittamaan markkinaa kilpailijoiltamme tekemällä työtä tehokkaasti ja läpinäkyvästi asiakkaan kanssa yhdessä arvoa tuottaen. Uskomme trendin jatkuvan pitkän aikavälin osoittaman kehittymiskykymme mukaisesti. Syyskuussa toteutettavan Avaus Consulting -yritysoston myötä luotamme loppuvuoden olevan ennakoituakin positiivisempi ja päivitämme jo vuoden 2014 näkymää vastaavasti.”

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS

Ensimmäisellä puolivuotisjaksolla 2014 konsernin liikevaihdon kasvu oli 36,3 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Euromääräisesti liikevaihto kasvoi yhteensä 3 416 tuhatta euroa ollen yhteensä 12 830 (9 414) tuhatta euroa. Codebakers Oy:n luvut on yhdistelty konserniin 1.1.2014 alkaen.

Ulkopuolisten palveluiden käytöstä aiheutuneet alihankintakustannukset olivat katsauskaudella yhteensä 1 569 (1 232) tuhatta euroa, jossa oli kasvua viime vuoden ensimmäiseen puolivuotisjaksoon nähden 337 tuhatta euroa. Suhteutettuna liikevaihtoon ulkopuoliset palvelut olivat hieman alle edellisvuoden tason ollen 12,2 % (13,1 %) katsauskauden liikevaihdosta.

Henkilöstökulut olivat ensimmäisellä puolivuotiskaudella yhteensä 9 214 (6 595) tuhatta euroa, mikä oli noin 71,8 % (70,1 %) liikevaihdosta. Alihankinnasta ja henkilöstöstä syntyneet kokonaiskustannukset suhteessa liikevaihtoon olivat noin 84,0 % (83,1 %) ollen hieman yli edellisen vuoden tason. Henkilöstömäärä katsauskauden lopussa oli 231 (154), jossa kasvua 50 % edelliseen vuoteen. Liikevaihtoon suhteutettuna liiketoiminnan muut kulut olivat 8,9 % (8,3 %).

Konsernin käyttökate (EBITDA) katsauskaudella 2014 oli 902 (805) tuhatta euroa eli 7,0 % (8,5 %) liikevaihdosta. Codebakersin integraatio eteni suunnitelmien mukaisesti. Tappiollisen tilikauden 2013 jälkeen Codebakersin käyttökate (EBITDA) oli katsauskaudella 4,8 % (-9,2 %) ja sen hankinnasta on kirjattu puolivuotiskaudelle konserniliikearvon poistoina 160 tuhatta euroa.

Liikevoitto päätyi 448 (683) tuhanteen euroon. Vertailukauteen nähden alhaisempaa liikevoittoa selittää yritysostoissa muodostuneisiin liikearvoihin liittyvät poistot, jotka puolivuotiskaudella olivat 421 (101) tuhatta euroa. Siili soveltaa kirjanpidossa ja raportoinnissa kansallista lainsäädäntöä (FAS), jonka mukaan liikearvo poistetaan kokonaan tuloksessa. Liikearvon poistoaika on viisi (5) vuotta. Osakekohtainen tulos oli puolestaan 0,16 (0,32) euroa.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 9 841 (7 148) tuhatta euroa. Omavaraisuusaste 51,6 % (50,4 %) ja nettovelkaantumisaste -19,0 % (-36,7 %).

Puolivuotisjaksolla 1.1.-30.6.2014 liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä -171 (449) tuhatta euroa. Negatiiviseen liiketoiminnan rahavirtaan johti myyntisaamisten kasvu, mikä johtui asiakkaiden pidentyneistä maksuajoista. Investoinnit ensimmäisellä puolivuotiskaudella 2014 olivat 739 (736) tuhatta euroa. Yhtiön merkittävimmät investoinnit liittyivät yritysostoihin, joiden osuus investoinneista oli katsauskaudella 590 (690) tuhatta euroa.

Ensimmäisellä puolivuotisjaksolla 2014 yhtiö jakoi omistajilleen osinkoina yhteensä 712 (517) tuhatta euroa. Yhtiöllä ei ole katsauskauden päättyessä korollista velkaa. Yhtiön likvidit rahavarat katsauskauden lopussa olivat 962 (1 323) tuhatta euroa.

YRITYSOSTOT JA SUUNNATUT OSAKEANNIT

Yhtiö tiedotti joulukuun alussa allekirjoittaneensa 2.12.2013 sopimuksen, jonka mukaisesti se ostaa espoolaisen tietojärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen erikoistuneen Codebakers Oy:n koko osakekannan. Kaupan toteuttamisen ehdot täyttyivät suunnitelman mukaisesti 2.1.2014. Codebakers Oy:n luvut raportoidaan osana Siili Solutions -konsernia 1.1.2014 alkaen.

Katsauskauden päättymisen jälkeen 7.8.2014 yhtiö tiedotti allekirjoittaneensa sopimuksen digitaalisten palveluiden muotoiluun ja kehittämiseen erikoistuneen Avaus Consulting -konsernin hankkimisesta, josta tarkemmin katsauskauden päättymisen jälkeisissä tapahtumissa.

Codebakers Oy:n hankinta

Codebakersin erityisosaamista ovat Microsoft-ohjelmistoteknologiat, CRM-järjestelmät sekä ohjelmistojen ketterä määrittely ja testaus. Codebakersin osto on osa Siilin kasvustrategiaa ja sen myötä Siili laajentaa Microsoft-teknologioiden integraatiotarjontaansa, vahvistaa projektitoimitusten määrittely- ja testausresursointia sekä tukee kasvua 34:llä kokeneella ohjelmisto-alan osaajalla. Codebakers Oy:n vuoden 2013 liikevaihto oli 3 279 (4 082) tuhatta euroa ja käyttökate (EBITDA) -36 (185) tuhatta euroa ollen -1,1 % (4,5 %) liikevaihdosta. Ensimmäisellä puolivuotisjaksolla 2014 Codebakersin liikevaihto oli 1 750 (1 699) tuhatta euroa ja käyttökate (EBITDA) 84 (-157) tuhatta euroa.

Kauppahinta on vähintään 0,8 miljoonaa euroa ja enintään 1,8 miljoonaa euroa ja se on määritetty liiketoiminnan käyvän arvon mukaisesti. Kauppahinnasta maksettiin toteuttamishetkellä 0,8 miljoonaa euroa ja ehdollisena lisäkauppahintana perustuen vuoden 2014 käyttökatteeseen 0–1,0 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksetaan käteisvastikkeella ja Siili Solutions Oyj:n uusilla osakkeilla. Kaupassa annettavien uusien Siili Solutions Oyj:n osakkeiden osuus on noin 19 % toteuttamishetken kauppahinnasta ja noin 76–80 % lisäkauppahinnasta. Kaupan käteisvastike suoritetaan Siilin kassavaroista. Puolivuotiskaudelle yhtiö kirjasi ehdollisesta lisäkauppahinnasta varauksen täysimääräisenä, jonka osakeosuudesta 760 tuhatta euroa on kirjattu käyvän arvon rahastoon.

Osana kauppahinnan suorittamista yhtiön hallitus päätti 2.1.2014 osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusta osakeannista Codebakers Oy:n osakkeenomistajille. Suunnatussa osakeannissa tarjottiin merkittäväksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti 14 156 uutta osaketta merkintähintaan 10,60 euroa / osake, mikä vastaa Siili Solutions Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskiarvoa ajanjaksolla 1.10. – 31.12.2013. Annettavien uusien osakkeiden määrä vastasi noin 0,8 % Siili Solutions Oyj:n kaikista osakkeista ennen uusien osakkeiden antamista. Codebakers Oy:n pääomistajat ovat sitoutuneet omistuksensa osalta vuoden 2014 lopussa päättyvään Siili Solutions Oyj:n osakkeita koskevaan luovutusrajoitukseen. Uudet osakkeet on samassa yhteydessä merkitty ja niiden merkintähinta katsottu maksetuksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti apporttina luovutettavilla Codebakers Oy:n osakkeilla. Päätös suunnatusta osakeannista perustui ylimääräisen yhtiökokouksen 2.1.2014 hallitukselle myöntämään osakeantivaltuutukseen. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 9.1.2014.

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Henkilöstön määrä puolivuotiskauden lopussa oli 231 (154), jossa oli kasvua edellisvuoden vastaavan ajanjakson loppuun 77 henkilöä eli 50,0 %. Tilikauden 2013 lopusta henkilöstön määrä kasvoi 32,0 %.

Varsinainen yhtiökokous 2.4.2014 valitsi uudelleen yhtiön hallitukseen Petri Niemen, Timo Luhtaniemen, Mika Mäkeläisen ja Björn Mattssonin. Lisäksi uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Anu Nissinen. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Petri Niemen ja varapuheenjohtajaksi Timo Luhtaniemen.

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Timo Luhtaniemen (puheenjohtaja), Petri Niemen ja Mika Mäkeläisen. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Petri Niemi (puheenjohtaja), Björn Mattsson ja Anu Nissinen.

Siilin johtoryhmään kuuluvat katsauskauden lopussa: Seppo Kuula (toimitusjohtaja), Samuli Siljamäki (talousjohtaja), Aki Ahlroth (johtaja, HR ja kulttuuri), Markku Seraste (operatiivinen johtaja, liiketoimintayksikön päällikkö) ja Erkka Niemi (kehitysjohtaja, Palvelukehitys). Yhtiön laajennettuun johtoryhmään kuuluvat lisäksi: Tommi Paananen (johtaja, Oulun yksikkö), Seppo Takanen (toimitusjohtaja, Codebakers Oy), Ville Kolehmainen (luova johtaja), Pasi Ropponen (liiketoimintayksikön päällikkö), Kari Pirttikangas (liiketoimintayksikön päällikkö), Jarno Tenni (liiketoimintayksikön päällikkö), Kirsi Narvanto (johtaja, HR-prosessit) ja Saku Laitinen (tutkimusjohtaja).

Yhtiön tilintarkastaja on KHT-yhteisö KPMG Oy Ab (Y-tunnus 1805485-9), ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Aaltonen.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät yleiseen talouskehitykseen ja sen tuomaan epävarmuuteen asiakkaiden toimintaympäristössä. Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla voi olla IT-investointien päätöksenteon hidastumisen, lykkäämisen tai perumisen kautta negatiivisia vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen.

Merkittävä osuus yhtiön liikevaihdosta koostuu kymmenen suurimman asiakkaan myynnistä. Yhden tai useamman avainasiakkaan menettäminen, ostojen huomattava väheneminen tai asiakkaiden taloudelliset ongelmat voisivat siten vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen.

Jatkuvana riskinä yrityksen kasvun ja kannattavuuden yhtäaikaisessa ylläpitämisessä on rekrytointitavoitteiden saavuttaminen niin laadun kuin määrän osalta, sekä tarjonnan sovittaminen oikea-aikaisesti kysyntään.

Siilin menestykseen vaikuttaa myös merkittävästi sen johto ja muu henkilöstö. Avainhenkilöiden työpanoksen menettäminen voisi vaikuttaa negatiivisesti yhtiön liiketoimintaan ja tavoitteiden saavuttamiseen. Siilin strategialle keskeistä ja menestykselle ehdotonta on ammattitaitoisten henkilöiden palkkaaminen ja pitäminen yhtiön palveluksessa.

Yritysjärjestelyihin perustuvaan kasvuun liittyy riskejä, jotka koskevat muun muassa ostetun yhtiön asiakkuuksien jatkuvuutta, hankitun liiketoiminnan ja henkilöstön integrointia, sekä siirtyneen henkilöstön sitouttamista. Mikäli yhtiö ei onnistu toteuttamaan joitakin edellä mainittuja toimenpiteitä, voivat ne vaikuttaa haitallisesti yhtiön strategian toteuttamiseen, liiketoimintaan, toiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Yrityskauppoihin liittyviä riskejä hallitaan valitsemalla määriteltyjen kriteerien mukaisia kohteita ja panostamalla huolelliseen integraatioprosessiin.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Avaus Consulting -yritysoston seurauksena yhtiö päivittää tulevaisuuden näkymiään. Päivitetyt tulevaisuuden näkymät kuuluvat seuraavasti:

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kasvaa keskimäärin 20 % vuodessa siten, että yhtiön kannattavuus säilyy hyvänä (käyttökate, EBITDA, keskimäärin yli 10 %).

Vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan 28–31 miljoonaa euroa ja käyttökatteen (EBITDA) 2,8–3,3 miljoonaa euroa.

Aikaisemmin 27.2.2014 julkaistut tulevaisuuden näkymät olivat seuraavat:

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kasvaa orgaanisesti keskimäärin 20 % vuodessa siten, että yhtiön kannattavuus säilyy hyvänä (käyttökate, EBITDA, yli 10 %).

Vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan yli 25 miljoonaa euroa ja käyttökatteen (EBITDA) yli 2,5 miljoonaa euroa.

YHTIÖKOKOUKSET

Ylimääräinen yhtiökokous

Ylimääräinen yhtiökokous 2.1.2014 valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 150 000 osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen tai investointien rahoittaminen. Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista muista osakeantiin liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2014 asti.

Saamansa valtuutuksen nojalla hallitus päätti 2.1.2014 yhteensä 14 156 osakkeen suunnatusta osakeannista Codebakers -yritysoston kauppahinnan suorittamiseksi. Valtuutus päättyi varsinaiseen yhtiökokoukseen 2.4.2014.

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 2.4.2014 Helsingissä. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2013 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2013. Osinkoa päätettiin jakaa yhteensä 712 tuhatta euroa eli 0,41 euroa osaketta kohti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla enintään 156 500 kappaletta, mikä on noin 9 % yhtiön osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2015 asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 250 000 osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen tai investointien rahoittaminen. Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2015 asti.

OSAKE JA OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

Yhtiöllä on vain yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Siili Solutions Oyj:n osakkeita oli 30.6.2014 kaupparekisteriin merkittynä 1 737 493, yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita. Katsauskaudella laskettiin liikkeelle yhteensä 14 156 uutta osaketta Codebakers -yrityskauppaan liittyen, osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 9.1.2014.

Yhtiöllä on voimassa oleva avainhenkilöiden osake- ja optiopohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2013–2016. Järjestelmän piiriin kuuluu avainhenkilöiden hallussa olevat yhteensä 52 000 osaketta ja 52 000 optio-oikeutta. Lisäksi yhtiön hallussa on 7 000 optio-oikeutta käytettäväksi mahdollisten uusien avainhenkilöiden sitouttamiseen.

Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on 8,86 euroa osakkeelta määräytyen Siili Solutions Oyj:n osakkeen 1.9.–30.9.2013 välisen ajan kaupankäynnillä painotetun keskikurssin perusteella. Optioilla tapahtuvan osakemerkinnän ehtona on, että yhtiön osakkeen arvo on kaupankäynnillä painotetulla keskikurssilla tarkasteltuna ollut aikavälillä 1.1.–31.12.2016 yhden kolmen kuukauden yhtämittaisen jakson aikana vähintään 18,00 euroa.

Ensimmäisen puolivuotiskauden 2014 aikana kurssi oli korkeimmillaan 13,50 euroa, alimmillaan 10,59 euroa, keskikurssi 12,16 euroa ja päätöskurssi 30.6. 13,14 euroa. Markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 22,8 miljoonaa euroa, jossa kasvua 73,6 % edelliseen katsauskauteen verrattuna ja 3,5 % vuoden loppuun verrattuna. Siili Solutions Oyj:n osakkeella on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Liquidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävä markkinatakaussopimus FIM Pankki Oy:n kanssa.

Yhtiöllä oli 30.6.2014 yhteensä 960 osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajien lukumäärä kasvoi 2013 vuoden lopusta noin 83,9 %. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.siili.fi.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

7.8.2014 yhtiö tiedotti hankkivansa digitaalisten palveluiden muotoiluun ja kehittämiseen erikoistuneen Avaus Consulting -konsernin. Kauppaan kuuluu Suomen yhtiön lisäksi tytäryhtiö Wroclawissa, Puolassa. Avaus Consulting -konsernin proforma liikevaihto vuonna 2013 oli noin 7,4 miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) noin 1,4 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on 72 henkilöä, joista 25 työskentelee Puolan tytäryhtiössä. Avauksen osto on jatkoa Siilin strategisille yritysostoille.

Yrityskauppa toteutuu arviolta syyskuun 2014 alussa ja sillä on vaikutus yhtiön 2014 tulokseen. Yhtiö arvioi kaupan seurauksena uudelleen vuoden 2014 näkymät, jotka on esitetty puolivuotiskatsauksen kohdassa ”Tulevaisuuden näkymät”. Kauppahinta maksetaan käteisvastikkeella ja Siili Solutions Oyj:n uusilla osakkeilla, joiden osuus on noin 50 % kauppahinnasta. Kaupan toteuttamishetkellä maksetaan kauppahintana 3,9 miljoonaa euroa sekä mahdollisena lisäkauppahintana yhteensä enintään 5,8 miljoonaa euroa, joka maksetaan vuosien 2014 ja 2015 tilinpäätösten vahvistumisien jälkeen. Toteuttamishetkellä annettavat uudet osakkeet vastaavat noin 8,5 % Siili Solutions Oyj:n nykyisestä osakemäärästä. Siili kutsuu erikseen koolle yhtiökokouksen päättämään hallituksen valtuuttamisesta osakkeiden liikkeeseen laskemiseksi. Kaupan käteisvastike rahoitetaan pankkilainalla.

7.8.2014 yhtiö julkaisi kutsun yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina syyskuun 1. päivänä 2014 kello 9.30 alkaen Lakiasiantoimisto Fondia Oy:n tiloissa, osoitteessa Lönnrotinkatu 5, 4. krs., Helsinki. Ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla on hallituksen lukumäärästä päättäminen, hallituksen jäsenten valitseminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokouksella, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi (6). Lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Petri Niemi, Timo Luhtaniemi, Mika Mäkeläinen, Anu Nissinen, Björn Mattsson sekä edellisten lisäksi uutena jäsenenä Juha-Pekka Virtanen.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 400 000 osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten Avaus Consulting -yrityskaupan toteuttaminen. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osakeantiin liittyvistä ehdoista. Uusi osakeantivaltuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2014 hallitukselle myöntämää valtuutusta päättää osakeannista ja erityisistä oikeuksista. Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti.

PUOLIVUOTISKATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Puolivuotiskatsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu. Codebakersin luvut on yhdistetty Siili Solutions -konserniin 1.1.2014 alkaen. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat on esitetty tilinpäätöksessä 2013.

Ensimmäisen puolivuotiskauden 2013 vertailuluvut esitetään emoyhtiön lukuina, koska yhtiöön muodostui konsernirakenne vasta 1.7.2013 lähtien. Vertailukelpoisuuden vuoksi puolivuotiskauden 2014 konsernilukuja tulisi ensisijaisesti verrata ensimmäisen puolivuotiskauden 2013 emoyhtiön lukuihin.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Siili järjestää 7.8.2014 julkaistun yhtiötiedotteen mukaisesti analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle tiedotustilaisuuden ensimmäisen puolivuotiskauden tuloksesta sekä katsauskauden jälkeen toteutetusta yrityskaupasta 14.8.2014 kello 12:30 alkaen. Esitysmateriaali julkaistaan yhtiön verkkosivuilla www.siili.fi tiedotustilaisuuden päätyttyä.

Vuoden 2014 tilinpäätöstiedote julkaistaan 27.2.2015. Muilta osin vuoden 2015 taloustiedotteiden aikataulu julkaistaan vuoden 2014 loppuun mennessä.

Tuloslaskelma

1 000 €1-6/2014 konserni1-6/2013 emoyhtiö2013 konserni
LIIKEVAIHTO12 8309 41418 798
Materiaalit ja palvelut-1 569-1 232-2 487
Henkilöstökulut-9 214-6 595-12 932
Poistot ja arvonalentumiset-455-121-416
Liiketoiminnan muut kulut-1 145-783-1 589
LIIKEVOITTO4486831 374
Rahoituskulut netto-3-3-6
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA4446801 368
Tuloverot-164-173-326
TILIKAUDEN VOITTO2815061 042

Tase

1 000 €30.6.2014 konserni30.6.2013 emoyhtiö31.12.2013 konserni
V A S T A A V A A
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet yhteensä3 0375211 857
Liikearvo319521420
Konserniliikearvo2 7181 437
Aineelliset hyödykkeet yhteensä301156165
Koneet ja kalusto301156165
Sijoitukset1 711
Osuudet saman konsernin yrityksissä1 711
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ3 3382 3892 022
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä443443
Lainasaamiset443443
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä5 0983 4363 474
Myyntisaamiset4 3912 8802 891
Muut saamiset9149
Siirtosaamiset698542574
Rahat ja pankkisaamiset9621 3232 584
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ6 5034 7596 501
VASTAAVAA YHTEENSÄ9 8417 1488 523
1 000 €30.6.2014 konserni30.6.2013 emoyhtiö31.12.2013 konserni
V A S T A T T A V A A
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma yhteensä100100100
Osakepääoma100100100
Käyvän arvon rahasto760
Muut rahastot yhteensä3 1752 5643 025
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto3 1752 5643 025
Edellisten tilikausien voitto (tappio)763433433
Tilikauden voitto (tappio)2815061 042
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ5 0783 6034 600
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikaiset lainat yhteensä4 7633 5453 923
Ostovelat608532558
Muut velat1 7101 4071 156
Siirtovelat2 4441 6062 210
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ4 7633 5453 923
VASTATTAVAA YHTEENSÄ9 8417 1488 523

Rahavirtalaskelma

1 000 €1.1.-30.6.2014 konserni1.1.-30.6.2013 emoyhtiö2013 konserni
Liiketoiminta
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja4446801 368
Poistot ja arvonalentumiset455121416
Välittömät verot-228-136-291
Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+)-1 119-24771
Korottomat lyhytaik. velat, lisäys (+), vähennys (-)-4968294
Muut lyhytaikaiset velat, lisäys (+), vähennys (-)326-37-175
Liiketoiminnan rahavirta-1714491 683
Investoinnit
Investoinnit (aineelliset ja aineettomat)-149-47-85
Investointi tytäryritykseen-590-690-641
Investointien rahavirta-739-736-726
Rahoitus
Maksullinen osakeanti0018
Maksetut osingot ja muu voitonjako-712-517-517
Rahoituksen rahavirta-712-517-499
Rahavarojen muutos lisäys (+), vähennys (-)-1 622-803458
Rahavarat kauden alussa2 5842 1272 127
Rahavarat kauden lopussa9621 3232 584

Laskelma oman pääoman muutoksista

(1 000 EUR)Osake-pääomaKäyvän arvon rahastoSij. vapaan oman

pääoman rahasto
Kertyneet

voittovarat
Oma pää-

oma yht.
Oma pääoma 1.1.20131001 7899502 839
Tilikauden tulos1 0421 042
Osakeannit1 2361 236
Osingonjako-517-517
Oma pääoma 31.12.20131003 0251 4754 600
(1 000 EUR)Osake-pääomaKäyvän arvon rahastoSij. vapaan oman

pääoman rahasto
Kertyneet

voittovarat
Oma pää-

oma yht.
Oma pääoma 1.1.2013*) 1001 7899502 839
Tilikauden tulos506506
Osakeannit775775
Osingonjako-517-517
Oma pääoma 30.6.20131002 5649393 603

*) Oma pääoma emoyhtiön mukaan, koska katsauskaudella 1.1.-30.6.2013 ei ollut konsernirakennetta

(1 000 EUR)Osake-pääomaKäyvän arvon rahastoSij. vapaan oman

pääoman rahasto
Kertyneet

voittovarat
Oma pää-

oma yht.
Oma pääoma 1.1.2014 1003 0251 4754 600
Tilikauden tulos281281
Osakeannit150150
Osingonjako-712-712
Muut muutokset **)760760
Oma pääoma 30.6.20141007603 1751 0445 078

**) Huhtikuussa 2015 osakeannilla suoritettava Codebakers-yritysoston ehdollisen lisäkauppahinnan arvioitu osakeosuus.

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vakuudet

(1 000 EUR)1-6/20141-6/20132013
Vuokravakuudet151415
Vuokratakaukset643535
Yrityskortit818
Leasingvastuut alle vuoden69529
Leasingvastuut yli vuoden6940
Leasingvastuut yhteensä138569
Yhteensä22456127
(1 000 EUR)1-6/20141-6/20132013
Yrityskiinnitykset 1 1501 1501 150
Yhteensä1 1501 1501 150

Yrityskiinnitykset luottolimiitin 1 miljoonaa euroa vakuutena. Limiitti ei ollut katsauskauden lopussa käytössä. Yrityskorteissa vastuun määrä yhteensä 68 tuhatta euroa, josta katsauskauden lopussa 30.6.2014 oli käytössä kahdeksan (8) tuhatta euroa.

Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallussa ja niiden vakuutena on yrityskiinnityksiä yhtiön yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen.

Helsingissä 14. päivänä elokuuta

Siili Solutions Oyj hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Seppo Kuula

puhelin: 040 370 0032

Talousjohtaja Samuli Siljamäki

puhelin: 040 709 2848

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy

puhelin: 09 6129 670

Taaleritehdas Oyj:n osavuosikatsauksen 1-6/2014 julkistaminen 22.8.2014

Taaleritehdas Oyj

Yhtiötiedote

Taaleritehdas Oyj:n osavuosikatsauksen 1-6/2014 julkistaminen 22.8.2014

Yhtiötiedote 12.8.2014 klo 10.35

Taaleritehdas Oyj julkistaa osavuosikatsauksensa tammi-kesäkuulta 2014 perjantaina 22.8.2014 klo 9.00 aiemmin ilmoitetusta julkistusajankohdasta, 29.8.2014, poiketen.

Taaleritehdas Oyj

Viestintä


Lisätietoja:

Viestintäpäällikkö Eeva-Kaisa Tarkkonen

Puh. 046 8787666

eeva-kaisa.tarkkonen@taaleritehdas.fi


Taaleritehdas Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puh. 09-6129670


Taaleritehdas lyhyesti

Taaleritehdas on sijoitusyhtiö, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas keskittyy yksityishenkilöiden kokonaisvaltaiseen yksityispankkiiripalveluun ja instituutioasiakkaiden omaisuudenhoitoon. Sijoitustoimintamme perustuu kustannustehokkuuteen, läpinäkyvyyteen ja näkemykselliseen salkunhoitoon. Taaleritehdas konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä, Taaleritehtaan rahoitusyhtiö Lainaamo Oy:stä sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:sta. Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy, yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy sekä vero- ja lainopillista neuvontaa tarjoava Taaleritehtaan Holvi Oy. Taaleritehdas on myös aloittanut varainhoitopalveluiden tarjonnan Turkissa. Ryhmässä on yli 140 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja 2,8 miljardia euroa ja asiakkaita 2500 joulukuun 2013 lopussa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.taaleritehdas.fi

Taaleritehdas nyt myös Twitterissä!

Eeva-Kaisa Tarkkonen, viestintäpäällikkö, Taaleritehdas Oyj. puh. 0468787666

ZEELAND OYJ:N TYTÄRYHTIÖIDEN SANEERAUSOHJELMA TULLUT LAINVOIMAISEKSI

Zeeland Oyj

Yhtiötiedote

ZEELAND OYJ:N TYTÄRYHTIÖIDEN SANEERAUSOHJELMA TULLUT LAINVOIMAISEKSI

Helsinki, 2014-08-11 07:11 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Zeeland Oyj sai 16.7.2014 tietoonsa, että yksi sen tytäryhtiöiden velkojista, joka ei ollut vastustanut itse ohjelmaa, oli ilmoittanut tyytymättömyytensä Helsingin käräjäoikeuden 9.7.2014 tekemään päätökseen Zeeland Oyj:n tytäryhtiöiden saneerausohjelman vahvistamiseksi.

Määräajan kuluessa kyseinen velkoja ei kuitenkaan valittanut päätöksestä, joten Helsingin käräjäoikeuden 9.7.2014 tekemä päätös saneerausohjelman vahvistamiseksi on tullut lainvoimaiseksi, ja saneerausohjelma toteutetaan näin ollen suunnitelman mukaisesti.

ZEELAND OYJ

HALLITUS

Lisätietoja: Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N TIEDOTUSTILAISUUTEEN ENSIMMÄISEN PUOLIVUOTISKAUDEN TULOKSESTA

Siili Solutions Oyj

Yhtiötiedote

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N TIEDOTUSTILAISUUTEEN ENSIMMÄISEN PUOLIVUOTISKAUDEN TULOKSESTA

Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 7.8.2014 klo 14:00

Siili julkistaa puolivuotiskatsauksen tammi-kesäkuulta 2014 torstaina 14.8.2013 kello 10.00.

Analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle tarkoitettu tulostiedotustilaisuus järjestetään samana päivänä kello 12.30 alkaen Bläkissä, Simonkatu 8A (Forumin rakennus), 8. krs. Tilaisuudessa tarjoillaan kevyt buffet-lounas.

Siilin toimitusjohtaja Seppo Kuula käy tilaisuudessa läpi vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksen ja Avaus Consulting –konsernin oston.

Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan viimeistään maanantaina 11.8.2014 sähköpostiosoitteeseen sijoittajat@siili.fi. Paikkoja on rajoitetusti.

Esitysmateriaali on luettavissa yhtiön verkkosivuilta www.siili.fi tiedotustilaisuuden päätyttyä.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Seppo Kuula

Puhelin: 040 370 0032, sähköposti: seppo.kuula(at)siili.fi

Talousjohtaja Samuli Siljamäki

Puhelin: 040 709 2848, sähköposti: samuli.siljamaki(at)siili.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy

Puhelin: 09 6129 670

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.siili.fi

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on suomalainen ohjelmistojärjestelmien kehityspalveluita tarjoava yhtiö, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia IT -asiantuntijapalveluita julkishallinnolle, pankeille, mediatoimialalle ja teollisuudelle. Yhtiön ensisijaisina kohdeasiakkaina ovat Suomen 500 suurinta yritystä sekä valtion- ja kunnallishallinto. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingin ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.fi

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Siili Solutions Oyj

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Siili Solutions Oyj Kutsu Ylimääräiseen yhtiökokoukseen 7.8.2014 kello 13.05

Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina syyskuun 1. päivänä 2014 kello 9.30 alkaen Lakiasiaintoimisto Fondia Oy:n tiloissa, osoitteessa Lönnrötinkatu 5, 4. krs., Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan kello 9.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi (6).

7. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka nykyiset hallituksen jäsenet Petri Niemi, Timo Luhtaniemi, Mika Mäkeläinen, Anu Nissinen jaBjörn Mattsson. Lisäksi hallitukseen ehdotetaan valittavan uutena jäsenenä Juha-Pekka Virtanen. Juha-Pekka Virtasen esittely on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.siili.fi

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

8. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 400.000 osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten Avaus Consulting -yrityskaupan toteuttaminen.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osakeantiin liittyvistä ehdoista. Uusi osakeantivaltuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2014 hallitukselle myöntämää valtuutusta päättää osakeannista ja erityisistä oikeuksista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti.

9. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla oleva päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat saatavilla Siili Solutions Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.siili.fi. Asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä internet-sivuilla viimeistään 15.9.2014.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.8.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 27.8.2014 kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

 • sähköpostitse: yhtiokokous@siili.fi,
 • puhelimitse: 010 320 5440, maanantai-perjantai kello 9.00–12.00, tai
 • kirjeitse: Siili Solutions Oyj, Yhtiökokous, Arkadiankatu 4–6, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, henkilötunnus/y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Siili Solutions Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Siili Solutions Oyj, Yhtiökokous, Arkadiankatu 4–6, 00100 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä, 27.8.2014 kello 16.00 mennessä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 20.8.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 27.8.2014 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävissä asioista.

Siili Solutions Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 1.737.493 osaketta ja ääntä.

Helsingissä elokuun 7. päivänä 2014

SIILI SOLUTIONS OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Seppo Kuula

puhelin: 040 370 0032

Talousjohtaja Samuli Siljamäki

puhelin: 040 709 2848

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy

puhelin: 09 6129 670


Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.siili.fi

facebook twitter