Etusivu » Arkistot heinäkuu 2014

ZEELAND OYJ PIDENTÄÄ 9.7.2014 PÄÄTETYN OSAKEANNIN MERKINTÄAIKAA 18.8.2014 SAAKKA

Zeeland Oyj

Yhtiötiedote

ZEELAND OYJ PIDENTÄÄ 9.7.2014 PÄÄTETYN OSAKEANNIN MERKINTÄAIKAA 18.8.2014 SAAKKA

Helsinki, 2014-07-16 15:31 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Zeeland Oyj on tammikuussa 2014 tiedottanut alkavansa valmistella tytäryhtiöiden yrityssaneerausten vahvistamiselle ehdollista osakeantia, joka on kirjattu myös tytäryhtiöiden vahvistettuun yrityssaneerausohjelmaan. Zeeland Oyj:n hallitus on Helsingin käräjäoikeuden vahvistettua tytäryhtiöiden yrityssaneerausohjelman 9.7.2014 päättänyt ja tiedottanut eräille kotimaisille sijoittajille suunnatusta osakeannista.

Zeeland Oyj:n hallitus on saanut tiedon, että yksi velkoja, joka ei ole yrityssaneerausta vastustanut, on kuitenkin nyt ilmoittanut tyytymättömyytensä Helsingin käräjäoikeuden tekemästä saneerausohjelman vahvistamispäätöksestä.

Käräjäoikeuden päätöksen mukaan 9.7.2014 vahvistettua saneerausohjelmaa on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei tuomioistuin, jossa asia on muutoksenhaun vuoksi vireillä, toisin määrää.

Tyytymättömyyden ilmoittamisesta seuraavan saneerausohjelman lainvoimaisuuden epävarmuudesta johtuen Zeeland Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa suunnatun osakeannin merkintäaikaa yli saneerauspäätöksen valitusajan päättymisen 18.8.2014 saakka. Lisäksi Zeeland Oyj:n hallitus on päättänyt myöntää suunnatussa osakeannissa jo merkintöjä tehneille sijoittajille oikeuden perua tehdyt merkinnät ilmoittamalla siitä kirjallisesti Zeeland Oyj:lle 18.8.2014 mennessä.

Uuden aikataulun mukaan hallitus päättää suunnatussa osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä 18.8.2014 jälkeen ja suunnatussa osakeannissa hyväksytysti merkityt uudet osakkeet haetaan erikseen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle arviolta 29.8.2014.

ZEELAND OYJ

HALLITUS

Lisätietoja: Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331


Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

YKSI ZEELAND OYJ:N TYTÄRYHTIÖIDEN VELKOJISTA ON ILMOITTANUT TYYTYMÄTTÖMYYTENSÄ KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ VAHVISTAA ZEELAND OYJ:N TYTÄRYHTIÖIDEN SANEERAUSOHJELMA

Zeeland Oyj

Yhtiötiedote

YKSI ZEELAND OYJ:N TYTÄRYHTIÖIDEN VELKOJISTA ON ILMOITTANUT TYYTYMÄTTÖMYYTENSÄ KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ VAHVISTAA ZEELAND OYJ:N TYTÄRYHTIÖIDEN SANEERAUSOHJELMA

Helsinki, 2014-07-16 15:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Zeeland Oyj on saanut tietoonsa, että yksi sen tytäryhtiöiden velkojista on ilmoittanut tyytymättömyytensä Helsingin käräjäoikeuden 9.7.2014 tekemästä päätöksestä kaikkien Zeeland Oyj:n tytäryhtiöiden saneerausohjelman vahvistamiseksi.

Nyt tyytymättömyytensä ilmoittanut velkoja ei tehnyt saneerausmenettelyn aikana Helsingin käräjäoikeudelle huomautuksia tai väitteitä saneerausohjelman rakenteesta ja sisällöstä, kuten ei kukaan muukaan velkojista. Tyytymättömyydestä ilmoittanut velkoja ei ole myöskään äänestänyt saneerausohjelman vahvistamista vastaan.

Käräjäoikeuden päätöksen mukaan 9.7.2014 vahvistettua saneerausohjelmaa on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei tuomioistuin, jossa asia on muutoksenhaun vuoksi vireillä, toisin määrää. Saneerausohjelman mukaiset tytäryhtiöiden sulautumiset on merkitty kaupparekisteriin 14.7.2014.

Zeeland tiedottaa erikseen viimeistään saneerausohjelman vahvistamispäätöksen valitusajan päätyttyä 8.8.2014 jälkeen onko tyytymättömyytensä osoittanut velkoja lopulta valittanut käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen vai onko käräjäoikeuden päätös tullut lainvoimaiseksi.

ZEELAND OYJ

HALLITUS

Lisätietoja: Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

ZEELAND OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI KOTIMAISILLE SIJOITTAJILLE

Zeeland Oyj

Yhtiötiedote

ZEELAND OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI KOTIMAISILLE SIJOITTAJILLE

Helsinki, 2014-07-09 16:09 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Zeeland Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on tänään päättänyt 1.4.2014 kokoontuneen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen sille antaman valtuutuksen perusteella tarjota suunnatussa osakeannissa enintään 27.000.000 Yhtiön uutta osaketta maksua vastaan Yhtiön hallituksen erikseen päättämille kotimaisille sijoittajille.

Osakkeiden merkintähinta suunnatussa osakeannissa on 0,02 euroa osakkeelta ja suunnatun annin kokonaismäärä näin ollen 540.000 euroa. Merkintähinta ottaa huomioon Yhtiön osakkeen kaupankäyntikurssin, Yhtiön rahoitustarpeen ja Yhtiön käytettävissä olevat vaihtoehdot sen tyydyttämiseksi. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeanti toteutetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Perusteena suunnatulle osakeannille on Yhtiön rahoitustarve ja Yhtiön käytettävissä olevat vaihtoehdot sen tyydyttämiseksi, Yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen ja Yhtiön myönteisen kehityksen varmistaminen. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on täten Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Merkintäaika suunnatussa osakeannissa on 9.-21.7.2014. Merkintähinta on suoritettava merkintäaikana rahana tai kuittaamalla merkitsijöillä Yhtiöltä olevat merkintähintoja vastaavat riidattomat saatavat. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää merkintäajan ja merkintähinnan maksuajan pidentämisestä.

Osakeannissa uusia osakkeita hyväksytysti merkitsevillä on oikeus merkitä jokaista viittä (5) hyväksytysti merkitsemäänsä ja maksamaansa Yhtiön uutta osaketta kohti yksi (1) Yhtiön uusi osake Yhtiön tulevassa tilikauden 1.1.2015-31.12.2015 aikana järjestettävässä ja erikseen päätettävässä suunnatussa osakeannissa kahden sentin (0,02 euron) osakekohtaisella merkintähinnalla.

Yhtiö on saanut osakeantia varten jo ennakkoon merkintäsitoumuksia joiden täyttyessä niiden ehtojen mukaisesti osakeannista tulee merkityksi 6.000.000 osaketta, joka vastaa merkintähintana Yhtiölle 120.000 euroa.

Mikäli kaikki osakeannissa tarjotut uudet osakkeet merkitään ja hyväksytään, Yhtiön osakemäärä nousee 193.393.654osakkeesta 220.393.654 osakkeeseen uusien osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin. Merkittäväksi tarjotut uudet osakkeet vastaavat enintään noin 12,5 prosenttia Yhtiön merkinnän jälkeisestä osakekannasta. Uudet osakkeet haetaan erikseen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle arviolta 1.8.2014.

Suunnatun osakeannin ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän yhtiötiedotteen liitteenä 1.

ZEELAND OYJ

HALLITUS

Lisätietoja: Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

LIITE 1: ZEELAND OYJ:N SUUNNATUN OSAKEANNIN 1/2014 (“OSAKEANTI”) EHDOT

Zeeland Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) hallitus on päättänyt 1.4.2014 kokoontuneen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen sille antaman osakeantivaltuutuksen perusteella, että Yhtiö tarjoaa merkittäväksi yhteensä enintään 27.000.000 (kaksikymmentäseitsemän miljoonaa) kappaletta Yhtiön uusia osakkeita merkittäväksi suunnatulla osakeannilla maksua vastaan seuraavin ehdoin:

1. Uusia osakkeita annetaan merkittäväksi enintään 27.000.000 (kaksikymmentäseitsemän miljoonaa) kappaletta. Kaikki uudet osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen hallituksen päättämien kotimaisten sijoittajien merkittäviksi.

2. Osakkeen merkintähinta on kaksi senttiä (0,02 euroa) osakkeelta. Osakeannin kokonaismäärä on enintään 540.000 (viisisataaneljäkymmentätuhatta) euroa. Merkintähinta ottaa huomioon Yhtiön osakkeen kaupankäyntikurssin, Yhtiön rahoitustarpeen ja Yhtiön käytettävissä olevat vaihtoehdot sen tyydyttämiseksi. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

3. Osakkeiden merkintäoikeus ei ole siirrettävissä. Ylimerkintätilanteessa menettelystä päättää Yhtiön hallitus. Alimerkintätilanteissa Yhtiön hallitus voi päättää siitä, kenellä on oikeus ja millä menettelytavalla merkitä ne uudet osakkeet, jotka ovat jääneet merkitsemättä.

4. Osakkeiden merkinnät tehdään erilliseen merkintään oikeutetuille tahoille toimitettaville merkintälistoille merkintäaikana 9.-21.7.2014. Merkintälistat tulee palauttaa Yhtiölle viimeistään 21.7.2014. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää merkintäajan pidentämisestä.

5. Osakkeiden maksu tapahtuu rahana Yhtiön merkintälomakkeessa ilmoittamalle tilille merkintäajan kuluessa. Yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi merkintähinta voidaan maksaa myös kuittaamalla se Osakeantiin osallistuvalla Yhtiöltä olevia riidattomia saatavia vastaan. Merkinnät on maksettava kokonaisuudessaan merkintäajan kuluessa. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää merkintähinnan maksuajan pidentämisestä.

6. Osakeanti toteutetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Perusteena suunnatulle osakeannille on Yhtiön rahoitustarve ja Yhtiön käytettävissä olevat vaihtoehdot sen tyydyttämiseksi, Yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen ja Yhtiön myönteisen kehityksen varmistaminen. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on täten Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

7. Yhtiön hallitus hyväksyy uusien osakkeiden merkinnät.

8. Hallitus huolehtii uusien osakkeiden merkitsemisestä kaupparekisteriin ilman aiheetonta viivytystä merkintöjen hyväksymistä koskevan päätöksen jälkeen.

9. Osakeannissa tarjottavat osakkeet, niiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin, tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet ja ne oikeuttavat kaikkiin tulevaisuudessa jaettaviin osinkoihin. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

10. Osakeannissa Yhtiön uusia osakkeita hyväksytysti merkitsevillä on oikeus merkitä jokaista viittä (5) hyväksytysti merkitsemäänsä ja maksamaansa Yhtiön uutta osaketta kohti yksi (1) Yhtiön uusi osake Yhtiön tulevassa tilikauden 1.1.2015-31.12.2015 aikana järjestettävässä ja erikseen päätettävässä suunnatussa osakeannissa kahden sentin (0,02 euron) osakekohtaisella merkintähinnalla.

11. Yhtiön osakkeiden lukumäärä välittömästi ennen Osakeantia on 193.393.654. Yhtiön osakkeiden lukumäärä välittömästi Osakeannin toteuttamisen jälkeen on 220.393.654, mikäli kaikki Osakeannissa tarjottavat Yhtiön uudet osakkeet merkitään. Osakeannissa ei koroteta Yhtiön osakepääomaa.

12. Hallitus päättää kaikista muista Osakeantiin liittyvistä seikoista.

ZEELANDIN TYTÄRYHTIÖIDEN YRITYSSANEERAUSMENETTELY ON PÄÄTTYNYT JA SANEERAUSOHJELMA VAHVISTETTU

Zeeland Oyj

Yhtiötiedote

ZEELANDIN TYTÄRYHTIÖIDEN YRITYSSANEERAUSMENETTELY ON PÄÄTTYNYT JA SANEERAUSOHJELMA VAHVISTETTU

ZEELAND KIRJAA VAHVISTETUN SANEERAUSOHJELMAN PERUSTEELLA NOIN 3,2 MILJOONAN EURON KERTALUONTEISEN TULON KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOKSEEN – ZEELAND JULKISTAA SAMALLA ENNAKKOTIETOJA ENSIMMÄISEN PUOLIVUODEN TULOKSESTA SEKÄ PÄIVITTÄÄ KOKO VUODEN OHJEISTUSTA

Helsinki, 2014-07-09 16:09 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Helsingin käräjäoikeus on tänään 9.7.2014 vahvistanut Zeelandin 5.7.2013 jättämien kaikkia suomalaisia tytäryhtiöitä koskevien yrityssaneeraushakemusten lopullisen yrityssaneerausohjelman. Zeelandin tytäryhtiöiden niin ikään 5.7.2013 päättämien tytäryhtiösulautumisten täytäntöönpano on tänään jätetty rekisteröitäväksi.

Zeeland kirjaa vahvistetun yrityssaneerausohjelman perusteella noin 3,2 miljoonan euron verovapaan tulon kolmannen vuosineljänneksen tulokseen. Kertaluonteisen tulon jälkeen Zeeland konsernin oma pääoma on noin 1,0 miljoonaa euroa, eli 0,01 euroa per osake, ja pitkäaikainen vieras pääoma noin 3,2 miljoonaa euroa. Pitkäaikainen vieras pääoma muodostuu noin 0,6 miljoonan euron normaaleista lainoista sekä pääosin korottomista 2,6 miljoonan euron saneerausveloista. Saneerattujen velkojen takaisinmaksu tapahtuu takapainotteisesti 31.12.2020 mennessä. Muiden velkojen takaisinmaksu tapahtuu noin kahden vuoden kuluessa. Konsernin lyhytaikainen vieraspääoma muodostuu normaaleista käyttöpääomaan luettavista veloista.

Sulautumisten rekisteröinnin jälkeen (arviolta 14.7.2014) Zeeland konserni muodostuu NASDAQ OMX First North Helsinki –listalla noteeratusta Zeeland Oyj:stä ja sen 100% omistamasta operatiivista liiketoimintaa harjoittavasta Zeeland Group Oy:stä sekä Zeeland Group Oy:n 30% omistamasta mediatoimisto Media Contacts Finland Oy:stä.

Toimitusjohtaja Tuomas Airisto:

”Haluan kiittää osaavaa ja sisukasta henkilökuntaamme, kaikkia yhteistyökumppaneitamme sekä niitä lukuisia asiakkaita, jotka ovat meihin uskoneet ja jatkaneet kanssamme tai aloittaneet yhteistyön kanssamme. Haluan erityisesti kiittää kaikkia niitä velkojia, jotka ovat puoltaneet yrityssaneerauksemme toteutumista tai muuten positiivisesti siihen suhtautuneet ja sen onnistumiseen vaikuttaneet. Teemme parhaamme, että olemme myös jatkossa luottamuksen arvoisia.

Tunnelma yhtiössä ja asiakastyössä on ollut jatkuvasti erinomainen. Lupauksemme siitä, että saneerauksella ei ole vaikutusta asiakastyöhömme olemme pystyneet pitämään sataprosenttisesti. Ne potentiaaliset asiakkaamme, jotka eivät ole Zeelandin kanssa saneerauksen vuoksi yhteistyöhön vielä uskaltautuneet, toivotan nyt tervetulleiksi entistä sisukkaampaan ja paremmin palvelevaan Zeelandiin.

Mikään ei ole tullut ilmaiseksi. Olemme tehneet valtavasti työtä monella saralla yli 12 kuukautta kestäneen saneerausmenettelyn aikana ja vielä melko haastavassa yleisessä markkinatilanteessa, oppineet paljon ja lopulta muovanneet Zeelandista kannattavamman ja taseeltaan normaalimman yrityksen. Kauden loppua kohti olemme onnistuneet myynnissä hyvin ja toisen vuosineljänneksen uusien tilausten noin 20% kasvu vuoteen 2013 verrattuna antaa hyvän pohjan jatkaa kesän jälkeen kohti kannattavaa kasvua.

Samalla on nyt kuitenkin myönnettävä, että saneerauksen ja yleisen markkinatilanteen yhteisvaikutuksella on ollut selvä negatiivinen vaikutus ensimmäisen puolivuotiskauden liikevaihtoon ja myyntikatteeseen. Arvioimme nyt, että ensimmäisen puolivuotiskauden myyntikate laskee ja on noin 4,0 miljoonaa euroa (4,7 miljoonaa euroa) ja, että myös käyttökate laskee hieman ja on noin 0,3 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa).”

Zeeland muuttaa vuoden 2014 ohjeistusta yrityssaneerauksen vaikutusten vuoksi

Aikaisempi ohjeistus oli, että arvioimme liikevaihdon (2013: 8,3 miljoonaa euroa) ja myyntikatteen (2013: 8,0 miljoonaa euroa) olevan vuoden 2013 tasolla tai kasvavan hieman. Käyttökatteen (EBITDA) osalta arvioimme aikaisemmin sen parantuvan vuodesta 2013 (2013: 0,1 miljoonaa euroa).

Uuden ohjeistuksemme mukaan arvioimme, että edellisen 12 kuukauden aikana tytäryhtiöiden yrityssaneeraus ja yleinen markkinatilanne ovat haitanneet myyntiämme ja, että liikevaihto (2013: 8,3 miljoonaa euroa) sekä myyntikate (2013: 8,0 miljoonaa euroa) laskevat hieman vuodesta 2013, elleivät suunnitellut yrityskaupat toteudu loppuvuoden aikana. Arvioimme myös, että käyttökate (2013: 0,1 miljoonaa euroa euroa) nousee selvästi vuodesta 2013 ja, että tilikauden tulos on saneerauksen positiivisen tulosvaikutuksen vuoksi erittäin hyvä.

Zeeland Oyj:n hallitus on tänään myös päättänyt suunnatusta osakeannista, jonka ehdot julkistetaan omana tiedotteenaan välittömästi tämän tiedotteen julkistuksen jälkeen.

Zeeland julkistaa puolivuotiskatsauksen 26.8.2014.

ZEELAND OYJ

HALLITUS

Lisätietoja: Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

facebook twitter