Etusivu » Arkistot 29.4.2014

Korjaustiedote:Kutsu Taaleritehdas Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Taaleritehdas Oyj

Yhtiötiedote

Korjaustiedote:Kutsu Taaleritehdas Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Helsinki, 2014-04-29 13:07 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Korjaus Taaleritehdas Oyj:n 17.4.2014 julkaisemaan pörssitiedotteeseen ”Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen 13.5.2014”. Korjaus koskee tiedotteessa mainittua osallistumisoikeutta yhtiökokoukseen ja viimeistä ilmoittautumispäivää. Alkuperäisessä tiedotteessa ilmoittautumisen viimeiseksi päivämääräksi kerrottiin 29.4.2014, kun oikea päivämäärä on 30.4.2014. Alla koko tiedote uudestaan:

Kutsu Taaleritehdas Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Aika Tiistai 13.5.2014 klo 9.00

Paikka Taaleritehdas Oyj:n toimitilat, Kluuvikatu 3, 00100 HELSINKI

Taaleritehdas Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 13.5.2014 kello 9.00 alkaen osoitteessa Kluuvikatu 3, 2. krs., Helsinki.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 3 §:n muuttamiseksi

Tarkennetaan yhtiön osakkeen kuulumista arvo-osuusjärjestelmään, muutetaan pykälän kirjoitusasua ja lisätään yhtiöjärjestyksen 3 §:ään ns. muuntolauseke, ja 3 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

3 § Osakkeet

Yhtiöllä voi olla kaksi osakesarjaa A- ja B-sarja. A-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja B-sarjan osake yhden (1) äänen.

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

A-sarjan osakkeenomistajalla on oikeus vaatia omistamiensa A-sarjan osakkeiden muuntamista B-sarjan osakkeiksi suhteessa 1:1. Muuntamista koskeva vaatimus voidaan esittää aina kahdesti (2) vuodessa hallituksen ilmoittamana ajankohtana, ellei hallitus toisin päätä. Vaatimuksessa on ilmoitettava muunnettavien osakkeiden lukumäärä ja arvo-osuustili, jolle osakkeet on kirjattu. Yhtiö voi pyytää osakkeenomistajien arvo-osuustilille tehtäväksi omistajan luovutusoikeutta rajoittavan merkinnän muuntamismenettelyn ajaksi. Yhtiö tekee muuntamista koskevan kaupparekisteri-ilmoituksen aina kaksi (2) kertaa vuodessa, ellei hallitus toisin päätä. Osakkeen muuntamista koskevaa vaatimusta ei voi peruuttaa. Hallitus päättää tarvittaessa muuntamisen tarkemmista ehdoista.

Mikäli A-sarjan osakkeiden lukumäärä laskee alle viidentoista prosentin laskettuna A- ja B-sarjan osakkeiden yhteismäärästä, voidaan jäljellä olevat A-sarjan osakkeet muuntaa B-sarjan osakkeiksi suhteessa 1:1. Hallitus tekee kaikki muuntamista koskevat tarpeelliset päätökset. Osakkeiden muuntaminen tässä tilanteessa ja siihen liittyvät päätökset eivät edellytä A-sarjan osakkeen omistajan suostumusta. Suhteellista osuutta laskettaessa ei oteta huomioon yhtiön hallussa olevia osakkeita.

7. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 11 §:n ja 12 §:n lisäämiseksi

Lisätään yhtiöjärjestykseen 11 §, joka kuuluu seuraavasti:

11 § Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen

Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on tehtävä osallistumisilmoitus yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Lisätään yhtiöjärjestykseen 12 §, joka kuuluu seuraavasti:

12 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ennen kokousta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin 9 päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentin mukaista täsmäytyspäivää heidän osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjeillä, julkaisemalla kutsu yhtiön internet-kotisivuilla tai ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

8. Kokouksen päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön osakkeiden äänimäärästä ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotuksia.

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävinä 25.4.2014 alkaen Taaleritehdas Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.taaleritehdas.fi sekä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki. Yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 27.5.2014

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 30.4.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on automaattisesti merkitty yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkittyä osakkeenomistajaa, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, pyydetään ilmoittautumaan yhtiölle viimeistään 8.5.2014 kello 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Ilmoittautumatta jättäminen ei kuitenkaan estä osakkeenomistajaa osallistumasta kokoukseen. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  • sähköpostitse: info@taaleritehdas.fi,
  • puhelimitse: 046 714 7100, maanantai-perjantai kello 9.00–16.00 tai
  • kirjeitse: Taaleritehdas Oyj, Yhtiökokous, Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, henkilötunnus/y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Taaleritehdas Oyj, Yhtiökokous, Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 29.4.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakeluetteloon viimeistään 8.5.2014 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tilapäiseen osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista koskevat ohjeet. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävissä asioista.

Taaleritehdas Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 4.838.005 A-sarjan osaketta, joista jokainen tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä yhtiökokouksessa ja 1.455.000 B-sarjan osaketta, joista jokainen tuottaa yhden (1) äänen yhtiökokouksessa.

Helsingissä 22.4.2014

Taaleritehdas Oyj:n Hallitus


Taaleritehdas Oyj:n Hyväksyttynä Neuvontantajana toimii Merasco Oy, puh. 09-6129670

Juhani Elomaa, toimitusjohtaja, Taaleritehdas Oyj, puh. 040 7789020

Eeva-Kaisa Tarkkonen, viestintäpäällikkö, Taaleritehdas Oyj, puh. 0468787666

ZEELAND OYJ NELJÄNNESVUOSITULOSTIEDOTE 1.1.-31.3.2014

Zeeland Oyj

Yhtiötiedote

ZEELAND OYJ NELJÄNNESVUOSITULOSTIEDOTE 1.1.-31.3.2014

Helsinki, 2014-04-29 12:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Tammi-maaliskuu 2014:

• liikevaihto oli 2,1 miljoonaa euroa (2,3)

• myyntikate 2,1 miljoonaa euroa (2,2)

• käyttökate (EBITDA) 0,2 miljoonaa euroa (0,2), 8,3 % liikevaihdosta (9,7 %)

• liikevoitto 0,0 miljoonaa euroa (0,1)

• osakekohtainen tulos -0,00 euroa (0,00)

Zeelandin operatiivinen kannattavuus pysyi viime vuoden tasolla. Käyttökate (EBITDA) oli 0,2 miljoonaa euroa (0,2) eli 8,3 % liikevaihdosta (9,7 %). Liikevoitto ennen liikearvopoistoja oli 0,2 miljoonaa euroa (0,2). Liikevoitto oli 0,0 miljoonaa euroa (0,1). Kauden tulos jäi 0,1 miljoonaa tappiolle (0,0) Viron toimintojen myynnin sekä kesällä 2012 tapahtuneen kuvanvalmistustoiminnan kauppahintasaamisen alaskirjauksesta johtuen.

Toimitusjohtaja Tuomas Airisto:

”Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon pieni lasku edelliseen vuoteen verrattuna johtui talvikaudelle kohdistuvien vuosikertomusprojektien myynnin laskusta sekä Viron toiminnan myymisestä. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta koko vuoden ohjeistukseemme, joka pysyy muuttumattomana: Odotamme liikevaihdon ja myyntikatteen olevan vuoden 2013 tasolla tai kasvavan hieman. Käyttökatteen (EBITDA) arvioimme parantuvan vuodesta 2013.”

Neljännesvuositulostiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomat.

Zeeland Oyj julkistaa puolivuotiskatsauksen 26.8.2014.

ZEELAND OYJ

HALLITUS


Lisätietoja:

Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, puh. 040 566 1331

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puh. 09 6129 670

facebook twitter